Fichier unique

Art. 1 A. Applicaziun dal dretg
Art. 2 B. Cuntegn dal dretg civil / I. Agir en buna fai
Art. 3 B. Cuntegn dal dretg civil / II. Buna fai
Art. 4 B. Cuntegn dal dretg civil / III. Appreziar dal derschader
Art. 5 C. Dretg federal e dretg chantunal / I. Dretg civil chantunal ed isanza locala
Art. 6 C. Dretg federal e dretg chantunal / II. Dretg public dals chantuns
Art. 7 D. Disposiziuns generalas dal Dretg d’obligaziuns
Art. 8 E. Cumprova / I. Chargia da cumprova
Art. 9 E. Cumprova / II. Cumprova cun documents publics
Art. 101
Art. 11 A. Persunalitad en general / I. Giudiment dals dretgs civils
Art. 12 A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 1. Cuntegn
Art. 131A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 2. Premissas / a. En general
Art. 141A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 2. Premissas / b. Maiorennitad
Art. 151A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 2. Premissas / c. ...
Art. 161A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 2. Premissas / d. Abilitad da giuditgar
Art. 171A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 1. En general
Art. 18 A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 2. Mancanza da l’abilitad da giuditgar
Art. 19 A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 3. Persunas ablas da giuditgar, ma inablas d’agir / a. Princip
Art. 19a1A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 3. Persunas ablas da giuditgar, ma inablas d’agir / b. Consentiment dal represchentant legal
Art. 19b1A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 3. Persunas ablas da giuditgar, ma inablas d’agir / c. Mancanza dal consentiment
Art. 19c1A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 4. Dretgs persunals inalienabels
Art. 19d1A. Persunalitad en general / IIIbis. Restricziun da l’abilitad d’agir
Art. 20 A. Persunalitad en general / IV. Parentella e quinanza / 1. Parentella
Art. 211A. Persunalitad en general / IV. Parentella e quinanza / 2. Quinanza
Art. 22 A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 1. Lieu d’origin
Art. 23 A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 2. Domicil / a. Noziun
Art. 24 A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 2. Domicil / b. Midada da domicil u da dimora
Art. 251A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 2. Domicil / c. Domicil da persunas minorennas
Art. 261A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 2. Domicil / d. Domicil da persunas maiorennas sut curatella cumplessiva
Art. 27 B. Protecziun da la persunalitad / I. Cunter obligaziuns excessivas
Art. 281B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 1. Princip
Art. 28a1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 2. Plant / a. En general
Art. 28b1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 2. Plant / b. Violenza, smanatschas u persecuziuns
Art. 28c–28f1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 3. ...
Art. 28g1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / a. Princip
Art. 28h1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / b. Furma e cuntegn
Art. 28i1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / c. Procedura
Art. 28k1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / d. Publicaziun
Art. 28l1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / e. Appellaziun al derschader
Art. 29 B. Protecziun da la persunalitad / III. Dretg dal num / 1. Protecziun dal num
Art. 30 B. Protecziun da la persunalitad / III. Dretg dal num / 2. Midada dal num / a. En general
Art. 30a1B. Protecziun da la persunalitad / III. Dretg dal num / 2. Midada dal num / b. En cas da mort d’in consort
Art. 31 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / I. Naschientscha e mort
Art. 32 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / II. Cumprova / 1. Chargia da cumprova
Art. 33 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / II. Cumprova / 2. Meds da cumprova / a. En general
Art. 34 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / II. Cumprova / 2. Meds da cumprova / b. Indizis da mort
Art. 35 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / III. Decleraziun da spariziun / 1. En general
Art. 36 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / III. Decleraziun da spariziun / 2. Procedura
Art. 37 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / III. Decleraziun da spariziun / 3. Scadenza da la dumonda
Art. 38 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / III. Decleraziun da spariziun / 4. Effect
Art. 391A. Register / I. En general
Art. 40 A. Register / II. Obligaziun d’annunzia
Art. 41 A. Register / III. Cumprova d’indicaziuns nundispitaivlas
Art. 42 A. Register / IV. Repassada / 1. Tras il derschader
Art. 43 A. Register / IV. Repassada / 2. Tras las autoritads da stadi civil
Art. 43a1A. Register / V. Protecziun da datas e communicaziun da datas
Art. 44 B. Organisaziun / I. Autoritads da stadi civil / 1. Funcziunaris da stadi civil
Art. 45 B. Organisaziun / I. Autoritads da stadi civil / 2. Autoritads da surveglianza
Art. 45a1B. Organisaziun / Ia. Sistem d’infurmaziun central da persunas
Art. 46 B. Organisaziun / II. Responsabladad
Art. 47 B. Organisaziun / III. Mesiras disciplinaras
Art. 48 C. Disposiziuns executivas / I. Dretg federal
Art. 49 C. Disposiziuns executivas / II. Dretg chantunal
Art. 50 e 51
Art. 52 A. Persunalitad
Art. 53 B. Giudiment dals dretgs civils
Art. 54 C. Abilitad d’agir / I. Premissa
Art. 55 C. Abilitad d’agir / II. Moda
Art. 561D. Sedia
Art. 57 E. Dissoluziun / I. Utilisaziun da la facultad
Art. 58 E. Dissoluziun / II. Liquidaziun
Art. 59 F. Resalva dal dretg public sco er dal dretg da societads e d’associaziuns
Art. 60 A. Fundaziun / I. Organisaziun corporativa
Art. 61 A. Fundaziun / II. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 62 A. Fundaziun / III. Uniuns senza persunalitad
Art. 63 A. Fundaziun / IV. Relaziun tranter statuts e lescha
Art. 64 B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 1. Impurtanza e convocaziun
Art. 65 B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 2. Cumpetenza
Art. 66 B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 3. Conclus da l’uniun / a. Furma
Art. 67 B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 3. Conclus da l’uniun / b. Dretg da votar e maioritad
Art. 68 B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 3. Conclus da l’uniun / c. Exclusiun dal dretg da votar
Art. 69 B. Organisaziun / II. Suprastanza / 1. Dretgs ed obligaziuns en general
Art. 69a1B. Organisaziun / II. Suprastanza / 2. Contabilitad
Art. 69b1B. Organisaziun / III. Post da revisiun
Art. 69c1B. Organisaziun / IV. Mancanzas en l’organisaziun
Art. 70 C. Commembranza / I. Entrada ed extrada
Art. 711C. Commembranza / II. Contribuziuns
Art. 72 C. Commembranza / III. Exclusiun
Art. 73 C. Commembranza / IV. Effects da l’extrada e da l’exclusiun
Art. 74 C. Commembranza / V. Protecziun da l’intent da l’uniun
Art. 75 C. Commembranza / VI. Protecziun dals dretgs dals commembers
Art. 75a1Cbis. Responsabladad
Art. 76 D. Dissoluziun / I. Modas / 1. Conclus da l’uniun
Art. 77 D. Dissoluziun / I. Modas / 2. Tenor la lescha
Art. 78 D. Dissoluziun / I. Modas / 3. Tras sentenzia
Art. 79 D. Dissoluziun / II. Extincziun da l’inscripziun en il register
Art. 80 A. Constituziun / I. En general
Art. 81 A. Constituziun / II. Furma
Art. 82 A. Constituziun / III. Contestaziun
Art. 831B. Organisaziun / I. En general
Art. 83a1B. Organisaziun / II. Contabilitad
Art. 83b1B. Organisaziun / III. Post da revisiun / 1. Obligaziun da revisiun e dretg applitgabel
Art. 83c1B. Organisaziun / III. Post da revisiun / 2. Relaziun tar l’autoritad da surveglianza
Art. 83d1B. Organisaziun / IV. Mancanzas en l’organisaziun
Art. 84 C. Surveglianza
Art. 84a1Cbis. Mesiras en cas da surdebitaziun e d’insolvenza
Art. 84b1
Art. 851D. Transfurmaziun / I. Midada da l’organisaziun
Art. 86 D. Transfurmaziun / II. Midada da l’intent / 1. Sin dumonda da l’autoritad da surveglianza u da l’organ suprem da la fundaziun
Art. 86a1D. Transfurmaziun / II. Midada da l’intent / 2. Sin dumonda dal fundatur u sin basa da sia disposiziun per causa da mort
Art. 86b1D. Transfurmaziun / III. Midadas minimalas dal document da fundaziun
Art. 87 E. Fundaziuns da famiglia e fundaziuns ecclesiasticas
Art. 881F. Dissoluziun ed extincziun en il register / I. Dissoluziun tras l’autoritad cumpetenta
Art. 891F. Dissoluziun ed extincziun en il register / II. Dretg da far propostas da purtar plant, extincziun en il register
Art. 89a1G. Fundaziuns per il provediment dal persunal
Art. 89b A. Administraziun mancanta
Art. 89c B. Cumpetenza B. Cumpetenza
Art. 90 A. Empermischun da lètg
Art. 91 B. Schliaziun dal spusalizi / I. Regals
Art. 92 B. Schliaziun dal spusalizi / II. Contribuziuns
Art. 93 B. Schliaziun dal spusalizi / III. Surannaziun
Art. 94 A. Abilitad da maridar
Art. 95 B. Impediments per la lètg / I. Parentella
Art. 96 B. Impediments per la lètg / II. Lètg precedenta
Art. 97 A. Princips
Art. 97a1Abis. Guntgida dal dretg da persunas estras
Art. 98 B. Procedura da preparaziun / I. Dumonda
Art. 99 B. Procedura da preparaziun / II. Realisaziun e terminaziun da la procedura da preparaziun
Art. 1001B. Procedura da preparaziun / III. Termins
Art. 101 C. Maridaglia / I. Lieu
Art. 102 C. Maridaglia / II. Furma
Art. 103 D. Disposiziuns executivas
Art. 104 A. Princip
Art. 105 B. Nunvalaivladad illimitada / I. Motivs
Art. 106 B. Nunvalaivladad illimitada / II. Plant
Art. 107 C. Nunvalaivladad limitada / I. Motivs
Art. 108 C. Nunvalaivladad limitada / II. Plant
Art. 109 D. Consequenzas da la sentenzia
Art. 1101
Art. 1111A. Divorzi sin dumonda cuminaivla / I. Cunvegna cumpletta
Art. 112 A. Divorzi sin dumonda cuminaivla / II. Cunvegna parziala
Art. 1131
Art. 1141B. Divorzi sin basa d’in plant d’in consort / I. Suenter avair vivì separadamain
Art. 1151B. Divorzi sin basa d’in plant d’in consort / II. Insupportabladad
Art. 1161
Art. 117 A. Premissas e procedura
Art. 118 B. Consequenzas da la separaziun
Art. 1191A. Num
Art. 120 B. Dretg dals bains matrimonials e dretg d’ierta
Art. 121 C. Abitaziun da la famiglia
Art. 1221D. Prevenziun professiunala / I. Princip
Art. 1231D. Prevenziun professiunala / II. Cumpensaziun en cas da prestaziuns d’extrada
Art. 1241D. Prevenziun professiunala / III. Cumpensaziun en cas da rentas d’invaliditad avant la vegliadetgna reglamentarica da renta
Art. 124a1D. Prevenziun professiunala / IV. Cumpensaziun en cas da rentas d’invaliditad suenter la vegliadetgna reglamentarica da renta ed en cas da rentas da vegliadetgna
Art. 124b1D. Prevenziun professiunala / V. Excepziuns
Art. 124c1D. Prevenziun professiunala / VI. Scuntrada da pretensiuns reciprocas
Art. 124d1D. Prevenziun professiunala / VII. Insupportabladad
Art. 124e1D. Prevenziun professiunala / VIII. Nunpussaivladad
Art. 125 E. Mantegniment suenter il divorzi / I. Premissas
Art. 126 E. Mantegniment suenter il divorzi / II. Modalitads da la contribuziun da mantegniment
Art. 127 E. Mantegniment suenter il divorzi / III. Renta / 1. Disposiziuns spezialas
Art. 128 E. Mantegniment suenter il divorzi / III. Renta / 2. Adattaziun a la chareschia
Art. 129 E. Mantegniment suenter il divorzi / III. Renta / 3. Midada tras sentenzia
Art. 130 E. Mantegniment suenter il divorzi / III. Renta / 4. Extincziun tras lescha
Art. 1311E. Mantegniment suenter il divorzi / IV. Execuziun / 1. Agid d’incasso
Art. 131a1E. Mantegniment suenter il divorzi / IV. Execuziun / 2. Pajaments anticipads
Art. 132 E. Mantegniment suenter il divorzi / IV. Execuziun / 3. Avis als debiturs e garanzia
Art. 1331F. Uffants / I. Dretgs ed obligaziuns dals geniturs
Art. 134 F. Uffants / II. Midada da las relaziuns
Art. 1351491
Art. 150–158
Art. 159 A. Cuminanza conjugala; dretgs ed obligaziuns dals consorts
Art. 1601B. Num
Art. 1611C. Dretg da burgais
Art. 162 D. Abitaziun conjugala
Art. 163 E. Mantegniment da la famiglia / I. En general
Art. 164 E. Mantegniment da la famiglia / II. Import a libra disposiziun
Art. 165 E. Mantegniment da la famiglia / III. Contribuziuns extraordinarias d’in consort
Art. 166 F. Represchentanza da la cuminanza conjugala
Art. 167 G. Professiun ed interpresa dals consorts
Art. 168 H. Acts giuridics dals consorts / I. En general
Art. 169 H. Acts giuridics dals consorts / II. Abitaziun da la famiglia
Art. 170 J. Obligaziun da dar infurmaziuns
Art. 171 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / I. Posts da cussegliaziun
Art. 172 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 1. En general
Art. 173 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 2. Durant la vita cuminaivla / a. Prestaziuns en daners
Art. 174 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 2. Durant la vita cuminaivla / b. Retratga da l’autorisaziun da represchentanza
Art. 175 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 3. Schliaziun da la chasada cuminaivla / a. Motivs
Art. 176 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 3. Schliaziun da la chasada cuminaivla / b. Regulaziun da la vita separada
Art. 176a1K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 4. Execuziun / a. Agid d’incasso e pajaments anticipads
Art. 177 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 4. Execuziun / b. Avis als debiturs
Art. 178 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 5. Restricziuns da l’autorisaziun da disponer
Art. 1791K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 6. Midada da las relaziuns
Art. 1801
Art. 181 A. Urden ordinari dals bains
Art. 182 B. Contract matrimonial / I. Cuntegn dal contract
Art. 183 B. Contract matrimonial / II. Abilitad da far in contract
Art. 184 B. Contract matrimonial / III. Furma dal contract
Art. 185 C. Urden extraordinari dals bains / I. Sin dumonda d’in consort / 1. Ordinaziun
Art. 1861C. Urden extraordinari dals bains / I. Sin dumonda d’in consort / 2. ...
Art. 187 C. Urden extraordinari dals bains / I. Sin dumonda d’in consort / 3. Aboliziun
Art. 188 C. Urden extraordinari dals bains / II. En cas da concurs e d’impegnaziun / 1. Concurs
Art. 189 C. Urden extraordinari dals bains / II. En cas da concurs e d’impegnaziun / 2. Impegnaziun / a. Ordinaziun
Art. 190 C. Urden extraordinari dals bains / II. En cas da concurs e d’impegnaziun / 2. Impegnaziun / b. Dumonda
Art. 191 C. Urden extraordinari dals bains / II. En cas da concurs e d’impegnaziun / 3. Aboliziun
Art. 192 C. Urden extraordinari dals bains / III. Liquidaziun dals bains matrimonials
Art. 193 D. Protecziun dals crediturs
Art. 1941E. ...
Art. 195 F. Administraziun da la facultad d’in consort tras l’auter
Art. 195a G. Inventari
Art. 196 A. Relaziuns da proprietad / I. Cumposiziun
Art. 197 A. Relaziuns da proprietad / II. Acquists
Art. 198 A. Relaziuns da proprietad / III. Bains propris / 1. Tenor lescha
Art. 199 A. Relaziuns da proprietad / III. Bains propris / 2. Tenor contract matrimonial
Art. 200 A. Relaziuns da proprietad / IV. Cumprova
Art. 201 B. Administraziun, giudida e disposiziun
Art. 202 C. Responsabladad vers terzas persunas
Art. 203 D. Debits tranter consorts
Art. 204 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / I. Mument da la schliaziun
Art. 205 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / II. Prender enavos valurs da facultad e regulaziun dals debits / 1. En general
Art. 206 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / II. Prender enavos valurs da facultad e regulaziun dals debits / 2. Part da la plivalur dal consort
Art. 207 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Calculaziun da l’avanzament da mintga consort / 1. Liquidaziun da l’acquist e dals bains propris
Art. 208 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Calculaziun da l’avanzament da mintga consort / 2. Attribuziun als acquists
Art. 209 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Calculaziun da l’avanzament da mintga consort / 3. Cumpensaziuns tranter acquist e bains propris
Art. 210 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Calculaziun da l’avanzament da mintga consort / 4. Avanzament
Art. 211 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Taxaziun / 1. Valur commerziala
Art. 212 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Taxaziun / 2. Valur da rendita / a. En general
Art. 213 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Taxaziun / 2. Valur da rendita / b. Circumstanzas spezialas
Art. 214 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Taxaziun / 3. Mument decisiv
Art. 215 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / V. Participaziun a l’avanzament / 1. Tenor lescha
Art. 216 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / V. Participaziun a l’avanzament / 2. Tenor contract / a. En general
Art. 217 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / V. Participaziun a l’avanzament / 2. Tenor contract / b. En cas da divorzi, da separaziun, d’ina decleraziun da nunvalaivladad da la lètg u d’ina separaziun giudiziala dals bains
Art. 218 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Pajament da la pretensiun da participaziun e da la part da la plivalur / 1. Suspensiun dal pajament
Art. 219 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Pajament da la pretensiun da participaziun e da la part da la plivalur / 2. Abitaziun e rauba da chasa
Art. 220 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Pajament da la pretensiun da participaziun e da la part da la plivalur / 3. Plant cunter terzas persunas
Art. 221 A. Relaziuns da proprietad / I. Cumposiziun
Art. 222 A. Relaziuns da proprietad / II. Bains cuminaivels / 1. Cuminanza generala
Art. 223 A. Relaziuns da proprietad / II. Bains cuminaivels / 2. Cuminanza limitada dals bains / a. Cuminanza d’acquist
Art. 224 A. Relaziuns da proprietad / II. Bains cuminaivels / 2. Cuminanza limitada dals bains / b. Autras cuminanzas dals bains
Art. 225 A. Relaziuns da proprietad / III. Bains propris
Art. 226 A. Relaziuns da proprietad / IV. Cumprova
Art. 227 B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 1. Administraziun ordinaria
Art. 228 B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 2. Administraziun extraordinaria
Art. 229 B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 3. Professiun u interpresa da la cuminanza
Art. 230 B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 4. Refusa ed acceptaziun dad iertas
Art. 231 B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 5. Responsabladad e custs administrativs
Art. 232 B. Administraziun e disposiziun / II. Bains propris
Art. 233 C. Responsabladad vers terzas persunas / I. Debits integrals
Art. 234 C. Responsabladad vers terzas persunas / II. Agens debits
Art. 235 D. Debits tranter consorts
Art. 236 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / I. Mument da la schliaziun
Art. 237 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / II. Attribuziun als bains propris
Art. 238 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Cumpensaziuns tranter bains cuminaivels e bains propris
Art. 239 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Part da la plivalur
Art. 240 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / V. Determinaziun da la valur
Art. 241 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Partiziun / 1. En cas da mort u en cas da cunvegna d’in auter urden dals bains
Art. 242 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Partiziun / 2. En ils auters cas
Art. 243 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VII. Realisaziun da la partiziun / 1. Bains propris
Art. 244 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VII. Realisaziun da la partiziun / 2. Abitaziun e rauba da chasa
Art. 245 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VII. Realisaziun da la partiziun / 3. Autras valurs da facultad
Art. 246 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VII. Realisaziun da la partiziun / 4. Autras prescripziuns da partiziun
Art. 247 A. Administraziun, giudida e disposiziun / I. En general
Art. 248 A. Administraziun, giudida e disposiziun / II. Cumprova
Art. 249 B. Responsabladad vers terzas persunas
Art. 250 C. Debits tranter consorts
Art. 251 D. Attribuziun en cas da cumproprietad
Art. 2521A. Cumenzament da la relaziun da figlialanza en general
Art. 2531B. ...
Art. 2541
Art. 2551A. Presumziun
Art. 2561B. Contestaziun / I. Dretg da purtar plant
Art. 256a1B. Contestaziun / II. Motiv dal plant / 1. Schendrada durant la lètg
Art. 256b1B. Contestaziun / II. Motiv dal plant / 2. Schendrada avant la lètg u durant la schliaziun da la chasada cuminaivla
Art. 256c1B. Contestaziun / III. Termin per purtar plant
Art. 2571C. Coincidenza da duas presumziuns
Art. 2581D. Plant dals geniturs
Art. 2591E. Maridaglia dals geniturs
Art. 2601A. Renconuschientscha / I. Cundiziuns e furma
Art. 260a1A. Renconuschientscha / II. Contestaziun / 1. Dretg da purtar plant
Art. 260b1A. Renconuschientscha / II. Contestaziun / 2. Motiv dal plant
Art. 260c1A. Renconuschientscha / II. Contestaziun / 3. Termin per purtar plant
Art. 2611B. Plant da paternitad / I. Dretg da purtar plant
Art. 2621B. Plant da paternitad / II. Presumziun
Art. 2631B. Plant da paternitad / III. Termin per purtar plant
Art. 2641A. Adopziun da persunas minorennas / I. Premissas generalas
Art. 264a1A. Adopziun da persunas minorennas / II. Adopziun cuminaivla
Art. 264b1A. Adopziun da persunas minorennas / III. Adopziun tras ina persuna suletta
Art. 264c1A. Adopziun da persunas minorennas / IV. Adopziun dal figliaster
Art. 264d1A. Adopziun da persunas minorennas / V. Differenza da vegliadetgna
Art. 2651A. Adopziun da persunas minorennas / VI. Consentiment da l’uffant e da l’autoritad per la protecziun d’uffants
Art. 265a1A. Adopziun da persunas minorennas / VII. Consentiment dals geniturs / 1. Furma
Art. 265b1A. Adopziun da persunas minorennas / VII. Consentiment dals geniturs / 2. Termin
Art. 265c1A. Adopziun da persunas minorennas / VII. Consentiment dals geniturs / 3. Desister dal consentiment / a. Premissas
Art. 265d1A. Adopziun da persunas minorennas / VII. Consentiment dals geniturs / 3. Desister dal consentiment / b. Decisiun
Art. 2661B. Adopziun da persunas maiorennas
Art. 2671C. Effects / I. En general
Art. 267a1C. Effects / II. Num
Art. 267b1C. Effects / III. Dretg da burgais
Art. 2681D. Procedura / I. En general
Art. 268a1D. Procedura / II. Examinaziun
Art. 268abis1D. Procedura / III. Audiziun da l’uffant
Art. 268ater1D. Procedura / IV. Represchentanza da l’uffant
Art. 268aquater1D. Procedura / V. Consideraziun da l’opiniun da confamigliars
Art. 268b1Dbis. Secret d’adopziun
Art. 268c1Dter. Infurmaziun davart l’adopziun, davart ils geniturs biologics e davart lur descendents
Art. 268d1Dquater. Post d’infurmaziun chantunal e servetschs da retschertga
Art. 268e1Dquinquies. Relaziuns persunalas cun ils geniturs biologics
Art. 2691E. Contestaziun / I. Motivs / 1. Mancanza dal consentiment
Art. 269a1E. Contestaziun / I. Motivs / 2. Autras mancanzas
Art. 269b1E. Contestaziun / II. Termin per purtar plant
Art. 269c1F. Intermediaziun d’uffants adoptivs
Art. 2701A. Num / I. Uffant da geniturs maridads
Art. 270a1A. Num / II. Uffant da geniturs betg maridads
Art. 270b1A. Num / III. Consentiment da l’uffant
Art. 2711B. Dretg da burgais
Art. 2721C. Obligaziuns vicendaivlas
Art. 2731D. Relaziuns persunalas / I. Geniturs ed uffants / 1. Princip
Art. 2741D. Relaziuns persunalas / I. Geniturs ed uffants / 2. Limits
Art. 274a1D. Relaziuns persunalas / II. Terzas persunas
Art. 2751D. Relaziuns persunalas / III. Cumpetenza
Art. 275a1E. Infurmaziun e scleriment
Art. 2761A. En general / I. Object e dimensiun
Art. 276a1A. En general / II. Precedenza da l’obligaziun da mantegniment envers in uffant minoren
Art. 2771B. Durada
Art. 2781C. Geniturs maridads
Art. 2791D. Plant / I. Dretg da purtar plant
Art. 2802841D. Plant / II. e III. ...
Art. 2851D. Plant / IV. Fixaziun da la contribuziun da mantegniment / 1. Contribuziun dals geniturs
Art. 285a1D. Plant / IV. Fixaziun da la contribuziun da mantegniment / 2. Autras prestaziuns destinadas al mantegniment da l’uffant
Art. 2861D. Plant / V. Midada da las relaziuns / 1. En general
Art. 286a1D. Plant / V. Midada da las relaziuns / 2. Cas da mancanza
Art. 2871E. Contracts davart l’obligaziun da mantegniment / I. Prestaziuns periodicas
Art. 287a1E. Contracts davart l’obligaziun da mantegniment / II. Cuntegn dal contract da mantegniment
Art. 2881E. Contracts davart l’obligaziun da mantegniment / III. Indemnisaziun en daners
Art. 2891F. Adempliment / I. Creditur
Art. 2901F. Adempliment / II. Execuziun / 1. Agid d’incasso
Art. 2911F. Adempliment / II. Execuziun / 2. Avis als debiturs
Art. 2921F. Adempliment / III. Garanzia
Art. 2931G. Dretg public
Art. 2941H. Geniturs da tgira
Art. 2951J. Dretgs da la mamma betg maridada
Art. 2961A. Princips
Art. 2971Abis. Mort d’in genitur
Art. 2981Ater. Divorzi ed autras proceduras matrimonialas
Art. 298a1Aquater. Renconuschientscha e sentenzia da paternitad / I. Decleraziun cuminaivla dals geniturs
Art. 298b1Aquater. Renconuschientscha e sentenzia da paternitad / II. Decisiun da l’autoritad per la protecziun d’uffants
Art. 298c1Aquater. Renconuschientscha e sentenzia da paternitad / III. Plant da paternitad
Art. 298d1Aquater. Renconuschientscha e sentenzia da paternitad / IV. Midada da las relaziuns
Art. 298e1Aquinquies. Midada da las relaziuns suenter l’adopziun da figliasters en communitads da vita facticas
Art. 2991Asexies. Madrastra u padraster
Art. 3001Asepties. Geniturs da tgira
Art. 3011B. Cuntegn / I. En general
Art. 301a1B. Cuntegn / II. Determinaziun dal lieu da dimora
Art. 3021B. Cuntegn / III. Educaziun
Art. 3031B. Cuntegn / IV. Educaziun religiusa
Art. 3041B. Cuntegn / V. Represchentanza / 1. Vers terzas persunas / a. En general
Art. 3051B. Cuntegn / V. Represchentanza / 1. Vers terzas persunas / b. Posiziun giuridica da l’uffant
Art. 3061B. Cuntegn / V. Represchentanza / 2. Entaifer la cuminanza famigliara
Art. 3071C. Protecziun dals uffants / I. Mesiras adattadas
Art. 3081C. Protecziun dals uffants / II. Curatella
Art. 3091
Art. 3101C. Protecziun dals uffants / III. Aboliziun dal dretg da decider davart il lieu da dimora
Art. 3111C. Protecziun dals uffants / IV. Retratga da la tgira genituriala / 1. D’uffizi
Art. 3121C. Protecziun dals uffants / IV. Retratga da la tgira genituriala / 2. Cun il consentiment dals geniturs
Art. 3131C. Protecziun dals uffants / V. Midada da las relaziuns
Art. 3141C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 1. En general
Art. 314a1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 2. Audiziun da l’uffant
Art. 314abis1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 3. Represchentanza da l’uffant
Art. 314b1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 4. Plazzament en in institut serrà u en ina clinica psichiatrica
Art. 314c1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 5. Dretgs d’annunzia
Art. 314d1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 6. Obligaziuns d’annunzia
Art. 314e1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 7. Cooperaziun ed agid uffizial
Art. 3151C. Protecziun dals uffants / VII. Cumpetenza / 1. En general
Art. 315a1C. Protecziun dals uffants / VII. Cumpetenza / 2. En proceduras da dretg matrimonial / a. Cumpetenza dal derschader
Art. 315b1C. Protecziun dals uffants / VII. Cumpetenza / 2. En proceduras da dretg matrimonial / b. Midadas d’ordinaziuns giudizialas
Art. 3161C. Protecziun dals uffants / VIII. Surveglianza dals uffants confidads
Art. 3171C. Protecziun dals uffants / IX. Collavuraziun en la protecziun da la giuventetgna
Art. 3181A. Administraziun
Art. 3191B. Utilisaziun dals retgavs
Art. 3201C. Consumaziun parziala da la facultad da l’uffant
Art. 3211D. Facultad libra da l’uffant / I. Donaziuns
Art. 3221D. Facultad libra da l’uffant / II. Part obligatorica
Art. 3231D. Facultad libra da l’uffant / III. Acquist tras la lavur, facultad commerziala
Art. 3241E. Protecziun da la facultad da l’uffant / I. Mesiras adattadas
Art. 3251E. Protecziun da la facultad da l’uffant / II. Retratga da l’administraziun
Art. 3261F. Fin da l’administraziun / I. Restituziun
Art. 3271F. Fin da l’administraziun / II. Responsabladad
Art. 327a A. Princip
Art. 327b B. Posiziun giuridica / I. Da l’uffant
Art. 327c B. Posiziun giuridica / II. Da l’avugà
Art. 3281A. Persunas che han in’obligaziun da sustegn
Art. 329 B. Dimensiun e far valair il sustegn
Art. 330 C. Mantegniment d’uffants chattads
Art. 331 A. Premissa
Art. 332 B. Effect / I. Urden da chasa e provediment
Art. 333 B. Effect / II. Responsabladad
Art. 3341B. Effect / III. Pretensiun dals uffants e dals biadis / 1. Premissas
Art. 334bis1B. Effect / III. Pretensiun dals uffants e dals biadis / 2. Far valair il dretg
Art. 335 A. Fundaziuns da famiglia
Art. 336 B. Indivisiuns / I. Constituziun / 1. Cundiziuns
Art. 337 B. Indivisiuns / I. Constituziun / 2. Furma
Art. 338 B. Indivisiuns / II. Durada
Art. 339 B. Indivisiuns / III. Effect / 1. Spezia d’indivisiun
Art. 340 B. Indivisiuns / III. Effect / 2. Direcziun e represchentanza / a. En general
Art. 341 B. Indivisiuns / III. Effect / 2. Direcziun e represchentanza / b. Cumpetenza dal parsura
Art. 342 B. Indivisiuns / III. Effect / 3. Bains cuminaivels e facultad persunala
Art. 343 B. Indivisiuns / IV. Dissoluziun / 1. Motivs
Art. 344 B. Indivisiuns / IV. Dissoluziun / 2. Disditga, insolvenza, maridaglia
Art. 345 B. Indivisiuns / IV. Dissoluziun / 3. Mort d’in commember
Art. 346 B. Indivisiuns / IV. Dissoluziun / 4. Moda da parter
Art. 347 B. Indivisiuns / V. Indivisiun cun participaziun al gudogn / 1. Cuntegn
Art. 348 B. Indivisiuns / V. Indivisiun cun participaziun al gudogn / 2. Motivs spezials da dissoluziun
Art. 349–3581
Art. 3591
Art. 360 A. Princip
Art. 361 B. Constituziun e revocaziun / I. Constituziun
Art. 362 B. Constituziun e revocaziun / II. Revocaziun
Art. 363 C. Constataziun da la valaivladad ed acceptaziun
Art. 364 D. Interpretaziun e cumplettaziun
Art. 365 E. Adempliment
Art. 366 F. Indemnisaziun e spesas
Art. 367 G. Disditga
Art. 368 H. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 369 I. Recuperaziun da l’abilitad da giuditgar
Art. 370 A. Princip
Art. 371 B. Constituziun e revocaziun
Art. 372 C. Cumenzament da l’inabilitad da giuditgar
Art. 373 D. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 374 A. Premissas e dimensiun dal dretg da represchentanza
Art. 375 B. Execuziun dal dretg da represchentanza
Art. 376 C. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 377 A. Plan da tractament
Art. 378 B. Persuna cun dretg da represchentanza
Art. 379 C. Cas urgents
Art. 380 D. Tractament d’in disturbi psichic
Art. 381 E. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 382 A. Contract d’assistenza
Art. 383 B. Restricziun da la libertad da sa mover / I. Premissas
Art. 384 B. Restricziun da la libertad da sa mover / II. Protocollaziun ed infurmaziun
Art. 385 B. Restricziun da la libertad da sa mover / III. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 386 C. Protecziun da la persunalitad
Art. 387 D. Surveglianza dals instituts da dimora e da tgira
Art. 388 A. Intent
Art. 389 B. Subsidiaritad e commensurabladad
Art. 390 A. Premissas
Art. 391 B. Champs d’incumbensa
Art. 392 C. Renunzia ad ina curatella
Art. 393 A. Curatella accumpagnada
Art. 394 B. Curatella da represchentanza / I. En general
Art. 395 B. Curatella da represchentanza / II. Administraziun da facultad
Art. 396 C. Curatella participativa
Art. 397 D. Cumbinaziun da curatellas
Art. 398 E. Curatella cumplessiva
Art. 399
Art. 400 A. Nominaziun / I. Premissas generalas
Art. 401 A. Nominaziun / II. Giavischs da la persuna pertutgada u da persunas da sia confidenza
Art. 402 A. Nominaziun / III. Surdada da l’uffizi a pliras persunas
Art. 403 B. Impediment e collisiun d’interess
Art. 404 C. Indemnisaziun e spesas
Art. 405 A. Surpigliada da l’uffizi
Art. 406 B. Relaziun cun la persuna pertutgada
Art. 407 C. Agen agir da la persuna pertutgada
Art. 408 D. Administraziun da la facultad / I. Incumbensas
Art. 409 D. Administraziun da la facultad / II. Imports a libra disposiziun
Art. 410 D. Administraziun da la facultad / III. Quint
Art. 411 E. Rapport
Art. 412 F. Affars particulars
Art. 413 G. Duair da diligenza ed obligaziun da discreziun
Art. 414 H. Midada da las relaziuns
Art. 415 A. Revisiun dal quint ed examinaziun dal rapport
Art. 416 B. Affars che dovran in consentiment / I. Tenor la lescha
Art. 417 B. Affars che dovran in consentiment / II. Sin prescripziun
Art. 418 B. Affars che dovran in consentiment / III. Mancanza dal consentiment
Art. 419
Art. 420
Art. 421 A. Tenor la lescha
Art. 422 B. Relaschada / I. Sin dumonda dal procuratur
Art. 423 B. Relaschada / II. Ulteriurs cas
Art. 424 C. Cuntinuaziun dals affars
Art. 425 D. Rapport final e quint final
Art. 426 A. Las mesiras / I. Plazzament per il tractament u per l’assistenza
Art. 427 A. Las mesiras / II. Retenziun da persunas entradas voluntarmain
Art. 428 B. Cumpetenza per il plazzament e per la relaschada / I. Autoritad per la protecziun da creschids
Art. 429 B. Cumpetenza per il plazzament e per la relaschada / II. Medis / 1. Cumpetenza
Art. 430 B. Cumpetenza per il plazzament e per la relaschada / II. Medis / 2. Procedura
Art. 431 C. Examinaziun periodica
Art. 432 D. Persuna da confidenza
Art. 433 E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / I. Plan da tractament
Art. 434 E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / II. Tractament senza consentiment
Art. 435 E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / III. Cas d’urgenza
Art. 436 E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / IV. Discurs d’extrada
Art. 437 E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / V. Dretg chantunal
Art. 438 F. Mesiras per restrenscher la libertad da sa mover
Art. 439 G. Appellaziun a la dretgira
Art. 440 A. Autoritad per la protecziun da creschids
Art. 441 B. Autoritad da surveglianza
Art. 442 C. Cumpetenza locala
Art. 443 A. Dretgs ed obligaziuns d’annunzia
Art. 444 B. Examinaziun da la cumpetenza
Art. 445 C. Mesiras preventivas
Art. 446 D. Princips da procedura
Art. 447 E. Audiziun
Art. 448 F. Obligaziun da cooperar ed agid uffizial
Art. 449 G. Expertisa en in institut
Art. 449a H. Ordinaziun d’ina represchentanza
Art.449b I. Invista da las actas
Art. 449c J. Obligaziun d’annunzia
Art. 450 A. Object dal recurs e cumpetenza da far recurs
Art. 450a B. Motivs da recurs
Art.450b C. Termin da recurs
Art. 450c D. Effect suspensiv
Art. 450d E. Consultaziun da l’instanza precedenta e reponderaziun
Art. 450e F. Disposiziuns spezialas en cas d’in plazzament per motivs da provediment
Art. 450f
Art. 450g
Art. 451 A. Obligaziun da discreziun ed infurmaziun
Art. 452 B. Effect da las mesiras envers terzas persunas
Art. 453 C. Obligaziun da collavurar
Art. 454 A. Princip
Art. 455 B. Surannaziun
Art. 456 C. Responsabladad tenor il dretg da mandat C. Responsabladad tenor il dretg da mandat
Art. 457 A. Ertavels parents / I. Descendents
Art. 458 A. Ertavels parents / II. Tschep dals geniturs
Art. 459 A. Ertavels parents / III. Tschep dals tats
Art. 4601A. Ertavels parents / IV. Ultims ertavels
Art. 4611
Art. 4621B. Consort survivent e partenari registrà survivent
Art. 463–4641
Art. 4651C. ...
Art. 4661D. Chantun e vischnanca
Art. 467 A. Disposiziun testamentara
Art. 4681B. Contract d’ierta
Art. 469 C. Disposiziuns manglusas
Art. 470 A. Part disponibla / I. Dimensiun da la cumpetenza da disponer
Art. 4711A. Part disponibla / II. Part obligatorica
Art. 4721A. Part disponibla / III. ...
Art. 473 A. Part disponibla / IV. Favurisaziun dal consort survivent
Art. 474 A. Part disponibla / V. Calculaziun da la part disponibla / 1. Deducziun dals debits
Art. 475 A. Part disponibla / V. Calculaziun da la part disponibla / 2. Donaziuns tranter vivs
Art. 476 A. Part disponibla / V. Calculaziun da la part disponibla / 3. Pretensiuns d’assicuranzas
Art. 477 B. Dischertaziun / I. Motivs
Art. 478 B. Dischertaziun / II. Effect
Art. 479 B. Dischertaziun / III. Chargia da cumprova
Art. 480 B. Dischertaziun / IV. Dischertaziun d’ina persuna insolventa
Art. 481 A. En general
Art. 482 B. Cundiziuns e pretensiuns
Art. 483 C. Instituziun dals ertavels
Art. 484 D. Legat / I. Cuntegn
Art. 485 D. Legat / II. Obligaziun dal debitur
Art. 486 D. Legat / III. Relaziun cun l’ierta
Art. 487 E. Disposiziun substitutiva
Art. 488 F. Instituziun d’ertavels posteriurs / I. Designaziun da l’ertavel posteriur
Art. 489 F. Instituziun d’ertavels posteriurs / II. Mument da la surdada
Art. 490 F. Instituziun d’ertavels posteriurs / III. Garanzias
Art. 491 F. Instituziun d’ertavels posteriurs / IV. Posiziun giuridica / 1. Da l’emprim ertavel
Art. 492 F. Instituziun d’ertavels posteriurs / IV. Posiziun giuridica / 2. Da l’ertavel posteriur
Art. 492a1F. Instituziun d’ertavels posteriurs / V. Descendents inabels da giuditgar
Art. 493 G. Fundaziuns
Art. 494 H. Contracts d’ierta / I. Instituziun dals ertavels e legat
Art. 495 H. Contracts d’ierta / II. Renunzia a l’ierta / 1. Impurtanza
Art. 496 H. Contracts d’ierta / II. Renunzia a l’ierta / 2. Crudada da la renunzia
Art. 497 H. Contracts d’ierta / II. Renunzia a l’ierta / 3. Dretgs dals crediturs d’ierta
Art. 498 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 1. En general
Art. 499 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / a. Furma da disponer
Art. 500 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / b. Cooperaziun dal funcziunari
Art. 501 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / c. Cooperaziun da las perditgas
Art. 502 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / d. Disponer senza leger e suttascriver il document
Art. 503 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / e. Persunas che coopereschan
Art. 504 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / f. Tegnair en salv la disposiziun
Art. 505 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 3. Disposiziun scritta a maun
Art. 506 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 4. Disposiziun a bucca / a. Disposiziun
Art. 507 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 4. Disposiziun a bucca / b. Documentaziun
Art. 508 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 4. Disposiziun a bucca / c. Perdita da la vigur
Art. 509 A. Disposiziuns testamentaras / II. Revocaziun e destrucziun / 1. Revocaziun
Art. 510 A. Disposiziuns testamentaras / II. Revocaziun e destrucziun / 2. Destrucziun
Art. 511 A. Disposiziuns testamentaras / II. Revocaziun e destrucziun / 3. Disposiziun posteriura
Art. 512 B. Contract d’ierta / I. Constituziun
Art. 513 B. Contract d’ierta / II. Aboliziun / 1. Tranter vivs / a. Tras contract e tras disposiziun testamentara
Art. 514 B. Contract d’ierta / II. Aboliziun / 1. Tranter vivs / b. Tras retratga dal contract
Art. 515 B. Contract d’ierta / II. Aboliziun / 2. L’ertavel mora avant il testader
Art. 516 C. Restricziun dal dretg da disponer
Art. 517 A. Surdada da l’incumbensa
Art. 518 B. Cuntegn da l’incumbensa
Art. 519 A. Plant da nunvalaivladad / I. Inabilitad da disponer, voluntad manglusa, illegalitad u immoralitad
Art. 520 A. Plant da nunvalaivladad / II. Mancanzas formalas / 1. En general
Art. 520a1A. Plant da nunvalaivladad / II. Mancanzas formalas / 2. En cas d’ina disposiziun testamentara scritta a maun
Art. 521 A. Plant da nunvalaivladad / III. Surannaziun
Art. 522 B. Plant da reducziun / I. Premissas / 1. En general
Art. 523 B. Plant da reducziun / I. Premissas / 2. Favurisaziun da l’ertavel cun dretg sin la part obligatorica
Art. 524 B. Plant da reducziun / I. Premissas / 3. Dretgs dals crediturs
Art. 525 B. Plant da reducziun / II. Effect / 1. Reducziun en general
Art. 526 B. Plant da reducziun / II. Effect / 2. Legat d’ina chaussa singula
Art. 527 B. Plant da reducziun / II. Effect / 3. Disposiziuns tranter vivs / a. Cas
Art. 528 B. Plant da reducziun / II. Effect / 3. Disposiziuns tranter vivs / b. Restituziun
Art. 529 B. Plant da reducziun / II. Effect / 4. Pretensiuns d’assicuranzas
Art. 530 B. Plant da reducziun / II. Effect / 5. Giudida e rentas
Art. 5311B. Plant da reducziun / II. Effect / 6. Instituziun posteriura d’ertavels
Art. 532 B. Plant da reducziun / III. Realisaziun
Art. 533 B. Plant da reducziun / IV. Surannaziun
Art. 534 A. Transferiment tranter vivs
Art. 535 B. Gulivaziun en cas da renunzia a l’ierta / I. Reducziun
Art. 536 B. Gulivaziun en cas da renunzia a l’ierta / II. Restituziun
Art. 537 A. Premissa da vart dal testader
Art. 538 B. Lieu da l’avertura
Art. 539 C. Premissas da vart da l’ertavel / I. Abilitad d’ertar / 1. Capacitad giuridica
Art. 540 C. Premissas da vart da l’ertavel / I. Abilitad d’ertar / 2. Indignitad d’ertar / a. Motivs
Art. 541 C. Premissas da vart da l’ertavel / I. Abilitad d’ertar / 2. Indignitad d’ertar / b. Effect per ils descendents
Art. 542 C. Premissas da vart da l’ertavel / II. Surviver la successiun d’ierta / 1. Sco ertavel
Art. 543 C. Premissas da vart da l’ertavel / II. Surviver la successiun d’ierta / 2. Sco legatari
Art. 544 C. Premissas da vart da l’ertavel / II. Surviver la successiun d’ierta / 3. L’uffant concepì
Art. 545 C. Premissas da vart da l’ertavel / II. Surviver la successiun d’ierta / 4. Ertavels posteriurs
Art. 546 D. Spariziun / I. Ertar d’ina persuna sparida / 1. Successiun d’ierta cunter garanzia
Art. 547 D. Spariziun / I. Ertar d’ina persuna sparida / 2. Annullaziun da la spariziun e restituziun da la facultad
Art. 548 D. Spariziun / II. Dretg d’ertar dal sparì
Art. 549 D. Spariziun / III. Relaziun tranter ils dus cas
Art. 550 D. Spariziun / IV. Procedura d’uffizi
Art. 551 A. En general
Art. 552 B. Sigillaziun da l’ierta
Art. 553 C. Inventari
Art. 554 D. Administraziun da l’ierta / I. En general
Art. 555 D. Administraziun da l’ierta / II. En cas d’ertavels nunenconuschents
Art. 556 E. Avertura dal testament / I. Obligaziun da consegna
Art. 557 E. Avertura dal testament / II. Avertura
Art. 558 E. Avertura dal testament / III. Communicaziun als participads
Art. 559 E. Avertura dal testament / IV. Consegna da l’ierta
Art. 560 A. Acquist / I. Ertavels
Art. 5611A. Acquist / II. ...
Art. 562 A. Acquist / III. Legataris / 1. Acquist dal legat
Art. 563 A. Acquist / III. Legataris / 2. Object dal legat
Art. 564 A. Acquist / III. Legataris / 3. Relaziun tranter creditur e legatari
Art. 565 A. Acquist / III. Legataris / 4. Reducziun
Art. 566 B. Refusa / I. Decleraziun / 1. Dretg da refusar
Art. 567 B. Refusa / I. Decleraziun / 2. Limitaziun temporala / a. En general
Art. 568 B. Refusa / I. Decleraziun / 2. Limitaziun temporala / b. En cas d’ina inventarisaziun
Art. 569 B. Refusa / I. Decleraziun / 3. Transiziun dal dretg da refusar
Art. 570 B. Refusa / I. Decleraziun / 4. Furma
Art. 571 B. Refusa / II. Perdita dal dretg da refusar
Art. 572 B. Refusa / III. Refusa d’in cunertavel
Art. 573 B. Refusa / IV. Refusa tras tut ils ertavels ils pli proxims / 1. En general
Art. 574 B. Refusa / IV. Refusa tras tut ils ertavels ils pli proxims / 2. Dretg dal consort survivent
Art. 575 B. Refusa / IV. Refusa tras tut ils ertavels ils pli proxims / 3. Refusa a favur d’ertavels pli allontanads
Art. 576 B. Refusa / V. Prolungaziun dal termin
Art. 577 B. Refusa / VI. Refusa d’in legat
Art. 578 B. Refusa / VII. Protecziun dals dretgs dals crediturs da l’ertavel
Art. 579 B. Refusa / VIII. Responsabladad en cas da la refusa
Art. 580 A. Premissa
Art. 581 B. Procedura / I. Inventari
Art. 582 B. Procedura / II. Clom da quints
Art. 583 B. Procedura / III. Inscripziun d’uffizi
Art. 584 B. Procedura / IV. Resultat
Art. 585 C. Relaziun dals ertavels durant l’inventarisaziun / I. Administraziun
Art. 586 C. Relaziun dals ertavels durant l’inventarisaziun / II. Scussiun, process, surannaziun
Art. 587 D. Effects / I. Termin per far la decleraziun
Art. 588 D. Effects / II. Decleraziun
Art. 589 D. Effects / III. Consequenzas da l’acceptaziun cun l’inventari public / 1. Responsabladad tenor l’inventari
Art. 590 D. Effects / III. Consequenzas da l’acceptaziun cun l’inventari public / 2. Responsabladad sur l’inventari ora
Art. 591 E. Responsabladad pervia da cauziuns
Art. 592 F. Acquist a favur da la communitad
Art. 593 A. Premissa / I. Dumonda d’in ertavel
Art. 594 A. Premissa / II. Dumonda dals crediturs dal testader
Art. 595 B. Procedura / I. Administraziun
Art. 596 B. Procedura / II. Liquidaziun ordinaria
Art. 597 B. Procedura / III. Liquidaziun tras l’uffizi da concurs
Art. 598 A. Premissa
Art. 599 B. Effect
Art. 600 C. Surannaziun
Art. 601 D. Plant dal legatari
Art. 602 A. Effects da la successiun d’ierta / I. Cuminanza dals ertavels
Art. 603 A. Effects da la successiun d’ierta / II. Responsabladad dals ertavels
Art. 604 B. Dretg da partiziun
Art. 605 C. Suspensiun da la partiziun
Art. 606 D. Dretgs dals cussedents
Art. 607 A. En general
Art. 608 B. Reglas da parter / I. Disposiziun dal testader
Art. 609 B. Reglas da parter / II. Cooperaziun da l’autoritad
Art. 610 C. Realisaziun da la partiziun / I. Egualitad dals ertavels
Art. 611 C. Realisaziun da la partiziun / II. Furmaziun da parts
Art. 612 C. Realisaziun da la partiziun / III. Attribuziun e vendita da singulas chaussas
Art. 612a1C. Realisaziun da la partiziun / IV. Attribuziun da l’abitaziun e da la rauba da chasa al consort survivent
Art. 613 D. Objects spezials / I. Chaussas che tutgan ensemen, scrittiras da la famiglia
Art. 613a1D. Objects spezials / I.bis Inventari agricul
Art. 614 D. Objects spezials / II. Pretensiuns dal testader vers l’ertavel
Art. 615 D. Objects spezials / III. Chaussas da l’ierta impegnadas
Art. 6161
Art. 6171D. Objects spezials / IV. Bains immobigliars / 1. Surpigliada / a. Valur imputabla
Art. 618 D. Objects spezials / IV. Bains immobigliars / 1. Surpigliada / b. Procedura da stimaziun
Art. 6191D. Objects spezials / V. Manaschis agriculs e bains immobigliars agriculs
Art. 620-6251
Art. 626 A. Obligaziun da gulivar
Art. 627 B. Gulivaziun en cas ch’ertavels crodan davent
Art. 628 C. Moda da calculaziun / I. Bittar en u metter a quint
Art. 629 C. Moda da calculaziun / II. Donaziuns che surpassan la part d’ierta
Art. 630 C. Moda da calculaziun / III. Moda da calcular
Art. 631 D. Custs d’educaziun
Art. 632 E. Regals occasiunals
Art. 6331
Art. 634 A. Conclusiun dal contract / I. Contract da partiziun
Art. 635 A. Conclusiun dal contract / II. Contract davart parts d’ierta
Art. 636 A. Conclusiun dal contract / III. Contracts avant la successiun d’ierta
Art. 637 B. Responsabladad dals ertavels tranter els / I. Garanzia per las parts
Art. 638 B. Responsabladad dals ertavels tranter els / II. Contestaziun da la partiziun
Art. 639 C. Responsabladad vers terzas persunas / I. Responsabladad solidarica
Art. 640 C. Responsabladad vers terzas persunas / II. Regress sin ils cunertavels C. Responsabladad vers terzas persunas / II. Regress sin ils cunertavels
Art. 641 A. Cuntegn dal dretg da proprietad / I. En general
Art. 641a1A. Cuntegn dal dretg da proprietad / II. Animals
Art. 642 B. Extensiun da la proprietad / I. Parts integralas
Art. 643 B. Extensiun da la proprietad / II. Fritgs natirals
Art. 644 B. Extensiun da la proprietad / III. Parts accessoricas / 1. Circumscripziun
Art. 645 B. Extensiun da la proprietad / III. Parts accessoricas / 2. Exclusiun
Art. 646 C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 1. Relaziun tranter ils cumproprietaris
Art. 6471C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 2. Urden d’utilisaziun e d’administraziun
Art. 647a1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 3. Acts administrativs ordinaris
Art. 647b1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 4. Acts administrativs pli impurtants
Art. 647c1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 5. Mesiras architectonicas / a. Necessarias
Art. 647d1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 5. Mesiras architectonicas / b. Utilas
Art. 647e1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 5. Mesiras architectonicas / c. Che servan a l’embelliment ed a la cumadaivladad
Art. 6481C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 6. Disponer da la chaussa
Art. 6491C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 7. Purtar ils custs e las grevezzas
Art. 649a1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 8. Obligaziun da regulaziuns e remartga en il register funsil
Art. 649b1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 9. Exclusiun da la cuminanza / a. Cumproprietaris
Art. 649c1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 9. Exclusiun da la cuminanza / b. Possessurs d’auters dretgs
Art. 6501C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 10. Schliaziun / a. Dretg da partiziun
Art. 651 C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 10. Schliaziun / b. Maniera da parter
Art. 651a1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 10. Schliaziun / c. Animals da chasa
Art. 652 C. Proprietad collectiva / II. Proprietad cuminaivla / 1. Premissa
Art. 653 C. Proprietad collectiva / II. Proprietad cuminaivla / 2. Effect
Art. 654 C. Proprietad collectiva / II. Proprietad cuminaivla / 3. Schliaziun
Art. 654a1C. Proprietad collectiva / III. Proprietad collectiva vi da manaschis agriculs e vi da bains immobigliars agriculs
Art. 6551A. Object / I. Bains immobigliars
Art. 655a1A. Object / II. Proprietad dependenta
Art. 656 B. Acquist / I. Inscripziun
Art. 657 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 1. Transferiment
Art. 658 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 2. Appropriaziun
Art. 659 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 3. Furmaziun da nov terren
Art. 660 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 4. Spustament da terren / a. En general
Art. 660a1B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 4. Spustament da terren / b. Spustaments permanents
Art. 660b1B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 4. Spustament da terren / c. Nova determinaziun dals cunfins
Art. 661 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 5. Acquist tras giudida / a. Acquist tras giudida ordinari
Art. 662 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 5. Acquist tras giudida / b. Acquist tras giudida extraordinari
Art. 663 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 5. Acquist tras giudida / c. Termins
Art. 664 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 6. Chaussas senza patrun e chaussas publicas
Art. 665 B. Acquist / III. Dretg sin l’inscripziun
Art. 666 C. Perdita
Art. 666a1D. Mesiras giudizialas / I. Proprietari nunchattabel
Art. 666b1D. Mesiras giudizialas / II. Absenza dals organs prescrits
Art. 667 A. Cuntegn / I. Dimensiun
Art. 668 A. Cuntegn / II. Cunfinaziun / 1. Moda da marcar ils cunfins
Art. 669 A. Cuntegn / II. Cunfinaziun / 2. Obligaziun da metter terms
Art. 670 A. Cuntegn / II. Cunfinaziun / 3. Cumproprietad vi da terminaziuns
Art. 671 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 1. Funs e material / a. Relaziun da proprietad
Art. 672 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 1. Funs e material / b. Indemnisaziun
Art. 673 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 1. Funs e material / c. Attribuziun da la proprietad funsila
Art. 674 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 2. Construcziuns che tanschan sin in bain immobigliar vischin
Art. 675 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 3. Dretg da construcziun
Art. 676 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 4. Conducts
Art. 677 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 5. Construcziuns moviblas
Art. 678 A. Cuntegn / IV. Plantaziuns sin il bain immobigliar
Art. 679 A. Cuntegn / V. Responsabladad dal proprietari d’in bain immobigliar / 1. En cas ch’il dretg da proprietad vegn surduvrà
Art. 679a1A. Cuntegn / V. Responsabladad dal proprietari d’in bain immobigliar / 2. En cas d’ina cultivaziun legala dal bain immobigliar
Art. 680 B. Restricziuns / I. En general
Art. 6811B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 1. Princips
Art. 681a1B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 2. Diever
Art. 681b1B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 3. Midada, renunzia
Art. 6821B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 4. En cas da cumproprietad ed en cas da dretg da construcziun
Art. 682a1B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 5. Dretg da precumpra vi da manaschis agriculs e vi da bains immobigliars agriculs
Art. 6831
Art. 684 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 1. Immissiuns exageradas
Art. 685 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 2. Chavar e construir / a. Regla
Art. 686 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 2. Chavar e construir / b. Prescripziuns chantunalas
Art. 687 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 3. Plantas / a. Regla
Art. 688 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 3. Plantas / b. Prescripziuns chantunalas
Art. 689 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 4. Deflussiun da l’aua
Art. 690 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 5. Drenaschas
Art. 691 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 6. Conducts / a. Obligaziun da tolerar
Art. 692 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 6. Conducts / b. Protecziun dals interess dal proprietari engrevgià
Art. 693 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 6. Conducts / c. Midada da las relaziuns
Art. 694 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 7. Dretgs da passadi / a. Passadi necessari
Art. 695 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 7. Dretgs da passadi / b. Auters dretgs da passadi
Art. 696 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 7. Dretgs da passadi / c. Remartga en il register funsil
Art. 697 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 8. Far saiv
Art. 698 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 9. Obligaziun da mantegniment
Art. 699 B. Restricziuns / IV. Dretg d’access e da defensiun / 1. Access
Art. 700 B. Restricziuns / IV. Dretg d’access e da defensiun / 2. Allontanament da chaussas e d’animals
Art. 701 B. Restricziuns / IV. Dretg d’access e da defensiun / 3. Defensiun cunter privels e cunter donns
Art. 702 B. Restricziuns / V. Restricziuns da dretg public / 1. En general
Art. 7031B. Restricziuns / V. Restricziuns da dretg public / 2. Meglieraziuns dal terren
Art. 704 C. Funtaunas e bigls / I. Proprietad e dretgs vi da funtaunas
Art. 705 C. Funtaunas e bigls / II. Deviaziun da funtaunas
Art. 706 C. Funtaunas e bigls / III. Funtaunas tagliadas giu / 1. Indemnisaziun
Art. 707 C. Funtaunas e bigls / III. Funtaunas tagliadas giu / 2. Restabiliment
Art. 708 C. Funtaunas e bigls / IV. Funtaunas cuminaivlas
Art. 709 C. Funtaunas e bigls / V. Utilisaziun da funtaunas
Art. 710 C. Funtaunas e bigls / VI. Funtaunas necessarias
Art. 711 C. Funtaunas e bigls / VII. Obligaziun da ceder / 1. Aua
Art. 712 C. Funtaunas e bigls / VII. Obligaziun da ceder / 2. Terren
Art. 712a A. Cuntegn ed object / I. Cuntegn
Art. 712b A. Cuntegn ed object / II. Object
Art. 712c A. Cuntegn ed object / III. Disposiziun
Art. 712d B. Constituziun e fin / I. Act da constituziun
Art. 712e B. Constituziun e fin / II. Repartiziun da las localitads e quotas da valur
Art. 712f B. Constituziun e fin / III. Fin
Art. 712g C. Administraziun ed utilisaziun / I. Disposiziuns applitgablas
Art. 712h C. Administraziun ed utilisaziun / II. Expensas e grevezzas cuminaivlas / 1. Definiziun e repartiziun
Art. 712i C. Administraziun ed utilisaziun / II. Expensas e grevezzas cuminaivlas / 2. Garanzia da las contribuziuns / a. Dretg da pegn legal
Art. 712k C. Administraziun ed utilisaziun / II. Expensas e grevezzas cuminaivlas / 2. Garanzia da las contribuziuns / b. Dretg da retenziun
Art. 712l C. Administraziun ed utilisaziun / III. Abilitad d’agir da la cuminanza
Art. 712m D. Organisaziun / I. Radunanza dals proprietaris en condomini / 1. Cumpetenza e stadi giuridic
Art. 712n D. Organisaziun / I. Radunanza dals proprietaris en condomini / 2. Convocaziun e presidi
Art. 712o D. Organisaziun / I. Radunanza dals proprietaris en condomini / 3. Execuziun dal dretg da votar
Art. 712p D. Organisaziun / I. Radunanza dals proprietaris en condomini / 4. Abilitad da decider
Art. 712q D. Organisaziun / II. L’administratur / 1. Nominaziun
Art. 712r D. Organisaziun / II. L’administratur / 2. Revocaziun
Art. 712s D. Organisaziun / II. L’administratur / 3. Incumbensas / a. Execuziun da las disposiziuns e dals conclus davart l’administraziun e davart il diever
Art. 712t D. Organisaziun / II. L’administratur / 3. Incumbensas / b. Represchentanza vers anor
Art. 713 A. Object
Art. 714 B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 1. Transiziun da la proprietad
Art. 715 B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 2. Resalva da la proprietad / a. En general
Art. 716 B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 2. Resalva da la proprietad / b. En cas da pajaments en ratas
Art. 717 B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 3. Acquisiziun senza possess
Art. 718 B. Modas d’acquistar / II. Appropriaziun / 1. Chaussas senza patrun
Art. 719 B. Modas d’acquistar / II. Appropriaziun / 2. Animals senza patrun
Art. 720 B. Modas d’acquistar / III. Chat / 1. Publicaziun, retschertga dal proprietari / a. En general
Art. 720a1B. Modas d’acquistar / III. Chat / 1. Publicaziun, retschertga dal proprietari / b. En cas d’animals
Art. 721 B. Modas d’acquistar / III. Chat / 2. Conservaziun ed ingiant public
Art. 722 B. Modas d’acquistar / III. Chat / 3. Acquisiziun da proprietad, restituziun
Art. 723 B. Modas d’acquistar / III. Chat / 4. Stgazi
Art. 724 B. Modas d’acquistar / III. Chat / 5. Objects da valur scientifica
Art. 725 B. Modas d’acquistar / IV. Chaussas manadas natiers
Art. 726 B. Modas d’acquistar / V. Elavuraziun
Art. 727 B. Modas d’acquistar / VI. Uniun e maschaida
Art. 728 B. Modas d’acquistar / VII. Acquist tras giudida
Art. 729 C. Perdita
Art. 730 A. Object
Art. 731 B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 1. Inscripziun
Art. 7321B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 2. Act giuridic
Art. 733 B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 3. Servitut sin l’agen bain immobigliar
Art. 734 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 1. En general
Art. 735 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 2. Reuniun dals bains immobigliars
Art. 736 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 3. Tras il derschader
Art. 737 C. Cuntegn / I. Dimensiun / 1. En general
Art. 738 C. Cuntegn / I. Dimensiun / 2. Tenor l’inscripziun
Art. 739 C. Cuntegn / I. Dimensiun / 3. En cas da novs basegns
Art. 740 C. Cuntegn / I. Dimensiun / 4. Tenor il dretg chantunal e tenor l’isanza locala
Art. 740a1C. Cuntegn / I. Dimensiun / 5. En cas da plirs autorisads
Art. 741 C. Cuntegn / II. Grevezza da mantegniment
Art. 742 C. Cuntegn / III. Dischlocaziun da la servitut
Art. 7431C. Cuntegn / IV. Partiziun d’in bain immobigliar
Art. 7441
Art. 745 A. Giudida / I. Object
Art. 746 A. Giudida / II. Constituziun / 1. En general
Art. 7471A. Giudida / II. Constituziun / 2. ...
Art. 748 A. Giudida / III. Extincziun / 1. Motivs
Art. 749 A. Giudida / III. Extincziun / 2. Durada
Art. 750 A. Giudida / III. Extincziun / 3. Remplazzament en cas d’extincziun
Art. 751 A. Giudida / III. Extincziun / 4. Restituziun / a. Obligaziun
Art. 752 A. Giudida / III. Extincziun / 4. Restituziun / b. Responsabladad
Art. 753 A. Giudida / III. Extincziun / 4. Restituziun / c. Spesas
Art. 754 A. Giudida / III. Extincziun / 5. Surannaziun dals dretgs d’indemnisaziun
Art. 755 A. Giudida / IV. Cuntegn / 1. Dretgs dal giudider / a. En general
Art. 756 A. Giudida / IV. Cuntegn / 1. Dretgs dal giudider / b. Fritgs natirals
Art. 757 A. Giudida / IV. Cuntegn / 1. Dretgs dal giudider / c. Tschains
Art. 758 A. Giudida / IV. Cuntegn / 1. Dretgs dal giudider / d. Transferibilitad
Art. 759 A. Giudida / IV. Cuntegn / 2. Dretgs dal proprietari / a. Surveglianza
Art. 760 A. Giudida / IV. Cuntegn / 2. Dretgs dal proprietari / b. Garanzia
Art. 761 A. Giudida / IV. Cuntegn / 2. Dretgs dal proprietari / c. Garanzia en cas da donaziuns e da giudida legala
Art. 762 A. Giudida / IV. Cuntegn / 2. Dretgs dal proprietari / d. Consequenza da la mancanza da la garanzia
Art. 763 A. Giudida / IV. Cuntegn / 3. Obligaziun d’inventarisar
Art. 764 A. Giudida / IV. Cuntegn / 4. Obligaziuns dal giudider / a. Mantegniment da la chaussa
Art. 765 A. Giudida / IV. Cuntegn / 4. Obligaziuns dal giudider / b. Spesas dal mantegniment e dal diever
Art. 766 A. Giudida / IV. Cuntegn / 4. Obligaziuns dal giudider / c. Tschains en cas da giudida d’ina facultad
Art. 767 A. Giudida / IV. Cuntegn / 4. Obligaziuns dal giudider / d. Assicuranza
Art. 768 A. Giudida / V. Cas spezials / 1. Bains immobigliars / a. Fritgs
Art. 769 A. Giudida / V. Cas spezials / 1. Bains immobigliars / b. Destinaziun economica
Art. 770 A. Giudida / V. Cas spezials / 1. Bains immobigliars / c. Guaud
Art. 771 A. Giudida / V. Cas spezials / 1. Bains immobigliars / d. Minieras
Art. 772 A. Giudida / V. Cas spezials / 2. Chaussas consumablas e stimadas
Art. 773 A. Giudida / V. Cas spezials / 3. Pretensiuns / a. Cuntegn
Art. 774 A. Giudida / V. Cas spezials / 3. Pretensiuns / b. Restituziun e reinvestiziun
Art. 775 A. Giudida / V. Cas spezials / 3. Pretensiuns / c. Dretg sin cessiun
Art. 776 B. Dretg d’abitar / I. En general
Art. 777 B. Dretg d’abitar / II. Cuntegn dal dretg d’abitar
Art. 778 B. Dretg d’abitar / III. Grevezzas
Art. 779 C. Dretg da construcziun / I. Object ed inscripziun en il register funsil
Art. 779a1C. Dretg da construcziun / II. Act giuridic
Art. 779b1C. Dretg da construcziun / III. Cuntegn, dimensiun e prenotaziun
Art. 779c1C. Dretg da construcziun / IV. Consequenzas da la scadenza / 1. Return al proprietari
Art. 779d1C. Dretg da construcziun / IV. Consequenzas da la scadenza / 2. Indemnisaziun
Art. 779e1
Art. 779f1C. Dretg da construcziun / V. Return anticipà al proprietari / 1. Premissas
Art. 779g1C. Dretg da construcziun / V. Return anticipà al proprietari / 2. Execuziun dal dretg da return al proprietari
Art. 779h1C. Dretg da construcziun / V. Return anticipà al proprietari / 3. Auters cas d’applicaziun
Art. 779i1C. Dretg da construcziun / VI. Garanzia per il tschains dal dretg da construcziun / 1. Dretg da constituir in dretg da pegn
Art. 779k1C. Dretg da construcziun / VI. Garanzia per il tschains dal dretg da construcziun / 2. Inscripziun
Art. 779l1C. Dretg da construcziun / VII. Durada maximala
Art. 780 D. Dretg da funtauna
Art. 781 E. Autras servituts
Art. 781a1F. Mesiras giudizialas
Art. 782 A. Object
Art. 783 B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 1. Inscripziun e moda d’acquist
Art. 7841B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 2. Grevezzas funsilas da dretg public
Art. 7851
Art. 786 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 1. En general
Art. 787 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 2. Deliberaziun / a. Tras il creditur
Art. 788 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 2. Deliberaziun / b. Tras il debitur
Art. 789 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 2. Deliberaziun / c. Pretsch da deliberaziun
Art. 790 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 3. Surannaziun
Art. 791 C. Cuntegn / I. Dretg dal creditur
Art. 792 C. Cuntegn / II. Obligaziun dal debitur
Art. 793 A. Premissas / I. Spezias
Art. 794 A. Premissas / II. Furma da la pretensiun / 1. Import
Art. 795 A. Premissas / II. Furma da la pretensiun / 2. Tschains
Art. 796 A. Premissas / III. Bain immobigliar / 1. Bains impegnabels
Art. 797 A. Premissas / III. Bain immobigliar / 2. Designaziun / a. En cas d’in sulet bain immobigliar
Art. 798 A. Premissas / III. Bain immobigliar / 2. Designaziun / b. En cas da plirs bains immobigliars
Art. 798a1A. Premissas / III. Bain immobigliar / 3. Bains immobigliars agriculs
Art. 799 B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 1. Inscripziun
Art. 800 B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 2. En cas da proprietad cuminaivla
Art. 801 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun
Art. 802 B. Constituziun ed extincziun / III. En cas d’ina arrundaziun dal terren / 1. Transferiment dals dretgs da pegn
Art. 803 B. Constituziun ed extincziun / III. En cas d’ina arrundaziun dal terren / 2. Disditga tras il debitur
Art. 804 B. Constituziun ed extincziun / III. En cas d’ina arrundaziun dal terren / 3. Indemnisaziun en daners
Art. 805 C. Effect / I. Dimensiun da la garanzia ipotecara
Art. 806 C. Effect / II. Tschains da locaziun e da fittanza
Art. 807 C. Effect / III. Surannaziun
Art. 808 C. Effect / IV. Mesiras da precauziun / 1. En cas da reducziuns da la valur / a. Scumond ed agid a sasez
Art. 809 C. Effect / IV. Mesiras da precauziun / 1. En cas da reducziuns da la valur / b. Garanzia, restabiliment, pajament en ratas
Art. 810 C. Effect / IV. Mesiras da precauziun / 2. Reducziun da la valur senza culpa dal proprietari
Art. 811 C. Effect / IV. Mesiras da precauziun / 3. Alienaziun da pitschnas parcellas
Art. 812 C. Effect / V. Ulteriuras grevezzas
Art. 813 C. Effect / VI. Post da pegn / 1. Effects
Art. 814 C. Effect / VI. Post da pegn / 2. Relaziun tranter ils posts da pegn
Art. 815 C. Effect / VI. Post da pegn / 3. Posts da pegn libers
Art. 816 C. Effect / VII. Realisaziun dal pegn / 1. Moda da la realisaziun
Art. 817 C. Effect / VII. Realisaziun dal pegn / 2. Repartiziun dal retgav
Art. 818 C. Effect / VII. Realisaziun dal pegn / 3. Dimensiun da la garanzia
Art. 8191C. Effect / VII. Realisaziun dal pegn / 4. Garanzia per expensas necessarias
Art. 820 C. Effect / VIII. Dretg da pegn per meglieraziuns dal terren / 1. Prioritad
Art. 821 C. Effect / VIII. Dretg da pegn per meglieraziuns dal terren / 2. Amortisaziun dal debit e fin dal dretg da pegn
Art. 822 C. Effect / IX. Dretg sin la summa d’assicuranza
Art. 8231C. Effect / X. Creditur nunchattabel
Art. 824 A. Intent e natira
Art. 825 B. Constituziun e fin / I. Constituziun
Art. 826 B. Constituziun e fin / II. Fin / 1. Dretg sin extincziun
Art. 827 B. Constituziun e fin / II. Fin / 2. Posiziun dal proprietari
Art. 828 B. Constituziun e fin / II. Fin / 3. Substituziun unilaterala / a. Premissa e procedura
Art. 829 B. Constituziun e fin / II. Fin / 3. Substituziun unilaterala / b. Ingiant public
Art. 830 B. Constituziun e fin / II. Fin / 3. Substituziun unilaterala / c. Stimaziun uffiziala
Art. 831 B. Constituziun e fin / II. Fin / 4. Disditga
Art. 832 C. Effect / I. Proprietad ed obligaziun per il debit / 1. Alienaziun
Art. 833 C. Effect / I. Proprietad ed obligaziun per il debit / 2. Parcellaziun
Art. 834 C. Effect / I. Proprietad ed obligaziun per il debit / 3. Communicaziun al creditur
Art. 835 C. Effect / II. Transferiment da la pretensiun
Art. 8361D. Ipotecas legalas / I. Dal dretg chantunal
Art. 8371D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 1. Cas
Art. 838 D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 2. Vendider, cunertavels e commembers d’ina indivisiun
Art. 8391D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 3. Mastergnants ed impressaris / a. Inscripziun
Art. 840 D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 3. Mastergnants ed impressaris / b. Rang
Art. 841 D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 3. Mastergnants ed impressaris / c. Privilegi
Art. 842 A. Prescripziuns generalas / I. Intent; relaziun cun la pretensiun che deriva da la relaziun immobigliara
Art. 843 A. Prescripziuns generalas / II. Geners
Art. 844 A. Prescripziuns generalas / III. Posiziun dal proprietari
Art. 845 A. Prescripziuns generalas / IV. Alienaziun. Divisiun
Art. 846 A. Prescripziuns generalas / V. Pretensiun da la brev ipotecara e convenziuns accessoricas / 1. En general
Art. 847 A. Prescripziuns generalas / V. Pretensiun da la brev ipotecara e convenziuns accessoricas / 2. Disditga
Art. 848 A. Prescripziuns generalas / VI. Protecziun da la buna fai
Art. 849 A. Prescripziuns generalas / VII. Objecziuns dal debitur
Art. 850 A. Prescripziuns generalas / VIII. Mandatari
Art. 851 A. Prescripziuns generalas / IX. Lieu da pajament
Art. 852 A. Prescripziuns generalas / X. Modificaziuns en la relaziun giuridica
Art. 853 A. Prescripziuns generalas / XI. Pajament
Art. 854 A. Prescripziuns generalas / XII. Fin / 1. Mancanza da creditur
Art. 855 A. Prescripziuns generalas / XII. Fin / 2. Extincziun
Art. 856 A. Prescripziuns generalas / XIII. Invitaziun al creditur da s’annunziar
Art. 857 B. Brev ipotecara registrada / I. Constituziun
Art. 858 B. Brev ipotecara registrada / II. Transferiment
Art. 859 B. Brev ipotecara registrada / III. Impegnaziun e giudida
Art. 860 C. Brev ipotecara sin palpiri / I. Constituziun / 1. Inscripziun
Art. 861 C. Brev ipotecara sin palpiri / I. Constituziun / 2. Titel ipotecar
Art. 862 C. Brev ipotecara sin palpiri / II. Protecziun da la buna fai
Art. 863 C. Brev ipotecara sin palpiri / III. Dretgs dal creditur / 1. Far valair
Art. 864 C. Brev ipotecara sin palpiri / III. Dretgs dal creditur / 2. Transferiment
Art. 865 C. Brev ipotecara sin palpiri / IV. Annullaziun
Art. 866–874
Art. 875 A. Obligaziuns per emprests cun dretg da pegn immobigliar
Art. 876-8831
Art. 884 A. Pegn manual / I. Constituziun / 1. Possess dal creditur
Art. 885 A. Pegn manual / I. Constituziun / 2. Impegnaziun da muvel
Art. 886 A. Pegn manual / I. Constituziun / 3. Impegnaziun posteriura
Art. 887 A. Pegn manual / I. Constituziun / 4. Impegnaziun tras il creditur
Art. 888 A. Pegn manual / II. Fin / 1. Perdita dal possess
Art. 889 A. Pegn manual / II. Fin / 2. Obligaziun da restituir
Art. 890 A. Pegn manual / II. Fin / 3. Responsabladad dal creditur
Art. 891 A. Pegn manual / III. Effects / 1. Dretgs dal creditur
Art. 892 A. Pegn manual / III. Effects / 2. Dimensiun da la garanzia ipotecara
Art. 893 A. Pegn manual / III. Effects / 3. Rang dals dretgs da pegn
Art. 894 A. Pegn manual / III. Effects / 4. Contract da scadenza
Art. 895 B. Dretg da retenziun / I. Premissas
Art. 896 B. Dretg da retenziun / II. Excepziuns
Art. 897 B. Dretg da retenziun / III. En cas d’insolvenza
Art. 898 B. Dretg da retenziun / IV. Effects
Art. 899 A. En general
Art. 900 B. Constituziun / I. En cas da pretensiuns cun u senza certificat da debit
Art. 901 B. Constituziun / II. En cas da vaglias
Art. 902 B. Constituziun / III. En cas da titels che represchentan rauba
Art. 903 B. Constituziun / IV. Impegnaziun posteriura
Art. 904 C. Effects / I. Dimensiun da la garanzia ipotecara
Art. 905 C. Effects / II. Represchentanza dad aczias impegnadas e da quotas da basa da societads cun responsabladad limitada
Art. 906 C. Effects / III. Administraziun e rembursament
Art. 907 A. Institut d’emprest cunter pegn / I. Cumpetenza
Art. 908 A. Institut d’emprest cunter pegn / II. Durada
Art. 909 B. Dretg d’emprest cunter pegn / I. Constituziun
Art. 910 B. Dretg d’emprest cunter pegn / II. Effects / 1. Vendita dal pegn
Art. 911 B. Dretg d’emprest cunter pegn / II. Effects / 2. Dretg sin il surpli
Art. 912 B. Dretg d’emprest cunter pegn / III. Retratga dal pegn / 1. Dretg da retrair
Art. 913 B. Dretg d’emprest cunter pegn / III. Retratga dal pegn / 2. Dretgs da l’institut
Art. 914 C. Cumpra cun il patg da recumpra
Art. 915 D. Reglamentaziun chantunala
Art. 9169181
Art. 919 A. Noziun e geners / I. Noziun
Art. 920 A. Noziun e geners / II. Possess independent e dependent
Art. 921 A. Noziun e geners / III. Interrupziun transitorica
Art. 922 B. Transferiment / I. Tranter persunas preschentas
Art. 923 B. Transferiment / II. Tranter persunas absentas
Art. 924 B. Transferiment / III. Senza surdada
Art. 925 B. Transferiment / IV. Titels che represchentan rauba
Art. 926 C. Effects / I. Protecziun dal possess / 1. Dretg da defensiun
Art. 927 C. Effects / I. Protecziun dal possess / 2. Plant pervia da privaziun dal possess
Art. 928 C. Effects / I. Protecziun dal possess / 3. Plant pervia da disturbi dal possess
Art. 929 C. Effects / I. Protecziun dal possess / 4. Admissibladad e surannaziun dal plant
Art. 930 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 1. Presumziun da la proprietad
Art. 931 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 2. Presumziun en cas da possess dependent
Art. 932 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 3. Plant cunter il possessur
Art. 933 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 4. Dretg da disposiziun e da restituziun / a. Chaussas confidadas
Art. 934 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 4. Dretg da disposiziun e da restituziun / b. Chaussas persas
Art. 935 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 4. Dretg da disposiziun e da restituziun / c. Daners e titels al purtader
Art. 936 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 4. Dretg da disposiziun e da restituziun / d. Mala fai
Art. 937 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 5. Presumziun en cas da bains immobigliars
Art. 938 C. Effects / III. Responsabladad / 1. Possessur da buna fai / a. Giudida
Art. 939 C. Effects / III. Responsabladad / 1. Possessur da buna fai / b. Pretensiuns d’indemnisaziun
Art. 940 C. Effects / III. Responsabladad / 2. Possessur da mala fai
Art. 941 C. Effects / IV. Acquist tras giudida
Art. 942 A. Instituziun / I. Register funsil / 1. En general
Art. 9431A. Instituziun / I. Register funsil / 2. Inscripziun / a. Object
Art. 944 A. Instituziun / I. Register funsil / 2. Inscripziun / b. Excepziuns
Art. 945 A. Instituziun / I. Register funsil / 3. Registers / a. Register principal
Art. 946 A. Instituziun / I. Register funsil / 3. Registers / b. Fegl dal register funsil
Art. 947 A. Instituziun / I. Register funsil / 3. Registers / c. Fegls collectivs
Art. 948 A. Instituziun / I. Register funsil / 3. Registers / d. Diari, mussaments
Art. 949 A. Instituziun / I. Register funsil / 4. Ordinaziuns / a. En general
Art. 949a1A. Instituziun / I. Register funsil / 4. Ordinaziuns / b. Gestiun dal register funsil cun agid da l’informatica
Art. 949b1A. Instituziun / I. Register funsil / 4a. ...
Art.949c1A. Instituziun / I. Register funsil / 4b. ...
Art. 949d1A. Instituziun / I. Register funsil / 4c. Engaschament da persunas privatas per duvrar il register funsil informatisà
Art. 9501A. Instituziun / I. Register funsil / 5. Mesiraziun uffiziala
Art. 951 A. Instituziun / II. Gestiun dal register funsil / 1. Circuls / a. Appartegnientscha
Art. 952 A. Instituziun / II. Gestiun dal register funsil / 1. Circuls / b. Bains immobigliars en plirs circuls
Art. 953 A. Instituziun / II. Gestiun dal register funsil / 2. Uffizis dal register funsil
Art. 954 A. Instituziun / II. Gestiun dal register funsil / 3. Taxas
Art. 955 A. Instituziun / III. Responsabladad
Art. 9561A. Instituziun / IV. Surveglianza administrativa
Art. 956a1A. Instituziun / V. Protecziun giuridica / 1. Dretg da far recurs
Art. 956b1A. Instituziun / V. Protecziun giuridica / 2. Procedura da recurs
Art. 9571
Art. 958 B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 1. Proprietad e dretgs reals
Art. 959 B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 2. Prenotaziuns: / a. Dretgs persunals
Art. 960 B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 2. Prenotaziuns: / b. Restricziuns dal dretg da disponer
Art. 961 B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 2. Prenotaziuns: / c. Inscripziun provisorica
Art. 961a1B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 2. Prenotaziuns: / d. Inscripziun da dretgs posteriurs
Art. 9621B. Inscripziun / II. Menziuns / 1. Da restricziuns da dretg public
Art. 962a1B. Inscripziun / II. Menziuns / 2. Da represchentanzas
Art. 963 B. Inscripziun / III. Premissa da l’inscripziun / 1. Annunzias / a. En cas d’inscripziuns
Art. 964 B. Inscripziun / III. Premissa da l’inscripziun / 1. Annunzias / b. En cas d’extincziuns
Art. 965 B. Inscripziun / III. Premissa da l’inscripziun / 2. Documents da legitimaziun / a. Document valaivel
Art. 966 B. Inscripziun / III. Premissa da l’inscripziun / 2. Documents da legitimaziun / b. Cumplettaziun dal document da legitimaziun
Art. 967 B. Inscripziun / IV. Moda d’inscriver / 1. En general
Art. 968 B. Inscripziun / IV. Moda d’inscriver / 2. En cas da servituts
Art. 969 B. Inscripziun / V. Obligaziun d’annunzia
Art. 9701C. Publicitad dal register funsil / I. Infurmaziuns ed invista
Art. 970a1C. Publicitad dal register funsil / II. Publicaziuns
Art. 971 D. Effects / I. En cas da mancanza d’ina inscripziun
Art. 972 D. Effects / II. En cas d’ina inscripziun / 1. En general
Art. 973 D. Effects / II. En cas d’ina inscripziun / 2. Vers terzas persunas da buna fai
Art. 974 D. Effects / II. En cas d’ina inscripziun / 3. Vers terzas persunas da mala fai
Art. 974a1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / I. Rectificaziun / 1. En cas da divisiun d’in bain immobigliar
Art. 974b1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / I. Rectificaziun / 2. En cas da reuniun da bains immobigliars
Art. 975 E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / II. Inscripziuns nungiustifitgadas
Art. 9761E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / III. Extincziun facilitada / 1. Inscripziuns senza dubi irrelevantas
Art. 976a1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / III. Extincziun facilitada / 2. Autras inscripziuns / a. En general
Art. 976b1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / III. Extincziun facilitada / 2. Autras inscripziuns / b. En cas da protesta
Art. 976c1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / III. Extincziun facilitada / 3. Procedura da rectificaziun publica
Art. 977 E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / IV. Correcturas E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / IV. Correcturas

IV. Correcturas1

1 L’administratur dal register funsil na dastga far naginas correcturas senza il consentiment en scrit dals participads, nun ch’i saja avant maun ina disposiziun dal derschader.

2 Empè da curreger ina inscripziun faussa, po quella vegnir extinguida e fatga da nov.

3 Simpels sbagls da scriver vegnan curregids d’uffizi a norma da l’ordinaziun correspundenta dal Cussegl federal.


1 Versiun tenor la cifra I 1 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), en vigur dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 19 da dec. 1963, en vigur dapi il 1. da schan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).2 Versiun tenor la cifra I 1 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), en vigur dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

  Titel final: Disposiziuns davart l’applicaziun e davart l’introducziun dal Cudesch civil1 

  Emprim chapitel: L’applicaziun dal dretg vegl e dal dretg nov2 

Art. 1 A. Disposiziuns generalas / I. Princip da la nunretroactivitad da la lescha

A. Disposiziuns generalas

I. Princip da la nunretroactivitad da la lescha

1 Ils effects giuridics da fatgs ch’èn capitads avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil, vegnan giuditgads er suenter l’entrada en vigur dal Cudesch civil tenor las disposiziuns dal dretg federal e dal dretg chantunal ch’eran valaivlas il mument che quests fatgs en capitads.

2 Per consequenza èn ils acts ch’èn vegnids fatgs avant quest mument suttamess – en quai che concerna lur forza obligatorica e lur effects giuridics – er en l’avegnir a las disposiziuns ch’eran valaivlas dal temp ch’els èn vegnids fatgs.

3 Ils fatgs ch’èn capitads pir suenter l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil ston vegnir giuditgads tenor il dretg nov, nun che la lescha prevesia in’excepziun.

Art. 2 A. Disposiziuns generalas / II. Retroactivitad / 1. Urden public e morala publica

II. Retroactivitad

1. Urden public e morala publica

1 Las disposiziuns dal nov Cudesch civil ch’èn vegnidas fixadas en l’interess da l’urden public e da la morala publica, vegnan applitgadas – uschespert ch’el è entrà en vigur – per tut ils fatgs, nun che la lescha haja previs in’excepziun.

2 A partir da l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil na dastgan per consequenza las prescripziuns dal dretg vegl che cuntradin tenor il dretg nov a l’urden public ed a la morala publica betg pli vegnir applitgadas.

Art. 3 A. Disposiziuns generalas / II. Retroactivitad / 2. Cuntegn da las relaziuns giuridicas stabilidas da la lescha

2. Cuntegn da las relaziuns giuridicas stabilidas da la lescha

Relaziuns giuridicas cun in cuntegn ch’è reglà da la lescha independentamain da la voluntad dals participads èn suttamessas al dretg nov a partir dal mument ch’il nov Cudesch civil è entrà en vigur, e quai er sch’ellas èn vegnidas fundadas avant quest termin.

Art. 4 A. Disposiziuns generalas / II. Retroactivitad / 3. Dretgs betg acquistads

3. Dretgs betg acquistads

Fatgs ch’èn bain capitads sut il domini dal dretg vegl, or dals quals i n’era però betg naschida ina pretensiun protegida dal dretg il mument ch’il nov Cudesch civil è entrà en vigur, èn – en quai che concerna lur effects giuridics – suttamess al dretg nov a partir da quest mument.

Art. 5 B. Dretg da persunas / I. Abilitad d’agir

B. Dretg da persunas

I. Abilitad d’agir

1 L’abilitad d’agir vegn giuditgada en tut ils cas tenor las disposiziuns dal nov Cudesch civil.

2 Tgi che posseda dentant il mument ch’il nov Cudesch civil entra en vigur l’abilitad d’agir tenor il dretg vegl, ma n’avess betg ella tenor il dretg nov, vegn tuttina renconuschì sco abel d’agir er suenter quest termin.

Art. 6 B. Dretg da persunas / II. Spariziun
Art. 6a1B. Dretg da persunas / IIa. Banca da datas centrala dal stadi civil
Art. 6b1B. Dretg da persunas / III. Persunas giuridicas / 1. En general
Art. 6c1B. Dretg da persunas / III. Persunas giuridicas / 2. Contabilitad e post da revisiun
Art. 6d1B. Dretg da persunas / IV. Protecziun da la persunalitad cunter violenza, smanatschas u persecuziuns

IV. Protecziun da la persunalitad cunter violenza, smanatschas u persecuziuns

Per proceduras ch’èn pendentas il mument da l’entrada en vigur da la midada dals 14 da december 2018 vegn applitgà il dretg nov.


1 Integrà tras la cifra I 1 da la LF dals 14 da dec. 2018 davart la meglieraziun da la protecziun da victimas da violenza, en vigur dapi il 1. da fan. 2020 (AS 2019 2273; BBl 2017 7307).

Art. 71C. Dretg da famiglia / I. Maridaglia
Art. 7a1C. Dretg da famiglia / Ibis. Divorzi / 1. Princip
Art. 7b1C. Dretg da famiglia / Ibis. Divorzi / 2. Process da divorzi pendents
Art. 7c1C. Dretg da famiglia / Ibis. Divorzi / 3. Termin da separaziun tar process da divorzi pendents
Art. 7d1C. Dretg da famiglia / Ibis. Divorzi / 4. Prevenziun professiunala
Art. 7e1C. Dretg da famiglia / Ibis. Divorzi / 5. Conversiun da rentas existentas

5. Conversiun da rentas existentas

1 Sch’il derschader ha – en cas d’in divorzi tenor il dretg vegl – concedì al consort creditur suenter l’entrada d’in cas da prevenziun ina indemnisaziun en furma d’ina renta che scada pir cun la mort dal consort debitur u creditur, po il consort creditur pretender entaifer 1 onn suenter l’entrada en vigur da la midada dals 19 da zercladur 2015 davant il derschader ch’el survegnia empè da quai ina renta per vita duranta tenor l’artitgel 124a, sch’il consort debitur retira ina renta d’invaliditad suenter la vegliadetgna reglamentarica da renta u ina renta da vegliadetgna.

2 En cas da decisiuns estras sa drizza la cumpetenza tenor l’artitgel 64 da la Lescha federala dals 18 da december 19872 davart il dretg internaziunal privat.

3 La renta tenor il dretg vegl vala sco part da la renta attribuida.


1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 19 da zer. 2015 (cumpensaziun da la prevenziun professiunala en cas da divorzi), en vigur dapi il 1. da schan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
2 SR 291

Art. 81C. Dretg da famiglia / Iter. Effects generals da la lètg / 1. Princip
Art. 8a1C. Dretg da famiglia / Iter. Effects generals da la lètg / 2. Num
Art. 8b1C. Dretg da famiglia / Iter. Effects generals da la lètg / 3. Dretg da burgais

3. Dretg da burgais

La Svizra che ha maridà sut il dretg vegl po declerar visavi l’autoritad cumpetenta da ses anteriur chantun d’origin entaifer 1 onn dapi l’entrada en vigur dal dretg nov ch’ella reprendia puspè il dretg da burgais ch’ella ha gì sco nubila.


1 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 5 d’oct. 1984, en vigur dapi il 1. da schan. 1988 (AS 1986 122 153 art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 91C. Dretg da famiglia / II. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas avant il 1. da schaner 1912
Art. 9a1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 1. En general
Art. 9b1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 2. Midada da l’uniun dals bains ad ina participaziun als acquists / a. Midada da las massas da facultad
Art. 9c1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 2. Midada da l’uniun dals bains ad ina participaziun als acquists / b. Privilegi
Art. 91C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 2. Midada da l’uniun dals bains ad ina participaziun als acquists / c. Liquidaziun dals bains matrimonials tenor il dretg nov
Art. 9e1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 3. Mantegniment da l’uniun dals bains
Art. 91C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 4. Mantegniment da la separaziun legala u giudiziala dals bains

4. Mantegniment da la separaziun legala u giudiziala dals bains

Sche la separaziun dals bains e vegnida fatga pervia da la lescha u sin ordinaziun dal derschader, valan per ils consorts las novas disposiziuns davart la separaziun dals bains.


1 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 5 d’oct. 1984, en vigur dapi il 1. da schan. 1988 (AS 1986 122 153 art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 101C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 5. Contract matrimonial / a. En general
Art. 10a1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 5. Contract matrimonial / b. Vigur legala vers terzas persunas
Art. 10b1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 5. Contract matrimonial / c. Submissiun al dretg nov
Art. 10c1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 5. Contract matrimonial / d. Separaziun contractuala dals bains tenor il dretg vegl
Art. 101C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 5. Contract matrimonial / e. Contracts matrimonials fatgs en vista a l’entrada en vigur dal dretg nov
Art. 10e1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 5. Contract matrimonial / f. Register dals bains matrimonials

f. Register dals bains matrimonials

1 Cun l’entrada en vigur da la Lescha federala dals 5 d’october 1984 na vegnan betg pli fatgas novas inscripziuns en il register dals bains matrimonials.

2 Il dretg da prender invista dal register resta garantì.


1 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 5 d’oct. 1984, en vigur dapi il 1. da schan. 1988 (AS 1986 122 153 art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 111C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 6. Pajament dals debits en cas d’ina liquidaziun dals bains matrimonials
Art. 11a1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 7. Protecziun dals crediturs

7. Protecziun dals crediturs

Sch’il dretg dals bains matrimonials sa mida cun l’entrada en vigur da la Lescha federala dals 5 d’october 1984, valan – en quai che concerna la responsabladad – las disposiziuns davart la protecziun dals crediturs en cas da midadas dal stadi dals bains.


1 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 5 d’oct. 1984, en vigur dapi il 1. da schan. 1988 (AS 1986 122 153 art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 121C. Dretg da famiglia / III. La relaziun da figlialanza en general
Art. 12a1C. Dretg da famiglia / IIIbis. Adopziun / 1. Cuntinuaziun dal dretg vegl
Art. 12b1C. Dretg da famiglia / IIIbis. Adopziun / 2. Proceduras pendentas
Art. 12c1C. Dretg da famiglia / IIIbis. Adopziun / 3. Submissiun al dretg nov
Art. 12cbis1
Art. 12d1C. Dretg da famiglia / IIIter. Contestaziun da la legitimaziun

IIIter. Contestaziun da la legitimaziun

Las disposiziuns dal dretg nov davart la contestaziun da la renconuschientscha d’in uffant suenter la maridaglia dals geniturs valan tenor il senn per la contestaziun d’ina legitimaziun ch’è vegnida fatga tenor il dretg vegl.


1 Integrà tras la cifra I 1 da la LF dals 25 da zer. 1976, en vigur dapi il 1. da schan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).

Art. 131C. Dretg da famiglia / IV. Plant da paternitad / 1. Plants pendents
Art. 13a1C. Dretg da famiglia / IV. Plant da paternitad / 2. Plants novs
Art. 13b1C. Dretg da famiglia / IVbis. Termin per constatar e per contestar la relaziun da figlialanza
Art. 13c1C. Dretg da famiglia / IVter. Contribuziuns da mantegniment / 1. Titels da mantegniment existents
Art. 13cbis1C. Dretg da famiglia / IVter. Contribuziuns da mantegniment / 2. Proceduras pendentas
Art. 13d1C. Dretg da famiglia / IVquater. Num da l’uffant

IVquater. Num da l’uffant

1 Sch’ils geniturs n’han betg pli in num da famiglia cuminaivel sin fundament d’ina decleraziun tenor l’artitgel 8a da quest titel suenter che la midada dals 30 da settember 2011 da questa lescha è entrada en vigur, pon els declerar entaifer 1 onn dapi l’entrada en vigur dal dretg nov, che l’uffant survegnia il num da nubil dal consort che ha fatg questa decleraziun.

2 Sche la tgira genituriala per in uffant da geniturs betg maridads è vegnida surdada als geniturs u sulettamain al bab avant che la midada dals 30 da settember 2011 da questa lescha è entrada en vigur, po la decleraziun ch’è previsa tenor l’artitgel 270a alineas 2 e 3 vegnir fatga entaifer 1 onn dapi l’entrada en vigur dal dretg nov.

3 Il consentiment da l’uffant resta resalvà sa basond sin l’artitgel 270b.


1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 30 da sett. 2011 (num e dretg da burgais), en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).

Art. 141C. Dretg da famiglia / V. Protecziun da creschids / 1. Mesiras existentas
Art. 14a1C. Dretg da famiglia / V. Protecziun da creschids / 2. Proceduras pendentas

2. Proceduras pendentas

1 Cun l’entrada en vigur da la midada dals 19 da december 20082 cuntinuescha la nova autoritad cumpetenta cun las proceduras pendentas.

2 Il nov dretg da procedura vegn applitgà.

3 L’autoritad decida, sche e quant enavant che la procedura veglia sto vegnir cumplettada.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 6 d’oct. 1978 (AS 1980 31; BBl 1977 III 1). Versiun tenor la cifra I 2 da la LF dals 19 da dec. 2008 (protecziun da creschids, dretg da persunas e dretg dals uffants), en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2 AS 2011 725

Art. 15 D. Dretg d’ierta / I. Ierta e successiun d’ierta

D. Dretg d’ierta

I. Ierta e successiun d’ierta

1 La successiun d’ierta d’ina persuna ch’è morta avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil vegn reglada tenor il dretg vegl er suenter quest termin; il medem vala er per ils effects dals bains matrimonials ch’èn nunseparabels da l’ierta tenor il dretg chantunal e che naschan cun la mort dal bab, da la mamma u d’in consort.

2 Questa prescripziun sa referescha tant als ertavels sco er a la successiun d’ierta.

Art. 16 D. Dretg d’ierta / II. Disposiziuns per causa da mort

II. Disposiziuns per causa da mort

1 Sch’in testader ch’è abel da disponer ha fatg u ha revocà – avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil – ina disposiziun per causa da mort tenor il dretg ch’era en vigur da quel temp, na po quest act betg vegnir contestà cun la motivaziun, ch’il testader saja mort suenter l’entrada en vigur dal dretg nov e na fiss betg stà abel da disponer tenor quel.

2 Ina disposiziun testamentara na po betg vegnir contestada pervia d’ina mancanza formala, sche las formalitads, che valevan il temp cur che l’act è vegnì fatg u cur ch’il testader è mort, èn vegnidas observadas.

3 Sch’il testader è mort suenter l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil, vegni decidì en mintga cas tenor il dretg nov, sch’ina disposiziun per causa da mort vegn contestada cun la motivaziun che la part disponibla saja surpassada u che la maniera da disponer na saja betg admessa.

Art. 17 E. Dretgs reals / I. En general

E. Dretgs reals

I. En general

1 Ils dretgs reals ch’existan il mument ch’il nov Cudesch civil entra en vigur restan renconuschids er sut il dretg nov, cun resalva da las prescripziuns davart il register funsil.

2 Concernent lur cuntegn èn la proprietad ed ils dretgs reals limitads però suttamess al dretg nov suenter l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil, nun che quel prevesia in’excepziun.

3 Dretgs reals che na pudessan betg pli vegnir constituids tenor il dretg nov, restan suttamess al dretg vegl.

Art. 18 E. Dretgs reals / II. Dretg sin inscripziun en il register funsil

II. Dretg sin inscripziun en il register funsil

1 Sch’ina pretensiun che ha l’intent da constituir in dretg real è vegnida fundada avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil, vegn ella renconuschida sco valaivla, sch’ella correspunda a la furma dal dretg vegl u dal dretg nov.

2 L’ordinaziun davart il register funsil fixescha, tge documents d’identitad che ston vegnir preschentads per laschar inscriver tals dretgs.

3 Sch’il cuntegn d’in dretg real e stabilì tras in act giuridic, fatg avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil, vegn el er renconuschì sut il dretg nov, uschenavant ch’el sa cumporta cun tal.

Art. 19 E. Dretgs reals / III. Acquist tras giudida

III. Acquist tras giudida

1 A partir dal mument ch’il nov Cudesch civil è entrà en vigur, sa drizza l’acquist tras giudida tenor il dretg nov.

2 Sch’in acquist tras giudida che correspunda er al dretg nov ha cumenzà sut il dretg vegl, vegn il temp ch’è passà avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil mess a quint proporziunalmain al termin dal dretg nov.

Art. 201E. Dretgs reals / IV. Dretgs da proprietad spezials / 1. Bostga sin terren ester
Art. 20bis1E. Dretgs reals / IV. Dretgs da proprietad spezials / 2. Proprietad en condomini / a. Fatgs originars
Art. 20ter1E. Dretgs reals / IV. Dretgs da proprietad spezials / 2. Proprietad en condomini / b. Transfurmaziuns
Art. 20quater1E. Dretgs reals / IV. Dretgs da proprietad spezials / 2. Proprietad en condomini / c. Rectificaziun dals registers funsils

c. Rectificaziun dals registers funsils

Per pudair suttametter la proprietad en condomini transfurmada a las novas prescripziuns e per inscriver la proprietad en condomini originala en il register funsil, pon ils chantuns ordinar ch’ils registers funsils vegnian rectifitgads e decretar prescripziuns da procedura spezialas per quest intent.


1 Integrà tras la cifra IV da la LF dals 19 da dec. 1963, en vigur dapi il 1. da schan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).

Art. 21 E. Dretgs reals / V. Servituts funsilas

V. Servituts funsilas

1 Las servituds funsilas ch’èn vegnidas constituidas avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil restan valaivlas suenter l’introducziun dal register funsil er senza ch’ellas sajan inscrittas en quel; ellas na pon dentant betg vegnir fatgas valair vers terzas persunas da buna fai, uschè ditg ch’ellas n’èn betg inscrittas.

2 Obligaziuns colliadas accessoricamain cun servituts ch’èn vegnidas constituidas avant l’entrada en vigur da la midada dals 11 da december 20091 e che resultan mo da mussaments dal register funsil, pon vegnir fatgas valair er vinavant vers terzas persunas ch’èn sa fidadas da buna fai sin il register funsil.2


1 AS 2011 4637
2 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), en vigur dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

Art. 22 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 1. Renconuschientscha dals titels da pegn existents

VI. Dretgs da pegn funsil

1. Renconuschientscha dals titels da pegn existents

1 Ils titels da pegn ch’existan il mument ch’il nov Cudesch civil entra en vigur, restan valaivels senza ch’els stoppian vegnir adattads al dretg nov.

2 Igl è dentant resalvà als chantuns da prescriver ch’ils titels da pegn existents vegnian renovads ed adattads a las disposiziuns dal dretg nov entaifer in tschert termin.

Art. 23 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 2. Constituziun da dretgs da pegn

2. Constituziun da dretgs da pegn

1 Suenter l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil dastgan vegnir constituidas mo quellas spezias da dretgs da pegn funsil ch’èn renconuschidas dal dretg nov.

2 Fin a l’introducziun dal register funsil vegnan els constituids tenor las furmas dal dretg chantunal da fin ussa.

Art. 24 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 3. Extincziun da titels

3. Extincziun da titels

1 Suenter ch’il dretg nov è entrà en vigur, vegnan sias disposiziuns applitgadas per extinguer u per midar titels, per decretar in pegn e per chaussas sumegliantas.

2 Uschè ditg ch’il register funsil n’è betg introducì, ston vegnir observadas las furmas tenor il dretg chantunal.

Art. 25 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 4. Dimensiun da la garanzia ipotecara

4. Dimensiun da la garanzia ipotecara

1 Per tut ils dretgs da pegn funsil vegn la dimensiun da la garanzia ipotecara determinada tenor il dretg nov.

2 Sche tscherts objects determinads èn vegnids dads en pegn al creditur ensemen cun il bain immobigliar, e quai en moda giuridicamain valaivla sin basa d’ina cunvegna speziala, restan quests objects suttamess al pegn, er sch’els na pudessan betg vegnir impegnads tenor il dretg nov.

Art. 26 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 5. Dretgs ed obligaziuns che resultan dal pegn immobigliar / a. En general

5. Dretgs ed obligaziuns che resultan dal pegn immobigliar

a. En general

1 Ils dretgs e las obligaziuns dals crediturs e dals debiturs concernent ils pegns immobigliars ch’existan il mument da l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil vegnan reglads tenor il dretg vegl, uschenavant ch’i sa tracta d’effects da contracts.

2 Er per quests pegns immobigliars vala a partir da quest mument il dretg nov, sch’i sa tracta d’effects ch’èn stabilids tenor la lescha e che na pon betg vegnir midads tras contracts.

3 Sch’il pegn cumpiglia plirs bains immobigliars, restan quels engrevgiads tenor il dretg vegl.

Art. 27 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 5. Dretgs ed obligaziuns che resultan dal pegn immobigliar / b. Mesiras da garanzia

b. Mesiras da garanzia

Ils dretgs dal creditur durant la durada dal pegn, en spezial quels da far ordinar mesiras da garanzia, èn suttamess al dretg nov per tut ils pegns immobigliars, e quai a partir dal mument ch’il nov Cudesch civil entra en vigur; il medem vala er per ils dretgs dal debitur.

Art. 28 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 5. Dretgs ed obligaziuns che resultan dal pegn immobigliar / c. Disditga, transferiment

c. Disditga, transferiment

Per disdir credits ch’èn garantids tras pegns immobigliars sco er per transferir ils titels d’ina persuna ad in’autra sto vegnir observà il dretg vegl, sch’i sa tracta da pegns ch’èn vegnids constituids gia avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil; resalvadas restan dentant las prescripziuns dal dretg nov ch’èn absolutamain liantas.

Art. 29 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 6. Rang

6. Rang

1 Il rang dals dretgs da pegn vegn fixà dal dretg vegl fin ch’ils bains immobigliars èn inscrits en il register funsil.

2 A partir dal mument da l’introducziun dal register funsil vegn il rang dals crediturs fixà tenor las disposiziuns dal nov Cudesch civil davart il register funsil.

Art. 30 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 7. Post da pegn

7. Post da pegn

1 Concernent il post da pegn fix u concernent il dretg dal creditur d’entrar e da s’avanzar en in post liber vegn applitgà il dretg nov a partir da l’introducziun dal register funsil, ed en mintga cas 5 onns suenter ch’il nov Cudesch civil è entrà en vigur; ils dretgs spezials ch’existan a favur dal creditur restan resalvads.

2 Ils chantuns pon fixar ulteriuras disposiziuns transitoricas.1


1 Versiun tenor la cifra II 21 da la LF dals 15 da dec. 1989 davart l’approvaziun da decrets chantunals tras la Confederaziun, en vigur dapi il 1. da favr. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).

Art. 31 e 321E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 8. ...

8. ...


1 Abolì tras la cifra I 2 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), cun effect dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

Art. 33 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 9. Tractament egual da spezias da pegn veglias cun talas dal dretg nov
Art. 33a1E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 10. Cuntinuaziun dal dretg vegl per spezias da pegn veglias
Art. 33b1E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 11. Transfurmaziun da la spezia da la brev ipotecara

11. Transfurmaziun da la spezia da la brev ipotecara

Il proprietari d’in bain immobigliar e las persunas che han in dretg sin il bain immobigliar pon pretender cuminaivlamain en scrit ch’ina brev ipotecara sin palpiri, ch’è vegnida inscritta avant l’entrada en vigur da la midada dals 11 da december 20092, vegnia transfurmada en ina brev ipotecara registrada.


1 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), en vigur dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 AS 2011 4637

Art. 34 E. Dretgs reals / VII. Pegns movibels / 1. Furma

VII. Pegns movibels

1. Furma

1 A partir da l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil pon ils pegns movibels vegnir constituids mo en las furmas che vegnan previsas da quel.

2 Pegns movibels ch’èn vegnids constituids avant quest mument e tenor in’autra furma extinguan suenter 6 mais dapi l’entrada en vigur dal dretg nov, sch’il termin da pajament era gia scrudà, ed en cas ch’il termin scroda pli tard, a partir dal mument ch’el scroda u a partir dal mument che la pretensiun po vegnir disditga.

Art. 35 E. Dretgs reals / VII. Pegns movibels / 2. Effects

2. Effects

1 Ils effects dal pegn movibel, ils dretgs e las obligaziuns dal creditur da pegn, da l’impegnader u dal debitur da pegn sa drizzan tenor il nov Cudesch civil a partir dal mument ch’el è entrà en vigur, e quai er, sch’il pegn è vegnì constituì gia avant il mument da l’entrada en vigur.

2 In contract da scadenza dal pegn a favur dal creditur ch’è vegnì fatg avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil, daventa nunvalaivel a partir da quest mument.

Art. 36 E. Dretgs reals / VIII. Dretg da retenziun

VIII. Dretg da retenziun

1 Il dretg da retenziun tenor il nov Cudesch civil s’extenda er sin talas chaussas ch’èn vegnidas en ils mauns dal creditur avant sia entrada en vigur.

2 Il creditur po far valair quest dretg er per pretensiuns ch’èn naschidas avant quest mument.

3 Ils dretgs da retenziun ch’èn naschids pli baud èn – en quai che concerna lur effects – suttamess a las disposiziuns dal nov Cudesch civil.

Art. 37 E. Dretgs reals / IX. Possess

IX. Possess

Il possess è suttamess al dretg nov a partir dal mument ch’il nov Cudesch civil entra en vigur.

Art. 38 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 1. Introducziun dal register funsil

X. Register funsil

1. Introducziun dal register funsil

1 Suenter avair tadlà ils chantuns fixescha il Cussegl federal il plan general per introducir il register funsil. Questa cumpetenza po el transferir al departament u a l’uffizi cumpetent.1

2 ...2


1 Versiun tenor la cifra II da l’agiunta da la LF dals 5 d’oct. 2007 davart la geoinfurmaziun, en vigur dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).
2 Abolì tras la cifra II da l’agiunta da la LF dals 5 d’oct. 2007 davart la geoinfurmaziun, cun effect dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 391E. Dretgs reals / X. Register funsil / 2. Mesiraziun uffiziala / a. ...

2. Mesiraziun uffiziala

a. ...

...


1 Abolì tras la cifra II da l’agiunta da la LF dals 5 d’oct. 2007 davart la geoinfurmaziun, cun effect dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 40 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 2. Mesiraziun uffiziala / b. Relaziun cun il register funsil

b. Relaziun cun il register funsil

1 Per regla duai la mesiraziun preceder l’introducziun dal register funsil.

2 Cun il consentiment dal Cussegl federal po il register funsil gia vegnir constituì pli baud, sch’i èn avant maun registers dals bains immobigliars ch’èn precis avunda.

Art. 41 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 2. Mesiraziun uffiziala / c. Temp da la realisaziun

c. Temp da la realisaziun

1 ...1

2 La mesiraziun e l’introducziun dal register funsil pon vegnir realisadas ina suenter l’autra per ils singuls districts d’in chantun.


1 Abolì tras la cifra II da l’agiunta da la LF dals 5 d’oct. 2007 davart la geoinfurmaziun, cun effect dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 421

1 Abolì tras la cifra II da l’agiunta da la LF dals 5 d’oct. 2007 davart la geoinfurmaziun, cun effect dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 43 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 3. Inscripziun dals dretgs reals / a. Procedura

3. Inscripziun dals dretgs reals

a. Procedura

1 A chaschun da l’introducziun dal register funsil duain vegnir inscrits ils dretgs reals ch’existan gia da quel temp.

2 Per quest intent sto vegnir decretà in clom public cun l’invitaziun d’annunziar e da laschar inscriver quests dretgs.

3 Ils dretgs reals ch’èn inscrits en registers publics tenor il dretg vegl, vegnan transferids d’uffizi en il register funsil, uschenavant ch’els pon vegnir constituids tenor il dretg nov.

Art. 44 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 3. Inscripziun dals dretgs reals / b. Consequenzas, sche l’inscripziun vegn tralaschada

b. Consequenzas, sche l’inscripziun vegn tralaschada

1 Ils dretgs reals tenor il dretg vegl che na vegnan betg inscrits mantegnan bain lur valaivladad, els na pon dentant betg vegnir fatgs valair vers terzas persunas ch’èn sa fidadas da buna fai sin il register funsil.

2 Igl è resalvà a la legislaziun federala u chantunala da declerar tut ils dretgs reals che n’èn betg vegnids inscrits en il register funsil sco abolids a partir d’in tschert termin, suenter ch’igl è vegnì decretà in clom public.

3 Las grevezzas funsilas da dretg public e las ipotecas legalas da dretg chantunal ch’èn resultadas avant l’entrada en vigur da la midada dals 11 da december 20091 e che n’èn betg inscrittas pon vegnir fatgas valair anc durant 10 onns suenter l’entrada en vigur da la midada vers terzas persunas ch’èn sa fidadas da buna fai sin il register funsil.2


1 AS 2011 4637
2 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), en vigur dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

Art. 451E. Dretgs reals / X. Register funsil / 4. Dretgs reals abolids

4. Dretgs reals abolids

1 Dretgs reals che na pon betg pli vegnir constituids tenor il dretg dal register funsil, sco per exempel la proprietad da bostga sin terren ester, dretgs da pegns da giudida e dretgs sumegliants, na vegnan betg inscrits en il register funsil; els ston dentant vegnir remartgads en quel en moda opportuna.

2 Sch’els èn ids a perder per in motiv u l’auter, na pon els betg pli vegnir constituids da nov.


1 Versiun tenor la cifra IV da la LF dals 19 da dec. 1963, en vigur dapi il 1. da schan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).

Art. 46 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 5. Spustament da l’introducziun dal register funsil

5. Spustament da l’introducziun dal register funsil

1 Cun l’autorisaziun dal Cussegl federal pon ils chantuns spustar d’introducir il register funsil tenor las prescripziuns dal nov Cudesch civil, uschespert che las furmas dal dretg chantunal, cun u senza cumplettaziuns, paran dad esser suffizientas per garantir ils effects dal register funsil en il senn dal dretg nov.

2 En quest cas stoi vegnir fixà exactamain, cun tge furmas dal dretg chantunal ch’ils effects dal dretg nov duain esser colliads.

Art. 47 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 6. Entrada en vigur dal dretg real avant il register funsil

6. Entrada en vigur dal dretg real avant il register funsil

Il dretg real dal nov Cudesch civil entra generalmain en vigur er senza ch’ils registers funsils sajan vegnids constituids.

Art. 48 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 7. Effects da furmas chantunalas

7. Effects da furmas chantunalas

1 Cun l’entrada en vigur dal dretg real ed avant l’introducziun dal register funsil pon ils chantuns designar las furmas, a las qualas ils effects dal register funsil vegnan attribuids immediatamain (omologaziun, inscripziun en registers da bains immobigliars, d’ipotecas u da servituts).

2 Ils chantuns pon fixar che questas furmas possedan er senza u avant l’introducziun dal register funsil ils effects ch’èn colliads cun tal e che concernan la constituziun, il transferiment, la midada e l’extincziun dals dretgs reals.

3 Effects dal register funsil a favur da terzas persunas da buna fai n’existan percunter betg avant ch’il register funsil è vegnì introducì u avant ch’in auter institut è vegnì declerà sco equivalent.

Art. 491F. Surannaziun

F. Surannaziun

1 Sch’il dretg nov fixescha in termin pli lung ch’il dretg vegl, vala il dretg nov, uschenavant che la surannaziun tenor il dretg vertent n’è betg anc entrada.

2 Sch’il dretg nov fixescha in termin pli curt, vala il dretg vegl.

3 L’entrada en vigur dal dretg nov n’ha nagins effects sin il cumenzament d’ina surannaziun currenta, nun che la lescha disponia insatge auter.

4 Dal rest vala il dretg nov per la surannaziun a partir dal mument ch’el entra en vigur.


1 Versiun tenor la cifra 3 da l’agiunta da la LF dals 15 da zer. 2018 (revisiun dal dretg da surannaziun), en vigur dapi il 1. da schan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).

Art. 50 G. Furmas da contract
Art. 51 A. Aboliziun dal dretg civil chantunal

A. Aboliziun dal dretg civil chantunal

Cun l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil èn abolidas tut las disposiziuns da dretg civil dals chantuns, nun ch’il dretg federal prevesia insatge auter.

Art. 52 B. Disposiziuns chantunalas cumplementaras / I. Dretgs ed obligaziuns dals chantuns

B. Disposiziuns chantunalas cumplementaras

I. Dretgs ed obligaziuns dals chantuns

1 Ils chantuns decreteschan las disposiziuns ch’èn previsas per cumplettar il nov Cudesch civil, en spezial en quai che concerna la cumpetenza da las autoritads e l’organisaziun dals uffizis da stadi civil, dals uffizis d’avugadia1 e dal register funsil.

2 Uschenavant ch’il dretg nov dovra, per pudair vegnir applitgà, necessariamain ina cumplettaziun tras disposiziuns chantunalas, èn ils chantuns obligads da decretar talas; els pon far quai ad interim tras ordinaziuns.2

3 Las disposiziuns chantunalas davart il dretg da register ston vegnir approvadas da la Confederaziun.3

4 Las ulteriuras disposiziuns chantunalas ston vegnir suttamessas a l’Uffizi federal da giustia per laschar prender enconuschientscha.4


1 Oz: autoritads per la protecziun da creschids (guardar art. 440).
2 Versiun tenor la cifra II 21 da la LF dals 15 da dec. 1989 davart l’approvaziun da decrets chantunals tras la Confederaziun, en vigur dapi il 1. da favr. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).
3 Versiun tenor la cifra I 2 da la LF dals 19 da dec. 2008 (protecziun da creschids, dretg da persunas e dretg dals uffants), en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
4 Integrà tras la cifra II 21 da la LF dals 15 da dec. 1989 davart l’approvaziun da decrets chantunals tras la Confederaziun (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333). Versiun tenor la cifra I 2 da la LF dals 19 da dec. 2008 (protecziun da creschids, dretg da persunas e dretg dals uffants), en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).

Art. 53 B. Disposiziuns chantunalas cumplementaras / II. Ordinaziuns substitutivas da la Confederaziun

II. Ordinaziuns substitutivas da la Confederaziun

1 Sch’in chantun n’ha betg decretà ad uras las disposiziuns necessarias, decretescha il Cussegl federal quellas provisoricamain empè dal chantun, annunziond quai a l’Assamblea federala.

2 Sch’in chantun na decretescha betg in’ordinaziun cumplettanta en ina chaussa, nua ch’ina tala n’è betg absolutamain necessaria, vegnan applitgadas las prescripziuns dal nov Cudesch civil.

Art. 54 C. Designaziun da las autoritads cumpetentas

C. Designaziun da las autoritads cumpetentas

1 Nua ch’il nov Cudesch civil discurra d’ina autoritad cumpetenta, decidan ils chantuns, tge autoritad ch’exista gia u che sto anc vegnir creada, che duai esser cumpetenta.

2 Nua che la lescha na discurra betg expressivamain dal derschader u d’ina autoritad administrativa, èn ils chantuns libers da designar sco cumpetenta in’autoritad giudiziala u administrativa.

3 Tant enavant ch’il Cudesch da procedura civila dals 19 da december 20081 n’è betg applitgabel, reglan ils chantuns la procedura.2


1 SR 272
2 Versiun tenor la cifra II 3 da l’agiunta 1 da la Procedura civila dals 19 da dec. 2008, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).

Art. 55 D. Documentaziun publica / I. En general
Art. 55a1D. Documentaziun publica / II. Copias e legalisaziuns electronicas

II. Copias e legalisaziuns electronicas

1 Ils chantuns pon autorisar ils funcziunaris da documentaziun da far copias electronicas da documents publics ch’els han emess.

2 Els pon er autorisar ils funcziunaris da documentaziun da certifitgar electronicamain che las copias electronicas ch’els han emess correspundian als documents originals sin palpiri sco er da legalisar l’autenticitad da suttascripziuns.

3 Il funcziunari da documentaziun sto duvrar ina signatura electronica qualifitgada che sa basa sin in certificat qualifitgà d’in purschider renconuschì da servetschs da certificaziun en il senn da la Lescha federala dals 18 da mars 20162 davart la signatura electronica.3

4 Il Cussegl federal decretescha las disposiziuns executivas che garanteschan l’interoperabilitad dals sistems d’informatica sco er l’integritad, l’autenticitad e la segirezza da las datas.


1 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), en vigur dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 SR 943.03
3 Versiun tenor la cifra II 3 da l’agiunta da la LF dals 18 da mars 2016 davart la signatura electronica, en vigur dapi il 1. da schan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001).

Art. 561E. Concessiuns da dretgs d’aua

E. Concessiuns da dretgs d’aua

Fin ch’i vegn decretada ina lescha federala davart la concessiun da dretgs d’aua, vala la suandanta disposiziun:

Las concessiuns da dretgs vi dad auas publicas pon vegnir inscrittas en il register funsil sco dretgs independents e permanents, uschenavant ch’ellas en vegnidas dadas per almain 30 onns u per in temp nundeterminà ed uschenavant ch’ellas n’èn betg colliadas sco servituts vi d’in bain immobigliar.


1 Guardar ussa l’art. 59 da la LF dals 22 da dec. 1916 davart l’utilisaziun da las forzas idraulicas (AS 33 189; BBl 1912 II 669, 1916 III 411).

Art. 571F.–H. ...

F.–H. ...


1 Abolì tras l’art. 53 al. 1 lit. b da la LF dals 8 da nov. 1934 davart las bancas e las cassas da spargn, cun effect dapi il 1. da mars 1935 (AS 51 117; BBl 1934 I 171).

Art. 581J. Scussiun e concurs

J. Scussiun e concurs

La Lescha federala dals 11 d’avrigl 18892 davart scussiun e concurs vegn midada sco suonda suenter l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil:

...3


1 Nova numeraziun dals ultims quatter artitgels en consequenza da l’aboliziun dals anteriurs art. 58 e 59, tenor la cifra I da las Disp. trans. dal DO, en vigur dapi il 1. da schan. 1912 (AS 27 317; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 SR 281.1
3 Text guardar en la LF numnada. Per la versiun dals art. 132bis, 141 al. 3 e 258 al. 4 guardar AS 24 233 titel final art. 60.

Art. 591K. Applicaziun da dretg svizzer ed ester

K. Applicaziun da dretg svizzer ed ester

1 La Lescha federala dals 25 da zercladur 18912 davart las relaziuns da dretg civil dals domiciliads e dals dimorants mantegna sia vigur per las relaziuns da dretg dals Svizzers a l’exteriur e dals esters en Svizra ed uschenavant ch’i dat conflicts pervia dal dretg chantunal different.

2 ...3

3 La Lescha federala dals 25 da zercladur 1891 cuntegna la suandanta integraziun: art. 7a–7i

...


1 Nova numeraziun dals ultims quatter artitgels en consequenza da l’aboliziun dals anteriurs art. 58 e 59, tenor la cifra I da las Disp. trans. dal DO, en vigur dapi il 1. da schan. 1912 (AS 27 317; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 [BS 2 737; AS 1972 2819, 1977 237 II 1, 1986 122 II 1; AS 1988 1776 agiunta cifra I lit. a]. Guardar ussa la LDIP dals 18 da dec. 1987 (SR 291).
3 Abolì tras la cifra I 2 da la LF dals 5 d’oct. 1984, cun effect dapi il 1. da schan. 1988 (AS 1986 122; BBl 1979 II 1191).

Art. 601L. Aboliziun dal dretg civil federal

L. Aboliziun dal dretg civil federal

1 Cun l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil èn abolidas tut las disposiziuns dal dretg civil da la Confederaziun che stattan en cuntradicziun cun quel.

2 En spezial èn abolidas: la Lescha federala dals 24 da december 18742 davart ils acts da stadi civil e la maridaglia; la Lescha federala dals 22 da zercladur 18813 davart l’abilitad d’agir persunala; la Lescha federala dals 14 da zercladur 18814 davart il Dretg d’obligaziuns.

3 En vigur restan las leschas spezialas davart il dretg da viafiers, da bastiments a vapur, da posta, da telegraf e da telefon, davart l’impegnaziun e la liquidaziun sfurzada da las viafiers, quellas davart la lavur en fabrica e la responsabladad en manaschis da fabrica ed en autras interpresas sco er tut las leschas federalas davart objects dal Dretg d’obligaziuns, ch’èn vegnidas decretadas ultra da la Lescha federala dals 14 da zercladur 1881 davart il Dretg d’obligaziuns.


1 Versiun tenor la cifra I da la Disposiziun transitorica dal DO, en vigur dapi il 1. da schan. 1912 (AS 27 317; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 [AS 1 506]
3 [AS 5 556]
4 [AS 5 635, 11 490; BS 2 784 art. 103 al. 1]

Art. 611M. Disposiziun finala M. Disposiziun finala

M. Disposiziun finala

1 Il nov Cudesch civil entra en vigur il 1. da schaner 1912.

2 Cun il consentiment da l’Assamblea federala po il Cussegl federal metter en vigur gia pli baud singulas disposiziuns.


1 Nova numeraziun dals ultims quatter artitgels en consequenza da l’aboliziun dals anteriurs art. 58 e 59, tenor la cifra I da las Disp. trans. dal DO, en vigur dapi il 1. da schan. 1912 (AS 27 317; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).


1 Versiun tenor la cifra I 4 da la LF dals 26 zer. 1998, en vigur dapi il 1. da schan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).2 Versiun tenor la cifra I 4 da la LF dals 26 zer. 1998, en vigur dapi il 1. da schan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).

  Text da las anteriuras disposiziuns1  dal sisavel titel

  Sisavel titel: Il dretg dals bains matrimonials dals consorts

  Emprim chapitel: Prescripziuns generalas

Art. 178 A. Urden ordinari dals bains

A. Urden ordinari dals bains

Ils consorts èn suttamess a las prescripziuns davart l’uniun dals bains, nun ch’els fixeschian insatge auter cun in contract matrimonial u ch’els sajan suttamess a l’urden extraordinari dals bains.

Art. 179 B. Urden dals bains dal contract matrimonial / I. Cuntegn dal contract

B. Urden dals bains dal contract matrimonial

I. Cuntegn dal contract

1 Il contract matrimonial po vegnir fatg tant avant sco er suenter maridar.

2 Ils spus u ils consorts ston surpigliar per lur contract in dals urdens dals bains ch’èn previs en questa lescha.

3 In contract matrimonial ch’è vegnì fatg suenter maridar na dastga betg periclitar la responsabladad vertenta da la facultad vers terzas persunas.

Art. 180 B. Urden dals bains dal contract matrimonial / II. Abilitad da far in contract

II. Abilitad da far in contract

1 Per far, per midar e per annullar in contract matrimonial ston las parts contrahentas avair l’abilitad da giuditgar.

2 Sch’ellas èn minorennas u avugadadas, dovri il consentiment da lur represchentanza legala.

Art. 181 B. Urden dals bains dal contract matrimonial / III. Furma dal contract

III. Furma dal contract

1 Per far, per midar e per annullar en moda valaivla in contract matrimonial dovri ina documentaziun publica sco er la suttascripziun da las persunas contrahentas e da lur represchentanzas legalas.

2 Contracts matrimonials che vegnan fatgs durant la lètg basegnan ultra da quai il consentiment da l’autoritad tutelara.

3 Il contract matrimonial entra en vigur vers terzas persunas tenor las prescripziuns davart il register dals bains matrimonials.

Art. 182 C. Urden extraordinari dals bains / I. Separaziun legala dals bains

C. Urden extraordinari dals bains

I. Separaziun legala dals bains

1 Sch’ils crediturs han gì perditas tar il concurs d’in consort, vegn ina separaziun dals bains fatga tenor la lescha.

2 Sch’i èn avant maun – il mument ch’ils spus maridan – crediturs, che possedan attests da perdita, pon ils spus constituir la separaziun dals bains cun laschar registrar quest urden dals bains en il register dals bains matrimonials avant la maridaglia.

Art. 183 C. Urden extraordinari dals bains / II. Separaziun giudiziala dals bains / 1. Sin dumonda da la consorta

II. Separaziun giudiziala dals bains

1. Sin dumonda da la consorta

Il derschader sto ordinar la separaziun dals bains sin dumonda da la consorta, sche:

1.
il consort n’ha betg quità dal mantegniment da la dunna e da l’uffant tenor sia obligaziun;
2.
el na presta betg la garanzia pretendida per il bain ch’è vegnì apportà da la consorta;
3.
il consort u il bain cuminaivel è surdebità.
Art. 184 C. Urden extraordinari dals bains / II. Separaziun giudiziala dals bains / 2. Sin dumonda dal consort

2. Sin dumonda dal consort

Il derschader sto ordinar la separaziun dals bains sin dumonda dal consort, sche:

1.
la consorta è surdebitada;
2.
la consorta refusa nungiustifitgadamain da dar a ses consort il consentiment ch’è necessari tenor la lescha u tenor l’urden dals bains per disponer davart la facultad matrimoniala;
3.
la consorta ha pretendì garanzias per il bain ch’ella ha apportà.
Art. 185 C. Urden extraordinari dals bains / II. Separaziun giudiziala dals bains / 3. Sin dumonda dals crediturs

3. Sin dumonda dals crediturs

Il derschader sto ordinar la separaziun dals bains sin dumonda d’in creditur, sche quel ha gì ina perdita tras la scussiun sin impegnaziun ch’è vegnida fatga cunter in consort.

Art. 186 C. Urden extraordinari dals bains / III. Cumenzament da la separaziun dals bains

III. Cumenzament da la separaziun dals bains

1 La separaziun dals bains pervia da concurs cumenza il mument ch’ils attests da perdita vegnan emess; en quai che concerna la facultad ch’ils consorts han acquistà tras ierta u en in’autra moda e maniera dapi l’avertura dal concurs ha ella dentant pir effect a partir dal mument da l’acquist.

2 La separaziun giudiziala dals bains cumenza il mument che la dumonda vegn fatga.

3 En cas d’in concurs u d’ina sentenzia giudiziala vegn la separaziun dals bains annunziada d’uffizi al register dals bains matrimonials per vegnir inscritta.

Art. 187 C. Urden extraordinari dals bains / IV. Annullaziun da la separaziun dals bains

IV. Annullaziun da la separaziun dals bains

1 La separaziun dals bains ch’è entrada pervia d’in concurs u ch’è vegnida ordinada pervia d’ina perdita tras scussiun sin impegnaziun na vegn betg abolida mo cun cuntentar ils crediturs.

2 Sin dumonda d’in consort po il derschader ordinar che l’urden dals bains vegl vegnia restabilì.

3 Il restabiliment sto vegnir annunzià d’uffizi per l’inscripziun en il register dals bains matrimonials.

Art. 188 D. Midada da l’urden dals bains / I. Responsabladad

D. Midada da l’urden dals bains

I. Responsabladad

1 Cun liquidar ils bains matrimonials tranter ils consorts u cun midar l’urden dals bains na dastgan ils crediturs d’in consort u da la cuminanza conjugala betg vegnir restrenschids en lur dretg da vegnir indemnisads or da la facultad dal consort u da la cuminanza conjugala.

2 Sch’ina tala facultad è passada en proprietad d’in consort, sto quel pajar ils debits. El po però sa deliberar da questa obligaziun, sch’el cumprova che la facultad obtegnida na basta betg per pajar quests debits.

3 La summa che la consorta survegn or dal concurs dal consort u or da l’impegnaziun adesiva, resta privada dals crediturs dal consort, nun che quels sajan er crediturs da la consorta.

Art. 189 D. Midada da l’urden dals bains / II. Liquidaziun en cas da la separaziun dals bains

II. Liquidaziun en cas da la separaziun dals bains

1 Sche la separaziun dals bains ha lieu durant la lètg, sa divida la facultad matrimoniala – cun resalva dals dretgs dals crediturs – en il bain propri da l’um ed en il bain propri da la dunna.

2 In avanzament vegn attribuì als consorts tenor l’urden dals bains vegl, ina diminuziun sto il consort surpigliar, nun ch’el cumprovia che la consorta haja chaschunà quella.

3 Sch’il consort salva la pussanza da disponer dal bain propri da la consorta durant la liquidaziun, sto el – sin dumonda da la consorta – prestar garanzias.

Art. 190 E. Bains reservads / I. Constituziun / 1. En general

E. Bains reservads

I. Constituziun

1. En general

1 Il bain reservà vegn constituì tras in contract matrimonial, tras ina contribuziun da terzas persunas u tenor la lescha.

2 La part obligatorica ch’in consort survegn da ses parents tras ierta, n’al po betg vegnir attribuida sco bain reservà.

Art. 191 E. Bains reservads / I. Constituziun / 2. Tenor la lescha

2. Tenor la lescha

Tenor la lescha èn bains reservads:

1.
ils objects che servan ad in consort exclusivamain per il diever persunal;
2.
las valurs da facultad dal bain da la consorta, cun las qualas la consorta pratitgescha ina professiun u in mastergn;
3.
il gudogn da la consorta che deriva d’ina lavur independenta.
Art. 192 E. Bains reservads / II. Effects

II. Effects

1 Il bain reservà suttastat per regla, ed en spezial en vista a l’obligaziun da la consorta da gidar a purtar ils custs da la lètg, a las reglas da la separaziun dals bains.

2 La consorta sto duvrar ses gudogn che deriva da la lavur – sche necessari – per ils basegns da la chasada.

Art. 193 E. Bains reservads / III. Chargia da cumprova

III. Chargia da cumprova

Sch’in consort pretenda ch’ina valur da facultad appartegnia al bain reservà, sto el cumprovar quai.


  Segund chapitel: L’uniun dals bains

Art. 194 A. Relaziuns da proprietad / I. Facultad matrimoniala

A. Relaziuns da proprietad

I. Facultad matrimoniala

1 L’uniun dals bains reunescha tut las facultads, che appartegnan als consorts il mument da la maridaglia u che passan ad els durant la lètg, a la facultad matrimoniala.

2 Exceptads da quai è il bain reservà da la consorta.

Art. 195 A. Relaziuns da proprietad / II. Proprietad dal consort e da la consorta

II. Proprietad dal consort e da la consorta

1 La part da la facultad matrimoniala che tutga a la consorta il mument ch’ella marida u che passa gratuitamain ad ella durant la lètg per motiv d’ierta u en autra moda e maniera, è il bain ch’ella ha apportà en la lètg e resta en sia proprietad.

2 Il consort ha la proprietad dal bain ch’el ha apportà en la lètg e da tut las facultads matrimonialas che na tutgan betg tar il bain da la consorta.

3 Il gudogn da la consorta e dals fritgs natirals dal bain da la consorta daventa proprietad dal consort il mument da sia scadenza u da la separaziun, cun resalva da las disposiziuns davart ils bains reservads.

Art. 196 A. Relaziuns da proprietad / III. Cumprova

III. Cumprova

1 Sch’in consort pretenda ch’ina valur da facultad appartegnia al bain da la consorta, sto el cumprovar quai.

2 Sch’i vegnan fatgas acquisiziuns durant la lètg per remplazzar valurs da facultad da la consorta, vegni supponì che quellas tutgian tar il bain da la consorta.

Art. 197 A. Relaziuns da proprietad / IV. Inventari / 1. Constituziun e forza da cumprova

IV. Inventari

1. Constituziun e forza da cumprova

1 Tant il consort sco er la consorta pon pretender da tut temp ch’i vegnia fatg in inventari public dals bains propris ch’els han apportà en la lètg.

2 Sch’in tal inventari vegn fatg entaifer 6 mais suenter ch’ils bains èn vegnids apportads, vegn quel supponì sco correct.

Art. 198 A. Relaziuns da proprietad / IV. Inventari / 2. Impurtanza da la stimaziun

2. Impurtanza da la stimaziun

1 Sch’i vegn colliada ina stimaziun cun l’inventari e sche la stimaziun vegn fatga en in document public, vegn l’obligaziun vicendaivla dals consorts da cumpensar las valurs da facultad mancantas fixada tras questa stimaziun.

2 Sche objects èn vegnids alienads da buna fai durant la lètg per in pretsch pli bass che la valur da stimaziun, remplazza il retgav la summa da stimaziun.

Art. 199 A. Relaziuns da proprietad / V. Proprietad dal consort vi dal bain da la consorta

V. Proprietad dal consort vi dal bain da la consorta

Tras la stimaziun po vegnir colliada – 6 mais suenter ch’il bain da la consorta è vegnì apportà – la disposiziun ch’il bain da la consorta passa en la proprietad dal consort per la summa da stimaziun e ch’il bain da la consorta na duai betg vegnir midà, resguardond las prescripziuns davart il contract matrimonial.

Art. 200 B. Administraziun, utilisaziun, e cumpetenza da disponer / I. Administraziun

B. Administraziun, utilisaziun, e cumpetenza da disponer

I. Administraziun

1 Il consort administrescha la facultad matrimoniala.

2 El surpiglia ils custs da l’administraziun.

3 La consorta ha il dretg d’administrar la facultad matrimoniala, uschenavant ch’ella è autorisada da represchentar la cuminanza conjugala.

Art. 201 B. Administraziun, utilisaziun, e cumpetenza da disponer / II. Utilisaziun

II. Utilisaziun

1 Il consort ha il dretg d’utilisar il bain che la consorta ha apportà en la lètg ed è responsabel per quel sco in giudider.

2 Questa responsabladad na vegn betg augmentada tras la stimaziun dal bain da la consorta en l’inventari.

3 Daner blut, autras chaussas ed auters titels al purtader remplazzabels ch’èn vegnids fixads mo tenor lur gener, passan a la proprietad dal consort; la consorta daventa creditura da las valurs.

Art. 202 B. Administraziun, utilisaziun, e cumpetenza da disponer / III. Cumpetenza da disponer / 1. Dal consort

III. Cumpetenza da disponer

1. Dal consort

1 Per disponer davart las valurs da facultad dal bain che la consorta ha apportà en la lètg e che n’è betg passà en la proprietad dal consort dovra quel il consentiment da la consorta, sch’i sa tracta da dapli che da l’administraziun usitada.

2 Terzas persunas dastgan dentant premetter quest consentiment, sch’ellas na san betg u na duessan betg savair ch’el manca, u sch’i na sa tracta betg da valurs da facultad che mintgin po enconuscher sco valurs che appartegnan a la consorta.

Art. 203 B. Administraziun, utilisaziun, e cumpetenza da disponer / III. Cumpetenza da disponer / 2. Da la consorta / a. En general

2. Da la consorta

a. En general

La consorta po disponer da la facultad matrimoniala, sche la represchentanza da la cuminanza conjugala giustifitgescha quai.

Art. 204 B. Administraziun, utilisaziun, e cumpetenza da disponer / III. Cumpetenza da disponer / 2. Da la consorta / b. Refusa d’iertas

b. Refusa d’iertas

1 Per refusar ina ierta dovra la consorta il consentiment dal consort.

2 Sch’il consort refusa da dar ses consentiment, po la consorta recurrer a l’autoritad tutelara.

Art. 205 C. Garanzia dal bain da la consorta

C. Garanzia dal bain da la consorta

1 Sin dumonda da la consorta è il consort obligà d’infurmar ella da tut temp davart il stadi dal bain ch’ella ha apportà en la lètg.

2 La consorta po pretender da tut temp ina garanzia.

3 Il plant da contestaziun tenor la Lescha federala dals 11 d’avrigl 18891 davart scussiun e concurs resta resalvada.


1 SR 281.1

Art. 206 D. Responsabladad / I. Responsabladad dal consort

D. Responsabladad

I. Responsabladad dal consort

Il consort stat bun:

1.
per ses debits d’avant la lètg;
2.
per ils debits ch’el ha fatg durant la lètg;
3.
per ils debits che resultan tras la represchentanza da la cuminanza conjugala tras la consorta.
Art. 207 D. Responsabladad / II. Responsabladad da la consorta / 1. Cun l’entira facultad

II. Responsabladad da la consorta

1. Cun l’entira facultad

1 La consorta stat buna cun sia entira facultad, senza prender resguard dals dretgs dal consort che derivan da l’urden dals bains:

1.
per ses debits d’avant la lètg;
2.
per ils debits ch’ella fa cun il consentiment dal consort u a favur dal consort cun il consentiment da l’autoritad tutelara;
3.
per ils debits che resultan cun pratitgar regularmain sia professiun u ses mastergn;
4.
per ils debits or d’iertas che pervegnan ad ella;
5.
per ils debits tras acts illegals.

2 Per ils debits ch’ella u che ses consort fa per la chasada cuminaivla stat ella buna, sch’il consort è insolvent.

Art. 208 D. Responsabladad / II. Responsabladad da la consorta / 2. Cun il bain reservà

2. Cun il bain reservà

1 Durant e suenter la lètg sto la consorta star buna mo cun la valur da ses bains reservads:

1.
per ils debits ch’ella fa sco debits dal bain reservà;
2.
per ils debits ch’ella fa senza il consentiment dal consort;
3.
per ils debits ch’ella fa, surpassond sia cumpetenza da represchentar la cuminanza conjugala.

2 Resalvadas restan las pretensiuns che resultan tras enritgiment nungiustifitgà.

Art. 209 E. Pretensiuns d’indemnisaziun / I. Scadenza

E. Pretensiuns d’indemnisaziun

I. Scadenza

1 Sch’ils debits, per ils quals il bain che la consorta ha apportà en la lètg stat bun, èn vegnids pajads cun il bain dal consort u sch’ils debits dal consort èn vegnids pajads cun il bain che la consorta ha apportà en la lètg, exista ina pretensiun d’indemnisaziun che sto dentant vegnir pajada pir, cur che l’uniun dals bains vegn annullada, cun resalva da las excepziuns legalas.

2 Sche debits che derivan dal bain reservà da la consorta vegnan pajads cun la facultad matrimoniala u sche debits, per ils quals la facultad matrimoniala stat buna, vegnan pajads cun il bain reservà, po la gulivaziun vegnir pretendida gia durant la lètg.

Art. 210 E. Pretensiuns d’indemnisaziun / II. Concurs dal consort ed impegnaziun / 1. Dretg da la consorta

II. Concurs dal consort ed impegnaziun

1. Dretg da la consorta

1 La consorta po far valair sias pretensiuns d’indemnisaziun per il bain ch’ella ha apportà en la lètg e che n’exista betg pli tar il concurs e tar l’impegnaziun da las valurs da facultad dal consort.

2 Las cuntrapretensiuns dal consort vegnan deducidas.

3 Las valurs da facultad ch’èn anc avant maun po la consorta surpigliar sco proprietaria.

Art. 211 E. Pretensiuns d’indemnisaziun / II. Concurs dal consort ed impegnaziun / 2. Privilegi

2. Privilegi

1 Sch’il bain che la consorta ha apportà en la lètg na vegn betg cuvrì per la mesadad, en cas ch’ella surpiglia sia proprietad e ch’ella survegn garanzias, vegn la pretensiun d’indemnisaziun per il rest da questa mesadad privilegiada tenor la Lescha federala dals 11 d’avrigl 18891 davart scussiun e concurs.

2 La cessiun dal privilegi sco er la renunzia al privilegi a favur da singuls crediturs èn nunvalaivlas.


1 SR 281.1

Art. 212 F. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / I. Mort da la consorta

F. Dissoluziun da la facultad matrimoniala

I. Mort da la consorta

1 Sche la consorta mora, croda il bain ch’ella ha apportà en la lètg a ses ertavels, cun resalva da las pretensiuns dal dretg d’ierta dal consort.

2 Quai che manca sto il consort indemnisar, sch’el è responsabel, cun metter a quint sias pretensiuns a la consorta.

Art. 213 F. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / II. Mort dal consort

II. Mort dal consort

Sch’il consort mora, prenda la consorta enavos il bain ch’ella ha apportà en la lètg e ch’è anc avant maun; ella po far valair cunter ils ertavels la pretensiun d’indemnisaziun per las parts che mancan.

Art. 214 F. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / III. Avanzament e diminuziun

III. Avanzament e diminuziun

1 Sch’i resulta in avanzament suenter la determinaziun dal bain dal consort e da la consorta, tutga el per in terz a la consorta u a ses ertavels ed il rest al consort u a ses ertavels.

2 Sche la facultad matrimoniala vegn diminuida, surpiglian il consort u ses ertavels la diminuziun, nun ch’i vegnia cumprovà che la consorta haja chaschunà quella.

3 Tras in contract matrimonial poi vegnir fixada in’autra participaziun a l’avanzament u a la diminuziun.


  Terz chapitel: La cuminanza dals bains

Art. 215 A. Cuminanza generala dals bains / I. Facultad matrimoniala

A. Cuminanza generala dals bains

I. Facultad matrimoniala

1 La cuminanza generala dals bains unescha la facultad e las entradas dal consort e da la consorta en in unic bain cuminaivel; quel appartegna nundivididamain e cumplettamain a tuts dus consorts.

2 Ni il consort ni la consorta na po disponer da sia part dal bain cuminaivel.

3 Sch’in consort pretenda ch’ina valur da facultad n’appartegnia betg al bain cuminaivel, sto el cumprovar quai.

Art. 216 A. Cuminanza generala dals bains / II. Administraziun e cumpetenza da disponer / 1. Administraziun

II. Administraziun e cumpetenza da disponer

1. Administraziun

1 Il consort administrescha il bain cuminaivel.

2 Ils custs da l’administraziun van a quint dal bain cuminaivel.

3 La consorta ha il dretg d’administrar il bain cuminaivel, uschenavant ch’ella è autorisada da represchentar la cuminanza conjugala.

Art. 217 A. Cuminanza generala dals bains / II. Administraziun e cumpetenza da disponer / 2. Cumpetenza da disponer / a. Disposiziun dal bain cuminaivel

2. Cumpetenza da disponer

a. Disposiziun dal bain cuminaivel

1 Per disponer da las valurs da facultad dal bain cuminaivel dovri ina decleraziun dals dus consorts u il consentiment d’in consort als acts da disposiziun da l’auter, nun ch’i sa tractia da l’administraziun ordinaria.

2 Terzas persunas dastgan dentant premetter quest consentiment, sch’ellas na san betg u na duessan betg savair ch’el manca, u sch’i na sa tracta betg da valurs da facultad che mintgin po enconuscher sco valurs che appartegnan al bain cuminaivel.

Art. 218 A. Cuminanza generala dals bains / II. Administraziun e cumpetenza da disponer / 2. Cumpetenza da disponer / b. Refusa d’iertas

b. Refusa d’iertas

1 Per refusar iertas dovra in consort durant la lètg il consentiment da l’auter.

2 Sche ses consentiment è vegnì refusà, po el recurrer a l’autoritad tutelara.

Art. 219 A. Cuminanza generala dals bains / III. Responsabladad / 1. Debits dal consort

III. Responsabladad

1. Debits dal consort

Il consort stat bun persunalmain e cun il bain cuminaivel:

1.
per ils debits da tuts dus consorts d’avant la lètg;
2.
per ils debits che resultan tras la represchentanza da la cuminanza conjugala tras la consorta;
3.
per tut ils auters debits che vegnan fatgs durant la lètg tras el u – sin donn e cust dal bain cuminaivel – tras la consorta.
Art. 220 A. Cuminanza generala dals bains / III. Responsabladad / 2. Debits da la consorta / a. Da la consorta e dal bain cuminaivel

2. Debits da la consorta

a. Da la consorta e dal bain cuminaivel

1 Ultra dal bain cuminaivel stat la consorta buna persunalmain:

1.
per ses debits d’avant la lètg;
2.
per ils debits ch’ella fa cun il consentiment dal consort u a favur dal consort cun il consentiment da l’autoritad tutelara;
3.
per ils debits che resultan cun pratitgar regularmain sia professiun u ses mastergn;
4.
per ils debits or d’iertas che pervegnan ad ella;
5.
per ils debits tras acts illegals.

2 Per ils debits ch’ella u che ses consort fa per la chasada cuminaivla stat ella buna, sch’il bain cuminaivel na basta betg.

3 Per ils auters debits dal bain cuminaivel na stat ella betg buna persunalmain.

Art. 221 A. Cuminanza generala dals bains / III. Responsabladad / 2. Debits da la consorta / b. Dals bains reservads da la consorta

b. Dals bains reservads da la consorta

1 Durant e suenter la lètg sto la consorta star buna mo cun la valur da ses bains reservads:

1.
per ils debits ch’ella fa tras debits dals bains reservads;
2.
per ils debits ch’ella fa senza il consentiment dal consort;
3.
per ils debits ch’ella fa, surpassond sia cumpetenza da represchentar la cuminanza conjugala.

2 Resalvadas restan las pretensiuns che resultan tras enritgiment nungiustifitgà.

Art. 222 A. Cuminanza generala dals bains / III. Responsabladad / 3. Execuziun sfurzada

3. Execuziun sfurzada

Durant la cuminanza dals bains sa drizza l’execuziun sfurzada per ils debits, per ils quals il bain cuminaivel stat bun, cunter il consort.

Art. 223 A. Cuminanza generala dals bains / IV. Pretensiuns d’indemnisaziun / 1. En general

IV. Pretensiuns d’indemnisaziun

1. En general

1 Sche debits, per ils quals il bain cuminaivel stat bun, vegnan pajads or dal bain cuminaivel, na resultan naginas pretensiuns d’indemnisaziun tranter ils consorts.

2 Sche debits cuminaivels vegnan pajads or dals bains reservads u sche debits dals bains reservads vegnan pajads or dal bain cuminaivel, resulta ina pretensiun d’indemnisaziun che po vegnir fatga valair gia durant la lètg.

Art. 224 A. Cuminanza generala dals bains / IV. Pretensiuns d’indemnisaziun / 2. Bain da la consorta

2. Bain da la consorta

1 En il concurs dal consort ed en cas d’ina impegnaziun da valurs da facultad dal bain cuminaivel po la consorta far valair ina pretensiun per ses bain appurtà; per la mesadad da questa pretensiun giauda ella in privilegi tenor la Lescha federala dals 11 d’avrigl 18891 davart scussiun e concurs.

2 La cessiun dal privilegi sco er la renunzia al privilegi a favur da singuls crediturs èn nunvalaivlas.


1 SR 281.1.

Art. 225 A. Cuminanza generala dals bains / V. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / 1. Grondezza da las parts / a. Tenor lescha

V. Dissoluziun da la facultad matrimoniala

1. Grondezza da las parts

a. Tenor lescha

1 Sch’in consort mora, va ina mesadad dal bain cuminaivel al consort survivent.

2 L’autra mesadad va als ertavels dal defunct, cun resalva da las pretensiuns dal dretg d’ierta dal survivent.

3 Sch’il consort survivent n’è betg degn d’ertar, na po el pretender en nagin cas dapli or da la cuminanza dals bains che quai ch’el survegniss en cas da divorzi.

Art. 226 A. Cuminanza generala dals bains / V. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / 1. Grondezza da las parts / b. Tenor contract

b. Tenor contract

1 Empè da la partiziun mez a mez poi vegnir fixada in’autra partiziun en in contract matrimonial.

2 Ils descendents dal consort defunct han dentant en mintga cas il dretg sin in quart da la facultad totala ch’è avant maun il mument da sia mort.

Art. 227 A. Cuminanza generala dals bains / V. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / 2. Responsabladad dal survivent

2. Responsabladad dal survivent

1 Il consort survivent resta persunalmain responsabel per tut ils debits dal bain cuminaivel.

2 La consorta surviventa sa deliberescha – refusond sia part da l’ierta – da mintga responsabladad per ils debits dal bain cuminaivel che n’èn betg a medem temp ses debits persunals.

3 Sch’ella surpiglia sia part da l’ierta, è ella responsabla; ella po dentant sa deliberar da questa responsabladad, uschenavant ch’ella po cumprovar ch’ils bains surpigliads na bastan betg per pajar il debit.

Art. 228 A. Cuminanza generala dals bains / V. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / 3. Imputaziun dals apports

3. Imputaziun dals apports

Tar la partiziun po il consort survivent pretender che las valurs da facultad ch’el ha appurtà vegnian surlaschadas ad el, imputond quellas a sia part.

Art. 229 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / I. Premissa

B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains

I. Premissa

1 Il consort survivent po cuntinuar la cuminanza dals bains cun ils uffants cuminaivels.

2 Sch’ils uffants èn minorens, dovri il consentiment da l’autoritad tutelara per quest intent.

3 Sche la cuminanza dals bains vegn cuntinuada, na pon vegnir fatgas valair naginas pretensiuns dal dretg d’ierta, fin che la cuminanza dals bains è terminada.

Art. 230 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / II. Dimensiun

II. Dimensiun

1 La cuminanza dals bains cuntinuada cumpiglia – ultra da la facultad matrimoniala vertenta – las entradas e l’acquist dals participads, cun excepziun dals bains reservads.

2 Quai che pervegn als uffants u al consort durant questa cuminanza en consequenza da la successiun d’ierta u en in’autra moda gratuita, daventa lur bain reservà, nun che quai saja disponì autramain.

3 L’execuziun sfurzada è limitada tranter ils participads da medema maniera sco tranter ils consorts.

Art. 231 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / III. Administraziun e represchentanza

III. Administraziun e represchentanza

1 Sch’ils uffants èn minorens, ha il consort survivent d’administrar e da represchentar la cuminanza dals bains cuntinuada.

2 Sch’els èn maiorens, poi vegnir fixà insatge auter en ina cunvegna.

Art. 232 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / IV. Schliaziun / 1. Tras decleraziun

IV. Schliaziun

1. Tras decleraziun

1 Il consort survivent po abolir da tut temp la cuminanza dals bains cuntinuada.

2 Ils uffants maiorens pon extrar da tut temp individualmain u cuminaivlamain da la cuminanza.

3 Per uffants minorens po l’autoritad tutelara declerar l’extrada.

Art. 233 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / IV. Schliaziun / 2. Tenor la lescha

2. Tenor la lescha

1 La cuminanza dals bains cuntinuada vegn abolida tenor la lescha:

1.
sch’il consort survivent mora u marida puspè;
2.
tras il concurs dal consort survivent u dals uffants.

2 Sche mo in dals uffants fa concurs, pon ils ulteriurs participads pretender l’exclusiun da quest uffant.

3 Sch’il bab fa concurs sco er sche valurs da facultad dal bain cuminaivel vegnan impegnadas, remplazzan ils uffants la mamma defuncta.

Art. 234 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / IV. Schliaziun / 3. Tras sentenzia

3. Tras sentenzia

1 Sch’in creditur ha subì ina perdita en la scussiun sin impegnaziun fatga cunter in dals uffants, po el pretender dal derschader che la cuminanza dals bains vegnia abolida.

2 Sche questa aboliziun vegn pretendida dal creditur d’in uffant, pon ils ulteriurs participads pretender l’exclusiun da quest uffant.

Art. 235 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / IV. Schliaziun / 4. Tras maridaglia u tras mort d’in uffant

4. Tras maridaglia u tras mort d’in uffant

1 Sch’in uffant marida, pon ils ulteriurs participads pretender l’exclusiun da quest uffant.

2 Sch’in uffant mora, laschond enavos descendents, pon ils ulteriurs participads pretender l’exclusiun da quests descendents.

3 Sch’in uffant mora, senza laschar enavos descendents, resta sia part tar il bain cuminaivel, cun resalva dals dretgs d’ertavels che na fan betg part da la cuminanza.

Art. 236 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / IV. Schliaziun / 5. Moda da parter

5. Moda da parter

1 Sche la cuminanza dals bains cuntinuada vegn schliada u sch’in uffant vegn exclus, ha la partiziun u l’indemnisaziun lieu tenor la situaziun da la facultad ch’è avant maun quest mument.

2 Il consort mantegna las pretensiuns da dretg d’ierta sin las parts che pervegnan als singuls uffants.

3 La liquidaziun na dastga betg vegnir fatga da temp maladattà.

Art. 237 C. Cuminanza dals bains limitada / I. Cun separaziun dals bains

C. Cuminanza dals bains limitada

I. Cun separaziun dals bains

1 Tras in contract matrimonial pon ils consorts fixar ina cuminanza dals bains limitada, excludend da la cuminanza singulas valurs da facultad u tschertas spezias da bains, sco en spezial las immobiglias.

2 Las valurs da facultad exclusas èn suttamessas a las reglas da la separaziun dals bains.

Art. 238 C. Cuminanza dals bains limitada / II. Cun uniun dals bains

II. Cun uniun dals bains

1 Tras in contract matrimonial po il bain da la consorta ch’è exclus da la cuminanza vegnir suttamess a las reglas da l’uniun dals bains.

2 Ina tala cunvegna vegn presumada, sche la consorta ha surlaschà al consort l’administraziun e l’utilisaziun da questa facultad tras il contract matrimonial.

Art. 239 C. Cuminanza dals bains limitada / III. Cuminanza d’acquist / 1. Dimensiun

III. Cuminanza d’acquist

1. Dimensiun

1 Tras in contract matrimonial po la cuminanza dals bains vegnir limitada a l’acquist.

2 Quai ch’è vegnì acquistà durant la lètg, senza quai ch’è vegnì acquistà per remplazzar valurs da facultad appurtadas, furma l’acquist ed è suttamess a las reglas da la cuminanza dals bains.

3 La facultad appurtada dals consorts al cumenzament e durant la lètg è suttamessa a las reglas da l’uniun dals bains.

Art. 240 C. Cuminanza dals bains limitada / III. Cuminanza d’acquist / 2. Participaziun a l’avanzament u a la diminuziun

2. Participaziun a l’avanzament u a la diminuziun

1 In avanzament ch’è avant maun, cur che la cuminanza vegn abolida, vegn partì mez a mez tranter ils consorts u lur ertavels.

2 Ina diminuziun vegn surpigliada dal consort u da ses ertavels, nun ch’i vegnia cumprovà ch’ella è vegnida chaschunada da la consorta.

3 Tras in contract matrimonial poi vegnir fixada in’autra participaziun a l’avanzament u a la diminuziun.


  Quart chapitel: La separaziun dals bains

Art. 241 A. Dimensiun

A. Dimensiun

1 La separaziun dals bains che vegn constituida tenor la lescha u tras ina sentenzia giudiziala sa referescha a l’entira facultad da tuts dus consorts.

2 Sch’ella vegn constituida tras in contract matrimonial, sa referescha ella a l’entira facultad, nun ch’il contract cuntegnia excepziuns spezialas.

Art. 242 B. Proprietad, administraziun ed utilisaziun

B. Proprietad, administraziun ed utilisaziun

1 Mintga consort mantegna la proprietad vi da sia facultad sco er l’administraziun e l’utilisaziun da tala.

2 Sche la consorta ha surdà l’administraziun al consort, vegni presumà ch’el n’haja betg da dar quint ad ella durant la lètg e ch’el dastgia utilisar las entradas or da la facultad transferida sco contribuziun per las grevezzas matrimonialas.

3 La consorta na po betg renunziar valaivlamain a ses dretg da puspè surpigliar da tut temp l’administraziun.

Art. 243 C. Responsabladad / I. En general

C. Responsabladad

I. En general

1 Il consort stat bun persunalmain per ses debits d’avant la lètg sco er per ils debits che vegnan fatgs durant la lètg dad el ubain da la consorta, represchentond ella la cuminanza conjugala.

2 La consorta stat buna persunalmain per ses debits d’avant la lètg sco er per ses debits che resultan durant la lètg.

3 Per ils debits che vegnan fatgs dal consort u da la consorta per la chasada cuminaivla stat la consorta buna en cas d’insolvenza dal consort.

Art. 244 C. Responsabladad / II. Concurs dal consort ed impegnaziun

II. Concurs dal consort ed impegnaziun

1 En il concurs dal consort ed en cas d’impegnaziun da valurs da facultad dal consort n’ha la consorta nagin privilegi, er betg sch’ella ha surdà al consort l’administraziun da sia facultad.

2 Resalvadas restan las disposiziuns davart la taglia matrimoniala.

Art. 245 D. Entradas ed acquist

D. Entradas ed acquist

Las entradas e l’acquist appartegnan a quel consort che las ha procurà tras sia facultad u tras sia lavur.

Art. 246 E. Purtar las grevezzas matrimonialas

E. Purtar las grevezzas matrimonialas

1 Il consort po pretender che la consorta al prestia ina contribuziun adequata per purtar las grevezzas matrimonialas.

2 Sch’ils consorts n’arrivan betg da sa cunvegnir davart l’autezza da la contribuziun, vegn quella fixada da l’autoritad cumpetenta sin giavisch dad in dad els.

3 Il consort na sto betg indemnisar las prestaziuns da la consorta.

Art. 247 F. Taglia matrimoniala

F. Taglia matrimoniala

1 Il contract matrimonial po fixar ina summa dal bain da la consorta, che la consorta attribuescha sco taglia matrimoniala al consort per purtar las grevezzas matrimonialas.

2 Quai che la consorta surlascha da tala maniera al consort, è suttamess a las reglas da l’uniun dals bains, nun che quai saja vegnì reglà autramain.


  Tschintgavel chapitel: Il register dals bains matrimonials

Art. 248 A. Vigur legala

A. Vigur legala

1 Ils contracts matrimonials e las disposiziuns giudizialas che concernan il dretg dals bains sco er ils acts giuridics tranter consorts concernent il bain appurtà da la consorta u il bain cuminaivel, ston vegnir inscrits en il register dals bains matrimonials e vegnir publitgads, per ch’i entrian en vigur vers terzas persunas.

2 Ils ertavels dal consort defunct na vegnan betg considerads sco terzas persunas.

Art. 249 B. Inscripziun / I. Object

B. Inscripziun

I. Object

1 Inscrittas vegnan las disposiziuns che duain avair in effect vers terzas persunas.

2 L’inscripziun vegn fatga sin giavisch d’in dals consorts, nun che la lescha disponia autramain u ch’il contract matrimonial n’excludia betg expressivamain l’inscripziun.

Art. 250 B. Inscripziun / II. Lieu

II. Lieu

1 L’inscripziun vegn fatga en il register dal domicil dal consort.

2 Sch’il consort transferescha ses domicil en in auter district da register, sto l’inscripziun vegnir fatga entaifer 3 mais er al nov domicil.

3 L’inscripziun en il register dal domicil anteriur perda ses effect giuridic suenter 3 mais, quintà a partir da la midada dal domicil.

Art. 251 C. Gestiun dal register C. Gestiun dal register
Fichier unique

Art. 1 A. Application of the law
Art. 2 B. Scope and limits of legal relationships / I. Acting in good faith
Art. 3 B. Scope and limits of legal relationships / II. Good faith
Art. 4 B. Scope and limits of legal relationships / III. Judicial discretion
Art. 5 C. Federal law and cantonal law / I. Cantonal civil law and local custom
Art. 6 C. Federal law and cantonal law / II. Cantonal public law
Art. 7 D. General provisions of the Code of Obligations
Art. 8 E. Rules of evidence / I. Burden of proof
Art. 9 E. Rules of evidence / II. Proof by public document
Art. 101
Art. 11 A. Personality in general / I. Legal capacity
Art. 12 A. Personality in general / II. Capacity to act / 1. Nature
Art. 131A. Personality in general / II. Capacity to act / 2. Requirements / a. In general
Art. 141A. Personality in general / II. Capacity to act / 2. Requirements / b. Majority
Art. 151A. Personality in general / II. Capacity to act / 2. Requirements / c. ...
Art. 161A. Personality in general / II. Capacity to act / 2. Requirements / d. Capacity of judgement
Art. 171A. Personality in general / III. Incapacity / 1. In general
Art. 18 A. Personality in general / III. Incapacity / 2. Lack of capacity of judgement
Art. 19 A. Personality in general / III. Incapacity / 3. Persons capable of judgement but lacking the capacity to act. / a. Principle
Art. 19a1A. Personality in general / III. Incapacity / 3. Persons capable of judgement but lacking the capacity to act. / b. Consent of the legal representative
Art. 19b1A. Personality in general / III. Incapacity / 3. Persons capable of judgement but lacking the capacity to act. / c. Absence of consent
Art. 19c1A. Personality in general / III. Incapacity / 4. Strictly personal rights
Art. 19d1A. Personality in general / IIIbis. Restriction of the capacity to act
Art. 20 A. Personality in general / IV. Kinship by blood and by marriage / 1. Blood kinship
Art. 211A. Personality in general / IV. Kinship by blood and by marriage / 2. Kinship by marriage
Art. 22 A. Personality in general / V. Place of origin and domicile / 1. Origin
Art. 23 A. Personality in general / V. Place of origin and domicile / 2. Domicile / a. Definition
Art. 24 A. Personality in general / V. Place of origin and domicile / 2. Domicile / b. Change of domicile, temporary residence
Art. 251A. Personality in general / V. Place of origin and domicile / 2. Domicile / c. Domicile of minors
Art. 261A. Personality in general / V. Place of origin and domicile / 2. Domicile / d. Persons in institutions
Art. 27 B. Protection of legal personality / I. Against excessive restriction
Art. 281B. Protection of legal personality / II. Against infringements / 1. Principle
Art. 28a1B. Protection of legal personality / II. Against infringements / 2. Actions / a. In general
Art. 28b1B. Protection of legal personality / II. Against infringements / 2. Actions / b. Violence, threats or harassment
Art. 28c–28f1B. Protection of legal personality / II. Against infringements / 3. ...
Art. 28g1B. Protection of legal personality / II. Against infringements / 4. Right of reply / a. Principle
Art. 28h1B. Protection of legal personality / II. Against infringements / 4. Right of reply / b. Form and content
Art. 28i1B. Protection of legal personality / II. Against infringements / 4. Right of reply / c. Procedure
Art. 28k1B. Protection of legal personality / II. Against infringements / 4. Right of reply / d. Publication
Art. 28l1B. Protection of legal personality / II. Against infringements / 4. Right of reply / e. Recourse to the courts
Art. 29 B. Protection of legal personality / III. Right to use one’s name / 1. Protection of one’s name
Art. 30 B. Protection of legal personality / III. Right to use one’s name / 2. Change of name / a. General
Art. 30a1B. Protection of legal personality / III. Right to use one’s name / 2. Change of name / b. On the death of a spouse
Art. 31 C. Beginning and end of personality rights / I. Birth and death
Art. 32 C. Beginning and end of personality rights / II. Proof / 1. Burden of proof
Art. 33 C. Beginning and end of personality rights / II. Proof / 2. Evidence / a. In general
Art. 34 C. Beginning and end of personality rights / II. Proof / 2. Evidence / b. Presumption of death
Art. 35 C. Beginning and end of personality rights / III. Declaration of presumed death / 1. In general
Art. 36 C. Beginning and end of personality rights / III. Declaration of presumed death / 2. Procedure
Art. 37 C. Beginning and end of personality rights / III. Declaration of presumed death / 3. Failure of application
Art. 38 C. Beginning and end of personality rights / III. Declaration of presumed death / 4. Effect
Art. 391A. Registers / I. In general
Art. 40 A. Registers / II. Duty to notify
Art. 41 A. Registers / III. Proof of undisputed information
Art. 42 A. Registers / IV. Rectification / 1. By court order
Art. 43 A. Registers / IV. Rectification / 2. By the register authorities
Art. 43a1A. Registers / V. Data protection and disclosure
Art. 44 B. Organisation / I. Civil register authorities / 1. Civil registrars
Art. 45 B. Organisation / I. Civil register authorities / 2. Supervisory authorities
Art. 45a1B. Organisation / Ia. Central civil information system
Art. 46 B. Organisation / II. Liability
Art. 47 B. Organisation / III. Disciplinary measures
Art. 48 C. Implementing provisions / I. Federal law
Art. 49 C. Implementing provisions / II. Cantonal law
Art. 50 and 51
Art. 52 A. Legal personality
Art. 53 B. Legal capacity
Art. 54 C. Capacity to act / I. Requirements
Art. 55 C. Capacity to act / II. Action on behalf of the legal entity
Art. 561D. Seat
Art. 57 E. Dissolution / I. Application of assets
Art. 58 E. Dissolution / II. Liquidation
Art. 59 F. Reservation of public law and company law
Art. 60 A. Formation / I. Corporate group of persons
Art. 61 A. Formation / II. Entry in the commercial register
Art. 62 A. Formation / III. Associations lacking legal personality
Art. 63 A. Formation / IV. Relationship between articles of association and the law
Art. 64 B. Organisation / I. General meeting / 1. Function, convening of meetings
Art. 65 B. Organisation / I. General meeting / 2. Powers
Art. 66 B. Organisation / I. General meeting / 3. Resolutions / a. Form
Art. 67 B. Organisation / I. General meeting / 3. Resolutions / b. Voting rights and majority
Art. 68 B. Organisation / I. General meeting / 3. Resolutions / c. Exclusion from voting
Art. 69 B. Organisation / II. Committee / 1. Rights and duties in general
Art. 69a1B. Organisation / II. Committee / 2. Accounting
Art. 69b1B. Organisation / III. Auditors
Art. 69c1B. Organisation / IV. Organisational defects
Art. 70 C. Membership / I. Admission, resignation
Art. 711C. Membership / II. Duty to pay subscriptions
Art. 72 C. Membership / III. Exclusion
Art. 73 C. Membership / IV. Status of former members
Art. 74 C. Membership / V. Protection of the objects of the association
Art. 75 C. Membership / VI. Protection of members
Art. 75a1Cbis. Liability
Art. 76 D. Dissolution / I. Manner of dissolution / 1. By resolution
Art. 77 D. Dissolution / I. Manner of dissolution / 2. By operation of law
Art. 78 D. Dissolution / I. Manner of dissolution / 3. By court order
Art. 79 D. Dissolution / II. Deletion from the commercial register
Art. 80 A. Formation / I. In general
Art. 81 A. Formation / II. Form of establishment
Art. 82 A. Formation / III. Challenge
Art. 831B. Organisation / I. In general
Art. 83a1B. Organisation / II. Bookkeeping
Art. 83b1B. Organisation / III. Auditors / 1. Duty of audit and applicable law
Art. 83c1B. Organisation / III. Auditors / 2. Supervisory authority
Art. 83d1B. Organisation / IV. Organisational defects
Art. 84 C. Supervision
Art. 84a1Cbis. Measures in the event of overindebtedness and insolvency
Art. 84b1
Art. 851D. Modification of the foundation / I. Reorganisation
Art. 86 D. Modification of the foundation / II. Amendment of objects / 1. Request by the supervisory authority or the board of trustees
Art. 86a1D. Modification of the foundation / II. Amendment of objects / 2. At the founder’s request or in accordance with his testamentary disposition
Art. 86b1D. Modification of the foundation / III. Minor amendments to the charter
Art. 87 E. Family and ecclesiastical foundations
Art. 881F. Dissolution and deletion from the register / I. Dissolution by the competent authority
Art. 891F. Dissolution and deletion from the register / II. Right to apply for dissolution, deletion from the register
Art. 89a1G. Employee benefits schemes
Art. 89b A. No management
Art. 89c B. Jurisdiction B. Jurisdiction
Art. 90 A. Betrothal
Art. 91 B. Ending the engagement / I. Gifts
Art. 92 B. Ending the engagement / II. Duty to contribute
Art. 93 B. Ending the engagement / III. Prescription
Art. 94 A. Capacity to marry
Art. 95 B. Impediments / I. Kinship
Art. 96 B. Impediments / II. Previous marriage
Art. 97 A. General principles
Art. 97a1Abis. Circumvention of the legislation on foreign nationals
Art. 98 B. Preparatory procedure / I. Request
Art. 99 B. Preparatory procedure / II. Conduct and completion of the preparatory procedure
Art. 1001B. Preparatory procedure / III. Time limits
Art. 101 C. Wedding ceremony / I. Venue
Art. 102 C. Wedding ceremony / II. Form
Art. 103 D. Implementing provisions
Art. 104 A. General principle
Art. 105 B. Annulment not subject to a time limit / I. Grounds
Art. 106 B. Annulment not subject to a time limit / II. Action for annulment
Art. 107 C. Annulment subject to a time limit / I. Grounds
Art. 108 C. Annulment subject to a time limit / II. Action for annulment
Art. 109 D. Effects of judgment
Art. 1101
Art. 1111A. Divorce by joint request / I. Comprehensive agreement
Art. 112 A. Divorce by joint request / II. Partial agreement
Art. 1131
Art. 1141B. Divorce at the petition of one spouse / I. After living apart
Art. 1151B. Divorce at the petition of one spouse / II. Irretrievable breakdown
Art. 1161
Art. 117 A. Requirements and procedure
Art. 118 B. Effects of separation
Art. 1191A. Civil status of divorced spouses
Art. 120 B. Marital property law and inheritance law
Art. 121 C. Family home
Art. 1221D. Occupational pensions / I. Principle
Art. 1231D. Occupational pensions / II. Equitable division of termination benefits
Art. 1241D. Occupational pensions / III. Equitable division of invalidity pension prior to statutory retirement age
Art. 124a1D. Occupational pensions / IV. Equitable division in the case of invalidity pensions after statutory retirement age and in the case of retirement pensions
Art. 124b1D. Occupational pensions / V. Exceptions
Art. 124c1D. Occupational pensions / VI. Offset of mutual entitlements
Art. 124d1D. Occupational pensions / VII. Unreasonableness
Art. 124e1D. Occupational pensions / VIII. Impossibility
Art. 125 E. Post-marital maintenance / I. Requirements
Art. 126 E. Post-marital maintenance / II. Modalities of maintenance contributions
Art. 127 E. Post-marital maintenance / III. Regular payments / 1. Special terms
Art. 128 E. Post-marital maintenance / III. Regular payments / 2. Adjustment for inflation
Art. 129 E. Post-marital maintenance / III. Regular payments / 3. Adjustment by court order
Art. 130 E. Post-marital maintenance / III. Regular payments / 4. Expiry by law
Art. 1311E. Post-marital maintenance / IV. Enforcement / 1. Enforcement assistance
Art. 131a1E. Post-marital maintenance / IV. Enforcement / 2. Advance payments
Art. 132 E. Post-marital maintenance / IV. Enforcement / 3. Directions to debtors and posting security
Art. 1331F. Children / I. Parental rights and obligations
Art. 134 F. Children / II. Change of circumstances
Art. 1351491
Art. 150–158
Art. 159 A. Marital union; rights and duties of spouses
Art. 1601B. Surname
Art. 1611C. Cantonal and communal citizenship
Art. 162 D. Marital home
Art. 163 E. Maintenance of the family / I. In general
Art. 164 E. Maintenance of the family / II. Allowance for personal use
Art. 165 E. Maintenance of the family / III. Extraordinary contributions by one spouse
Art. 166 F. Representation of the marital union
Art. 167 G. Spouses’ career or business
Art. 168 H. Transactions by the spouses / I. In general
Art. 169 H. Transactions by the spouses / II. Family home
Art. 170 J. Duty to inform
Art. 171 K. Protection of the marital union / I. Counselling agencies
Art. 172 K. Protection of the marital union / II. Court measures / 1. In general
Art. 173 K. Protection of the marital union / II. Court measures / 2. While living together / a. Financial contributions
Art. 174 K. Protection of the marital union / II. Court measures / 2. While living together / b. Revocation of powers of representation
Art. 175 K. Protection of the marital union / II. Court measures / 3. Suspension of joint household / a. Grounds
Art. 176 K. Protection of the marital union / II. Court measures / 3. Suspension of joint household / b. Arrangements for living apart
Art. 176a1K. Protection of the marital union / II. Court measures / 4. Enforcement / a. Enforcement assistance and advance payments
Art. 177 K. Protection of the marital union / II. Court measures / 4. Enforcement / b. Directions to debtors
Art. 178 K. Protection of the marital union / II. Court measures / 5. Restriction of power to dispose of assets
Art. 1791K. Protection of the marital union / II. Court measures / 6. Change of circumstances
Art. 1801
Art. 181 A. Ordinary property regime
Art. 182 B. Marital agreement / I. Choice of regime
Art. 183 B. Marital agreement / II. Capacity to enter into an agreement
Art. 184 B. Marital agreement / III. Form of the agreement
Art. 185 C. Extraordinary property regime / I. At the request of one spouse / 1. By court order
Art. 1861C. Extraordinary property regime / I. At the request of one spouse / 2. ...
Art. 187 C. Extraordinary property regime / I. At the request of one spouse / 3. Revocation
Art. 188 C. Extraordinary property regime / II. In the event of bankruptcy or distraint / 1. Bankruptcy
Art. 189 C. Extraordinary property regime / II. In the event of bankruptcy or distraint / 2. Distraint / a. By court order
Art. 190 C. Extraordinary property regime / II. In the event of bankruptcy or distraint / 2. Distraint / b. Request
Art. 191 C. Extraordinary property regime / II. In the event of bankruptcy or distraint / 3. Revocation
Art. 192 C. Extraordinary property regime / III. Liquidation of the previous marital property regime
Art. 193 D. Protection of creditors
Art. 1941E. ...
Art. 195 F. Management of one spouse’s assets by the other
Art. 195a G. Inventory
Art. 196 A. Ownership / I. Categories
Art. 197 A. Ownership / II. Acquired property
Art. 198 A. Ownership / III. Individual property / 1. By operation of law
Art. 199 A. Ownership / III. Individual property / 2. By marital agreement
Art. 200 A. Ownership / IV. Proof
Art. 201 B. Management, benefits and power of disposal
Art. 202 C. Liability toward third parties
Art. 203 D. Debts between spouses
Art. 204 E. Dissolution of the property regime and liquidation / I. Time of dissolution
Art. 205 E. Dissolution of the property regime and liquidation / II. Taking back property and settling debts / 1. In general
Art. 206 E. Dissolution of the property regime and liquidation / II. Taking back property and settling debts / 2. Participation in increased value
Art. 207 E. Dissolution of the property regime and liquidation / III. Calculating the surplus for each spouse / 1. Separation of acquired property and individual property
Art. 208 E. Dissolution of the property regime and liquidation / III. Calculating the surplus for each spouse / 2. Additions
Art. 209 E. Dissolution of the property regime and liquidation / III. Calculating the surplus for each spouse / 3. Compensation operations between acquired property and individual property
Art. 210 E. Dissolution of the property regime and liquidation / III. Calculating the surplus for each spouse / 4. Surplus
Art. 211 E. Dissolution of the property regime and liquidation / IV. Valuation / 1. Market value
Art. 212 E. Dissolution of the property regime and liquidation / IV. Valuation / 2. Capitalised value / a. In general
Art. 213 E. Dissolution of the property regime and liquidation / IV. Valuation / 2. Capitalised value / b. Special circumstances
Art. 214 E. Dissolution of the property regime and liquidation / IV. Valuation / 3. Defining juncture
Art. 215 E. Dissolution of the property regime and liquidation / V. Participation in the surplus / 1. By law
Art. 216 E. Dissolution of the property regime and liquidation / V. Participation in the surplus / 2. By agreement / a. In general
Art. 217 E. Dissolution of the property regime and liquidation / V. Participation in the surplus / 2. By agreement / b. On divorce, separation, annulment of the marriage or separation of property by court order
Art. 218 E. Dissolution of the property regime and liquidation / VI. Payment of the participation claim and the share of the increased value / 1. Deferred payment
Art. 219 E. Dissolution of the property regime and liquidation / VI. Payment of the participation claim and the share of the increased value / 2. Home and household effects
Art. 220 E. Dissolution of the property regime and liquidation / VI. Payment of the participation claim and the share of the increased value / 3. Claims against third parties
Art. 221 A. Ownership / I. Categories
Art. 222 A. Ownership / II. Common property / 1. General community of property
Art. 223 A. Ownership / II. Common property / 2. Limited community of property / a. Community restricted to acquired property
Art. 224 A. Ownership / II. Common property / 2. Limited community of property / b. Further community of property regimes
Art. 225 A. Ownership / III. Individual property
Art. 226 A. Ownership / IV. Proof
Art. 227 B. Management and power of disposal / I. Common property / 1. Everyday housekeeping
Art. 228 B. Management and power of disposal / I. Common property / 2. Extraordinary housekeeping
Art. 229 B. Management and power of disposal / I. Common property / 3. Use of common property for professional or business purposes
Art. 230 B. Management and power of disposal / I. Common property / 4. Renunciation and acceptance of inheritances
Art. 231 B. Management and power of disposal / I. Common property / 5. Liability and management costs
Art. 232 B. Management and power of disposal / II. Individual property
Art. 233 C. Liability toward third parties / I. Full liability
Art. 234 C. Liability toward third parties / II. Individual liability
Art. 235 D. Debts between spouses
Art. 236 E. Dissolution of the property regime and liquidation / I. Time of dissolution
Art. 237 E. Dissolution of the property regime and liquidation / II. Allocation to individual property
Art. 238 E. Dissolution of the property regime and liquidation / III. Compensation operations between joint and individual property
Art. 239 E. Dissolution of the property regime and liquidation / IV. Participation in increased value
Art. 240 E. Dissolution of the property regime and liquidation / V. Valuation
Art. 241 E. Dissolution of the property regime and liquidation / VI. Division / 1. On death or implementation of a different marital property regime
Art. 242 E. Dissolution of the property regime and liquidation / VI. Division / 2. In other cases
Art. 243 E. Dissolution of the property regime and liquidation / VII. Division of the property / 1. Individual property
Art. 244 E. Dissolution of the property regime and liquidation / VII. Division of the property / 2. Home and household effects
Art. 245 E. Dissolution of the property regime and liquidation / VII. Division of the property / 3. Other assets
Art. 246 E. Dissolution of the property regime and liquidation / VII. Division of the property / 4. Further provisions
Art. 247 A. Management, benefits and power of disposal / I. In general
Art. 248 A. Management, benefits and power of disposal / II. Proof
Art. 249 B. Liability toward third parties
Art. 250 C. Debts between spouses
Art. 251 D. Allocation of property in co-ownership
Art. 2521A. Formation of parent-child relationship in general
Art. 2531B. ...
Art. 2541
Art. 2551A. Presumption
Art. 2561B. Challenge / I. Right to challenge
Art. 256a1B. Challenge / II. Grounds for challenge / 1. In the case of conception in wedlock
Art. 256b1B. Challenge / II. Grounds for challenge / 2. In the case of conception before marriage or while spouses were living apart
Art. 256c1B. Challenge / III. Time limits
Art. 2571C. Conflict of presumptions
Art. 2581D. Challenge by the parents
Art. 2591E. Marriage of the parents
Art. 2601A. Recognition / I. Admissibility and form
Art. 260a1A. Recognition / II. Challenge / 1. Right to challenge
Art. 260b1A. Recognition / II. Challenge / 2. Grounds
Art. 260c1A. Recognition / II. Challenge / 3. Time limits
Art. 2611B. Action to determine paternity / I. Right to bring the action
Art. 2621B. Action to determine paternity / II. Presumption
Art. 2631B. Action to determine paternity / III. Time limits
Art. 2641A. Adoption of minors / I. General requirements
Art. 264a1A. Adoption of minors / II. Joint adoption
Art. 264b1A. Adoption of minors / III. Adoption by a single person
Art. 264c1A. Adoption of minors / IV. Adoption of a stepchild
Art. 264d1A. Adoption of minors / V. Difference in age
Art. 2651A. Adoption of minors / VI. Consent of the child and the child protection authority
Art. 265a1A. Adoption of minors / VII. Parents’ consent / 1. Form
Art. 265b1A. Adoption of minors / VII. Parents’ consent / 2. Time of consent
Art. 265c1A. Adoption of minors / VII. Parents’ consent / 3. Dispensing with consent / a. Requirements
Art. 265d1A. Adoption of minors / VII. Parents’ consent / 3. Dispensing with consent / b. Decision
Art. 2661B. Adoption of an adult
Art. 2671C. Effects / I. In general
Art. 267a1C. Effects / II. Name
Art. 267b1C. Effects / III. Citizenship
Art. 2681 D. Procedure / I. In general
Art. 268a1D. Procedure / II. Investigation
Art. 268abis1D. Procedure / III. Hearing for the child
Art. 268ater1D. Procedure / IV. Representation for the child
Art. 268aquater1D. Procedure / V. Taking account of the attitude of family members
Art. 268b1Dbis. Confidentiality of adoption information
Art. 268c1Dter. Information on the adoption, the biological parents and their issue
Art. 268d1Dquater. Cantonal information centre and tracing services
Art. 268e1Dquinquies. Contact with the biological parents
Art. 2691E. Challenge / I. Grounds / 1. Lack of consent
Art. 269a1E. Challenge / I. Grounds / 2. Other defects
Art. 269b1E. Challenge / II. Time limits
Art. 269c1F. Adoption agency services
Art. 2701A. Family surname / I. Child of married parents
Art. 270a1A. Family surname / II. Child of unmarried parents
Art. 270b1A. Family surname / III. Consent of the child
Art. 2711B. Citizenship
Art. 2721C. Support and common welfare
Art. 2731D. Contact / I. Parents and children / 1. Principle
Art. 2741D. Contact / I. Parents and children / 2. Restrictions
Art. 274a1D. Contact / II. Third parties
Art. 2751D. Contact / III. Responsible authorities
Art. 275a1E. Right to information
Art. 2761A. General / I. Object and scope
Art. 276a1A. General / II. Precedence of maintenance for minors
Art. 2771B. Duration
Art. 2781C. Married parents
Art. 2791D. Court action / I. Right to sue
Art. 2802841D. Court action / II. and III. ...
Art. 2851D. Court action / IV. Amount of child maintenance contribution / 1. Parents’ contribution
Art. 285a1D. Court action / IV. Amount of child maintenance contribution / 2. Other payments for maintenance of the child
Art. 2861D. Court action / V. Change of circumstances / 1. In general
Art. 286a1D. Court action / V. Change of circumstances / 2. Shortfalls
Art. 2871E. Maintenance agreements / I. Regular payments
Art. 287a1E. Maintenance agreements / II. Scope of a maintenance agreement
Art. 2881E. Maintenance agreements / III. Final settlement
Art. 2891F. Fulfilment / I. Entitlement
Art. 2901F. Fulfilment / II. Enforcement / 1. Enforcement assistance
Art. 2911F. Fulfilment / II. Enforcement / 2. Directions to debtors
Art. 2921F. Fulfilment / III. Security
Art. 2931G. Public law
Art. 2941H. Foster parents
Art. 2951J. Rights of the unmarried mother
Art. 2961A. Principles
Art. 2971Abis. Death of a parent
Art. 2981Ater. Divorce and other marital proceedings
Art. 298a1Aquater. Recognition and court declaration of paternity / I. Joint declaration by the parents
Art. 298b1Aquater. Recognition and court declaration of paternity / II. Decision of the child protection authority
Art. 298c1Aquater. Recognition and court declaration of paternity / III. Paternity action
Art. 298d1Aquater. Recognition and court declaration of paternity / IV. Change in circumstances
Art. 298e1Aquinquies. Change in the situation after the adoption of a stepchild in a cohabitation relationship
Art. 2991Asexies. Step-parents
Art. 3001Asepties. Foster parents
Art. 3011B. Scope / I. In general
Art. 301a1B. Scope / II. Deciding on the place of residence
Art. 3021B. Scope / III. Upbringing
Art. 3031B. Scope / IV. Religious upbringing
Art. 3041B. Scope / V. Representation / 1. In relation to third parties / a. In general
Art. 3051B. Scope / V. Representation / 1. In relation to third parties / b. Child’s legal status
Art. 3061B. Scope / V. Representation / 2. Within the family community
Art. 3071C. Child protection / I. Appropriate measures
Art. 3081C. Child protection / II. Deputyship
Art. 3091
Art. 3101C. Child protection / III. Revocation of the right to decide on place of residence
Art. 3111C. Child protection / IV. Withdrawal of parental responsibility / 1. Ex-officio
Art. 3121C. Child protection / IV. Withdrawal of parental responsibility / 2. With the parents' consent
Art. 3131C. Child protection / V. Change in circumstances
Art. 3141C. Child protection / VI. Procedure / 1. General
Art. 314a1C. Child protection / VI. Procedure / 2. Hearing for the child
Art. 314abis1C. Child protection / VI. Procedure / 3. Representation for the child
Art. 314b1C. Child protection / VI. Procedure / 4. Committal to a secure institution or psychiatric hospital
Art. 314c1C. Child protection / VI. Procedure / 5. Right to notify
Art. 314d1C. Child protection / VI. Procedure / 6. Duty to notify
Art. 314e1C. Child protection / VI. Procedure / 7. Cooperation and administrative assistance
Art. 3151C. Child protection / VII. Jurisdiction / 1. In general
Art. 315a1C. Child protection / VII. Jurisdiction / 2. In marital proceedings / a. Jurisdiction of the court
Art. 315b1C. Child protection / VII. Jurisdiction / 2. In marital proceedings / b. Amendment of court orders
Art. 3161C. Child protection / VIII. Supervision of foster children
Art. 3171C. Child protection / IX. Cooperation in youth support
Art. 3181A. Management
Art. 3191B. Use of income
Art. 3201C. Drawing on the child’s assets
Art. 3211D. Freely disposable property of the child / I. Endowments
Art. 3221D. Freely disposable property of the child / II. Statutory entitlement
Art. 3231D. Freely disposable property of the child / III. Employment income, professional and business assets
Art. 3241E. Protection of the child’s property / I. Appropriate measures
Art. 3251E. Protection of the child’s property / II. Withdrawal of management
Art. 3261F. End of asset management / I. Return of property
Art. 3271F. End of asset management / II. Liability
Art. 327a A. Principle
Art. 327b B. Legal status / I. Of the child
Art. 327c B. Legal status / II. Of the guardian
Art. 3281A. Persons obliged to lend assistance
Art. 329 B. Scope and enforcement of the claim for assistance
Art. 330 C. Maintenance of foundlings
Art. 331 A. Requirement
Art. 332 B. Effect / I. House rules and welfare
Art. 333 B. Effect / II. Liability
Art. 3341B. Effect / III. Claims of children and grandchildren / 1. Requirements
Art. 334bis1B. Effect / III. Claims of children and grandchildren / 2. Asserting claims
Art. 335 A. Family foundations
Art. 336 B. Ownership in undivided shares / I. Formation / 1. Authority
Art. 337 B. Ownership in undivided shares / I. Formation / 2. Form
Art. 338 B. Ownership in undivided shares / II. Duration
Art. 339 B. Ownership in undivided shares / III. Effect / 1. Type of ownership
Art. 340 B. Ownership in undivided shares / III. Effect / 2. Management and representation / a. In general
Art. 341 B. Ownership in undivided shares / III. Effect / 2. Management and representation / b. Manager's powers
Art. 342 B. Ownership in undivided shares / III. Effect / 3. Common property and personal property
Art. 343 B. Ownership in undivided shares / IV. Dissolution / 1. Grounds
Art. 344 B. Ownership in undivided shares / IV. Dissolution / 2. Notice, insolvency, marriage
Art. 345 B. Ownership in undivided shares / IV. Dissolution / 3. Death of a co-owner
Art. 346 B. Ownership in undivided shares / IV. Dissolution / 4. Division
Art. 347 B. Ownership in undivided shares / V. Revenue-generating co-ownership / 1. Nature
Art. 348 B. Ownership in undivided shares / V. Revenue-generating co-ownership / 2. Special grounds for dissolution
Art. 349–3581
Art. 3591
Art. 360 A. Principle
Art. 361 B. Execution and revocation / I. Execution
Art. 362 B. Execution and revocation / II. Revocation
Art. 363 C. Decision on effectiveness and acceptance
Art. 364 D. Interpretation and clarification
Art. 365 E. Fulfilment
Art. 366 F. Remuneration and expenses
Art. 367 G. Termination
Art. 368 H. Intervention by the adult protection authority
Art. 369 I. Regaining the capacity of judgement
Art. 370 A. Principle
Art. 371 B. Execution and revocation
Art. 372 C. Loss of capacity of judgement
Art. 373 D. Intervention by the adult protection authority
Art. 374 A. Requirements for and extent of the right to act as representative
Art. 375 B. Exercise of the right to act as representative
Art. 376 C. Intervention by the adult protection authority
Art. 377 A. Treatment plan
Art. 378 B. The representative
Art. 379 C. Urgent cases
Art. 380 D. Treatment of a mental disorder
Art. 381 E. Intervention by the adult protection authority
Art. 382 A. Care agreement
Art. 383 B. Restriction of freedom of movement / I. Requirements
Art. 384 B. Restriction of freedom of movement / II. Records and Information
Art. 385 B. Restriction of freedom of movement / III. Intervention by the adult protection authority
Art. 386 C. Protection of privacy
Art. 387 D. Supervision of residential and care institution
Art. 388 A. Aim
Art. 389 B. Subsidiarity and proportionality
Art. 390 A. Requirements
Art. 391 B. Scope of responsibilities
Art. 392 C. Dispensing with a deputyship
Art. 393 A. Assistance deputyship
Art. 394 B. Representative deputyship / I. In general
Art. 395 B. Representative deputyship / II. Asset management
Art. 396 C. Advisory deputyship
Art. 397 D. Combination of deputyships
Art. 398 E. General deputyship
Art. 399
Art. 400 A. Appointment / I. General requirements
Art. 401 A. Appointment / II. Wishes of the client or his or her closely associated persons
Art. 402 A. Appointment / III. Appointment of two or more persons
Art. 403 B. Incapacity and conflict of interests
Art. 404 C. Remuneration and expenses
Art. 405 A. Assumption of office
Art. 406 B. Relationship with the client
Art. 407 C. Client's autonomy
Art. 408 D. Asset management / I. Tasks
Art. 409 D. Asset management / II. Personal allowance
Art. 410 D. Asset management / III. Accounts
Art. 411 E. Reporting
Art. 412 F. Special transactions
Art. 413 G. Duties of care and confidentiality
Art. 414 H. Amendment of conditions
Art. 415 A. Examination of accounts and report
Art. 416 B. Transactions requiring consent / I. By law
Art. 417 B. Transactions requiring consent / II. By order
Art. 418 B. Transactions requiring consent / III. Lack of consent
Art. 419
Art. 420
Art. 421 A. By law
Art. 422 B. Discharge / I. At the deputy's request
Art. 423 B. Discharge / II. Other cases
Art. 424 C. Continuation of transactions
Art. 425 D. Final report and final accounts
Art. 426 A. The measures / I. Hospitalisation for treatment or care
Art. 427 A. The measures / II. Detention of persons admitted voluntarily
Art. 428 B. Responsibility for hospitalisation and discharge / I. Adult protection authority
Art. 429 B. Responsibility for hospitalisation and discharge / II. Doctors / 1. Responsibility
Art. 430 B. Responsibility for hospitalisation and discharge / II. Doctors / 2. Procedures
Art. 431 C. Regular review
Art. 432 D. Authorised representative
Art. 433 E. Medical measures in the case of a mental disorder / I. Treatment plan
Art. 434 E. Medical measures in the case of a mental disorder / II. Treatment without consent
Art. 435 E. Medical measures in the case of a mental disorder / III. Emergencies
Art. 436 E. Medical measures in the case of a mental disorder / IV. Pre-discharge interview
Art. 437 E. Medical measures in the case of a mental disorder / V. Cantonal law
Art. 438 F. Measures restricting freedom of movement
Art. 439 G. Petition to the court
Art. 440 A. Adult protection authority
Art. 441 B. Supervisory authority
Art. 442 C. Local jurisdiction
Art. 443 A. Notification rights and obligations
Art. 444 B. Verification of jurisdiction
Art. 445 C. Precautionary measures
Art. 446 D. Procedural principles
Art. 447 E. Hearing
Art. 448 F. Obligations to cooperate and administrative assistance
Art. 449 G. Assessment in an institution
Art. 449a H. Appointment of a representative
Art. 449b I. Inspection of files
Art. 449c J. Notification duty
Art. 450 A. Object and right of appeal
Art. 450a B. Grounds of appeal
Art. 450b C. Deadline for filing the appeal
Art. 450c D. Suspensive effect
Art. 450d E. Consultation with the lower instance and reconsideration
Art. 450e F. Special provisions in the case of care-related hospitalisation
Art. 450f
Art. 450g
Art. 451 A. Duty of confidentiality and information
Art. 452 B. Effect of the measures on third parties
Art. 453 C. Duty of cooperation
Art. 454 A. Principle
Art. 455 B. Prescription
Art. 456 C. Liability under agency law C. Liability under agency law
Art. 457 A. Related heirs / I. Issue
Art. 458 A. Related heirs / II. Parental line
Art. 459 A. Related heirs / III. Grandparental line
Art. 4601A. Related heirs / IV. Scope of succession rights
Art. 4611
Art. 4621B. Surviving spouses and registered partners
Art. 4634641C...
Art. 4651
Art. 4661D. State authority
Art. 467 A. Wills
Art. 4681B. Contract of succession
Art. 469 C. Voidable dispositions
Art. 470 A. Disposable part / I. Scope of testamentary powers
Art. 4711A. Disposable part / II. Statutory entitlement
Art. 4721A. Disposable part / III. ...
Art. 473 A. Disposable part / IV. Dispositions in favour of the spouse
Art. 474 A. Disposable part / V. Calculation of the disposable part / 1. Deduction of debts
Art. 475 A. Disposable part / V. Calculation of the disposable part / 2. Inter vivos gifts
Art. 476 A. Disposable part / V. Calculation of the disposable part / 3. Insurance claims
Art. 477 B. Disinheritance / I. Grounds
Art. 478 B. Disinheritance / II. Effect
Art. 479 B. Disinheritance / III. Burden of proof
Art. 480 B. Disinheritance / IV. Disinheritance of an insolvent person
Art. 481 A. In general
Art. 482 B. Burdens and conditions
Art. 483 C. Naming of heirs
Art. 484 D. Legacy / I. Nature
Art. 485 D. Legacy / II. Duty on the obligor of the legacy
Art. 486 D. Legacy / III. Relationship to the estate
Art. 487 E. Substitution
Art. 488 F. Remaindermen / I. Designation of a remainderman
Art. 489 F. Remaindermen / II. Time of delivery
Art. 490 F. Remaindermen / III. Security
Art. 491 F. Remaindermen / IV. Legal status / 1. Of the provisional heir
Art. 492 F. Remaindermen / IV. Legal status / 2. Of the remainderman
Art. 492a1F. Remaindermen / V. Issue lacking capacity of judgement
Art. 493 G. Foundations
Art. 494 H. Contracts of succession / I. Contracts naming heirs and making legacies
Art. 495 H. Contracts of succession / II. Renunciation of inheritance / 1. Significance
Art. 496 H. Contracts of succession / II. Renunciation of inheritance / 2. Void renunciation
Art. 497 H. Contracts of succession / II. Renunciation of inheritance / 3. Rights of the creditors of the estate
Art. 498 A. Wills / I. Drawing up a will / 1. In general
Art. 499 A. Wills / I. Drawing up a will / 2. By public deed / a. Formal requirements
Art. 500 A. Wills / I. Drawing up a will / 2. By public deed / b. Role of the public official
Art. 501 A. Wills / I. Drawing up a will / 2. By public deed / c. Role of the witnesses
Art. 502 A. Wills / I. Drawing up a will / 2. By public deed / d. Drawing up a will without the testator reading and signing it
Art. 503 A. Wills / I. Drawing up a will / 2. By public deed / e. Persons involved
Art. 504 A. Wills / I. Drawing up a will / 2. By public deed / f. Safekeeping of wills
Art. 505 A. Wills / I. Drawing up a will / 3. Holographic will
Art. 506 A. Wills / I. Drawing up a will / 4. Oral will / a. Dispositions
Art. 507 A. Wills / I. Drawing up a will / 4. Oral will / b. Conversion into deed
Art. 508 A. Wills / I. Drawing up a will / 4. Oral will / c. Loss of validity
Art. 509 A. Wills / II. Revocation and destruction / 1. Revocation
Art. 510 A. Wills / II. Revocation and destruction / 2. Destruction
Art. 511 A. Wills / II. Revocation and destruction / 3. Subsequent wills
Art. 512 B. Contracts of succession / I. Execution
Art. 513 B. Contracts of succession / II. Revocation / 1. Inter vivos / a. By contract and by will
Art. 514 B. Contracts of succession / II. Revocation / 1. Inter vivos / b. By withdrawal from the contract
Art. 515 B. Contracts of succession / II. Revocation / 2. Predeceased heir
Art. 516 C. Restriction of testamentary freedom
Art. 517 A. Appointment of executors
Art. 518 B. Function of an executor
Art. 519 A. Action for declaration of invalidity / I. On grounds of lack of testamentary capacity, lack of free will, unlawfulness or immorality
Art. 520 A. Action for declaration of invalidity / II. On grounds of formal defect / 1. In general
Art. 520a1A. Action for declaration of invalidity / II. On grounds of formal defect / 2. In holographic wills
Art. 521 A. Action for declaration of invalidity / III. Prescription
Art. 522 B. Action in abatement / I. Requirements / 1. In general
Art. 523 B. Action in abatement / I. Requirements / 2. Bequests in favour of heirs with a statutory entitlement
Art. 524 B. Action in abatement / I. Requirements / 3. Rights of creditors
Art. 525 B. Action in abatement / II. Effect / 1. Of abatement in general
Art. 526 B. Action in abatement / II. Effect / 2. On specific legacies
Art. 527 B. Action in abatement / II. Effect / 3. On dispositions inter vivos / a. Cases
Art. 528 B. Action in abatement / II. Effect / 3. On dispositions inter vivos / b. Restitution
Art. 529 B. Action in abatement / II. Effect / 4. On assurance claims
Art. 530 B. Action in abatement / II. Effect / 5. On usufruct and annuities
Art. 5311B. Action in abatement / II. Effect / 6. On naming of remaindermen
Art. 532 B. Action in abatement / III. Order of abatement
Art. 533 B. Action in abatement / IV. Prescription
Art. 534 A. Claims in respect of lifetime transfers
Art. 535 B. Hotchpot in the case of renunciation of inheritance / I. Abatement
Art. 536 B. Hotchpot in the case of renunciation of inheritance / II. Reimbursement
Art. 537 A. Requirements for the deceased
Art. 538 B. Place where succession commences
Art. 539 C. Requirements for the heirs / I. Capacity / 1. Legal capacity
Art. 540 C. Requirements for the heirs / I. Capacity / 2. Unworthiness to inherit / a. Grounds
Art. 541 C. Requirements for the heirs / I. Capacity / 2. Unworthiness to inherit / b. Effect on issue
Art. 542 C. Requirements for the heirs / II. Capacity to inherit on succession / 1. As heir
Art. 543 C. Requirements for the heirs / II. Capacity to inherit on succession / 2. As legatee
Art. 544 C. Requirements for the heirs / II. Capacity to inherit on succession / 3. Unborn child
Art. 545 C. Requirements for the heirs / II. Capacity to inherit on succession / 4. Remaindermen
Art. 546 D. Presumption of death / I. Inheriting from persons presumed dead / 1. Devolution against security
Art. 547 D. Presumption of death / I. Inheriting from persons presumed dead / 2. Annulment of presumption of death and restitution
Art. 548 D. Presumption of death / II. Succession rights of persons presumed dead
Art. 549 D. Presumption of death / III. Correlation of the two cases
Art. 550 D. Presumption of death / IV. Procedure ex officio
Art. 551 A. In general
Art. 552 B. Sealing the estate
Art. 553 C. Inventory
Art. 554 D. Estate administrators / I. In general
Art. 555 D. Estate administrators / II. In the case of unknown heirs
Art. 556 E. Probate proceedings / I. Duty to submit the will
Art. 557 E. Probate proceedings / II. Reading the will
Art. 558 E. Probate proceedings / III. Notification of interested parties
Art. 559 E. Probate proceedings / IV. Release of the estate
Art. 560 A. Vesting / I. Heirs
Art. 5611A. Vesting / II. ...
Art. 562 A. Vesting / III. Legatees / 1. Vesting
Art. 563 A. Vesting / III. Legatees / 2. Object
Art. 564 A. Vesting / III. Legatees / 3. Relationship between creditors and legatees
Art. 565 A. Vesting / III. Legatees / 4. Abatement
Art. 566 B. Disclaimer / I. Declaration / 1. Right to renounce
Art. 567 B. Disclaimer / I. Declaration / 2. Time limit / a. In general
Art. 568 B. Disclaimer / I. Declaration / 2. Time limit / b. In the case of an inventory
Art. 569 B. Disclaimer / I. Declaration / 3. Passing of right to disclaim
Art. 570 B. Disclaimer / I. Declaration / 4. Form
Art. 571 B. Disclaimer / II. Forfeiture of right to disclaim
Art. 572 B. Disclaimer / III. Disclaimer by one co-heir
Art. 573 B. Disclaimer / IV. Disclaimer by all the nearest heirs / 1. In general
Art. 574 B. Disclaimer / IV. Disclaimer by all the nearest heirs / 2. Entitlement of surviving spouse
Art. 575 B. Disclaimer / IV. Disclaimer by all the nearest heirs / 3. Disclaimer in favour of subsequent heirs
Art. 576 B. Disclaimer / V. Extension of time limit
Art. 577 B. Disclaimer / VI. Disclaimer of a legacy
Art. 578 B. Disclaimer / VII. Security for the heir’s creditors
Art. 579 B. Disclaimer / VIII. Liability in the event of disclaimer
Art. 580 A. Requirements
Art. 581 B. Procedure / I. Inventory
Art. 582 B. Procedure / II. Formal call to account
Art. 583 B. Procedure / III. Inclusion ex officio
Art. 584 B. Procedure / IV. Result
Art. 585 C. Situation of the heirs during the inventory / I. Administration
Art. 586 C. Situation of the heirs during the inventory / II. Debt enforcement, litigation, prescription
Art. 587 D. Effect / I. Time limit for declaration of intention
Art. 588 D. Effect / II. Declaration of intention
Art. 589 D. Effect / III. Effects of acceptance subject to public inventory / 1. Liability as per inventory
Art. 590 D. Effect / III. Effects of acceptance subject to public inventory / 2. Liability beyond the inventory
Art. 591 E. Liability for debts subject to a surety
Art. 592 F. Acquisition by a state authority
Art. 593 A. Requirements / I. At the request of an heir
Art. 594 A. Requirements / II. At the request of the deceased’s creditors
Art. 595 B. Procedure / I. Administration
Art. 596 B. Procedure / liquidation
Art. 597 B. Procedure / III. Liquidation by the bankruptcy office
Art. 598 A. Requirements
Art. 599 B. Effect
Art. 600 C. Prescription
Art. 601 D. Action by a legatee
Art. 602 A. Effect of succession / I. Community of heirs
Art. 603 A. Effect of succession / II. Liability of the heirs
Art. 604 B. Right to division
Art. 605 C. Deferral of division
Art. 606 D. Claims of household members
Art. 607 A. In general
Art. 608 B. Instructions concerning the division / I. Testamentary disposition
Art. 609 B. Instructions concerning the division / II. Assistance from the authorities
Art. 610 C. Performing the division / I. Equal rights of heirs
Art. 611 C. Performing the division / II. Formation of lots
Art. 612 C. Performing the division / III. Allocation and sale of specific objects
Art. 612a1C. Performing the division / IV. Allocation of the home and household effects to the surviving spouse
Art. 613 D. Special items / I. Items that belong together, family documents
Art. 613a1D. Special items / I.bis Agricultural inventory
Art. 614 D. Special items / II. Claims of the deceased against his or her heirs
Art. 615 D. Special items / III. Pledged estate property
Art. 6161
Art. 6171D. Special items / IV. Land / 1. Method of allocation / a. Imputed value
Art. 618 D. Special items / IV. Land / 1. Method of allocation / b. Valuation procedure
Art. 6191D. Special items / V. Agricultural businesses and land
Art. 620–6251
Art. 626 A. Hotchpot duty of the heirs
Art. 627 B. Hotchpot if heirs cease to be heirs
Art. 628 C. Calculation method / I. In kind or by imputation of value
Art. 629 C. Calculation method / II. Correlation with share of the estate
Art. 630 C. Calculation method / III. Hotchpot value
Art. 631 D. Education costs
Art. 632 E. Occasional gifts
Art. 6331
Art. 634 A. Agreement / I. Contract of division
Art. 635 A. Agreement / II. Contracts regarding shares of the estate
Art. 636 A. Agreement / III. Contracts prior to succession
Art. 637 B. Liability among co-heirs / I. Warranty
Art. 638 B. Liability among co-heirs / II. Challenging the division
Art. 639 C. Liability toward third parties / I. Joint and several liability
Art. 640 C. Liability toward third parties / II. Recourse against co-heirs C. Liability toward third parties / II. Recourse against co-heirs
Art. 641 A. Nature of ownership / I. In general
Art. 641a1A. Nature of ownership / II. Animals
Art. 642 B. Scope of ownership / I. Constituent parts
Art. 643 B. Scope of ownership / II. Natural fruits
Art. 644 B. Scope of ownership / III. Accessories / 1. Definition
Art. 645 B. Scope of ownership / III. Accessories / 2. Exclusions
Art. 646 C. Collective ownership / I. Co-ownership / 1. Relationship among co-owners
Art. 6471C. Collective ownership / I. Co-ownership / 2. Use and administration rules
Art. 647a1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 3. Ordinary administration
Art. 647b1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 4. Major administrative acts
Art. 647c1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 5. Construction work / a. Necessary work
Art. 647d1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 5. Construction work / b. Useful work
Art. 647e1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 5. Construction work / c. Works to improve appearance or convenience
Art. 6481C. Collective ownership / I. Co-ownership / 6. Power of disposal over the object
Art. 6491C. Collective ownership / I. Co-ownership / 7. Costs and expenses
Art. 649a1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 8. Binding nature of rules and noting in the land register
Art. 649b1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 9. Exclusion from collective ownership / a. Co-owners
Art. 649c1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 9. Exclusion from collective ownership / b. Further entitled persons
Art. 6501C. Collective ownership / I. Co-ownership / 10. Dissolution / a. Right to request division
Art. 651 C. Collective ownership / I. Co-ownership / 10. Dissolution / b. Form of partition
Art. 651a1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 10. Dissolution / c. Animals kept as pets
Art. 652 C. Collective ownership / II. Joint ownership / 1. Prerequisites
Art. 653 C. Collective ownership / II. Joint ownership / 2. Effect
Art. 654 C. Collective ownership / II. Joint ownership / 3. Dissolution
Art. 654a1C. Collective ownership / III. Joint ownership of agricultural enterprises and land
Art. 6551A. Subject matter / I. Immovable property
Art. 655a1A. Subject matter / II. Dependent property
Art. 656 B. Acquisition / I. Registration
Art. 657 B. Acquisition / II. Types of acquisition / 1. Transfer
Art. 658 B. Acquisition / II. Types of acquisition / 2. Appropriation
Art. 659 B. Acquisition / II. Types of acquisition / 3. Formation of new land
Art. 660 B. Acquisition / II. Types of acquisition / 4. Ground displacement / a. In general
Art. 660a1B. Acquisition / II. Types of acquisition / 4. Ground displacement / b. Constant ground displacement
Art. 660b1B. Acquisition / II. Types of acquisition / 4. Ground displacement / c. Redrawing of boundaries
Art. 661 B. Acquisition / II. Types of acquisition / 5. Adverse possession / a. Ordinary adverse possession
Art. 662 B. Acquisition / II. Types of acquisition / 5. Adverse possession / b. Extraordinary adverse possession
Art. 663 B. Acquisition / II. Types of acquisition / 5. Adverse possession / c. Time limits
Art. 664 B. Acquisition / II. Types of acquisition / 6. Ownerless and public objects
Art. 665 B. Acquisition / III. Right to registration
Art. 666 C. Loss
Art. 666a1D. Judicial measures / I. Where the owner cannot be found
Art. 666b1D. Judicial measures / II. In the absence of the required management bodies
Art. 667 A. Substance / I. Scope
Art. 668 A. Substance / II. Boundaries / 1. Type of boundary
Art. 669 A. Substance / II. Boundaries / 2. Duty to establish boundaries
Art. 670 A. Substance / II. Boundaries / 3. Co-ownership of boundary markers
Art. 671 A. Substance / III. Buildings on the parcel of land / 1. Land and building materials / a. Ownership
Art. 672 A. Substance / III. Buildings on the parcel of land / 1. Land and building materials / b. Compensation
Art. 673 A. Substance / III. Buildings on the parcel of land / 1. Land and building materials / c. Assignment of land ownership
Art. 674 A. Substance / III. Buildings on the parcel of land / 2. Encroaching buildings
Art. 675 A. Substance / III. Buildings on the parcel of land / 3. Building right
Art. 676 A. Substance / III. Buildings on the parcel of land / 4. Pipes, cables, conduits
Art. 677 A. Substance / III. Buildings on the parcel of land / 5. Movable structures
Art. 678 A. Substance / IV. Plants grown on the parcel of land
Art. 679 A. Substance / V. Landowner’s liability / 1. Acts in excess of ownership rights
Art. 679a1A. Substance / V. Landowner’s liability / 2. Lawful management of the land
Art. 680 B. Limitations / I. In general
Art. 6811B. Limitations / II. Restrictions on alienation; statutory right of pre-emption / 1. General principles
Art. 681a1B. Limitations / II. Restrictions on alienation; statutory right of pre-emption / 2. Exercise
Art. 681b1B. Limitations / II. Restrictions on alienation; statutory right of pre-emption / 3. Modification, waiver
Art. 6821B. Limitations / II. Restrictions on alienation; statutory right of pre-emption / 4. In respect of co-ownership and building rights
Art. 682a1B. Limitations / II. Restrictions on alienation; statutory right of pre-emption / 5. Right of pre-emption of farms and farmland
Art. 6831
Art. 684 B. Limitations / III. Law of neighbours / 1. Excess detriment
Art. 685 B. Limitations / III. Law of neighbours / 2. Excavation and construction / a. Rule
Art. 686 B. Limitations / III. Law of neighbours / 2. Excavation and construction / b. Cantonal regulations
Art. 687 B. Limitations / III. Law of neighbours / 3. Plants / a. Rule
Art. 688 B. Limitations / III. Law of neighbours / 3. Plants / b. Cantonal regulations
Art. 689 B. Limitations / III. Law of neighbours / 4. Flowing waters
Art. 690 B. Limitations / III. Law of neighbours / 5. Drainage
Art. 691 B. Limitations / III. Law of neighbours / 6. Pipes, cables, conduits / a. Duty to permit
Art. 692 B. Limitations / III. Law of neighbours / 6. Pipes, cables, conduits / b. Safeguarding the interests of the servient landowner
Art. 693 B. Limitations / III. Law of neighbours / 6. Pipes, cables, conduits / c. Change of circumstances
Art. 694 B. Limitations / III. Law of neighbours / 7. Rights of way / a. Necessary right of way
Art. 695 B. Limitations / III. Law of neighbours / 7. Rights of way / b. Other rights of way
Art. 696 B. Limitations / III. Law of neighbours / 7. Rights of way / c. Notation in the land register
Art. 697 B. Limitations / III. Law of neighbours / 8. Enclosure
Art. 698 B. Limitations / III. Law of neighbours / 9. Duty to maintain
Art. 699 B. Limitations / IV. Right of access and to ward off danger / 1. Access
Art. 700 B. Limitations / IV. Right of access and to ward off danger / 2. Retrieval of driftage and the like
Art. 701 B. Limitations / IV. Right of access and to ward off danger / 3. Trespass to ward off danger or damage
Art. 702 B. Limitations / V. Public law restrictions on ownership / 1. In general
Art. 7031B. Limitations / V. Public law restrictions on ownership / 2. Land improvements
Art. 704 C. Rights to springs and wells / I. Spring ownership and spring rights
Art. 705 C. Rights to springs and wells / II. Diversion of springs
Art. 706 C. Rights to springs and wells / III. Cutting off springs / 1. Damages
Art. 707 C. Rights to springs and wells / III. Cutting off springs / 2. Restoration
Art. 708 C. Rights to springs and wells / IV. Community of spring owners
Art. 709 C. Rights to springs and wells / V. Use of springs
Art. 710 C. Rights to springs and wells / VI. Right to use an essential water source
Art. 711 C. Rights to springs and wells / VII. Duty to cede / 1. Water sources
Art. 712 C. Rights to springs and wells / VII. Duty to cede / 2. Land
Art. 712a A. Definition and object / I. Definition
Art. 712b A. Definition and object / II. Object
Art. 712c A. Definition and object / III. Power of disposal
Art. 712d B. Creation and extinction / I. Deed of constitution
Art. 712e B. Creation and extinction / II. Layout of the condominium units and shares in the property
Art. 712f B. Creation and extinction / III. Extinction
Art. 712g C. Administration and use / I. Applicable provisions
Art. 712h C. Administration and use / II. Communal charges and costs / 1. Definition and distribution
Art. 712i C. Administration and use / II. Communal charges and costs / 2. Liability for cost contributions / a. Statutory lien
Art. 712k C. Administration and use / II. Communal charges and costs / 2. Liability for cost contributions / b. Special lien
Art. 712l C. Administration and use / III. Community’s capacity to act
Art. 712m D. Organisation / I. Assembly of condominium owners / 1. Competence and legal status
Art. 712n D. Organisation / I. Assembly of condominium owners / 2. Convening and chairing meetings
Art. 712o D. Organisation / I. Assembly of condominium owners / 3. Voting rights
Art. 712p D. Organisation / I. Assembly of condominium owners / 4. Quorum
Art. 712q D. Organisation / II. Administrator / 1. Appointment
Art. 712r D. Organisation / II. Administrator / 2. Removal
Art. 712s D. Organisation / II. Administrator / 3. Duties / a. Implementation of provisions and resolutions concerning administration and use
Art. 712t D. Organisation / II. Administrator / 3. Duties / b. External representation
Art. 713 A. Object
Art. 714 B. Forms of acquisition / I. Transfer / 1. Delivery of possession
Art. 715 B. Forms of acquisition / I. Transfer / 2. Reservation of ownership / a. In general
Art. 716 B. Forms of acquisition / I. Transfer / 2. Reservation of ownership / b. Transactions involving payment by instalments
Art. 717 B. Forms of acquisition / I. Transfer / 3. Acquisition without possession
Art. 718 B. Forms of acquisition / II. Appropriation / 1. Ownerless chattels
Art. 719 B. Forms of acquisition / II. Appropriation / 2. Escaped animals
Art. 720 B. Forms of acquisition / III. Found property / 1. Reporting, tracing / a. In general
Art. 720a1B. Forms of acquisition / III. Found property / 1. Reporting, tracing / b. Animals
Art. 721 B. Forms of acquisition / III. Found property / 2. Safekeeping and auction
Art. 722 B. Forms of acquisition / III. Found property / 3. Acquisition of ownership, return
Art. 723 B. Forms of acquisition / III. Found property / 4. Treasure trove
Art. 724 B. Forms of acquisition / III. Found property / 5. Objects of scientific value
Art. 725 B. Forms of acquisition / IV. Driftage
Art. 726 B. Forms of acquisition / V. Processing
Art. 727 B. Forms of acquisition / VI. Joining and mixing chattels
Art. 728 B. Forms of acquisition / VII. Adverse possession
Art. 729 C. Loss
Art. 730 A. Object
Art. 731 B. Creation and extinction / I. Creation / 1. Registration
Art. 7321B. Creation and extinction / I. Creation / 2. Legal transaction
Art. 733 B. Creation and extinction / I. Creation / 3. Creation in favour of own property
Art. 734 B. Creation and extinction / II. Extinction / 1. In general
Art. 735 B. Creation and extinction / II. Extinction / 2. Amalgamation
Art. 736 B. Creation and extinction / II. Extinction / 3. By court order
Art. 737 C. Nature / I. Scope / 1. In general
Art. 738 C. Nature / I. Scope / 2. As defined by land register entry
Art. 739 C. Nature / I. Scope / 3. If needs change
Art. 740 C. Nature / I. Scope / 4. Cantonal law and local custom
Art. 740a1C. Nature / I. Scope / 5. In the case of two or more beneficiaries
Art. 741 C. Nature / II. Duty of maintenance
Art. 742 C. Nature / III. Relocation of the encumbrance
Art. 7431C. Nature / IV. Partition of a property
Art. 7441
Art. 745 A. Usufruct / I. Object
Art. 746 A. Usufruct / II. Establishment / 1. In general
Art. 7471A. Usufruct / II. Establishment / 2. ...
Art. 748 A. Usufruct / III. Extinction / 1. Grounds
Art. 749 A. Usufruct / III. Extinction / 2. Duration
Art. 750 A. Usufruct / III. Extinction / 3. Replacement on extinction of usufruct
Art. 751 A. Usufruct / III. Extinction / 4. Return / a. Duty
Art. 752 A. Usufruct / III. Extinction / 4. Return / b. Liability
Art. 753 A. Usufruct / III. Extinction / 4. Return / c. Costs
Art. 754 A. Usufruct / III. Extinction / 5. Prescription of compensation rights
Art. 755 A. Usufruct / IV. Scope / 1. Rights of the usufructuary / a. In general
Art. 756 A. Usufruct / IV. Scope / 1. Rights of the usufructuary / b. Natural fruits
Art. 757 A. Usufruct / IV. Scope / 1. Rights of the usufructuary / c. Interest
Art. 758 A. Usufruct / IV. Scope / 1. Rights of the usufructuary / d. Assignability
Art. 759 A. Usufruct / IV. Scope / 2. Rights of the owner / a. Supervision
Art. 760 A. Usufruct / IV. Scope / 2. Rights of the owner / b. Security
Art. 761 A. Usufruct / IV. Scope / 2. Rights of the owner / c. Security in the case of gifts and statutory usufruct
Art. 762 A. Usufruct / IV. Scope / 2. Rights of the owner / d. Consequence of failure to provide security
Art. 763 A. Usufruct / IV. Scope / 3. Inventory
Art. 764 A. Usufruct / IV. Scope / 4. Costs / a. Preservation of the object
Art. 765 A. Usufruct / IV. Scope / 4. Costs / b. Maintenance and administration
Art. 766 A. Usufruct / IV. Scope / 4. Costs / c. Duty to pay interest on usufruct of assets
Art. 767 A. Usufruct / IV. Scope / 4. Costs / d. Insurance
Art. 768 A. Usufruct / V. Special cases / 1. Land / a. Fruits
Art. 769 A. Usufruct / V. Special cases / 1. Land / b. Use
Art. 770 A. Usufruct / V. Special cases / 1. Land / c. Woodland
Art. 771 A. Usufruct / V. Special cases / 1. Land / d. Mines
Art. 772 A. Usufruct / V. Special cases / 2. Consumables and valued chattels
Art. 773 A. Usufruct / V. Special cases / 3. Claims / a. Scope
Art. 774 A. Usufruct / V. Special cases / 3. Claims / b. Repayments and reinvestment
Art. 775 A. Usufruct / V. Special cases / 3. Claims / c. Right to assignment
Art. 776 B. Right of residence / I. In general
Art. 777 B. Right of residence / II. Rights of the usufructuary
Art. 778 B. Right of residence / III. Maintenance costs
Art. 779 C. Building right / I. Object and entry in the land register
Art. 779a1C. Building right / II. Legal transaction
Art. 779b1C. Building right / III. Nature, scope and noting
Art. 779c1C. Building right / IV. Consequences of expiry / 1. Reversion
Art. 779d1C. Building right / IV. Consequences of expiry / 2. Compensation
Art. 779e1
Art. 779f1C. Building right / V. Premature reversion / 1. Prerequisites
Art. 779g1C. Building right / V. Premature reversion / 2. Exercising the right of reversion
Art. 779h1C. Building right / V. Premature reversion / 3. Other applicable cases
Art. 779i1C. Building right / VI. Liability for remuneration for the right / 1. Right to establish a lien
Art. 779k1C. Building right / VI. Liability for remuneration for the right / 2. Registration
Art. 779l1C. Building right / VII. Maximum duration
Art. 780 D. Right of access to water sources
Art. 781 E. Other servitudes
Art. 781a1F. Judicial measures
Art. 782 A. Object
Art. 783 B. Establishment and extinction / I. Establishment / 1. Registration and form of acquisition
Art. 7841B. Establishment and extinction / I. Establishment / 2. Public law real burdens
Art. 7851
Art. 786 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 1. In general
Art. 787 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 2. Redemption / a. By the creditor
Art. 788 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 2. Redemption / b. By the debtor
Art. 789 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 2. Redemption / c. Redemption sum
Art. 790 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 3. Prescription
Art. 791 C. Scope / I. Creditor’s rights
Art. 792 C. Scope / II. Debt liability
Art. 793 A. Requirements / I. Types
Art. 794 A. Requirements / II. Form of the debt / 1. Amount
Art. 795 A. Requirements / II. Form of the debt / 2. Interest
Art. 796 A. Requirements / III. Immovable property / 1. Property subject to a charge
Art. 797 A. Requirements / III. Immovable property / 2. Specification / a. In the case of a single property
Art. 798 A. Requirements / III. Immovable property / 2. Specification / b. In the case of more than one property
Art. 798a1A. Requirements / III. Immovable property / 3. Agricultural properties
Art. 799 B. Creation and extinction / I. Creation / 1. Registration
Art. 800 B. Creation and extinction / I. Creation / 2. In the case of joint ownership
Art. 801 B. Creation and extinction / II. Extinction
Art. 802 B. Creation and extinction / III. Charges on consolidated land / 1. Transfer of liens
Art. 803 B. Creation and extinction / III. Charges on consolidated land / 2. Redemption by the debtor
Art. 804 B. Creation and extinction / III. Charges on consolidated land / 3. Monetary compensation
Art. 805 C. Effect / I. Extent of security
Art. 806 C. Effect / II. Rent
Art. 807 C. Effect / III. Prescription
Art. 808 C. Effect / IV. Safeguarding powers / 1. In the event of a reduction in value / a. Court order and action by the creditor
Art. 809 C. Effect / IV. Safeguarding powers / 1. In the event of a reduction in value / b. Security, restoration, redemption
Art. 810 C. Effect / IV. Safeguarding powers / 2. Depreciation without owner’s fault
Art. 811 C. Effect / IV. Safeguarding powers / 3. Disposal of minor portions of the property
Art. 812 C. Effect / V. Further encumbrances
Art. 813 C. Effect / VI. Rank / 1. Effect of rank
Art. 814 C. Effect / VI. Rank / 2. Ranking
Art. 815 C. Effect / VI. Rank / 3. Vacant ranks
Art. 816 C. Effect / VII. Foreclosure / 1. Mode
Art. 817 C. Effect / VII. Foreclosure / 2. Distribution of the proceeds
Art. 818 C. Effect / VII. Foreclosure / 3. Extent of security
Art. 8191C. Effect / VII. Foreclosure / 4. Security for maintenance costs
Art. 820 C. Effect / VIII. Lien in the case of land improvements / 1. Precedence
Art. 821 C. Effect / VIII. Lien in the case of land improvements / 2. Extinction of debt and lien
Art. 822 C. Effect / IX. Entitlement to insurers’ payments
Art. 8231C. Effect / X. Untraceable creditor
Art. 824 A. Purpose and nature
Art. 825 B. Establishment and extinction / I. Establishment
Art. 826 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 1. Right to have entry deleted
Art. 827 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 2. Position of owner
Art. 828 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 3. Unilateral redemption / a. Conditions and procedure
Art. 829 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 3. Unilateral redemption / b. Public auction
Art. 830 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 3. Unilateral redemption / c. Official valuation
Art. 831 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 4. Termination
Art. 832 C. Effect / I. Ownership and liability / 1. Alienation
Art. 833 C. Effect / I. Ownership and liability / 2. Division
Art. 834 C. Effect / I. Ownership and liability / 3. Notice of assumption of debt
Art. 835 C. Effect / II. Assignment of a debt
Art. 8361D. Statutory mortgage right / I. Under cantonal law
Art. 8371D. Statutory mortgage right / II. With entry / 1. Cases in point
Art. 838 D. Statutory mortgage right / II. With entry / 2. Vendor, co—heirs and co—owners
Art. 8391D. Statutory mortgage right / II. With entry / 3. Tradesmen and building contractors / a. Registration
Art. 840 D. Statutory mortgage right / II. With entry / 3. Tradesmen and building contractors / b. Rank
Art. 841 D. Statutory mortgage right / II. With entry / 3. Tradesmen and building contractors / c. Privileged claim
Art. 842 A. Mortgage certificate / I. Purpose; Relationship with the debt arising from the basic relationship
Art. 843 A. Mortgage certificate / II. Form
Art. 844 A. Mortgage certificate / III. Position of owner
Art. 845 A. Mortgage certificate / IV. Sale. Division
Art. 846 A. Mortgage certificate / V. Mortgage certificate debt and ancillary agreements / 1. In general
Art. 847 A. Mortgage certificate / V. Mortgage certificate debt and ancillary agreements / 2. Notice
Art. 848 A. Mortgage certificate / VI. Protection of persons acting in good faith
Art. 849 A. Mortgage certificate / VII. Objections by the debtor
Art. 850 A. Mortgage certificate / VIII. Authorised person
Art. 851 A. Mortgage certificate / IX. Place of payment
Art. 852 A. Mortgage certificate / X. Changes in the legal relationship
Art. 853 A. Mortgage certificate / XI. Discharge
Art. 854 A. Mortgage certificate / XII. Extinction / 1. In the absence of a creditor
Art. 855 A. Mortgage certificate / XII. Extinction / 2. Deletion
Art. 856 A. Mortgage certificate / XIII. Public call to creditors
Art. 857 B. Register mortgage certificate / I. Establishment
Art. 858 B. Register mortgage certificate / II. Transfer
Art. 859 B. Register mortgage certificate / III. Pledging, distraint and usufruct
Art. 860 C. Mortgage certificate on paper / I. Creation / 1. Registration
Art. 861 C. Mortgage certificate on paper / I. Creation / 2. Document of title
Art. 862 C. Mortgage certificate on paper / II. Protection of persons acting in good faith
Art. 863 C. Mortgage certificate on paper / III. Creditor's rights / 1. Claims
Art. 864 C. Mortgage certificate on paper / III. Creditor's rights / 2. Assignment
Art. 865 C. Mortgage certificate on paper / IV. Cancellation
Art. 866874
Art. 875 A. Bond issues secured by a lien
Art. 8768831
Art. 884 A. Pledges / I. Establishment / 1. Possession by pledgee
Art. 885 A. Pledges / I. Establishment / 2. Pledge of livestock
Art. 886 A. Pledges / I. Establishment / 3. Subordinate pledge
Art. 887 A. Pledges / I. Establishment / 4. Further pledge by pledgee
Art. 888 A. Pledges / II. Extinction / 1. Loss of possession
Art. 889 A. Pledges / II. Extinction / 2. Return
Art. 890 A. Pledges / II. Extinction / 3. Liability of the pledgee
Art. 891 A. Pledges / III. Effect / 1. Rights of the pledgee
Art. 892 A. Pledges / III. Effect / 2. Scope of the general lien
Art. 893 A. Pledges / III. Effect / 3. Rank
Art. 894 A. Pledges / III. Effect / 4. Default agreements
Art. 895 B. Special lien / I. Requirements
Art. 896 B. Special lien / II. Exceptions
Art. 897 B. Special lien / III. In the event of insolvency
Art. 898 B. Special lien / IV. Effect
Art. 899 A. In general
Art. 900 B. Establishment / I. In the case of ordinary claims
Art. 901 B. Establishment / II. In the case of securities
Art. 902 B. Establishment / III. In the case of documents of title to goods
Art. 903 B. Establishment / IV. Subordinate pledge
Art. 904 C. Effect / I. Extent of security
Art. 905 C. Effect / II. Representation of pledged shares and capital contributions to limited liability companies
Art. 906 C. Effect / III. Administration and payment
Art. 907 A. Pawnbrokers / I. Licensing
Art. 908 A. Pawnbrokers / II. Duration of licence
Art. 909 B. Pawning / I. Establishment
Art. 910 B. Pawning / II. Effect / 1. Sale of pawned chattel
Art. 911 B. Pawning / II. Effect / 2. Right to surplus
Art. 912 B. Pawning / III. Redemption of the pawned chattel / 1. Right of redemption
Art. 913 B. Pawning / III. Redemption of the pawned chattel / 2. Pawnbroker’s rights
Art. 914 C. Purchase with right of repurchase
Art. 915 D. Rules governing pawnbroking
Art. 916–9181
Art. 919 A. Definition and types / I. Definition
Art. 920 A. Definition and types / II. Direct and derivative possession
Art. 921 A. Definition and types / III. Temporary interruption
Art. 922 B. Transfer / I. Among parties present in person
Art. 923 B. Transfer / II. Among absent persons
Art. 924 B. Transfer / III. Without physical transfer
Art. 925 B. Transfer / IV. In the case of documents of title to goods
Art. 926 C. Legal remedies / I. Protection of possession / 1. Defence against interference
Art. 927 C. Legal remedies / I. Protection of possession / 2. Action for restitution
Art. 928 C. Legal remedies / I. Protection of possession / 3. Action for trespass
Art. 929 C. Legal remedies / I. Protection of possession / 4. Admissibility and prescription
Art. 930 C. Legal remedies / II. Remedies / 1. Presumption of ownership
Art. 931 C. Legal remedies / II. Remedies / 2. Presumption of indirect ownership
Art. 932 C. Legal remedies / II. Remedies / 3. Action against the possessor
Art. 933 C. Legal remedies / II. Remedies / 4. Power of disposal and right of restitution / a. Entrusted objects
Art. 934 C. Legal remedies / II. Remedies / 4. Power of disposal and right of restitution / b. Stolen or lost chattels
Art. 935 C. Legal remedies / II. Remedies / 4. Power of disposal and right of restitution / c. Cash and bearer securities
Art. 936 C. Legal remedies / II. Remedies / 4. Power of disposal and right of restitution / d. Bad faith
Art. 937 C. Legal remedies / II. Remedies / 5. Presumption of title to land
Art. 938 C. Legal remedies / III. Liability / 1. Possessor in good faith / a. Use
Art. 939 C. Legal remedies / III. Liability / 1. Possessor in good faith / b. Indemnity
Art. 940 C. Legal remedies / III. Liability / 2. Possession in bad faith
Art. 941 C. Legal remedies / IV. Adverse possession
Art. 942 A. Organisation / I. Constituent parts / 1. In general
Art. 9431A. Organisation / I. Constituent parts / 2. Registered data / a. Object
Art. 944 A. Organisation / I. Constituent parts / 2. Registered data / b. Exceptions
Art. 945 A. Organisation / I. Constituent parts / 3. Registers / a. Main Register
Art. 946 A. Organisation / I. Constituent parts / 3. Registers / b. Folio
Art. 947 A. Organisation / I. Constituent parts / 3. Registers / c. Joint folio
Art. 948 A. Organisation / I. Constituent parts / 3. Registers / d. Journal, supporting documents
Art. 949 A. Organisation / I. Constituent parts / 4. Implementing ordinances / a. In general
Art. 949a1A. Organisation / I. Constituent parts / 4. Implementing ordinances / b. For electronic registers
Art. 949b1A. Organisation / I. Constituent parts / 4. Implementing ordinances / 4a. ...
Art. 949c1A. Organisation / I. Constituent parts / 4. Implementing ordinances / 4b. ...
Art. 949d1A. Organisation / I. Constituent parts / 4c. Commissioning private individuals to use the electronic version of the land register
Art. 9501A. Organisation / I. Constituent parts / 5. Official cadastral survey
Art. 951 A. Organisation / II. Keeping the register / 1. Districts / a. Allocation to districts
Art. 952 A. Organisation / II. Keeping the register / 1. Districts / b. Land straddling more than one district
Art. 953 A. Organisation / II. Keeping the register / 2. Land registries
Art. 954 A. Organisation / II. Keeping the register / 3. Fees
Art. 955 A. Organisation / III. Liability
Art. 9561A. Organisation / IV. Administrative supervision
Art. 956a1A. Organisation / V. Legal protection / 1. Right of appeal
Art. 956b1A. Organisation / V. Legal protection / 2. Appeal proceedings
Art. 9571
Art. 958 B. Registration / I. Land register entries / 1. Ownership and rights in rem
Art. 959 B. Registration / I. Land register entries / 2. Priority notices / a. Personal rights
Art. 960 B. Registration / I. Land register entries / 2. Priority notices / b. Restrictions on powers of disposal
Art. 961 B. Registration / I. Land register entries / 2. Priority notices / c. Provisional entries
Art. 961a1B. Registration / I. Land register entries / 2. Priority notices / d. Entry of subordinate rights
Art. 9621B. Registration / II. Noting / 1. Restrictions under public law
Art. 962a1B. Registration / II. Noting / 2. Of representatives
Art. 963 B. Registration / III. Requirements for entry / 1. Applications / a. For an entry
Art. 964 B. Registration / III. Requirements for entry / 1. Applications / b. For a deletion
Art. 965 B. Registration / III. Requirements for entry / 2. Authority / a. Valid proof of authority
Art. 966 B. Registration / III. Requirements for entry / 2. Authority / b. Completion of application
Art. 967 B. Registration / IV. Manner of entry / 1. In general
Art. 968 B. Registration / IV. Manner of entry / 2. For easements
Art. 969 B. Registration / V. Duty to notify
Art. 9701C. Public nature of land register / I. Information and right of consultation
Art. 970a1C. Public nature of land register / II. Publication
Art. 971 D. Effect / I. Need for an entry
Art. 972 D. Effect / II. Effect of entry / 1. In general
Art. 973 D. Effect / II. Effect of entry / 2. In relation to third parties acting in good faith
Art. 974 D. Effect / II. Effect of entry / 3. In relation to third parties acting in bad faith
Art. 974a1E. Deletion and amendment of entries / I. Revision / 1. On the division of property
Art. 974b1E. Deletion and amendment of entries / I. Revision / 2. In the case of the consolidation of parcels of land
Art. 975 E. Deletion and amendment of entries / II. Unwarranted entries
Art. 9761E. Deletion and amendment of entries / III. Simplified deletion / 1. Clearly insignificant entries
Art. 976a1E. Deletion and amendment of entries / III. Simplified deletion / 2. Other entries / a. In general
Art. 976b1E. Deletion and amendment of entries / III. Simplified deletion / 2. Other entries / b. On objection
Art. 976c1E. Deletion and amendment of entries / III. Simplified deletion / 3. Public revision procedure
Art. 977 E. Deletion and amendment of entries / IV. Corrections E. Deletion and amendment of entries / IV. Corrections

IV. Corrections1

1 Unless the interested parties consent in writing, the land registrar may correct the register only in accordance with a court order.

2 Instead of correcting an unwarranted entry, the registrar may delete it and make a new one.

3 The land registrar may correct typographical errors of his or her own accord in accordance with regulations to be issued by the Federal Council.


1 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).


1 Inserted by No II of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).2 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

  Final Title: Commencement and Implementing Provisions1 

  Chapter One: Application of Former and New Law2 

Art. 1 A. General provisions / I. General rule of non-retroactive effect

A. General provisions

I. General rule of non-retroactive effect

1 When this Code comes into force, the legal effects of circumstances which occurred previously remain subject to those provisions of federal or cantonal law which were applicable when the circumstances occurred.

2 Accordingly, the legally binding nature and consequences of acts which took place before the commencement hereof remain subject to the law which was applicable at the time.

3 However, circumstances occurring after the commencement hereof are subject to the new law, unless this Code provides otherwise.

Art. 2 A. General provisions / II. Retroactive effect / 1. Public policy and good morals

II. Retroactive effect

1. Public policy and good morals

1 The provisions of this Code specifically enacted in the interests of public policy and good morals apply when it comes into force to all circumstances, unless this Code provides otherwise.

2 Accordingly, provisions of the previous law which under the new law are deemed to contravene public policy and good morals cease to apply when the new law comes into force.

Art. 3 A. General provisions / II. Retroactive effect / 2. Relationships defined by law

2. Relationships defined by law

When this Code comes into force, legal relationships whose content is defined by law irrespective of the will of the parties concerned are subject to the new law, even if previously such relationships were valid.

Art. 4 A. General provisions / II. Retroactive effect / 3. Non-vested rights

3. Non-vested rights

The legal effects of circumstances which occurred while the previous law was still in force and which enjoy no protection under the new law are subject to the latter once it has come into force.

Art. 5 B. Law of persons / I. Capacity to act

B. Law of persons

I. Capacity to act

1 Capacity to act shall be assessed in all cases in accordance with the provisions of this Code.

2 However, any person who has the capacity to act under the previous law when this Code comes into force but who would not have the capacity to act under the new law will also be recognised as having the capacity to act when this Code comes into force.

Art. 6 B. Law of persons / II. Presumed death
Art. 6a1B. Law of persons / IIa. Central civil register database
Art. 6b1B. Law of persons / III. Legal entities / 1. In general
Art. 6c1B. Law of persons / III. Legal entities / 2. Accounting and auditors
Art. 6d1B. Law of persons / IV. Protection of the individual against violence, threats or stalking

IV. Protection of the individual against violence, threats or stalking

The new law applies to proceedings that are already pending when the amendment of 14 December 2018 comes into force.


1 Inserted by No I of the FA of 14 Dec. 2018 on Improving the Protection given to Victims of Violence, in force since 1 July 2020 (AS 2019 2273; BBl 2017 7307).

Art. 71C. Family law / I. Marriage
Art. 7a1C. Family law / Ibis. Divorce / 1. Principle
Art. 7b1C. Family law / Ibis. Divorce / 2. Pending divorce proceedings
Art. 7c1C. Family law / Ibis. Divorce / 3. Period of separation for pending divorce proceedings
Art. 7d1C. Family law / Ibis. Divorce / 4. Occupational pension
Art. 7e1C. Family law / Ibis. Divorce / 5. Conversion of existing pensions

5. Conversion of existing pensions

1 If on divorce under the previous law the court, when deciding on the equitable division of pensions, has awarded compensation to the entitled spouse in the form of a pension that terminates on the death of the liable or the entitled spouse, the entitled spouse may, within one year of the amendment of 19 June 2015 coming into force, demand that he or she be granted a life-long pension in accordance with Article 124a instead, should the liable spouse draw an old-age pension or an invalidity pension after the commencement of the statutory pension age.

2 In the case of decisions made abroad, jurisdiction is determined by Article 64 of the Federal Act of 18 December 19872 on International Private Law.

3 Any pension payments already made under previous law are considered part of the pension awarded.


1 Inserted by No I of the FA of 19 June 2015 (Equitable Division of Pensions on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
2 SR 291

Art. 81C. Family law / Iter. Effects the marriage in general / 1. Principle
Art. 8a1C. Family law / Iter. Effects the marriage in general / 2. Surname
Art. 8b1C. Family law / Iter. Effects the marriage in general / 3. Citizenship

3. Citizenship

A Swiss woman who married under the previous law may within one year of the new law coming into force declare to the competent authority of her former canton of origin that she wishes to retain the citizenship that she held as a single woman.


1 Inserted by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 91C. Family law / II. Marital property law applicable to marriages contracted before 1 January 1912
Art. 9a1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 1. In general
Art. 9b1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 2. Change from a union of property to participation in acquired property / a. Change to the bodies of assets
Art. 9c1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 2. Change from a union of property to participation in acquired property / b. Preferential right
Art. 9d1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 2. Change from a union of property to participation in acquired property / c. Division of marital property under the new law
Art. 9e1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 3. Retention of the union of property regime
Art. 9f1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 4. Retention of separation of property by operation of law or by court order

4. Retention of separation of property by operation of law or by court order

In the case of a separation of property established by operation of the law or by court order, the spouses are subject to the new provisions on the separation of property.


1 Inserted by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 101C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 5. Marital agreement / a. In general
Art. 10a1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 5. Marital agreement / b. Legal effect in relation to third parties
Art. 10b1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 5. Marital agreement / c. Application of the new law
Art. 10c1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 5. Marital agreement / d. Contractual separation of property according to previous law
Art. 10d1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 5. Marital agreement / e. Marital agreements concluded with a view to the new law coming into force
Art. 10e1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 5. Marital agreement / f. Register of marital property

f. Register of marital property

1 After the Federal Act of 5 October 1984 comes into force, no further entries will be made in the register of marital property.

2 The right to inspect the register continues to apply.


1 Inserted by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 111C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 6. Repayment of debts in the case of separation of assets under the law of marital property
Art. 11a1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 7. Protection of creditors

7. Protection of creditors

If the marital property rights change when the Federal Act of 5 October 1984 comes into force, the provisions on the protection the creditors in the event of a change in the marital property regime govern liability.


1 Inserted by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 121C. Family law / III. The parent-child relationship in general
Art. 12a1C. Family law / IIIbis. Adoption / 1. Continuation of the previous law
Art. 12b1C. Family law / IIIbis. Adoption / 2. Pending proceedings
Art. 12c1C. Family law / IIIbis. Adoption / 3. Application of the new law
Art. 12cbis1
Art. 12d1C. Family law / IIIter. Contesting a declaration of legitimacy

IIIter. Contesting a declaration of legitimacy

The contesting of a declaration of legitimacy made under the previous law is governed by analogy by the provisions of the new laws on the contesting of recognition following the parents' marriage.


1 Inserted by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).

Art. 131C. Family law / IV. Paternity actions / 1. Pending actions
Art. 13a1C. Family law / IV. Paternity actions / 2. New actions
Art. 13b1C. Family law / IVbis. Time limit for declaring or challenging the parent-child relationship
Art. 13c1C. Family law / IVter. Maintenance contributions / 2. Pending proceedings
Art. 13d1C. Family law / IVquater. Name of the child

IVquater. Name of the child

1 If after the amendment to this Code of 30 September 2011 comes into force the parents on the basis of a declaration under Article 8a of this Title no longer have the same surname, they may declare within one year of the new law coming into force that their children will take the surname before marriage of the parent who made the declaration.

2 If the parental responsibility of a child of parents who are not married to each other is transferred to both parents or the father alone before the amendment to this Code of 30 September 2011 comes into force, the declaration provided for in Article 270a paragraphs 2 and 3 may be made within one year of the new law coming into force.

3 In accordance with Article 270b, this shall be subject to the child's consent.


1 Inserted by No I of the FA of 30 Sept. 2011 (Name and Citizenship), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).

Art. 141C. Family law / V. Adult protection / 1. Existing measures
Art. 14a1C. Family law / V. Adult protection / 2. Pending proceedings

2. Pending proceedings

1 Pending proceedings shall be continued by the new competent authority after the Amendment of 19 December 20082 comes into force.

2 The new procedural law applies.

3 The authority shall decide whether and to what extent the previous proceedings require to be amended.


1 Inserted by No II of the FA of 6 Oct. 1978 (AS 1980 31; BBl 1977 III 1). Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2AS 2011 725

Art. 15 D. Succession law / I. Heirs and succession

D. Succession law

I. Heirs and succession

1 The succession rights and the related and inseparable effects on marital property under cantonal law of the death of a father, a mother or a spouse are determined, provided the deceased dies before this Code comes into force, by the previous law.

2 The foregoing applies both to heirs and to succession.

Art. 16 D. Succession law / II. Testamentary dispositions

II. Testamentary dispositions

1 The making or revocation of a testamentary disposition carried out before this Code comes into force, if done by a person subsequently deceased who had testamentary capacity under the law that applied at the time, may not be contested on the grounds that the deceased died following the commencement of the new law and would not have had testamentary capacity under its provisions.

2 A testamentary disposition may not be contested due to a formal defect if it complies with the provisions on form that applied when it was made or at the time of death.

3 The contesting of a disposition on the grounds that the testator exceeded his or her testamentary freedom or due to the nature of the disposition is governed in the case of all testamentary dispositions by the provisions of the new law if the deceased died after the commencement of this Code.

Art. 17 E. Property law / I. Rights in rem in general

E. Property law

I. Rights in rem in general

1 Rights in rem existing when this Code comes into force continue to be recognised under the new law subject to the reservation of the regulations on the land register.

2 However, the scope of rights of ownership and restricted rights in rem is subject to the new law after this Code comes into force unless the Code provides otherwise.

3 Rights that can no longer be created under the new law remain subject to the previous law.

Art. 18 E. Property law / II. Right to entry in the land register

II. Right to entry in the land register

1 Rights to create a right in rem that were established before this Code comes into force are recognised as valid provided they correspond to the form required by the former or the new law.

2 The ordinance on maintaining the land register determines what documentary proof is required for the registration of such rights.

3 The scope of a right in rem established before this Code comes into force by a legal transaction remains recognised under the new law, provided it is compatible with the same.

Art. 19 E. Property law / III. Adverse possession

III. Adverse possession

1 Adverse possession is governed by the new law after this Code comes into force.

2 If however adverse possession recognised under the new law has begun under the previous law, the time that elapsed before this Code comes into force is taken into account in the calculating the period of adverse possession.

Art. 201E. Property law / IV. Special rights of ownership / 1. Trees on another person's land
Art. 20bis1E. Property law / IV. Special rights of ownership / 2. Condominium / a. Original
Art. 20ter1E. Property law / IV. Special rights of ownership / 2. Condominium / b. Converted
Art. 20quater1E. Property law / IV. Special rights of ownership / 2. Condominium / c. Correction of the land registers

c. Correction of the land registers

In order to make the converted condominium subject to the new regulations and to register existing condominium, the cantons may order the correction of the land registers and issue special procedural regulations for this purpose.


1 Inserted by No IV of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).

Art. 21 E. Property law / V. Easements

V. Easements

1 The easements created before this Code comes into force remain valid following the introduction of the land register even if not registered, but until registered may not be enforced against third parties acting in good faith.

2 Obligations ancillary to easements that were established before the amendment of 11 December 20091 came into force and which are based solely on land register supporting documents may continue to be cited in opposition to third parties who rely on the land register in good faith.2


1AS 2011 4637
2 Inserted by No I 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

Art. 22 E. Property law / VI. Mortgage rights / 1. Recognition of the existing document of title

VI. Mortgage rights

1. Recognition of the existing document of title

1 Documents of title existing when this Code comes into force remain in force without having to be adapted to the new law.

2 The cantons have the right to require new versions of existing documents of title to be drawn up on the basis of the new law within specific time limits.

Art. 23 E. Property law / VI. Mortgage rights / 2. Creation of liens

2. Creation of liens

1 After this Code comes into force, new mortgage rights may only be created in the forms recognised herein.

2 Until the introduction of the land register, the previous cantonal legal forms for their creation remain valid.

Art. 24 E. Property law / VI. Mortgage rights / 3. Repayment of securities

3. Repayment of securities

1 The repayment and modification the title, release from liability under a lien and suchlike are subject to the new provisions following the commencement of the new law.

2 However, until the introduction of the land register, the forms are governed by cantonal law.

Art. 25 E. Property law / VI. Mortgage rights / 4. Extent of liability under the lien

4. Extent of liability under the lien

1 In the case of all mortgage rights, the extent of liability under the lien is determined by the new law.

2 However, if by virtue of a special agreement the creditor has validly received certain objects with the property pledged, the lien continues to apply to these objects even if they could not be pledged under the new law.

Art. 26 E. Property law / VI. Mortgage rights / 5. Rights and obligations from the mortgage / a. In general

5. Rights and obligations from the mortgage

a. In general

1 The rights and obligations of the creditor and of the debtor in relation to the contractual effect of liens existing when this Code comes into force are governed by the previous law.

2 In relation to effects that arise by operation of the law which cannot be modified contractually, the new law also applies to existing liens.

3 If the lien applies to two or more parcels of land, liability under the lien continues to be governed by the previous law.

Art. 27 E. Property law / VI. Mortgage rights / 5. Rights and obligations from the mortgage / b. Rights to security

b. Rights to security

The rights of the lien creditor during the existing legal relationship, such as rights to security, and the rights of the debtor are governed by the new law in relation to all liens from the time at which this Code comes into force.

Art. 28 E. Property law / VI. Mortgage rights / 5. Rights and obligations from the mortgage / c. Termination, transfer

c. Termination, transfer

For liens existing when this Code comes into force, the termination of the secured debts and the transfer the document of title are governed by the previous law, subject to the reservation of the mandatory provisions of the new law.

Art. 29 E. Property law / VI. Mortgage rights / 6. Ranking

6. Ranking

1 Until the introduction of the land register, the ranking of liens is governed by the previous law.

2 Following the introduction of the land register, the ranking of creditors is governed by the land register law contained in this Code.

Art. 30 E. Property law / VI. Mortgage rights / 7. Ranking positions

7. Ranking positions

1 In relation to a fixed ranking position or the right of a creditor to claim a vacant position or an advancement in ranking, the new law applies on the introduction of the land register and in every case from five years after this Code comes into force, subject to the reservation of creditors' existing special claims.

2 The cantons may enact further transitional provisions.1


1 Amended by No II 21 of the FA of 15 Dec. 1989 on the Approval of Cantonal Legislation by the Confederation, in force since 1 Feb. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).

Art. 31 and 321E. Property law / VI. Mortgage rights / 8. ...

8. ...


1 Repealed by No I 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), with effect from 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

Art. 33 E. Property law / VI. Mortgage rights / 9. Equal status of previous forms of lien with those under the new law
Art. 33a1E. Property law / VI. Mortgage rights / 10. Continued application of previous law to existing forms of lien
Art. 33b1E. Property law / VI. Mortgage rights / 11. Conversion the form of the mortgage certificate

11. Conversion the form of the mortgage certificate

The landowner and the mortgage certificate creditors may jointly request in writing that a mortgage certificate on paper recorded before the amendment of 11 December 20092 comes into force be converted into a register mortgage certificate.


1 Inserted by No I 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2AS 2011 4637

Art. 34 E. Property law / VII. Charges on chattels / 1. Provisions on form

VII. Charges on chattels

1. Provisions on form

1 From the date on which the Code comes into force, charges on chattels may only be created in the forms provided for herein.

2 Where a charge on chattels has been created in another form before this time, it is extinguished after a period of six months which begins to run if the debt is due for payment from the date on which the new law comes into force and in other cases from the date on which it becomes due for payment or when termination is permitted.

Art. 35 E. Property law / VII. Charges on chattels / 2. Effect

2. Effect

1 The effects of the charge on chattels, the rights and obligations of the pledgee, of the pledger and of the pledge debtor are governed from the date on which this Code comes into force by the new law, even if the charge was created before that date.

2 An agreement stipulating that the pledged chattel will become the property of the pledgee in the event of default on the part of the debtor that is concluded before this Code comes into force ceases to be valid from that date.

Art. 36 E. Property law / VIII. Special lien

VIII. Special lien

1 A special lien under this Code also extends to objects that were subject to the power of disposal of the creditor before this Code comes into force.

2 It may also be exercised by the creditors in respect of claims that originated before this date.

3 The effect of special liens originating at an earlier date is subject to the provisions of this Code.

Art. 37 E. Property law / IX. Possession

IX. Possession

When this Code comes into force, possession becomes subject to the new law.

Art. 38 E. Property law / X. Land register / 1. Establishment of the land register

X. Land register

1. Establishment of the land register

1 After consulting the cantons, the Federal Council shall draw up a plan for the introduction of the land register. It may delegate this responsibility to the competent department or office.1

2 ...2


1 Amended by Annex No II of the FA of 5 Oct. 2007 on Geoinformation, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).
2 Repealed by Annex No II of the FA of 5 Oct. 2007 on Geoinformation, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 391E. Property law / X. Land register / 2. Official cadastral survey / a. ...

2. Official cadastral survey

a. ...


1 Repealed by Annex No II of the FA of 5 Oct. 2007 on Geoinformation, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817)

Art. 40 E. Property law / X. Land register / 2. Official cadastral survey / b. Relation to the land register

b. Relation to the land register

1 As a general rule, the surveying should precede the establishment of the land register.

2 With consent of the Confederation, however, the land register may be established beforehand if adequate descriptions of the properties are available.

Art. 41 E. Property law / X. Land register / 2. Official cadastral survey / c. Time schedule

c. Time schedule

1 ...1

2 The surveying and the introduction of the land register may be carried out successively for the individual districts of a canton.


1 Repealed by Annex No II of the FA of 5 October 2007 on Geoinformation, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 421

1 Repealed by Annex No II of the FA of 5 October 2007 on Geoinformation, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 43 E. Property law / X. Land register / 3. Registration of rights in rem / a. Procedure

3. Registration of rights in rem

a. Procedure

1 On the introduction of the land register, rights in rem that already exist shall be recorded in the register.

2 For this purpose, an announcement must be made to the public requesting them to give notice of and register these rights.

3 Rights in rem registered under the previous law in public books shall, provided they may be created under the new law, be entered ex officio in the land register.

Art. 44 E. Property law / X. Land register / 3. Registration of rights in rem / b. Consequences of non-registration

b. Consequences of non-registration

1 Rights in rem under the previous law that are not registered remain valid but may not be cited in opposition to third parties who rely in good faith on the land register.

2 The Confederation or the cantons may however enact legislation to have all rights in rem that are not recorded in the land register declared invalid after a specific date subject to prior notice.

3 Unregistered public law real burdens and statutory liens under cantonal law created before the amendment of 11 December 20091 comes into force may for a period of ten years from the date on which the amendment comes into force be cited in opposition to third parties who rely on the land register in good faith.2


1AS 2011 4637
2 Inserted by No I 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

Art. 451E. Property law / X. Land register / 4. Abolished rights

4. Abolished rights

1 Rights in rem that may no longer be established under the land register law such as the ownership of trees on another person's land, liens on usufructs and suchlike are not recorded in the land register but must be noted in an appropriate manner.

2 If such rights have lapsed for whatever reason, they may not be re-established.


1 Amended by No IV of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).

Art. 46 E. Property law / X. Land register / 5. Postponement in the introduction of the land register

5. Postponement in the introduction of the land register

1 The introduction of the land register in accordance with the provisions of this Code may be postponed by the cantons with the authorisation of the Federal Council provided the cantonal provisions on forms of notice, with or without amendments appear to be sufficient to guarantee the effects that the new law requires of the land register.

2 The forms of notice under cantonal law that are intended to guarantee the effects required by the new law must be precisely specified.

Art. 47 E. Property law / X. Land register / 6. Introduction of the property law before the land register

6. Introduction of the property law before the land register

The property law under this Code in general comes into force even if the land registers have not been established.

Art. 48 E. Property law / X. Land register / 7. Effect of cantonal forms

7. Effect of cantonal forms

1 When the property law comes into force and before the introduction of the land register, the cantons may designate the procedures, such those for drawing up documents or registration in the registers for land, liens and servitudes, that will immediately have the effect of being recorded in the land register.

2 Even without or before the introduction of the land register, it may be provided that these procedures have the same effect as being recorded in the land register in the case of the creation, transfer, modification and extinction of rights in rem.

3 However, in the event that the land register itself is not introduced or another equivalent institution established, these procedures do not have the same effect as being recorded in the land register in relation to third parties relying thereon in good faith.

Art. 491F. Prescription

F. Prescription

1 Where the new law specifies a longer period than the previous law, the new law applies, provided prescription has not yet taken effect under the previous law.

2 Where the new law specifies a shorter period, the previous law applies.

3 The entry into force of the new law does not change the date on which an ongoing prescriptive period began, unless the law provides otherwise.

4 Otherwise, the new law governs prescription from the time it comes into force.


1 Amended by Annex No 3 of the FA of 15 June 2018 (Revision of the Law on Prescription), in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).

Art. 50 G. Forms of contract
Art. 51 A. Repeal of cantonal civil law

A. Repeal of cantonal civil law

On commencement of the Civil Code, cantonal civil law provisions are repealed unless federal law provides otherwise.

Art. 52 B. Supplementary cantonal provisions / I. Rights and duties of the cantons

B. Supplementary cantonal provisions

I. Rights and duties of the cantons

1 The cantons shall enact the provisions required to supplement the Civil Code, including in particular those governing the competent authorities1 and the establishment of civil registries, guardianship authorities and land registries.

2 The cantons shall enact any such supplementary provisions as are required to implement the Civil Code and may do so provisionally in the form of ordinances.2

3 Cantonal provisions on register law require federal approval.3

4 Notice of cantonal provisions on other matters must be given to the Federal Office of Justice.4


1 Presently the Adult protection authority (see Art. 440).
2 Amended by No II 21 of the FA of 15 Dec. 1989 on Approval of Cantonal Decrees by the Confederation, in force since 1 Feb. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).
3 Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
4 Inserted by No II 21 of the FA of 15 Dec. 1989 on Approval of Cantonal Decrees by the Confederation, in force since 1 Feb. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333). Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).

Art. 53 B. Supplementary cantonal provisions / II. Substitute ordinances

II. Substitute ordinances

1 Where a canton has failed to enact the necessary provisions in time, the Federal Council shall provisionally enact substitute ordinances and notify the Federal Assembly.

2 Where a canton refrains from exercising its powers in respect of matters for which supplementary legislation is not indispensable, the provisions of the Civil Code remain applicable.

Art. 54 C. Designation of competent authorities

C. Designation of competent authorities

1 Where the Civil Code makes reference to a competent authority, the cantons shall designate such authority, be it existing or yet to be created.

2 Where the Civil Code does not make express reference to a court or an administrative authority, the cantons may designate either as the competent authority.

3 Unless the Civil Procedure Code of 19 December 20081 applies, the cantons regulate proceedings.2


1 SR 272
2 Amended by Annex 1 No II 3 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).

Art. 55 D. Public deeds / I. In general
Art. 55a1D. Public deeds / II. Electronic copies and legalisations

II. Electronic copies and legalisations

1 The cantons may authorise the authenticating officials to make electronic copies of the public deeds that they issue.

2 They may also authorise the authenticating officials to certify electronically that the electronic copies that they create correspond to the original documents on paper and that the signatures are genuine.

3 The authenticating official must use a qualified electronic signature based on a qualified certificate from a recognised provider of certification services in accordance with the Federal Act of 18 March 20162 on Electronic Signatures.3

4 The Federal Council shall issue implementing provisions that guarantee the interoperability of computer systems and the integrity, authenticity and security of the data.


1 Inserted by No I 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 SR 943.03
3 Amended by Annex No II 3 of the FA of 18 March 2016 on Electronic Signatures, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001).

Art. 561E. Allocation of water rights

E. Allocation of water rights

Until such time as federal law regulates the allocation of water rights, the following provision applies:

Rights to public waters may be recorded in the land register as distinct and permanent rights, provided they have been granted for at least 30 years or indefinitely and are not allocated to a dominant property in the form of an easement.


1 See current Art. 59 of the FA of 22 Dec. 1916 on Exploitation of Water Resources (SR 721.80).

Art. 571F.–H. ...

F.–H. ...


1 Repealed by Art. 53 para. 1 item b of the FA of 8 Nov. 1934 on Banks and Savings Banks, with effect from 1 March 1935 (AS 51 117; BS 10 337; BBl 1934 I 171).

Art. 581J. Debt enforcement and bankruptcy

J. Debt enforcement and bankruptcy

When this Code comes into force, the Federal Act of 11 April 18892 on Debt enforcement and Bankruptcy is amended as follows:

...3


1 Last four articles renumbered owing to revocation of the original Art. 58 and 59, in accordance with No I of the Code of Obligations transitional provisions, in force since 1 Jan. 1912 (AS 27 317; BS 2 199; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 SR 281.1
3 For text, see the federal act referred to. For the wording of Art. 132bis, 141 para. 3 and 258 para. 4, see AS 24 233 Final Title Art. 60.

Art. 591K. Application of Swiss and foreign law

K. Application of Swiss and foreign law

1 The Federal Act of 25 June 18912 on the Civil Law Status of Immigrants and Temporary Residents remains in force in respect of the legal status of Swiss nationals abroad and of foreigners in Switzerland and insofar as different laws apply in the cantons.

2 ...3

3 The following provisions are inserted in the Federal Act of 25 June 1891:

Art. 7a–7i

...


1 Last four articles renumbered owing to revocation of the original Art. 58 and 59, in accordance with No I of the Code of Obligations transitional provisions, in force since 1 Jan. 1912 (AS 27 317; BS 2 199; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 [BS 2 737; AS 1972 2819 II 1, 1977 237 II 1, 1986 122 II 1. AS 1988 1776 Annex No I para. a]. See current IPLA of 18 Dec. 1987 (SR 291).
3 Repealed by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, with effect from 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 601L. Repeal of federal civil law

L. Repeal of federal civil law

1 When this Code comes into force, any provisions of federal civil law which contradict it are repealed.

2 In particular, the following are repealed: the Federal Act of 24 December 18742 on the Determination and Documentation of Civil Status and Marriage; the Federal Act of 22 June 18813 on Personal Capacity to Act; the Federal Act of 14 June 18814 on the Code of Obligations.

3 The special acts concerning the railways, steamships, the post, telegraph and telephone services, the seizure and compulsory liquidation of railways, the laws relating to factory employment and liability arising from the operation of factories and other enterprises, and all federal laws on matters governed by the Code of Obligations which have been enacted to supplement the Federal Act of 14 June 1881 on the Code of Obligations, remain in force.


1 Amended by No I of the Code of Obligations transitional provisions, in force since 1 Jan. 1912 (AS 27 317; BS 2 199; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 [AS 1 506]
3 [AS 5 556]
4 [AS 5 635, 11 490; BS 2 784 Art. 103 para. 1]

Art. 611M. Final Provision M. Final Provision

Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:35:50
A partir de: http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl