Fichier unique

Art. 1 Champ dʼapplicaziun
Art. 2 A. Applicaziun dal Cudesch penal svizzer
Art. 3 B. Violaziun da lʼurden
Art. 41C. Divergenzas dal Cudesch penal / I. Giuvenils
Art. 5 C. Divergenzas dal Cudesch penal / II. Participaziun
Art. 6 C. Divergenzas dal Cudesch penal / III. Cuntravenziuns en interpresas, tras mandataris e.u.v. / 1. Regla
Art. 7 C. Divergenzas dal Cudesch penal / III. Cuntravenziuns en interpresas, tras mandataris e.u.v. / 2. Regulaziun speziala en cas da multas fin 5000 francs
Art. 8 C. Divergenzas dal Cudesch penal / IV. Fixaziun dal chasti / 1. Multas
Art. 9 C. Divergenzas dal Cudesch penal / IV. Fixaziun dal chasti / 2. Coincidenza dʼacts chastiabels u da disposiziuns penalas
Art. 10 C. Divergenzas dal Cudesch penal / V. Transfurmaziun da la multa
Art. 11 C. Divergenzas dal Cudesch penal / VI. Surannaziun
Art. 12 D. Omissiun; cuntanscher cun rampigns ina contribuziun e.u.v. / I. Obligaziun da prestaziun e da restituziun
Art. 13 D. Omissiun; cuntanscher cun rampigns ina contribuziun e.u.v. / II. Denunzia da sasez
Art. 14 A. Acts chastiabels / I. Engion da prestaziuns e da taxas
Art. 15 A. Acts chastiabels / II. Sfalsificaziun da documents; cuntanscher cun rampigns ina documentaziun publica faussa
Art. 16 A. Acts chastiabels / III. Suppressiun da documents
Art. 17 A. Acts chastiabels / IV. Favurisaziun
Art. 18 B. Tractament egual dʼorganisaziuns incaricadas cun incumbensas da dretg public
Art. 19 A. Autoritads / I. Denunzia e mesiras urgentas
Art. 20 A. Autoritads / II. Inquisiziun
Art. 21 A. Autoritads / III. Giudicament / 1. Cumpetenza materiala
Art. 22 A. Autoritads / III. Giudicament / 2. Cumpetenza locala
Art. 23 A. Autoritads / IV. Procedura cunter giuvenils
Art. 241A. Autoritads / V. Procura publica da la Confederaziun
Art. 25 A. Autoritads / VI. Chombra da recurs
Art. 26 B. Recurs cunter acts dʼinquisiziun / I. En cas da mesiras da sforz
Art. 27 B. Recurs cunter acts dʼinquisiziun / II. En cas dʼulteriurs acts dʼinquisiziun
Art. 28 B. Recurs cunter acts dʼinquisiziun / III. Disposiziuns cuminaivlas
Art. 29 C. Disposiziuns generalas da procedura / I. Recusaziun
Art. 30 C. Disposiziuns generalas da procedura / II. Assistenza giudiziala
Art. 31 C. Disposiziuns generalas da procedura / III. Termins
Art. 32 A. Defensur / I. Nominaziun
Art. 33 A. Defensur / II. Defensur uffizial
Art. 34 B. Domicil da consegna
Art. 35 C. Participaziun a registraziuns da cumprovas
Art. 36 D. Invista da las actas
Art. 37 A. Extensiun
Art. 38 B. Protocollaziun
Art. 39 C. Interrogaziuns, infurmaziuns / I. Inculpà
Art. 40 C. Interrogaziuns, infurmaziuns / II. Infurmaziuns
Art. 41 C. Interrogaziuns, infurmaziuns / III. Perditgas
Art. 42 C. Interrogaziuns, infurmaziuns / IV. Citaziun e manar natiers
Art. 43 D. Experts
Art. 44 E. Inspecziun al lieu
Art. 45 F. Mesiras da sforz / I. Disposiziuns generalas
Art. 46 F. Mesiras da sforz / II. Sequestraziun / 1. Object
Art. 47 F. Mesiras da sforz / II. Sequestraziun / 2. Procedura
Art. 48 F. Mesiras da sforz / III. Perquisiziun dʼabitaziuns e da persunas / 1. Motivs, cumpetenza
Art. 49 F. Mesiras da sforz / III. Perquisiziun dʼabitaziuns e da persunas / 2. Realisaziun
Art. 50 F. Mesiras da sforz / IV. Perquisiziun da documents
Art. 51 F. Mesiras da sforz / V. Fermanza provisorica e manar davant il derschader
Art. 52 F. Mesiras da sforz / VI. Arrestaziun / 1. Admissibladad
Art. 53 F. Mesiras da sforz / VI. Arrestaziun / 2. Cumond dʼarrest / a. Cumpetenza; furma
Art. 54 F. Mesiras da sforz / VI. Arrestaziun / 2. Cumond dʼarrest / b. Execuziun; retschertga
Art. 55 F. Mesiras da sforz / VI. Arrestaziun / 2. Cumond dʼarrest / c. Interrogaziun da lʼarrestà
Art. 56 F. Mesiras da sforz / VI. Arrestaziun / 3. Communicaziun als confamigliars
Art. 57 F. Mesiras da sforz / VI. Arrestaziun / 4. Durada da lʼarrest
Art. 58 F. Mesiras da sforz / VI. Arrestaziun / 5. Realisaziun da lʼarrest
Art. 59 F. Mesiras da sforz / VI. Arrestaziun / 6. Relaschada da lʼarrest
Art. 60 F. Mesiras da sforz / VI. Arrestaziun / 7. Liberaziun cunter cauziun
Art. 61 G. Protocol final
Art. 62 A. Gener da la decisiun / I. En la procedura penala
Art. 63 A. Gener da la decisiun / II. Davart lʼobligaziun da prestaziun e da restituziun
Art. 64 B. Mandat penal / I. En la procedura ordinaria
Art. 65 B. Mandat penal / II. En la procedura scursanida
Art. 66 B. Mandat penal / III. Confiscaziun independenta
Art. 67 C. Protesta / I. Inoltraziun
Art. 68 C. Protesta / II. Post dʼinoltraziun e furma
Art. 69 C. Protesta / III. Procedura
Art. 70 C. Protesta / IV. Disposiziun penala
Art. 71 C. Protesta / V. Sursiglir la procedura da protesta
Art. 72 D. Dumonda dʼin giudicament giudizial
Art. 73 A. Procedura davant las dretgiras chantunalas / I. Introducziun
Art. 74 A. Procedura davant las dretgiras chantunalas / II. Partidas
Art. 75 A. Procedura davant las dretgiras chantunalas / III. Preparaziun da la tractativa principala
Art. 76 A. Procedura davant las dretgiras chantunalas / IV. Sentenzia contumaziala
Art. 77 A. Procedura davant las dretgiras chantunalas / V. Tractativa principala
Art. 78 A. Procedura davant las dretgiras chantunalas / VI. Revocaziun da la disposiziun penala u da la dumonda dʼin giudicament giudizial
Art. 79 A. Procedura davant las dretgiras chantunalas / VII. Cuntegn da la sentenzia
Art. 801A. Procedura davant las dretgiras chantunalas / VIII. Meds legals
Art. 81 B. Procedura davant il Tribunal penal federal
Art. 821C. Prescripziuns cumplementaras
Art. 831
Art. 84 A. Decisiuns da lʼadministraziun / I. Motivs da revisiun
Art. 85 A. Decisiuns da lʼadministraziun / II. Introducziun da la procedura / 1. Sin dumonda
Art. 86 A. Decisiuns da lʼadministraziun / II. Introducziun da la procedura / 2. Dʼuffizi
Art. 87 A. Decisiuns da lʼadministraziun / III. Decisiun / 1. Aboliziun da la decisiun anteriura
Art. 88 A. Decisiuns da lʼadministraziun / III. Decisiun / 2. Refusaziun dal motiv da revisiun
Art. 891B. Sentenzias da las dretgiras penalas
Art. 90 A. Cumpetenza
Art. 91 B. Execuziun da multas
Art. 92 C. Restituziun dʼobjects sequestrads; utilisaziun
Art. 93 D. Diever da las multas, da las valurs da facultad confiscadas e.u.v.
Art. 94 A. Custs / I. En la procedura davant lʼadministraziun / 1. Geners
Art. 95 A. Custs / I. En la procedura davant lʼadministraziun / 2. Adossament
Art. 96 A. Custs / I. En la procedura davant lʼadministraziun / 3. Recurs cunter la decisiun davart ils custs
Art. 97 A. Custs / II. En la procedura giudiziala
Art. 98 A. Custs / III. Rembursament dals custs al chantun
Art. 99 B. Indemnisaziun / I. En la procedura davant lʼadministraziun / 1. Dretg
Art. 100 B. Indemnisaziun / I. En la procedura davant lʼadministraziun / 2. Far valair il dretg
Art. 101 B. Indemnisaziun / II. En la procedura giudiziala
Art. 102 B. Indemnisaziun / III. Dretg da prender regress
Art. 103
Art. 104 A. Midada da decrets federals
Art. 105 B. Novas cumpetenzas
Art. 106 C. Disposiziuns transitoricas
Art. 107 D. Realisaziun. Entrada en vigur
Fichier unique

Art. 1 Geltungsbereich
Art. 2 A. Anwendung des Schweizerischen Strafgesetzbuches
Art. 3 B. Ordnungswidrigkeit
Art. 41C. Abweichungen vom Strafgesetzbuch / I. Jugendliche
Art. 5 C. Abweichungen vom Strafgesetzbuch / II. Teilnahme
Art. 6 C. Abweichungen vom Strafgesetzbuch / III. Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben, durch Beauftragte u. dgl. / 1. Regel
Art. 7 C. Abweichungen vom Strafgesetzbuch / III. Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben, durch Beauftragte u. dgl. / 2. Sonderordnung bei Bussen bis zu 5000 Franken
Art. 8 C. Abweichungen vom Strafgesetzbuch / IV. Strafzumessung / 1. Bussen
Art. 9 C. Abweichungen vom Strafgesetzbuch / IV. Strafzumessung / 2. Zusammentreffen von strafbaren Handlungen oder von Strafbestimmungen
Art. 10 C. Abweichungen vom Strafgesetzbuch / V. Umwandlung der Busse
Art. 11 C. Abweichungen vom Strafgesetzbuch / VI. Verjährung
Art. 12 D. Hinterziehung; Erschleichen eines Beitrages u. dgl. / I. Leistungs- und Rückleistungspflicht
Art. 13 D. Hinterziehung; Erschleichen eines Beitrages u. dgl. / II. Selbstanzeige
Art. 14 A. Strafbare Handlungen / I. Leistungs- und Abgabebetrug
Art. 15 A. Strafbare Handlungen / II. Urkundenfälschung; Erschleichen einer falschen Beurkundung
Art. 16 A. Strafbare Handlungen / III. Unterdrückung von Urkunden
Art. 17 A. Strafbare Handlungen / IV. Begünstigung
Art. 18 B. Gleichstellung der mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen
Art. 19 A. Behörden / I. Anzeige und dringliche Massnahmen
Art. 20 A. Behörden / II. Untersuchung
Art. 21 A. Behörden / III. Beurteilung / 1. Sachliche Zuständigkeit
Art. 22 A. Behörden / III. Beurteilung / 2. Örtliche Zuständigkeit
Art. 23 A. Behörden / IV. Verfahren gegen Jugendliche
Art. 241A. Behörden / V. Staatsanwaltschaft des Bundes
Art. 25 A. Behörden / VI. Beschwerdekammer
Art. 26 B. Beschwerde gegen Untersuchungshandlungen / I. Bei Zwangsmassnahmen
Art. 27 B. Beschwerde gegen Untersuchungshandlungen / II. Bei sonstigen Untersuchungshandlungen
Art. 28 B. Beschwerde gegen Untersuchungshandlungen / III. Gemeinsame Bestimmungen
Art. 29 C. Allgemeine Verfahrensbestimmungen / I. Ausstand
Art. 30 C. Allgemeine Verfahrensbestimmungen / II. Rechtshilfe
Art. 31 C. Allgemeine Verfahrensbestimmungen / III. Fristen
Art. 31a1C. Allgemeine Verfahrensbestimmungen / IV. Form der Mitteilungen und der Zustellung
Art. 32 A. Verteidiger / I. Bestellung
Art. 33 A. Verteidiger / II. Amtlicher Verteidiger
Art. 341B. Zustellung / I. Zustellungsdomizil
Art. 34a1B. Zustellung / II. Zustellung durch Veröffentlichung
Art. 35 C. Teilnahme an Beweisaufnahmen
Art. 36 D. Akteneinsicht
Art. 37 A. Umfang
Art. 38 B. Protokollierung
Art. 39 C. Einvernahmen, Auskünfte / I. Beschuldigter
Art. 40 C. Einvernahmen, Auskünfte / II. Auskünfte
Art. 41 C. Einvernahmen, Auskünfte / III. Zeugen
Art. 42 C. Einvernahmen, Auskünfte / IV. Vorladung und Vorführung
Art. 43 D. Sachverständige
Art. 44 E. Augenschein
Art. 45 F. Zwangsmassnahmen / I. Allgemeine Bestimmungen
Art. 46 F. Zwangsmassnahmen / II. Beschlagnahme / 1. Gegenstand
Art. 47 F. Zwangsmassnahmen / II. Beschlagnahme / 2. Verfahren
Art. 48 F. Zwangsmassnahmen / III. Durchsuchung von Wohnungen und Personen / 1. Gründe, Zuständigkeit
Art. 49 F. Zwangsmassnahmen / III. Durchsuchung von Wohnungen und Personen / 2. Durchführung
Art. 50 F. Zwangsmassnahmen / IV. Durchsuchung von Papieren
Art. 51 F. Zwangsmassnahmen / V. Vorläufige Festnahme und Vorführung vor den Richter
Art. 52 F. Zwangsmassnahmen / VI. Verhaftung / 1. Zulässigkeit
Art. 53 F. Zwangsmassnahmen / VI. Verhaftung / 2. Haftbefehl / a. Zuständigkeit; Form
Art. 54 F. Zwangsmassnahmen / VI. Verhaftung / 2. Haftbefehl / b. Vollzug; Fahndung
Art. 55 F. Zwangsmassnahmen / VI. Verhaftung / 2. Haftbefehl / c. Einvernahme des Verhafteten
Art. 56 F. Zwangsmassnahmen / VI. Verhaftung / 3. Mitteilung an die Angehörigen
Art. 57 F. Zwangsmassnahmen / VI. Verhaftung / 4. Dauer der Haft
Art. 58 F. Zwangsmassnahmen / VI. Verhaftung / 5. Durchführung der Haft
Art. 59 F. Zwangsmassnahmen / VI. Verhaftung / 6. Haftentlassung
Art. 60 F. Zwangsmassnahmen / VI. Verhaftung / 7. Freilassung gegen Sicherheitsleistung
Art. 61 G. Schlussprotokoll
Art. 62 A. Art des Entscheids / I. Im Strafverfahren
Art. 63 A. Art des Entscheids / II. Über die Leistungs- oder Rückleistungspflicht
Art. 64 B. Strafbescheid / I. Im ordentlichen Verfahren
Art. 65 B. Strafbescheid / II. Im abgekürzten Verfahren
Art. 66 B. Strafbescheid / III. Selbständige Einziehung
Art. 67 C. Einsprache / I. Einreichung
Art. 68 C. Einsprache / II. Einreichestelle und Form
Art. 69 C. Einsprache / III. Verfahren
Art. 70 C. Einsprache / IV. Strafverfügung
Art. 71 C. Einsprache / V. Überspringen des Einspracheverfahrens
Art. 72 D. Begehren um gerichtliche Beurteilung
Art. 73 A. Verfahren vor den kantonalen Gerichten / I. Einleitung
Art. 74 A. Verfahren vor den kantonalen Gerichten / II. Parteien
Art. 75 A. Verfahren vor den kantonalen Gerichten / III. Vorbereitung der Hauptverhandlung
Art. 76 A. Verfahren vor den kantonalen Gerichten / IV. Säumnisurteil
Art. 77 A. Verfahren vor den kantonalen Gerichten / V. Hauptverhandlung
Art. 78 A. Verfahren vor den kantonalen Gerichten / VI. Rückzug der Strafverfügung oder des Begehrens um gerichtliche Beurteilung
Art. 79 A. Verfahren vor den kantonalen Gerichten / VII. Inhalt des Urteils
Art. 801A. Verfahren vor den kantonalen Gerichten / VIII. Rechts-mittel
Art. 81 B. Verfahren vor dem Bundesstrafgericht
Art. 821C. Ergänzende Vorschriften
Art. 831
Art. 84 A. Entscheide der Verwaltung / I. Revisionsgründe
Art. 85 A. Entscheide der Verwaltung / II. Einleitung des Verfahrens / 1. Auf Antrag
Art. 86 A. Entscheide der Verwaltung / II. Einleitung des Verfahrens / 2. Von Amtes wegen
Art. 87 A. Entscheide der Verwaltung / III. Entscheid / 1. Aufhebung des früheren Entscheides
Art. 88 A. Entscheide der Verwaltung / III. Entscheid / 2. Verneinung des Revisionsgrundes
Art. 891B. Urteile der Strafgerichte
Art. 90 A. Zuständigkeit
Art. 91 B. Vollstreckung von Bussen
Art. 92 C. Rückgabe beschlagnahmter Gegenstände; Verwertung
Art. 93 D. Verwendung der Bussen, eingezogenen Vermögenswerte usw.
Art. 94 A. Kosten / I. Im Verfahren der Verwaltung / 1. Arten
Art. 95 A. Kosten / I. Im Verfahren der Verwaltung / 2. Auferlegung
Art. 96 A. Kosten / I. Im Verfahren der Verwaltung / 3. Beschwerde gegen Kostenerkenntnis
Art. 97 A. Kosten / II. Im gerichtlichen Verfahren
Art. 98 A. Kosten / III. Kostenvergütung an den Kanton
Art. 99 B. Entschädigung / I. Im Verfahren der Verwaltung / 1. Anspruch
Art. 100 B. Entschädigung / I. Im Verfahren der Verwaltung / 2. Geltendmachung
Art. 101 B. Entschädigung / II. Im gerichtlichen Verfahren
Art. 102 B. Entschädigung / III. Rückgriffsanspruch
Art. 103
Art. 104 A. Änderung von Bundeserlassen
Art. 105 B. Neue Zuständigkeiten
Art. 106 C. Übergangsbestimmungen
Art. 107 D. Ausführung. Inkrafttreten

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-17T09:55:35
A partir de: http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/19740066/index.html
Script écrit en Powered by Perl