Fichier unique

Preambel
Art. 1 Confederaziun svizra
Art. 2 Intent
Art. 3 Chantuns
Art. 4 Linguas naziunalas
Art. 5 Princips da l’activitad dal stadi da dretg
Art. 5a1Subsidiaritad
Art. 6 Responsabladad individuala e sociala
Art. 7 Dignitad umana
Art. 8 Egualitad giuridica
Art. 9 Protecziun cunter arbitrariadad e mantegniment da la buna fai
Art. 10 Dretg da la vita e da la libertad
Art. 11 Protecziun dals uffants e giuvenils
Art. 12 Dretg d’agid en situaziuns da basegn
Art. 13 Protecziun da la sfera privata
Art. 14 Dretg da matrimoni e famiglia
Art. 15 Libertad da cretta e conscienza
Art. 16 Libertad d’opiniun e d’infurmaziun
Art. 17 Libertad da las medias
Art. 18 Libertad da lingua
Art. 19 Dretg d’instrucziun da scola fundamentala
Art. 20 Libertad da la scienza
Art. 21 Libertad da l’art
Art. 22 Libertad da reuniun
Art. 23 Libertad d’associaziun
Art. 24 Libertad da domicil
Art. 25 Protecziun cunter l’expulsiun, l’extradiziun ed il repatriament
Art. 26 Garanzia da la proprietad
Art. 27 Libertad economica
Art. 28 Libertad sindicala
Art. 29 Garanzias generalas da procedura
Art. 29a1Garanzia da la via giudiziala
Art. 30 Proceduras giudizialas
Art. 31 Privaziun da la libertad
Art. 32 Procedura penala
Art. 33 Dretg da petiziun
Art. 34 Dretgs politics
Art. 35 Effect dals dretgs fundamentals
Art. 36 Restricziuns dals dretgs fundamentals
Art. 37 Dretgs da burgais
Art. 38 Acquist e perdita dals dretgs da burgais
Art. 39 Diever dals dretgs politics
Art. 40 Svizras e Svizzers a l’exteriur
Art. 41
Art. 42 Incumbensas da la Confederaziun
Art. 43 Incumbensas dals chantuns
Art. 43a1Princips per attribuir ed ademplir incumbensas dal stadi
Art. 44 Princips
Art. 45 Cooperaziun al process da furmaziun da la voluntad da la Confederaziun
Art. 46 Realisaziun dal dretg federal
Art. 47 Autonomia dals chantuns
Art. 48 Contracts interchantunals
Art. 48a1Decleraziun cun vigur lianta ed obligaziun da participaziun
Art. 49 Precedenza ed observaziun dal dretg federal
Art. 50
Art. 51 Constituziuns chantunalas
Art. 52 Urden constituziunal
Art. 53 Existenza e territori dals chantuns
Art. 54 Affars exteriurs
Art. 55 Cooperaziun dals chantuns a decisiuns da la politica exteriura
Art. 56 Relaziuns dals chantuns cun l’exteriur
Art. 57 Segirezza
Art. 58 Armada
Art. 59 Servetsch militar e servetsch da cumpensaziun
Art. 60 Organisaziun, instrucziun ed equipament da l’armada
Art. 61 Protecziun civila
Art. 61a1Spazi da furmaziun svizzer
Art. 62 Fatgs da scola*1
Art. 631Furmaziun professiunala
Art. 63a1Scolas autas
Art. 64 Perscrutaziun
Art. 64a1Furmaziun supplementara
Art. 65 Statistica
Art. 66 Contribuziuns da furmaziun1
Art. 67 Promoziun d’uffants e da giuvenils1
Art. 67a1Furmaziun musicala
Art. 68 Sport
Art. 69 Cultura
Art. 70 Linguas
Art. 71 Film
Art. 72 Baselgia e stadi
Art. 73 Durabilitad
Art. 74 Protecziun da l’ambient
Art. 75 Planisaziun dal territori
Art. 75a1Mesiraziun
Art. 75b1Abitaziuns secundaras*2
Art. 76 Auas
Art. 77 Guaud
Art. 78 Protecziun da la natira e da la patria
Art. 79 Pestga e chatscha
Art. 80 Protecziun dals animals
Art. 81 Ovras publicas
Art. 81a1Traffic public
Art. 82 Traffic sin via
Art. 831Infrastructura stradala
Art. 84 Transit da las Alps*1
Art. 85 Taxa sin il traffic da camiuns pesants*1
Art. 85a1Taxa per l’utilisaziun da las vias naziunalas
Art. 861Impundaziun da taxas per incumbensas ed expensas en connex cun il traffic sin via*2
Art. 87 Viafiers ed ulteriurs meds da traffic*1
Art. 87a1Infrastructura da viafier*2
Art. 87b1Impundaziun da taxas per incumbensas ed expensas en connex cun il traffic aviatic
Art. 881Sendas, vias da viandar e vias da velo
Art. 89 Politica d’energia
Art. 90 Energia nucleara*1
Art. 91 Transport d’energia
Art. 92 Posta e telecommunicaziun
Art. 93 Radio e televisiun
Art. 94 Princips da l’urden economic
Art. 95 Activitad da gudogn en l’economia privata*1
Art. 96 Politica da concurrenza
Art. 97 Protecziun da consumentas e consuments
Art. 98 Bancas ed assicuranzas
Art. 99 Politica monetara
Art. 100 Politica da conjunctura
Art. 101 Politica d’economia da l’exteriur
Art. 102 Provediment dal pajais*1
Art. 103 Politica da structura*1
Art. 104 Agricultura
Art. 104a1Segirezza alimentara
Art. 105 Alcohol
Art. 1061Gieus per daners
Art. 107 Armas e material da guerra
Art. 108 Promoziun da la construcziun d’abitaziuns e da la proprietad d’abitaziuns
Art. 109 Fatgs da fittanza
Art. 110 Lavur*1
Art. 111 Prevenziun per vegls, survivents ed invalids
Art. 112 Assicuranza da vegls, survivents ed invalids
Art. 112a1Prestaziuns supplementaras
Art. 112b1Promoziun da l’integraziun d’invalids*2
Art. 112c1Agid als attempads ed als impedids*2
Art. 113 Prevenziun professiunala*1
Art. 114 Assicuranza da dischoccupads
Art. 115 Sustegniment da persunas basegnusas
Art. 116 Supplements da famiglias ed assicuranza da maternitad
Art. 117 Assicuranza da malsauns e cunter accidents
Art. 117a1Provediment medicinal da basa
Art. 118 Protecziun da la sanadad
Art. 118a1Medischina cumplementara
Art. 118b1Perscrutaziun vi da l’uman
Art. 119 Medischina da reproducziun e tecnologia da gens sin il sectur uman
Art. 119a1Medischina da transplantaziun
Art. 120 Tecnologia da gens en il sectur betg uman*1
Art. 121 Legislaziun en il sectur da las persunas estras e dals fatgs d’asil*1 2
Art. 121a1Regulaziun da l’immigraziun*2
Art. 1221Dretg civil
Art. 1231Dretg penal
Art. 123a1
Art. 123b1Nunscadenza da la persecuziun penala e dal chasti tar delicts sexuals e pornografics vi d’uffants avant lur pubertad
Art. 123c1Mesira suenter delicts sexuals cun uffants u cun persunas inablas da sa defender u da giuditgar
Art. 124 Agid a victimas
Art. 125 Metrologia
Art. 1261Gestiun da las finanzas
Art. 127 Princips da l’imposiziun da taglia
Art. 128 Taglias directas*1
Art. 129 Armonisaziun da taglia
Art. 1301Taglia sin la plivalur*2
Art. 131 Taglias spezialas da consum*1
Art. 132 Taglia da bul e taglia anticipada
Art. 133 Dazis
Art. 134 Exclusiun da taglias chantunalas e communalas
Art. 1351Gulivaziun da finanzas e da grevezzas
Art. 136 Dretgs politics
Art. 137 Partidas politicas
Art. 138 Iniziativa dal pievel per ina revisiun totala da la Constituziun federala
Art. 1391Iniziativa dal pievel per ina revisiun parziala da la Constituziun federala
Art. 139a1
Art. 139b1Procedura en cas da la votaziun davart ina iniziativa cun ina cuntraproposta
Art. 140 Referendum obligatoric
Art. 141 Referendum facultativ
Art. 141a1Realisaziun da contracts internaziunals
Art. 142 Maioritads necessarias
Art. 143 Elegibladad
Art. 144 Incumpatibilitads
Art. 145 Durada d’uffizi
Art. 146 Responsabladad dal stadi
Art. 147 Procedura da consultaziun
Art. 148 Posiziun
Art. 149 Cumposiziun ed elecziun dal Cussegl naziunal
Art. 150 Cumposiziun ed elecziun dal Cussegl dals chantuns
Art. 151 Sessiuns
Art. 152 Presidi
Art. 153 Cumissiuns parlamentaras
Art. 154 Fracziuns
Art. 155 Servetschs dal parlament
Art. 156 Deliberaziun separada
Art. 157 Deliberaziun communabla
Art. 158 Publicitad da las sedutas
Art. 159 Quorum e maioritad necessaria
Art. 160 Dretg d’iniziativa e dretg da proposta
Art. 161 Scumond d’instrucziuns
Art. 162 Immunitad
Art. 163 Furma dals decrets da l’Assamblea federala
Art. 164 Legislaziun
Art. 165 Legislaziun en cas d’urgenza
Art. 166 Relaziuns cun l’exteriur e contracts internaziunals
Art. 167 Finanzas
Art. 168 Elecziuns
Art. 169 Surveglianza suprema
Art. 170 Examinaziun da l’efficacitad
Art. 171 Incumbensas al Cussegl federal
Art. 172 Relaziuns tranter la Confederaziun ed ils chantuns
Art. 173 Ulteriuras incumbensas e cumpetenzas
Art. 174 Cussegl federal
Art. 175 Cumposiziun ed elecziun
Art. 176 Presidi
Art. 177 Princip colleghial e departamental
Art. 178 Administraziun federala
Art. 179 Chanzlia federala
Art. 180 Politica guvernamentala
Art. 181 Dretg d’iniziativa
Art. 182 Legislaziun ed execuziun
Art. 183 Finanzas
Art. 184 Relaziuns cun l’exteriur
Art. 185 Segirezza externa ed interna
Art. 186 Relaziuns tranter la Confederaziun ed ils chantuns
Art. 187 Ulteriuras incumbensas e cumpetenzas
Art. 188 Status dal Tribunal federal
Art. 189 Cumpetenzas dal Tribunal federal
Art. 190 Dretg decisiv
Art. 191 Access al Tribunal federal
Art. 191a1Ulteriuras autoritads giudizialas da la Confederaziun
Art. 191b Autoritads giudizialas dals chantuns
Art. 191c Independenza giudiziala
Art. 192 Princip
Art. 193 Revisiun totala
Art. 194 Revisiun parziala
Art. 195 Entrada en vigur
Art. 196 Disposiziuns transitoricas da la Constituziun federala dals 18 da december 1998 davart ina nova Constituziun federala1
Art. 1971Disposiziuns transitoricas suenter l’acceptaziun da la Constituziun federala dals 18 d’avrigl 1999
Fichier unique

Préambule
Art. 1 Confédération suisse
Art. 2 But
Art. 3 Cantons
Art. 4 Langues nationales
Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit
Art. 5a1Subsidiarité
Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale
Art. 7 Dignité humaine
Art. 8 Égalité
Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi
Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle
Art. 11 Protection des enfants et des jeunes
Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Art. 13 Protection de la sphère privée
Art. 14 Droit au mariage et à la famille
Art. 15 Liberté de conscience et de croyance
Art. 16 Libertés d’opinion et d’information
Art. 17 Liberté des médias
Art. 18 Liberté de la langue
Art. 19 Droit à un enseignement de base
Art. 20 Liberté de la science
Art. 21 Liberté de l’art
Art. 22 Liberté de réunion
Art. 23 Liberté d’association
Art. 24 Liberté d’établissement
Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement
Art. 26 Garantie de la propriété
Art. 27 Liberté économique
Art. 28 Liberté syndicale
Art. 29 Garanties générales de procédure
Art. 29a1Garantie de l’accès au juge
Art. 30 Garanties de procédure judiciaire
Art. 31 Privation de liberté
Art. 32 Procédure pénale
Art. 33 Droit de pétition
Art. 34 Droits politiques
Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux
Art. 36 Restriction des droits fondamentaux
Art. 37 Nationalité et droits de cité
Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité
Art. 39 Exercice des droits politiques
Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger
Art. 41
Art. 42 Tâches de la Confédération
Art. 43 Tâches des cantons
Art. 43a1Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques
Art. 44 Principes
Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral
Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral
Art. 47 Autonomie des cantons
Art. 48 Conventions intercantonales
Art. 48a1Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions
Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral
Art. 50
Art. 51 Constitutions cantonales
Art. 52 Ordre constitutionnel
Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons
Art. 54 Affaires étrangères
Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure
Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger
Art. 57 Sécurité
Art. 58 Armée
Art. 59 Service militaire et service de remplacement
Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l’armée
Art. 61 Protection civile
Art. 61a1Espace suisse de formation
Art. 62 Instruction publique*1
Art. 631Formation professionnelle
Art. 63a1Hautes écoles
Art. 64 Recherche
Art. 64a1Formation continue
Art. 65 Statistique
Art. 66 Aides à la formation
Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes1
Art. 67a1Formation musicale
Art. 68 Sport
Art. 69 Culture
Art. 70 Langues
Art. 71 Cinéma
Art. 72 Église et État
Art. 73 Développement durable
Art. 74 Protection de l’environnement
Art. 75 Aménagement du territoire
Art. 75a1Mensuration
Art. 75b1Résidences secondaires*2
Art. 76 Eaux
Art. 77 Forêts
Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine
Art. 79 Pêche et chasse
Art. 80 Protection des animaux
Art. 81 Travaux publics
Art. 81a1Transports publics
Art. 82 Circulation routière
Art. 831Infrastructure routière
Art. 84 Transit alpin*1
Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds*1
Art. 85a1Redevance pour l’utilisation des routes nationales
Art. 861Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière*2
Art. 87 Chemins de fer et autres moyens de transport1*2
Art. 87a1Infrastructure ferroviaire*2
Art. 87b1Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien
Art. 881Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables
Art. 89 Politique énergétique
Art. 90 Énergie nucléaire*1
Art. 91 Transport d’énergie
Art. 92 Services postaux et télécommunications
Art. 93 Radio et télévision
Art. 94 Principes de l’ordre économique
Art. 95 Activité économique lucrative privée*1
Art. 96 Politique en matière de concurrence
Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices
Art. 98 Banques et assurances
Art. 99 Politique monétaire
Art. 100 Politique conjoncturelle
Art. 101 Politique économique extérieure
Art. 102 Approvisionnement du pays*1
Art. 103 Politique structurelle*1
Art. 104 Agriculture
Art. 104a1Sécurité alimentaire
Art. 105 Alcool
Art. 1061Jeux d’argent
Art. 107 Armes et matériel de guerre
Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété
Art. 109 Bail à loyer
Art. 110 Travail*1
Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Art. 112a1Prestations complémentaires
Art. 112b1Encouragement de l’intégration des invalides*2
Art. 112c1Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées*2
Art. 113 Prévoyance professionnelle*1
Art. 114 Assurance-chômage
Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin
Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité
Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents
Art. 117a1Soins médicaux de base
Art. 118 Protection de la santé
Art. 118a1Médecines complémentaires
Art. 118b1Recherche sur l’être humain
Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain
Art. 119a1Médecine de la transplantation
Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain*1
Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile*12
Art. 121a1Gestion de l’immigration*2
Art. 1221Droit civil
Art. 1231Droit pénal
Art. 123a1
Art. 123b1Imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères
Art. 123c1Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement
Art. 124 Aide aux victimes
Art. 125 Métrologie
Art. 1261Gestion des finances
Art. 127 Principes régissant l’imposition
Art. 128 Impôts directs*1
Art. 129 Harmonisation fiscale
Art. 1301Taxe sur la valeur ajoutée*2
Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux*1
Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé
Art. 133 Droits de douane
Art. 134 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux
Art. 1351Péréquation financière et compensation des charges
Art. 136 Droits politiques
Art. 137 Partis politiques
Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution
Art. 1391Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution
Art. 139a1
Art. 139b1Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre—projet
Art. 140 Référendum obligatoire
Art. 141 Référendum facultatif
Art. 141a1Mise en oeuvre des traités internationaux
Art. 142 Majorités requises
Art. 143 Éligibilité
Art. 144 Incompatibilités
Art. 145 Durée de fonction
Art. 146 Responsabilité de la Confédération
Art. 147 Procédure de consultation
Art. 148 Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme
Art. 149 Composition et élection du Conseil national
Art. 150 Composition et élection du Conseil des États
Art. 151 Sessions
Art. 152 Présidence
Art. 153 Commissions parlementaires
Art. 154 Groupes
Art. 155 Services du parlement
Art. 156 Délibérations séparées
Art. 157 Délibérations communes
Art. 158 Publicité des séances
Art. 159 Quorum et majorité
Art. 160 Droit d’initiative et droit de proposition
Art. 161 Interdiction des mandats impératifs
Art. 162 Immunité
Art. 163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale
Art. 164 Législation
Art. 165 Législation d’urgence
Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux
Art. 167 Finances
Art. 168 Élections
Art. 169 Haute surveillance
Art. 170 Évaluation de l’efficacité
Art. 171 Mandats au Conseil fédéral
Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons
Art. 173 Autres tâches et compétences
Art. 174 Rôle du Conseil fédéral
Art. 175 Composition et élection
Art. 176 Présidence
Art. 177 Principe de l’autorité collégiale et division en départements
Art. 178 Administration fédérale
Art. 179 Chancellerie fédérale
Art. 180 Politique gouvernementale
Art. 181 Droit d’initiative
Art. 182 Législation et mise en oeuvre
Art. 183 Finances
Art. 184 Relations avec l’étranger
Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure
Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons
Art. 187 Autres tâches et compétences
Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral
Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral
Art. 190 Droit applicable
Art. 191 Accès au Tribunal fédéral
Art. 191a1Autres autorités judiciaires de la Confédération
Art. 191b Autorités judiciaires des cantons
Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires
Art. 192 Principe
Art. 193 Révision totale
Art. 194 Révision partielle
Art. 195 Entrée en vigueur
Art. 196 Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale1
Art. 1971Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T18:02:31
A partir de: http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/19995395/index.html
Script écrit en Powered by Perl