Fichier unique

Art. 1 Champ d’applicaziun
Art. 2 Cumpetenzas da la Confederaziun
Art. 2a1Prevenziun
Art. 3 Cumpetenzas dals chantuns e da las vischnancas
Art. 4 Impediments da traffic
Art. 5 Signals e marcaziuns
Art. 61Reclamas
Art. 6a1Segirezza da l’infrastructura da las vias
Art. 7 Vehichels a motor
Art. 8 Construcziun ed equipament
Art. 91Dimensiuns e pais
Art. 10 Documents e permiss
Art. 11 Document dal vehichel
Art. 121Approvaziun dal tip
Art. 13 Controlla dal vehichel
Art. 141Abilitad e cumpetenza da manischar
Art. 14a1Permiss per emprender a manischar
Art. 151Scolaziun e furmaziun supplementara dals manischunzs da vehichels a motor
Art. 15a1Permiss da manischar a prova
Art. 15b1Permiss da manischar definitiv
Art. 15c1Valaivladad dals permiss da manischar
Art. 15d1Examinaziun da l’abilitad da manischar u da la cumpetenza da manischar
Art. 15e1Temp da bloccada suenter avair manischà senza permiss
Art. 16 Privaziun dals permiss
Art. 16a1Admoniziun u privaziun dal permiss da manischar suenter ina cuntravenziun leva
Art. 16b1Privaziun dal permiss da manischar suenter ina cuntravenziun mesauna
Art. 16c1Privaziun dal permiss da manischar suenter ina cuntravenziun greva
Art. 16cbis1Privaziun dal permiss da manischar suenter ina cuntravenziun a l’exteriur
Art. 16d1Privaziun dal permiss da manischar pervia d’inabilitad da manischar vehichels
Art. 171Reconcessiun dal permiss da manischar
Art. 18 Velos
Art. 19 Ciclists
Art. 201Auters vehichels
Art. 211Viturins
Art. 22 Autoritad cumpetenta
Art. 23 Procedura e durada da la valaivladad
Art. 241Recurs
Art. 25 Cumplettaziun da las prescripziuns d’admissiun
Art. 26 Regla fundamentala
Art. 27 Observar signals, marcaziuns e directivas
Art. 28 Cumportament avant surpassadis da viafier
Art. 29 Garanzia da segirezza
Art. 30 Passagiers, chargia, chars annexs
Art. 31 Avair sut controlla il vehichel
Art. 32 Sveltezza
Art. 33 Obligaziuns envers ils peduns
Art. 34 Circulaziun a dretga
Art. 35 Cruschar, surpassar
Art. 36 S’enviar, precedenza
Art. 37 Sa fermar, parcar
Art. 38 Cumportament envers il tram
Art. 39 Dar segns
Art. 40 Signals d’avertiment
Art. 41 Illuminaziun dal vehichel
Art. 42 Evitar mulestas
Art. 43 Separaziun dal traffic
Art. 44 Vials, circulaziun en colonna
Art. 45 Vias fitg pendentas, vias da muntogna
Art. 46 Reglas per ciclists
Art. 47 Reglas per motociclists
Art. 48 Reglas per trams
Art. 49 Peduns
Art. 50 Chavaltgaders, animals
Art. 51
Art. 52 Occurrenzas sportivas
Art. 53 Viadis d’emprova
Art. 53a1Controllas dal traffic pesant
Art. 541Cumpetenzas spezialas da la polizia
Art. 551Constataziun da l’inabilitad da manischar
Art. 561Temp da lavur e da paus dals manischunzs professiunals da vehichels a motor
Art. 57 Cumplettaziun da las reglas da traffic
Art. 57a1Polizia sin las autostradas
Art. 57b1
Art. 57c1Gestiun dal traffic tras la Confederaziun
Art. 57d1Gestiun dal traffic tras ils chantuns
Art. 58 Responsabladad dal possessur dal vehichel a motor
Art. 59 Reducziun u exclusiun da la responsabladad dal possessur
Art. 601Plirs donnegiaders
Art. 61 Indemnisaziun tranter plirs possessurs da vehichels a motor
Art. 62 Indemnisaziun, satisfacziun
Art. 63 Obligaziun da s’assicurar
Art. 641Assicuranza minimala
Art. 65 Pretensiun directa envers l’assicurader, excepziuns
Art. 66 Plirs donnegiads
Art. 67 Midada dal possessur, vehichel da reserva
Art. 68 Attest d’assicuranza, suspensiun e finiziun da l’assicuranza
Art. 68a1Decleraziun da l’andament dal donn
Art. 691Chars annexs da vehichels a motor; vehichels a motor remortgads
Art. 701Velos
Art. 711Interpresas da la branscha da vehichels a motor
Art. 72 Cursas
Art. 73 Vehichels a motor e velos da la Confederaziun e dals chantuns
Art. 741Biro naziunal d’assicuranza
Art. 751Vehichels a motor duvrads senza dretg
Art. 761Fond naziunal da garanzia
Art. 76a1Finanziaziun, execuziun
Art. 76b1Disposiziuns cuminaivlas per il Biro naziunal d’assicuranza e per il Fond naziunal da garanzia
Art. 77 Vehichels betg assicurads
Art. 781
Art. 791
Art. 79a1Post d’infurmaziun
Art. 79b1Incumbensads per la regulaziun da donns
Art. 79c1Regulaziun da donns
Art. 79d1Post d’indemnisaziun
Art. 79e1Reciprocitad
Art. 801Assicuranza obligatorica cunter accidents
Art. 811Assicuranza militara
Art. 821Assicuraders
Art. 831Surannaziun
Art. 841
Art. 851
Art. 861
Art. 87 Cunvegnas
Art. 88 Cundiziuns dal regress
Art. 89 Disposiziuns supplementaras davart la responsabladad e l’assicuranza
Art. 89a Princips
Art. 89b Intent
Art. 89c Cuntegn
Art. 89d Elavuraziun da datas
Art. 89e Access tras ina procedura d’invista
Art. 89f Dretg da prender invista
Art. 89g Communicaziun da datas
Art. 89h Organisaziun e realisaziun
Art. 89i Princips
Art. 89j Intent
Art. 89k Cuntegn
Art. 89l Elavuraziun da datas
Art. 89m Colliaziun cun auters sistems d’infurmaziun
Art. 89n Organisaziun e realisaziun
Art. 89o Princips
Art. 89p Intent
Art. 89q Cuntegn
Art. 89r Elavuraziun da datas
Art. 89s Colliaziun cun auters sistems d’infurmaziun
Art. 89t Organisaziun e realisaziun
Art. 901Violaziun da las reglas da traffic
Art. 90a1Confiscaziun e reutilisaziun da vehichels a motor
Art. 911Manischar en in stadi inabel da manischar e violaziun dal scumond da manischar sut l’influenza d’alcohol
Art. 91a1Impediment da mesiras per constatar l’inabilitad da manischar
Art. 921Violaziun da las obligaziuns en cas d’accident
Art. 931Vehichels betg segirs per il manaschi
Art. 941Enguladitsch d’in vehichel per il diever
Art. 951Manischar senza autorisaziun
Art. 961Manischar senza document dal vehichel, senza permissiun u senza assicuranza da responsabladad
Art. 971Abus da documents e da numers d’immatriculaziun
Art. 981Signals e marcaziuns
Art. 98a1Avertiments cunter controllas da traffic
Art. 991Autras cuntravenziuns
Art. 100 Chastiabladad
Art. 101 Cuntravenziuns a l’exteriur
Art. 1021Relaziun cun autras leschas penalas
Art. 103 Disposiziuns penalas cumplementaras, persecuziun penala, controlla da chastis
Art. 1041Annunzias
Art. 104a e 104b1
Art. 104c e 104d1
Art. 105 Taglias e taxas
Art. 106 Execuziun da la lescha
Art. 106a1Contracts internaziunals
Art. 107 Disposiziuns finalas
Art. 1081Disposiziun transitorica da la midada dals 29 da settember 2017
Fichier unique

Art. 1 Geltungsbereich
Art. 2 Befugnisse des Bundes
Art. 2a1Prävention
Art. 3 Befugnisse der Kantone und Gemeinden
Art. 4 Verkehrshindernisse
Art. 5 Signale und Markierungen
Art. 61Reklamen
Art. 6a1Sicherheit der Strasseninfrastruktur
Art. 7 Motorfahrzeuge
Art. 8 Bau und Ausrüstung
Art. 91Ausmasse und Gewicht
Art. 10 Ausweise
Art. 11 Fahrzeugausweis
Art. 121Typengenehmigung
Art. 13 Fahrzeugprüfung
Art. 141Fahreignung und Fahrkompetenz
Art. 14a1Lernfahrausweis
Art. 151Aus- und Weiterbildung der Motorfahrzeugführer
Art. 15a1Führerausweis auf Probe
Art. 15b1Definitiver Führerausweis
Art. 15c1Gültigkeitsdauer der Führerausweise
Art. 15d1Abklärung der Fahreignung oder der Fahrkompetenz
Art. 15e1Sperrfrist nach Fahren ohne Ausweis
Art. 16 Entzug der Ausweise
Art. 16a1Verwarnung oder Führerausweisentzug nach einer leichten Widerhandlung
Art. 16b1Führerausweisentzug nach einer mittelschweren Widerhandlung
Art. 16c1Führerausweisentzug nach einer schweren Widerhandlung
Art. 16cbis1Führerausweisentzug nach einer Widerhandlung im Ausland
Art. 16d1Führerausweisentzug wegen fehlender Fahreignung
Art. 171Wiedererteilung der Führerausweise
Art. 18 Fahrräder
Art. 19 Radfahrer
Art. 201Andere Fahrzeuge
Art. 211Fuhrleute
Art. 22 Zuständige Behörde
Art. 23 Verfahren, Geltungsdauer der Massnahmen
Art. 241Beschwerden
Art. 25 Ergänzung der Zulassungsvorschriften
Art. 26 Grundregel
Art. 27 Beachten der Signale, Markierungen und Weisungen
Art. 28 Verhalten vor Bahnübergängen
Art. 29 Betriebssicherheit
Art. 30 Mitfahrende, Ladung, Anhänger
Art. 31 Beherrschen des Fahrzeuges
Art. 32 Geschwindigkeit
Art. 33 Pflichten gegenüber Fussgängern
Art. 34 Rechtsfahren
Art. 35 Kreuzen, Überholen
Art. 36 Einspuren, Vortritt
Art. 37 Anhalten, Parkieren
Art. 38 Verhalten gegenüber der Strassenbahn
Art. 39 Zeichengebung
Art. 40 Warnsignale
Art. 41 Fahrzeugbeleuchtung
Art. 42 Vermeiden von Belästigungen
Art. 43 Verkehrstrennung
Art. 44 Fahrstreifen, Kolonnenverkehr
Art. 45 Steile Strassen, Bergstrassen
Art. 46 Regeln für Radfahrer
Art. 47 Regeln für Motorradfahrer
Art. 48 Regeln für Strassenbahnen
Art. 49 Fussgänger
Art. 50 Reiter, Tiere
Art. 51
Art. 52 Sportliche Veranstaltungen
Art. 53 Versuchsfahrten
Art. 53a1Schwerverkehrskontrollen
Art. 541Besondere Befugnisse der Polizei
Art. 551Feststellung der Fahrunfähigkeit
Art. 561Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer
Art. 57 Ergänzung der Verkehrsregeln
Art. 57a1Polizei auf Autobahnen
Art. 57b1
Art. 57c1Verkehrsmanagement durch den Bund
Art. 57d1Verkehrsmanagement durch die Kantone
Art. 58 Haftpflicht des Motorfahrzeughalters
Art. 59 Ermässigung oder Ausschluss der Halterhaftung
Art. 601Mehrere Schädiger
Art. 61 Schadenersatz zwischen Motorfahrzeughaltern
Art. 62 Schadenersatz, Genugtuung
Art. 63 Versicherungspflicht
Art. 641Mindestversicherung
Art. 65 Unmittelbarer Anspruch gegen den Versicherer, Einreden
Art. 66 Mehrere Geschädigte
Art. 67 Halterwechsel, Ersatzfahrzeuge
Art. 68 Versicherungsnachweis, Aussetzen und Aufhören der Versicherung
Art. 68a1Schadenverlaufserklärung
Art. 691Motorfahrzeuganhänger; geschleppte Motorfahrzeuge
Art. 701Fahrräder
Art. 711Unternehmen des Motorfahrzeuggewerbes
Art. 72 Rennen
Art. 73 Motorfahrzeuge und Fahrräder des Bundes und der Kantone
Art. 741Nationales Versicherungsbüro
Art. 751Strolchenfahrten
Art. 761Nationaler Garantiefonds
Art. 76a1Finanzierung, Durchführung
Art. 76b1Gemeinsame Bestimmungen für das Nationale Versicherungsbüro und den Nationalen Garantiefonds
Art. 77 Nichtversicherte Fahrzeuge
Art. 781
Art. 791
Art. 79a1Auskunftsstelle
Art. 79b1Schadenregulierungsbeauftragte
Art. 79c1Schadenregulierung
Art. 79d1Entschädigungsstelle
Art. 79e1Reziprozität
Art. 801Obligatorische Unfallversicherung
Art. 811Militärversicherung
Art. 821Versicherer
Art. 831Verjährung
Art. 841
Art. 851
Art. 861
Art. 87 Vereinbarungen
Art. 88 Bedingungen des Rückgriffs
Art. 89 Zusatzbestimmungen über Haftpflicht und Versicherung
Art. 89a Grundsätze
Art. 89b Zweck
Art. 89c Inhalt
Art. 89d Datenbearbeitung
Art. 89e Zugriff im Abrufverfahren
Art. 89f Einsichtsrecht
Art. 89g Datenbekanntgabe
Art. 89h Organisation und Durchführung
Art. 89i Grundsätze
Art. 89j Zweck
Art. 89k Inhalt
Art. 89l Datenbearbeitung
Art. 89m Verknüpfung mit anderen Informationssystemen
Art. 89n Organisation und Durchführung
Art. 89o Grundsätze
Art. 89p Zweck
Art. 89q Inhalt
Art. 89r Datenbearbeitung
Art. 89s Verknüpfung mit anderen Informationssystemen
Art. 89t Organisation und Durchführung
Art. 901Verletzung der Verkehrsregeln
Art. 90a1Einziehung und Verwertung von Motorfahrzeugen
Art. 911Fahren in fahrunfähigem Zustand und Missachtung des Verbots, unter Alkoholeinfluss zu fahren
Art. 91a1Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit
Art. 921Pflichtwidriges Verhalten bei Unfall
Art. 931Nicht betriebssichere Fahrzeuge
Art. 941Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch
Art. 951Fahren ohne Berechtigung
Art. 961Fahren ohne Fahrzeugaus-weis, Bewilligung oder Haftpflichtversicherung
Art. 971Missbrauch von Ausweisen und Schildern
Art. 981Signale und Markierungen
Art. 98a1Warnungen vor Verkehrskontrollen
Art. 991Weitere Widerhandlungen
Art. 100 Strafbarkeit
Art. 101 Widerhandlungen im Ausland
Art. 1021Verhältnis zu andern Strafgesetzen
Art. 103 Ergänzende Strafbestimmungen, Strafverfolgung, Strafkontrolle
Art. 1041Meldungen
Art. 104a und 104b1
Art. 104c und 104d1
Art. 105 Steuern und Gebühren
Art. 106 Ausführung des Gesetzes
Art. 106a1Völkerrechtliche Verträge
Art. 107 Schlussbestimmungen
Art. 1081Übergangsbestimmung zur Änderung vom 29. September 2017

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-17T20:23:38
A partir de: http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/19580266/index.html
Script écrit en Powered by Perl