Fichier unique

Art. 1 Object
Art. 2 Champ d’applicaziun
Art. 3 Patruns
Art. 4 Politica dal persunal
Art. 5 Coordinaziun e controlling
Art. 6 Dretg applitgabel
Art. 6a1Salarisaziun ed ulteriuras cundiziuns contractualas dal cader superiur e dals commembers dals organs directivs d’interpresas e da stabiliments da la Confederaziun
Art. 7 Publicaziun
Art. 8 Furmaziun e cundiziuns d’engaschament
Art. 91Durada
Art. 101Terminaziun
Art. 111
Art. 121Termins da desditga
Art. 131Prescripziuns formalas
Art. 141Persunas elegidas per ina perioda d’uffizi
Art. 15 Paja
Art. 16 Cumpensaziun da chareschia
Art. 171Temp da lavur maximal
Art. 17a1Temp da lavur, vacanzas e congedis
Art. 18 Ulteriuras prestaziuns dal patrun
Art. 191Mesiras en cas da schliaziun da la relaziun da lavur
Art. 20 Protecziun dals interess dals patruns
Art. 21 Obligaziuns dal persunal
Art. 22 Secret da professiun, da fatschenta e d’uffizi
Art. 22a1Obligaziuns da denunzia, dretgs da denunzia e protecziun
Art. 23 Occupaziun accessorica
Art. 24 Restricziun dals dretgs dal persunal
Art. 251Garanzia da l’execuziun correcta da las incumbensas
Art. 261
Art. 271Administraziun dal persunal
Art. 27a–27c1
Art. 27d1Dossier da la Cussegliaziun sociala dal persunal
Art. 27e1
Art. 28 Datas da sanadad
Art. 29 Impediment da lavur e mort
Art. 30 Responsabladad per ils dretgs dal persunal
Art. 31 Mesiras e prestaziuns socialas
Art. 32 Ulteriuras mesiras e prestaziuns
Art. 32a1Persunal assicurà
Art. 32b Patruns
Art. 32c Affiliaziun a PUBLICA
Art. 32d Cassas da prevenziun
Art. 32e Organ paritetic
Art. 32f Annullaziun da contracts d’affiliaziun, sortida d’unitads administrativas e midada da status
Art. 32g Finanziaziun da la prevenziun
Art. 32h Incassament da las contribuziuns dals patruns
Art. 32i Prevenziun per la vegliadetgna
Art. 32j Prevenziun per invaliditad e mort
Art. 32k1Rentas transitoricas
Art. 32l Adattaziun da las rentas a la chareschia pervia dals retgavs da facultad da PUBLICA
Art. 32m1Adattaziun extraordinaria da las rentas a la chareschia e supplements unics tras ils patruns
Art. 33
Art. 34 Dispitas or da la relaziun da lavur
Art. 34a1Effect suspensiv
Art. 34b1Decisiun da recurs en cas da desditgas
Art 34c1Occupar vinavant l’emploià
Art. 351
Art. 361Instanzas da recurs giudizialas
Art. 36a1Dispitas davart las parts dal salari che dependan da la prestaziun
Art. 37 Disposiziuns executivas
Art. 38 Contract da lavur collectiv
Art. 39 Abrogaziun dal dretg vertent
Art. 40 Midadas dal dretg vertent
Art. 41 Disposiziuns transitoricas
Art. 41a1Disposiziuns transitoricas da la midada dals 20 da december 2006
Art. 42 Vigur
Fichier unique

Art. 1 Gegenstand
Art. 2 Geltungsbereich
Art. 3 Arbeitgeber
Art. 4 Personalpolitik
Art. 5 Koordination und Controlling
Art. 6 Anwendbares Recht
Art. 6a1Entlöhnung und weitere Vertragsbedingungen des obersten Kaders und der Mitglieder leitender Organe von Unternehmen und Anstalten des Bundes
Art. 7 Ausschreibung
Art. 8 Entstehung und Anstellungsbedingungen
Art. 91Dauer
Art. 101Beendigung
Art. 111
Art. 121Kündigungsfristen
Art. 131Formvorschriften
Art. 141Auf Amtsdauer gewählte Personen
Art. 15 Lohn
Art. 16 Teuerungsausgleich
Art. 171Höchstarbeitszeit
Art. 17a1Arbeitszeit, Ferien und Urlaub
Art. 18 Weitere Leistungen des Arbeitgebers
Art. 191Massnahmen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses
Art. 20 Wahrung der Interessen der Arbeitgeber
Art. 21 Verpflichtungen des Personals
Art. 22 Berufs—, Geschäfts- und Amtsgeheimnis
Art. 22a1Anzeigepflichten, Anzeigerechte und Schutz
Art. 23 Nebenbeschäftigung
Art. 24 Einschränkung von Rechten des Personals
Art. 251Sicherstellung des geordneten Aufgabenvollzugs
Art. 261
Art. 271Personaladministration
Art. 27a–27c1
Art. 27d1Dossier der Personal- und Sozialberatung
Art. 27e1
Art. 28 Gesundheitsdaten
Art. 29 Arbeitsverhinderung und Tod
Art. 30 Eintritt in die Rechte des Personals
Art. 31 Sozialmassnahmen und Sozialleistungen
Art. 32 Weitere Massnahmen und Leistungen
Art. 32a1Versichertes Personal
Art. 32b Arbeitgeber
Art. 32c Anschluss an PUBLICA
Art. 32d Vorsorgewerke
Art. 32e Paritätisches Organ
Art. 32f Auflösung von Anschlussverträgen, Austritt von Verwaltungseinheiten und Statuswechsel
Art. 32g Finanzierung der Vorsorge
Art. 32h Erhebung der Arbeitgeberbeiträge
Art. 32i Altersvorsorge
Art. 32j Vorsorge für Invalidität und Tod
Art. 32k1Überbrückungsrenten
Art. 32l Anpassung der Renten an die Teuerung aus Vermögenserträgen von PUBLICA
Art. 32m1Ausserordentliche Anpassung der Renten an die Teuerung und einmalige Zulagen durch die Arbeitgeber
Art. 33
Art. 34 Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis
Art. 34a1Aufschiebende Wirkung
Art. 34b1Beschwerdeentscheid bei Kündigungen
Art. 34c1Weiterbeschäftigung der angestellten Person
Art. 351
Art. 361Richterliche Beschwerdeinstanzen
Art. 36a1Streitigkeiten über leistungsabhängige Lohnanteile
Art. 37 Ausführungsbestimmungen
Art. 38 Gesamtarbeitsvertrag
Art. 39 Aufhebung bisherigen Rechts
Art. 40 Änderung bisherigen Rechts
Art. 41 Übergangsbestimmungen
Art. 41a1Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 20. Dezember 2006
Art. 42 Inkrafttreten

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T18:51:06
A partir de: http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/20000738/index.html
Script écrit en Powered by Perl