Fichier unique

Art. 11Intent
Art. 21Assicuranza obligatorica dals lavurants e dals dischoccupads
Art. 3 Assicuranza obligatorica da las persunas cun activitad da gudogn independenta
Art. 4 Assicuranza facultativa
Art. 5 Disposiziuns cuminaivlas
Art. 6 Prescripziuns minimalas
Art. 7 Salari minimal e vegliadetgna
Art. 8 Salari coordinà
Art. 9 Adattaziun a la AVS
Art. 10 Cumenzament e fin da l’assicuranza obligatorica
Art. 11 Affiliaziun ad ina instituziun da prevenziun
Art. 12 Dretgs da prestaziuns avant l’affiliaziun
Art. 131Dretg da prestaziun
Art. 141Autezza da la renta da vegliadetgna
Art. 151Dabun da vegliadetgna
Art. 161Bunificaziuns da vegliadetgna
Art. 17 Renta per uffants
Art. 181Premissas
Art. 191Conjugal survivent
Art. 19a1Partenaris registrads survivents
Art. 20 Orfens
Art. 20a1Ulteriurs benefiziaris
Art. 211Autezza da la renta
Art. 22 Cumenzament e fin dal dretg
Art. 231Dretg da prestaziun
Art. 241Autezza da la renta
Art. 25 Renta per uffants
Art. 26 Cumenzament e fin dal dretg
Art. 26a1Cuntinuaziun provisorica da l’assicuranza e mantegniment dal dretg da prestaziun en cas che la renta da l’assicuranza d’invaliditad vegn reducida u abolida
Art. 271
Art. 28–301
Art. 30a Noziun
Art. 30b Impegnaziun
Art. 30c Retratga anticipada
Art. 30d Restituziun
Art. 30e Garanzia da l’intent da prevenziun
Art. 30f1Restricziuns durant ina sutgaranzia
Art. 30g1Disposiziuns executivas
Art. 31 Princip
Art. 32 Disposiziuns spezialas da las instituziuns da prevenziun
Art. 331
Art. 33a Cuntinuaziun da l’assicuranza sin il nivel da l’ultim salari assicurà
Art. 33b Activitad da gudogn suenter la vegliadetgna ordinaria da renta
Art. 34 Autezza da la prestaziun en cas spezials
Art. 34a1Coordinaziun e prestaziun preliminara
Art. 34b1Subrogaziun
Art. 35 Reducziun da las prestaziuns en cas da greva culpa
Art. 35a1Restituziun da prestaziuns retratgas nungiustifitgadamain
Art. 361Adattaziun al svilup dals pretschs
Art. 371Furma da las prestaziuns
Art. 37a1Consentiment en cas d’ina cumpensaziun en chapital
Art. 38 Pajament da las rentas
Art. 39 Cessiun, impegnaziun e scuntrada
Art. 401
Art. 411Surannaziun da dretgs e conservaziun da documents da prevenziun
Art. 42 Assicuranza da vegliadetgna, da mort e d’invaliditad
Art. 43 Assicuranza da singulas ristgas
Art. 44 Dretg da s’assicurar
Art. 45 Resalva
Art. 46 Activitad da gudogn en servetsch da plirs patruns
Art. 471Sortida da l’assicuranza obligatorica
Art. 48 Princips1
Art. 491Champ d’atgna cumpetenza
Art. 50 Disposiziuns reglamentaricas
Art. 51 Administraziun paritetica
Art. 51a1Incumbensas da l’organ suprem da l’instituziun da prevenziun
Art. 51b1Integritad e loialitad da las persunas responsablas
Art. 51c1Acts giuridics cun persunas da confidenza
Art. 521Responsabladad
Art. 52a1Controlla
Art. 52b1Admissiun da posts da revisiun per la prevenziun professiunala
Art. 52c1Incumbensas dal post da revisiun
Art. 52d1Admissiun d’experts per la prevenziun professiunala
Art. 52e1Incumbensas da l’expert per la prevenziun professiunala
Art. 531
Art. 53a1Disposiziuns executivas
Art. 53b1Liquidaziun parziala
Art. 53c1Liquidaziun totala
Art. 53d1Procedura en cas d’ina liquidaziun parziala u totala
Art. 53e1Schliaziun da contracts
Art. 53f1Dretg legal da disditga
Art. 53g Intent e dretg applitgabel
Art. 53h Organisaziun
Art. 53i Facultad
Art. 53j Responsabladad
Art. 53k Disposiziuns executivas
Art. 54 Constituziun
Art. 55 Cussegls da fundaziun
Art. 561Incumbensas
Art. 56a1Regress e dumonda da restituziun
Art. 571Affiliaziun al fond da garanzia
Art. 58 Subsidis en cas d’ina structura da vegliadetgna disfavuraivla
Art. 591Finanziaziun
Art. 60 Incumbensas1
Art. 60a1Prestaziun d’extrada u renta per vita duranta transferida pervia d’in divorzi
Art. 60b1Investiziun temporara da daners da libra circulaziun tar la Tresoraria federala
Art. 611Autoritad da surveglianza
Art. 62 Incumbensas
Art. 62a1Meds da surveglianza
Art. 631
Art. 63a1
Art. 641Cumissiun da surveglianza suprema
Art. 64a1Incumbensas
Art. 64b1Secretariat
Art. 64c1Custs
Art. 65 Princip
Art. 65a1Transparenza
Art. 65b1Disposiziuns executivas dal Cussegl federal
Art. 65c1Sutgaranzia temporara
Art. 65d1Mesiras en cas da sutgaranzia
Art. 65e1Reserva da las contribuziuns dal patrun cun renunzia a l’utilisaziun en cas d’ina sutgaranzia
Art. 66 Repartiziun da las contribuziuns
Art. 67 Cuvrida da las ristgas
Art. 68 Contracts d’assicuranza tranter instituziuns da prevenziun ed instituziuns d’assicuranza
Art. 68a1Participaziuns al surpli che resultan da contracts d’assicuranza
Art. 691
Art. 701
Art. 71 Administraziun da la facultad
Art. 72 Finanziaziun da l’instituziun auxiliara
Art. 72a Sistem da la chapitalisaziun parziala
Art. 72b Grads da cuvrida da partenza
Art. 72c Garanzia statala
Art. 72d Controlla tras l’expert per la prevenziun professiunala
Art. 72e Grads da cuvrida pli bass ch’ils grads da cuvrida da la partenza
Art. 72f Midada al sistem da la chapitalisaziun cumpletta
Art. 72g Rapport dal Cussegl federal
Art. 73 Dispitas e pretensiuns da responsabladad1
Art. 741Particularitads da la giurisdicziun
Art. 75 Surpassaments
Art. 76 Delicts
Art. 77 Cuntravenziuns commessas en la gestiun d’ina interpresa
Art. 781Persecuziun e giudicament
Art. 79 Cuntravenziuns administrativas
Art. 79a1Champ d’applicaziun
Art. 79b1Acquist
Art. 79c1Salari assicurabel ed entradas assicurablas
Art. 80 Instituziuns da prevenziun
Art. 81 Deducziun da las contribuziuns
Art. 81a1Deducziun da la contribuziun da las persunas pensiunadas
Art. 82 Egualitad d’autras furmas da prevenziun
Art. 83 Taxaziun da prestaziuns
Art. 83a1Tractament fiscal da la promoziun da la proprietad d’abitaziuns
Art. 84 Pretensiuns che derivan da la prevenziun
Art. 85 Cumissiun federala per la prevenziun professiunala
Art. 85a1Elavuraziun da datas persunalas
Art. 85b1Invista da las actas
Art. 861Obligaziun da discreziun
Art. 86a1Communicaziun da las datas
Art. 86b1Infurmaziun da las persunas assicuradas
Art. 871Agid uffizial ed administrativ
Art. 881
Art. 891
Art. 89a1Champ d’applicaziun
Art. 89b Tractament egual
Art. 89c Scumond da clausulas da domicil
Art. 89d Calculaziun da las prestaziuns
Art. 90
Art. 91 Garanzia dals dretgs acquistads
Art. 92–941
Art. 95 Ordinaziun transitorica per las bunificaziuns da vegliadetgna
Art. 961
Art. 96a1
Art. 97 Execuziun
Art. 98 Entrada en vigur
Fichier unique

Art. 11But
Art. 21Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants
Art. 4 Assurance facultative
Art. 5 Dispositions communes
Art. 6 Exigences minimales
Art. 7 Salaire et âge minima
Art. 8 Salaire coordonné
Art. 9 Adaptation à l’AVS
Art. 10 Début et fin de l’assurance obligatoire
Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance
Art. 12 Situation avant l’affiliation
Art. 131Droit aux prestations
Art. 141Montant de la rente de vieillesse
Art. 151Avoir de vieillesse
Art. 161Bonifications de vieillesse
Art. 17 Rente pour enfant
Art. 181Conditions
Art. 191Conjoint survivant
Art. 19a1Partenaire enregistré survivant
Art. 20 Orphelins
Art. 20a1Autres bénéficiaires
Art. 211Montant de la rente
Art. 22 Début et fin du droit aux prestations
Art. 231Droit aux prestations
Art. 241Montant de la rente
Art. 25 Rente pour enfant
Art. 26 Début et fin du droit aux prestations
Art. 26a1Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l’assurance-invalidité
Art. 26b1Suspension à titre provisionnel du versement de la rente
Art. 271
Art. 28 à 301
Art. 30a Définition
Art. 30b Mise en gage
Art. 30c Versement anticipé
Art. 30d Remboursement
Art. 30e Garantie du but de la prévoyance
Art. 30f1Limitations en cas de découvert
Art. 30g Dispositions d’exécution1
Art. 31 Principe
Art. 32 Dispositions spéciales des institutions de prévoyance
Art. 331
Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré
Art. 33b Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite
Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux
Art. 34a1Coordination et prise en charge provisoire des prestations
Art. 34b1Subrogation
Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave
Art. 35a1Restitution des prestations touchées indûment
Art. 361Adaptation à l’évolution des prix
Art. 371Forme des prestations
Art. 37a1Consentement au versement de la prestation en capital
Art. 38 Paiement de la rente
Art. 39 Cession, mise en gage et compensation
Art. 401
Art. 411Prescription des droits et conservation des pièces
Art. 42 Couverture de la vieillesse, du décès et de l’invalidité
Art. 43 Couverture limitée à certains risques
Art. 44 Le droit de s’assurer
Art. 45 Réserve
Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs
Art. 471Interruption de l’assurance obligatoire
Art. 47a1Interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans
Art. 48 Principes1
Art. 491Compétence propre
Art. 50 Dispositions réglementaires
Art. 51 Gestion paritaire
Art. 51a1Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance
Art. 51b1Intégrité et loyauté des responsables
Art. 51c1Actes juridiques passés avec des personnes proches
Art. 521Responsabilité
Art. 52a1Vérification
Art. 52b1Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle
Art. 52c1Tâches de l’organe de révision
Art. 52d1Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle
Art. 52e1Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle
Art. 531
Art. 53a1Dispositions d’exécution
Art. 53b1Liquidation partielle
Art. 53c1Liquidation totale
Art. 53d1Procédure en cas de liquidation partielle ou totale
Art. 53e1Résiliation des contrats
Art. 53f1Droit de résiliation légal
Art. 53g But et droit applicable
Art. 53h Organisation
Art. 53i Fortune
Art. 53j Responsabilité
Art. 53k Dispositions d’exécution
Art. 54 Création
Art. 55 Conseils de fondation
Art. 561Tâches
Art. 56a1Recours et droit au remboursement
Art. 571Affiliation au fonds de garantie
Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable
Art. 591Financement
Art. 60 Tâches1
Art. 60a1Prestation de sortie ou rente viagère transférée à la suite d’un divorce
Art. 60b1Placement temporaire des avoirs de libre passage auprès de la Trésorerie fédérale
Art. 611Autorité de surveillance
Art. 62 Tâches
Art. 62a1Moyens de surveillance
Art. 631
Art. 63a1
Art. 641Commission de haute surveillance
Art. 64a1Tâches
Art. 64b1Secrétariat
Art. 64c1Coûts
Art. 65 Principe
Art. 65a1Transparence
Art. 65b1Dispositions d’exécution du Conseil fédéral
Art. 65c1Découvert limité dans le temps
Art. 65d1Mesures en cas de découvert
Art. 65e1Renonciation à l’utilisation des réserves de cotisations d’employeur en cas de découvert
Art. 66 Répartition des cotisations
Art. 67 Couverture des risques
Art. 68 Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance
Art. 68a1Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance
Art. 691
Art. 701
Art. 71 Administration de la fortune
Art. 72 Financement de l’institution supplétive
Art. 72a Capitalisation partielle
Art. 72b Taux de couverture initiaux
Art. 72c Garantie de l’État
Art. 72d Vérification par l’expert en matière de prévoyance professionnelle
Art. 72e Taux de couverture inférieurs à leur valeur initiale
Art. 72f Passage à la capitalisation complète
Art. 72g Rapports du Conseil fédéral
Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité1
Art. 741Particularités des voies de droit
Art. 75 Contraventions
Art. 76 Délits
Art. 77 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise
Art. 781Poursuite et jugement
Art. 79 Inobservation de prescriptions d’ordre
Art. 79a1Champ d’application
Art. 79b1Rachat
Art. 79c1Salaire et revenu assurables
Art. 80 Institutions de prévoyance
Art. 81 Déduction des cotisations
Art. 81a1Déduction des contributions des bénéficiaires de rente
Art. 82 Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance
Art. 83 Imposition des prestations
Art. 83a1Traitement fiscal de l’encouragement à la propriété du logement
Art. 84 Prétentions de prévoyance
Art. 85 Commission fédérale de la prévoyance professionnelle
Art. 85a1Traitement de données personnelles
Art. 85b1Consultation du dossier
Art. 861Obligation de garder le secret
Art. 86a1Communication de données
Art. 86b1Information des assurés
Art. 871Entraide administrative
Art. 881
Art. 891
Art. 89a1Champ d’application
Art. 89b Égalité de traitement
Art. 89c Interdiction des clauses de résidence
Art. 89d Calcul des prestations
Art. 89e1Applicabilité de la LPGA
Art. 90
Art. 91 Garantie des droits acquis
Art. 92 à 941
Art. 95 Régime transitoire des bonifications de vieillesse
Art. 961
Art. 96a1
Art. 97 Exécution
Art. 98 Entrée en vigueur

Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-17T21:11:04
A partir de: http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/19820152/index.html
Script écrit en Powered by Perl