Fichier unique

Art. 1 A. Applicaziun dal dretg
Art. 2 B. Cuntegn dal dretg civil / I. Agir en buna fai
Art. 3 B. Cuntegn dal dretg civil / II. Buna fai
Art. 4 B. Cuntegn dal dretg civil / III. Appreziar dal derschader
Art. 5 C. Dretg federal e dretg chantunal / I. Dretg civil chantunal ed isanza locala
Art. 6 C. Dretg federal e dretg chantunal / II. Dretg public dals chantuns
Art. 7 D. Disposiziuns generalas dal Dretg d’obligaziuns
Art. 8 E. Cumprova / I. Chargia da cumprova
Art. 9 E. Cumprova / II. Cumprova cun documents publics
Art. 101
Art. 11 A. Persunalitad en general / I. Giudiment dals dretgs civils
Art. 12 A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 1. Cuntegn
Art. 131A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 2. Premissas / a. En general
Art. 141A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 2. Premissas / b. Maiorennitad
Art. 151A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 2. Premissas / c. ...
Art. 161A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 2. Premissas / d. Abilitad da giuditgar
Art. 171A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 1. En general
Art. 18 A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 2. Mancanza da l’abilitad da giuditgar
Art. 19 A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 3. Persunas ablas da giuditgar, ma inablas d’agir / a. Princip
Art. 19a1A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 3. Persunas ablas da giuditgar, ma inablas d’agir / b. Consentiment dal represchentant legal
Art. 19b1A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 3. Persunas ablas da giuditgar, ma inablas d’agir / c. Mancanza dal consentiment
Art. 19c1A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 4. Dretgs persunals inalienabels
Art. 19d1A. Persunalitad en general / IIIbis. Restricziun da l’abilitad d’agir
Art. 20 A. Persunalitad en general / IV. Parentella e quinanza / 1. Parentella
Art. 211A. Persunalitad en general / IV. Parentella e quinanza / 2. Quinanza
Art. 22 A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 1. Lieu d’origin
Art. 23 A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 2. Domicil / a. Noziun
Art. 24 A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 2. Domicil / b. Midada da domicil u da dimora
Art. 251A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 2. Domicil / c. Domicil da persunas minorennas
Art. 261A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 2. Domicil / d. Domicil da persunas maiorennas sut curatella cumplessiva
Art. 27 B. Protecziun da la persunalitad / I. Cunter obligaziuns excessivas
Art. 281B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 1. Princip
Art. 28a1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 2. Plant / a. En general
Art. 28b1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 2. Plant / b. Violenza, smanatschas u persecuziuns
Art. 28c–28f1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 3. ...
Art. 28g1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / a. Princip
Art. 28h1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / b. Furma e cuntegn
Art. 28i1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / c. Procedura
Art. 28k1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / d. Publicaziun
Art. 28l1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / e. Appellaziun al derschader
Art. 29 B. Protecziun da la persunalitad / III. Dretg dal num / 1. Protecziun dal num
Art. 30 B. Protecziun da la persunalitad / III. Dretg dal num / 2. Midada dal num / a. En general
Art. 30a1B. Protecziun da la persunalitad / III. Dretg dal num / 2. Midada dal num / b. En cas da mort d’in consort
Art. 31 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / I. Naschientscha e mort
Art. 32 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / II. Cumprova / 1. Chargia da cumprova
Art. 33 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / II. Cumprova / 2. Meds da cumprova / a. En general
Art. 34 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / II. Cumprova / 2. Meds da cumprova / b. Indizis da mort
Art. 35 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / III. Decleraziun da spariziun / 1. En general
Art. 36 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / III. Decleraziun da spariziun / 2. Procedura
Art. 37 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / III. Decleraziun da spariziun / 3. Scadenza da la dumonda
Art. 38 C. Cumenzament e fin da la persunalitad / III. Decleraziun da spariziun / 4. Effect
Art. 391A. Register / I. En general
Art. 40 A. Register / II. Obligaziun d’annunzia
Art. 41 A. Register / III. Cumprova d’indicaziuns nundispitaivlas
Art. 42 A. Register / IV. Repassada / 1. Tras il derschader
Art. 43 A. Register / IV. Repassada / 2. Tras las autoritads da stadi civil
Art. 43a1A. Register / V. Protecziun da datas e communicaziun da datas
Art. 44 B. Organisaziun / I. Autoritads da stadi civil / 1. Funcziunaris da stadi civil
Art. 45 B. Organisaziun / I. Autoritads da stadi civil / 2. Autoritads da surveglianza
Art. 45a1B. Organisaziun / Ia. Sistem d’infurmaziun central da persunas
Art. 46 B. Organisaziun / II. Responsabladad
Art. 47 B. Organisaziun / III. Mesiras disciplinaras
Art. 48 C. Disposiziuns executivas / I. Dretg federal
Art. 49 C. Disposiziuns executivas / II. Dretg chantunal
Art. 50 e 51
Art. 52 A. Persunalitad
Art. 53 B. Giudiment dals dretgs civils
Art. 54 C. Abilitad d’agir / I. Premissa
Art. 55 C. Abilitad d’agir / II. Moda
Art. 561D. Sedia
Art. 57 E. Dissoluziun / I. Utilisaziun da la facultad
Art. 58 E. Dissoluziun / II. Liquidaziun
Art. 59 F. Resalva dal dretg public sco er dal dretg da societads e d’associaziuns
Art. 60 A. Fundaziun / I. Organisaziun corporativa
Art. 61 A. Fundaziun / II. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 62 A. Fundaziun / III. Uniuns senza persunalitad
Art. 63 A. Fundaziun / IV. Relaziun tranter statuts e lescha
Art. 64 B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 1. Impurtanza e convocaziun
Art. 65 B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 2. Cumpetenza
Art. 66 B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 3. Conclus da l’uniun / a. Furma
Art. 67 B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 3. Conclus da l’uniun / b. Dretg da votar e maioritad
Art. 68 B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 3. Conclus da l’uniun / c. Exclusiun dal dretg da votar
Art. 69 B. Organisaziun / II. Suprastanza / 1. Dretgs ed obligaziuns en general
Art. 69a1B. Organisaziun / II. Suprastanza / 2. Contabilitad
Art. 69b1B. Organisaziun / III. Post da revisiun
Art. 69c1B. Organisaziun / IV. Mancanzas en l’organisaziun
Art. 70 C. Commembranza / I. Entrada ed extrada
Art. 711C. Commembranza / II. Contribuziuns
Art. 72 C. Commembranza / III. Exclusiun
Art. 73 C. Commembranza / IV. Effects da l’extrada e da l’exclusiun
Art. 74 C. Commembranza / V. Protecziun da l’intent da l’uniun
Art. 75 C. Commembranza / VI. Protecziun dals dretgs dals commembers
Art. 75a1Cbis. Responsabladad
Art. 76 D. Dissoluziun / I. Modas / 1. Conclus da l’uniun
Art. 77 D. Dissoluziun / I. Modas / 2. Tenor la lescha
Art. 78 D. Dissoluziun / I. Modas / 3. Tras sentenzia
Art. 79 D. Dissoluziun / II. Extincziun da l’inscripziun en il register
Art. 80 A. Constituziun / I. En general
Art. 81 A. Constituziun / II. Furma
Art. 82 A. Constituziun / III. Contestaziun
Art. 831B. Organisaziun / I. En general
Art. 83a1B. Organisaziun / II. Contabilitad
Art. 83b1B. Organisaziun / III. Post da revisiun / 1. Obligaziun da revisiun e dretg applitgabel
Art. 83c1B. Organisaziun / III. Post da revisiun / 2. Relaziun tar l’autoritad da surveglianza
Art. 83d1B. Organisaziun / IV. Mancanzas en l’organisaziun
Art. 84 C. Surveglianza
Art. 84a1Cbis. Mesiras en cas da surdebitaziun e d’insolvenza
Art. 84b1
Art. 851D. Transfurmaziun / I. Midada da l’organisaziun
Art. 86 D. Transfurmaziun / II. Midada da l’intent / 1. Sin dumonda da l’autoritad da surveglianza u da l’organ suprem da la fundaziun
Art. 86a1D. Transfurmaziun / II. Midada da l’intent / 2. Sin dumonda dal fundatur u sin basa da sia disposiziun per causa da mort
Art. 86b1D. Transfurmaziun / III. Midadas minimalas dal document da fundaziun
Art. 87 E. Fundaziuns da famiglia e fundaziuns ecclesiasticas
Art. 881F. Dissoluziun ed extincziun en il register / I. Dissoluziun tras l’autoritad cumpetenta
Art. 891F. Dissoluziun ed extincziun en il register / II. Dretg da far propostas da purtar plant, extincziun en il register
Art. 89a1G. Fundaziuns per il provediment dal persunal
Art. 89b A. Administraziun mancanta
Art. 89c B. Cumpetenza B. Cumpetenza
Art. 90 A. Empermischun da lètg
Art. 91 B. Schliaziun dal spusalizi / I. Regals
Art. 92 B. Schliaziun dal spusalizi / II. Contribuziuns
Art. 93 B. Schliaziun dal spusalizi / III. Surannaziun
Art. 94 A. Abilitad da maridar
Art. 95 B. Impediments per la lètg / I. Parentella
Art. 96 B. Impediments per la lètg / II. Lètg precedenta
Art. 97 A. Princips
Art. 97a1Abis. Guntgida dal dretg da persunas estras
Art. 98 B. Procedura da preparaziun / I. Dumonda
Art. 99 B. Procedura da preparaziun / II. Realisaziun e terminaziun da la procedura da preparaziun
Art. 1001B. Procedura da preparaziun / III. Termins
Art. 101 C. Maridaglia / I. Lieu
Art. 102 C. Maridaglia / II. Furma
Art. 103 D. Disposiziuns executivas
Art. 104 A. Princip
Art. 105 B. Nunvalaivladad illimitada / I. Motivs
Art. 106 B. Nunvalaivladad illimitada / II. Plant
Art. 107 C. Nunvalaivladad limitada / I. Motivs
Art. 108 C. Nunvalaivladad limitada / II. Plant
Art. 109 D. Consequenzas da la sentenzia
Art. 1101
Art. 1111A. Divorzi sin dumonda cuminaivla / I. Cunvegna cumpletta
Art. 112 A. Divorzi sin dumonda cuminaivla / II. Cunvegna parziala
Art. 1131
Art. 1141B. Divorzi sin basa d’in plant d’in consort / I. Suenter avair vivì separadamain
Art. 1151B. Divorzi sin basa d’in plant d’in consort / II. Insupportabladad
Art. 1161
Art. 117 A. Premissas e procedura
Art. 118 B. Consequenzas da la separaziun
Art. 1191A. Num
Art. 120 B. Dretg dals bains matrimonials e dretg d’ierta
Art. 121 C. Abitaziun da la famiglia
Art. 1221D. Prevenziun professiunala / I. Princip
Art. 1231D. Prevenziun professiunala / II. Cumpensaziun en cas da prestaziuns d’extrada
Art. 1241D. Prevenziun professiunala / III. Cumpensaziun en cas da rentas d’invaliditad avant la vegliadetgna reglamentarica da renta
Art. 124a1D. Prevenziun professiunala / IV. Cumpensaziun en cas da rentas d’invaliditad suenter la vegliadetgna reglamentarica da renta ed en cas da rentas da vegliadetgna
Art. 124b1D. Prevenziun professiunala / V. Excepziuns
Art. 124c1D. Prevenziun professiunala / VI. Scuntrada da pretensiuns reciprocas
Art. 124d1D. Prevenziun professiunala / VII. Insupportabladad
Art. 124e1D. Prevenziun professiunala / VIII. Nunpussaivladad
Art. 125 E. Mantegniment suenter il divorzi / I. Premissas
Art. 126 E. Mantegniment suenter il divorzi / II. Modalitads da la contribuziun da mantegniment
Art. 127 E. Mantegniment suenter il divorzi / III. Renta / 1. Disposiziuns spezialas
Art. 128 E. Mantegniment suenter il divorzi / III. Renta / 2. Adattaziun a la chareschia
Art. 129 E. Mantegniment suenter il divorzi / III. Renta / 3. Midada tras sentenzia
Art. 130 E. Mantegniment suenter il divorzi / III. Renta / 4. Extincziun tras lescha
Art. 1311E. Mantegniment suenter il divorzi / IV. Execuziun / 1. Agid d’incasso
Art. 131a1E. Mantegniment suenter il divorzi / IV. Execuziun / 2. Pajaments anticipads
Art. 132 E. Mantegniment suenter il divorzi / IV. Execuziun / 3. Avis als debiturs e garanzia
Art. 1331F. Uffants / I. Dretgs ed obligaziuns dals geniturs
Art. 134 F. Uffants / II. Midada da las relaziuns
Art. 1351491
Art. 150–158
Art. 159 A. Cuminanza conjugala; dretgs ed obligaziuns dals consorts
Art. 1601B. Num
Art. 1611C. Dretg da burgais
Art. 162 D. Abitaziun conjugala
Art. 163 E. Mantegniment da la famiglia / I. En general
Art. 164 E. Mantegniment da la famiglia / II. Import a libra disposiziun
Art. 165 E. Mantegniment da la famiglia / III. Contribuziuns extraordinarias d’in consort
Art. 166 F. Represchentanza da la cuminanza conjugala
Art. 167 G. Professiun ed interpresa dals consorts
Art. 168 H. Acts giuridics dals consorts / I. En general
Art. 169 H. Acts giuridics dals consorts / II. Abitaziun da la famiglia
Art. 170 J. Obligaziun da dar infurmaziuns
Art. 171 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / I. Posts da cussegliaziun
Art. 172 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 1. En general
Art. 173 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 2. Durant la vita cuminaivla / a. Prestaziuns en daners
Art. 174 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 2. Durant la vita cuminaivla / b. Retratga da l’autorisaziun da represchentanza
Art. 175 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 3. Schliaziun da la chasada cuminaivla / a. Motivs
Art. 176 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 3. Schliaziun da la chasada cuminaivla / b. Regulaziun da la vita separada
Art. 176a1K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 4. Execuziun / a. Agid d’incasso e pajaments anticipads
Art. 177 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 4. Execuziun / b. Avis als debiturs
Art. 178 K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 5. Restricziuns da l’autorisaziun da disponer
Art. 1791K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 6. Midada da las relaziuns
Art. 1801
Art. 181 A. Urden ordinari dals bains
Art. 182 B. Contract matrimonial / I. Cuntegn dal contract
Art. 183 B. Contract matrimonial / II. Abilitad da far in contract
Art. 184 B. Contract matrimonial / III. Furma dal contract
Art. 185 C. Urden extraordinari dals bains / I. Sin dumonda d’in consort / 1. Ordinaziun
Art. 1861C. Urden extraordinari dals bains / I. Sin dumonda d’in consort / 2. ...
Art. 187 C. Urden extraordinari dals bains / I. Sin dumonda d’in consort / 3. Aboliziun
Art. 188 C. Urden extraordinari dals bains / II. En cas da concurs e d’impegnaziun / 1. Concurs
Art. 189 C. Urden extraordinari dals bains / II. En cas da concurs e d’impegnaziun / 2. Impegnaziun / a. Ordinaziun
Art. 190 C. Urden extraordinari dals bains / II. En cas da concurs e d’impegnaziun / 2. Impegnaziun / b. Dumonda
Art. 191 C. Urden extraordinari dals bains / II. En cas da concurs e d’impegnaziun / 3. Aboliziun
Art. 192 C. Urden extraordinari dals bains / III. Liquidaziun dals bains matrimonials
Art. 193 D. Protecziun dals crediturs
Art. 1941E. ...
Art. 195 F. Administraziun da la facultad d’in consort tras l’auter
Art. 195a G. Inventari
Art. 196 A. Relaziuns da proprietad / I. Cumposiziun
Art. 197 A. Relaziuns da proprietad / II. Acquists
Art. 198 A. Relaziuns da proprietad / III. Bains propris / 1. Tenor lescha
Art. 199 A. Relaziuns da proprietad / III. Bains propris / 2. Tenor contract matrimonial
Art. 200 A. Relaziuns da proprietad / IV. Cumprova
Art. 201 B. Administraziun, giudida e disposiziun
Art. 202 C. Responsabladad vers terzas persunas
Art. 203 D. Debits tranter consorts
Art. 204 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / I. Mument da la schliaziun
Art. 205 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / II. Prender enavos valurs da facultad e regulaziun dals debits / 1. En general
Art. 206 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / II. Prender enavos valurs da facultad e regulaziun dals debits / 2. Part da la plivalur dal consort
Art. 207 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Calculaziun da l’avanzament da mintga consort / 1. Liquidaziun da l’acquist e dals bains propris
Art. 208 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Calculaziun da l’avanzament da mintga consort / 2. Attribuziun als acquists
Art. 209 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Calculaziun da l’avanzament da mintga consort / 3. Cumpensaziuns tranter acquist e bains propris
Art. 210 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Calculaziun da l’avanzament da mintga consort / 4. Avanzament
Art. 211 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Taxaziun / 1. Valur commerziala
Art. 212 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Taxaziun / 2. Valur da rendita / a. En general
Art. 213 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Taxaziun / 2. Valur da rendita / b. Circumstanzas spezialas
Art. 214 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Taxaziun / 3. Mument decisiv
Art. 215 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / V. Participaziun a l’avanzament / 1. Tenor lescha
Art. 216 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / V. Participaziun a l’avanzament / 2. Tenor contract / a. En general
Art. 217 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / V. Participaziun a l’avanzament / 2. Tenor contract / b. En cas da divorzi, da separaziun, d’ina decleraziun da nunvalaivladad da la lètg u d’ina separaziun giudiziala dals bains
Art. 218 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Pajament da la pretensiun da participaziun e da la part da la plivalur / 1. Suspensiun dal pajament
Art. 219 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Pajament da la pretensiun da participaziun e da la part da la plivalur / 2. Abitaziun e rauba da chasa
Art. 220 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Pajament da la pretensiun da participaziun e da la part da la plivalur / 3. Plant cunter terzas persunas
Art. 221 A. Relaziuns da proprietad / I. Cumposiziun
Art. 222 A. Relaziuns da proprietad / II. Bains cuminaivels / 1. Cuminanza generala
Art. 223 A. Relaziuns da proprietad / II. Bains cuminaivels / 2. Cuminanza limitada dals bains / a. Cuminanza d’acquist
Art. 224 A. Relaziuns da proprietad / II. Bains cuminaivels / 2. Cuminanza limitada dals bains / b. Autras cuminanzas dals bains
Art. 225 A. Relaziuns da proprietad / III. Bains propris
Art. 226 A. Relaziuns da proprietad / IV. Cumprova
Art. 227 B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 1. Administraziun ordinaria
Art. 228 B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 2. Administraziun extraordinaria
Art. 229 B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 3. Professiun u interpresa da la cuminanza
Art. 230 B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 4. Refusa ed acceptaziun dad iertas
Art. 231 B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 5. Responsabladad e custs administrativs
Art. 232 B. Administraziun e disposiziun / II. Bains propris
Art. 233 C. Responsabladad vers terzas persunas / I. Debits integrals
Art. 234 C. Responsabladad vers terzas persunas / II. Agens debits
Art. 235 D. Debits tranter consorts
Art. 236 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / I. Mument da la schliaziun
Art. 237 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / II. Attribuziun als bains propris
Art. 238 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Cumpensaziuns tranter bains cuminaivels e bains propris
Art. 239 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Part da la plivalur
Art. 240 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / V. Determinaziun da la valur
Art. 241 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Partiziun / 1. En cas da mort u en cas da cunvegna d’in auter urden dals bains
Art. 242 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Partiziun / 2. En ils auters cas
Art. 243 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VII. Realisaziun da la partiziun / 1. Bains propris
Art. 244 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VII. Realisaziun da la partiziun / 2. Abitaziun e rauba da chasa
Art. 245 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VII. Realisaziun da la partiziun / 3. Autras valurs da facultad
Art. 246 E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VII. Realisaziun da la partiziun / 4. Autras prescripziuns da partiziun
Art. 247 A. Administraziun, giudida e disposiziun / I. En general
Art. 248 A. Administraziun, giudida e disposiziun / II. Cumprova
Art. 249 B. Responsabladad vers terzas persunas
Art. 250 C. Debits tranter consorts
Art. 251 D. Attribuziun en cas da cumproprietad
Art. 2521A. Cumenzament da la relaziun da figlialanza en general
Art. 2531B. ...
Art. 2541
Art. 2551A. Presumziun
Art. 2561B. Contestaziun / I. Dretg da purtar plant
Art. 256a1B. Contestaziun / II. Motiv dal plant / 1. Schendrada durant la lètg
Art. 256b1B. Contestaziun / II. Motiv dal plant / 2. Schendrada avant la lètg u durant la schliaziun da la chasada cuminaivla
Art. 256c1B. Contestaziun / III. Termin per purtar plant
Art. 2571C. Coincidenza da duas presumziuns
Art. 2581D. Plant dals geniturs
Art. 2591E. Maridaglia dals geniturs
Art. 2601A. Renconuschientscha / I. Cundiziuns e furma
Art. 260a1A. Renconuschientscha / II. Contestaziun / 1. Dretg da purtar plant
Art. 260b1A. Renconuschientscha / II. Contestaziun / 2. Motiv dal plant
Art. 260c1A. Renconuschientscha / II. Contestaziun / 3. Termin per purtar plant
Art. 2611B. Plant da paternitad / I. Dretg da purtar plant
Art. 2621B. Plant da paternitad / II. Presumziun
Art. 2631B. Plant da paternitad / III. Termin per purtar plant
Art. 2641A. Adopziun da persunas minorennas / I. Premissas generalas
Art. 264a1A. Adopziun da persunas minorennas / II. Adopziun cuminaivla
Art. 264b1A. Adopziun da persunas minorennas / III. Adopziun tras ina persuna suletta
Art. 264c1A. Adopziun da persunas minorennas / IV. Adopziun dal figliaster
Art. 264d1A. Adopziun da persunas minorennas / V. Differenza da vegliadetgna
Art. 2651A. Adopziun da persunas minorennas / VI. Consentiment da l’uffant e da l’autoritad per la protecziun d’uffants
Art. 265a1A. Adopziun da persunas minorennas / VII. Consentiment dals geniturs / 1. Furma
Art. 265b1A. Adopziun da persunas minorennas / VII. Consentiment dals geniturs / 2. Termin
Art. 265c1A. Adopziun da persunas minorennas / VII. Consentiment dals geniturs / 3. Desister dal consentiment / a. Premissas
Art. 265d1A. Adopziun da persunas minorennas / VII. Consentiment dals geniturs / 3. Desister dal consentiment / b. Decisiun
Art. 2661B. Adopziun da persunas maiorennas
Art. 2671C. Effects / I. En general
Art. 267a1C. Effects / II. Num
Art. 267b1C. Effects / III. Dretg da burgais
Art. 2681D. Procedura / I. En general
Art. 268a1D. Procedura / II. Examinaziun
Art. 268abis1D. Procedura / III. Audiziun da l’uffant
Art. 268ater1D. Procedura / IV. Represchentanza da l’uffant
Art. 268aquater1D. Procedura / V. Consideraziun da l’opiniun da confamigliars
Art. 268b1Dbis. Secret d’adopziun
Art. 268c1Dter. Infurmaziun davart l’adopziun, davart ils geniturs biologics e davart lur descendents
Art. 268d1Dquater. Post d’infurmaziun chantunal e servetschs da retschertga
Art. 268e1Dquinquies. Relaziuns persunalas cun ils geniturs biologics
Art. 2691E. Contestaziun / I. Motivs / 1. Mancanza dal consentiment
Art. 269a1E. Contestaziun / I. Motivs / 2. Autras mancanzas
Art. 269b1E. Contestaziun / II. Termin per purtar plant
Art. 269c1F. Intermediaziun d’uffants adoptivs
Art. 2701A. Num / I. Uffant da geniturs maridads
Art. 270a1A. Num / II. Uffant da geniturs betg maridads
Art. 270b1A. Num / III. Consentiment da l’uffant
Art. 2711B. Dretg da burgais
Art. 2721C. Obligaziuns vicendaivlas
Art. 2731D. Relaziuns persunalas / I. Geniturs ed uffants / 1. Princip
Art. 2741D. Relaziuns persunalas / I. Geniturs ed uffants / 2. Limits
Art. 274a1D. Relaziuns persunalas / II. Terzas persunas
Art. 2751D. Relaziuns persunalas / III. Cumpetenza
Art. 275a1E. Infurmaziun e scleriment
Art. 2761A. En general / I. Object e dimensiun
Art. 276a1A. En general / II. Precedenza da l’obligaziun da mantegniment envers in uffant minoren
Art. 2771B. Durada
Art. 2781C. Geniturs maridads
Art. 2791D. Plant / I. Dretg da purtar plant
Art. 2802841D. Plant / II. e III. ...
Art. 2851D. Plant / IV. Fixaziun da la contribuziun da mantegniment / 1. Contribuziun dals geniturs
Art. 285a1D. Plant / IV. Fixaziun da la contribuziun da mantegniment / 2. Autras prestaziuns destinadas al mantegniment da l’uffant
Art. 2861D. Plant / V. Midada da las relaziuns / 1. En general
Art. 286a1D. Plant / V. Midada da las relaziuns / 2. Cas da mancanza
Art. 2871E. Contracts davart l’obligaziun da mantegniment / I. Prestaziuns periodicas
Art. 287a1E. Contracts davart l’obligaziun da mantegniment / II. Cuntegn dal contract da mantegniment
Art. 2881E. Contracts davart l’obligaziun da mantegniment / III. Indemnisaziun en daners
Art. 2891F. Adempliment / I. Creditur
Art. 2901F. Adempliment / II. Execuziun / 1. Agid d’incasso
Art. 2911F. Adempliment / II. Execuziun / 2. Avis als debiturs
Art. 2921F. Adempliment / III. Garanzia
Art. 2931G. Dretg public
Art. 2941H. Geniturs da tgira
Art. 2951J. Dretgs da la mamma betg maridada
Art. 2961A. Princips
Art. 2971Abis. Mort d’in genitur
Art. 2981Ater. Divorzi ed autras proceduras matrimonialas
Art. 298a1Aquater. Renconuschientscha e sentenzia da paternitad / I. Decleraziun cuminaivla dals geniturs
Art. 298b1Aquater. Renconuschientscha e sentenzia da paternitad / II. Decisiun da l’autoritad per la protecziun d’uffants
Art. 298c1Aquater. Renconuschientscha e sentenzia da paternitad / III. Plant da paternitad
Art. 298d1Aquater. Renconuschientscha e sentenzia da paternitad / IV. Midada da las relaziuns
Art. 298e1Aquinquies. Midada da las relaziuns suenter l’adopziun da figliasters en communitads da vita facticas
Art. 2991Asexies. Madrastra u padraster
Art. 3001Asepties. Geniturs da tgira
Art. 3011B. Cuntegn / I. En general
Art. 301a1B. Cuntegn / II. Determinaziun dal lieu da dimora
Art. 3021B. Cuntegn / III. Educaziun
Art. 3031B. Cuntegn / IV. Educaziun religiusa
Art. 3041B. Cuntegn / V. Represchentanza / 1. Vers terzas persunas / a. En general
Art. 3051B. Cuntegn / V. Represchentanza / 1. Vers terzas persunas / b. Posiziun giuridica da l’uffant
Art. 3061B. Cuntegn / V. Represchentanza / 2. Entaifer la cuminanza famigliara
Art. 3071C. Protecziun dals uffants / I. Mesiras adattadas
Art. 3081C. Protecziun dals uffants / II. Curatella
Art. 3091
Art. 3101C. Protecziun dals uffants / III. Aboliziun dal dretg da decider davart il lieu da dimora
Art. 3111C. Protecziun dals uffants / IV. Retratga da la tgira genituriala / 1. D’uffizi
Art. 3121C. Protecziun dals uffants / IV. Retratga da la tgira genituriala / 2. Cun il consentiment dals geniturs
Art. 3131C. Protecziun dals uffants / V. Midada da las relaziuns
Art. 3141C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 1. En general
Art. 314a1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 2. Audiziun da l’uffant
Art. 314abis1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 3. Represchentanza da l’uffant
Art. 314b1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 4. Plazzament en in institut serrà u en ina clinica psichiatrica
Art. 314c1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 5. Dretgs d’annunzia
Art. 314d1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 6. Obligaziuns d’annunzia
Art. 314e1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 7. Cooperaziun ed agid uffizial
Art. 3151C. Protecziun dals uffants / VII. Cumpetenza / 1. En general
Art. 315a1C. Protecziun dals uffants / VII. Cumpetenza / 2. En proceduras da dretg matrimonial / a. Cumpetenza dal derschader
Art. 315b1C. Protecziun dals uffants / VII. Cumpetenza / 2. En proceduras da dretg matrimonial / b. Midadas d’ordinaziuns giudizialas
Art. 3161C. Protecziun dals uffants / VIII. Surveglianza dals uffants confidads
Art. 3171C. Protecziun dals uffants / IX. Collavuraziun en la protecziun da la giuventetgna
Art. 3181A. Administraziun
Art. 3191B. Utilisaziun dals retgavs
Art. 3201C. Consumaziun parziala da la facultad da l’uffant
Art. 3211D. Facultad libra da l’uffant / I. Donaziuns
Art. 3221D. Facultad libra da l’uffant / II. Part obligatorica
Art. 3231D. Facultad libra da l’uffant / III. Acquist tras la lavur, facultad commerziala
Art. 3241E. Protecziun da la facultad da l’uffant / I. Mesiras adattadas
Art. 3251E. Protecziun da la facultad da l’uffant / II. Retratga da l’administraziun
Art. 3261F. Fin da l’administraziun / I. Restituziun
Art. 3271F. Fin da l’administraziun / II. Responsabladad
Art. 327a A. Princip
Art. 327b B. Posiziun giuridica / I. Da l’uffant
Art. 327c B. Posiziun giuridica / II. Da l’avugà
Art. 3281A. Persunas che han in’obligaziun da sustegn
Art. 329 B. Dimensiun e far valair il sustegn
Art. 330 C. Mantegniment d’uffants chattads
Art. 331 A. Premissa
Art. 332 B. Effect / I. Urden da chasa e provediment
Art. 333 B. Effect / II. Responsabladad
Art. 3341B. Effect / III. Pretensiun dals uffants e dals biadis / 1. Premissas
Art. 334bis1B. Effect / III. Pretensiun dals uffants e dals biadis / 2. Far valair il dretg
Art. 335 A. Fundaziuns da famiglia
Art. 336 B. Indivisiuns / I. Constituziun / 1. Cundiziuns
Art. 337 B. Indivisiuns / I. Constituziun / 2. Furma
Art. 338 B. Indivisiuns / II. Durada
Art. 339 B. Indivisiuns / III. Effect / 1. Spezia d’indivisiun
Art. 340 B. Indivisiuns / III. Effect / 2. Direcziun e represchentanza / a. En general
Art. 341 B. Indivisiuns / III. Effect / 2. Direcziun e represchentanza / b. Cumpetenza dal parsura
Art. 342 B. Indivisiuns / III. Effect / 3. Bains cuminaivels e facultad persunala
Art. 343 B. Indivisiuns / IV. Dissoluziun / 1. Motivs
Art. 344 B. Indivisiuns / IV. Dissoluziun / 2. Disditga, insolvenza, maridaglia
Art. 345 B. Indivisiuns / IV. Dissoluziun / 3. Mort d’in commember
Art. 346 B. Indivisiuns / IV. Dissoluziun / 4. Moda da parter
Art. 347 B. Indivisiuns / V. Indivisiun cun participaziun al gudogn / 1. Cuntegn
Art. 348 B. Indivisiuns / V. Indivisiun cun participaziun al gudogn / 2. Motivs spezials da dissoluziun
Art. 349–3581
Art. 3591
Art. 360 A. Princip
Art. 361 B. Constituziun e revocaziun / I. Constituziun
Art. 362 B. Constituziun e revocaziun / II. Revocaziun
Art. 363 C. Constataziun da la valaivladad ed acceptaziun
Art. 364 D. Interpretaziun e cumplettaziun
Art. 365 E. Adempliment
Art. 366 F. Indemnisaziun e spesas
Art. 367 G. Disditga
Art. 368 H. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 369 I. Recuperaziun da l’abilitad da giuditgar
Art. 370 A. Princip
Art. 371 B. Constituziun e revocaziun
Art. 372 C. Cumenzament da l’inabilitad da giuditgar
Art. 373 D. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 374 A. Premissas e dimensiun dal dretg da represchentanza
Art. 375 B. Execuziun dal dretg da represchentanza
Art. 376 C. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 377 A. Plan da tractament
Art. 378 B. Persuna cun dretg da represchentanza
Art. 379 C. Cas urgents
Art. 380 D. Tractament d’in disturbi psichic
Art. 381 E. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 382 A. Contract d’assistenza
Art. 383 B. Restricziun da la libertad da sa mover / I. Premissas
Art. 384 B. Restricziun da la libertad da sa mover / II. Protocollaziun ed infurmaziun
Art. 385 B. Restricziun da la libertad da sa mover / III. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 386 C. Protecziun da la persunalitad
Art. 387 D. Surveglianza dals instituts da dimora e da tgira
Art. 388 A. Intent
Art. 389 B. Subsidiaritad e commensurabladad
Art. 390 A. Premissas
Art. 391 B. Champs d’incumbensa
Art. 392 C. Renunzia ad ina curatella
Art. 393 A. Curatella accumpagnada
Art. 394 B. Curatella da represchentanza / I. En general
Art. 395 B. Curatella da represchentanza / II. Administraziun da facultad
Art. 396 C. Curatella participativa
Art. 397 D. Cumbinaziun da curatellas
Art. 398 E. Curatella cumplessiva
Art. 399
Art. 400 A. Nominaziun / I. Premissas generalas
Art. 401 A. Nominaziun / II. Giavischs da la persuna pertutgada u da persunas da sia confidenza
Art. 402 A. Nominaziun / III. Surdada da l’uffizi a pliras persunas
Art. 403 B. Impediment e collisiun d’interess
Art. 404 C. Indemnisaziun e spesas
Art. 405 A. Surpigliada da l’uffizi
Art. 406 B. Relaziun cun la persuna pertutgada
Art. 407 C. Agen agir da la persuna pertutgada
Art. 408 D. Administraziun da la facultad / I. Incumbensas
Art. 409 D. Administraziun da la facultad / II. Imports a libra disposiziun
Art. 410 D. Administraziun da la facultad / III. Quint
Art. 411 E. Rapport
Art. 412 F. Affars particulars
Art. 413 G. Duair da diligenza ed obligaziun da discreziun
Art. 414 H. Midada da las relaziuns
Art. 415 A. Revisiun dal quint ed examinaziun dal rapport
Art. 416 B. Affars che dovran in consentiment / I. Tenor la lescha
Art. 417 B. Affars che dovran in consentiment / II. Sin prescripziun
Art. 418 B. Affars che dovran in consentiment / III. Mancanza dal consentiment
Art. 419
Art. 420
Art. 421 A. Tenor la lescha
Art. 422 B. Relaschada / I. Sin dumonda dal procuratur
Art. 423 B. Relaschada / II. Ulteriurs cas
Art. 424 C. Cuntinuaziun dals affars
Art. 425 D. Rapport final e quint final
Art. 426 A. Las mesiras / I. Plazzament per il tractament u per l’assistenza
Art. 427 A. Las mesiras / II. Retenziun da persunas entradas voluntarmain
Art. 428 B. Cumpetenza per il plazzament e per la relaschada / I. Autoritad per la protecziun da creschids
Art. 429 B. Cumpetenza per il plazzament e per la relaschada / II. Medis / 1. Cumpetenza
Art. 430 B. Cumpetenza per il plazzament e per la relaschada / II. Medis / 2. Procedura
Art. 431 C. Examinaziun periodica
Art. 432 D. Persuna da confidenza
Art. 433 E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / I. Plan da tractament
Art. 434 E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / II. Tractament senza consentiment
Art. 435 E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / III. Cas d’urgenza
Art. 436 E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / IV. Discurs d’extrada
Art. 437 E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / V. Dretg chantunal
Art. 438 F. Mesiras per restrenscher la libertad da sa mover
Art. 439 G. Appellaziun a la dretgira
Art. 440 A. Autoritad per la protecziun da creschids
Art. 441 B. Autoritad da surveglianza
Art. 442 C. Cumpetenza locala
Art. 443 A. Dretgs ed obligaziuns d’annunzia
Art. 444 B. Examinaziun da la cumpetenza
Art. 445 C. Mesiras preventivas
Art. 446 D. Princips da procedura
Art. 447 E. Audiziun
Art. 448 F. Obligaziun da cooperar ed agid uffizial
Art. 449 G. Expertisa en in institut
Art. 449a H. Ordinaziun d’ina represchentanza
Art.449b I. Invista da las actas
Art. 449c J. Obligaziun d’annunzia
Art. 450 A. Object dal recurs e cumpetenza da far recurs
Art. 450a B. Motivs da recurs
Art.450b C. Termin da recurs
Art. 450c D. Effect suspensiv
Art. 450d E. Consultaziun da l’instanza precedenta e reponderaziun
Art. 450e F. Disposiziuns spezialas en cas d’in plazzament per motivs da provediment
Art. 450f
Art. 450g
Art. 451 A. Obligaziun da discreziun ed infurmaziun
Art. 452 B. Effect da las mesiras envers terzas persunas
Art. 453 C. Obligaziun da collavurar
Art. 454 A. Princip
Art. 455 B. Surannaziun
Art. 456 C. Responsabladad tenor il dretg da mandat C. Responsabladad tenor il dretg da mandat
Art. 457 A. Ertavels parents / I. Descendents
Art. 458 A. Ertavels parents / II. Tschep dals geniturs
Art. 459 A. Ertavels parents / III. Tschep dals tats
Art. 4601A. Ertavels parents / IV. Ultims ertavels
Art. 4611
Art. 4621B. Consort survivent e partenari registrà survivent
Art. 463–4641
Art. 4651C. ...
Art. 4661D. Chantun e vischnanca
Art. 467 A. Disposiziun testamentara
Art. 4681B. Contract d’ierta
Art. 469 C. Disposiziuns manglusas
Art. 470 A. Part disponibla / I. Dimensiun da la cumpetenza da disponer
Art. 4711A. Part disponibla / II. Part obligatorica
Art. 4721A. Part disponibla / III. ...
Art. 473 A. Part disponibla / IV. Favurisaziun dal consort survivent
Art. 474 A. Part disponibla / V. Calculaziun da la part disponibla / 1. Deducziun dals debits
Art. 475 A. Part disponibla / V. Calculaziun da la part disponibla / 2. Donaziuns tranter vivs
Art. 476 A. Part disponibla / V. Calculaziun da la part disponibla / 3. Pretensiuns d’assicuranzas
Art. 477 B. Dischertaziun / I. Motivs
Art. 478 B. Dischertaziun / II. Effect
Art. 479 B. Dischertaziun / III. Chargia da cumprova
Art. 480 B. Dischertaziun / IV. Dischertaziun d’ina persuna insolventa
Art. 481 A. En general
Art. 482 B. Cundiziuns e pretensiuns
Art. 483 C. Instituziun dals ertavels
Art. 484 D. Legat / I. Cuntegn
Art. 485 D. Legat / II. Obligaziun dal debitur
Art. 486 D. Legat / III. Relaziun cun l’ierta
Art. 487 E. Disposiziun substitutiva
Art. 488 F. Instituziun d’ertavels posteriurs / I. Designaziun da l’ertavel posteriur
Art. 489 F. Instituziun d’ertavels posteriurs / II. Mument da la surdada
Art. 490 F. Instituziun d’ertavels posteriurs / III. Garanzias
Art. 491 F. Instituziun d’ertavels posteriurs / IV. Posiziun giuridica / 1. Da l’emprim ertavel
Art. 492 F. Instituziun d’ertavels posteriurs / IV. Posiziun giuridica / 2. Da l’ertavel posteriur
Art. 492a1F. Instituziun d’ertavels posteriurs / V. Descendents inabels da giuditgar
Art. 493 G. Fundaziuns
Art. 494 H. Contracts d’ierta / I. Instituziun dals ertavels e legat
Art. 495 H. Contracts d’ierta / II. Renunzia a l’ierta / 1. Impurtanza
Art. 496 H. Contracts d’ierta / II. Renunzia a l’ierta / 2. Crudada da la renunzia
Art. 497 H. Contracts d’ierta / II. Renunzia a l’ierta / 3. Dretgs dals crediturs d’ierta
Art. 498 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 1. En general
Art. 499 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / a. Furma da disponer
Art. 500 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / b. Cooperaziun dal funcziunari
Art. 501 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / c. Cooperaziun da las perditgas
Art. 502 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / d. Disponer senza leger e suttascriver il document
Art. 503 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / e. Persunas che coopereschan
Art. 504 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / f. Tegnair en salv la disposiziun
Art. 505 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 3. Disposiziun scritta a maun
Art. 506 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 4. Disposiziun a bucca / a. Disposiziun
Art. 507 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 4. Disposiziun a bucca / b. Documentaziun
Art. 508 A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 4. Disposiziun a bucca / c. Perdita da la vigur
Art. 509 A. Disposiziuns testamentaras / II. Revocaziun e destrucziun / 1. Revocaziun
Art. 510 A. Disposiziuns testamentaras / II. Revocaziun e destrucziun / 2. Destrucziun
Art. 511 A. Disposiziuns testamentaras / II. Revocaziun e destrucziun / 3. Disposiziun posteriura
Art. 512 B. Contract d’ierta / I. Constituziun
Art. 513 B. Contract d’ierta / II. Aboliziun / 1. Tranter vivs / a. Tras contract e tras disposiziun testamentara
Art. 514 B. Contract d’ierta / II. Aboliziun / 1. Tranter vivs / b. Tras retratga dal contract
Art. 515 B. Contract d’ierta / II. Aboliziun / 2. L’ertavel mora avant il testader
Art. 516 C. Restricziun dal dretg da disponer
Art. 517 A. Surdada da l’incumbensa
Art. 518 B. Cuntegn da l’incumbensa
Art. 519 A. Plant da nunvalaivladad / I. Inabilitad da disponer, voluntad manglusa, illegalitad u immoralitad
Art. 520 A. Plant da nunvalaivladad / II. Mancanzas formalas / 1. En general
Art. 520a1A. Plant da nunvalaivladad / II. Mancanzas formalas / 2. En cas d’ina disposiziun testamentara scritta a maun
Art. 521 A. Plant da nunvalaivladad / III. Surannaziun
Art. 522 B. Plant da reducziun / I. Premissas / 1. En general
Art. 523 B. Plant da reducziun / I. Premissas / 2. Favurisaziun da l’ertavel cun dretg sin la part obligatorica
Art. 524 B. Plant da reducziun / I. Premissas / 3. Dretgs dals crediturs
Art. 525 B. Plant da reducziun / II. Effect / 1. Reducziun en general
Art. 526 B. Plant da reducziun / II. Effect / 2. Legat d’ina chaussa singula
Art. 527 B. Plant da reducziun / II. Effect / 3. Disposiziuns tranter vivs / a. Cas
Art. 528 B. Plant da reducziun / II. Effect / 3. Disposiziuns tranter vivs / b. Restituziun
Art. 529 B. Plant da reducziun / II. Effect / 4. Pretensiuns d’assicuranzas
Art. 530 B. Plant da reducziun / II. Effect / 5. Giudida e rentas
Art. 5311B. Plant da reducziun / II. Effect / 6. Instituziun posteriura d’ertavels
Art. 532 B. Plant da reducziun / III. Realisaziun
Art. 533 B. Plant da reducziun / IV. Surannaziun
Art. 534 A. Transferiment tranter vivs
Art. 535 B. Gulivaziun en cas da renunzia a l’ierta / I. Reducziun
Art. 536 B. Gulivaziun en cas da renunzia a l’ierta / II. Restituziun
Art. 537 A. Premissa da vart dal testader
Art. 538 B. Lieu da l’avertura
Art. 539 C. Premissas da vart da l’ertavel / I. Abilitad d’ertar / 1. Capacitad giuridica
Art. 540 C. Premissas da vart da l’ertavel / I. Abilitad d’ertar / 2. Indignitad d’ertar / a. Motivs
Art. 541 C. Premissas da vart da l’ertavel / I. Abilitad d’ertar / 2. Indignitad d’ertar / b. Effect per ils descendents
Art. 542 C. Premissas da vart da l’ertavel / II. Surviver la successiun d’ierta / 1. Sco ertavel
Art. 543 C. Premissas da vart da l’ertavel / II. Surviver la successiun d’ierta / 2. Sco legatari
Art. 544 C. Premissas da vart da l’ertavel / II. Surviver la successiun d’ierta / 3. L’uffant concepì
Art. 545 C. Premissas da vart da l’ertavel / II. Surviver la successiun d’ierta / 4. Ertavels posteriurs
Art. 546 D. Spariziun / I. Ertar d’ina persuna sparida / 1. Successiun d’ierta cunter garanzia
Art. 547 D. Spariziun / I. Ertar d’ina persuna sparida / 2. Annullaziun da la spariziun e restituziun da la facultad
Art. 548 D. Spariziun / II. Dretg d’ertar dal sparì
Art. 549 D. Spariziun / III. Relaziun tranter ils dus cas
Art. 550 D. Spariziun / IV. Procedura d’uffizi
Art. 551 A. En general
Art. 552 B. Sigillaziun da l’ierta
Art. 553 C. Inventari
Art. 554 D. Administraziun da l’ierta / I. En general
Art. 555 D. Administraziun da l’ierta / II. En cas d’ertavels nunenconuschents
Art. 556 E. Avertura dal testament / I. Obligaziun da consegna
Art. 557 E. Avertura dal testament / II. Avertura
Art. 558 E. Avertura dal testament / III. Communicaziun als participads
Art. 559 E. Avertura dal testament / IV. Consegna da l’ierta
Art. 560 A. Acquist / I. Ertavels
Art. 5611A. Acquist / II. ...
Art. 562 A. Acquist / III. Legataris / 1. Acquist dal legat
Art. 563 A. Acquist / III. Legataris / 2. Object dal legat
Art. 564 A. Acquist / III. Legataris / 3. Relaziun tranter creditur e legatari
Art. 565 A. Acquist / III. Legataris / 4. Reducziun
Art. 566 B. Refusa / I. Decleraziun / 1. Dretg da refusar
Art. 567 B. Refusa / I. Decleraziun / 2. Limitaziun temporala / a. En general
Art. 568 B. Refusa / I. Decleraziun / 2. Limitaziun temporala / b. En cas d’ina inventarisaziun
Art. 569 B. Refusa / I. Decleraziun / 3. Transiziun dal dretg da refusar
Art. 570 B. Refusa / I. Decleraziun / 4. Furma
Art. 571 B. Refusa / II. Perdita dal dretg da refusar
Art. 572 B. Refusa / III. Refusa d’in cunertavel
Art. 573 B. Refusa / IV. Refusa tras tut ils ertavels ils pli proxims / 1. En general
Art. 574 B. Refusa / IV. Refusa tras tut ils ertavels ils pli proxims / 2. Dretg dal consort survivent
Art. 575 B. Refusa / IV. Refusa tras tut ils ertavels ils pli proxims / 3. Refusa a favur d’ertavels pli allontanads
Art. 576 B. Refusa / V. Prolungaziun dal termin
Art. 577 B. Refusa / VI. Refusa d’in legat
Art. 578 B. Refusa / VII. Protecziun dals dretgs dals crediturs da l’ertavel
Art. 579 B. Refusa / VIII. Responsabladad en cas da la refusa
Art. 580 A. Premissa
Art. 581 B. Procedura / I. Inventari
Art. 582 B. Procedura / II. Clom da quints
Art. 583 B. Procedura / III. Inscripziun d’uffizi
Art. 584 B. Procedura / IV. Resultat
Art. 585 C. Relaziun dals ertavels durant l’inventarisaziun / I. Administraziun
Art. 586 C. Relaziun dals ertavels durant l’inventarisaziun / II. Scussiun, process, surannaziun
Art. 587 D. Effects / I. Termin per far la decleraziun
Art. 588 D. Effects / II. Decleraziun
Art. 589 D. Effects / III. Consequenzas da l’acceptaziun cun l’inventari public / 1. Responsabladad tenor l’inventari
Art. 590 D. Effects / III. Consequenzas da l’acceptaziun cun l’inventari public / 2. Responsabladad sur l’inventari ora
Art. 591 E. Responsabladad pervia da cauziuns
Art. 592 F. Acquist a favur da la communitad
Art. 593 A. Premissa / I. Dumonda d’in ertavel
Art. 594 A. Premissa / II. Dumonda dals crediturs dal testader
Art. 595 B. Procedura / I. Administraziun
Art. 596 B. Procedura / II. Liquidaziun ordinaria
Art. 597 B. Procedura / III. Liquidaziun tras l’uffizi da concurs
Art. 598 A. Premissa
Art. 599 B. Effect
Art. 600 C. Surannaziun
Art. 601 D. Plant dal legatari
Art. 602 A. Effects da la successiun d’ierta / I. Cuminanza dals ertavels
Art. 603 A. Effects da la successiun d’ierta / II. Responsabladad dals ertavels
Art. 604 B. Dretg da partiziun
Art. 605 C. Suspensiun da la partiziun
Art. 606 D. Dretgs dals cussedents
Art. 607 A. En general
Art. 608 B. Reglas da parter / I. Disposiziun dal testader
Art. 609 B. Reglas da parter / II. Cooperaziun da l’autoritad
Art. 610 C. Realisaziun da la partiziun / I. Egualitad dals ertavels
Art. 611 C. Realisaziun da la partiziun / II. Furmaziun da parts
Art. 612 C. Realisaziun da la partiziun / III. Attribuziun e vendita da singulas chaussas
Art. 612a1C. Realisaziun da la partiziun / IV. Attribuziun da l’abitaziun e da la rauba da chasa al consort survivent
Art. 613 D. Objects spezials / I. Chaussas che tutgan ensemen, scrittiras da la famiglia
Art. 613a1D. Objects spezials / I.bis Inventari agricul
Art. 614 D. Objects spezials / II. Pretensiuns dal testader vers l’ertavel
Art. 615 D. Objects spezials / III. Chaussas da l’ierta impegnadas
Art. 6161
Art. 6171D. Objects spezials / IV. Bains immobigliars / 1. Surpigliada / a. Valur imputabla
Art. 618 D. Objects spezials / IV. Bains immobigliars / 1. Surpigliada / b. Procedura da stimaziun
Art. 6191D. Objects spezials / V. Manaschis agriculs e bains immobigliars agriculs
Art. 620-6251
Art. 626 A. Obligaziun da gulivar
Art. 627 B. Gulivaziun en cas ch’ertavels crodan davent
Art. 628 C. Moda da calculaziun / I. Bittar en u metter a quint
Art. 629 C. Moda da calculaziun / II. Donaziuns che surpassan la part d’ierta
Art. 630 C. Moda da calculaziun / III. Moda da calcular
Art. 631 D. Custs d’educaziun
Art. 632 E. Regals occasiunals
Art. 6331
Art. 634 A. Conclusiun dal contract / I. Contract da partiziun
Art. 635 A. Conclusiun dal contract / II. Contract davart parts d’ierta
Art. 636 A. Conclusiun dal contract / III. Contracts avant la successiun d’ierta
Art. 637 B. Responsabladad dals ertavels tranter els / I. Garanzia per las parts
Art. 638 B. Responsabladad dals ertavels tranter els / II. Contestaziun da la partiziun
Art. 639 C. Responsabladad vers terzas persunas / I. Responsabladad solidarica
Art. 640 C. Responsabladad vers terzas persunas / II. Regress sin ils cunertavels C. Responsabladad vers terzas persunas / II. Regress sin ils cunertavels
Art. 641 A. Cuntegn dal dretg da proprietad / I. En general
Art. 641a1A. Cuntegn dal dretg da proprietad / II. Animals
Art. 642 B. Extensiun da la proprietad / I. Parts integralas
Art. 643 B. Extensiun da la proprietad / II. Fritgs natirals
Art. 644 B. Extensiun da la proprietad / III. Parts accessoricas / 1. Circumscripziun
Art. 645 B. Extensiun da la proprietad / III. Parts accessoricas / 2. Exclusiun
Art. 646 C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 1. Relaziun tranter ils cumproprietaris
Art. 6471C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 2. Urden d’utilisaziun e d’administraziun
Art. 647a1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 3. Acts administrativs ordinaris
Art. 647b1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 4. Acts administrativs pli impurtants
Art. 647c1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 5. Mesiras architectonicas / a. Necessarias
Art. 647d1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 5. Mesiras architectonicas / b. Utilas
Art. 647e1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 5. Mesiras architectonicas / c. Che servan a l’embelliment ed a la cumadaivladad
Art. 6481C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 6. Disponer da la chaussa
Art. 6491C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 7. Purtar ils custs e las grevezzas
Art. 649a1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 8. Obligaziun da regulaziuns e remartga en il register funsil
Art. 649b1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 9. Exclusiun da la cuminanza / a. Cumproprietaris
Art. 649c1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 9. Exclusiun da la cuminanza / b. Possessurs d’auters dretgs
Art. 6501C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 10. Schliaziun / a. Dretg da partiziun
Art. 651 C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 10. Schliaziun / b. Maniera da parter
Art. 651a1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 10. Schliaziun / c. Animals da chasa
Art. 652 C. Proprietad collectiva / II. Proprietad cuminaivla / 1. Premissa
Art. 653 C. Proprietad collectiva / II. Proprietad cuminaivla / 2. Effect
Art. 654 C. Proprietad collectiva / II. Proprietad cuminaivla / 3. Schliaziun
Art. 654a1C. Proprietad collectiva / III. Proprietad collectiva vi da manaschis agriculs e vi da bains immobigliars agriculs
Art. 6551A. Object / I. Bains immobigliars
Art. 655a1A. Object / II. Proprietad dependenta
Art. 656 B. Acquist / I. Inscripziun
Art. 657 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 1. Transferiment
Art. 658 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 2. Appropriaziun
Art. 659 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 3. Furmaziun da nov terren
Art. 660 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 4. Spustament da terren / a. En general
Art. 660a1B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 4. Spustament da terren / b. Spustaments permanents
Art. 660b1B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 4. Spustament da terren / c. Nova determinaziun dals cunfins
Art. 661 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 5. Acquist tras giudida / a. Acquist tras giudida ordinari
Art. 662 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 5. Acquist tras giudida / b. Acquist tras giudida extraordinari
Art. 663 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 5. Acquist tras giudida / c. Termins
Art. 664 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 6. Chaussas senza patrun e chaussas publicas
Art. 665 B. Acquist / III. Dretg sin l’inscripziun
Art. 666 C. Perdita
Art. 666a1D. Mesiras giudizialas / I. Proprietari nunchattabel
Art. 666b1D. Mesiras giudizialas / II. Absenza dals organs prescrits
Art. 667 A. Cuntegn / I. Dimensiun
Art. 668 A. Cuntegn / II. Cunfinaziun / 1. Moda da marcar ils cunfins
Art. 669 A. Cuntegn / II. Cunfinaziun / 2. Obligaziun da metter terms
Art. 670 A. Cuntegn / II. Cunfinaziun / 3. Cumproprietad vi da terminaziuns
Art. 671 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 1. Funs e material / a. Relaziun da proprietad
Art. 672 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 1. Funs e material / b. Indemnisaziun
Art. 673 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 1. Funs e material / c. Attribuziun da la proprietad funsila
Art. 674 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 2. Construcziuns che tanschan sin in bain immobigliar vischin
Art. 675 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 3. Dretg da construcziun
Art. 676 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 4. Conducts
Art. 677 A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 5. Construcziuns moviblas
Art. 678 A. Cuntegn / IV. Plantaziuns sin il bain immobigliar
Art. 679 A. Cuntegn / V. Responsabladad dal proprietari d’in bain immobigliar / 1. En cas ch’il dretg da proprietad vegn surduvrà
Art. 679a1A. Cuntegn / V. Responsabladad dal proprietari d’in bain immobigliar / 2. En cas d’ina cultivaziun legala dal bain immobigliar
Art. 680 B. Restricziuns / I. En general
Art. 6811B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 1. Princips
Art. 681a1B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 2. Diever
Art. 681b1B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 3. Midada, renunzia
Art. 6821B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 4. En cas da cumproprietad ed en cas da dretg da construcziun
Art. 682a1B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 5. Dretg da precumpra vi da manaschis agriculs e vi da bains immobigliars agriculs
Art. 6831
Art. 684 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 1. Immissiuns exageradas
Art. 685 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 2. Chavar e construir / a. Regla
Art. 686 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 2. Chavar e construir / b. Prescripziuns chantunalas
Art. 687 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 3. Plantas / a. Regla
Art. 688 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 3. Plantas / b. Prescripziuns chantunalas
Art. 689 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 4. Deflussiun da l’aua
Art. 690 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 5. Drenaschas
Art. 691 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 6. Conducts / a. Obligaziun da tolerar
Art. 692 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 6. Conducts / b. Protecziun dals interess dal proprietari engrevgià
Art. 693 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 6. Conducts / c. Midada da las relaziuns
Art. 694 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 7. Dretgs da passadi / a. Passadi necessari
Art. 695 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 7. Dretgs da passadi / b. Auters dretgs da passadi
Art. 696 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 7. Dretgs da passadi / c. Remartga en il register funsil
Art. 697 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 8. Far saiv
Art. 698 B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 9. Obligaziun da mantegniment
Art. 699 B. Restricziuns / IV. Dretg d’access e da defensiun / 1. Access
Art. 700 B. Restricziuns / IV. Dretg d’access e da defensiun / 2. Allontanament da chaussas e d’animals
Art. 701 B. Restricziuns / IV. Dretg d’access e da defensiun / 3. Defensiun cunter privels e cunter donns
Art. 702 B. Restricziuns / V. Restricziuns da dretg public / 1. En general
Art. 7031B. Restricziuns / V. Restricziuns da dretg public / 2. Meglieraziuns dal terren
Art. 704 C. Funtaunas e bigls / I. Proprietad e dretgs vi da funtaunas
Art. 705 C. Funtaunas e bigls / II. Deviaziun da funtaunas
Art. 706 C. Funtaunas e bigls / III. Funtaunas tagliadas giu / 1. Indemnisaziun
Art. 707 C. Funtaunas e bigls / III. Funtaunas tagliadas giu / 2. Restabiliment
Art. 708 C. Funtaunas e bigls / IV. Funtaunas cuminaivlas
Art. 709 C. Funtaunas e bigls / V. Utilisaziun da funtaunas
Art. 710 C. Funtaunas e bigls / VI. Funtaunas necessarias
Art. 711 C. Funtaunas e bigls / VII. Obligaziun da ceder / 1. Aua
Art. 712 C. Funtaunas e bigls / VII. Obligaziun da ceder / 2. Terren
Art. 712a A. Cuntegn ed object / I. Cuntegn
Art. 712b A. Cuntegn ed object / II. Object
Art. 712c A. Cuntegn ed object / III. Disposiziun
Art. 712d B. Constituziun e fin / I. Act da constituziun
Art. 712e B. Constituziun e fin / II. Repartiziun da las localitads e quotas da valur
Art. 712f B. Constituziun e fin / III. Fin
Art. 712g C. Administraziun ed utilisaziun / I. Disposiziuns applitgablas
Art. 712h C. Administraziun ed utilisaziun / II. Expensas e grevezzas cuminaivlas / 1. Definiziun e repartiziun
Art. 712i C. Administraziun ed utilisaziun / II. Expensas e grevezzas cuminaivlas / 2. Garanzia da las contribuziuns / a. Dretg da pegn legal
Art. 712k C. Administraziun ed utilisaziun / II. Expensas e grevezzas cuminaivlas / 2. Garanzia da las contribuziuns / b. Dretg da retenziun
Art. 712l C. Administraziun ed utilisaziun / III. Abilitad d’agir da la cuminanza
Art. 712m D. Organisaziun / I. Radunanza dals proprietaris en condomini / 1. Cumpetenza e stadi giuridic
Art. 712n D. Organisaziun / I. Radunanza dals proprietaris en condomini / 2. Convocaziun e presidi
Art. 712o D. Organisaziun / I. Radunanza dals proprietaris en condomini / 3. Execuziun dal dretg da votar
Art. 712p D. Organisaziun / I. Radunanza dals proprietaris en condomini / 4. Abilitad da decider
Art. 712q D. Organisaziun / II. L’administratur / 1. Nominaziun
Art. 712r D. Organisaziun / II. L’administratur / 2. Revocaziun
Art. 712s D. Organisaziun / II. L’administratur / 3. Incumbensas / a. Execuziun da las disposiziuns e dals conclus davart l’administraziun e davart il diever
Art. 712t D. Organisaziun / II. L’administratur / 3. Incumbensas / b. Represchentanza vers anor
Art. 713 A. Object
Art. 714 B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 1. Transiziun da la proprietad
Art. 715 B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 2. Resalva da la proprietad / a. En general
Art. 716 B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 2. Resalva da la proprietad / b. En cas da pajaments en ratas
Art. 717 B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 3. Acquisiziun senza possess
Art. 718 B. Modas d’acquistar / II. Appropriaziun / 1. Chaussas senza patrun
Art. 719 B. Modas d’acquistar / II. Appropriaziun / 2. Animals senza patrun
Art. 720 B. Modas d’acquistar / III. Chat / 1. Publicaziun, retschertga dal proprietari / a. En general
Art. 720a1B. Modas d’acquistar / III. Chat / 1. Publicaziun, retschertga dal proprietari / b. En cas d’animals
Art. 721 B. Modas d’acquistar / III. Chat / 2. Conservaziun ed ingiant public
Art. 722 B. Modas d’acquistar / III. Chat / 3. Acquisiziun da proprietad, restituziun
Art. 723 B. Modas d’acquistar / III. Chat / 4. Stgazi
Art. 724 B. Modas d’acquistar / III. Chat / 5. Objects da valur scientifica
Art. 725 B. Modas d’acquistar / IV. Chaussas manadas natiers
Art. 726 B. Modas d’acquistar / V. Elavuraziun
Art. 727 B. Modas d’acquistar / VI. Uniun e maschaida
Art. 728 B. Modas d’acquistar / VII. Acquist tras giudida
Art. 729 C. Perdita
Art. 730 A. Object
Art. 731 B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 1. Inscripziun
Art. 7321B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 2. Act giuridic
Art. 733 B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 3. Servitut sin l’agen bain immobigliar
Art. 734 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 1. En general
Art. 735 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 2. Reuniun dals bains immobigliars
Art. 736 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 3. Tras il derschader
Art. 737 C. Cuntegn / I. Dimensiun / 1. En general
Art. 738 C. Cuntegn / I. Dimensiun / 2. Tenor l’inscripziun
Art. 739 C. Cuntegn / I. Dimensiun / 3. En cas da novs basegns
Art. 740 C. Cuntegn / I. Dimensiun / 4. Tenor il dretg chantunal e tenor l’isanza locala
Art. 740a1C. Cuntegn / I. Dimensiun / 5. En cas da plirs autorisads
Art. 741 C. Cuntegn / II. Grevezza da mantegniment
Art. 742 C. Cuntegn / III. Dischlocaziun da la servitut
Art. 7431C. Cuntegn / IV. Partiziun d’in bain immobigliar
Art. 7441
Art. 745 A. Giudida / I. Object
Art. 746 A. Giudida / II. Constituziun / 1. En general
Art. 7471A. Giudida / II. Constituziun / 2. ...
Art. 748 A. Giudida / III. Extincziun / 1. Motivs
Art. 749 A. Giudida / III. Extincziun / 2. Durada
Art. 750 A. Giudida / III. Extincziun / 3. Remplazzament en cas d’extincziun
Art. 751 A. Giudida / III. Extincziun / 4. Restituziun / a. Obligaziun
Art. 752 A. Giudida / III. Extincziun / 4. Restituziun / b. Responsabladad
Art. 753 A. Giudida / III. Extincziun / 4. Restituziun / c. Spesas
Art. 754 A. Giudida / III. Extincziun / 5. Surannaziun dals dretgs d’indemnisaziun
Art. 755 A. Giudida / IV. Cuntegn / 1. Dretgs dal giudider / a. En general
Art. 756 A. Giudida / IV. Cuntegn / 1. Dretgs dal giudider / b. Fritgs natirals
Art. 757 A. Giudida / IV. Cuntegn / 1. Dretgs dal giudider / c. Tschains
Art. 758 A. Giudida / IV. Cuntegn / 1. Dretgs dal giudider / d. Transferibilitad
Art. 759 A. Giudida / IV. Cuntegn / 2. Dretgs dal proprietari / a. Surveglianza
Art. 760 A. Giudida / IV. Cuntegn / 2. Dretgs dal proprietari / b. Garanzia
Art. 761 A. Giudida / IV. Cuntegn / 2. Dretgs dal proprietari / c. Garanzia en cas da donaziuns e da giudida legala
Art. 762 A. Giudida / IV. Cuntegn / 2. Dretgs dal proprietari / d. Consequenza da la mancanza da la garanzia
Art. 763 A. Giudida / IV. Cuntegn / 3. Obligaziun d’inventarisar
Art. 764 A. Giudida / IV. Cuntegn / 4. Obligaziuns dal giudider / a. Mantegniment da la chaussa
Art. 765 A. Giudida / IV. Cuntegn / 4. Obligaziuns dal giudider / b. Spesas dal mantegniment e dal diever
Art. 766 A. Giudida / IV. Cuntegn / 4. Obligaziuns dal giudider / c. Tschains en cas da giudida d’ina facultad
Art. 767 A. Giudida / IV. Cuntegn / 4. Obligaziuns dal giudider / d. Assicuranza
Art. 768 A. Giudida / V. Cas spezials / 1. Bains immobigliars / a. Fritgs
Art. 769 A. Giudida / V. Cas spezials / 1. Bains immobigliars / b. Destinaziun economica
Art. 770 A. Giudida / V. Cas spezials / 1. Bains immobigliars / c. Guaud
Art. 771 A. Giudida / V. Cas spezials / 1. Bains immobigliars / d. Minieras
Art. 772 A. Giudida / V. Cas spezials / 2. Chaussas consumablas e stimadas
Art. 773 A. Giudida / V. Cas spezials / 3. Pretensiuns / a. Cuntegn
Art. 774 A. Giudida / V. Cas spezials / 3. Pretensiuns / b. Restituziun e reinvestiziun
Art. 775 A. Giudida / V. Cas spezials / 3. Pretensiuns / c. Dretg sin cessiun
Art. 776 B. Dretg d’abitar / I. En general
Art. 777 B. Dretg d’abitar / II. Cuntegn dal dretg d’abitar
Art. 778 B. Dretg d’abitar / III. Grevezzas
Art. 779 C. Dretg da construcziun / I. Object ed inscripziun en il register funsil
Art. 779a1C. Dretg da construcziun / II. Act giuridic
Art. 779b1C. Dretg da construcziun / III. Cuntegn, dimensiun e prenotaziun
Art. 779c1C. Dretg da construcziun / IV. Consequenzas da la scadenza / 1. Return al proprietari
Art. 779d1C. Dretg da construcziun / IV. Consequenzas da la scadenza / 2. Indemnisaziun
Art. 779e1
Art. 779f1C. Dretg da construcziun / V. Return anticipà al proprietari / 1. Premissas
Art. 779g1C. Dretg da construcziun / V. Return anticipà al proprietari / 2. Execuziun dal dretg da return al proprietari
Art. 779h1C. Dretg da construcziun / V. Return anticipà al proprietari / 3. Auters cas d’applicaziun
Art. 779i1C. Dretg da construcziun / VI. Garanzia per il tschains dal dretg da construcziun / 1. Dretg da constituir in dretg da pegn
Art. 779k1C. Dretg da construcziun / VI. Garanzia per il tschains dal dretg da construcziun / 2. Inscripziun
Art. 779l1C. Dretg da construcziun / VII. Durada maximala
Art. 780 D. Dretg da funtauna
Art. 781 E. Autras servituts
Art. 781a1F. Mesiras giudizialas
Art. 782 A. Object
Art. 783 B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 1. Inscripziun e moda d’acquist
Art. 7841B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 2. Grevezzas funsilas da dretg public
Art. 7851
Art. 786 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 1. En general
Art. 787 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 2. Deliberaziun / a. Tras il creditur
Art. 788 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 2. Deliberaziun / b. Tras il debitur
Art. 789 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 2. Deliberaziun / c. Pretsch da deliberaziun
Art. 790 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 3. Surannaziun
Art. 791 C. Cuntegn / I. Dretg dal creditur
Art. 792 C. Cuntegn / II. Obligaziun dal debitur
Art. 793 A. Premissas / I. Spezias
Art. 794 A. Premissas / II. Furma da la pretensiun / 1. Import
Art. 795 A. Premissas / II. Furma da la pretensiun / 2. Tschains
Art. 796 A. Premissas / III. Bain immobigliar / 1. Bains impegnabels
Art. 797 A. Premissas / III. Bain immobigliar / 2. Designaziun / a. En cas d’in sulet bain immobigliar
Art. 798 A. Premissas / III. Bain immobigliar / 2. Designaziun / b. En cas da plirs bains immobigliars
Art. 798a1A. Premissas / III. Bain immobigliar / 3. Bains immobigliars agriculs
Art. 799 B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 1. Inscripziun
Art. 800 B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 2. En cas da proprietad cuminaivla
Art. 801 B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun
Art. 802 B. Constituziun ed extincziun / III. En cas d’ina arrundaziun dal terren / 1. Transferiment dals dretgs da pegn
Art. 803 B. Constituziun ed extincziun / III. En cas d’ina arrundaziun dal terren / 2. Disditga tras il debitur
Art. 804 B. Constituziun ed extincziun / III. En cas d’ina arrundaziun dal terren / 3. Indemnisaziun en daners
Art. 805 C. Effect / I. Dimensiun da la garanzia ipotecara
Art. 806 C. Effect / II. Tschains da locaziun e da fittanza
Art. 807 C. Effect / III. Surannaziun
Art. 808 C. Effect / IV. Mesiras da precauziun / 1. En cas da reducziuns da la valur / a. Scumond ed agid a sasez
Art. 809 C. Effect / IV. Mesiras da precauziun / 1. En cas da reducziuns da la valur / b. Garanzia, restabiliment, pajament en ratas
Art. 810 C. Effect / IV. Mesiras da precauziun / 2. Reducziun da la valur senza culpa dal proprietari
Art. 811 C. Effect / IV. Mesiras da precauziun / 3. Alienaziun da pitschnas parcellas
Art. 812 C. Effect / V. Ulteriuras grevezzas
Art. 813 C. Effect / VI. Post da pegn / 1. Effects
Art. 814 C. Effect / VI. Post da pegn / 2. Relaziun tranter ils posts da pegn
Art. 815 C. Effect / VI. Post da pegn / 3. Posts da pegn libers
Art. 816 C. Effect / VII. Realisaziun dal pegn / 1. Moda da la realisaziun
Art. 817 C. Effect / VII. Realisaziun dal pegn / 2. Repartiziun dal retgav
Art. 818 C. Effect / VII. Realisaziun dal pegn / 3. Dimensiun da la garanzia
Art. 8191C. Effect / VII. Realisaziun dal pegn / 4. Garanzia per expensas necessarias
Art. 820 C. Effect / VIII. Dretg da pegn per meglieraziuns dal terren / 1. Prioritad
Art. 821 C. Effect / VIII. Dretg da pegn per meglieraziuns dal terren / 2. Amortisaziun dal debit e fin dal dretg da pegn
Art. 822 C. Effect / IX. Dretg sin la summa d’assicuranza
Art. 8231C. Effect / X. Creditur nunchattabel
Art. 824 A. Intent e natira
Art. 825 B. Constituziun e fin / I. Constituziun
Art. 826 B. Constituziun e fin / II. Fin / 1. Dretg sin extincziun
Art. 827 B. Constituziun e fin / II. Fin / 2. Posiziun dal proprietari
Art. 828 B. Constituziun e fin / II. Fin / 3. Substituziun unilaterala / a. Premissa e procedura
Art. 829 B. Constituziun e fin / II. Fin / 3. Substituziun unilaterala / b. Ingiant public
Art. 830 B. Constituziun e fin / II. Fin / 3. Substituziun unilaterala / c. Stimaziun uffiziala
Art. 831 B. Constituziun e fin / II. Fin / 4. Disditga
Art. 832 C. Effect / I. Proprietad ed obligaziun per il debit / 1. Alienaziun
Art. 833 C. Effect / I. Proprietad ed obligaziun per il debit / 2. Parcellaziun
Art. 834 C. Effect / I. Proprietad ed obligaziun per il debit / 3. Communicaziun al creditur
Art. 835 C. Effect / II. Transferiment da la pretensiun
Art. 8361D. Ipotecas legalas / I. Dal dretg chantunal
Art. 8371D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 1. Cas
Art. 838 D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 2. Vendider, cunertavels e commembers d’ina indivisiun
Art. 8391D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 3. Mastergnants ed impressaris / a. Inscripziun
Art. 840 D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 3. Mastergnants ed impressaris / b. Rang
Art. 841 D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 3. Mastergnants ed impressaris / c. Privilegi
Art. 842 A. Prescripziuns generalas / I. Intent; relaziun cun la pretensiun che deriva da la relaziun immobigliara
Art. 843 A. Prescripziuns generalas / II. Geners
Art. 844 A. Prescripziuns generalas / III. Posiziun dal proprietari
Art. 845 A. Prescripziuns generalas / IV. Alienaziun. Divisiun
Art. 846 A. Prescripziuns generalas / V. Pretensiun da la brev ipotecara e convenziuns accessoricas / 1. En general
Art. 847 A. Prescripziuns generalas / V. Pretensiun da la brev ipotecara e convenziuns accessoricas / 2. Disditga
Art. 848 A. Prescripziuns generalas / VI. Protecziun da la buna fai
Art. 849 A. Prescripziuns generalas / VII. Objecziuns dal debitur
Art. 850 A. Prescripziuns generalas / VIII. Mandatari
Art. 851 A. Prescripziuns generalas / IX. Lieu da pajament
Art. 852 A. Prescripziuns generalas / X. Modificaziuns en la relaziun giuridica
Art. 853 A. Prescripziuns generalas / XI. Pajament
Art. 854 A. Prescripziuns generalas / XII. Fin / 1. Mancanza da creditur
Art. 855 A. Prescripziuns generalas / XII. Fin / 2. Extincziun
Art. 856 A. Prescripziuns generalas / XIII. Invitaziun al creditur da s’annunziar
Art. 857 B. Brev ipotecara registrada / I. Constituziun
Art. 858 B. Brev ipotecara registrada / II. Transferiment
Art. 859 B. Brev ipotecara registrada / III. Impegnaziun e giudida
Art. 860 C. Brev ipotecara sin palpiri / I. Constituziun / 1. Inscripziun
Art. 861 C. Brev ipotecara sin palpiri / I. Constituziun / 2. Titel ipotecar
Art. 862 C. Brev ipotecara sin palpiri / II. Protecziun da la buna fai
Art. 863 C. Brev ipotecara sin palpiri / III. Dretgs dal creditur / 1. Far valair
Art. 864 C. Brev ipotecara sin palpiri / III. Dretgs dal creditur / 2. Transferiment
Art. 865 C. Brev ipotecara sin palpiri / IV. Annullaziun
Art. 866–874
Art. 875 A. Obligaziuns per emprests cun dretg da pegn immobigliar
Art. 876-8831
Art. 884 A. Pegn manual / I. Constituziun / 1. Possess dal creditur
Art. 885 A. Pegn manual / I. Constituziun / 2. Impegnaziun da muvel
Art. 886 A. Pegn manual / I. Constituziun / 3. Impegnaziun posteriura
Art. 887 A. Pegn manual / I. Constituziun / 4. Impegnaziun tras il creditur
Art. 888 A. Pegn manual / II. Fin / 1. Perdita dal possess
Art. 889 A. Pegn manual / II. Fin / 2. Obligaziun da restituir
Art. 890 A. Pegn manual / II. Fin / 3. Responsabladad dal creditur
Art. 891 A. Pegn manual / III. Effects / 1. Dretgs dal creditur
Art. 892 A. Pegn manual / III. Effects / 2. Dimensiun da la garanzia ipotecara
Art. 893 A. Pegn manual / III. Effects / 3. Rang dals dretgs da pegn
Art. 894 A. Pegn manual / III. Effects / 4. Contract da scadenza
Art. 895 B. Dretg da retenziun / I. Premissas
Art. 896 B. Dretg da retenziun / II. Excepziuns
Art. 897 B. Dretg da retenziun / III. En cas d’insolvenza
Art. 898 B. Dretg da retenziun / IV. Effects
Art. 899 A. En general
Art. 900 B. Constituziun / I. En cas da pretensiuns cun u senza certificat da debit
Art. 901 B. Constituziun / II. En cas da vaglias
Art. 902 B. Constituziun / III. En cas da titels che represchentan rauba
Art. 903 B. Constituziun / IV. Impegnaziun posteriura
Art. 904 C. Effects / I. Dimensiun da la garanzia ipotecara
Art. 905 C. Effects / II. Represchentanza dad aczias impegnadas e da quotas da basa da societads cun responsabladad limitada
Art. 906 C. Effects / III. Administraziun e rembursament
Art. 907 A. Institut d’emprest cunter pegn / I. Cumpetenza
Art. 908 A. Institut d’emprest cunter pegn / II. Durada
Art. 909 B. Dretg d’emprest cunter pegn / I. Constituziun
Art. 910 B. Dretg d’emprest cunter pegn / II. Effects / 1. Vendita dal pegn
Art. 911 B. Dretg d’emprest cunter pegn / II. Effects / 2. Dretg sin il surpli
Art. 912 B. Dretg d’emprest cunter pegn / III. Retratga dal pegn / 1. Dretg da retrair
Art. 913 B. Dretg d’emprest cunter pegn / III. Retratga dal pegn / 2. Dretgs da l’institut
Art. 914 C. Cumpra cun il patg da recumpra
Art. 915 D. Reglamentaziun chantunala
Art. 9169181
Art. 919 A. Noziun e geners / I. Noziun
Art. 920 A. Noziun e geners / II. Possess independent e dependent
Art. 921 A. Noziun e geners / III. Interrupziun transitorica
Art. 922 B. Transferiment / I. Tranter persunas preschentas
Art. 923 B. Transferiment / II. Tranter persunas absentas
Art. 924 B. Transferiment / III. Senza surdada
Art. 925 B. Transferiment / IV. Titels che represchentan rauba
Art. 926 C. Effects / I. Protecziun dal possess / 1. Dretg da defensiun
Art. 927 C. Effects / I. Protecziun dal possess / 2. Plant pervia da privaziun dal possess
Art. 928 C. Effects / I. Protecziun dal possess / 3. Plant pervia da disturbi dal possess
Art. 929 C. Effects / I. Protecziun dal possess / 4. Admissibladad e surannaziun dal plant
Art. 930 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 1. Presumziun da la proprietad
Art. 931 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 2. Presumziun en cas da possess dependent
Art. 932 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 3. Plant cunter il possessur
Art. 933 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 4. Dretg da disposiziun e da restituziun / a. Chaussas confidadas
Art. 934 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 4. Dretg da disposiziun e da restituziun / b. Chaussas persas
Art. 935 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 4. Dretg da disposiziun e da restituziun / c. Daners e titels al purtader
Art. 936 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 4. Dretg da disposiziun e da restituziun / d. Mala fai
Art. 937 C. Effects / II. Protecziun giuridica / 5. Presumziun en cas da bains immobigliars
Art. 938 C. Effects / III. Responsabladad / 1. Possessur da buna fai / a. Giudida
Art. 939 C. Effects / III. Responsabladad / 1. Possessur da buna fai / b. Pretensiuns d’indemnisaziun
Art. 940 C. Effects / III. Responsabladad / 2. Possessur da mala fai
Art. 941 C. Effects / IV. Acquist tras giudida
Art. 942 A. Instituziun / I. Register funsil / 1. En general
Art. 9431A. Instituziun / I. Register funsil / 2. Inscripziun / a. Object
Art. 944 A. Instituziun / I. Register funsil / 2. Inscripziun / b. Excepziuns
Art. 945 A. Instituziun / I. Register funsil / 3. Registers / a. Register principal
Art. 946 A. Instituziun / I. Register funsil / 3. Registers / b. Fegl dal register funsil
Art. 947 A. Instituziun / I. Register funsil / 3. Registers / c. Fegls collectivs
Art. 948 A. Instituziun / I. Register funsil / 3. Registers / d. Diari, mussaments
Art. 949 A. Instituziun / I. Register funsil / 4. Ordinaziuns / a. En general
Art. 949a1A. Instituziun / I. Register funsil / 4. Ordinaziuns / b. Gestiun dal register funsil cun agid da l’informatica
Art. 949b1A. Instituziun / I. Register funsil / 4a. ...
Art.949c1A. Instituziun / I. Register funsil / 4b. ...
Art. 949d1A. Instituziun / I. Register funsil / 4c. Engaschament da persunas privatas per duvrar il register funsil informatisà
Art. 9501A. Instituziun / I. Register funsil / 5. Mesiraziun uffiziala
Art. 951 A. Instituziun / II. Gestiun dal register funsil / 1. Circuls / a. Appartegnientscha
Art. 952 A. Instituziun / II. Gestiun dal register funsil / 1. Circuls / b. Bains immobigliars en plirs circuls
Art. 953 A. Instituziun / II. Gestiun dal register funsil / 2. Uffizis dal register funsil
Art. 954 A. Instituziun / II. Gestiun dal register funsil / 3. Taxas
Art. 955 A. Instituziun / III. Responsabladad
Art. 9561A. Instituziun / IV. Surveglianza administrativa
Art. 956a1A. Instituziun / V. Protecziun giuridica / 1. Dretg da far recurs
Art. 956b1A. Instituziun / V. Protecziun giuridica / 2. Procedura da recurs
Art. 9571
Art. 958 B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 1. Proprietad e dretgs reals
Art. 959 B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 2. Prenotaziuns: / a. Dretgs persunals
Art. 960 B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 2. Prenotaziuns: / b. Restricziuns dal dretg da disponer
Art. 961 B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 2. Prenotaziuns: / c. Inscripziun provisorica
Art. 961a1B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 2. Prenotaziuns: / d. Inscripziun da dretgs posteriurs
Art. 9621B. Inscripziun / II. Menziuns / 1. Da restricziuns da dretg public
Art. 962a1B. Inscripziun / II. Menziuns / 2. Da represchentanzas
Art. 963 B. Inscripziun / III. Premissa da l’inscripziun / 1. Annunzias / a. En cas d’inscripziuns
Art. 964 B. Inscripziun / III. Premissa da l’inscripziun / 1. Annunzias / b. En cas d’extincziuns
Art. 965 B. Inscripziun / III. Premissa da l’inscripziun / 2. Documents da legitimaziun / a. Document valaivel
Art. 966 B. Inscripziun / III. Premissa da l’inscripziun / 2. Documents da legitimaziun / b. Cumplettaziun dal document da legitimaziun
Art. 967 B. Inscripziun / IV. Moda d’inscriver / 1. En general
Art. 968 B. Inscripziun / IV. Moda d’inscriver / 2. En cas da servituts
Art. 969 B. Inscripziun / V. Obligaziun d’annunzia
Art. 9701C. Publicitad dal register funsil / I. Infurmaziuns ed invista
Art. 970a1C. Publicitad dal register funsil / II. Publicaziuns
Art. 971 D. Effects / I. En cas da mancanza d’ina inscripziun
Art. 972 D. Effects / II. En cas d’ina inscripziun / 1. En general
Art. 973 D. Effects / II. En cas d’ina inscripziun / 2. Vers terzas persunas da buna fai
Art. 974 D. Effects / II. En cas d’ina inscripziun / 3. Vers terzas persunas da mala fai
Art. 974a1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / I. Rectificaziun / 1. En cas da divisiun d’in bain immobigliar
Art. 974b1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / I. Rectificaziun / 2. En cas da reuniun da bains immobigliars
Art. 975 E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / II. Inscripziuns nungiustifitgadas
Art. 9761E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / III. Extincziun facilitada / 1. Inscripziuns senza dubi irrelevantas
Art. 976a1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / III. Extincziun facilitada / 2. Autras inscripziuns / a. En general
Art. 976b1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / III. Extincziun facilitada / 2. Autras inscripziuns / b. En cas da protesta
Art. 976c1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / III. Extincziun facilitada / 3. Procedura da rectificaziun publica
Art. 977 E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / IV. Correcturas E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / IV. Correcturas

IV. Correcturas1

1 L’administratur dal register funsil na dastga far naginas correcturas senza il consentiment en scrit dals participads, nun ch’i saja avant maun ina disposiziun dal derschader.

2 Empè da curreger ina inscripziun faussa, po quella vegnir extinguida e fatga da nov.

3 Simpels sbagls da scriver vegnan curregids d’uffizi a norma da l’ordinaziun correspundenta dal Cussegl federal.


1 Versiun tenor la cifra I 1 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), en vigur dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 19 da dec. 1963, en vigur dapi il 1. da schan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).2 Versiun tenor la cifra I 1 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), en vigur dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

  Titel final: Disposiziuns davart l’applicaziun e davart l’introducziun dal Cudesch civil1 

  Emprim chapitel: L’applicaziun dal dretg vegl e dal dretg nov2 

Art. 1 A. Disposiziuns generalas / I. Princip da la nunretroactivitad da la lescha

A. Disposiziuns generalas

I. Princip da la nunretroactivitad da la lescha

1 Ils effects giuridics da fatgs ch’èn capitads avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil, vegnan giuditgads er suenter l’entrada en vigur dal Cudesch civil tenor las disposiziuns dal dretg federal e dal dretg chantunal ch’eran valaivlas il mument che quests fatgs en capitads.

2 Per consequenza èn ils acts ch’èn vegnids fatgs avant quest mument suttamess – en quai che concerna lur forza obligatorica e lur effects giuridics – er en l’avegnir a las disposiziuns ch’eran valaivlas dal temp ch’els èn vegnids fatgs.

3 Ils fatgs ch’èn capitads pir suenter l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil ston vegnir giuditgads tenor il dretg nov, nun che la lescha prevesia in’excepziun.

Art. 2 A. Disposiziuns generalas / II. Retroactivitad / 1. Urden public e morala publica

II. Retroactivitad

1. Urden public e morala publica

1 Las disposiziuns dal nov Cudesch civil ch’èn vegnidas fixadas en l’interess da l’urden public e da la morala publica, vegnan applitgadas – uschespert ch’el è entrà en vigur – per tut ils fatgs, nun che la lescha haja previs in’excepziun.

2 A partir da l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil na dastgan per consequenza las prescripziuns dal dretg vegl che cuntradin tenor il dretg nov a l’urden public ed a la morala publica betg pli vegnir applitgadas.

Art. 3 A. Disposiziuns generalas / II. Retroactivitad / 2. Cuntegn da las relaziuns giuridicas stabilidas da la lescha

2. Cuntegn da las relaziuns giuridicas stabilidas da la lescha

Relaziuns giuridicas cun in cuntegn ch’è reglà da la lescha independentamain da la voluntad dals participads èn suttamessas al dretg nov a partir dal mument ch’il nov Cudesch civil è entrà en vigur, e quai er sch’ellas èn vegnidas fundadas avant quest termin.

Art. 4 A. Disposiziuns generalas / II. Retroactivitad / 3. Dretgs betg acquistads

3. Dretgs betg acquistads

Fatgs ch’èn bain capitads sut il domini dal dretg vegl, or dals quals i n’era però betg naschida ina pretensiun protegida dal dretg il mument ch’il nov Cudesch civil è entrà en vigur, èn – en quai che concerna lur effects giuridics – suttamess al dretg nov a partir da quest mument.

Art. 5 B. Dretg da persunas / I. Abilitad d’agir

B. Dretg da persunas

I. Abilitad d’agir

1 L’abilitad d’agir vegn giuditgada en tut ils cas tenor las disposiziuns dal nov Cudesch civil.

2 Tgi che posseda dentant il mument ch’il nov Cudesch civil entra en vigur l’abilitad d’agir tenor il dretg vegl, ma n’avess betg ella tenor il dretg nov, vegn tuttina renconuschì sco abel d’agir er suenter quest termin.

Art. 6 B. Dretg da persunas / II. Spariziun
Art. 6a1B. Dretg da persunas / IIa. Banca da datas centrala dal stadi civil
Art. 6b1B. Dretg da persunas / III. Persunas giuridicas / 1. En general
Art. 6c1B. Dretg da persunas / III. Persunas giuridicas / 2. Contabilitad e post da revisiun
Art. 6d1B. Dretg da persunas / IV. Protecziun da la persunalitad cunter violenza, smanatschas u persecuziuns

IV. Protecziun da la persunalitad cunter violenza, smanatschas u persecuziuns

Per proceduras ch’èn pendentas il mument da l’entrada en vigur da la midada dals 14 da december 2018 vegn applitgà il dretg nov.


1 Integrà tras la cifra I 1 da la LF dals 14 da dec. 2018 davart la meglieraziun da la protecziun da victimas da violenza, en vigur dapi il 1. da fan. 2020 (AS 2019 2273; BBl 2017 7307).

Art. 71C. Dretg da famiglia / I. Maridaglia
Art. 7a1C. Dretg da famiglia / Ibis. Divorzi / 1. Princip
Art. 7b1C. Dretg da famiglia / Ibis. Divorzi / 2. Process da divorzi pendents
Art. 7c1C. Dretg da famiglia / Ibis. Divorzi / 3. Termin da separaziun tar process da divorzi pendents
Art. 7d1C. Dretg da famiglia / Ibis. Divorzi / 4. Prevenziun professiunala
Art. 7e1C. Dretg da famiglia / Ibis. Divorzi / 5. Conversiun da rentas existentas

5. Conversiun da rentas existentas

1 Sch’il derschader ha – en cas d’in divorzi tenor il dretg vegl – concedì al consort creditur suenter l’entrada d’in cas da prevenziun ina indemnisaziun en furma d’ina renta che scada pir cun la mort dal consort debitur u creditur, po il consort creditur pretender entaifer 1 onn suenter l’entrada en vigur da la midada dals 19 da zercladur 2015 davant il derschader ch’el survegnia empè da quai ina renta per vita duranta tenor l’artitgel 124a, sch’il consort debitur retira ina renta d’invaliditad suenter la vegliadetgna reglamentarica da renta u ina renta da vegliadetgna.

2 En cas da decisiuns estras sa drizza la cumpetenza tenor l’artitgel 64 da la Lescha federala dals 18 da december 19872 davart il dretg internaziunal privat.

3 La renta tenor il dretg vegl vala sco part da la renta attribuida.


1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 19 da zer. 2015 (cumpensaziun da la prevenziun professiunala en cas da divorzi), en vigur dapi il 1. da schan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
2 SR 291

Art. 81C. Dretg da famiglia / Iter. Effects generals da la lètg / 1. Princip
Art. 8a1C. Dretg da famiglia / Iter. Effects generals da la lètg / 2. Num
Art. 8b1C. Dretg da famiglia / Iter. Effects generals da la lètg / 3. Dretg da burgais

3. Dretg da burgais

La Svizra che ha maridà sut il dretg vegl po declerar visavi l’autoritad cumpetenta da ses anteriur chantun d’origin entaifer 1 onn dapi l’entrada en vigur dal dretg nov ch’ella reprendia puspè il dretg da burgais ch’ella ha gì sco nubila.


1 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 5 d’oct. 1984, en vigur dapi il 1. da schan. 1988 (AS 1986 122 153 art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 91C. Dretg da famiglia / II. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas avant il 1. da schaner 1912
Art. 9a1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 1. En general
Art. 9b1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 2. Midada da l’uniun dals bains ad ina participaziun als acquists / a. Midada da las massas da facultad
Art. 9c1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 2. Midada da l’uniun dals bains ad ina participaziun als acquists / b. Privilegi
Art. 91C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 2. Midada da l’uniun dals bains ad ina participaziun als acquists / c. Liquidaziun dals bains matrimonials tenor il dretg nov
Art. 9e1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 3. Mantegniment da l’uniun dals bains
Art. 91C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 4. Mantegniment da la separaziun legala u giudiziala dals bains

4. Mantegniment da la separaziun legala u giudiziala dals bains

Sche la separaziun dals bains e vegnida fatga pervia da la lescha u sin ordinaziun dal derschader, valan per ils consorts las novas disposiziuns davart la separaziun dals bains.


1 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 5 d’oct. 1984, en vigur dapi il 1. da schan. 1988 (AS 1986 122 153 art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 101C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 5. Contract matrimonial / a. En general
Art. 10a1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 5. Contract matrimonial / b. Vigur legala vers terzas persunas
Art. 10b1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 5. Contract matrimonial / c. Submissiun al dretg nov
Art. 10c1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 5. Contract matrimonial / d. Separaziun contractuala dals bains tenor il dretg vegl
Art. 101C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 5. Contract matrimonial / e. Contracts matrimonials fatgs en vista a l’entrada en vigur dal dretg nov
Art. 10e1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 5. Contract matrimonial / f. Register dals bains matrimonials

f. Register dals bains matrimonials

1 Cun l’entrada en vigur da la Lescha federala dals 5 d’october 1984 na vegnan betg pli fatgas novas inscripziuns en il register dals bains matrimonials.

2 Il dretg da prender invista dal register resta garantì.


1 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 5 d’oct. 1984, en vigur dapi il 1. da schan. 1988 (AS 1986 122 153 art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 111C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 6. Pajament dals debits en cas d’ina liquidaziun dals bains matrimonials
Art. 11a1C. Dretg da famiglia / IIbis. Dretg dals bains matrimonials da las lètgs ch’èn vegnidas serradas suenter il 1. da schaner 1912 / 7. Protecziun dals crediturs

7. Protecziun dals crediturs

Sch’il dretg dals bains matrimonials sa mida cun l’entrada en vigur da la Lescha federala dals 5 d’october 1984, valan – en quai che concerna la responsabladad – las disposiziuns davart la protecziun dals crediturs en cas da midadas dal stadi dals bains.


1 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 5 d’oct. 1984, en vigur dapi il 1. da schan. 1988 (AS 1986 122 153 art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 121C. Dretg da famiglia / III. La relaziun da figlialanza en general
Art. 12a1C. Dretg da famiglia / IIIbis. Adopziun / 1. Cuntinuaziun dal dretg vegl
Art. 12b1C. Dretg da famiglia / IIIbis. Adopziun / 2. Proceduras pendentas
Art. 12c1C. Dretg da famiglia / IIIbis. Adopziun / 3. Submissiun al dretg nov
Art. 12cbis1
Art. 12d1C. Dretg da famiglia / IIIter. Contestaziun da la legitimaziun

IIIter. Contestaziun da la legitimaziun

Las disposiziuns dal dretg nov davart la contestaziun da la renconuschientscha d’in uffant suenter la maridaglia dals geniturs valan tenor il senn per la contestaziun d’ina legitimaziun ch’è vegnida fatga tenor il dretg vegl.


1 Integrà tras la cifra I 1 da la LF dals 25 da zer. 1976, en vigur dapi il 1. da schan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).

Art. 131C. Dretg da famiglia / IV. Plant da paternitad / 1. Plants pendents
Art. 13a1C. Dretg da famiglia / IV. Plant da paternitad / 2. Plants novs
Art. 13b1C. Dretg da famiglia / IVbis. Termin per constatar e per contestar la relaziun da figlialanza
Art. 13c1C. Dretg da famiglia / IVter. Contribuziuns da mantegniment / 1. Titels da mantegniment existents
Art. 13cbis1C. Dretg da famiglia / IVter. Contribuziuns da mantegniment / 2. Proceduras pendentas
Art. 13d1C. Dretg da famiglia / IVquater. Num da l’uffant

IVquater. Num da l’uffant

1 Sch’ils geniturs n’han betg pli in num da famiglia cuminaivel sin fundament d’ina decleraziun tenor l’artitgel 8a da quest titel suenter che la midada dals 30 da settember 2011 da questa lescha è entrada en vigur, pon els declerar entaifer 1 onn dapi l’entrada en vigur dal dretg nov, che l’uffant survegnia il num da nubil dal consort che ha fatg questa decleraziun.

2 Sche la tgira genituriala per in uffant da geniturs betg maridads è vegnida surdada als geniturs u sulettamain al bab avant che la midada dals 30 da settember 2011 da questa lescha è entrada en vigur, po la decleraziun ch’è previsa tenor l’artitgel 270a alineas 2 e 3 vegnir fatga entaifer 1 onn dapi l’entrada en vigur dal dretg nov.

3 Il consentiment da l’uffant resta resalvà sa basond sin l’artitgel 270b.


1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 30 da sett. 2011 (num e dretg da burgais), en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).

Art. 141C. Dretg da famiglia / V. Protecziun da creschids / 1. Mesiras existentas
Art. 14a1C. Dretg da famiglia / V. Protecziun da creschids / 2. Proceduras pendentas

2. Proceduras pendentas

1 Cun l’entrada en vigur da la midada dals 19 da december 20082 cuntinuescha la nova autoritad cumpetenta cun las proceduras pendentas.

2 Il nov dretg da procedura vegn applitgà.

3 L’autoritad decida, sche e quant enavant che la procedura veglia sto vegnir cumplettada.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 6 d’oct. 1978 (AS 1980 31; BBl 1977 III 1). Versiun tenor la cifra I 2 da la LF dals 19 da dec. 2008 (protecziun da creschids, dretg da persunas e dretg dals uffants), en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2 AS 2011 725

Art. 15 D. Dretg d’ierta / I. Ierta e successiun d’ierta

D. Dretg d’ierta

I. Ierta e successiun d’ierta

1 La successiun d’ierta d’ina persuna ch’è morta avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil vegn reglada tenor il dretg vegl er suenter quest termin; il medem vala er per ils effects dals bains matrimonials ch’èn nunseparabels da l’ierta tenor il dretg chantunal e che naschan cun la mort dal bab, da la mamma u d’in consort.

2 Questa prescripziun sa referescha tant als ertavels sco er a la successiun d’ierta.

Art. 16 D. Dretg d’ierta / II. Disposiziuns per causa da mort

II. Disposiziuns per causa da mort

1 Sch’in testader ch’è abel da disponer ha fatg u ha revocà – avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil – ina disposiziun per causa da mort tenor il dretg ch’era en vigur da quel temp, na po quest act betg vegnir contestà cun la motivaziun, ch’il testader saja mort suenter l’entrada en vigur dal dretg nov e na fiss betg stà abel da disponer tenor quel.

2 Ina disposiziun testamentara na po betg vegnir contestada pervia d’ina mancanza formala, sche las formalitads, che valevan il temp cur che l’act è vegnì fatg u cur ch’il testader è mort, èn vegnidas observadas.

3 Sch’il testader è mort suenter l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil, vegni decidì en mintga cas tenor il dretg nov, sch’ina disposiziun per causa da mort vegn contestada cun la motivaziun che la part disponibla saja surpassada u che la maniera da disponer na saja betg admessa.

Art. 17 E. Dretgs reals / I. En general

E. Dretgs reals

I. En general

1 Ils dretgs reals ch’existan il mument ch’il nov Cudesch civil entra en vigur restan renconuschids er sut il dretg nov, cun resalva da las prescripziuns davart il register funsil.

2 Concernent lur cuntegn èn la proprietad ed ils dretgs reals limitads però suttamess al dretg nov suenter l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil, nun che quel prevesia in’excepziun.

3 Dretgs reals che na pudessan betg pli vegnir constituids tenor il dretg nov, restan suttamess al dretg vegl.

Art. 18 E. Dretgs reals / II. Dretg sin inscripziun en il register funsil

II. Dretg sin inscripziun en il register funsil

1 Sch’ina pretensiun che ha l’intent da constituir in dretg real è vegnida fundada avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil, vegn ella renconuschida sco valaivla, sch’ella correspunda a la furma dal dretg vegl u dal dretg nov.

2 L’ordinaziun davart il register funsil fixescha, tge documents d’identitad che ston vegnir preschentads per laschar inscriver tals dretgs.

3 Sch’il cuntegn d’in dretg real e stabilì tras in act giuridic, fatg avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil, vegn el er renconuschì sut il dretg nov, uschenavant ch’el sa cumporta cun tal.

Art. 19 E. Dretgs reals / III. Acquist tras giudida

III. Acquist tras giudida

1 A partir dal mument ch’il nov Cudesch civil è entrà en vigur, sa drizza l’acquist tras giudida tenor il dretg nov.

2 Sch’in acquist tras giudida che correspunda er al dretg nov ha cumenzà sut il dretg vegl, vegn il temp ch’è passà avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil mess a quint proporziunalmain al termin dal dretg nov.

Art. 201E. Dretgs reals / IV. Dretgs da proprietad spezials / 1. Bostga sin terren ester
Art. 20bis1E. Dretgs reals / IV. Dretgs da proprietad spezials / 2. Proprietad en condomini / a. Fatgs originars
Art. 20ter1E. Dretgs reals / IV. Dretgs da proprietad spezials / 2. Proprietad en condomini / b. Transfurmaziuns
Art. 20quater1E. Dretgs reals / IV. Dretgs da proprietad spezials / 2. Proprietad en condomini / c. Rectificaziun dals registers funsils

c. Rectificaziun dals registers funsils

Per pudair suttametter la proprietad en condomini transfurmada a las novas prescripziuns e per inscriver la proprietad en condomini originala en il register funsil, pon ils chantuns ordinar ch’ils registers funsils vegnian rectifitgads e decretar prescripziuns da procedura spezialas per quest intent.


1 Integrà tras la cifra IV da la LF dals 19 da dec. 1963, en vigur dapi il 1. da schan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).

Art. 21 E. Dretgs reals / V. Servituts funsilas

V. Servituts funsilas

1 Las servituds funsilas ch’èn vegnidas constituidas avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil restan valaivlas suenter l’introducziun dal register funsil er senza ch’ellas sajan inscrittas en quel; ellas na pon dentant betg vegnir fatgas valair vers terzas persunas da buna fai, uschè ditg ch’ellas n’èn betg inscrittas.

2 Obligaziuns colliadas accessoricamain cun servituts ch’èn vegnidas constituidas avant l’entrada en vigur da la midada dals 11 da december 20091 e che resultan mo da mussaments dal register funsil, pon vegnir fatgas valair er vinavant vers terzas persunas ch’èn sa fidadas da buna fai sin il register funsil.2


1 AS 2011 4637
2 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), en vigur dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

Art. 22 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 1. Renconuschientscha dals titels da pegn existents

VI. Dretgs da pegn funsil

1. Renconuschientscha dals titels da pegn existents

1 Ils titels da pegn ch’existan il mument ch’il nov Cudesch civil entra en vigur, restan valaivels senza ch’els stoppian vegnir adattads al dretg nov.

2 Igl è dentant resalvà als chantuns da prescriver ch’ils titels da pegn existents vegnian renovads ed adattads a las disposiziuns dal dretg nov entaifer in tschert termin.

Art. 23 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 2. Constituziun da dretgs da pegn

2. Constituziun da dretgs da pegn

1 Suenter l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil dastgan vegnir constituidas mo quellas spezias da dretgs da pegn funsil ch’èn renconuschidas dal dretg nov.

2 Fin a l’introducziun dal register funsil vegnan els constituids tenor las furmas dal dretg chantunal da fin ussa.

Art. 24 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 3. Extincziun da titels

3. Extincziun da titels

1 Suenter ch’il dretg nov è entrà en vigur, vegnan sias disposiziuns applitgadas per extinguer u per midar titels, per decretar in pegn e per chaussas sumegliantas.

2 Uschè ditg ch’il register funsil n’è betg introducì, ston vegnir observadas las furmas tenor il dretg chantunal.

Art. 25 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 4. Dimensiun da la garanzia ipotecara

4. Dimensiun da la garanzia ipotecara

1 Per tut ils dretgs da pegn funsil vegn la dimensiun da la garanzia ipotecara determinada tenor il dretg nov.

2 Sche tscherts objects determinads èn vegnids dads en pegn al creditur ensemen cun il bain immobigliar, e quai en moda giuridicamain valaivla sin basa d’ina cunvegna speziala, restan quests objects suttamess al pegn, er sch’els na pudessan betg vegnir impegnads tenor il dretg nov.

Art. 26 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 5. Dretgs ed obligaziuns che resultan dal pegn immobigliar / a. En general

5. Dretgs ed obligaziuns che resultan dal pegn immobigliar

a. En general

1 Ils dretgs e las obligaziuns dals crediturs e dals debiturs concernent ils pegns immobigliars ch’existan il mument da l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil vegnan reglads tenor il dretg vegl, uschenavant ch’i sa tracta d’effects da contracts.

2 Er per quests pegns immobigliars vala a partir da quest mument il dretg nov, sch’i sa tracta d’effects ch’èn stabilids tenor la lescha e che na pon betg vegnir midads tras contracts.

3 Sch’il pegn cumpiglia plirs bains immobigliars, restan quels engrevgiads tenor il dretg vegl.

Art. 27 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 5. Dretgs ed obligaziuns che resultan dal pegn immobigliar / b. Mesiras da garanzia

b. Mesiras da garanzia

Ils dretgs dal creditur durant la durada dal pegn, en spezial quels da far ordinar mesiras da garanzia, èn suttamess al dretg nov per tut ils pegns immobigliars, e quai a partir dal mument ch’il nov Cudesch civil entra en vigur; il medem vala er per ils dretgs dal debitur.

Art. 28 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 5. Dretgs ed obligaziuns che resultan dal pegn immobigliar / c. Disditga, transferiment

c. Disditga, transferiment

Per disdir credits ch’èn garantids tras pegns immobigliars sco er per transferir ils titels d’ina persuna ad in’autra sto vegnir observà il dretg vegl, sch’i sa tracta da pegns ch’èn vegnids constituids gia avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil; resalvadas restan dentant las prescripziuns dal dretg nov ch’èn absolutamain liantas.

Art. 29 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 6. Rang

6. Rang

1 Il rang dals dretgs da pegn vegn fixà dal dretg vegl fin ch’ils bains immobigliars èn inscrits en il register funsil.

2 A partir dal mument da l’introducziun dal register funsil vegn il rang dals crediturs fixà tenor las disposiziuns dal nov Cudesch civil davart il register funsil.

Art. 30 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 7. Post da pegn

7. Post da pegn

1 Concernent il post da pegn fix u concernent il dretg dal creditur d’entrar e da s’avanzar en in post liber vegn applitgà il dretg nov a partir da l’introducziun dal register funsil, ed en mintga cas 5 onns suenter ch’il nov Cudesch civil è entrà en vigur; ils dretgs spezials ch’existan a favur dal creditur restan resalvads.

2 Ils chantuns pon fixar ulteriuras disposiziuns transitoricas.1


1 Versiun tenor la cifra II 21 da la LF dals 15 da dec. 1989 davart l’approvaziun da decrets chantunals tras la Confederaziun, en vigur dapi il 1. da favr. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).

Art. 31 e 321E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 8. ...

8. ...


1 Abolì tras la cifra I 2 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), cun effect dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

Art. 33 E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 9. Tractament egual da spezias da pegn veglias cun talas dal dretg nov
Art. 33a1E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 10. Cuntinuaziun dal dretg vegl per spezias da pegn veglias
Art. 33b1E. Dretgs reals / VI. Dretgs da pegn funsil / 11. Transfurmaziun da la spezia da la brev ipotecara

11. Transfurmaziun da la spezia da la brev ipotecara

Il proprietari d’in bain immobigliar e las persunas che han in dretg sin il bain immobigliar pon pretender cuminaivlamain en scrit ch’ina brev ipotecara sin palpiri, ch’è vegnida inscritta avant l’entrada en vigur da la midada dals 11 da december 20092, vegnia transfurmada en ina brev ipotecara registrada.


1 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), en vigur dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 AS 2011 4637

Art. 34 E. Dretgs reals / VII. Pegns movibels / 1. Furma

VII. Pegns movibels

1. Furma

1 A partir da l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil pon ils pegns movibels vegnir constituids mo en las furmas che vegnan previsas da quel.

2 Pegns movibels ch’èn vegnids constituids avant quest mument e tenor in’autra furma extinguan suenter 6 mais dapi l’entrada en vigur dal dretg nov, sch’il termin da pajament era gia scrudà, ed en cas ch’il termin scroda pli tard, a partir dal mument ch’el scroda u a partir dal mument che la pretensiun po vegnir disditga.

Art. 35 E. Dretgs reals / VII. Pegns movibels / 2. Effects

2. Effects

1 Ils effects dal pegn movibel, ils dretgs e las obligaziuns dal creditur da pegn, da l’impegnader u dal debitur da pegn sa drizzan tenor il nov Cudesch civil a partir dal mument ch’el è entrà en vigur, e quai er, sch’il pegn è vegnì constituì gia avant il mument da l’entrada en vigur.

2 In contract da scadenza dal pegn a favur dal creditur ch’è vegnì fatg avant l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil, daventa nunvalaivel a partir da quest mument.

Art. 36 E. Dretgs reals / VIII. Dretg da retenziun

VIII. Dretg da retenziun

1 Il dretg da retenziun tenor il nov Cudesch civil s’extenda er sin talas chaussas ch’èn vegnidas en ils mauns dal creditur avant sia entrada en vigur.

2 Il creditur po far valair quest dretg er per pretensiuns ch’èn naschidas avant quest mument.

3 Ils dretgs da retenziun ch’èn naschids pli baud èn – en quai che concerna lur effects – suttamess a las disposiziuns dal nov Cudesch civil.

Art. 37 E. Dretgs reals / IX. Possess

IX. Possess

Il possess è suttamess al dretg nov a partir dal mument ch’il nov Cudesch civil entra en vigur.

Art. 38 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 1. Introducziun dal register funsil

X. Register funsil

1. Introducziun dal register funsil

1 Suenter avair tadlà ils chantuns fixescha il Cussegl federal il plan general per introducir il register funsil. Questa cumpetenza po el transferir al departament u a l’uffizi cumpetent.1

2 ...2


1 Versiun tenor la cifra II da l’agiunta da la LF dals 5 d’oct. 2007 davart la geoinfurmaziun, en vigur dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).
2 Abolì tras la cifra II da l’agiunta da la LF dals 5 d’oct. 2007 davart la geoinfurmaziun, cun effect dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 391E. Dretgs reals / X. Register funsil / 2. Mesiraziun uffiziala / a. ...

2. Mesiraziun uffiziala

a. ...

...


1 Abolì tras la cifra II da l’agiunta da la LF dals 5 d’oct. 2007 davart la geoinfurmaziun, cun effect dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 40 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 2. Mesiraziun uffiziala / b. Relaziun cun il register funsil

b. Relaziun cun il register funsil

1 Per regla duai la mesiraziun preceder l’introducziun dal register funsil.

2 Cun il consentiment dal Cussegl federal po il register funsil gia vegnir constituì pli baud, sch’i èn avant maun registers dals bains immobigliars ch’èn precis avunda.

Art. 41 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 2. Mesiraziun uffiziala / c. Temp da la realisaziun

c. Temp da la realisaziun

1 ...1

2 La mesiraziun e l’introducziun dal register funsil pon vegnir realisadas ina suenter l’autra per ils singuls districts d’in chantun.


1 Abolì tras la cifra II da l’agiunta da la LF dals 5 d’oct. 2007 davart la geoinfurmaziun, cun effect dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 421

1 Abolì tras la cifra II da l’agiunta da la LF dals 5 d’oct. 2007 davart la geoinfurmaziun, cun effect dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).

Art. 43 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 3. Inscripziun dals dretgs reals / a. Procedura

3. Inscripziun dals dretgs reals

a. Procedura

1 A chaschun da l’introducziun dal register funsil duain vegnir inscrits ils dretgs reals ch’existan gia da quel temp.

2 Per quest intent sto vegnir decretà in clom public cun l’invitaziun d’annunziar e da laschar inscriver quests dretgs.

3 Ils dretgs reals ch’èn inscrits en registers publics tenor il dretg vegl, vegnan transferids d’uffizi en il register funsil, uschenavant ch’els pon vegnir constituids tenor il dretg nov.

Art. 44 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 3. Inscripziun dals dretgs reals / b. Consequenzas, sche l’inscripziun vegn tralaschada

b. Consequenzas, sche l’inscripziun vegn tralaschada

1 Ils dretgs reals tenor il dretg vegl che na vegnan betg inscrits mantegnan bain lur valaivladad, els na pon dentant betg vegnir fatgs valair vers terzas persunas ch’èn sa fidadas da buna fai sin il register funsil.

2 Igl è resalvà a la legislaziun federala u chantunala da declerar tut ils dretgs reals che n’èn betg vegnids inscrits en il register funsil sco abolids a partir d’in tschert termin, suenter ch’igl è vegnì decretà in clom public.

3 Las grevezzas funsilas da dretg public e las ipotecas legalas da dretg chantunal ch’èn resultadas avant l’entrada en vigur da la midada dals 11 da december 20091 e che n’èn betg inscrittas pon vegnir fatgas valair anc durant 10 onns suenter l’entrada en vigur da la midada vers terzas persunas ch’èn sa fidadas da buna fai sin il register funsil.2


1 AS 2011 4637
2 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), en vigur dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

Art. 451E. Dretgs reals / X. Register funsil / 4. Dretgs reals abolids

4. Dretgs reals abolids

1 Dretgs reals che na pon betg pli vegnir constituids tenor il dretg dal register funsil, sco per exempel la proprietad da bostga sin terren ester, dretgs da pegns da giudida e dretgs sumegliants, na vegnan betg inscrits en il register funsil; els ston dentant vegnir remartgads en quel en moda opportuna.

2 Sch’els èn ids a perder per in motiv u l’auter, na pon els betg pli vegnir constituids da nov.


1 Versiun tenor la cifra IV da la LF dals 19 da dec. 1963, en vigur dapi il 1. da schan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).

Art. 46 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 5. Spustament da l’introducziun dal register funsil

5. Spustament da l’introducziun dal register funsil

1 Cun l’autorisaziun dal Cussegl federal pon ils chantuns spustar d’introducir il register funsil tenor las prescripziuns dal nov Cudesch civil, uschespert che las furmas dal dretg chantunal, cun u senza cumplettaziuns, paran dad esser suffizientas per garantir ils effects dal register funsil en il senn dal dretg nov.

2 En quest cas stoi vegnir fixà exactamain, cun tge furmas dal dretg chantunal ch’ils effects dal dretg nov duain esser colliads.

Art. 47 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 6. Entrada en vigur dal dretg real avant il register funsil

6. Entrada en vigur dal dretg real avant il register funsil

Il dretg real dal nov Cudesch civil entra generalmain en vigur er senza ch’ils registers funsils sajan vegnids constituids.

Art. 48 E. Dretgs reals / X. Register funsil / 7. Effects da furmas chantunalas

7. Effects da furmas chantunalas

1 Cun l’entrada en vigur dal dretg real ed avant l’introducziun dal register funsil pon ils chantuns designar las furmas, a las qualas ils effects dal register funsil vegnan attribuids immediatamain (omologaziun, inscripziun en registers da bains immobigliars, d’ipotecas u da servituts).

2 Ils chantuns pon fixar che questas furmas possedan er senza u avant l’introducziun dal register funsil ils effects ch’èn colliads cun tal e che concernan la constituziun, il transferiment, la midada e l’extincziun dals dretgs reals.

3 Effects dal register funsil a favur da terzas persunas da buna fai n’existan percunter betg avant ch’il register funsil è vegnì introducì u avant ch’in auter institut è vegnì declerà sco equivalent.

Art. 491F. Surannaziun

F. Surannaziun

1 Sch’il dretg nov fixescha in termin pli lung ch’il dretg vegl, vala il dretg nov, uschenavant che la surannaziun tenor il dretg vertent n’è betg anc entrada.

2 Sch’il dretg nov fixescha in termin pli curt, vala il dretg vegl.

3 L’entrada en vigur dal dretg nov n’ha nagins effects sin il cumenzament d’ina surannaziun currenta, nun che la lescha disponia insatge auter.

4 Dal rest vala il dretg nov per la surannaziun a partir dal mument ch’el entra en vigur.


1 Versiun tenor la cifra 3 da l’agiunta da la LF dals 15 da zer. 2018 (revisiun dal dretg da surannaziun), en vigur dapi il 1. da schan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).

Art. 50 G. Furmas da contract
Art. 51 A. Aboliziun dal dretg civil chantunal

A. Aboliziun dal dretg civil chantunal

Cun l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil èn abolidas tut las disposiziuns da dretg civil dals chantuns, nun ch’il dretg federal prevesia insatge auter.

Art. 52 B. Disposiziuns chantunalas cumplementaras / I. Dretgs ed obligaziuns dals chantuns

B. Disposiziuns chantunalas cumplementaras

I. Dretgs ed obligaziuns dals chantuns

1 Ils chantuns decreteschan las disposiziuns ch’èn previsas per cumplettar il nov Cudesch civil, en spezial en quai che concerna la cumpetenza da las autoritads e l’organisaziun dals uffizis da stadi civil, dals uffizis d’avugadia1 e dal register funsil.

2 Uschenavant ch’il dretg nov dovra, per pudair vegnir applitgà, necessariamain ina cumplettaziun tras disposiziuns chantunalas, èn ils chantuns obligads da decretar talas; els pon far quai ad interim tras ordinaziuns.2

3 Las disposiziuns chantunalas davart il dretg da register ston vegnir approvadas da la Confederaziun.3

4 Las ulteriuras disposiziuns chantunalas ston vegnir suttamessas a l’Uffizi federal da giustia per laschar prender enconuschientscha.4


1 Oz: autoritads per la protecziun da creschids (guardar art. 440).
2 Versiun tenor la cifra II 21 da la LF dals 15 da dec. 1989 davart l’approvaziun da decrets chantunals tras la Confederaziun, en vigur dapi il 1. da favr. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).
3 Versiun tenor la cifra I 2 da la LF dals 19 da dec. 2008 (protecziun da creschids, dretg da persunas e dretg dals uffants), en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
4 Integrà tras la cifra II 21 da la LF dals 15 da dec. 1989 davart l’approvaziun da decrets chantunals tras la Confederaziun (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333). Versiun tenor la cifra I 2 da la LF dals 19 da dec. 2008 (protecziun da creschids, dretg da persunas e dretg dals uffants), en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).

Art. 53 B. Disposiziuns chantunalas cumplementaras / II. Ordinaziuns substitutivas da la Confederaziun

II. Ordinaziuns substitutivas da la Confederaziun

1 Sch’in chantun n’ha betg decretà ad uras las disposiziuns necessarias, decretescha il Cussegl federal quellas provisoricamain empè dal chantun, annunziond quai a l’Assamblea federala.

2 Sch’in chantun na decretescha betg in’ordinaziun cumplettanta en ina chaussa, nua ch’ina tala n’è betg absolutamain necessaria, vegnan applitgadas las prescripziuns dal nov Cudesch civil.

Art. 54 C. Designaziun da las autoritads cumpetentas

C. Designaziun da las autoritads cumpetentas

1 Nua ch’il nov Cudesch civil discurra d’ina autoritad cumpetenta, decidan ils chantuns, tge autoritad ch’exista gia u che sto anc vegnir creada, che duai esser cumpetenta.

2 Nua che la lescha na discurra betg expressivamain dal derschader u d’ina autoritad administrativa, èn ils chantuns libers da designar sco cumpetenta in’autoritad giudiziala u administrativa.

3 Tant enavant ch’il Cudesch da procedura civila dals 19 da december 20081 n’è betg applitgabel, reglan ils chantuns la procedura.2


1 SR 272
2 Versiun tenor la cifra II 3 da l’agiunta 1 da la Procedura civila dals 19 da dec. 2008, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).

Art. 55 D. Documentaziun publica / I. En general
Art. 55a1D. Documentaziun publica / II. Copias e legalisaziuns electronicas

II. Copias e legalisaziuns electronicas

1 Ils chantuns pon autorisar ils funcziunaris da documentaziun da far copias electronicas da documents publics ch’els han emess.

2 Els pon er autorisar ils funcziunaris da documentaziun da certifitgar electronicamain che las copias electronicas ch’els han emess correspundian als documents originals sin palpiri sco er da legalisar l’autenticitad da suttascripziuns.

3 Il funcziunari da documentaziun sto duvrar ina signatura electronica qualifitgada che sa basa sin in certificat qualifitgà d’in purschider renconuschì da servetschs da certificaziun en il senn da la Lescha federala dals 18 da mars 20162 davart la signatura electronica.3

4 Il Cussegl federal decretescha las disposiziuns executivas che garanteschan l’interoperabilitad dals sistems d’informatica sco er l’integritad, l’autenticitad e la segirezza da las datas.


1 Integrà tras la cifra I 2 da la LF dals 11 da dec. 2009 (brev ipotecara registrada ed ulteriuras midadas en il dretg real), en vigur dapi il 1. da schan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 SR 943.03
3 Versiun tenor la cifra II 3 da l’agiunta da la LF dals 18 da mars 2016 davart la signatura electronica, en vigur dapi il 1. da schan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001).

Art. 561E. Concessiuns da dretgs d’aua

E. Concessiuns da dretgs d’aua

Fin ch’i vegn decretada ina lescha federala davart la concessiun da dretgs d’aua, vala la suandanta disposiziun:

Las concessiuns da dretgs vi dad auas publicas pon vegnir inscrittas en il register funsil sco dretgs independents e permanents, uschenavant ch’ellas en vegnidas dadas per almain 30 onns u per in temp nundeterminà ed uschenavant ch’ellas n’èn betg colliadas sco servituts vi d’in bain immobigliar.


1 Guardar ussa l’art. 59 da la LF dals 22 da dec. 1916 davart l’utilisaziun da las forzas idraulicas (AS 33 189; BBl 1912 II 669, 1916 III 411).

Art. 571F.–H. ...

F.–H. ...


1 Abolì tras l’art. 53 al. 1 lit. b da la LF dals 8 da nov. 1934 davart las bancas e las cassas da spargn, cun effect dapi il 1. da mars 1935 (AS 51 117; BBl 1934 I 171).

Art. 581J. Scussiun e concurs

J. Scussiun e concurs

La Lescha federala dals 11 d’avrigl 18892 davart scussiun e concurs vegn midada sco suonda suenter l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil:

...3


1 Nova numeraziun dals ultims quatter artitgels en consequenza da l’aboliziun dals anteriurs art. 58 e 59, tenor la cifra I da las Disp. trans. dal DO, en vigur dapi il 1. da schan. 1912 (AS 27 317; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 SR 281.1
3 Text guardar en la LF numnada. Per la versiun dals art. 132bis, 141 al. 3 e 258 al. 4 guardar AS 24 233 titel final art. 60.

Art. 591K. Applicaziun da dretg svizzer ed ester

K. Applicaziun da dretg svizzer ed ester

1 La Lescha federala dals 25 da zercladur 18912 davart las relaziuns da dretg civil dals domiciliads e dals dimorants mantegna sia vigur per las relaziuns da dretg dals Svizzers a l’exteriur e dals esters en Svizra ed uschenavant ch’i dat conflicts pervia dal dretg chantunal different.

2 ...3

3 La Lescha federala dals 25 da zercladur 1891 cuntegna la suandanta integraziun: art. 7a–7i

...


1 Nova numeraziun dals ultims quatter artitgels en consequenza da l’aboliziun dals anteriurs art. 58 e 59, tenor la cifra I da las Disp. trans. dal DO, en vigur dapi il 1. da schan. 1912 (AS 27 317; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 [BS 2 737; AS 1972 2819, 1977 237 II 1, 1986 122 II 1; AS 1988 1776 agiunta cifra I lit. a]. Guardar ussa la LDIP dals 18 da dec. 1987 (SR 291).
3 Abolì tras la cifra I 2 da la LF dals 5 d’oct. 1984, cun effect dapi il 1. da schan. 1988 (AS 1986 122; BBl 1979 II 1191).

Art. 601L. Aboliziun dal dretg civil federal

L. Aboliziun dal dretg civil federal

1 Cun l’entrada en vigur dal nov Cudesch civil èn abolidas tut las disposiziuns dal dretg civil da la Confederaziun che stattan en cuntradicziun cun quel.

2 En spezial èn abolidas: la Lescha federala dals 24 da december 18742 davart ils acts da stadi civil e la maridaglia; la Lescha federala dals 22 da zercladur 18813 davart l’abilitad d’agir persunala; la Lescha federala dals 14 da zercladur 18814 davart il Dretg d’obligaziuns.

3 En vigur restan las leschas spezialas davart il dretg da viafiers, da bastiments a vapur, da posta, da telegraf e da telefon, davart l’impegnaziun e la liquidaziun sfurzada da las viafiers, quellas davart la lavur en fabrica e la responsabladad en manaschis da fabrica ed en autras interpresas sco er tut las leschas federalas davart objects dal Dretg d’obligaziuns, ch’èn vegnidas decretadas ultra da la Lescha federala dals 14 da zercladur 1881 davart il Dretg d’obligaziuns.


1 Versiun tenor la cifra I da la Disposiziun transitorica dal DO, en vigur dapi il 1. da schan. 1912 (AS 27 317; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 [AS 1 506]
3 [AS 5 556]
4 [AS 5 635, 11 490; BS 2 784 art. 103 al. 1]

Art. 611M. Disposiziun finala M. Disposiziun finala

M. Disposiziun finala

1 Il nov Cudesch civil entra en vigur il 1. da schaner 1912.

2 Cun il consentiment da l’Assamblea federala po il Cussegl federal metter en vigur gia pli baud singulas disposiziuns.


1 Nova numeraziun dals ultims quatter artitgels en consequenza da l’aboliziun dals anteriurs art. 58 e 59, tenor la cifra I da las Disp. trans. dal DO, en vigur dapi il 1. da schan. 1912 (AS 27 317; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).


1 Versiun tenor la cifra I 4 da la LF dals 26 zer. 1998, en vigur dapi il 1. da schan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).2 Versiun tenor la cifra I 4 da la LF dals 26 zer. 1998, en vigur dapi il 1. da schan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).

  Text da las anteriuras disposiziuns1  dal sisavel titel

  Sisavel titel: Il dretg dals bains matrimonials dals consorts

  Emprim chapitel: Prescripziuns generalas

Art. 178 A. Urden ordinari dals bains

A. Urden ordinari dals bains

Ils consorts èn suttamess a las prescripziuns davart l’uniun dals bains, nun ch’els fixeschian insatge auter cun in contract matrimonial u ch’els sajan suttamess a l’urden extraordinari dals bains.

Art. 179 B. Urden dals bains dal contract matrimonial / I. Cuntegn dal contract

B. Urden dals bains dal contract matrimonial

I. Cuntegn dal contract

1 Il contract matrimonial po vegnir fatg tant avant sco er suenter maridar.

2 Ils spus u ils consorts ston surpigliar per lur contract in dals urdens dals bains ch’èn previs en questa lescha.

3 In contract matrimonial ch’è vegnì fatg suenter maridar na dastga betg periclitar la responsabladad vertenta da la facultad vers terzas persunas.

Art. 180 B. Urden dals bains dal contract matrimonial / II. Abilitad da far in contract

II. Abilitad da far in contract

1 Per far, per midar e per annullar in contract matrimonial ston las parts contrahentas avair l’abilitad da giuditgar.

2 Sch’ellas èn minorennas u avugadadas, dovri il consentiment da lur represchentanza legala.

Art. 181 B. Urden dals bains dal contract matrimonial / III. Furma dal contract

III. Furma dal contract

1 Per far, per midar e per annullar en moda valaivla in contract matrimonial dovri ina documentaziun publica sco er la suttascripziun da las persunas contrahentas e da lur represchentanzas legalas.

2 Contracts matrimonials che vegnan fatgs durant la lètg basegnan ultra da quai il consentiment da l’autoritad tutelara.

3 Il contract matrimonial entra en vigur vers terzas persunas tenor las prescripziuns davart il register dals bains matrimonials.

Art. 182 C. Urden extraordinari dals bains / I. Separaziun legala dals bains

C. Urden extraordinari dals bains

I. Separaziun legala dals bains

1 Sch’ils crediturs han gì perditas tar il concurs d’in consort, vegn ina separaziun dals bains fatga tenor la lescha.

2 Sch’i èn avant maun – il mument ch’ils spus maridan – crediturs, che possedan attests da perdita, pon ils spus constituir la separaziun dals bains cun laschar registrar quest urden dals bains en il register dals bains matrimonials avant la maridaglia.

Art. 183 C. Urden extraordinari dals bains / II. Separaziun giudiziala dals bains / 1. Sin dumonda da la consorta

II. Separaziun giudiziala dals bains

1. Sin dumonda da la consorta

Il derschader sto ordinar la separaziun dals bains sin dumonda da la consorta, sche:

1.
il consort n’ha betg quità dal mantegniment da la dunna e da l’uffant tenor sia obligaziun;
2.
el na presta betg la garanzia pretendida per il bain ch’è vegnì apportà da la consorta;
3.
il consort u il bain cuminaivel è surdebità.
Art. 184 C. Urden extraordinari dals bains / II. Separaziun giudiziala dals bains / 2. Sin dumonda dal consort

2. Sin dumonda dal consort

Il derschader sto ordinar la separaziun dals bains sin dumonda dal consort, sche:

1.
la consorta è surdebitada;
2.
la consorta refusa nungiustifitgadamain da dar a ses consort il consentiment ch’è necessari tenor la lescha u tenor l’urden dals bains per disponer davart la facultad matrimoniala;
3.
la consorta ha pretendì garanzias per il bain ch’ella ha apportà.
Art. 185 C. Urden extraordinari dals bains / II. Separaziun giudiziala dals bains / 3. Sin dumonda dals crediturs

3. Sin dumonda dals crediturs

Il derschader sto ordinar la separaziun dals bains sin dumonda d’in creditur, sche quel ha gì ina perdita tras la scussiun sin impegnaziun ch’è vegnida fatga cunter in consort.

Art. 186 C. Urden extraordinari dals bains / III. Cumenzament da la separaziun dals bains

III. Cumenzament da la separaziun dals bains

1 La separaziun dals bains pervia da concurs cumenza il mument ch’ils attests da perdita vegnan emess; en quai che concerna la facultad ch’ils consorts han acquistà tras ierta u en in’autra moda e maniera dapi l’avertura dal concurs ha ella dentant pir effect a partir dal mument da l’acquist.

2 La separaziun giudiziala dals bains cumenza il mument che la dumonda vegn fatga.

3 En cas d’in concurs u d’ina sentenzia giudiziala vegn la separaziun dals bains annunziada d’uffizi al register dals bains matrimonials per vegnir inscritta.

Art. 187 C. Urden extraordinari dals bains / IV. Annullaziun da la separaziun dals bains

IV. Annullaziun da la separaziun dals bains

1 La separaziun dals bains ch’è entrada pervia d’in concurs u ch’è vegnida ordinada pervia d’ina perdita tras scussiun sin impegnaziun na vegn betg abolida mo cun cuntentar ils crediturs.

2 Sin dumonda d’in consort po il derschader ordinar che l’urden dals bains vegl vegnia restabilì.

3 Il restabiliment sto vegnir annunzià d’uffizi per l’inscripziun en il register dals bains matrimonials.

Art. 188 D. Midada da l’urden dals bains / I. Responsabladad

D. Midada da l’urden dals bains

I. Responsabladad

1 Cun liquidar ils bains matrimonials tranter ils consorts u cun midar l’urden dals bains na dastgan ils crediturs d’in consort u da la cuminanza conjugala betg vegnir restrenschids en lur dretg da vegnir indemnisads or da la facultad dal consort u da la cuminanza conjugala.

2 Sch’ina tala facultad è passada en proprietad d’in consort, sto quel pajar ils debits. El po però sa deliberar da questa obligaziun, sch’el cumprova che la facultad obtegnida na basta betg per pajar quests debits.

3 La summa che la consorta survegn or dal concurs dal consort u or da l’impegnaziun adesiva, resta privada dals crediturs dal consort, nun che quels sajan er crediturs da la consorta.

Art. 189 D. Midada da l’urden dals bains / II. Liquidaziun en cas da la separaziun dals bains

II. Liquidaziun en cas da la separaziun dals bains

1 Sche la separaziun dals bains ha lieu durant la lètg, sa divida la facultad matrimoniala – cun resalva dals dretgs dals crediturs – en il bain propri da l’um ed en il bain propri da la dunna.

2 In avanzament vegn attribuì als consorts tenor l’urden dals bains vegl, ina diminuziun sto il consort surpigliar, nun ch’el cumprovia che la consorta haja chaschunà quella.

3 Sch’il consort salva la pussanza da disponer dal bain propri da la consorta durant la liquidaziun, sto el – sin dumonda da la consorta – prestar garanzias.

Art. 190 E. Bains reservads / I. Constituziun / 1. En general

E. Bains reservads

I. Constituziun

1. En general

1 Il bain reservà vegn constituì tras in contract matrimonial, tras ina contribuziun da terzas persunas u tenor la lescha.

2 La part obligatorica ch’in consort survegn da ses parents tras ierta, n’al po betg vegnir attribuida sco bain reservà.

Art. 191 E. Bains reservads / I. Constituziun / 2. Tenor la lescha

2. Tenor la lescha

Tenor la lescha èn bains reservads:

1.
ils objects che servan ad in consort exclusivamain per il diever persunal;
2.
las valurs da facultad dal bain da la consorta, cun las qualas la consorta pratitgescha ina professiun u in mastergn;
3.
il gudogn da la consorta che deriva d’ina lavur independenta.
Art. 192 E. Bains reservads / II. Effects

II. Effects

1 Il bain reservà suttastat per regla, ed en spezial en vista a l’obligaziun da la consorta da gidar a purtar ils custs da la lètg, a las reglas da la separaziun dals bains.

2 La consorta sto duvrar ses gudogn che deriva da la lavur – sche necessari – per ils basegns da la chasada.

Art. 193 E. Bains reservads / III. Chargia da cumprova

III. Chargia da cumprova

Sch’in consort pretenda ch’ina valur da facultad appartegnia al bain reservà, sto el cumprovar quai.


  Segund chapitel: L’uniun dals bains

Art. 194 A. Relaziuns da proprietad / I. Facultad matrimoniala

A. Relaziuns da proprietad

I. Facultad matrimoniala

1 L’uniun dals bains reunescha tut las facultads, che appartegnan als consorts il mument da la maridaglia u che passan ad els durant la lètg, a la facultad matrimoniala.

2 Exceptads da quai è il bain reservà da la consorta.

Art. 195 A. Relaziuns da proprietad / II. Proprietad dal consort e da la consorta

II. Proprietad dal consort e da la consorta

1 La part da la facultad matrimoniala che tutga a la consorta il mument ch’ella marida u che passa gratuitamain ad ella durant la lètg per motiv d’ierta u en autra moda e maniera, è il bain ch’ella ha apportà en la lètg e resta en sia proprietad.

2 Il consort ha la proprietad dal bain ch’el ha apportà en la lètg e da tut las facultads matrimonialas che na tutgan betg tar il bain da la consorta.

3 Il gudogn da la consorta e dals fritgs natirals dal bain da la consorta daventa proprietad dal consort il mument da sia scadenza u da la separaziun, cun resalva da las disposiziuns davart ils bains reservads.

Art. 196 A. Relaziuns da proprietad / III. Cumprova

III. Cumprova

1 Sch’in consort pretenda ch’ina valur da facultad appartegnia al bain da la consorta, sto el cumprovar quai.

2 Sch’i vegnan fatgas acquisiziuns durant la lètg per remplazzar valurs da facultad da la consorta, vegni supponì che quellas tutgian tar il bain da la consorta.

Art. 197 A. Relaziuns da proprietad / IV. Inventari / 1. Constituziun e forza da cumprova

IV. Inventari

1. Constituziun e forza da cumprova

1 Tant il consort sco er la consorta pon pretender da tut temp ch’i vegnia fatg in inventari public dals bains propris ch’els han apportà en la lètg.

2 Sch’in tal inventari vegn fatg entaifer 6 mais suenter ch’ils bains èn vegnids apportads, vegn quel supponì sco correct.

Art. 198 A. Relaziuns da proprietad / IV. Inventari / 2. Impurtanza da la stimaziun

2. Impurtanza da la stimaziun

1 Sch’i vegn colliada ina stimaziun cun l’inventari e sche la stimaziun vegn fatga en in document public, vegn l’obligaziun vicendaivla dals consorts da cumpensar las valurs da facultad mancantas fixada tras questa stimaziun.

2 Sche objects èn vegnids alienads da buna fai durant la lètg per in pretsch pli bass che la valur da stimaziun, remplazza il retgav la summa da stimaziun.

Art. 199 A. Relaziuns da proprietad / V. Proprietad dal consort vi dal bain da la consorta

V. Proprietad dal consort vi dal bain da la consorta

Tras la stimaziun po vegnir colliada – 6 mais suenter ch’il bain da la consorta è vegnì apportà – la disposiziun ch’il bain da la consorta passa en la proprietad dal consort per la summa da stimaziun e ch’il bain da la consorta na duai betg vegnir midà, resguardond las prescripziuns davart il contract matrimonial.

Art. 200 B. Administraziun, utilisaziun, e cumpetenza da disponer / I. Administraziun

B. Administraziun, utilisaziun, e cumpetenza da disponer

I. Administraziun

1 Il consort administrescha la facultad matrimoniala.

2 El surpiglia ils custs da l’administraziun.

3 La consorta ha il dretg d’administrar la facultad matrimoniala, uschenavant ch’ella è autorisada da represchentar la cuminanza conjugala.

Art. 201 B. Administraziun, utilisaziun, e cumpetenza da disponer / II. Utilisaziun

II. Utilisaziun

1 Il consort ha il dretg d’utilisar il bain che la consorta ha apportà en la lètg ed è responsabel per quel sco in giudider.

2 Questa responsabladad na vegn betg augmentada tras la stimaziun dal bain da la consorta en l’inventari.

3 Daner blut, autras chaussas ed auters titels al purtader remplazzabels ch’èn vegnids fixads mo tenor lur gener, passan a la proprietad dal consort; la consorta daventa creditura da las valurs.

Art. 202 B. Administraziun, utilisaziun, e cumpetenza da disponer / III. Cumpetenza da disponer / 1. Dal consort

III. Cumpetenza da disponer

1. Dal consort

1 Per disponer davart las valurs da facultad dal bain che la consorta ha apportà en la lètg e che n’è betg passà en la proprietad dal consort dovra quel il consentiment da la consorta, sch’i sa tracta da dapli che da l’administraziun usitada.

2 Terzas persunas dastgan dentant premetter quest consentiment, sch’ellas na san betg u na duessan betg savair ch’el manca, u sch’i na sa tracta betg da valurs da facultad che mintgin po enconuscher sco valurs che appartegnan a la consorta.

Art. 203 B. Administraziun, utilisaziun, e cumpetenza da disponer / III. Cumpetenza da disponer / 2. Da la consorta / a. En general

2. Da la consorta

a. En general

La consorta po disponer da la facultad matrimoniala, sche la represchentanza da la cuminanza conjugala giustifitgescha quai.

Art. 204 B. Administraziun, utilisaziun, e cumpetenza da disponer / III. Cumpetenza da disponer / 2. Da la consorta / b. Refusa d’iertas

b. Refusa d’iertas

1 Per refusar ina ierta dovra la consorta il consentiment dal consort.

2 Sch’il consort refusa da dar ses consentiment, po la consorta recurrer a l’autoritad tutelara.

Art. 205 C. Garanzia dal bain da la consorta

C. Garanzia dal bain da la consorta

1 Sin dumonda da la consorta è il consort obligà d’infurmar ella da tut temp davart il stadi dal bain ch’ella ha apportà en la lètg.

2 La consorta po pretender da tut temp ina garanzia.

3 Il plant da contestaziun tenor la Lescha federala dals 11 d’avrigl 18891 davart scussiun e concurs resta resalvada.


1 SR 281.1

Art. 206 D. Responsabladad / I. Responsabladad dal consort

D. Responsabladad

I. Responsabladad dal consort

Il consort stat bun:

1.
per ses debits d’avant la lètg;
2.
per ils debits ch’el ha fatg durant la lètg;
3.
per ils debits che resultan tras la represchentanza da la cuminanza conjugala tras la consorta.
Art. 207 D. Responsabladad / II. Responsabladad da la consorta / 1. Cun l’entira facultad

II. Responsabladad da la consorta

1. Cun l’entira facultad

1 La consorta stat buna cun sia entira facultad, senza prender resguard dals dretgs dal consort che derivan da l’urden dals bains:

1.
per ses debits d’avant la lètg;
2.
per ils debits ch’ella fa cun il consentiment dal consort u a favur dal consort cun il consentiment da l’autoritad tutelara;
3.
per ils debits che resultan cun pratitgar regularmain sia professiun u ses mastergn;
4.
per ils debits or d’iertas che pervegnan ad ella;
5.
per ils debits tras acts illegals.

2 Per ils debits ch’ella u che ses consort fa per la chasada cuminaivla stat ella buna, sch’il consort è insolvent.

Art. 208 D. Responsabladad / II. Responsabladad da la consorta / 2. Cun il bain reservà

2. Cun il bain reservà

1 Durant e suenter la lètg sto la consorta star buna mo cun la valur da ses bains reservads:

1.
per ils debits ch’ella fa sco debits dal bain reservà;
2.
per ils debits ch’ella fa senza il consentiment dal consort;
3.
per ils debits ch’ella fa, surpassond sia cumpetenza da represchentar la cuminanza conjugala.

2 Resalvadas restan las pretensiuns che resultan tras enritgiment nungiustifitgà.

Art. 209 E. Pretensiuns d’indemnisaziun / I. Scadenza

E. Pretensiuns d’indemnisaziun

I. Scadenza

1 Sch’ils debits, per ils quals il bain che la consorta ha apportà en la lètg stat bun, èn vegnids pajads cun il bain dal consort u sch’ils debits dal consort èn vegnids pajads cun il bain che la consorta ha apportà en la lètg, exista ina pretensiun d’indemnisaziun che sto dentant vegnir pajada pir, cur che l’uniun dals bains vegn annullada, cun resalva da las excepziuns legalas.

2 Sche debits che derivan dal bain reservà da la consorta vegnan pajads cun la facultad matrimoniala u sche debits, per ils quals la facultad matrimoniala stat buna, vegnan pajads cun il bain reservà, po la gulivaziun vegnir pretendida gia durant la lètg.

Art. 210 E. Pretensiuns d’indemnisaziun / II. Concurs dal consort ed impegnaziun / 1. Dretg da la consorta

II. Concurs dal consort ed impegnaziun

1. Dretg da la consorta

1 La consorta po far valair sias pretensiuns d’indemnisaziun per il bain ch’ella ha apportà en la lètg e che n’exista betg pli tar il concurs e tar l’impegnaziun da las valurs da facultad dal consort.

2 Las cuntrapretensiuns dal consort vegnan deducidas.

3 Las valurs da facultad ch’èn anc avant maun po la consorta surpigliar sco proprietaria.

Art. 211 E. Pretensiuns d’indemnisaziun / II. Concurs dal consort ed impegnaziun / 2. Privilegi

2. Privilegi

1 Sch’il bain che la consorta ha apportà en la lètg na vegn betg cuvrì per la mesadad, en cas ch’ella surpiglia sia proprietad e ch’ella survegn garanzias, vegn la pretensiun d’indemnisaziun per il rest da questa mesadad privilegiada tenor la Lescha federala dals 11 d’avrigl 18891 davart scussiun e concurs.

2 La cessiun dal privilegi sco er la renunzia al privilegi a favur da singuls crediturs èn nunvalaivlas.


1 SR 281.1

Art. 212 F. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / I. Mort da la consorta

F. Dissoluziun da la facultad matrimoniala

I. Mort da la consorta

1 Sche la consorta mora, croda il bain ch’ella ha apportà en la lètg a ses ertavels, cun resalva da las pretensiuns dal dretg d’ierta dal consort.

2 Quai che manca sto il consort indemnisar, sch’el è responsabel, cun metter a quint sias pretensiuns a la consorta.

Art. 213 F. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / II. Mort dal consort

II. Mort dal consort

Sch’il consort mora, prenda la consorta enavos il bain ch’ella ha apportà en la lètg e ch’è anc avant maun; ella po far valair cunter ils ertavels la pretensiun d’indemnisaziun per las parts che mancan.

Art. 214 F. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / III. Avanzament e diminuziun

III. Avanzament e diminuziun

1 Sch’i resulta in avanzament suenter la determinaziun dal bain dal consort e da la consorta, tutga el per in terz a la consorta u a ses ertavels ed il rest al consort u a ses ertavels.

2 Sche la facultad matrimoniala vegn diminuida, surpiglian il consort u ses ertavels la diminuziun, nun ch’i vegnia cumprovà che la consorta haja chaschunà quella.

3 Tras in contract matrimonial poi vegnir fixada in’autra participaziun a l’avanzament u a la diminuziun.


  Terz chapitel: La cuminanza dals bains

Art. 215 A. Cuminanza generala dals bains / I. Facultad matrimoniala

A. Cuminanza generala dals bains

I. Facultad matrimoniala

1 La cuminanza generala dals bains unescha la facultad e las entradas dal consort e da la consorta en in unic bain cuminaivel; quel appartegna nundivididamain e cumplettamain a tuts dus consorts.

2 Ni il consort ni la consorta na po disponer da sia part dal bain cuminaivel.

3 Sch’in consort pretenda ch’ina valur da facultad n’appartegnia betg al bain cuminaivel, sto el cumprovar quai.

Art. 216 A. Cuminanza generala dals bains / II. Administraziun e cumpetenza da disponer / 1. Administraziun

II. Administraziun e cumpetenza da disponer

1. Administraziun

1 Il consort administrescha il bain cuminaivel.

2 Ils custs da l’administraziun van a quint dal bain cuminaivel.

3 La consorta ha il dretg d’administrar il bain cuminaivel, uschenavant ch’ella è autorisada da represchentar la cuminanza conjugala.

Art. 217 A. Cuminanza generala dals bains / II. Administraziun e cumpetenza da disponer / 2. Cumpetenza da disponer / a. Disposiziun dal bain cuminaivel

2. Cumpetenza da disponer

a. Disposiziun dal bain cuminaivel

1 Per disponer da las valurs da facultad dal bain cuminaivel dovri ina decleraziun dals dus consorts u il consentiment d’in consort als acts da disposiziun da l’auter, nun ch’i sa tractia da l’administraziun ordinaria.

2 Terzas persunas dastgan dentant premetter quest consentiment, sch’ellas na san betg u na duessan betg savair ch’el manca, u sch’i na sa tracta betg da valurs da facultad che mintgin po enconuscher sco valurs che appartegnan al bain cuminaivel.

Art. 218 A. Cuminanza generala dals bains / II. Administraziun e cumpetenza da disponer / 2. Cumpetenza da disponer / b. Refusa d’iertas

b. Refusa d’iertas

1 Per refusar iertas dovra in consort durant la lètg il consentiment da l’auter.

2 Sche ses consentiment è vegnì refusà, po el recurrer a l’autoritad tutelara.

Art. 219 A. Cuminanza generala dals bains / III. Responsabladad / 1. Debits dal consort

III. Responsabladad

1. Debits dal consort

Il consort stat bun persunalmain e cun il bain cuminaivel:

1.
per ils debits da tuts dus consorts d’avant la lètg;
2.
per ils debits che resultan tras la represchentanza da la cuminanza conjugala tras la consorta;
3.
per tut ils auters debits che vegnan fatgs durant la lètg tras el u – sin donn e cust dal bain cuminaivel – tras la consorta.
Art. 220 A. Cuminanza generala dals bains / III. Responsabladad / 2. Debits da la consorta / a. Da la consorta e dal bain cuminaivel

2. Debits da la consorta

a. Da la consorta e dal bain cuminaivel

1 Ultra dal bain cuminaivel stat la consorta buna persunalmain:

1.
per ses debits d’avant la lètg;
2.
per ils debits ch’ella fa cun il consentiment dal consort u a favur dal consort cun il consentiment da l’autoritad tutelara;
3.
per ils debits che resultan cun pratitgar regularmain sia professiun u ses mastergn;
4.
per ils debits or d’iertas che pervegnan ad ella;
5.
per ils debits tras acts illegals.

2 Per ils debits ch’ella u che ses consort fa per la chasada cuminaivla stat ella buna, sch’il bain cuminaivel na basta betg.

3 Per ils auters debits dal bain cuminaivel na stat ella betg buna persunalmain.

Art. 221 A. Cuminanza generala dals bains / III. Responsabladad / 2. Debits da la consorta / b. Dals bains reservads da la consorta

b. Dals bains reservads da la consorta

1 Durant e suenter la lètg sto la consorta star buna mo cun la valur da ses bains reservads:

1.
per ils debits ch’ella fa tras debits dals bains reservads;
2.
per ils debits ch’ella fa senza il consentiment dal consort;
3.
per ils debits ch’ella fa, surpassond sia cumpetenza da represchentar la cuminanza conjugala.

2 Resalvadas restan las pretensiuns che resultan tras enritgiment nungiustifitgà.

Art. 222 A. Cuminanza generala dals bains / III. Responsabladad / 3. Execuziun sfurzada

3. Execuziun sfurzada

Durant la cuminanza dals bains sa drizza l’execuziun sfurzada per ils debits, per ils quals il bain cuminaivel stat bun, cunter il consort.

Art. 223 A. Cuminanza generala dals bains / IV. Pretensiuns d’indemnisaziun / 1. En general

IV. Pretensiuns d’indemnisaziun

1. En general

1 Sche debits, per ils quals il bain cuminaivel stat bun, vegnan pajads or dal bain cuminaivel, na resultan naginas pretensiuns d’indemnisaziun tranter ils consorts.

2 Sche debits cuminaivels vegnan pajads or dals bains reservads u sche debits dals bains reservads vegnan pajads or dal bain cuminaivel, resulta ina pretensiun d’indemnisaziun che po vegnir fatga valair gia durant la lètg.

Art. 224 A. Cuminanza generala dals bains / IV. Pretensiuns d’indemnisaziun / 2. Bain da la consorta

2. Bain da la consorta

1 En il concurs dal consort ed en cas d’ina impegnaziun da valurs da facultad dal bain cuminaivel po la consorta far valair ina pretensiun per ses bain appurtà; per la mesadad da questa pretensiun giauda ella in privilegi tenor la Lescha federala dals 11 d’avrigl 18891 davart scussiun e concurs.

2 La cessiun dal privilegi sco er la renunzia al privilegi a favur da singuls crediturs èn nunvalaivlas.


1 SR 281.1.

Art. 225 A. Cuminanza generala dals bains / V. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / 1. Grondezza da las parts / a. Tenor lescha

V. Dissoluziun da la facultad matrimoniala

1. Grondezza da las parts

a. Tenor lescha

1 Sch’in consort mora, va ina mesadad dal bain cuminaivel al consort survivent.

2 L’autra mesadad va als ertavels dal defunct, cun resalva da las pretensiuns dal dretg d’ierta dal survivent.

3 Sch’il consort survivent n’è betg degn d’ertar, na po el pretender en nagin cas dapli or da la cuminanza dals bains che quai ch’el survegniss en cas da divorzi.

Art. 226 A. Cuminanza generala dals bains / V. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / 1. Grondezza da las parts / b. Tenor contract

b. Tenor contract

1 Empè da la partiziun mez a mez poi vegnir fixada in’autra partiziun en in contract matrimonial.

2 Ils descendents dal consort defunct han dentant en mintga cas il dretg sin in quart da la facultad totala ch’è avant maun il mument da sia mort.

Art. 227 A. Cuminanza generala dals bains / V. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / 2. Responsabladad dal survivent

2. Responsabladad dal survivent

1 Il consort survivent resta persunalmain responsabel per tut ils debits dal bain cuminaivel.

2 La consorta surviventa sa deliberescha – refusond sia part da l’ierta – da mintga responsabladad per ils debits dal bain cuminaivel che n’èn betg a medem temp ses debits persunals.

3 Sch’ella surpiglia sia part da l’ierta, è ella responsabla; ella po dentant sa deliberar da questa responsabladad, uschenavant ch’ella po cumprovar ch’ils bains surpigliads na bastan betg per pajar il debit.

Art. 228 A. Cuminanza generala dals bains / V. Dissoluziun da la facultad matrimoniala / 3. Imputaziun dals apports

3. Imputaziun dals apports

Tar la partiziun po il consort survivent pretender che las valurs da facultad ch’el ha appurtà vegnian surlaschadas ad el, imputond quellas a sia part.

Art. 229 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / I. Premissa

B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains

I. Premissa

1 Il consort survivent po cuntinuar la cuminanza dals bains cun ils uffants cuminaivels.

2 Sch’ils uffants èn minorens, dovri il consentiment da l’autoritad tutelara per quest intent.

3 Sche la cuminanza dals bains vegn cuntinuada, na pon vegnir fatgas valair naginas pretensiuns dal dretg d’ierta, fin che la cuminanza dals bains è terminada.

Art. 230 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / II. Dimensiun

II. Dimensiun

1 La cuminanza dals bains cuntinuada cumpiglia – ultra da la facultad matrimoniala vertenta – las entradas e l’acquist dals participads, cun excepziun dals bains reservads.

2 Quai che pervegn als uffants u al consort durant questa cuminanza en consequenza da la successiun d’ierta u en in’autra moda gratuita, daventa lur bain reservà, nun che quai saja disponì autramain.

3 L’execuziun sfurzada è limitada tranter ils participads da medema maniera sco tranter ils consorts.

Art. 231 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / III. Administraziun e represchentanza

III. Administraziun e represchentanza

1 Sch’ils uffants èn minorens, ha il consort survivent d’administrar e da represchentar la cuminanza dals bains cuntinuada.

2 Sch’els èn maiorens, poi vegnir fixà insatge auter en ina cunvegna.

Art. 232 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / IV. Schliaziun / 1. Tras decleraziun

IV. Schliaziun

1. Tras decleraziun

1 Il consort survivent po abolir da tut temp la cuminanza dals bains cuntinuada.

2 Ils uffants maiorens pon extrar da tut temp individualmain u cuminaivlamain da la cuminanza.

3 Per uffants minorens po l’autoritad tutelara declerar l’extrada.

Art. 233 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / IV. Schliaziun / 2. Tenor la lescha

2. Tenor la lescha

1 La cuminanza dals bains cuntinuada vegn abolida tenor la lescha:

1.
sch’il consort survivent mora u marida puspè;
2.
tras il concurs dal consort survivent u dals uffants.

2 Sche mo in dals uffants fa concurs, pon ils ulteriurs participads pretender l’exclusiun da quest uffant.

3 Sch’il bab fa concurs sco er sche valurs da facultad dal bain cuminaivel vegnan impegnadas, remplazzan ils uffants la mamma defuncta.

Art. 234 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / IV. Schliaziun / 3. Tras sentenzia

3. Tras sentenzia

1 Sch’in creditur ha subì ina perdita en la scussiun sin impegnaziun fatga cunter in dals uffants, po el pretender dal derschader che la cuminanza dals bains vegnia abolida.

2 Sche questa aboliziun vegn pretendida dal creditur d’in uffant, pon ils ulteriurs participads pretender l’exclusiun da quest uffant.

Art. 235 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / IV. Schliaziun / 4. Tras maridaglia u tras mort d’in uffant

4. Tras maridaglia u tras mort d’in uffant

1 Sch’in uffant marida, pon ils ulteriurs participads pretender l’exclusiun da quest uffant.

2 Sch’in uffant mora, laschond enavos descendents, pon ils ulteriurs participads pretender l’exclusiun da quests descendents.

3 Sch’in uffant mora, senza laschar enavos descendents, resta sia part tar il bain cuminaivel, cun resalva dals dretgs d’ertavels che na fan betg part da la cuminanza.

Art. 236 B. Cuntinuaziun da la cuminanza dals bains / IV. Schliaziun / 5. Moda da parter

5. Moda da parter

1 Sche la cuminanza dals bains cuntinuada vegn schliada u sch’in uffant vegn exclus, ha la partiziun u l’indemnisaziun lieu tenor la situaziun da la facultad ch’è avant maun quest mument.

2 Il consort mantegna las pretensiuns da dretg d’ierta sin las parts che pervegnan als singuls uffants.

3 La liquidaziun na dastga betg vegnir fatga da temp maladattà.

Art. 237 C. Cuminanza dals bains limitada / I. Cun separaziun dals bains

C. Cuminanza dals bains limitada

I. Cun separaziun dals bains

1 Tras in contract matrimonial pon ils consorts fixar ina cuminanza dals bains limitada, excludend da la cuminanza singulas valurs da facultad u tschertas spezias da bains, sco en spezial las immobiglias.

2 Las valurs da facultad exclusas èn suttamessas a las reglas da la separaziun dals bains.

Art. 238 C. Cuminanza dals bains limitada / II. Cun uniun dals bains

II. Cun uniun dals bains

1 Tras in contract matrimonial po il bain da la consorta ch’è exclus da la cuminanza vegnir suttamess a las reglas da l’uniun dals bains.

2 Ina tala cunvegna vegn presumada, sche la consorta ha surlaschà al consort l’administraziun e l’utilisaziun da questa facultad tras il contract matrimonial.

Art. 239 C. Cuminanza dals bains limitada / III. Cuminanza d’acquist / 1. Dimensiun

III. Cuminanza d’acquist

1. Dimensiun

1 Tras in contract matrimonial po la cuminanza dals bains vegnir limitada a l’acquist.

2 Quai ch’è vegnì acquistà durant la lètg, senza quai ch’è vegnì acquistà per remplazzar valurs da facultad appurtadas, furma l’acquist ed è suttamess a las reglas da la cuminanza dals bains.

3 La facultad appurtada dals consorts al cumenzament e durant la lètg è suttamessa a las reglas da l’uniun dals bains.

Art. 240 C. Cuminanza dals bains limitada / III. Cuminanza d’acquist / 2. Participaziun a l’avanzament u a la diminuziun

2. Participaziun a l’avanzament u a la diminuziun

1 In avanzament ch’è avant maun, cur che la cuminanza vegn abolida, vegn partì mez a mez tranter ils consorts u lur ertavels.

2 Ina diminuziun vegn surpigliada dal consort u da ses ertavels, nun ch’i vegnia cumprovà ch’ella è vegnida chaschunada da la consorta.

3 Tras in contract matrimonial poi vegnir fixada in’autra participaziun a l’avanzament u a la diminuziun.


  Quart chapitel: La separaziun dals bains

Art. 241 A. Dimensiun

A. Dimensiun

1 La separaziun dals bains che vegn constituida tenor la lescha u tras ina sentenzia giudiziala sa referescha a l’entira facultad da tuts dus consorts.

2 Sch’ella vegn constituida tras in contract matrimonial, sa referescha ella a l’entira facultad, nun ch’il contract cuntegnia excepziuns spezialas.

Art. 242 B. Proprietad, administraziun ed utilisaziun

B. Proprietad, administraziun ed utilisaziun

1 Mintga consort mantegna la proprietad vi da sia facultad sco er l’administraziun e l’utilisaziun da tala.

2 Sche la consorta ha surdà l’administraziun al consort, vegni presumà ch’el n’haja betg da dar quint ad ella durant la lètg e ch’el dastgia utilisar las entradas or da la facultad transferida sco contribuziun per las grevezzas matrimonialas.

3 La consorta na po betg renunziar valaivlamain a ses dretg da puspè surpigliar da tut temp l’administraziun.

Art. 243 C. Responsabladad / I. En general

C. Responsabladad

I. En general

1 Il consort stat bun persunalmain per ses debits d’avant la lètg sco er per ils debits che vegnan fatgs durant la lètg dad el ubain da la consorta, represchentond ella la cuminanza conjugala.

2 La consorta stat buna persunalmain per ses debits d’avant la lètg sco er per ses debits che resultan durant la lètg.

3 Per ils debits che vegnan fatgs dal consort u da la consorta per la chasada cuminaivla stat la consorta buna en cas d’insolvenza dal consort.

Art. 244 C. Responsabladad / II. Concurs dal consort ed impegnaziun

II. Concurs dal consort ed impegnaziun

1 En il concurs dal consort ed en cas d’impegnaziun da valurs da facultad dal consort n’ha la consorta nagin privilegi, er betg sch’ella ha surdà al consort l’administraziun da sia facultad.

2 Resalvadas restan las disposiziuns davart la taglia matrimoniala.

Art. 245 D. Entradas ed acquist

D. Entradas ed acquist

Las entradas e l’acquist appartegnan a quel consort che las ha procurà tras sia facultad u tras sia lavur.

Art. 246 E. Purtar las grevezzas matrimonialas

E. Purtar las grevezzas matrimonialas

1 Il consort po pretender che la consorta al prestia ina contribuziun adequata per purtar las grevezzas matrimonialas.

2 Sch’ils consorts n’arrivan betg da sa cunvegnir davart l’autezza da la contribuziun, vegn quella fixada da l’autoritad cumpetenta sin giavisch dad in dad els.

3 Il consort na sto betg indemnisar las prestaziuns da la consorta.

Art. 247 F. Taglia matrimoniala

F. Taglia matrimoniala

1 Il contract matrimonial po fixar ina summa dal bain da la consorta, che la consorta attribuescha sco taglia matrimoniala al consort per purtar las grevezzas matrimonialas.

2 Quai che la consorta surlascha da tala maniera al consort, è suttamess a las reglas da l’uniun dals bains, nun che quai saja vegnì reglà autramain.


  Tschintgavel chapitel: Il register dals bains matrimonials

Art. 248 A. Vigur legala

A. Vigur legala

1 Ils contracts matrimonials e las disposiziuns giudizialas che concernan il dretg dals bains sco er ils acts giuridics tranter consorts concernent il bain appurtà da la consorta u il bain cuminaivel, ston vegnir inscrits en il register dals bains matrimonials e vegnir publitgads, per ch’i entrian en vigur vers terzas persunas.

2 Ils ertavels dal consort defunct na vegnan betg considerads sco terzas persunas.

Art. 249 B. Inscripziun / I. Object

B. Inscripziun

I. Object

1 Inscrittas vegnan las disposiziuns che duain avair in effect vers terzas persunas.

2 L’inscripziun vegn fatga sin giavisch d’in dals consorts, nun che la lescha disponia autramain u ch’il contract matrimonial n’excludia betg expressivamain l’inscripziun.

Art. 250 B. Inscripziun / II. Lieu

II. Lieu

1 L’inscripziun vegn fatga en il register dal domicil dal consort.

2 Sch’il consort transferescha ses domicil en in auter district da register, sto l’inscripziun vegnir fatga entaifer 3 mais er al nov domicil.

3 L’inscripziun en il register dal domicil anteriur perda ses effect giuridic suenter 3 mais, quintà a partir da la midada dal domicil.

Art. 251 C. Gestiun dal register C. Gestiun dal register
Fichier unique

Art. 1 A. Applicazione del diritto
Art. 2 B. Limiti dei rapporti giuridici / I. Osservanza della buona fede
Art. 3 B. Limiti dei rapporti giuridici / II. Effetti della buona fede
Art. 4 B. Limiti dei rapporti giuridici / III. Apprezzamento del giudice
Art. 5 C. Rapporti col diritto cantonale / I. Diritto civile dei Cantoni ed uso locale
Art. 6 C. Rapporti col diritto cantonale / II. Diritto pubblico cantonale
Art. 7 D. Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni
Art. 8 E. Prove / I. Onere della prova
Art. 9 E. Prove / II. Prova dei documenti pubblici
Art. 101
Art. 11 A. Personalità in genere / I. Godimento dei diritti civili
Art. 12 A. Personalità in genere / II. Esercizio dei diritti civili / 1. Oggetto
Art. 13 A. Personalità in genere / II. Esercizio dei diritti civili / 2. Condizioni / a. In genere
Art. 141A. Personalità in genere / II. Esercizio dei diritti civili / 2. Condizioni / b. Maggiore età
Art. 151A. Personalità in genere / II. Esercizio dei diritti civili / 2. Condizioni / c.
Art. 161A. Personalità in genere / II. Esercizio dei diritti civili / 2. Condizioni / d. Capacità di discernimento
Art. 171A. Personalità in genere / III. Incapacità d’agire / 1. In genere
Art. 18 A. Personalità in genere / III. Incapacità d’agire / 2. Mancanza di discernimento
Art. 19 A. Personalità in genere / III. Incapacità d’agire / 3. Persone capaci di discernimento ma incapaci di agire / a. Principio
Art. 19a1A. Personalità in genere / III. Incapacità d’agire / 3. Persone capaci di discernimento ma incapaci di agire / b. Consenso del rappresentante legale
Art. 19b1A. Personalità in genere / III. Incapacità d’agire / 3. Persone capaci di discernimento ma incapaci di agire / c. Difetto di ratifica
Art. 19c1A. Personalità in genere / III. Incapacità d’agire / 4. Diritti strettamente personali
Art. 19d1A. Personalità in genere / IIIbis. Limitazione dell’esercizio dei diritti civili
Art. 20 A. Personalità in genere / IV. Parentela e affinità / 1. Parentela
Art. 211A. Personalità in genere / IV. Parentela e affinità / 2. Affinità
Art. 22 A. Personalità in genere / V. Cittadinanza e domicilio / 1. Cittadinanza
Art. 23 A. Personalità in genere / V. Cittadinanza e domicilio / 2. Domicilio / a. Nozione
Art. 24 A. Personalità in genere / V. Cittadinanza e domicilio / 2. Domicilio / b. Cambiamento di domicilio o dimora
Art. 251A. Personalità in genere / V. Cittadinanza e domicilio / 2. Domicilio / c. Domicilio dei minorenni
Art. 261A. Personalità in genere / V. Cittadinanza e domicilio / 2. Domicilio / d. Domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale
Art. 27 B. Protezione della personalità / I. Contro impegni eccessivi
Art. 281B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 1. Principio
Art. 28a1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 2. Azioni / a. In genere
Art. 28b1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 2. Azioni / b. Violenza, minacce o insidie
Art. 28c a 28f1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 3.
Art. 28g1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 4. Diritto di risposta / a. Principio
Art. 28h1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 4. Diritto di risposta / b. Forma e contenuto
Art. 28i1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 4. Diritto di risposta / c. Procedura
Art. 28k1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 4. Diritto di risposta / d. Diffusione
Art. 28l1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 4. Diritto di risposta / e. Intervento del giudice
Art. 29 B. Protezione della personalità / III. Diritto a nome / 1. Protezione
Art. 30 B. Protezione della personalità / III. Diritto a nome / 2. Cambiamento del nome / a. In genere
Art. 30a1B. Protezione della personalità / III. Diritto a nome / 2. Cambiamento del nome / b. In caso di morte di un coniuge
Art. 31 C. Principio e fine della personalità / I. Nascita e morte
Art. 32 C. Principio e fine della personalità / II. Regole probatorie / 1. Onere della prova
Art. 33 C. Principio e fine della personalità / II. Regole probatorie / 2. Mezzi di prova / a. In genere
Art. 34 C. Principio e fine della personalità / II. Regole probatorie / 2. Mezzi di prova / b. Indizio di morte
Art. 35 C. Principio e fine della personalità / III. Dichiarazione della scomparsa / 1. In genere
Art. 36 C. Principio e fine della personalità / III. Dichiarazione della scomparsa / 2. Procedura
Art. 37 C. Principio e fine della personalità / III. Dichiarazione della scomparsa / 3. Caducità della istanza
Art. 38 C. Principio e fine della personalità / III. Dichiarazione della scomparsa / 4. Effetti della scomparsa
Art. 391A. Registro / I. In genere
Art. 40 A. Registro / II. Obbligo di notificazione
Art. 41 A. Registro / III. Prova di dati non controversi
Art. 42 A. Registro / IV. Rettificazione / 1. Da parte del giudice
Art. 43 A. Registro / IV. Rettificazione / 2. Da parte delle autorità dello stato civile
Art. 43a1A. Registro / V. Protezione e divulgazione dei dati
Art. 44 B. Organizzazione / I. Autorità dello stato civile / 1. Ufficiali dello stato civile
Art. 45 B. Organizzazione / I. Autorità dello stato civile / 2. Autorità di vigilanza
Art. 45a1B. Organizzazione / Ia. Sistema centrale d’informazione sulle persone
Art. 46 B. Organizzazione / II. Responsabilità
Art. 47 B. Organizzazione / III. Misure disciplinari
Art. 48 C. Disposizioni d’esecuzione / I. Diritto federale
Art. 49 C. Disposizioni d’esecuzione / II. Diritto cantonale
Art. 50 e 51
Art. 52 A. Personalità
Art. 53 B. Godimento dei diritti civili
Art. 54 C. Esercizio dei diritti civili / I. Condizioni
Art. 55 C. Esercizio dei diritti civili / II. Modo
Art. 561D. Sede
Art. 57 E. Cessazione della personalità / I. Devoluzione del patrimonio
Art. 58 E. Cessazione della personalità / II. Liquidazione
Art. 59 F. Riserve di diritto pubblico e di diritto particolare
Art. 60 A. Loro costituzione / I. Unioni corporative
Art. 61 A. Loro costituzione / II. Iscrizione nel registro di commercio
Art. 62 A. Loro costituzione / III. Associazioni senza personalità
Art. 63 A. Loro costituzione / IV. Relazioni fra gli statuti e la legge
Art. 64 B. Loro organizzazione / I. Assemblea sociale / 1. Funzioni e convocazione
Art. 65 B. Loro organizzazione / I. Assemblea sociale / 2. Competenze
Art. 66 B. Loro organizzazione / I. Assemblea sociale / 3. Risoluzioni sociali / a. Forma
Art. 67 B. Loro organizzazione / I. Assemblea sociale / 3. Risoluzioni sociali / b. Diritto di voto e maggioranza
Art. 68 B. Loro organizzazione / I. Assemblea sociale / 3. Risoluzioni sociali / c. Esclusione dal diritto di voto
Art. 69 B. Loro organizzazione / II. Direzione / 1. Diritti e doveri in generale
Art. 69a1B. Loro organizzazione / II. Direzione / 2. Contabilità
Art. 69b1B. Loro organizzazione / III. Ufficio di revisione
Art. 69c1B. Loro organizzazione / IV. Lacune nell’organizzazione
Art. 70 C. Diritti e doveri dei soci / I. Ammissione e dimissione
Art. 711C. Diritti e doveri dei soci / II. Contributi
Art. 72 C. Diritti e doveri dei soci / III. Esclusione
Art. 73 C. Diritti e doveri dei soci / IV. Effetti della dimissione e dell’esclusione
Art. 74 C. Diritti e doveri dei soci / V. Protezione del fine
Art. 75 C. Diritti e doveri dei soci / VI. Protezione dei diritti dei soci
Art. 75a1Cbis. Responsabilità
Art. 76 D. Scioglimento / I. Modi / 1. Per risoluzione
Art. 77 D. Scioglimento / I. Modi / 2. Per legge
Art. 78 D. Scioglimento / I. Modi / 3. Per sentenza del giudice
Art. 79 D. Scioglimento / II. Cancellazione dal registro
Art. 80 A. Costituzione / I. In genere
Art. 81 A. Costituzione / II. Forma
Art. 82 A. Costituzione / III. Contestazione
Art. 831B. Organizzazione / I. In genere
Art. 83a1B. Organizzazione / II. Contabilità
Art. 83b1B. Organizzazione / III. Ufficio di revisione / 1. Obbligo di revisione e diritto applicabile
Art. 83c1B. Organizzazione / III. Ufficio di revisione / 2. Rapporto con l’autorità di vigilanza
Art. 83d1B. Organizzazione / IV. Lacune nell’organizzazione
Art. 84 C. Vigilanza
Art. 84a1Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d’insolvenza
Art. 84b1
Art. 851D. Modificazione / I. Dell’organizzazione
Art. 86 D. Modificazione / II. Del fine / 1. Su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione
Art. 86a1D. Modificazione / II. Del fine / 2. Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte
Art. 86b1D. Modificazione / III. Modifiche accessorie dell’atto di fondazione
Art. 87 E. Fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche
Art. 881F. Soppressione e cancellazione dal registro / I. Soppressione da parte dell’autorità competente
Art. 891F. Soppressione e cancellazione dal registro / II. Legittimazione attiva, cancellazione dal registro
Art. 89a1G. Fondazioni di previdenza a favore del personale
Art. 89b A. Difetto di amministrazione
Art. 89c B. Competenza B. Competenza
Art. 90 A. Promessa nuziale
Art. 91 B. Scioglimento del fidanzamento / I. Regali
Art. 92 B. Scioglimento del fidanzamento / II. Partecipazione finanziaria
Art. 93 B. Scioglimento del fidanzamento / III. Prescrizione
Art. 94 A. Capacità al matrimonio
Art. 95 B. Impedimenti al matrimonio / I. Parentela
Art. 96 B. Impedimenti al matrimonio / II. Matrimonio antecedente
Art. 97 A. Principi
Art. 97a1Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri
Art. 98 B. Procedura preparatoria / I. Domanda
Art. 99 B. Procedura preparatoria / II. Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria
Art. 1001B. Procedura preparatoria / III. Termine
Art. 101 C. Celebrazione del matrimonio / I. Luogo
Art. 102 C. Celebrazione del matrimonio / II. Forma
Art. 103 D. Disposizioni d’esecuzione
Art. 104 A. Principio
Art. 105 B. Nullità assoluta / I. Cause
Art. 106 B. Nullità assoluta / II. Azione
Art. 107 C. Nullità relativa / I. Cause
Art. 108 C. Nullità relativa / II. Azione
Art. 109 D. Effetti della sentenza
Art. 1101
Art. 1111A. Divorzio su richiesta comune / I. Accordo completo
Art. 112 A. Divorzio su richiesta comune / II. Accordo parziale
Art. 1131
Art. 1141B. Divorzio su azione di un coniuge / I. Dopo la sospensione della vita comune
Art. 1151B. Divorzio su azione di un coniuge / II. Rottura del vincolo coniugale
Art. 1161
Art. 117 A. Condizioni e procedura
Art. 118 B. Effetti della separazione
Art. 1191A. Cognome
Art. 120 B. Regime matrimoniale e diritto successorio
Art. 121 C. Abitazione familiare
Art. 1221D. Previdenza professionale / I. Principio
Art. 1231D. Previdenza professionale / II. Conguaglio delle prestazioni d’uscita
Art. 1241D. Previdenza professionale / III. Conguaglio delle rendite d’invalidità versate prima dell’età di pensionamento stabilita dal regolamento
Art. 124a1D. Previdenza professionale / IV. Conguaglio delle rendite d’invalidità versate dopo l’età di pensionamento stabilita dal regolamento o di rendite di vecchiaia
Art. 124b1D. Previdenza professionale / V. Eccezioni
Art. 124c1D. Previdenza professionale / VI. Compensazione di pretese reciproche
Art. 124d1D. Previdenza professionale / VII. Conguaglio non ragionevolmente esigibile
Art. 124e1D. Previdenza professionale / VIII. Conguaglio impossibile
Art. 125 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / I. Condizioni
Art. 126 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / II. Modalità del contributo di mantenimento
Art. 127 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / III. Rendita / 1. Disposizioni speciali
Art. 128 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / III. Rendita / 2. Adeguamento al rincaro
Art. 129 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / III. Rendita / 3. Modifica mediante sentenza
Art. 130 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / III. Rendita / 4. Estinzione per legge
Art. 1311E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / IV. Esecuzione / 1. Aiuto all’incasso
Art. 131a1E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / IV. Esecuzione / 2. Anticipi
Art. 132 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / IV. Esecuzione / 3. Diffida ai debitori e garanzia
Art. 1331F. Figli / I. Diritti e doveri dei genitori
Art. 134 F. Figli / II. Modificazione delle circostanze
Art. 135 a 1491
Art. 150 a 158
Art. 159 A. Unione coniugale; diritti doveri dei coniugi
Art. 1601B. Cognome
Art. 1611C. Cittadinanza
Art. 162 D. Abitazione coniugale
Art. 163 E. Mantenimento della famiglia / I. In genere
Art. 164 E. Mantenimento della famiglia / II. Somma a libera disposizione
Art. 165 E. Mantenimento della famiglia / III. Contributi straordinari di un coniuge
Art. 166 F. Rappresentanza dell’unione coniugale
Art. 167 G. Professione e impresa dei coniugi
Art. 168 H. Negozi giuridici dei coniugi / I. In genere
Art. 169 H. Negozi giuridici dei coniugi / II. Abitazione familiare
Art. 170 J. Obbligo d’informazione
Art. 171 K. Protezione dell’unione coniugale / I. Consultori
Art. 172 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 1. In genere
Art. 173 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 2. Durante la convivenza / a. Prestazioni pecuniarie
Art. 174 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 2. Durante la convivenza / b. Privazione della rappresentanza
Art. 175 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 3. Sospensione della comunione domestica / a. Motivi
Art. 176 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 3. Sospensione della comunione domestica / b. Organizzazione della vita separata
Art. 176a1K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 4. Esecuzione / a. Aiuto all’incasso e anticipi
Art. 177 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 4. Esecuzione / b. Diffida ai debitori
Art. 178 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 5. Restrizioni del potere di disporre
Art. 1791K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 6. Modificazione delle circostanze
Art. 1801
Art. 181 A. Regime ordinario
Art. 182 B. Convenzione matrimoniale / I. Scelta del regime
Art. 183 B. Convenzione matrimoniale / II. Capacità di contrattare
Art. 184 B. Convenzione matrimoniale / III. Forma
Art. 185 C. Regime straordinario / I. Ad istanza di un coniuge / 1. Pronuncia
Art. 1861C. Regime straordinario / I. Ad istanza di un coniuge / 2.
Art. 187 C. Regime straordinario / I. Ad istanza di un coniuge / 3. Revoca
Art. 188 C. Regime straordinario / II. In caso di esecuzione forzata / 1. Fallimento
Art. 189 C. Regime straordinario / II. In caso di esecuzione forzata / 2. Pignoramento / a. Pronuncia
Art. 190 C. Regime straordinario / II. In caso di esecuzione forzata / 2. Pignoramento / b. Istanza
Art. 191 C. Regime straordinario / II. In caso di esecuzione forzata / 3. Cessazione
Art. 192 C. Regime straordinario / III. Liquidazione del regime precedente
Art. 193 D. Protezione dei creditori
Art. 1941E.
Art. 195 F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell’altro
Art. 195a G. Inventario
Art. 196 A. Rapporti di proprietà / I. Composizione
Art. 197 A. Rapporti di proprietà / II. Acquisti
Art. 198 A. Rapporti di proprietà / III. Beni propri / 1. Per legge
Art. 199 A. Rapporti di proprietà / III. Beni propri / 2. Per convenzione matrimoniale
Art. 200 A. Rapporti di proprietà / IV. Prova
Art. 201 B. Amministrazione, godimento e disposizione
Art. 202 C. Responsabilità verso i terzi
Art. 203 D. Debiti tra coniugi
Art. 204 E. Scioglimento del regime e liquidazione / I. Momento dello scioglimento
Art. 205 E. Scioglimento del regime e liquidazione / II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti / 1. In genere
Art. 206 E. Scioglimento del regime e liquidazione / II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti / 2. Partecipazione al plusvalore
Art. 207 E. Scioglimento del regime e liquidazione / III. Calcolo degli aumenti / 1. Separazione degli acquisti e dei beni propri
Art. 208 E. Scioglimento del regime e liquidazione / III. Calcolo degli aumenti / 2. Reintegrazione negli acquisti
Art. 209 E. Scioglimento del regime e liquidazione / III. Calcolo degli aumenti / 3. Compensi tra acquisti e beni propri
Art. 210 E. Scioglimento del regime e liquidazione / III. Calcolo degli aumenti / 4. Aumento
Art. 211 E. Scioglimento del regime e liquidazione / IV. Determinazione del valore / 1. Valore venale
Art. 212 E. Scioglimento del regime e liquidazione / IV. Determinazione del valore / 2. Valore di reddito / a. In genere
Art. 213 E. Scioglimento del regime e liquidazione / IV. Determinazione del valore / 2. Valore di reddito / b. Circostanze speciali
Art. 214 E. Scioglimento del regime e liquidazione / IV. Determinazione del valore / 3. Momento determinante
Art. 215 E. Scioglimento del regime e liquidazione / V. Partecipazione all’aumento / 1. Per legge
Art. 216 E. Scioglimento del regime e liquidazione / V. Partecipazione all’aumento / 2. Per convenzione / a. In genere
Art. 217 E. Scioglimento del regime e liquidazione / V. Partecipazione all’aumento / 2. Per convenzione / b. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale
Art. 218 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore / 1. Dilazione
Art. 219 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore / 2. Abitazione e suppellettili domestiche
Art. 220 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore / 3. Azione contro i terzi
Art. 221 A. Rapporti di proprietà / I. Composizione
Art. 222 A. Rapporti di proprietà / II. Beni comuni / 1. Comunione universale
Art. 223 A. Rapporti di proprietà / II. Beni comuni / 2. Comunioni limitate / a. Comunione d’acquisti
Art. 224 A. Rapporti di proprietà / II. Beni comuni / 2. Comunioni limitate / b. Altre comunioni
Art. 225 A. Rapporti di proprietà / III. Beni propri
Art. 226 A. Rapporti di proprietà / IV. Prova
Art. 227 B. Amministrazione e disposizione / I. Beni comuni / 1. Amministrazione ordinaria
Art. 228 B. Amministrazione e disposizione / I. Beni comuni / 2. Amministrazione straordinaria
Art. 229 B. Amministrazione e disposizione / I. Beni comuni / 3. Professione od impresa comune
Art. 230 B. Amministrazione e disposizione / I. Beni comuni / 4. Rinuncia e accettazione di eredità
Art. 231 B. Amministrazione e disposizione / I. Beni comuni / 5. Responsabilità e spese dell’amministrazione
Art. 232 B. Amministrazione e disposizione / II. Beni propri
Art. 233 C. Responsabilità verso i terzi / I. Debiti integrali
Art. 234 C. Responsabilità verso i terzi / II. Debiti propri
Art. 235 D. Debiti tra coniugi
Art. 236 E. Scioglimento del regime e liquidazione / I. Momento dello scioglimento
Art. 237 E. Scioglimento del regime e liquidazione / II. Attribuzione ai beni propri
Art. 238 E. Scioglimento del regime e liquidazione / III. Compensi tra beni comuni e beni propri
Art. 239 E. Scioglimento del regime e liquidazione / IV. Partecipazione al plusvalore
Art. 240 E. Scioglimento del regime e liquidazione / V. Determinazione del valore
Art. 241 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VI. Ripartizione / 1. In caso di morte o di pattuizione di un altro regime dei beni
Art. 242 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VI. Ripartizione / 2. Negli altri casi
Art. 243 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VII. Esecuzione della ripartizione / 1. Beni propri
Art. 244 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VII. Esecuzione della ripartizione / 2. Abitazione e suppellettili domestiche
Art. 245 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VII. Esecuzione della ripartizione / 3. Altri beni
Art. 246 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VII. Esecuzione della ripartizione / 4. Altre norme di ripartizione
Art. 247 A. Amministrazione, godimento e disposizione / I. In genere
Art. 248 A. Amministrazione, godimento e disposizione / II. Prova
Art. 249 B. Responsabilità verso i terzi
Art. 250 C. Debiti fra coniugi
Art. 251 D. Attribuzione in caso di comproprietà
Art. 2521A. Sorgere della filiazione in genere
Art. 2531B.
Art. 2541
Art. 2551A. Presunzione
Art. 2561B. Contestazione / I. Diritto all’azione
Art. 256a1B. Contestazione / II. Motivo / 1. Concepimento nel matrimonio
Art. 256b1B. Contestazione / II. Motivo / 2. Concepimento prima del matrimonio o durante la sospensione della comunione domestica
Art. 256c1B. Contestazione / III. Termine
Art. 2571C. Duplice presunzione
Art. 2581D. Azione dei genitori
Art. 2591E. Matrimonio dei genitori
Art. 2601A. Riconoscimento / I. Condizioni e forma
Art. 260a1A. Riconoscimento / II. Contestazione / 1. Diritto all’azione
Art. 260b1A. Riconoscimento / II. Contestazione / 2. Motivo
Art. 260c1A. Riconoscimento / II. Contestazione / 3. Termine
Art. 2611B. Azione di paternità / I. Diritto all’azione
Art. 2621B. Azione di paternità / II. Presunzione
Art. 2631B. Azione di paternità / III. Termine
Art. 2641A. Adozione di minorenni / I. Condizioni generali
Art. 264a1A. Adozione di minorenni / II. Adozione congiunta
Art. 264b1A. Adozione di minorenni / III. Adozione singola
Art. 264c1A. Adozione di minorenni / IV. Adozione del figliastro
Art. 264d1A. Adozione di minorenni / V. Differenza d’età
Art. 2651A. Adozione di minorenni / VI. Consenso dell’adottando e dell’autorità di protezione dei minori
Art. 265a1A. Adozione di minorenni / VII. Consenso dei genitori / 1. Forma
Art. 265b1A. Adozione di minorenni / VII. Consenso dei genitori / 2. Termini
Art. 265c1A. Adozione di minorenni / VII. Consenso dei genitori / 3. Astrazione / a. Condizioni
Art. 265d1A. Adozione di minorenni / VII. Consenso dei genitori / 3. Astrazione / b. Decisione
Art. 2661B. Adozione di maggiorenni
Art. 2671C. Effetti / I. In generale
Art. 267a1C. Effetti / II. Nome
Art. 267b1C. Effetti / III. Cittadinanza
Art. 2681D. Procedura / I. In generale
Art. 268a1D. Procedura / II. Istruttoria
Art. 268abis1D. Procedura / III. Audizione dell’adottando
Art. 268ater1D. Procedura / IV. Rappresentanza dell’adottando
Art. 268aquater1D. Procedura / V. Considerazione dell’atteggiamento dei congiunti
Art. 268b1Dbis. Segreto dell’adozione
Art. 268c1Dter. Informazione circa l’adozione, i genitori biologici e i loro discendenti
Art. 268d1Dquater. Servizio cantonale preposto all’informazione e servizi di ricerca
Art. 268e1Dquinquies. Relazioni personali con i genitori biologici
Art. 2691E. Contestazione / I. Motivi / 1. Mancanza del consenso
Art. 269a1E. Contestazione / I. Motivi / 2. Altri vizi
Art. 269b1E. Contestazione / II. Termine
Art. 269c1F. Collocamento in vista d’adozione
Art. 2701A. Cognome / I. Figlio di genitori coniugati
Art. 270a1A. Cognome / II. Figlio di genitori non coniugati
Art. 270b1A. Cognome / III. Consenso del figlio
Art. 2711B. Cittadinanza
Art. 2721C. Doveri vicendevoli
Art. 2731D. Relazioni personali / I. Genitori e figlio / 1. Principio
Art. 2741D. Relazioni personali / I. Genitori e figlio / 2. Limiti
Art. 274a1D. Relazioni personali / II. Terzi
Art. 2751D. Relazioni personali / III. Competenza
Art. 275a1E. Informazione e schiarimenti
Art. 2761A. In genere / I. Oggetto e estensione
Art. 276a1A. In genere / II. Priorità dell’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne
Art. 2771B. Durata
Art. 2781C. Genitori coniugati
Art. 2791D. Azione / I. Diritto
Art. 280 a 2841D. Azione / II e III
Art. 2851D. Azione / IV. Commisurazione del contributo di mantenimento / 1. Contributo dei genitori
Art. 285a1D. Azione / IV. Commisurazione del contributo di mantenimento / 2. Altre prestazioni destinate al mantenimento del figlio
Art. 2861D. Azione / V. Modificazione delle circostanze / 1. In genere
Art. 286a1D. Azione / V. Modificazione delle circostanze / 2. Casi di ammanco
Art. 2871E. Contratti circa l’obbligo di mantenimento / I. Prestazioni periodiche
Art. 287a1E. Contratti circa l’obbligo di mantenimento / II. Contenuto del contratto di mantenimento
Art. 2881E. Contratti circa l’obbligo di mantenimento / III. Tacitazione
Art. 2891F. Adempimento / I. Creditore
Art. 2901F. Adempimento / II. Esecuzione / 1. Aiuto all’incasso
Art. 2911F. Adempimento / II. Esecuzione / 2. Diffida ai debitori
Art. 2921F. Adempimento / III. Garanzie
Art. 2931G. Diritto pubblico
Art. 2941H. Genitori affilianti
Art. 2951J. Azione della donna nubile
Art. 2961A. Principi
Art. 2971Abis. Morte di un genitore
Art. 2981Ater. Divorzio e altre procedure matrimoniali
Art. 298a1Aquater. Riconoscimento e sentenza di paternità / I. Dichiarazione comune dei genitori
Art. 298b1Aquater. Riconoscimento e sentenza di paternità / II. Decisione dell’autorità di protezione dei minori
Art. 298c1Aquater. Riconoscimento e sentenza di paternità / III. Azione di paternità
Art. 298d1Aquater. Riconoscimento e sentenza di paternità / IV. Modificazione delle circostanze
Art. 298e1Aquinquies. Modificazione delle circostanze dopo l’adozione del figliastro del convivente di fatto
Art. 2991Asexies. Patrigno e matrigna
Art. 3001Asepties. Genitori affilianti
Art. 3011B. Contenuto / I. In genere
Art. 301a1B. Contenuto / II. Determinazione del luogo di dimora
Art. 3021B. Contenuto / III. Educazione
Art. 3031B. Contenuto / IV. Educazione religiosa
Art. 3041B. Contenuto / V. Rappresentanza / 1. Verso i terzi / a. In genere
Art. 3051B. Contenuto / V. Rappresentanza / 1. Verso i terzi / b. Stato giuridico del figlio
Art. 3061B. Contenuto / V. Rappresentanza / 2. Nei rapporti interni della comunione
Art. 3071C. Protezione del figlio / I. Misure opportune
Art. 3081C. Protezione del figlio / II. Curatela
Art. 3091
Art. 3101C. Protezione del figlio / III. Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora
Art. 3111C. Protezione del figlio / IV. Privazione dell’autorità parentale / 1. D’ufficio
Art. 3121C. Protezione del figlio / IV. Privazione dell’autorità parentale / 2. Col consenso dei genitori
Art. 3131C. Protezione del figlio / V. Modificazione delle circostanze
Art. 3141C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 1. In genere
Art. 314a1C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 2. Audizione del figlio
Art. 314abis1C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 3. Rappresentanza del figlio
Art. 314b1C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 4. Ricovero in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica
Art. 314c1C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 5. Diritti di avviso
Art. 314d1C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 6. Obblighi di avviso
Art. 314e1C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 7. Collaborazione e assistenza amministrativa
Art. 3151C. Protezione del figlio / VII. Competenza / 1. In genere
Art. 315a1C. Protezione del figlio / VII. Competenza / 2. Nella procedura matrimoniale / a. Competenza del giudice
Art. 315b1C. Protezione del figlio / VII. Competenza / 2. Nella procedura matrimoniale / b. Modifica di misure giudiziarie
Art. 3161C. Protezione del figlio / VIII. Vigilanza sugli affiliati
Art. 3171C. Protezione del figlio / IX. Cooperazione dell’aiuto alla gioventù
Art. 3181A. Amministrazione
Art. 3191B. Impiego dei redditi
Art. 3201C. Prelevamento sulla sostanza del figlio
Art. 3211D. Beni liberi / I. Liberalità
Art. 3221D. Beni liberi / II. Porzione legittima
Art. 3231D. Beni liberi / III. Provento del lavoro, assegno professionale
Art. 3241E. Protezione della sostanza del figlio / I. Misure opportune
Art. 3251E. Protezione della sostanza del figlio / II. Privazione dell’amministrazione
Art. 3261F. Fine dell’amministrazione / I. Restituzione
Art. 3271F. Fine dell’amministrazione / II. Responsabilità
Art. 327a A. Principio
Art. 327b B. Stato giuridico / I. Del minorenne
Art. 327c B. Stato giuridico / II. Del tutore
Art. 3281A. Persone obbligate
Art. 329 B. Oggetto e modo dell’azione
Art. 330 C. Assistenza di trovatelli
Art. 331 A. Condizioni
Art. 332 B. Effetti / I. Ordine interno e cura
Art. 333 B. Effetti / II. Responsabilità
Art. 3341B. Effetti / III. Credito dei figli e degli abiatici / 1. Condizioni
Art. 334bis1B. Effetti / III. Credito dei figli e degli abiatici / 2. Procedura
Art. 335 A. Fondazioni di famiglia
Art. 336 B. Indivisione / I. Costituzione / 1. Facoltà
Art. 337 B. Indivisione / I. Costituzione / 2. Forma
Art. 338 B. Indivisione / II. Durata
Art. 339 B. Indivisione / III. Effetti / 1. Modo
Art. 340 B. Indivisione / III. Effetti / 2. Direzione e rappresentanza / a. In genere
Art. 341 B. Indivisione / III. Effetti / 2. Direzione e rappresentanza / b. Delegazione ad un capo
Art. 342 B. Indivisione / III. Effetti / 3. Beni comuni e beni riservati
Art. 343 B. Indivisione / IV. Scioglimento / 1. Cause
Art. 344 B. Indivisione / IV. Scioglimento / 2. Disdetta, insolvenza, matrimonio
Art. 345 B. Indivisione / IV. Scioglimento / 3. Morte di un partecipante
Art. 346 B. Indivisione / IV. Scioglimento / 4. Norme per la divisione
Art. 347 B. Indivisione / V. Compartecipazione / 1. Definizione
Art. 348 B. Indivisione / V. Compartecipazione / 2. Speciali motivi di scioglimento
Art. 349 a 3581
Art. 3591
Art. 360 A. Principio
Art. 361 B. Costituzione e revoca / I. Costituzione
Art. 362 B. Costituzione e revoca / II. Revoca
Art. 363 C. Convalida e accettazione
Art. 364 D. Interpretazione e completamento
Art. 365 E. Adempimento
Art. 366 F. Compenso e spese
Art. 367 G. Disdetta
Art. 368 H. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
Art. 369 I. Ricupero della capacità di discernimento
Art. 370 A. Principio
Art. 371 B. Costituzione e revoca
Art. 372 C. Verificarsi dell’incapacità di discernimento
Art. 373 D. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
Art. 374 A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza
Art. 375 B. Esercizio del diritto di rappresentanza
Art. 376 C. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
Art. 377 A. Piano terapeutico
Art. 378 B. Persone con diritto di rappresentanza
Art. 379 C. Situazioni d’urgenza
Art. 380 D. Trattamento di una turba psichica
Art. 381 E. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
Art. 382 A. Contratto d’assistenza
Art. 383 B. Restrizione della libertà di movimento / I. Condizioni
Art. 384 B. Restrizione della libertà di movimento / II. Verbalizzazione e informazione
Art. 385 B. Restrizione della libertà di movimento / III. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
Art. 386 C. Protezione della personalità
Art. 387 D. Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura
Art. 388 A. Scopo
Art. 389 B. Sussidiarietà e proporzionalità
Art. 390 A. Condizioni
Art. 391 B. Sfere di compiti
Art. 392 C. Rinuncia a una curatela
Art. 393 A. Amministrazione di sostegno
Art. 394 B. Curatela di rappresentanza / I. In genere
Art. 395 B. Curatela di rappresentanza / II. Amministrazione dei beni
Art. 396 C. Curatela di cooperazione
Art. 397 D. Combinazione di curatele
Art. 398 E. Curatela generale
Art. 399
Art. 400 A. Nomina / I. Condizioni generali
Art. 401 A. Nomina / II. Desideri dell’interessato o delle persone a lui vicine
Art. 402 A. Nomina / III. Conferimento dell’ufficio a più persone
Art. 403 B. Impedimento e collisione di interessi
Art. 404 C. Compenso e spese
Art. 405 A. Assunzione dell’ufficio
Art. 406 B. Relazione con l’interessato
Art. 407 C. Atti autonomi dell’interessato
Art. 408 D. Amministrazione dei beni / I. Compiti
Art. 409 D. Amministrazione dei beni / II. Importi a libera disposizione
Art. 410 D. Amministrazione dei beni / III. Contabilità
Art. 411 E. Rapporto
Art. 412 F. Negozi particolari
Art. 413 G. Obbligo di diligenza e di discrezione
Art. 414 H. Modificazione delle circostanze
Art. 415 A. Esame della contabilità e del rapporto
Art. 416 B. Atti e negozi sottoposti a consenso / I. Per legge
Art. 417 B. Atti e negozi sottoposti a consenso / II. Su ordine dell’autorità
Art. 418 B. Atti e negozi sottoposti a consenso / III. Mancanza del consenso
Art. 419
Art. 420
Art. 421 A. Per legge
Art. 422 B. Dimissione / I. Su richiesta del curatore
Art. 423 B. Dimissione / II. Altri casi
Art. 424 C. Atti e negozi indifferibili
Art. 425 D. Rapporto e conto finali
Art. 426 A. Misure / I. Ricovero a scopo di cura o di assistenza
Art. 427 A. Misure / II. Permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente
Art. 428 B. Competenza per il ricovero e la dimissione / I. Autorità di protezione degli adulti
Art. 429 B. Competenza per il ricovero e la dimissione / II. Medici / 1. Competenza
Art. 430 B. Competenza per il ricovero e la dimissione / II. Medici / 2. Procedura
Art. 431 C. Verifica periodica
Art. 432 D. Persona di fiducia
Art. 433 E. Provvedimenti medici in caso di turba psichica / I. Piano terapeutico
Art. 434 E. Provvedimenti medici in caso di turba psichica / II. Trattamento in assenza di consenso
Art. 435 E. Provvedimenti medici in caso di turba psichica / III. Situazioni d’urgenza
Art. 436 E. Provvedimenti medici in caso di turba psichica / IV. Colloquio d’uscita
Art. 437 E. Provvedimenti medici in caso di turba psichica / V. Diritto cantonale
Art. 438 F. Misure restrittive della libertà di movimento
Art. 439 G. Ricorso al giudice
Art. 440 A. Autorità di protezione degli adulti
Art. 441 B. Autorità di vigilanza
Art. 442 C. Competenza per territorio
Art. 443 A. Diritti e obblighi di avviso
Art. 444 B. Esame della competenza
Art. 445 C. Provvedimenti cautelari
Art. 446 D. Principi procedurali
Art. 447 E. Audizione
Art. 448 F. Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa
Art. 449 G. Ricovero per perizia
Art. 449a H. Designazione di un rappresentante
Art. 449b I. Consultazione degli atti
Art. 449c J. Obbligo di comunicazione
Art. 450 A. Oggetto del reclamo e legittimazione attiva
Art. 450a B. Motivi di reclamo
Art. 450b C. Termine di reclamo
Art. 450c D. Effetto sospensivo
Art. 450d E. Osservazioni dell’autorità inferiore e riesame
Art. 450e F. Disposizioni particolari per il ricovero a scopo di assistenza
Art. 450f
Art. 450g
Art. 451 A. Obbligo di discrezione e informazione
Art. 452 B. Effetto delle misure nei confronti dei terzi
Art. 453 C. Obbligo di collaborazione
Art. 454 A. Principio
Art. 455 B. Prescrizione
Art. 456 C. Responsabilità secondo le norme sul mandato C. Responsabilità secondo le norme sul mandato
Art. 457 A. Eredi parenti / I. Discendenti
Art. 458 A. Eredi parenti / II. Stirpe dei genitori
Art. 459 A. Eredi parenti / III. Stirpe degli avi
Art. 4601A. Eredi parenti / IV. Estensione del diritto di successione
Art. 4611
Art. 4621B. Coniuge superstite e partner registrato superstite
Art. 463 e 4641
Art. 4651C. ...
Art. 4661D. Enti pubblici
Art. 467 A. Per testamento
Art. 4681B. Per contratto successorio
Art. 469 C. Disposizioni nulle
Art. 470 A. Porzione disponibile / I. Limiti
Art. 4711A. Porzione disponibile / II. Porzione legittima
Art. 4721A. Porzione disponibile / III.
Art. 473 A. Porzione disponibile / IV. Liberalità al coniuge superstite
Art. 474 A. Porzione disponibile / V. Computo della porzione disponibile / 1. Deduzione dei debiti
Art. 475 A. Porzione disponibile / V. Computo della porzione disponibile / 2. Liberalità
Art. 476 A. Porzione disponibile / V. Computo della porzione disponibile / 3. Polizze di assicurazione
Art. 477 B. Diseredazione / I. Motivi di diseredazione
Art. 478 B. Diseredazione / II. Effetti della diseredazione
Art. 479 B. Diseredazione / III. Onere della prova
Art. 480 B. Diseredazione / IV. Diseredazione di un insolvente
Art. 481 A. In genere
Art. 482 B. Oneri e condizioni
Art. 483 C. Istituzione d’erede
Art. 484 D. Legato / I. Oggetto
Art. 485 D. Legato / II. Obblighi del debitore
Art. 486 D. Legato / III. Rapporti con la successione
Art. 487 E. Sostituzione volgare
Art. 488 F. Sostituzione fedecommissaria / I. Designazione del sostituito
Art. 489 F. Sostituzione fedecommissaria / II. Apertura della sostituzione
Art. 490 F. Sostituzione fedecommissaria / III. Garanzia
Art. 491 F. Sostituzione fedecommissaria / IV. Effetti / 1. Per l’istituito
Art. 492 F. Sostituzione fedecommissaria / IV. Effetti / 2. Per il sostituito
Art. 492a1F. Sostituzione fedecommissaria / V. Discendenti incapaci di discernimento
Art. 493 G. Fondazioni
Art. 494 H. Contratto successorio / I. Istituzione d’erede e legato contrattuali
Art. 495 H. Contratto successorio / II. Rinuncia d’eredità / 1. Condizioni
Art. 496 H. Contratto successorio / II. Rinuncia d’eredità / 2. Devoluzione per vacanza
Art. 497 H. Contratto successorio / II. Rinuncia d’eredità / 3. Diritti dei creditori
Art. 498 A. Testamento / I. Confezione / 1. In genere
Art. 499 A. Testamento / I. Confezione / 2. Testamento pubblico / a. In genere
Art. 500 A. Testamento / I. Confezione / 2. Testamento pubblico / b. Ufficio del funzionario
Art. 501 A. Testamento / I. Confezione / 2. Testamento pubblico / c. Ufficio dei testimoni
Art. 502 A. Testamento / I. Confezione / 2. Testamento pubblico / d. Omissione della lettura e della firma
Art. 503 A. Testamento / I. Confezione / 2. Testamento pubblico / e. Persone cooperanti
Art. 504 A. Testamento / I. Confezione / 2. Testamento pubblico / f. Conservazione dei testamenti
Art. 505 A. Testamento / I. Confezione / 3. Testamento olografo
Art. 506 A. Testamento / I. Confezione / 4. Testamento orale / a. Disposizione
Art. 507 A. Testamento / I. Confezione / 4. Testamento orale / b. Documentazione
Art. 508 A. Testamento / I. Confezione / 4. Testamento orale / c. Caducità
Art. 509 A. Testamento / II. Revoca e distruzione / 1. Revoca
Art. 510 A. Testamento / II. Revoca e distruzione / 2. Distruzione dell’atto
Art. 511 A. Testamento / II. Revoca e distruzione / 3. Disposizione posteriore
Art. 512 B. Contratto successorio / I. Forma
Art. 513 B. Contratto successorio / II. Scioglimento / 1. Tra vivi / a. Per contratto o per testamento
Art. 514 B. Contratto successorio / II. Scioglimento / 1. Tra vivi / b. Per recesso dal contratto
Art. 515 B. Contratto successorio / II. Scioglimento / 2. Premorienza dell’erede
Art. 516 C. Limitazione della facoltà di disporre
Art. 517 A. Nomina
Art. 518 B. Poteri dell’esecutore
Art. 519 A. Azione di nullità / I. Incapacità di disporre. Difetto di libera volontà. Causa illecita od immorale
Art. 520 A. Azione di nullità / II. Vizi di forma / 1. In genere
Art. 520a1A. Azione di nullità / II. Vizi di forma / 2. In caso di testamento olografo
Art. 521 A. Azione di nullità / III. Prescrizione
Art. 522 B. Azione di riduzione / I. Condizioni / 1. In genere
Art. 523 B. Azione di riduzione / I. Condizioni / 2. Per gli eredi legittimari
Art. 524 B. Azione di riduzione / I. Condizioni / 3. Diritti dei creditori
Art. 525 B. Azione di riduzione / II. Effetti / 1. In genere
Art. 526 B. Azione di riduzione / II. Effetti / 2. Legato di cosa singola
Art. 527 B. Azione di riduzione / II. Effetti / 3. Disposizioni fra vivi / a. Casi
Art. 528 B. Azione di riduzione / II. Effetti / 3. Disposizioni fra vivi / b. Restituzioni
Art. 529 B. Azione di riduzione / II. Effetti / 4. Polizze di assicurazione
Art. 530 B. Azione di riduzione / II. Effetti / 5. Usufrutti e rendite
Art. 5311B. Azione di riduzione / II. Effetti / 6. Sostituzione di eredi
Art. 532 B. Azione di riduzione / III. Ordine della riduzione
Art. 533 B. Azione di riduzione / IV. Prescrizione dell’azione
Art. 534 A. Trapasso dei beni tra vivi
Art. 535 B. Conguagli in caso di rinuncia / I. Riduzione
Art. 536 B. Conguagli in caso di rinuncia / II. Restituzione
Art. 537 A. Momento dell’apertura
Art. 538 B. Luogo della apertura
Art. 539 C. Erede / I. Capacità di ricevere / 1. Personalità
Art. 540 C. Erede / I. Capacità di ricevere / 2. Indegnità / a. Cause
Art. 541 C. Erede / I. Capacità di ricevere / 2. Indegnità / b. Effetti pei discendenti
Art. 542 C. Erede / II. Sopravvivenza al defunto / 1. Per l’erede
Art. 543 C. Erede / II. Sopravvivenza al defunto / 2. Per il legatario
Art. 544 C. Erede / II. Sopravvivenza al defunto / 3. Infante concepito
Art. 545 C. Erede / II. Sopravvivenza al defunto / 4. Eredi sostituiti
Art. 546 D. Scomparsa / I. Successione di uno scomparso / 1. Immissione in possesso e garanzie
Art. 547 D. Scomparsa / I. Successione di uno scomparso / 2. Ricomparsa della persona e restituzione
Art. 548 D. Scomparsa / II. Successione devoluta allo scomparso
Art. 549 D. Scomparsa / III. Rapporti fra i due casi
Art. 550 D. Scomparsa / IV. Procedura d’ufficio
Art. 551 A. In genere
Art. 552 B. Apposizione dei sigilli
Art. 553 C. Inventario
Art. 554 D. Nomina di amministratore / I. In genere
Art. 555 D. Nomina di amministratore / II. Eredi ignoti
Art. 556 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / I. Obbligo di consegnarle
Art. 557 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / II. Pubblicazione
Art. 558 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / III. Comunicazione ai beneficati
Art. 559 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / IV. Consegna dell’eredità
Art. 560 A. Acquisto / I. Eredi
Art. 5611A. Acquisto / II.
Art. 562 A. Acquisto / III. Legatari / 1. Acquisto del legato
Art. 563 A. Acquisto / III. Legatari / 2. Oggetto
Art. 564 A. Acquisto / III. Legatari / 3. Rapporti fra il creditore ed il legatario
Art. 565 A. Acquisto / III. Legatari / 4. Regresso
Art. 566 B. Rinuncia / I. Dichiarazione / 1. Facoltà di rinunciare
Art. 567 B. Rinuncia / I. Dichiarazione / 2. Termini / a. In genere
Art. 568 B. Rinuncia / I. Dichiarazione / 2. Termini / b. In caso di inventario
Art. 569 B. Rinuncia / I. Dichiarazione / 3. Trasmissione della facoltà di rinuncia
Art. 570 B. Rinuncia / I. Dichiarazione / 4. Forma della rinuncia
Art. 571 B. Rinuncia / II. Decadenza dal diritto di rinunciare
Art. 572 B. Rinuncia / III. Rinuncia di un coerede
Art. 573 B. Rinuncia / IV. Rinuncia di tutti i prossimi eredi / 1. In genere
Art. 574 B. Rinuncia / IV. Rinuncia di tutti i prossimi eredi / 2. Facoltà del coniuge superstite
Art. 575 B. Rinuncia / IV. Rinuncia di tutti i prossimi eredi / 3. Rinuncia a favore degli eredi del grado susseguente
Art. 576 B. Rinuncia / V. Proroga del termine
Art. 577 B. Rinuncia / VI. Rinuncia al legato
Art. 578 B. Rinuncia / VII. Diritti dei creditori dell’erede
Art. 579 B. Rinuncia / VIII. Responsabilità in caso di rinuncia
Art. 580 A. Condizioni
Art. 581 B. Procedura / I. Compilazione dell’inventario
Art. 582 B. Procedura / II. Grida
Art. 583 B. Procedura / III. Inscrizione d’officio
Art. 584 B. Procedura / IV. Chiusura
Art. 585 C. Situazione degli eredi durante l’inventario / I. Amministrazione
Art. 586 C. Situazione degli eredi durante l’inventario / II. Esecuzione, cause in corso, prescrizione
Art. 587 D. Effetti / I. Termine per deliberare
Art. 588 D. Effetti / II. Dichiarazione
Art. 589 D. Effetti / III. Conseguenza dell’accettazione con beneficio d’inventario / 1. Responsabilità secondo l’inventario
Art. 590 D. Effetti / III. Conseguenza dell’accettazione con beneficio d’inventario / 2. Responsabilità oltre l’inventario
Art. 591 E. Responsabilità per le fideiussioni
Art. 592 F. Devoluzione agli enti pubblici
Art. 593 A. Condizioni / I. A istanza di un coerede
Art. 594 A. Condizioni / II. A istanza dei creditori del defunto
Art. 595 B. Procedura / I. Amministrazione
Art. 596 B. Procedura / II. Liquidazione ordinaria
Art. 597 B. Procedura / III. Liquidazione in via di fallimento
Art. 598 A. Condizioni
Art. 599 B. Effetti
Art. 600 C. Prescrizione
Art. 601 D. Azione del legatario
Art. 602 A. Effetto della devoluzione dell’eredità / I. Comunione ereditaria
Art. 603 A. Effetto della devoluzione dell’eredità / II. Responsabilità degli eredi
Art. 604 B. Azione di divisione
Art. 605 C. Divisione differita
Art. 606 D. Diritti degli eredi conviventi
Art. 607 A. In genere
Art. 608 B. Norme della divisione / I. Disposizioni del defunto
Art. 609 B. Norme della divisione / II. Intervento dell’autorità
Art. 610 C. Esecuzione della divisione / I. Parità di diritto fra gli eredi
Art. 611 C. Esecuzione della divisione / II. Formazione dei lotti
Art. 612 C. Esecuzione della divisione / III. Attribuzione e vendita
Art. 612a1C. Esecuzione della divisione / IV. Attribuzione dell’abitazione e delle suppellettili domestiche al coniuge superstite
Art. 613 D. Oggetti particolari / I. Complessi di cose. Scritti di famiglia
Art. 613a1D. Oggetti particolari / I.bis Pertinenze agricole
Art. 614 D. Oggetti particolari / II. Crediti del defunto verso gli eredi
Art. 615 D. Oggetti particolari / III. Oggetti gravati di pegno
Art. 6161
Art. 6171D. Oggetti particolari / IV. Fondi / 1. Ripresa / a. Valore d’imputazione
Art. 618 D. Oggetti particolari / IV. Fondi / 1. Ripresa / b. Procedura di stima
Art. 6191D. Oggetti particolari / V. Aziende e fondi agricoli
Art. 620 a 6251
Art. 626 A. Obbligo di collazione
Art. 627 B. Collazione in caso di incapacità o di rinuncia
Art. 628 C. Modalità / I. Conferimento od imputazione
Art. 629 C. Modalità / II. Liberalità eccedenti la quota ereditaria
Art. 630 C. Modalità / III. Computo della collazione
Art. 631 D. Spese di educazione
Art. 632 E. Regali di occasione
Art. 6331
Art. 634 A. Chiusura della divisione / I. Contratto di divisione
Art. 635 A. Chiusura della divisione / II. Convenzioni circa eredità devolute
Art. 636 A. Chiusura della divisione / III. Convenzioni circa eredità non devolute
Art. 637 B. Responsabilità fra coeredi / I. Garanzia delle quote
Art. 638 B. Responsabilità fra coeredi / II. Contestazione della divisione
Art. 639 C. Responsabilità verso i terzi / I. Solidarietà
Art. 640 C. Responsabilità verso i terzi / II. Regresso fra coeredi C. Responsabilità verso i terzi / II. Regresso fra coeredi
Art. 641 A. Caratteri della proprietà / I. In generale
Art. 641a1A. Caratteri della proprietà / II. Animali
Art. 642 B. Estensione della proprietà / I. Parti costitutive
Art. 643 B. Estensione della proprietà / II. Frutti naturali
Art. 644 B. Estensione della proprietà / III. Accessori / 1. Definizione
Art. 645 B. Estensione della proprietà / III. Accessori / 2. Esclusioni
Art. 646 C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 1. Rapporti fra i comproprietari
Art. 6471C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 2. Regolamento per l’uso e l’amministrazione
Art. 647a1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 3. Atti dell’ordinaria amministrazione
Art. 647b1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 4. Atti di amministrazione più importanti
Art. 647c1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 5. Lavori di costruzione / a. Necessari
Art. 647d1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 5. Lavori di costruzione / b. Utili
Art. 647e1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 5. Lavori di costruzione / c. Diretti all’abbellimento e alla comodità
Art. 6481C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 6. Disposizione
Art. 6491C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 7. Contribuzione alle spese ed oneri
Art. 649a1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 8. Vincolatività di norme e decisioni e menzione nel registro fondiario
Art. 649b1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 9. Esclusione dalla comunione / a. Comproprietari
Art. 649c1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 9. Esclusione dalla comunione / b. Titolari di altri diritti
Art. 6501C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 10. Scioglimento / a. Azione di divisione
Art. 651 C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 10. Scioglimento / b. Modo della divisione
Art. 651a1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 10. Scioglimento / c. Animali domestici
Art. 652 C. Proprietà collettiva / II. Proprietà comune / 1. Condizioni
Art. 653 C. Proprietà collettiva / II. Proprietà comune / 2. Effetti
Art. 654 C. Proprietà collettiva / II. Proprietà comune / 3. Scioglimento
Art. 654a1C. Proprietà collettiva / III. Proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli
Art. 6551A. Oggetto / I. Fondi
Art. 655a1A. Oggetto / II. Proprietà dipendente
Art. 656 B. Acquisto della proprietà fondiaria / I. Iscrizione
Art. 657 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 1. Trasmissione
Art. 658 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 2. Occupazione
Art. 659 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 3. Formazione di nuovi terreni
Art. 660 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 4. Spostamenti di terreno / a. In genere
Art. 660a1B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 4. Spostamenti di terreno / b. Permanenti
Art. 660b1B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 4. Spostamenti di terreno / c. Nuova determinazione del confine
Art. 661 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 5. Prescrizione acquisitiva / a. Prescrizione ordinaria
Art. 662 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 5. Prescrizione acquisitiva / b. Prescrizione straordinaria
Art. 663 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 5. Prescrizione acquisitiva / c. Termini
Art. 664 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 6. Cose senza padrone e cose di dominio pubblico
Art. 665 B. Acquisto della proprietà fondiaria / III. Diritto all’iscrizione
Art. 666 C. Perdita
Art. 666a1D. Misure giudiziarie / I. Proprietario irreperibile
Art. 666b1D. Misure giudiziarie / II. Soggetti giuridici privi degli organi prescritti
Art. 667 A. Elementi / I. Estensione
Art. 668 A. Elementi / II. Confini / 1. Modo di stabilirli
Art. 669 A. Elementi / II. Confini / 2. Obbligo di porre i termini
Art. 670 A. Elementi / II. Confini / 3. Comproprietà delle opere divisorie
Art. 671 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 1. In rapporto al materiale / a. Proprietà del medesimo
Art. 672 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 1. In rapporto al materiale / b. Risarcimento
Art. 673 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 1. In rapporto al materiale / c. Attribuzione del fondo
Art. 674 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 2. Opere sporgenti sul fondo altrui
Art. 675 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 3. Diritto di superficie
Art. 676 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 4. Condotte
Art. 677 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 5. Costruzioni mobiliari
Art. 678 A. Elementi / IV. Piantagioni sul fondo altrui
Art. 679 A. Elementi / V. Responsabilità del proprietario / 1. In caso di eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà
Art. 679a1A. Elementi / V. Responsabilità del proprietario / 2. In caso di gestione legittima del fondo
Art. 680 B. Restrizioni / I. In genere
Art. 6811B. Restrizioni / II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali / 1. Principi
Art. 681a1B. Restrizioni / II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali / 2. Esercizio
Art. 681b1B. Restrizioni / II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali / 3. Modificazione, rinuncia
Art. 6821B. Restrizioni / II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali / 4. In caso di comproprietà e di diritto di superficie
Art. 682a1B. Restrizioni / II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali / 5. Diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli
Art. 6831
Art. 684 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 1. Eccessi pregiudizievoli
Art. 685 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 2. Scavi e costruzioni / a. Regola
Art. 686 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 2. Scavi e costruzioni / b. Riserva del diritto cantonale
Art. 687 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 3. Piante / a. Regola
Art. 688 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 3. Piante / b. Prescrizioni cantonali
Art. 689 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 4. Scolo delle acque
Art. 690 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 5. Prosciugamenti
Art. 691 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 6. Condotte / a. Obbligo di tollerarle
Art. 692 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 6. Condotte / b. Tutela degli interessi dei gravati
Art. 693 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 6. Condotte / c. Cambiamento di circostanze
Art. 694 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 7. Diritti di passo / a. Accesso necessario
Art. 695 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 7. Diritti di passo / b. Altri diritti di passo
Art. 696 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 7. Diritti di passo / c. Iscrizione nel registro
Art. 697 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 8. Opere di cinta
Art. 698 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 9. Manutenzione
Art. 699 B. Restrizioni / IV. Diritto di accesso ed opposizione / 1. Accesso
Art. 700 B. Restrizioni / IV. Diritto di accesso ed opposizione / 2. Ripresa di cose o di animali
Art. 701 B. Restrizioni / IV. Diritto di accesso ed opposizione / 3. Difesa da pericoli o danni
Art. 702 B. Restrizioni / V. Restrizioni di diritto pubblico / 1. In genere
Art. 7031B. Restrizioni / V. Restrizioni di diritto pubblico / 2. Miglioramenti del suolo
Art. 704 C. Sorgenti e fontane / I. Proprietà e diritto sulle sorgenti
Art. 705 C. Sorgenti e fontane / II. Derivazione di sorgenti
Art. 706 C. Sorgenti e fontane / III. Sorgenti tagliate / 1. Indennità
Art. 707 C. Sorgenti e fontane / III. Sorgenti tagliate / 2. Ripristino
Art. 708 C. Sorgenti e fontane / IV. Comunione di sorgenti
Art. 709 C. Sorgenti e fontane / V. Utilizzazione di sorgenti
Art. 710 C. Sorgenti e fontane / VI. Fontana necessaria
Art. 711 C. Sorgenti e fontane / VII. Obbligo di cessione / 1. Dell’acqua
Art. 712 C. Sorgenti e fontane / VII. Obbligo di cessione / 2. Circa il terreno
Art. 712a A. Elementi e oggetto / I. Elementi
Art. 712b A. Elementi e oggetto / II. Oggetto
Art. 712c A. Elementi e oggetto / III. Disposizione
Art. 712d B. Costituzione e cessazione / I. Atto costitutivo
Art. 712e B. Costituzione e cessazione / II. Delimitazione e quote di valore
Art. 712f B. Costituzione e cessazione / III. Estinzione
Art. 712g C. Amministrazione e uso / I. Disposizioni applicabili
Art. 712h C. Amministrazione e uso / II. Spese ed oneri comuni / 1. Definizione e ripartizione
Art. 712i C. Amministrazione e uso / II. Spese ed oneri comuni / 2. Garanzia dei contributi / a. Ipoteca legale
Art. 712k C. Amministrazione e uso / II. Spese ed oneri comuni / 2. Garanzia dei contributi / b. Diritto di ritenzione
Art. 712l C. Amministrazione e uso / III. Esercizio dei diritti civili
Art. 712m D. Ordinamento / I. Assemblea dei comproprietari / 1. Competenza e stato giuridico
Art. 712n D. Ordinamento / I. Assemblea dei comproprietari / 2. Convocazione e presidenza
Art. 712o D. Ordinamento / I. Assemblea dei comproprietari / 3. Diritto di voto
Art. 712p D. Ordinamento / I. Assemblea dei comproprietari / 4. Costituzione dell’assemblea
Art. 712q D. Ordinamento / II. Amministratore / 1. Nomina
Art. 712r D. Ordinamento / II. Amministratore / 2. Revoca
Art. 712s D. Ordinamento / II. Amministratore / 3. Competenze / a. Esecuzione delle disposizioni e decisioni su l’amministrazione e l’uso
Art. 712t D. Ordinamento / II. Amministratore / 3. Competenze / b. Rappresentanza verso i terzi
Art. 713 A. Oggetto
Art. 714 B. Modi di acquisto / I. Trasmissione / 1. Trasferimento del possesso
Art. 715 B. Modi di acquisto / I. Trasmissione / 2. Riserva della proprietà / a. In genere
Art. 716 B. Modi di acquisto / I. Trasmissione / 2. Riserva della proprietà / b. Vendita a pagamenti rateali
Art. 717 B. Modi di acquisto / I. Trasmissione / 3. Acquisto senza il possesso
Art. 718 B. Modi di acquisto / II. Occupazione / 1. Cose senza padrone
Art. 719 B. Modi di acquisto / II. Occupazione / 2. Animali sfuggiti
Art. 720 B. Modi di acquisto / III. Oggetti trovati / 1. Pubblicazione ed indagine / a. In generale
Art. 720a1B. Modi di acquisto / III. Oggetti trovati / 1. Pubblicazione ed indagine / b. Nel caso di animali
Art. 721 B. Modi di acquisto / III. Oggetti trovati / 2. Custodia ed incanto pubblico
Art. 722 B. Modi di acquisto / III. Oggetti trovati / 3. Acquisto della proprietà, riconsegna
Art. 723 B. Modi di acquisto / III. Oggetti trovati / 4. Tesoro
Art. 724 B. Modi di acquisto / III. Oggetti trovati / 5. Oggetti di pregio scientifico
Art. 725 B. Modi di acquisto / IV. Cose trasportate e animali sfuggiti
Art. 726 B. Modi di acquisto / V. Specificazione
Art. 727 B. Modi di acquisto / VI. Unione e mescolanza
Art. 728 B. Modi di acquisto / VII. Prescrizione acquisitiva
Art. 729 C. Perdita della proprietà mobiliare
Art. 730 A. Oggetto
Art. 731 B. Costituzione e cessazione / I. Costituzione / 1. Iscrizione
Art. 7321B. Costituzione e cessazione / I. Costituzione / 2. Negozio giuridico
Art. 733 B. Costituzione e cessazione / I. Costituzione / 3. Servitù sul proprio fondo
Art. 734 B. Costituzione e cessazione / II. Estinzione / 1. In genere
Art. 735 B. Costituzione e cessazione / II. Estinzione / 2. Riunione dei fondi
Art. 736 B. Costituzione e cessazione / II. Estinzione / 3. Per sentenza
Art. 737 C. Effetti / I. Estensione / 1. In genere
Art. 738 C. Effetti / I. Estensione / 2. Secondo l’iscrizione
Art. 739 C. Effetti / I. Estensione / 3. Nuovi bisogni del fondo
Art. 740 C. Effetti / I. Estensione / 4. Diritto cantonale ed usi locali
Art. 740a1C. Effetti / I. Estensione / 5. Più aventi diritto
Art. 741 C. Effetti / II. Manutenzione
Art. 742 C. Effetti / II. Manutenzione / III. Spostamento della servitù
Art. 7431C. Effetti / IV. Divisione del fondo
Art. 7441
Art. 745 A. Usufrutto / I. Oggetto
Art. 746 A. Usufrutto / II. Costituzione / 1. In genere
Art. 7471A. Usufrutto / II. Costituzione / 2.
Art. 748 A. Usufrutto / III. Cessazione / 1. Cause
Art. 749 A. Usufrutto / III. Cessazione / 2. Durata
Art. 750 A. Usufrutto / III. Cessazione / 3. Usufrutto sulla cosa sostituita
Art. 751 A. Usufrutto / III. Cessazione / 4. Restituzione / a. Obbligo
Art. 752 A. Usufrutto / III. Cessazione / 4. Restituzione / b. Responsabilità
Art. 753 A. Usufrutto / III. Cessazione / 4. Restituzione / c. Spese
Art. 754 A. Usufrutto / III. Cessazione / 5. Prescrizione dell’azione di risarcimento
Art. 755 A. Usufrutto / IV. Effetti / 1. Diritti dell’usufruttuario / a. In genere
Art. 756 A. Usufrutto / IV. Effetti / 1. Diritti dell’usufruttuario / b. Godimento dei frutti naturali
Art. 757 A. Usufrutto / IV. Effetti / 1. Diritti dell’usufruttuario / c. Interessi
Art. 758 A. Usufrutto / IV. Effetti / 1. Diritti dell’usufruttuario / d. Cedibilità
Art. 759 A. Usufrutto / IV. Effetti / 2. Diritti del proprietario / a. Sorveglianza
Art. 760 A. Usufrutto / IV. Effetti / 2. Diritti del proprietario / b. Garanzie
Art. 761 A. Usufrutto / IV. Effetti / 2. Diritti del proprietario / c. Garanzia in caso di donazione e di usufrutto legale
Art. 762 A. Usufrutto / IV. Effetti / 2. Diritti del proprietario / d. Conseguenze della omissione di garanzia
Art. 763 A. Usufrutto / IV. Effetti / 3. Obbligo dell’inventario
Art. 764 A. Usufrutto / IV. Effetti / 4. Oneri dell’usufrutto / a. Conservazione della cosa
Art. 765 A. Usufrutto / IV. Effetti / 4. Oneri dell’usufrutto / b. Manutenzione ed esercizio
Art. 766 A. Usufrutto / IV. Effetti / 4. Oneri dell’usufrutto / c. Interessi sopra una sostanza
Art. 767 A. Usufrutto / IV. Effetti / 4. Oneri dell’usufrutto / d. Assicurazione
Art. 768 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 1. Fondi / a. Frutti
Art. 769 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 1. Fondi / b. Destinazione economica
Art. 770 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 1. Fondi / c. Selve
Art. 771 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 1. Fondi / d. Miniere e simili
Art. 772 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 2. Cose che si consumano e cose stimate
Art. 773 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 3. Crediti / a. Misura del godimento
Art. 774 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 3. Crediti / b. Rimborsi e reimpieghi
Art. 775 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 3. Crediti / c. Cessione del credito all’usufruttuario
Art. 776 B. Diritto di abitazione / I. In genere
Art. 777 B. Diritto di abitazione / II. Diritto dell’usuario
Art. 778 B. Diritto di abitazione / III. Oneri
Art. 779 C. Diritto di superficie / I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario
Art. 779a1C. Diritto di superficie / II. Negozio giuridico
Art. 779b1C. Diritto di superficie / III. Effetti, estensione e annotazione
Art. 779c1C. Diritto di superficie / IV. Conseguenze della scadenza / 1. Riversione
Art. 779d1C. Diritto di superficie / IV. Conseguenze della scadenza / 2. Indennità
Art. 779e1
Art. 779f1C. Diritto di superficie / V. Riversione anticipata / 1. Condizioni
Art. 779g1C. Diritto di superficie / V. Riversione anticipata / 2. Esercizio
Art. 779h1C. Diritto di superficie / V. Riversione anticipata / 3. Altri casi di applicazione
Art. 779i1C. Diritto di superficie / VI. Garanzia per il canone / 1. Diritto alla costituzione di un’ipoteca
Art. 779k1C. Diritto di superficie / VI. Garanzia per il canone / 2. Iscrizione
Art. 779l1C. Diritto di superficie / VII. Durata massima
Art. 780 D. Diritti sulle sorgenti
Art. 781 E. Altre servitù
Art. 781a1F. Misure giudiziarie
Art. 782 A. Oggetto
Art. 783 B. Costituzione ed estinzione / I. Costituzione / 1. Iscrizione e modi di acquisto
Art. 7841B. Costituzione ed estinzione / I. Costituzione / 2. Oneri di diritto pubblico
Art. 7851
Art. 786 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 1. In genere
Art. 787 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 2. Riscatto / a. Da parte del creditore
Art. 788 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 2. Riscatto / b. Da parte del debitore
Art. 789 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 2. Riscatto / c. Prezzo del riscatto
Art. 790 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 3. Prescrizione
Art. 791 C. Effetti / I. Diritto del creditore
Art. 792 C. Effetti / II. Obbligo del debitore
Art. 793 A. Condizioni / I. Specie
Art. 794 A. Condizioni / II. Forma / 1. Importo
Art. 795 A. Condizioni / II. Forma / 2. Interesse
Art. 796 A. Condizioni / III. Fondo / 1. Condizioni per il pegno
Art. 797 A. Condizioni / III. Fondo / 2. Designazione / a. Fondo unico
Art. 798 A. Condizioni / III. Fondo / 2. Designazione / b. Più fondi
Art. 798a1A. Condizioni / III. Fondo / 3. Fondi agricoli
Art. 799 B. Costituzione ed estinzione / I. Costituzione / 1. Iscrizione
Art. 800 B. Costituzione ed estinzione / I. Costituzione / 2. Proprietà collettiva
Art. 801 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione
Art. 802 B. Costituzione ed estinzione / III. Pegni immobiliari in caso di raggruppamento / 1. Trasferimento dei diritti di pegno
Art. 803 B. Costituzione ed estinzione / III. Pegni immobiliari in caso di raggruppamento / 2. Disdetta del debitore
Art. 804 B. Costituzione ed estinzione / III. Pegni immobiliari in caso di raggruppamento / 3. Indennità
Art. 805 C. Effetti del pegno immobiliare / I. Estensione della garanzia
Art. 806 C. Effetti del pegno immobiliare / II. Pigioni e fitti
Art. 807 C. Effetti del pegno immobiliare / III. Prescrizione
Art. 808 C. Effetti del pegno immobiliare / IV. Provvedimenti conservativi / 1. In caso di deprezzamento / a. Misure di difesa
Art. 809 C. Effetti del pegno immobiliare / IV. Provvedimenti conservativi / 1. In caso di deprezzamento / b. Garanzia, ripristino dello stato anteriore, pagamento di acconti
Art. 810 C. Effetti del pegno immobiliare / IV. Provvedimenti conservativi / 2. Deprezzamento senza colpa
Art. 811 C. Effetti del pegno immobiliare / IV. Provvedimenti conservativi / 3. Alienazione di parcelle
Art. 812 C. Effetti del pegno immobiliare / V. Oneri ulteriori
Art. 813 C. Effetti del pegno immobiliare / VI. Posto del pegno / 1. Effetti
Art. 814 C. Effetti del pegno immobiliare / VI. Posto del pegno / 2. Relazioni tra i posti
Art. 815 C. Effetti del pegno immobiliare / VI. Posto del pegno / 3. Posto vacante
Art. 816 C. Effetti del pegno immobiliare / VII. Realizzazione del pegno / 1. Modo
Art. 817 C. Effetti del pegno immobiliare / VII. Realizzazione del pegno / 2. Riparto del ricavo
Art. 818 C. Effetti del pegno immobiliare / VII. Realizzazione del pegno / 3. Estensione della garanzia
Art. 8191C. Effetti del pegno immobiliare / VII. Realizzazione del pegno / 4. Garanzia per le spese di conservazione
Art. 820 C. Effetti del pegno immobiliare / VIII. Pegno per miglioramenti del suolo / 1. Grado
Art. 821 C. Effetti del pegno immobiliare / VIII. Pegno per miglioramenti del suolo / 2. Estinzione del credito e del pegno
Art. 822 C. Effetti del pegno immobiliare / IX. Indennità d’assicurazione
Art. 8231C. Effetti del pegno immobiliare / X. Creditore irreperibile
Art. 824 A. Scopo e carattere
Art. 825 B. Costituzione ed estinzione / I. Costituzione
Art. 826 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 1. Diritto alla cancellazione
Art. 827 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 2. Posizione del proprietario
Art. 828 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 3. Purgazione delle ipoteche / a. Condizioni e procedura
Art. 829 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 3. Purgazione delle ipoteche / b. Incanti pubblici
Art. 830 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 3. Purgazione delle ipoteche / c. Stima officiale
Art. 831 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 4. Disdetta
Art. 832 C. Effetti dell’ipoteca / I. Proprietà e rapporti di debito / 1. Alienazione totale
Art. 833 C. Effetti dell’ipoteca / I. Proprietà e rapporti di debito / 2. Frazionamento del fondo
Art. 834 C. Effetti dell’ipoteca / I. Proprietà e rapporti di debito / 3. Comunicazione dell’assunzione del debito
Art. 835 C. Effetti dell’ipoteca / II. Cessione del credito
Art. 8361D. Ipoteche legali / I. Di diritto cantonale
Art. 8371D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 1. Casi
Art. 838 D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 2. Venditori, coeredi, ecc.
Art. 8391D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 3. Artigiani e imprenditori / a. Iscrizione
Art. 840 D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 3. Artigiani e imprenditori / b. Grado
Art. 841 D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 3. Artigiani e imprenditori / c. Privilegio
Art. 842 A. Disposizioni generali / I. Scopo; relazione con il credito derivante dal rapporto fondamentale
Art. 843 A. Disposizioni generali / II. Tipi
Art. 844 A. Disposizioni generali / III. Diritti del proprietario
Art. 845 A. Disposizioni generali / IV. Alienazione, divisione
Art. 846 A. Disposizioni generali / V. Credito risultante dalla cartella ipotecaria e convenzioni accessorie / 1. In genere
Art. 847 A. Disposizioni generali / V. Credito risultante dalla cartella ipotecaria e convenzioni accessorie / 2. Disdetta
Art. 848 A. Disposizioni generali / VI. Protezione della buona fede
Art. 849 A. Disposizioni generali / VII. Eccezioni del debitore
Art. 850 A. Disposizioni generali / VIII. Procuratore
Art. 851 A. Disposizioni generali / IX. Luogo di pagamento
Art. 852 A. Disposizioni generali / X. Modifica del rapporto giuridico
Art. 853 A. Disposizioni generali / XI. Pagamento integrale
Art. 854 A. Disposizioni generali / XII. Estinzione / 1. Mancanza del creditore
Art. 855 A. Disposizioni generali / XII. Estinzione / 2. Cancellazione
Art. 856 A. Disposizioni generali / XIII. Diffida al creditore
Art. 857 B. Cartella ipotecaria registrale / I. Costituzione
Art. 858 B. Cartella ipotecaria registrale / II. Trasmissione
Art. 859 B. Cartella ipotecaria registrale / III. Costituzione in pegno, pignoramento e usufrutto
Art. 860 C. Cartella ipotecaria documentale / I. Costituzione / 1. Iscrizione
Art. 861 C. Cartella ipotecaria documentale / I. Costituzione / 2. Titolo di pegno
Art. 862 C. Cartella ipotecaria documentale / II. Protezione della buona fede
Art. 863 C. Cartella ipotecaria documentale / III. Diritti del creditore / 1. Esercizio
Art. 864 C. Cartella ipotecaria documentale / III. Diritti del creditore / 2. Trasmissione
Art. 865 C. Cartella ipotecaria documentale / IV. Annullamento
Art. 866 a 874
Art. 875 A. Obbligazioni di prestiti con garanzia immobiliare
Art. 876 a 8831
Art. 884 A. Pegno manuale / I. Costituzione / 1. Possesso del creditore
Art. 885 A. Pegno manuale / I. Costituzione / 2. Pegno sul bestiame
Art. 886 A. Pegno manuale / I. Costituzione / 3. Pegno posteriore
Art. 887 A. Pegno manuale / I. Costituzione / 4. Dazione in pegno da parte del creditore
Art. 888 A. Pegno manuale / II. Estinzione / 1. Perdita del possesso
Art. 889 A. Pegno manuale / II. Estinzione / 2. Obbligo di riconsegna
Art. 890 A. Pegno manuale / II. Estinzione / 3. Responsabilità del creditore
Art. 891 A. Pegno manuale / III. Effetti / 1. Diritti del creditore
Art. 892 A. Pegno manuale / III. Effetti / 2. Estensione della garanzia
Art. 893 A. Pegno manuale / III. Effetti / 3. Grado dei diritti pignoratizi
Art. 894 A. Pegno manuale / III. Effetti / 4. Patto di caducità
Art. 895 B. Diritto di ritenzione / I. Condizioni
Art. 896 B. Diritto di ritenzione / II. Eccezioni
Art. 897 B. Diritto di ritenzione / III. Insolvenza
Art. 898 B. Diritto di ritenzione / IV. Effetti
Art. 899 A. In genere
Art. 900 B. Costituzione / I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento
Art. 901 B. Costituzione / II. Per cartevalori
Art. 902 B. Costituzione / III. Per titoli rappresentanti merci
Art. 903 B. Costituzione / IV. Pegno posteriore
Art. 904 C. Effetti / I. Estensione della garanzia
Art. 905 C. Effetti / II. Rappresentanza di azioni e di quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno
Art. 906 C. Effetti / III. Amministrazione e riscossione
Art. 907 A. Istituti di prestiti a pegno / I. Autorizzazione
Art. 908 A. Istituti di prestiti a pegno / II. Durata
Art. 909 B. Prestito a pegno / I. Costituzione
Art. 910 B. Prestito a pegno / II. Effetti / 1. Vendita del pegno
Art. 911 B. Prestito a pegno / II. Effetti / 2. Diritto sull’eccedenza
Art. 912 B. Prestito a pegno / III. Riscatto del pegno / 1. Diritto al riscatto
Art. 913 B. Prestito a pegno / III. Riscatto del pegno / 2. Diritto dell’istituto
Art. 914 C. Compera a patto di ricupera
Art. 915 D. Regolamenti cantonali
Art. 916 a 9181
Art. 919 A. Nozione e specie / I. Concetto
Art. 920 A. Nozione e specie / II. Possesso originario e derivato
Art. 921 A. Nozione e specie / III. Interruzione transitoria
Art. 922 B. Trasferimento / I. Tra presenti
Art. 923 B. Trasferimento / II. Fra assenti
Art. 924 B. Trasferimento / III. Senza consegna
Art. 925 B. Trasferimento / IV. Titoli rappresentanti merci
Art. 926 C. Effetti / I. Protezione del possesso / 1. Diritto di difesa
Art. 927 C. Effetti / I. Protezione del possesso / 2. Azione di reintegra
Art. 928 C. Effetti / I. Protezione del possesso / 3. Azione di manutenzione
Art. 929 C. Effetti / I. Protezione del possesso / 4. Ammissibilità e prescrizione dell’azione
Art. 930 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 1. Presunzione della proprietà
Art. 931 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 2. Presunzione in caso di possesso derivato
Art. 932 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 3. Azione contro il possessore
Art. 933 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 4. Diritto di disposizione e di rivendicazione / a. Cose affidate
Art. 934 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 4. Diritto di disposizione e di rivendicazione / b. Cose smarrite o sottratte
Art. 935 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 4. Diritto di disposizione e di rivendicazione / c. Denaro e titoli al portatore
Art. 936 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 4. Diritto di disposizione e di rivendicazione / d. Mala fede
Art. 937 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 5. Presunzione per i fondi
Art. 938 C. Effetti / III. Responsabilità / 1. Possessore di buona fede / a. Godimento
Art. 939 C. Effetti / III. Responsabilità / 1. Possessore di buona fede / b. Indennità
Art. 940 C. Effetti / III. Responsabilità / 2. Possessore di mala fede
Art. 941 C. Effetti / IV. Prescrizione acquisitiva
Art. 942 A. Impianto / I. Oggetto / 1. In genere
Art. 9431A. Impianto / I. Oggetto / 2. Intavolazione / a. Oggetto
Art. 944 A. Impianto / I. Oggetto / 2. Intavolazione / b. Eccezioni
Art. 945 A. Impianto / I. Oggetto / 3. Registri / a. Libro mastro
Art. 946 A. Impianto / I. Oggetto / 3. Registri / b. Foglio del mastro
Art. 947 A. Impianto / I. Oggetto / 3. Registri / c. Foglio collettivi
Art. 948 A. Impianto / I. Oggetto / 3. Registri / d. Libro giornale, documenti
Art. 949 A. Impianto / I. Oggetto / 4. Regolamenti / a. In genere
Art. 949a1A. Impianto / I. Oggetto / 4. Regolamenti / b. Tenuta informatizzata del registro fondiario
Art. 949b1A. Impianto / I. Oggetto / 4a. ...
Art. 949c1A. Impianto / I. Oggetto / 4b. ...
Art. 949d1A. Impianto / I. Oggetto / 4c. Ricorso a privati per l’uso del registro fondiario informatizzato
Art. 9501A. Impianto / I. Oggetto / 5. Misurazione ufficiale
Art. 951 A. Impianto / II. Tenuta del registro / 1. Circondari / a. Competenza
Art. 952 A. Impianto / II. Tenuta del registro / 1. Circondari / b. Fondi i più circondari
Art. 953 A. Impianto / II. Tenuta del registro / 2. Uffici del registro
Art. 954 A. Impianto / II. Tenuta del registro / 3. Tariffe
Art. 955 A. Impianto / III. Responsabilità
Art. 9561A. Impianto / IV. Vigilanza amministrativa
Art. 956a1A. Impianto / V. Tutela giurisdizionale / 1. Diritto di ricorso
Art. 956b1A. Impianto / V. Tutela giurisdizionale / 2. Procedura di ricorso
Art. 9571
Art. 958 B. Iscrizione / I. Diritti da iscriversi / 1. Proprietà e diritti reali
Art. 959 B. Iscrizione / I. Diritti da iscriversi / 2. Annotazioni / a. Diritti personali
Art. 960 B. Iscrizione / I. Diritti da iscriversi / 2. Annotazioni / b. Restrizioni della facoltà di disporre
Art. 961 B. Iscrizione / I. Diritti da iscriversi / 2. Annotazioni / c. Iscrizioni provvisorie
Art. 961a1B. Iscrizione / I. Diritti da iscriversi / 2. Annotazioni / d. Iscrizione di diritti di grado posteriore
Art. 9621B. Iscrizione / II. Menzioni / 1. Di restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Art. 962a1B. Iscrizione / II. Menzioni / 2. Di rappresentanti
Art. 963 B. Iscrizione / III. Condizioni dell’iscrizione / 1. Indicazioni / a. Per le iscrizioni
Art. 964 B. Iscrizione / III. Condizioni dell’iscrizione / 1. Indicazioni / b. Per le cancellazioni
Art. 965 B. Iscrizione / III. Condizioni dell’iscrizione / 2. Legittimazione / a. Prova
Art. 966 B. Iscrizione / III. Condizioni dell’iscrizione / 2. Legittimazione / b. Complemento della prova
Art. 967 B. Iscrizione / IV. Modo dell’iscrizione / 1. In genere
Art. 968 B. Iscrizione / IV. Modo dell’iscrizione / 2. Servitù
Art. 969 B. Iscrizione / V. Comunicazione d’officio
Art. 9701C. Pubblicità del registro / I. Comunicazione di informazioni e consultazione
Art. 970a1C. Pubblicità del registro / II. Pubblicazioni
Art. 971 D. Effetti / I. Conseguenze della mancata iscrizione
Art. 972 D. Effetti / II. Effetti dell’iscrizione / 1. In genere
Art. 973 D. Effetti / II. Effetti dell’iscrizione / 2. Terzi di buona fede
Art. 974 D. Effetti / II. Effetti dell’iscrizione / 3. Terzi di mala fede
Art. 974a1E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / I. Aggiornamento / 1. In caso di divisione del fondo
Art. 974b1E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / I. Aggiornamento / 2. In caso di riunione di fondi
Art. 975 E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / II. In caso di iscrizione indebita
Art. 9761E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / III. Cancellazione agevolata / 1. Di iscrizioni manifestamente irrilevanti
Art. 976a1E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / III. Cancellazione agevolata / 2. Di altre iscrizioni / a. In genere
Art. 976b1E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / III. Cancellazione agevolata / 2. Di altre iscrizioni / b. In caso di opposizione
Art. 976c1E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / III. Cancellazione agevolata / 3. Procedura di aggiornamento pubblica
Art. 977 E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / IV. Rettificazioni E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / IV. Rettificazioni

IV. Rettificazioni1

1 L’ufficiale del registro non può eseguire una rettificazione senza il consenso scritto degli interessati, se non per disposizione del giudice.

2 Invece di rettificarla, si può cancellare l’iscrizione erronea e farne una nuova.

3 La correzione di meri errori di scritturazione si fa d’officio, a norma di analogo regolamento da emanarsi dal Consiglio federale.


1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).


1 Introdotto dal n. II della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

  Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile

  Capo primo: Dell’applicazione del vecchio e del nuovo diritto

Art. 1 A. Disposizioni generali / I. Regola della non retroattività

A. Disposizioni generali

I. Regola della non retroattività

1 Gli effetti giuridici di fatti anteriori all’entrata in vigore di questo codice sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati.

2 Perciò gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza obbligatoria ed i loro effetti, anche per l’avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti.

3 Invece i fatti compiutisi posteriormente sono regolati dal diritto nuovo, salve le eccezioni previste dalla legge.

Art. 2 A. Disposizioni generali / II. Retroattività / 1. Ordine pubblico e buoni costumi

II. Retroattività

1. Ordine pubblico e buoni costumi

1 Le disposizioni di questo codice fondate sull’ordine pubblico e sui buoni costumi sono applicabili in tutti i casi dal momento della sua entrata in vigore, salvo le eccezioni previste dalla legge.

2 Perciò le disposizioni del diritto anteriore incompatibili con l’ordine pubblico ed i buoni costumi secondo il concetto della nuova legge si ritengono abrogate.

Art. 3 A. Disposizioni generali / II. Retroattività / 2. Rapporti regolati dalla legge

2. Rapporti regolati dalla legge

I rapporti giuridici, il cui oggetto è regolato dalla legge indipendentemente dalla volontà delle parti, sono sottoposti alla nuova legge dal momento della sua entrata in vigore, anche se compiuti anteriormente.

Art. 4 A. Disposizioni generali / II. Retroattività / 3. Diritti non acquisiti

3. Diritti non acquisiti

I fatti verificatisi sotto l’impero del diritto anteriore, ma dai quali al momento dell’entrata in vigore di questo codice non derivava ancora un diritto acquisito, sono da questo momento regolati nei loro effetti giuridici dalla legge nuova.

Art. 5 B. Diritto delle persone / I. Esercizio dei diritti civili

B. Diritto delle persone

I. Esercizio dei diritti civili

1 L’esercizio dei diritti civili è sottoposto in ogni caso alle disposizioni di questo codice.

2 Tuttavia se al momento dell’entrata in vigore della legge nuova qualcuno avesse l’esercizio dei diritti civili secondo la legge anteriore, ma non secondo la legge nuova, egli sarà riconosciuto capace anche posteriormente.

Art. 6 B. Diritto delle persone / II. Scomparsa
Art. 6a1B. Diritto delle persone / IIa. Banca dati centrale dello stato civile
Art. 6b1B. Diritto delle persone / III. Persone giuridiche / 1. In genere
Art. 6c1B. Diritto delle persone / IV. Protezione della personalità da violenze, minacce e insidie 

2. Contabilità e ufficio di revisione

Le disposizioni della modifica del 16 dicembre 20052 concernenti la contabilità e l’ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore della presente legge o successivamente.

Art. 6d3

IV. Protezione della personalità da violenze, minacce e insidie 

Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 si applica la legge nuova.


1 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).

Art. 71C. Diritto di famiglia / I. Celebrazione del matrimonio
Art. 7a1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 1. Principio
Art. 7b1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 2. Processi di divorzio pendenti
Art. 7c1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 3. Termine di separazione nei processi di divorzio pendenti
Art. 7d1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 4. Previdenza professionale
Art. 7e1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 5. Conversione di rendite in corso

5. Conversione di rendite in corso

1 Se, in un divorzio pronunciato dopo che sia sopraggiunto un caso di previdenza, il giudice ha assegnato al coniuge creditore, secondo la legge anteriore, un’indennità sotto forma di rendita che si estingue soltanto con la morte del coniuge debitore o del coniuge creditore, quest’ultimo può chiedere al giudice, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015, di assegnargli invece una rendita vitalizia secondo l’articolo 124a, sempre che il coniuge debitore percepisca una rendita d’invalidità e abbia già raggiunto l’età di pensionamento stabilita dal regolamento oppure percepisca una rendita di vecchiaia.

2 Per quanto concerne le decisioni straniere, la competenza è regolata secondo l’articolo 64 della legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato.

3 La rendita secondo la legge anteriore vale come parte di rendita assegnata.


1 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS 291

Art. 81C. Diritto di famiglia / Iter. Effetti del matrimonio in generale / 1. Principio
Art. 8a1C. Diritto di famiglia / Iter. Effetti del matrimonio in generale / 2. Cognome
Art. 8b1C. Diritto di famiglia / Iter. Effetti del matrimonio in generale / 3. Cittadinanza

3. Cittadinanza

La svizzera maritatasi sotto la legge anteriore può entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare all’autorità competente del suo vecchio Cantone d’origine di voler riprendere la cittadinanza che aveva da nubile.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

Art. 91C. Diritto di famiglia / II. Regime dei beni nei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912
Art. 9a1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 1. In genere
Art. 9b1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 2. Passaggio dall’unione dei beni alla partecipazione agli acquisti / a. Modificazione delle masse patrimoniali
Art. 9c1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 2. Passaggio dall’unione dei beni alla partecipazione agli acquisti / b. Privilegio
Art. 9d1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 2. Passaggio dall’unione dei beni alla partecipazione agli acquisti / c. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova
Art. 9e1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 3. Mantenimento dell’unione dei beni
Art. 9f1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 4. Mantenimento della separazione dei beni legale o giudiziale

4. Mantenimento della separazione dei beni legale o giudiziale

I coniugi che vivevano nel regime della separazione dei beni legale o giudiziale sotto la legge anteriore sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

Art. 101C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 5. Convenzioni matrimoniali / a. In genere
Art. 10a1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 5. Convenzioni matrimoniali / b. Efficacia verso i terzi
Art. 10b1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 5. Convenzioni matrimoniali / c. Sottoposizione alla legge nuova
Art. 10c1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 5. Convenzioni matrimoniali / d. Separazione convenzionale dei beni secondo la legge anteriore
Art. 10d1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 5. Convenzioni matrimoniali / e. Convenzioni matrimoniali concluse in vista dell’entrata in vigore della legge nuova
Art. 10e1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 5. Convenzioni matrimoniali / f. Registro dei beni matrimoniali

f. Registro dei beni matrimoniali

1 Con l’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 non saranno più fatte nuove iscrizioni nel registro dei beni matrimoniali.

2 Il diritto di consultare il registro rimane garantito.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

Art. 111C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 6. Estinzione di debiti in caso di liquidazione del regime dei beni
Art. 11a1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 7. Protezione dei creditori

7. Protezione dei creditori

Le norme sulla protezione dei creditori in caso di modificazione del regime dei beni s’applicano, quanto alla responsabilità, anche alle modificazioni determinate dall’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

Art. 121C. Diritto di famiglia / III. Filiazione in genere
Art. 12a1C. Diritto di famiglia / IIIbis. Adozione / 1. Mantenimento del diritto anteriore
Art. 12b1C. Diritto di famiglia / IIIbis. Adozione / 2. Procedure pendenti
Art. 12c1C. Diritto di famiglia / IIIbis. Adozione / 3. Soggezione al nuovo diritto
Art. 12cbis1
Art. 12d1C. Diritto di famiglia / IIIter. Contestazione della legittimazione

IIIter. Contestazione della legittimazione

Le disposizioni della legge nuova sulla contestazione del riconoscimento dopo il matrimonio dei genitori si applicano per analogia alla contestazione della legittimazione avvenuta sotto la legge anteriore.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 131C. Diritto di famiglia / IV. Azione di paternità / 1. Azioni pendenti
Art. 13a1C. Diritto di famiglia / IV. Azione di paternità / 2. Nuove azioni
Art. 13b1C. Diritto di famiglia / IVbis. Termine per l’accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione
Art. 13c1C. Diritto di famiglia / IVter. Contributi di mantenimento / 1. Titoli di mantenimento esistenti
Art. 13cbis1C. Diritto di famiglia / IVter. Contributi di mantenimento / 2. Procedimenti pendenti
Art. 13d1C. Diritto di famiglia / IVquater. Cognome del figlio

IVquater. Cognome del figlio

1 Se dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011 non portano più un cognome coniugale in virtù di una dichiarazione secondo l’articolo 8a del presente titolo, i genitori possono, entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare che il figlio assume il cognome da celibe o nubile del genitore che ha fatto la dichiarazione suddetta.

2 Se l’autorità parentale su un figlio di genitori non uniti in matrimonio è stata attribuita in comune ai genitori o soltanto al padre prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011, la dichiarazione di cui all’articolo 270a capoversi 2 e 3 può essere fatta entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova.

3 È fatto salvo il consenso del figlio secondo l’articolo 270b.


1 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

Art. 141C. Diritto di famiglia / V. Protezione degli adulti / 1. Misure sussistenti
Art. 14a1C. Diritto di famiglia / V. Protezione degli adulti / 2. Procedimenti pendenti

2. Procedimenti pendenti

1 Con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 20082, i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente.

2 Si applica il nuovo diritto di procedura.

3 L’autorità decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta debba essere completato.


1 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978 (RU 1980 3l; FF 1977 III 1). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2RU 2011 725

Art. 15 D. Diritto successorio / I. Eredi e devoluzione

D. Diritto successorio

I. Eredi e devoluzione

1 I rapporti di diritto successorio e gli effetti del regime matrimoniale inseparabilmente collegati cogli stessi secondo la legge cantonale e che nascono dalla morte di un padre, di una madre, o di un coniuge avvenuta prima dell’entrata in vigore di questo codice, sono regolati anche dopo quest’epoca dal diritto anteriore.

2 Questa disposizione si riferisce tanto agli eredi quanto alla devoluzione dell’eredità.

Art. 16 D. Diritto successorio / II. Disposizioni a causa di morte

II. Disposizioni a causa di morte

1 La confezione o l’annullazione di una disposizione a causa di morte, compiuta prima dell’entrata in vigore di questo codice, da una persona capace di disporre conformemente alla legge allora vigente, non può essere impugnata per il motivo che il disponente è morto dopo l’entrata in vigore del nuovo codice e che, secondo le disposizioni di questo, non sarebbe capace di disporre.

2 Una disposizione d’ultima volontà non può essere impugnata per difetto di forma, quando sieno state osservate le formalità richieste al tempo della confezione o al tempo della morte.

3 Quando il disponente sia morto dopo l’entrata in vigore di questo codice, l’azione di riduzione per sorpasso della porzione disponibile e quella di nullità circa il modo di disporre, sono regolate dal nuovo codice, per tutte le disposizioni a causa di morte.

Art. 17 E. Diritti reali / I. In genere

E. Diritti reali

I. In genere

1 I diritti reali acquisiti prima dell’entrata in vigore di questo codice continuano a sussistere sotto riserva delle disposizioni sul registro fondiario.

2 Tuttavia l’estensione della proprietà e dei diritti reali limitati è soggetta al diritto nuovo dopo l’entrata in vigore del Codice civile, in quanto non sia fatta da questo una eccezione.

3 Se questi diritti non potessero essere costituiti secondo il nuovo codice, rimangono sottoposti alla legge anteriore.

Art. 18 E. Diritti reali / II. Azione per l’iscrizione nel registro

II. Azione per l’iscrizione nel registro

1 Le azioni personali per la costituzione di un diritto reale, nate prima dell’entrata in vigore di questo codice, sono riconosciute, in quanto corrispondano ai requisiti formali del precedente o del nuovo diritto.

2 Il regolamento sulla tenuta del registro fondiario conterrà le disposizioni circa le giustificazioni da fornirsi per la iscrizione di tali diritti.

3 L’estensione di un diritto reale costituito mediante atto giuridico, prima dell’entrata in vigore di questo codice, è mantenuta anche sotto l’impero della legge nuova, in quanto non sia incompatibile con la stessa.

Art. 19 E. Diritti reali / III. Prescrizione acquisitiva

III. Prescrizione acquisitiva

1 La prescrizione acquisitiva è sottoposta alla nuova legge dal momento dell’entrata in vigore di questa.

2 Se però una prescrizione acquisitiva, ammessa anche dalla nuova legge, era già cominciata sotto la legge anteriore, il tempo trascorso fino all’entrata in vigore di questo codice è computato proporzionalmente nel termine della legge nuova.

Art. 201E. Diritti reali / IV. Diritti di proprietà speciali / 1. Alberi nell’altrui fondo
Art. 20bis1E. Diritti reali / IV. Diritti di proprietà speciali / 2. Proprietà per piani / a. Originaria
Art. 20ter1E. Diritti reali / IV. Diritti di proprietà speciali / 2. Proprietà per piani / b. Trasformata
Art. 20quater1E. Diritti reali / IV. Diritti di proprietà speciali / 2. Proprietà per piani / c. Epurazione dei registri fondiari

c. Epurazione dei registri fondiari

Per assoggettare alla nuova legge la proprietà per piani trasformata e iscrivere quella vecchia originaria, i Cantoni possono ordinare l’epurazione dei registri fondiari ed emanare a questo scopo disposizioni speciali di procedura.


1 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

Art. 21 E. Diritti reali / V. Servitù

V. Servitù

1 Le servitù costituite prima dell’entrata in vigore di questo codice rimangono in vigore senza iscrizione anche dopo l’introduzione del registro fondiario, ma finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi di buona fede.

2 Gli obblighi connessi a titolo accessorio a una servitù costituiti prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice dell’11 dicembre 20091 e risultanti soltanto dai documenti giustificativi del registro fondiario rimangono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.2


1RU 2011 4637
2 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

Art. 22 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 1. Riconoscimento dei titoli preesistenti

VI. Pegno immobiliare

1. Riconoscimento dei titoli preesistenti

1 I titoli di pegno immobiliare costituiti prima dell’entrata in vigore di questo codice, rimangono in vigore senza bisogno di essere coordinati con la legge nuova.

2 È però riservato ai Cantoni di prescrivere la rinnovazione dei titoli preesistenti entro dati termini, secondo le norme della legge nuova.

Art. 23 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 2. Costituzione di diritti nuovi

2. Costituzione di diritti nuovi

1 Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, i nuovi diritti di pegno immobiliare potranno essere costituiti solo nei modi da esso stabiliti.

2 Fino all’introduzione del registro fondiario rimangono però in vigore per la loro costituzione le precedenti forme del diritto cantonale.

Art. 24 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 3. Estinzione di titoli

3. Estinzione di titoli

1 L’estinzione e la conversione dei titoli, la liberazione del pegno e simili operazioni sono soggette alla legge nuova dall’entrata in vigore di questo codice.

2 Fino all’introduzione del registro fondiario si osservano le forme del diritto cantonale.

Art. 25 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 4. Estensione della garanzia

4. Estensione della garanzia

1 L’estensione della garanzia del pegno immobiliare è determinata, in ogni caso, dalla legge nuova.

2 Però se con speciale convenzione, il creditore avesse validamente ricevuto in pegno determinati oggetti insieme con un fondo, il diritto di pegno sui medesimi sussiste anche se non sia conforme alle disposizioni del nuovo codice.

Art. 26 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 5. Diritti ed obblighi delle parti / a. In genere

5. Diritti ed obblighi delle parti

a. In genere

1 I diritti e le obbligazioni del creditore e del debitore circa i pegni immobiliari esistenti al momento dell’entrata in vigore del Codice civile, sono regolati dalla legge anteriore, in quanto trattisi di effetti contrattuali.

2 Gli effetti stabiliti per legge e che non possono essere modificati mediante convenzione sono regolati da quel momento dalla legge nuova anche per i diritti di pegno precedentemente costituiti.

3 Se il diritto di pegno si estende a più fondi, l’estensione del diritto rimane regolata dalla legge precedente.

Art. 27 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 5. Diritti ed obblighi delle parti / b. Provvedimenti conservativi

b. Provvedimenti conservativi

I diritti del creditore per tutta la durata del vincolo pignoratizio, in ispecie i diritti di ottenere provvedimenti conservativi, sono regolati dalla nuova legge, per tutte le forme di pegno immobiliare, a datare dall’entrata in vigore di questo codice; lo stesso avviene per i diritti del debitore.

Art. 28 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 5. Diritti ed obblighi delle parti / c. Disdetta e trasmissione

c. Disdetta e trasmissione

La disdetta dei crediti garantiti da pegno immobiliare e la trasmissione dei titoli sono regolati dalla legge anteriore per tutti i diritti già costituiti al momento dell’entrata in vigore di questo codice, riservate le prescrizioni imperative del diritto nuovo.

Art. 29 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 6. Grado

6. Grado

1 Il grado dei diritti di pegno è determinato dal diritto anteriore fino alla iscrizione1 dei fondi nel registro fondiario.

2 Dopo l’introduzione del registro il grado dei crediti sarà determinato dalle disposizioni di questo codice.


1 Nel testo tedesco «Aufnahme» e in quello francese «immatriculation», ossia «intavolazione».

Art. 30 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 7. Posto di pegno

7. Posto di pegno

1 Il diritto ad un posto di pegno fisso od il diritto del creditore di subentrare in un altro posto sarà regolato dalla legge nuova, dopo cinque anni dall’entrata in vigore del nuovo codice, o prima d’allora con l’introduzione del registro, sotto riserva dei diritti particolari garantiti al creditore.

2 I Cantoni possono emanare disposizioni transitorie complementari.1


1 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Art. 31 e 321E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 8.

8.


1 Abrogati dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

Art. 33 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 9. Parificazione di forme precedenti con forme nuove
Art. 33a1E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 10. Applicazione della legge anteriore alle forme di pegno da essa previste
Art. 33b1E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 11. Trasformazione del tipo di cartella ipotecaria

11. Trasformazione del tipo di cartella ipotecaria

Il proprietario del fondo e gli aventi diritto sulla cartella possono, di comune accordo, chiedere per scritto che una cartella ipotecaria documentale iscritta prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice dell’11 dicembre 20092 sia trasformata in cartella ipotecaria registrale.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2RU 2011 4637

Art. 34 E. Diritti reali / VII. Pegno mobiliare / 1. Formalità

VII. Pegno mobiliare

1. Formalità

1 Dall’entrata in vigore di questo codice, il pegno mobiliare si potrà costituire soltanto nelle forme dal medesimo previste.

2 In quanto un pegno mobiliare fosse costituito in una forma diversa già prima di tal momento, esso si estinguerà nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della nuova legge per i crediti esigibili, e dalla scadenza o dal giorno in cui potrà essere data la disdetta, per quelli che diventeranno esigibili più tardi.

Art. 35 E. Diritti reali / VII. Pegno mobiliare / 2. Effetti

2. Effetti

1 Gli effetti del pegno mobiliare, i diritti e le obbligazioni del creditore, del terzo datore del pegno e del debitore saranno determinati dalla legge nuova, dal momento della entrata in vigore di questo codice, sebbene il pegno fosse costituito anteriormente.

2 Il patto di decadenza del pegno a favore del creditore, stipulato prima dell’entrata in vigore del nuovo codice diventa inefficace a partire da questo momento.

Art. 36 E. Diritti reali / VIII. Diritto di ritenzione

VIII. Diritto di ritenzione

1 Il diritto di ritenzione di questo codice si estende anche alle cose venute in potere del creditore prima della sua entrata in vigore.

2 Compete al creditore anche per i crediti nati prima di questo momento.

3 Gli effetti dei diritti di ritenzione già costituiti sono soggetti alle disposizioni della legge nuova.

Art. 37 E. Diritti reali / IX. Possesso

IX. Possesso

Il possesso è soggetto alla legge nuova dall’entrata in vigore di questo codice.

Art. 38 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 1. Impianto del registro

X. Registro fondiario

1. Impianto del registro

1 Il Consiglio federale stabilisce, sentito il parere dei Cantoni, il calendario d’introduzione del registro fondiario. Può delegare tale competenza al dipartimento o all’ufficio competente.1

2 …2


1 Nuovo testo giusta l’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
2 Abrogato dall’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).

Art. 391E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 2. Misurazione ufficiale / a.

2. Misurazione ufficiale

a.


1 Abrogato dall’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).

Art. 40 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 2. Misurazione ufficiale / b. Relazione col registro fondiario

b. Relazione col registro fondiario

1 Di regola la misurazione del terreno deve precedere l’impianto del registro fondiario.

2 Tuttavia questo può essere introdotto anche prima con l’autorizzazione della Confederazione, in quanto esistano registri d’estimo sufficienti.

Art. 41 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 2. Misurazione ufficiale / c. Epoca dell’esecuzione

c. Epoca dell’esecuzione

1 …1

2 La misurazione e l’introduzione del registro fondiario possono avvenire successivamente per i singoli distretti di un medesimo Cantone.


1 Abrogato dall’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).

Art. 421

1 Abrogato dall’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).

Art. 43 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 3. Iscrizione dei diritti reali / a. Procedura

3. Iscrizione dei diritti reali

a. Procedura

1 I diritti reali preesistenti devono essere iscritti nel registro fondiario all’atto della sua introduzione.

2 A questo fine sarà pubblicato un bando per la notificazione e la iscrizione dei diritti reali preesistenti.

3 I diritti reali già iscritti nei libri pubblici conformemente al diritto anteriore, saranno trascritti d’officio nel registro fondiario in quanto possano essere costituiti secondo la legge nuova.

Art. 44 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 3. Iscrizione dei diritti reali / b. Conseguenza della non iscrizione

b. Conseguenza della non iscrizione

1 I diritti reali preesistenti che non vengono iscritti conserveranno bensì la loro validità, ma non saranno opponibili ai terzi di buona fede che si fossero affidati al registro fondiario.

2 Rimane riservato alla futura legislazione della Confederazione e dei Cantoni il dichiarare perenti, dopo una certa epoca ed a seguito di un bando, tutti i diritti reali non ancora iscritti nel registro.

3 Gli oneri fondiari di diritto pubblico e le ipoteche legali di diritto cantonale non iscritti ma costituiti prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice dell’11 dicembre 20091 rimangono opponibili, nei dieci anni successivi all’entrata in vigore di tale modifica, ai terzi di buona fede che si affidano al registro fondiario.2


1RU 2011 4637
2 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

Art. 451E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 4. Diritti reali soppressi

4. Diritti reali soppressi

1 I diritti reali che non potrebbero più essere costituiti secondo le disposizioni sul registro fondiario, come le piante nel fondo altrui, i diritti di anticresi e simili non vi possono essere iscritti, ma vi devono essere menzionati in modo opportuno.

2 Estinguendosi per qualsiasi causa, questi diritti eccezionali non possono più essere ristabiliti.


1 Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

Art. 46 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 5. Introduzione del registro differita

5. Introduzione del registro differita

1 L’introduzione del registro fondiario secondo le prescrizioni di questa legge può essere differita dai Cantoni, con l’autorizzazione del Consiglio federale, in quanto le forme prescritte dai Cantoni, completate o meno, sembrino sufficienti per garantire gli effetti del registro fondiario nel senso della legge nuova.

2 A questo fine sarà esattamente stabilito a quali forme del diritto cantonale sono attribuiti gli effetti previsti dalla nuova legge.

Art. 47 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 6. Applicazione del diritto reale prima del registro fondiario

6. Applicazione del diritto reale prima del registro fondiario

Le disposizioni di questo codice sui diritti reali sono applicabili in generale anche prima dell’impianto del registro fondiario.

Art. 48 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 7. Effetti delle forme del diritto cantonale

7. Effetti delle forme del diritto cantonale

1 Coll’entrata in vigore delle disposizioni sui diritti reali e prima dell’introduzione del registro fondiario, i Cantoni possono designare le forme, come l’omologazione, l’iscrizione nei catasti, nei registri delle ipoteche e delle servitù, alle quali sono attribuiti immediatamente gli effetti del registro stesso.

2 I Cantoni possono prescrivete che queste forme, anche prima o senza l’introduzione del registro fondiario, abbiano gli effetti di questo per la nascita, la trasmissione, le modificazioni e l’estinzione dei diritti reali.

3 Per contro, fin che non sia introdotto il registro fondiario od un altro organo di pubblicità parificato al medesimo, non possono verificarsi gli effetti derivanti dal registro a favore dei terzi di buona fede.

Art. 491F. Prescrizione

F. Prescrizione

1 Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione.

2 Se il nuovo diritto stabilisce un termine più breve, si applica il diritto anteriore.

3 L’entrata in vigore del nuovo diritto non ha effetti sull’inizio di una prescrizione in corso, salvo che la legge disponga altrimenti.

4 Per il resto, il nuovo diritto si applica alla prescrizione dalla sua entrata in vigore.


1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Art. 50 G. Forme dei contratti
Art. 51 A. Abrogazione del diritto civile cantonale

A. Abrogazione del diritto civile cantonale

Con l’entrata in vigore di questo codice rimangono abrogate le disposizioni di diritto civile dei Cantoni, salvo diversa disposizione del diritto federale.

Art. 52 B. Leggi cantonali complementari / I. Diritti e doveri dei Cantoni

B. Leggi cantonali complementari

I. Diritti e doveri dei Cantoni

1 I Cantoni emanano le disposizioni di complemento di questo codice, in ispecie a riguardo della competenza delle autorità, dell’organizzazione degli uffici di stato civile, di tutela1 e di registro fondiario.

2 In quanto tali disposizioni complementari siano richieste per l’esecuzione della nuova legge, i Cantoni sono obbligati ad emanarle, e possono farlo provvisoriamente in via di regolamento.2

3 Le disposizioni di complemento dei Cantoni in materia di registri sottostanno all’approvazione della Confederazione.3

4 Le altre disposizioni di complemento dei Cantoni devono essere comunicate all’Ufficio federale di giustizia.4


1 Ora: le autorità di vigilanza (vedi art. 440).
2 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
4 Introdotto dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Art. 53 B. Leggi cantonali complementari / II. Disposizioni della Confederazione in luogo dei Cantoni

II. Disposizioni della Confederazione in luogo dei Cantoni

1 Se un Cantone non adempie in tempo debito all’obbligo di emanare le complementari disposizioni necessarie, il Consiglio federale le emana provvisoriamente in sua vece, dandone avviso all’Assemblea federale.

2 Se un Cantone non fa uso delle facoltà di emanare disposizioni complementari in una materia nella quale non sono necessarie si applicheranno semplicemente le disposizioni di questo codice.

Art. 54 C. Designazione delle autorità competenti

C. Designazione delle autorità competenti

1 Dove questo codice parla di un’autorità competente, i Cantoni stabiliscono quale essa sia fra le autorità costituite o da costituirsi.

2 Se non parla espressamente del giudice o dell’autorità amministrativa, i Cantoni possono dichiarare competente una autorità dell’ordine amministrativo o giudiziario.

3 Per quanto non sia applicabile il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20081, la procedura è stabilita dai Cantoni.2


1 RS 272
2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 55 D. Atti pubblici / I. In genere
Art. 55a1D. Atti pubblici / II. Copie e certificazioni elettroniche

II. Copie e certificazioni elettroniche

1 I Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a realizzare copie elettroniche degli atti pubblici da loro redatti.

2 Possono inoltre autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a certificare elettronicamente la conformità agli originali cartacei di copie da loro realizzate in forma elettronica nonché l’autenticità di firme.

3 Il pubblico ufficiale rogatore deve utilizzare una firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica.3

4 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione atte a garantire l’interoperabilità dei sistemi informatici nonché l’integrità, l’autenticità e la sicurezza dei dati.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 RS 943.03
3 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 del L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).

Art. 561E. Concessioni idrauliche

E. Concessioni idrauliche

Fino all’emanazione di una legge federale sulle concessioni di diritti d’acqua vale la disposizione seguente:

Le concessioni di acque pubbliche, in quanto siano date per almeno trent’anni od a tempo indeterminato e non costituiscano una servitù a favore di un dato fondo dominante, possono essere intavolate nel registro fondiario come diritti reali per sé stanti e permanenti.


1 Vedi ora l’art. 59 della LF del 22 dic. 1916 sulla utilizzazione delle forze idriche (RS 721.80).

Art. 571F. a H.

F. a H.


1 Abrogato dall’art. 53 cpv. 1 lett. b della LF dell’8 nov. 1934 su le banche e le casse di risparmio, con effetto dal 1° mar. 1935 (RU 51 129 e CS 10 331; ediz. ted. BBl 1934 I 171, ediz. franc. FF 1934 I 172).

Art. 581J. Modificazioni della legge sull’esecuzione e sul fallimento

J. Modificazioni della legge sull’esecuzione e sul fallimento

La legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento rimarrà modificata come segue dall’entrata in vigore del presente codice:

3


1 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall’abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193; ediz. ted. BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845, ediz. franc. FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 RS 281.1
3 Le mod. possono essere consultate alla RU 24 233. Per il testo degli art. 132bis, 141 cpv. 3 e 258 cpv. 4 vedi RU 24 233 tit. fin. art. 60.

Art. 591K. Applicazione del diritto svizzero e straniero

K. Applicazione del diritto svizzero e straniero

1 La legge federale del 25 giugno 18912 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti rimane in vigore per ciò che riguarda i rapporti giuridici degli svizzeri all’estero e degli stranieri nella Svizzera e per i casi di conflitto di leggi cantonali.

2 …3

3 La stessa legge è completata come segue:

4


1 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall’abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193; ediz. ted. BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845, ediz. franc. FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 [CS 2 723; RU 1972 2653 n. II 1, 1977 237 n. II 1, 1986 122 n. II 1. RU 1988 1776 all. n. I lett. a]. Vedi ora la LF del 18 dic. 1987 sul diritto internazionale privato (RS 291).
3 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
4 Le mod. possono essere consultate alla RU 24 233

Art. 601L. Abrogazione di leggi federali

L. Abrogazione di leggi federali

1 Colla entrata in vigore di questa legge rimangono abrogate le disposizioni di diritto civile federale incompatibili colla medesima.

2 Sono abrogate in particolare:

La legge federale del 24 dicembre 18742 sugli atti dello stato civile e sul matrimonio.

La legge federale del 22 giugno 18813 sulla capacità civile.

Il Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 18814.

3 Rimangono in vigore le leggi speciali sul diritto delle strade ferrate, dei battelli a vapore, delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, sulla costituzione d’ipoteca e la liquidazione forzata delle ferrovie, quelle relative al lavoro delle fabbriche e alla responsabilità civile dei padroni di fabbrica e di altre imprese, nonché tutte le leggi federali sopra materie del diritto delle obbligazioni, che furono emanate allato della legge federale sul diritto delle obbligazioni.


1 Nuovo testo giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193; ediz. ted. BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845, ediz. franc. FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 [RU 1 508]
3 [RU 5 556]
4 [RU 5 577, 11 490; RS 221.229.1 art. 103 cpv. 1]

Art. 611M. Disposizioni finali M. Disposizioni finali

M. Disposizioni finali

1 La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1912.

2 Il Consiglio federale potrà, con l’autorizzazione dell’Assemblea federale, anticipare l’entrata in vigore di singole disposizioni.


1 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall’abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. del CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193; ediz. ted. BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845, ediz. franc. FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

  Testo delle disposizioni previgenti del titolo sesto1 

  Titolo sesto: Del regime dei beni fra i coniugi

  Capo primo: Disposizioni generali

Art. 178 A. Regime comune

A. Regime comune

I coniugi sono sottoposti al regime dell’unione dei beni in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime eccezionale.

Art. 179 B. Regime convenzionale / I. Scelta del regime

B. Regime convenzionale

I. Scelta del regime

1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio.

2 Gli sposi od i coniugi devono adottare nel loro contratto uno dei regimi previsti da questo codice.

3 Il contratto stipulato dopo la celebrazione del matrimonio non può però pregiudicare i diritti dei terzi sopra i beni che precedentemente li garantivano.

Art. 180 B. Regime convenzionale / II. Capacità di contrattare

II. Capacità di contrattare

1 Per concludere, modificare o sciogliere una convenzione matrimoniale, le parti contraenti devono essere capaci di discernimento.

2 Se sono minorenni od interdette abbisognano del consenso del legale rappresentante.

Art. 181 B. Regime convenzionale / III. Forma del contratto

III. Forma del contratto

1 Per concludere, modificare o sciogliere validamente una convenzione matrimoniale è necessario un atto pubblico firmato dalle persone contraenti e dai loro rappresentanti legali.

2 Le convenzioni stipulate durante il matrimonio richiedono inoltre l’approvazione dell’autorità tutoria.

3 La convenzione matrimoniale diventa opponibile ai terzi secondo le prescrizioni relative al registro dei beni matrimoniali.

Art. 182 C. Regime eccezionale / I. Separazione legale

C. Regime eccezionale

I. Separazione legale

1 Se nel fallimento di uno dei coniugi rimangono dei creditori insoddisfatti, subentra per legge la separazione dei beni.

2 Qualora una persona, i cui creditori possiedono dei certificati di carenza di beni, voglia contrarre matrimonio, il regime di separazione dei beni può essere conseguito da ciascuno degli sposi mediante iscrizione nel registro dei beni matrimoniali fatta prima della celebrazione.

Art. 183 C. Regime eccezionale / II. Separazione giudiziale / 1. Ad istanza della moglie

II. Separazione giudiziale

1. Ad istanza della moglie

Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza della moglie:

1.
se il marito non provvede debitamente al mantenimento della moglie e dei figli;
2.
se non fornisce le garanzie richieste per i beni apportati dalla moglie;
3.
se il marito o la comunione risultano oberati.
Art. 184 C. Regime eccezionale / II. Separazione giudiziale / 2. Ad istanza del marito

2. Ad istanza del marito

Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza del marito:

1.
se la moglie è oberata;
2.
se la moglie rifiuta al marito senza giusto motivo il consenso richiesto dalla legge o dal regime dei beni per disporre della sostanza coniugale;
3.
se la moglie domanda garanzia per i suoi apporti.
Art. 185 C. Regime eccezionale / II. Separazione giudiziale / 3. Ad istanza dei creditori

3. Ad istanza dei creditori

Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza di un creditore ove questi sia rimasto perdente in una procedura di pignoramento contro uno dei coniugi.

Art. 186 C. Regime eccezionale / III. Data della separazione

III. Data della separazione

1 La separazione dei beni per causa di fallimento comincia dal rilascio dei certificati di carenza di beni, ma per i beni pervenuti ai coniugi dopo l’apertura del fallimento, per successione o in altro modo, ha effetto dal tempo dell’acquisto.

2 La separazione giudiziale ha effetto dal momento della presentazione dell’istanza.

3 In caso di fallimento o di decisione giudiziaria, la separazione è comunicata d’officio al registro dei beni matrimoniali perché vi sia iscritta.

Art. 187 C. Regime eccezionale / IV. Cessazione della separazione

IV. Cessazione della separazione

1 La separazione per causa di fallimento o di perdita in una procedura di pignoramento non cessa per il solo fatto della tacitazione dei creditori.

2 Tuttavia il giudice può ordinare il ripristino del regime anteriore ad istanza di ognuno dei coniugi.

3 Il ripristino è comunicato d’officio, per la sua iscrizione, al registro dei beni matrimoniali.

Art. 188 D. Cambiamento di regime / I. Garanzie dei creditori

D. Cambiamento di regime

I. Garanzie dei creditori

1 Le liquidazioni fra i coniugi ed i cambiamenti di regime non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.

2 Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questo è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.

3 I creditori del marito non hanno diritto su ciò che la moglie percepisce nel fallimento o nella partecipazione al pignoramento dei beni del marito, se non in quanto sieno creditori anche della moglie.

Art. 189 D. Cambiamento di regime / II. Liquidazione a seguito della separazione

II. Liquidazione a seguito della separazione

1 Se la separazione dei beni si verifica durante il matrimonio, la sostanza coniugale passa nei beni propri di ciascun coniuge, impregiudicati i diritti dei creditori.

2 Gli aumenti sono attribuiti ai coniugi secondo il loro precedente regime; le diminuzioni sono sopportate dal marito in quanto non provi che furono cagionate dalla moglie.

3 Il marito è obbligato, a richiesta della moglie, a fornire garanzia per i beni di questa che rimangono a sua disposizione durante la liquidazione.

Art. 190 E. Beni riservati / I. Costituzione / 1. In genere

E. Beni riservati

I. Costituzione

1. In genere

1 I beni riservati sono costituiti per contratto matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.

2 La porzione legittima di un coniuge nella successione di un parente non può essergli assegnata a titolo di bene riservato.

Art. 191 E. Beni riservati / I. Costituzione / 2. Per legge

2. Per legge

Sono beni riservati per legge:

1.
le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi;
2.
i beni della moglie che servono all’esercizio della sua professione o del suo mestiere;
3.
il guadagno che la moglie fa lavorando per conto proprio.
Art. 192 E. Beni riservati / II. Effetti

II. Effetti

1 I beni riservati sono soggetti in generale alle regole della separazione dei beni, specialmente riguardo al dovere della moglie di concorrere a sopportare gli oneri del matrimonio.

2 La moglie deve convertire il guadagno del proprio lavoro ai bisogni dell’economia domestica, in quanto essi lo richiedano.

Art. 193 E. Beni riservati / III. Onere della prova

III. Onere della prova

Se un coniuge afferma che un oggetto è bene riservato deve fornirne la prova.


  Capo secondo: Dell’unione dei beni

Art. 194 A. Proprietà / I. Sostanza coniugale

A. Proprietà

I. Sostanza coniugale

1 L’unione dei beni riunisce in una sola sostanza coniugale tutti i beni che i coniugi possiedono al momento della celebrazione o che acquistano durante il matrimonio.

2 Non vi sono compresi i beni riservati della moglie.

Art. 195 A. Proprietà / II. Proprietà del marito e della moglie

II. Proprietà del marito e della moglie

1 La parte di sostanza coniugale che apparteneva alla moglie al momento della celebrazione del matrimonio o che le perviene per eredità od altro titolo gratuito durante il matrimonio, costituisce il di lei apporto e rimane di sua proprietà.

2 Il marito è proprietario dei beni da lui apportati e di ogni sostanza coniugale che non sia apporto della moglie.

3 Le rendite della moglie ed i frutti naturali dei di lei apporti diventano proprietà del marito dal momento della scadenza o della separazione, sotto riserva delle disposizioni circa i beni riservati.

Art. 196 A. Proprietà / III. Prova

III. Prova

1 Se un coniuge afferma che un bene sia apporto della moglie deve fornirne la prova.

2 Gli acquisti fatti durante il matrimonio in sostituzione di altri beni della moglie si presumono apporti di lei.

Art. 197 A. Proprietà / IV. Inventario / 1. Compilazione e valore probatorio

IV. Inventario

1. Compilazione e valore probatorio

1 Così il marito come la moglie possono in ogni tempo domandare che sia fatto per atto pubblico un inventario dei loro apporti.

2 L’inventario così compilato nei sei mesi dall’apporto dei beni si presume esatto.

Art. 198 A. Proprietà / IV. Inventario / 2. Effetti della stima

2. Effetti della stima

1 Se all’inventario va unita una stima risultante da pubblico documento, l’obbligo reciproco dei coniugi di risarcire gli oggetti mancanti si determina secondo la medesima.

2 Se durante il matrimonio furono alienati in buona fede degli oggetti al disotto del valore di stima, il prezzo ricavato sostituisce il prezzo d’inventario.

Art. 199 A. Proprietà / V. Proprietà del marito sull’apporto della moglie

V. Proprietà del marito sull’apporto della moglie

Insieme con la stima, ed entro il termine di sei mesi dall’apporto della moglie, può essere convenuto, con le norme stabilite per le convenzioni matrimoniali, che il marito diventi proprietario dell’apporto medesimo e che il credito della moglie per il valore di stima rimanga invariato.

Art. 200 B. Amministrazione, godimento e disposizione / I. Amministrazione

B. Amministrazione, godimento e disposizione

I. Amministrazione

1 Il marito amministra la sostanza coniugale.

2 Le spese dell’amministrazione sono a suo carico.

3 Alla moglie compete l’amministrazione nella misura in cui le spetta la rappresentanza dell’unione coniugale.

Art. 201 B. Amministrazione, godimento e disposizione / II. Godimento

II. Godimento

1 Il marito ha il godimento della sostanza apportata dalla moglie e ne risponde come un usufruttuario.

2 La stima degli apporti della moglie risultante dall’inventario non aggrava questa responsabilità.

3 Il denaro contante, le altre cose fungibili ed i titoli al portatore indicati soltanto nella specie passano in proprietà del marito e la moglie diventa creditrice del loro valore.

Art. 202 B. Amministrazione, godimento e disposizione / III. Facoltà di disporre / 1. Da parte del marito

III. Facoltà di disporre

1. Da parte del marito

1 Il marito non può, senza il consenso della moglie, fare atti eccedenti la ordinaria amministrazione sui beni da essa apportati e che non sono passati in sua proprietà.

2 Il terzo può però presumere questo consenso a meno che sappia o debba sapere che manca, o si tratti di beni da tutti riconoscibili come proprietà della moglie.

Art. 203 B. Amministrazione, godimento e disposizione / III. Facoltà di disporre / 2. Da parte della moglie / a. In genere

2. Da parte della moglie

a. In genere

La moglie dispone della sostanza coniugale nella misura in cui rappresenta l’unione coniugale.

Art. 204 B. Amministrazione, godimento e disposizione / III. Facoltà di disporre / 2. Da parte della moglie / b. Rinuncia di eredità

b. Rinuncia di eredità

1 La moglie non può rinunciare ad una eredità senza il consenso del marito.

2 Se il marito lo rifiuta, la moglie può ricorrere all’autorità tutoria.

Art. 205 C. Garanzia degli apporti della moglie

C. Garanzia degli apporti della moglie

1 Il marito è sempre tenuto ad informare la moglie che ne lo richieda circa lo stato dei di lei apporti.

2 La moglie può chiedere in ogni tempo che questi siano garantiti.

3 È riservata l’azione rivocatoria secondo la legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento.


1 RS 281.1

Art. 206 D. Responsabilità / I. Del marito

D. Responsabilità

I. Del marito

Il marito è responsabile:

1.
per i propri debiti anteriori al matrimonio;
2.
per quelli da esso contratti durante il matrimonio;
3.
per quelli contratti dalla moglie in rappresentanza dell’unione coniugale.
Art. 207 D. Responsabilità / II. Della moglie / 1. Con tutta la sostanza

II. Della moglie

1. Con tutta la sostanza

1 La moglie risponde con tutta la sua sostanza senza riguardo ai diritti che il regime matrimoniale conferisce al marito:

1.
per i propri debiti anteriori al matrimonio;
2.
per i debiti da essa contratti con consenso del marito, o mediante obbligazione da essa assunta a favore di lui col consenso della autorità tutoria;
3.
per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;
4.
per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute;
5.
per i debiti derivanti da atti illeciti.

2 La moglie non è tenuta per i debiti fatti dal marito o da lei stessa per l’economia domestica comune, se non in caso di insolvenza del marito.

Art. 208 D. Responsabilità / II. Della moglie / 2. Col valore dei beni riservati

2. Col valore dei beni riservati

1 Durante e dopo il matrimonio la moglie risponde, ma solo col valore dei suoi beni riservati:

1.
per i debiti da essa contratti sotto questa espressa riserva;
2.
per i debiti che essa ha contratto senza il consenso del marito;
3.
per i debiti da essa contratti eccedendo i suoi diritti di rappresentanza dell’unione coniugale.

2 È riservata in ogni caso l’azione di indebito arricchimento.

Art. 209 E. Compensi / I. Scadenza

E. Compensi

I. Scadenza

1 Qualora con beni del marito sieno stati estinti debiti gravanti gli apporti della moglie, o con beni apportati dalla moglie sieno stati estinti debiti del marito, nasce per ciascuno dei coniugi il diritto al compenso; il quale però, se la legge non dispone altrimenti, diventa esigibile soltanto con lo scioglimento dell’unione dei beni.

2 Il conguaglio può essere già chiesto durante il matrimonio, se coi denari della sostanza coniugale sono stati pagati debiti contratti dalla moglie a carico dei suoi beni riservati, o se con denaro della sostanza riservata della moglie furono pagati debiti gravanti la sostanza coniugale.

Art. 210 E. Compensi / II. Fallimento del marito e pignoramento / 1. Credito della moglie

II. Fallimento del marito e pignoramento

1. Credito della moglie

1 In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo, la moglie può far valere un credito per i suoi beni apportati che più non si rinvenissero.

2 Se esistono dei crediti del marito, sono dedotti.

3 La moglie ricupera in proprietà gli enti patrimoniali che si rinvengono in natura.

Art. 211 E. Compensi / II. Fallimento del marito e pignoramento / 2. Privilegio

2. Privilegio

1 Se colla restituzione della sua proprietà, o colle garanzie date per i suoi apporti, la moglie consegue meno della metà degli apporti stessi, il di lei credito per il complemento di questa metà è privilegiato a norma della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento.

2 La cessione di questo privilegio nonché la rinuncia del medesimo a favore di singoli creditori sono nulle.


1 RS 281.1

Art. 212 F. Scioglimento della unione dei beni / I. Premorienza della moglie

F. Scioglimento della unione dei beni

I. Premorienza della moglie

1 Morendo la moglie, gli apporti passano ai di lei eredi riservati i diritti di successione del marito.

2 Il marito deve risarcire tutto ciò che manca, in quanto ne sia responsabile, salvo compensazione dei suoi crediti verso la moglie.

Art. 213 F. Scioglimento della unione dei beni / II. Premorienza del marito

II. Premorienza del marito

Morendo il marito, la moglie ricupera i beni da lei apportati che si rinvenissero in natura e può domandare agli eredi il risarcimento di ciò che manca.

Art. 214 F. Scioglimento della unione dei beni / III. Aumenti e diminuzioni

III. Aumenti e diminuzioni

1 Se, fatta la separazione dei beni apportati da ciascuno dei coniugi, risulta un aumento, questo appartiene per un terzo alla moglie e suoi discendenti e per il resto al marito od a’ suoi eredi.

2 Se risulta una diminuzione della sostanza coniugale, essa è a carico del marito o dei suoi eredi in quanto non sia provato che fu cagionata dalla moglie.

3 Le convenzioni matrimoniali possono stabilire un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni.


  Capo terzo: Della comunione di beni

Art. 215 A. Comunione universale / I. Beni matrimoniali

A. Comunione universale

I. Beni matrimoniali

1 La comunione universale dei beni riunisce tutti i beni e tutti i redditi del marito e della moglie in un’unica sostanza indivisa che appartiene ad entrambi i coniugi.

2 Nessuno dei coniugi può disporre della sua parte.

3 Se un coniuge afferma che un bene non appartiene alla comunione deve fornirne la prova.

Art. 216 A. Comunione universale / II. Amministrazione e disposizione / 1. Ordinaria

II. Amministrazione e disposizione

1. Ordinaria

1 Il marito amministra la comunione.

2 Le spese dell’amministrazione sono a carico della medesima.

3 Alla moglie compete l’amministrazione nella misura in cui le spetta la rappresentanza dell’unione coniugale.

Art. 217 A. Comunione universale / II. Amministrazione e disposizione / 2. Facoltà di disporre / a. Sui beni della comunione

2. Facoltà di disporre

a. Sui beni della comunione

1 Per disporre dei beni della comunione è necessario il concorso dei due coniugi od il consenso dell’uno agli atti di disposizione dell’altro, in quanto eccedano la semplice amministrazione.

2 Il terzo può però presumere il consenso a meno che sappia o debba sapere che manca o si tratti di beni da tutti riconoscibili come appartenenti alla sostanza comune.

Art. 218 A. Comunione universale / II. Amministrazione e disposizione / 2. Facoltà di disporre / b. Rinuncia di eredità

b. Rinuncia di eredità

1 Durante il matrimonio uno dei coniugi non può rinunciare ad una eredità senza il consenso dell’altro.

2 Se il consenso gli è rifiutato, può ricorrere all’autorità tutoria.

Art. 219 A. Comunione universale / III. Responsabilità per i debiti / 1. Debiti del marito

III. Responsabilità per i debiti

1. Debiti del marito

Il marito risponde personalmente e con la sostanza comune:

1.
per i debiti d’ambedue i coniugi anteriori al matrimonio;
2.
per quelli contratti dalla moglie in rappresentanza dell’unione coniugale;
3.
per tutti gli altri debiti fatti da lui durante il matrimonio, o dalla moglie a carico della comunione.
Art. 220 A. Comunione universale / III. Responsabilità per i debiti / 2. Debiti della moglie / a. Della moglie e della comunione

2. Debiti della moglie

a. Della moglie e della comunione

1 A lato della comunione la moglie risponde personalmente:

1.
per i propri debiti anteriori al matrimonio;
2.
per i debiti contratti da lei col consenso del marito o mediante obbligazione assunta a favore di lui col consenso dell’autorità tutoria;
3.
per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;
4.
per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute;
5.
per i debiti derivanti da atti illeciti.

2 La moglie non è tenuta per i debiti fatti da lei o dal marito per l’economia domestica comune, se non in caso d’insolvenza della comunione.

3 Non risponde personalmente per gli altri debiti della comunione.

Art. 221 A. Comunione universale / III. Responsabilità per i debiti / 2. Debiti della moglie / b. Debiti della sostanza riservata della moglie

b. Debiti della sostanza riservata della moglie

1 Durante e dopo il matrimonio la moglie risponde per il solo valore dei suoi beni riservati:

1.
per i debiti da essa contratti sotto questa espressa riserva;
2.
per i debiti che essa ha contratto senza il consenso del marito;
3.
per i debiti da essa contratti eccedendo i suoi diritti di rappresentanza dell’unione coniugale.

2 È in ogni caso riservata l’azione di indebito arricchimento.

Art. 222 A. Comunione universale / III. Responsabilità per i debiti / 3. Procedura esecutiva

3. Procedura esecutiva

Durante la comunione le procedure di esecuzione per debiti a carico dei beni comuni si promuovono contro il marito.

Art. 223 A. Comunione universale / IV. Compensi / 1. In genere

IV. Compensi

1. In genere

1 I debiti a carico della comunione estinti coi beni della stessa non danno ragione di compenso tra i coniugi.

2 Ove coi beni riservati sieno stati estinti dei debiti della comunione o dei debiti della sostanza riservata coi beni della comunione, nasce il diritto al compenso esercibile già durante il matrimonio.

Art. 224 A. Comunione universale / IV. Compensi / 2. Pei crediti della mogli

2. Pei crediti della mogli

1 In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni della comunione, la moglie può far valere il credito per i suoi apporti e gode per la metà dello stesso il privilegio previsto dalla legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento.

2 La cessione del privilegio nonché la rinuncia dello stesso a favore di singoli creditori sono nulle.


1 RS 281.1

Art. 225 A. Comunione universale / V. Scioglimento della comunione / 1. Divisione / a. Per legge

V. Scioglimento della comunione

1. Divisione

a. Per legge

1 Alla morte di uno dei coniugi la metà della sostanza comune passa al coniuge superstite.

2 L’altra metà passa agli eredi del defunto, riservati i diritti ereditari del coniuge superstite.

3 Se il coniuge superstite è indegno di succedere non può in alcun caso pretendere una parte della sostanza comune maggiore di quella che gli sarebbe spettata in caso di divorzio.

Art. 226 A. Comunione universale / V. Scioglimento della comunione / 1. Divisione / b. Per contratto

b. Per contratto

1 Invece della divisione per metà si può, mediante convenzione matrimoniale, stabilire un altro modo di riparto.

2 Tuttavia i discendenti del coniuge defunto non possono essere privati del quarto della sostanza comune esistente al tempo della morte.

Art. 227 A. Comunione universale / V. Scioglimento della comunione / 2. Responsabilità del superstite

2. Responsabilità del superstite

1 Il marito superstite rimane personalmente responsabile per tutti i debiti della comunione.

2 La moglie superstite può, rinunciando alla sua porzione, liberarsi da ogni debito per cui non sia tenuta anche personalmente.

3 Accettando la sua parte, essa è tenuta al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano al pagamento integrale.

Art. 228 A. Comunione universale / V. Scioglimento della comunione / 3. Attribuzione degli apporti

3. Attribuzione degli apporti

Il coniuge superstite può domandare che nella divisione i beni da esso apportati nella comunione gli sieno attribuiti imputandoli alla sua quota.

Art. 229 B. Comunione prorogata / I. Condizioni

B. Comunione prorogata

I. Condizioni

1 Il coniuge superstite può continuare la comunione coi figli nati dallo stesso matrimonio.

2 Se i figli sono minorenni è necessario il consenso della autorità tutoria.

3 Continuando la comunione, l’esercizio dei diritti ereditari è sospeso fino allo scioglimento.

Art. 230 B. Comunione prorogata / II. Oggetto

II. Oggetto

1 La comunione prorogata comprende, oltre i beni della sostanza coniugale, le rendite ed i guadagni delle parti, eccettuata la sostanza riservata.

2 I beni che durante tale comunione pervengono al coniuge superstite od ai figli, per successione od altro titolo gratuito, appartengono alla loro sostanza riservata salvo contraria disposizione.

3 La procedura esecutiva fra i membri della comunione è soggetta alle restrizioni stabilite per i coniugi.

Art. 231 B. Comunione prorogata / III. Amministrazione e rappresentanza

III. Amministrazione e rappresentanza

1 Se i figli sono minorenni, l’amministrazione e la rappresentanza della comunione prorogata appartengono al coniuge superstite.

2 Se sono maggiorenni, può essere altrimenti convenuto.

Art. 232 B. Comunione prorogata / IV. Scioglimento / 1. Per volontà delle parti

IV. Scioglimento

1. Per volontà delle parti

1 Il coniuge superstite può sciogliere in ogni tempo la comunione prorogata.

2 I figli maggiorenni possono in ogni tempo uscire dalla comunione, individualmente od insieme.

3 Per i figli minorenni lo scioglimento può essere dichiarato dall’autorità tutoria.

Art. 233 B. Comunione prorogata / IV. Scioglimento / 2. Per legge

2. Per legge

1 La comunione prorogata è sciolta in virtù di legge:

1.
per morte o per nuove nozze del coniuge superstite;
2.
per fallimento del coniuge superstite o dei figli.

2 In caso di fallimento di uno solo dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.

3 In caso di fallimento del padre o di pignoramento dei beni della comunione, i figli subentrano nei diritti della madre defunta.

Art. 234 B. Comunione prorogata / IV. Scioglimento / 3. Per sentenza

3. Per sentenza

1 Il creditore rimasto perdente in una procedura di pignoramento contro il coniuge superstite o contro uno dei figli può domandare al giudice lo scioglimento della comunione.

2 Se lo scioglimento è chiesto dal creditore di uno dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.

Art. 235 B. Comunione prorogata / IV. Scioglimento / 4. Per matrimonio o per morte di un figlio

4. Per matrimonio o per morte di un figlio

1 In caso di matrimonio di uno dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.

2 Se muore uno dei figli lasciando discendenti, gli altri membri della comunione possono domandarne l’esclusione.

3 Morendo senza discendenti, la sua parte rimane in comune, riservato ogni diritto degli eredi estranei alla comunione.

Art. 236 B. Comunione prorogata / IV. Scioglimento / 5. Modo della divisione

5. Modo della divisione

1 In caso di scioglimento della comunione prorogata o di esclusione di un figlio, la divisione o la tacitazione delle ragioni di quest’ultimo avviene secondo la situazione patrimoniale di quel momento.

2 Il genitore superstite conserva i suoi diritti di successione sulle parti spettanti ai figli.

3 La liquidazione non può essere fatta intempestivamente.

Art. 237 C. Comunione limitata / I. Con separazione di beni

C. Comunione limitata

I. Con separazione di beni

1 I coniugi possono adottare per convenzione matrimoniale una comunione limitata, escludendo dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come gli immobili.

2 I beni esclusi sono soggetti alle norme della separazione dei beni.

Art. 238 C. Comunione limitata / II. Comunione dei beni

II. Comunione dei beni

1 Gli apporti della moglie esclusi dalla comunione possono per convenzione matrimoniale essere sottoposti alle norme dell’unione dei beni.

2 Tale patto si presume quando per convenzione matrimoniale la moglie abbia lasciato al marito l’amministrazione od il godimento di questi beni.

Art. 239 C. Comunione limitata / III. Comunione d’acquisti / 1. Concetto

III. Comunione d’acquisti

1. Concetto

1 La comunione di beni può, per convenzione matrimoniale, essere limitata agli acquisti.

2 I beni acquisiti durante il matrimonio, salvo che fossero acquistati in sostituzione di beni apportati, costituiscono gli acquisti e sono soggetti al regime della comunione.

3 Gli apporti dei singoli coniugi, compresi i beni che loro pervengono durante il matrimonio, sono soggetti alle norme dell’unione dei beni.

Art. 240 C. Comunione limitata / III. Comunione d’acquisti / 2. Aumenti e diminuzioni

2. Aumenti e diminuzioni

1 L’aumento risultante allo scioglimento della comunione viene diviso per metà fra i coniugi od i loro eredi.

2 La diminuzione è sopportata dal marito o dai suoi eredi in quanto non sia provato che fu cagionata dalla moglie.

3 Le convenzioni matrimoniali possono stabilire un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni.


  Capo quarto: Della separazione dei beni

Art. 241 A. In genere

A. In genere

1 La separazione dei beni prescritta per legge o per sentenza del giudice si riferisce sempre all’intiera sostanza di ciascuno dei coniugi.

2 Se è stabilita per convenzione matrimoniale, si riferisce pure all’intiera sostanza in quanto il contratto medesimo non contenga speciali eccezioni.

Art. 242 B. Proprietà, amministrazione e godimento

B. Proprietà, amministrazione e godimento

1 Ognuno dei coniugi conserva la proprietà, l’amministrazione ed il godimento della propria sostanza.

2 Quando la moglie ne abbia rimesso l’amministrazione al marito, si presume che questo non sia tenuto a darne conto durante il matrimonio e che possa convertire le rendite di quella sostanza a sopportare gli oneri del matrimonio.

3 La rinuncia della moglie al diritto di riprendere in ogni tempo l’amministrazione della sua sostanza è nulla.

Art. 243 C. Responsabilità pei debiti / I. In genere

C. Responsabilità pei debiti

I. In genere

1 Il marito risponde personalmente per i propri debiti anteriori al matrimonio e per i debiti contratti durante il matrimonio da esso o dalla moglie in rappresentanza dell’unione coniugale.

2 La moglie risponde personalmente per i suoi debiti anteriori al matrimonio e per quelli risultanti a suo carico durante il matrimonio.

3 In caso di insolvenza del marito, la moglie è tenuta per i debiti contratti dall’uno o dall’altro dei coniugi per l’economia domestica comune.

Art. 244 C. Responsabilità pei debiti / II. Fallimento del marito o pignoramento

II. Fallimento del marito o pignoramento

1 La moglie non ha alcun privilegio nel fallimento del marito o nel pignoramento dei di lui beni, anche se gli abbia rimesso l’amministrazione dei propri.

2 Sono riservate le disposizioni circa la dote.

Art. 245 D. Rendite e guadagni

D. Rendite e guadagni

Le rendite ed i guadagni appartengono al coniuge dalla cui sostanza o dal cui lavoro provengono.

Art. 246 E. Contribuzioni della moglie alle spese comuni

E. Contribuzioni della moglie alle spese comuni

1 Il marito può esigere che la moglie contribuisca in equa misura a sostenere gli oneri del matrimonio.

2 Ove i coniugi non possono accordarsi, l’ammontare del contributo è stabilito dall’autorità competente a richiesta di uno di essi.

3 Il marito non è tenuto a restituire i contributi della moglie.

Art. 247 F. Dote

F. Dote

1 La convenzione matrimoniale può fissare un determinato importo della sostanza della moglie che questa conferisce al marito, a titolo di dote, per sopportare gli oneri del matrimonio.

2 I beni così conferiti al marito soggiacciono alle norme dell’unione dei beni, salva convenzione contraria.


  Capo quinto: Del registro dei beni matrimoniali

Art. 248 A. Effetti

A. Effetti

1 Le convenzioni matrimoniali, le decisioni giudiziarie relative al regime dei beni matrimoniali ed i negozi giuridici fra coniugi concernenti gli apporti della moglie o la sostanza comune, diventano opponibili ai terzi mediante l’inscrizione nel registro dei beni matrimoniali e la pubblicazione.

2 Gli eredi del coniuge defunto non sono considerati come terzi.

Art. 249 B. Iscrizione / I. Oggetto

B. Iscrizione

I. Oggetto

1 L’iscrizione deve contenere le disposizioni che i coniugi intendono rendere opponibili ai terzi.

2 L’iscrizione può essere domandata da ciascuno dei coniugi a meno che la legge non disponga altrimenti o la convenzione matrimoniale espressamente lo escluda.

Art. 250 B. Iscrizione / II. Luogo della iscrizione

II. Luogo della iscrizione

1 L’iscrizione avviene nel registro del luogo di domicilio del marito.

2 Se il marito trasferisce il proprio domicilio in un altro circondario di registro, l’iscrizione deve avvenire anche al nuovo domicilio, entro tre mesi dal trasferimento.

3 L’iscrizione nel registro del domicilio precedente perde i suoi effetti col decorso di tre mesi dal trasferimento del domicilio.

Art. 251 C. Tenuta dei registri C. Tenuta dei registri

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:34:18
A partir de: http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl