Fichier unique

Art. 1 A. Conclusiun dal contract / I. Voluntad concordanta e vicendaivla / 1. En general
Art. 2 A. Conclusiun dal contract / I. Voluntad concordanta e vicendaivla / 2. Concernent puncts secundars
Art. 3 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 1. Offerta cun termin per l’acceptaziun
Art. 4 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 2. Offerta senza termin per l’acceptaziun / a. Tranter persunas preschentas
Art. 5 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 2. Offerta senza termin per l’acceptaziun / b. Tranter persunas absentas
Art. 6 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 3. Acceptaziun taciturna
Art. 6a1A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 3a. Furniziun da chaussas betg empustadas
Art. 7 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 4. Offerta betg lianta, offerta publica, exposiziun
Art. 8 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 5. Offerta publica e concurrenzas
Art. 9 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 6. Revocaziun da l’offerta e da l’acceptaziun
Art. 10 A. Conclusiun dal contract / III. Cumenzament da l’effect d’in contract fatg tranter persunas absentas
Art. 11 B. Furma dals contracts / I. Premissa ed impurtanza en general
Art. 12 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 1. Furma prescritta da la lescha / a. Impurtanza
Art. 13 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 1. Furma prescritta da la lescha / b. Premissas
Art. 14 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 1. Furma prescritta da la lescha / c. Suttascripziun
Art. 15 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 1. Furma prescritta da la lescha / d. Remplazzament da la suttascripziun
Art. 16 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 2. Furma resalvada en il contract
Art. 17 C. Motiv da l’obligaziun
Art. 18 D. Interpretaziun dals contracts, simulaziun
Art. 19 E. Cuntegn dal contract / I. Determinaziun dal cuntegn
Art. 20 E. Cuntegn dal contract / II. Nunvalaivladad
Art. 21 E. Cuntegn dal contract / III. Usura
Art. 22 E. Cuntegn dal contract / IV. Contract preliminar
Art. 23 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 1. Effect
Art. 24 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 2. Cas d’errur
Art. 25 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 3. Errur che vegn fatga valair cunter la buna fai
Art. 26 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 4. Errur per negligientscha
Art. 27 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 5. Transmissiun incorrecta
Art. 28 F. Mancanzas dal contract / II. Engion intenziunà
Art. 29 F. Mancanzas dal contract / III. Chaschunar tema / 1. Conclusiun dal contract
Art. 30 F. Mancanzas dal contract / III. Chaschunar tema / 2. Tema motivada
Art. 31 F. Mancanzas dal contract / IV. Aboliziun da las mancanzas tras l’approvaziun dal contract
Art. 32 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 1. En general / a. Effect da la represchentanza
Art. 33 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 1. En general / b. Dimensiun da l’autorisaziun
Art. 34 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 2. Sin basa d’in act giuridic / a. Limitaziun e revocaziun
Art. 35 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 2. Sin basa d’in act giuridic / b. Influenza da la mort, da l’inabilitad d’agir e.u.v.
Art. 36 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 2. Sin basa d’in act giuridic / c. Restituziun dal document da plainpudair
Art. 37 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 2. Sin basa d’in act giuridic / d. Mument, a partir dal qual l’extincziun dal plainpudair s’effectuescha
Art. 38 G. Represchentanza / II. Senza autorisaziun / 1. Approvaziun
Art. 39 G. Represchentanza / II. Senza autorisaziun / 2. Refusa da l’approvaziun
Art. 40 G. Represchentanza / III. Resalva da prescripziuns spezialas
Art. 40a1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / I. Champ d’applicaziun
Art. 40b1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / II. Princip
Art. 40c1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / III. Excepziuns
Art. 40d1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / IV. Obligaziun da l’offerent d’infurmar il client
Art. 40e1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / V. Revocaziun / 1. Furma e termin
Art. 40f1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / V. Revocaziun / 2. Consequenzas
Art. 40g1
Art. 41 A. Responsabladad en general / I. Premissas da la responsabladad
Art. 42 A. Responsabladad en general / II. Fixaziun dal donn
Art. 43 A. Responsabladad en general / III. Fixaziun da l’indemnisaziun
Art. 44 A. Responsabladad en general / IV. Motivs da reducziun
Art. 45 A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 1. Mazzament e blessura corporala / a. Indemnisaziun en cas da mazzament
Art. 46 A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 1. Mazzament e blessura corporala / b. Indemnisaziun en cas da blessura corporala
Art. 47 A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 1. Mazzament e blessura corporala / c. Satisfacziun
Art. 481A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 2. ...
Art. 491A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 3. Violaziun da la persunalitad
Art. 50 A. Responsabladad en general / VI. Responsabladad da pliras persunas / 1. En cas d’acts illegals
Art. 51 A. Responsabladad en general / VI. Responsabladad da pliras persunas / 2. En cas da differents motivs giuridics
Art. 52 A. Responsabladad en general / VII. Responsabladad en cas da defensiun legitima, en cas d’urgenza ed en cas d’agid a sasez
Art. 53 A. Responsabladad en general / VIII. Relaziun cun il dretg penal
Art. 54 B. Responsabladad da persunas che n’èn betg ablas da giuditgar
Art. 55 C. Responsabladad dal patrun d’in manaschi
Art. 56 D. Responsabladad per animals / I. Obligaziun da prestar indemnisaziuns
Art. 57 D. Responsabladad per animals / II. Impegnaziun da l’animal
Art. 58 E. Responsabladad dal proprietari d’ina ovra / I. Obligaziun da prestar indemnisaziuns
Art. 59 E. Responsabladad dal proprietari d’ina ovra / II. Mesiras da segirezza
Art. 59a1F. Responsabladad per clavs criptograficas
Art. 60 G. Surannaziun
Art. 61 H. Responsabladad da funcziunaris e d’emploiads publics
Art. 62 A. Premissas / I. En general
Art. 63 A. Premissas / II. Pajament d’in nundebit
Art. 64 B. Dimensiun da la restituziun / I. Obligaziun da la persuna enritgida
Art. 65 B. Dimensiun da la restituziun / II. Dretgs che resultan tras las expensas
Art. 66 C. Exclusiun da la restituziun
Art. 67 D. Surannaziun
Art. 68 A. Princips generals / I. Prestaziun persunala
Art. 69 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 1. Pajament parzial
Art. 70 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 2. Prestaziuns indivisiblas
Art. 71 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 3. Determinaziun tenor il gener
Art. 72 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 4. Obligaziun alternativa
Art. 73 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 5. Tschains
Art. 74 B. Lieu da l’adempliment
Art. 75 C. Temp da l’adempliment / I. Obligaziun senza termin
Art. 76 C. Temp da l’adempliment / II. Obligaziun sin termin / 1. Termin mensil
Art. 77 C. Temp da l’adempliment / II. Obligaziun sin termin / 2. Auters termins
Art. 78 C. Temp da l’adempliment / II. Obligaziun sin termin / 3. Dumengias e firads
Art. 79 C. Temp da l’adempliment / III. Adempliment durant las uras da fatschenta
Art. 80 C. Temp da l’adempliment / IV. Prolungaziun dal termin
Art. 81 C. Temp da l’adempliment / V. Adempliment anticipà
Art. 82 C. Temp da l’adempliment / VI. En cas da contracts bilaterals / 1. Moda da l’adempliment
Art. 83 C. Temp da l’adempliment / VI. En cas da contracts bilaterals / 2. Insolvenza d’ina partida
Art. 841D. Pajament / I. Valuta dal pajais
Art. 85 D. Pajament / II. Imputaziun / 1. En cas d’in pajament parzial
Art. 86 D. Pajament / II. Imputaziun / 2. En cas da plirs debits / a. Tenor la decleraziun dal debitur u dal creditur
Art. 87 D. Pajament / II. Imputaziun / 2. En cas da plirs debits / b. Tenor la lescha
Art. 88 D. Pajament / III. Quittanza e restituziun dal certificat da debit / 1. Dretg dal debitur
Art. 89 D. Pajament / III. Quittanza e restituziun dal certificat da debit / 2. Effect
Art. 90 D. Pajament / III. Quittanza e restituziun dal certificat da debit / 3. Nunpussaivladad da la restituziun
Art. 91 E. Retard dal creditur / I. Premissa
Art. 92 E. Retard dal creditur / II. Effect / 1. En cas da prestaziuns materialas / a. Dretg da depositar
Art. 93 E. Retard dal creditur / II. Effect / 1. En cas da prestaziuns materialas / b. Dretg da vender
Art. 94 E. Retard dal creditur / II. Effect / 1. En cas da prestaziuns materialas / c. Dretg da prender enavos
Art. 95 E. Retard dal creditur / II. Effect / 2. En cas d’autras prestaziuns
Art. 96 F. Impediment da l’adempliment per auters motivs
Art. 97 A. Nunadempliment / I. Obligaziun dal debitur da prestar indemnisaziuns / 1. En general
Art. 98 A. Nunadempliment / I. Obligaziun dal debitur da prestar indemnisaziuns / 2. Obligaziuns da far u da betg far insatge
Art. 99 A. Nunadempliment / II. Dimensiun da la responsabladad e da l’indemnisaziun / 1. En general
Art. 100 A. Nunadempliment / II. Dimensiun da la responsabladad e da l’indemnisaziun / 2. Exclusiun da la responsabladad
Art. 101 A. Nunadempliment / II. Dimensiun da la responsabladad e da l’indemnisaziun / 3. Responsabladad per persunas auxiliaras
Art. 102 B. Retard dal debitur / I. Premissa
Art. 103 B. Retard dal debitur / II. Effect / 1. Responsabladad per casualitad
Art. 104 B. Retard dal debitur / II. Effect / 2. Tschains da retard / a. En general
Art. 105 B. Retard dal debitur / II. Effect / 2. Tschains da retard / b. En cas da tschains, da rentas e da donaziuns
Art. 106 B. Retard dal debitur / II. Effect / 3. Ulteriur donn
Art. 107 B. Retard dal debitur / II. Effect / 4. Retratga ed indemnisaziun / a. Cun fixar in termin
Art. 108 B. Retard dal debitur / II. Effect / 4. Retratga ed indemnisaziun / b. Senza fixar in termin
Art. 109 B. Retard dal debitur / II. Effect / 4. Retratga ed indemnisaziun / c. Effect da la retratga
Art. 110 A. Cuntentada d’ina terza persuna
Art. 111 B. Contract sin donn e cust d’ina terza persuna
Art. 112 C. Contract a favur d’ina terza persuna / I. En general
Art. 113 C. Contract a favur d’ina terza persuna / II. En cas d’ina assicuranza da responsabladad
Art. 114 A. L’extincziun dals dretgs accessorics
Art. 115 B. Annullaziun tras ina cunvegna
Art. 116 C. Novaziun / I. En general
Art. 117 C. Novaziun / II. Conto current
Art. 118 D. Reuniun
Art. 119 E. Nunpussaivladad d’ademplir ina prestaziun
Art. 120 F. Scuntrada / I. Premissa / 1. En general
Art. 121 F. Scuntrada / I. Premissa / 2. En cas da garanzia
Art. 122 F. Scuntrada / I. Premissa / 3. En cas da contracts a favur da terzas persunas
Art. 123 F. Scuntrada / I. Premissa / 4. En cas da concurs dal debitur
Art. 124 F. Scuntrada / II. Effect da la scuntrada
Art. 125 F. Scuntrada / III. Cas d’exclusiun
Art. 126 F. Scuntrada / IV. Renunzia
Art. 127 G. Surannaziun / I. Termins / 1. 10 onns
Art. 128 G. Surannaziun / I. Termins / 2. 5 onns
Art. 128a1G. Surannaziun / I. Termins / 2a. 20 onns
Art. 129 G. Surannaziun / I. Termins / 3. Invariabladad dals termins
Art. 130 G. Surannaziun / I. Termins / 4. Cumenzament da la surannaziun / a. En general
Art. 131 G. Surannaziun / I. Termins / 4. Cumenzament da la surannaziun / b. En cas da prestaziuns periodicas
Art. 132 G. Surannaziun / I. Termins / 5. Calculaziun dals termins
Art. 133 G. Surannaziun / II. Effect per ils dretgs accessorics
Art. 134 G. Surannaziun / III. Impediment e suspensiun da la surannaziun
Art. 135 G. Surannaziun / IV. Interrupziun da la surannaziun / 1. Motivs da l’interrupziun
Art. 1361G. Surannaziun / IV. Interrupziun da la surannaziun / 2. Effect da l’interrupziun tranter cunobligads
Art. 137 G. Surannaziun / IV. Interrupziun da la surannaziun / 3. Cumenzament d’in nov termin / a. En cas da renconuschientscha e da sentenzia
Art. 138 G. Surannaziun / IV. Interrupziun da la surannaziun / 3. Cumenzament d’in nov termin / b. En cas d’acts dal creditur
Art. 1391G. Surannaziun / V. Surannaziun dal dretg da regress
Art. 140 G. Surannaziun / VI. Surannaziun en cas da dretg da pegn movibel
Art. 141 G. Surannaziun / VII. Renunzia a l’objecziun da prescripziun
Art. 142 G. Surannaziun / VIII. Far valair la surannaziun
Art. 143 A. Debit solidaric / I. Origin
Art. 144 A. Debit solidaric / II. Relaziun tranter debitur e creditur / 1. Effect / a. Responsabladad dals debiturs
Art. 145 A. Debit solidaric / II. Relaziun tranter debitur e creditur / 1. Effect / b. Objecziuns dals debiturs
Art. 146 A. Debit solidaric / II. Relaziun tranter debitur e creditur / 1. Effect / c. Act persunal d’in debitur
Art. 147 A. Debit solidaric / II. Relaziun tranter debitur e creditur / 2. Extincziun dal debit solidaric
Art. 148 A. Debit solidaric / III. Relaziun tranter ils debiturs solidarics / 1. Participaziun
Art. 149 A. Debit solidaric / III. Relaziun tranter ils debiturs solidarics / 2. Transiziun dals dretgs dals crediturs
Art. 150 B. Pretensiun solidarica
Art. 151 A. Cundiziun suspensiva / I. En general
Art. 152 A. Cundiziun suspensiva / II. Durant che las cundiziuns èn pendentas
Art. 153 A. Cundiziun suspensiva / III. Profit che vegn fatg en il fratemp
Art. 154 B. Cundiziun schlianta
Art. 155 C. Prescripziuns communablas / I. Adempliment da la cundiziun
Art. 156 C. Prescripziuns communablas / II. Impediment cunter la buna fai
Art. 157 C. Prescripziuns communablas / III. Cundiziuns scumandadas
Art. 158 A. Cauziun e chaparra penala
Art. 1591B. ...
Art. 160 C. Chasti convenziunal / I. Dretg dal creditur / 1. Relaziun tranter il chasti e l’adempliment dal contract
Art. 161 C. Chasti convenziunal / I. Dretg dal creditur / 2. Relaziun tranter il chasti ed il donn
Art. 162 C. Chasti convenziunal / I. Dretg dal creditur / 3. Scadenza da pajaments parzials
Art. 163 C. Chasti convenziunal / II. Autezza, nunvalaivladad e reducziun dal chasti
Art. 164 A. Cessiun da pretensiuns / I. Premissas / 1. Cessiun voluntara / a. Admissibladad
Art. 165 A. Cessiun da pretensiuns / I. Premissas / 1. Cessiun voluntara / b. Furma dal contract
Art. 166 A. Cessiun da pretensiuns / I. Premissas / 2. Transferiment pervia d’ina lescha e pervia d’ina sentenzia giudiziala
Art. 167 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 1. Posiziun dal debitur / a. Pajament en buna fai
Art. 168 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 1. Posiziun dal debitur / b. Refusa dal pajament e deposit
Art. 169 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 1. Posiziun dal debitur / c. Objecziuns dal debitur
Art. 170 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 2. Transferiment dals dretgs da privilegi e dals dretgs accessorics, da documents e da meds da cumprova
Art. 171 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 3. Garanzia / a. En general
Art. 172 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 3. Garanzia / b. En cas d’ina cessiun per dar en pajament la pretensiun
Art. 173 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 3. Garanzia / c. Dimensiun da la responsabladad
Art. 174 A. Cessiun da pretensiuns / III. Disposiziuns spezialas
Art. 175 B. Surpigliada dal debit / I. Debitur e surpigliader dal debit
Art. 176 B. Surpigliada dal debit / II. Contract cun il creditur / 1. Offerta ed acceptaziun
Art. 177 B. Surpigliada dal debit / II. Contract cun il creditur / 2. Scadenza da l’offerta
Art. 178 B. Surpigliada dal debit / III. Effect da la midada dal debitur / 1. Dretgs accessorics
Art. 179 B. Surpigliada dal debit / III. Effect da la midada dal debitur / 2. Objecziuns
Art. 180 B. Surpigliada dal debit / IV. Annullaziun dal contract davart la surpigliada dal debit
Art. 181 B. Surpigliada dal debit / V. Surpigliada d’ina facultad u d’ina fatschenta
Art. 1821B. Surpigliada dal debit / VI. ...
Art. 183 B. Surpigliada dal debit / VII. Partiziun d’ierta ed alienaziun da bains immobigliars B. Surpigliada dal debit / VII. Partiziun d’ierta ed alienaziun da bains immobigliars
Art. 184 A. Dretgs ed obligaziuns en general
Art. 185 B. Profit e privel
Art. 186 C. Resalva da la legislaziun chantunala
Art. 187 A. Object
Art. 188 B. Obligaziuns dal vendider / I. Surdada / 1. Custs da la surdada
Art. 189 B. Obligaziuns dal vendider / I. Surdada / 2. Custs da transport
Art. 190 B. Obligaziuns dal vendider / I. Surdada / 3. Retard da la surdada / a. Retratga en il traffic commerzial
Art. 191 B. Obligaziuns dal vendider / I. Surdada / 3. Retard da la surdada / b. Obligaziun da prestar ina indemnisaziun e calculaziun dal donn
Art. 192 B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 1. Obligaziun da dar garanzia
Art. 1931B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 2. Procedura / a. Denunzia da la dispita
Art. 194 B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 2. Procedura / b. Renconuschientscha dal dretg d’ina terza persuna senza decisiun giudiziala
Art. 195 B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 3. Dretgs dal cumprader / a. En cas d’ina privaziun totala
Art. 196 B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 3. Dretgs dal cumprader / b. En cas d’ina privaziun parziala
Art. 196a1B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 3. Dretgs dal cumprader / c. En cas da bains culturals
Art. 197 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 1. Object da la garanzia / a. En general
Art. 198 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 1. Object da la garanzia / b. Tar il commerzi da muvel
Art. 199 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 2. Exclusiun da la garanzia
Art. 200 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 3. Mancanzas ch’il cumprader ha enconuschì
Art. 201 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 4. Reclamaziun da mancanzas / a. En general
Art. 202 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 4. Reclamaziun da mancanzas / b. Tar il commerzi da muvel
Art. 203 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 5. Engion intenziunà
Art. 204 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 6. Procedura tar la vendita a distanza
Art. 205 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 7. Cuntegn dal plant dal cumprader / a. Annullaziun da la vendita u reducziun dal pretsch
Art. 206 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 7. Cuntegn dal plant dal cumprader / b. Prestaziun d’ina indemnisaziun
Art. 207 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 7. Cuntegn dal plant dal cumprader / c. Annullaziun da la vendita en cas che la chaussa va a perder
Art. 208 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 8. Effects da l’annullaziun da la vendita / a. En general
Art. 209 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 8. Effects da l’annullaziun da la vendita / b. En cas d’ina vendita da pliras chaussas
Art. 2101B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 9. Surannaziun
Art. 211 C. Obligaziuns dal cumprader / I. Pajar il pretsch e surpigliar la chaussa
Art. 212 C. Obligaziuns dal cumprader / II. Fixar il pretsch da cumpra
Art. 213 C. Obligaziuns dal cumprader / III. Scadenza e tschainsida dal pretsch da cumpra
Art. 214 C. Obligaziuns dal cumprader / IV. Retard dal cumprader / 1. Dretg dal vendider da sa retrair
Art. 215 C. Obligaziuns dal cumprader / IV. Retard dal cumprader / 2. Indemnisaziun e calculaziun dal donn
Art. 216 A. Prescripziuns da la furma dal contract
Art. 216a1Abis. Limitaziun temporara e prenotaziun
Art. 216b1Ater. Transmissibladad tras ierta e cessiun
Art. 216c1Aquater. Dretg da precumpra / I. Cas da precumpra
Art. 216d1Aquater. Dretg da precumpra / II. Effects dal cas da precumpra, cundiziuns
Art. 216e1Aquater. Dretg da precumpra / III. Diever dal dretg, perdita
Art. 217 B. Cumpra cun cundiziuns e resalva da la proprietad
Art. 2181C. Bains immobigliars agriculs
Art. 219 D. Garanzia
Art. 220 E. Profit e privel
Art. 221 F. Renviament a la cumpra da bains movibels
Art. 222 A. Cumpra tenor muster
Art. 223 B. Cumpra sin emprova u sin examinaziun / I. Noziun
Art. 224 B. Cumpra sin emprova u sin examinaziun / II. Examinaziun tar il vendider
Art. 225 B. Cumpra sin emprova u sin examinaziun / III. Examinaziun tar il cumprader
Art. 2261C. ...
Art. 226a226d1
Art. 226e1
Art. 226f 226k1
Art. 226l1
Art. 226m1
Art. 2271
Art. 227a227i1
Art. 2281
Art. 229 D. Ingiant / I. Conclusiun da la cumpra
Art. 230 D. Ingiant / II. Contestaziun
Art. 231 D. Ingiant / III. Co che l’offerent è lià / 1. En general
Art. 232 D. Ingiant / III. Co che l’offerent è lià / 2. Tar bains immobigliars
Art. 233 D. Ingiant / IV. Pajament en daner blut
Art. 234 D. Ingiant / V. Garanzia
Art. 235 D. Ingiant / VI. Transiziun da la proprietad
Art. 236 D. Ingiant / VII. Prescripziuns chantunalas
Art. 237 A. Renviament a la cumpra
Art. 238 B. Garanzia
Art. 239 A. Cuntegn da la donaziun
Art. 240 B. Abilitad persunala / I. Dal donatur
Art. 241 B. Abilitad persunala / II. Dal donatari
Art. 242 C. Constituziun da la donaziun / I. Donaziun da maun a maun
Art. 243 C. Constituziun da la donaziun / II. Empermischun da donaziun
Art. 244 C. Constituziun da la donaziun / III. Effects da l’acceptaziun
Art. 245 D. Cundiziuns e pretensiuns / I. En general
Art. 246 D. Cundiziuns e pretensiuns / II. Execuziun da las cundiziuns
Art. 247 D. Cundiziuns e pretensiuns / III. Cunvegna concernent il return
Art. 248 E. Responsabladad dal donatur
Art. 249 F. Annullaziun da la donaziun / I. Restituziun da la donaziun
Art. 250 F. Annullaziun da la donaziun / II. Revocaziun e scadenza da l’empermischun da donaziun
Art. 251 F. Annullaziun da la donaziun / III. Surannaziun e dretg dals ertavels da purtar plant
Art. 252 F. Annullaziun da la donaziun / IV. Mort dal donatur
Art. 253 A. Noziun e champ d’applicaziun / I. Noziun
Art. 253a A. Noziun e champ d’applicaziun / II. Champ d’applicaziun / 1. Localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 253b A. Noziun e champ d’applicaziun / II. Champ d’applicaziun / 2. Disposiziuns davart la protecziun cunter tschains da locaziun abusivs
Art. 254 B. Fatschentas cumbinadas
Art. 255 C. Durada da la relaziun da locaziun
Art. 256 D. Obligaziuns dal locatur / I. En general
Art. 256a D. Obligaziuns dal locatur / II. Obligaziun da dar infurmaziuns
Art. 256b D. Obligaziuns dal locatur / III. Taxas e grevezzas
Art. 257 E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 1. Tschains da locaziun
Art. 257a E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 2. Custs accessorics / a. En general
Art. 257b E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 2. Custs accessorics / b. Localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 257c E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 3. Termins da pajament
Art. 257d E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 4. Retard dal pajament dal locatari
Art. 257e E. Obligaziuns dal locatari / II. Garanzias dal locatari
Art. 257f E. Obligaziuns dal locatari / III. Quità e resguard vers vischins
Art. 257g E. Obligaziuns dal locatari / IV. Obligaziun d’annunzia
Art. 257h E. Obligaziuns dal locatari / V. Obligaziun da tolerar
Art. 258 F. Nunadempliment u adempliment manglus dal contract tar la surdada da la chaussa
Art. 259 G. Mancanzas durant la locaziun / I. Obligaziuns dal locatari da far pitschnas lavurs da nettegiament e da reparatura
Art. 259a G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 1. En general
Art. 259b G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 2. Eliminaziun da la mancanza / a. Princip
Art. 259c G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 2. Eliminaziun da la mancanza / b. Excepziun
Art. 259d G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 3. Reducziun dal tschains da locaziun
Art. 259e G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 4. Indemnisaziun
Art. 259f G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 5. Surpigliada da la dispita giuridica
Art. 259g G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 6. Deposit dal tschains da locaziun / a. Princip
Art. 259h G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 6. Deposit dal tschains da locaziun / b. Restituziun dals tschains da locaziun depositads
Art. 259i1G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 6. Deposit dal tschains da locaziun / c. Procedura
Art. 260 H. Renovaziuns e midadas / I. Tras il locatur
Art. 260a H. Renovaziuns e midadas / II. Tras il locatari
Art. 261 J. Midada dal proprietari / I. Alienaziun da la chaussa
Art. 261a J. Midada dal proprietari / II. Concessiun da dretgs reals limitads
Art. 261b J. Midada dal proprietari / III. Prenotaziun en il register funsil
Art. 262 K. Sutlocaziun
Art. 263 L. Transferiment da la locaziun ad ina terza persuna
Art. 264 M. Restituziun anticipada da la chaussa
Art. 265 N. Scuntrada
Art. 266 O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / I. Scadenza da la durada fixada
Art. 266a O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 1. En general
Art. 266b O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 2. Chaussas immoviblas e construcziuns moviblas
Art. 266c O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 3. Abitaziuns
Art. 266d O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 4. Localitads da fatschenta
Art. 266e O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 5. Chombras mobigliadas e plazzas da parcar
Art. 266f O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 6. Chaussas moviblas
Art. 266g O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / III. Disditga extraordinaria / 1. Per motivs impurtants
Art. 266h O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / III. Disditga extraordinaria / 2. Concurs dal locatari
Art. 266i O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / III. Disditga extraordinaria / 3. Mort dal locatari
Art. 266k O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / III. Disditga extraordinaria / 4. Chaussas moviblas
Art. 266l O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta / 1. En general
Art. 266m O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta / 2. Abitaziun da la famiglia / a. Disditga tras il locatari
Art. 266n1O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta / 2. Abitaziun da la famiglia / b. Disditga tras il locatur
Art. 266o O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta / 3. Disditga nunvalaivla
Art. 267 P. Restituziun da la chaussa / I. En general
Art. 267a P. Restituziun da la chaussa / II. Examinaziun da la chaussa ed annunzia al locatari
Art. 268 Q. Dretg da retenziun dal locatur / I. Dimensiun
Art. 268a Q. Dretg da retenziun dal locatur / II. Chaussas da terzas persunas
Art. 268b Q. Dretg da retenziun dal locatur / III. Far valair il dretg
Art. 269 A. Tschains da locaziun abusivs / I. Regla
Art. 269a A. Tschains da locaziun abusivs / II. Excepziuns
Art. 269b B. Tschains da locaziun indexads
Art. 269c C. Tschains da locaziun graduads
Art. 269d D. Augments dals tschains da locaziun ed autras midadas unilateralas dal contract tras il locatur
Art. 270 E. Contestaziun dal tschains da locaziun / I. Dumonda da reducziun / 1. Tschains da locaziun inizial
Art. 270a E. Contestaziun dal tschains da locaziun / I. Dumonda da reducziun / 2. Durant la locaziun
Art. 270b E. Contestaziun dal tschains da locaziun / II. Contestaziun d’augments dal tschains da locaziun e d’autras midadas unilateralas dal contract
Art. 270c E. Contestaziun dal tschains da locaziun / III. Contestaziun da tschains da locaziun indexads
Art. 270d E. Contestaziun dal tschains da locaziun / IV. Contestaziun da tschains da locaziun graduads
Art. 270e F. Valaivladad dal contract da locaziun durant la procedura da contestaziun
Art. 271 A. Contestabladad da la disditga / I. En general
Art. 271a A. Contestabladad da la disditga / II. Disditga tras il locatur
Art. 272 B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / I. Dretg dal locatari
Art. 272a B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / II. Exclusiun da la prolungaziun
Art. 272b B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / III. Durada da la prolungaziun
Art. 272c B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / IV. Valaivladad dal contract da locaziun
Art. 272d B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / V. Disditga durant la prolungaziun
Art. 273 C. Termins e proceduras
Art. 273a D. Abitaziun da la famiglia
Art. 273b E. Sutlocaziun
Art. 273c F. Disposiziuns stringentas
Art. 274 –274g1
Art. 275 A. Noziun e champ d’applicaziun / I. Noziun
Art. 276 A. Noziun e champ d’applicaziun / II. Champ d’applicaziun / 1. Localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 276a A. Noziun e champ d’applicaziun / II. Champ d’applicaziun / 2. Fittanza agricula
Art. 277 B. Inventarisaziun
Art. 278 C. Obligaziuns da l’affittader / I. Surdada da la chaussa
Art. 279 C. Obligaziuns da l’affittader / II. Reparaturas principalas
Art. 280 C. Obligaziuns da l’affittader / III. Taxas e grevezzas
Art. 281 D. Obligaziuns dal fittadin / I. Pajar il tschains da fittanza ed ils custs accessorics / 1. En general
Art. 282 D. Obligaziuns dal fittadin / I. Pajar il tschains da fittanza ed ils custs accessorics / 2. Retard dal pajament dal fittadin
Art. 283 D. Obligaziuns dal fittadin / II. Quità, resguard vers vischins e mantegniment / 1. Quità e resguard vers vischins
Art. 284 D. Obligaziuns dal fittadin / II. Quità, resguard vers vischins e mantegniment / 2. Mantegniment ordinari
Art. 285 D. Obligaziuns dal fittadin / II. Quità, resguard vers vischins e mantegniment / 3. Violaziun da las obligaziuns
Art. 286 D. Obligaziuns dal fittadin / III. Obligaziun d’annunzia
Art. 287 D. Obligaziuns dal fittadin / IV. Obligaziun da tolerar
Art. 288 E. Dretgs dal fittadin, en cas ch’il contract na vegn betg ademplì ed en cas da mancanzas
Art. 289 F. Renovaziuns e midadas / I. Tras l’affittader
Art. 289a F. Renovaziuns e midadas / II. Tras il fittadin
Art. 290 G. Midada dal proprietari
Art. 291 H. Sutfittanza
Art. 292 J. Transferiment da la fittanza sin ina terza persuna
Art. 293 K. Restituziun anticipada da la chaussa
Art. 294 L. Scuntrada
Art. 295 M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / I. Scadenza da la durada fixada
Art. 296 M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / II. Termins da disditga
Art. 297 M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / III. Terminaziun extraordinaria / 1. Per motivs impurtants
Art. 297a M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / III. Terminaziun extraordinaria / 2. Concurs dal fittadin
Art. 297b M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / III. Terminaziun extraordinaria / 3. Mort dal fittadin
Art. 298 M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 299 N. Restituziun da la chaussa / I. En general
Art. 299a N. Restituziun da la chaussa / II. Examinaziun da la chaussa ed annunzia al fittadin
Art. 299b N. Restituziun da la chaussa / III. Remplazzament d’objects inventarisads
Art. 299c O. Dretg da retenziun
Art. 300 P. Protecziun cunter la disditga abusiva en cas d’ina fittanza da localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 3011Q. Procedura
Art. 302 R. Fittanza ed affittaziun da muvel / I. Dretgs ed obligaziuns dal fittadin
Art. 303 R. Fittanza ed affittaziun da muvel / II. Responsabladad
Art. 304 R. Fittanza ed affittaziun da muvel / III. Disditga
Art. 305 A. Noziun
Art. 306 B. Effect / I. Dretg dal diever da l’emprestant
Art. 307 B. Effect / II. Custs da mantegniment
Art. 308 B. Effect / III. Responsabladad da plirs emprestants
Art. 309 C. Terminaziun / I. En cas d’in diever determinà
Art. 310 C. Terminaziun / II. En cas d’in diever betg determinà
Art. 311 C. Terminaziun / III. Mort da l’emprestant
Art. 312 A. Noziun
Art. 313 B. Effect / I. Tschains / 1. Tschainsaziun
Art. 314 B. Effect / I. Tschains / 2. Prescripziuns concernent ils tschains
Art. 315 B. Effect / II. Surannaziun dal dretg da la consegna e da l’acceptaziun
Art. 316 B. Effect / III. Insolvenza da l’emprestant
Art. 317 C. Consegna da vaglias e da rauba empè da daners
Art. 318 D. Temp dal rembursament
Art. 319 A. Noziun e furmaziun / I. Noziun
Art. 320 A. Noziun e furmaziun / II. Furmaziun
Art. 321 B. Obligaziuns dal lavurant / I. Lavur persunala
Art. 321a B. Obligaziuns dal lavurant / II. Quità e fidaivladad
Art. 321b B. Obligaziuns dal lavurant / III. Pled e fatg, consegna
Art. 321c B. Obligaziuns dal lavurant / IV. Lavur supplementara
Art. 321d B. Obligaziuns dal lavurant / V. Observar ordinaziuns e directivas
Art. 321e B. Obligaziuns dal lavurant / VI. Responsabladad dal lavurant
Art. 322 C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 1. Gener ed autezza en general
Art. 322a C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 2. Participaziun al resultat da la fatschenta
Art. 322b C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 3. Provisiun / a. Cumenzament dal dretg
Art. 322c C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 3. Provisiun / b. Rendaquint
Art. 322d C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 4. Gratificaziun
Art. 323 C. Obligaziuns dal patrun / II. Pajament dal salari / 1. Termins da pajament
Art. 323a C. Obligaziuns dal patrun / II. Pajament dal salari / 2. Retenziun dal salari
Art. 323b C. Obligaziuns dal patrun / II. Pajament dal salari / 3. Garanzia dal salari
Art. 324 C. Obligaziuns dal patrun / III. Salari en cas d’impediment da lavurar / 1. En cas da retard dal patrun
Art. 324a C. Obligaziuns dal patrun / III. Salari en cas d’impediment da lavurar / 2. En cas da retard dal lavurant / a. Princip
Art. 324b C. Obligaziuns dal patrun / III. Salari en cas d’impediment da lavurar / 2. En cas da retard dal lavurant / b. Excepziuns
Art. 3251C. Obligaziuns dal patrun / IV. Cessiun ed impegnaziun da pretensiuns da salari
Art. 326 C. Obligaziuns dal patrun / V. Lavur en accord / 1. Assegnaziun da lavur
Art. 326a C. Obligaziuns dal patrun / V. Lavur en accord / 2. Salari
Art. 327 C. Obligaziuns dal patrun / VI. Utensils da lavur, material ed expensas / 1. Utensils da lavur e material
Art. 327a C. Obligaziuns dal patrun / VI. Utensils da lavur, material ed expensas / 2. Expensas / a. En general
Art. 327b C. Obligaziuns dal patrun / VI. Utensils da lavur, material ed expensas / 2. Expensas / b. Vehichel a motor
Art. 327c C. Obligaziuns dal patrun / VI. Utensils da lavur, material ed expensas / 2. Expensas / c. Pajament
Art. 328 C. Obligaziuns dal patrun / VII. Protecziun da la persunalitad dal lavurant / 1. En general
Art. 328a C. Obligaziuns dal patrun / VII. Protecziun da la persunalitad dal lavurant / 2. En la chasada dal patrun
Art. 328b1C. Obligaziuns dal patrun / VII. Protecziun da la persunalitad dal lavurant / 3. A chaschun da l’elavuraziun da datas da persunas
Art. 329 C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 1. Temp liber
Art. 329a C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 2. Vacanzas / a. Durada
Art. 329b C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 2. Vacanzas / b. Reducziun
Art. 329c C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 2. Vacanzas / c. Coerenza e data
Art. 329d C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 2. Vacanzas / d. Salari
Art. 329e1C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 3. Congedi per la lavur cun giuvenils ordaifer la scola
Art. 3291C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 4. Congedi da maternitad
Art. 330 C. Obligaziuns dal patrun / IX. Ulteriuras obligaziuns / 1. Cauziun
Art. 330a C. Obligaziuns dal patrun / IX. Ulteriuras obligaziuns / 2. Attestat
Art. 330b1C. Obligaziuns dal patrun / IX. Ulteriuras obligaziuns / 3. Obligaziun da dar infurmaziuns
Art. 331 D. Prevenziun dal persunal / I. Obligaziuns dal patrun
Art. 331a1D. Prevenziun dal persunal / II. Cumenzament e fin da la prevenziun
Art. 331b1D. Prevenziun dal persunal / III. Cessiun ed impegnaziun
Art. 331c1D. Prevenziun dal persunal / IV. Resalvas per motivs da sanadad
Art. 331d1D. Prevenziun dal persunal / V. Promoziun da la proprietad d’abitaziuns / 1. Impegnaziun
Art. 331e1D. Prevenziun dal persunal / V. Promoziun da la proprietad d’abitaziuns / 2. Retratga anticipada
Art. 3311D. Prevenziun dal persunal / V. Promoziun da la proprietad d’abitaziuns / 3. Restricziuns durant che l’instituziun da prevenziun n’è betg cuvrida suffizientamain
Art. 3321E. Dretgs sin invenziuns e sin designs
Art. 332a1
Art. 333 F. Transferiment da la relaziun da lavur / 1. Effects
Art. 333a1F. Transferiment da la relaziun da lavur / 2. Consultaziun da la represchentanza dals lavurants
Art. 333b1F. Transferiment da la relaziun da lavur / 3. Transferiment dal manaschi en cas d’insolvenza
Art. 3341G. Fin da la relaziun da lavur / I. Relaziun da lavur limitada
Art. 3351G. Fin da la relaziun da lavur / II. Relaziun da lavur illimitada / 1. Disditga en general
Art. 335a1G. Fin da la relaziun da lavur / II. Relaziun da lavur illimitada / 2. Termins da disditga / a. En general
Art. 335b1G. Fin da la relaziun da lavur / II. Relaziun da lavur illimitada / 2. Termins da disditga / b. Durant il temp d’emprova
Art. 335c1G. Fin da la relaziun da lavur / II. Relaziun da lavur illimitada / 2. Termins da disditga / c. Suenter il temp d’emprova
Art. 335d1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 1. Noziun
Art. 335e1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 2. Champ d’applicaziun
Art. 3351G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 3. Consultaziun da la represchentanza dals lavurants
Art. 335g1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 4. Procedura
Art. 335h1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 5. Plan social / a. Noziun e princips
Art. 335i1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 5. Plan social / b. Obligaziun da manar tractativas
Art. 335j1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 5. Plan social / c. Fixaziun tras ina dretgira da cumpromiss
Art. 335k1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 5. Plan social / d. Durant ina procedura da concurs u d’accumodament
Art. 3361G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 1. Disditga abusiva / a. Princip
Art. 336a1G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 1. Disditga abusiva / b. Sancziuns
Art. 336b1G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 1. Disditga abusiva / c. Procedura
Art. 336c1G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 2. Disditga da temp maladattà / a. Tras il patrun
Art. 336d1G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 2. Disditga da temp maladattà / b. Tras il lavurant
Art. 337 G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 1. Premissas / a. Per motivs impurtants
Art. 337a G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 1. Premissas / b. Pervia d’insolvenza dal patrun
Art. 337b G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 2. Consequenzas / a. En cas da schliaziun giustifitgada
Art. 337c1G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 2. Consequenzas / b. En cas da relaschada nungiustifitgada
Art. 337d G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 2. Consequenzas / c. Betg cumparair a la lavur u bandunar la lavur senza motivs giustifitgads
Art. 338 G. Fin da la relaziun da lavur / V. Mort dal lavurant u dal patrun / 1. Mort dal lavurant
Art. 338a G. Fin da la relaziun da lavur / V. Mort dal lavurant u dal patrun / 2. Mort dal patrun
Art. 339 G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 1. Pajament da las pretensiuns
Art. 339a G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 2. Restituziun
Art. 339b G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 3. Indemnisaziun da partenza / a. Premissas
Art. 339c G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 3. Indemnisaziun da partenza / b. Autezza e pajament
Art. 339d G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 3. Indemnisaziun da partenza / c. Prestaziuns da cumpensaziun
Art. 340 G. Fin da la relaziun da lavur / VII. Scumond da concurrenza / 1. Premissas
Art. 340a G. Fin da la relaziun da lavur / VII. Scumond da concurrenza / 2. Restricziuns
Art. 340b G. Fin da la relaziun da lavur / VII. Scumond da concurrenza / 3. Consequenzas dal surpassament
Art. 340c G. Fin da la relaziun da lavur / VII. Scumond da concurrenza / 4. Scrudada dal scumond
Art. 341 H. Nunpussaivladad da renunziar a la surannaziun
Art. 342 I. Resalva dal dretg public e ses effects sin il dretg civil
Art. 3431
Art. 344 I. Noziun e furmaziun / 1. Noziun
Art. 344a I. Noziun e furmaziun / 2. Furmaziun e cuntegn
Art. 345 II. Effects / 1. Obligaziuns spezialas da l’emprendist e da sia represchentanza legala
Art. 345a II. Effects / 2. Obligaziuns spezialas dal patrun
Art. 346 III. Fin dal contract / 1. Schliaziun anticipada
Art. 346a III. Fin dal contract / 2. Attestat d’emprendissadi
Art. 347 I. Noziun e furmaziun / 1. Noziun
Art. 347a I. Noziun e furmaziun / 2. Furmaziun e cuntegn
Art. 348 II. Obligaziuns e plainpudairs dal viagiatur da commerzi / 1. Obligaziuns spezialas
Art. 348a II. Obligaziuns e plainpudairs dal viagiatur da commerzi / 2. Delcredere
Art. 348b II. Obligaziuns e plainpudairs dal viagiatur da commerzi / 3. Plainpudairs
Art. 349 III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 1. Circul d’activitad
Art. 349a III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / a. En general
Art. 349b III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / b. Provisiun
Art. 349c III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / c. En cas d’impediment da viagiar
Art. 349d III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 3. Expensas
Art. 349e III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 4. Dretg da retenziun
Art. 350 IV. Fin dal contract / 1. Disditga speziala
Art. 350a IV. Fin dal contract / 2. Consequenzas spezialas
Art. 351 I. Noziun e furmaziun / 1. Noziun
Art. 351a I. Noziun e furmaziun / 2. Communicaziun da las cundiziuns da lavur
Art. 352 II. Obligaziuns spezialas dal lavurant / 1. Execuziun da la lavur
Art. 352a II. Obligaziuns spezialas dal lavurant / 2. Material ed utensils da lavur
Art. 353 III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 1. Collaudaziun dal product
Art. 353a III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / a. Pajament dal salari
Art. 353b III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / b. En cas d’impediment da lavurar
Art. 354 IV. Fin dal contract
Art. 355
Art. 356 I. Noziun, cuntegn, furma e durada / 1. Noziun e cuntegn
Art. 356a I. Noziun, cuntegn, furma e durada / 2. Libertad da s’unir ad in’organisaziun e da pratitgar la professiun
Art. 356b I. Noziun, cuntegn, furma e durada / 3. Participaziun
Art. 356c I. Noziun, cuntegn, furma e durada / 4. Furma e durada
Art. 357 II. Effects / 1. Per ils patruns e per ils lavurants participads
Art. 357a II. Effects / 2. Per las partidas contrahentas
Art. 357b II. Effects / 3. Execuziun communabla
Art. 358 III. Relaziun cun il dretg stringent
Art. 359 I. Noziun e cuntegn
Art. 359a II. Cumpetenza e procedura
Art. 360 III. Effects
Art. 360a1IV. Salaris minimals / 1. Premissas
Art. 360b1IV. Salaris minimals / 2. Cumissiuns tripartitas
Art. 360c1IV. Salaris minimals / 3. Secret d’uffizi
Art. 360d1IV. Salaris minimals / 4. Effects
Art. 360e1IV. Salaris minimals / 5. Dretg da las federaziuns da purtar plant
Art. 3601IV. Salaris minimals / 6. Communicaziun
Art. 361 A. Nunpussaivladad da midar las disposiziuns a disfavur dal lavurant e dal patrun
Art. 362 B. Nunpussaivladad da midar las disposiziuns a disfavur dal lavurant
Art. 363 A. Noziun
Art. 364 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 1. En general
Art. 365 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 2. Concernent la materia furnida
Art. 366 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 3. Cumenzament a temp ed execuziun da la lavur tenor contract
Art. 367 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / a. Constataziun da las mancanzas
Art. 368 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / b. Dretgs da l’empustader en cas da mancanzas
Art. 369 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / c. Responsabladad da l’empustader
Art. 370 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / d. Approvaziun da l’ovra
Art. 3711B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / e. Surannaziun
Art. 372 B. Effects / II. Obligaziuns da l’empustader / 1. Scadenza da la bunificaziun
Art. 373 B. Effects / II. Obligaziuns da l’empustader / 2. Autezza da la bunificaziun / a. Surpigliada pauschala
Art. 374 B. Effects / II. Obligaziuns da l’empustader / 2. Autezza da la bunificaziun / b. Fixaziun tenor la valur da la lavur
Art. 375 C. Fin dal contract / I. Retratga, perquai ch’il preventiv è vegnì surpassà
Art. 376 C. Fin dal contract / II. Perdita da l’ovra
Art. 377 C. Fin dal contract / III. Retratga da l’empustader cunter indemnisaziun
Art. 378 C. Fin dal contract / IV. Nunpussaivladad d’exequir la lavur pervia da l’empustader
Art. 379 C. Fin dal contract / V. Mort ed inabilitad da l’interprendider
Art. 380 A. Noziun
Art. 381 B. Effects / I. Transferiment e garanzia dal dretg d’autur
Art. 382 B. Effects / II. Dretg da disponer da l’autur
Art. 383 B. Effects / III. Disposiziuns davart las ediziuns
Art. 384 B. Effects / IV. Reproducziun e vendita
Art. 385 B. Effects / V. Meglieraziuns e rectificaziuns
Art. 386 B. Effects / VI. Ediziuns cumplettas ed ediziuns singulas
Art. 387 B. Effects / VII. Dretg da translatar
Art. 388 B. Effects / VIII. Onurari da l’autur / 1. Autezza da l’onurari
Art. 389 B. Effects / VIII. Onurari da l’autur / 2. Scadenza, rendaquint ed exemplars gratuits
Art. 390 C. Fin dal contract / I. Perdita da l’ovra
Art. 391 C. Fin dal contract / II. Perdita da l’ediziun
Art. 392 C. Fin dal contract / III. Motivs che sa chattan en la persuna da l’autur e da l’editur
Art. 393 D. Elavuraziun d’ina ovra tenor il plan da l’editur
Art. 394 A. Noziun
Art. 395 B. Furmaziun dal contract
Art. 396 C. Effects / I. Dimensiun dal mandat
Art. 397 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 1. Execuziun tenor las prescripziuns
Art. 397a1C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 1bis. Obligaziun d’annunzia
Art. 398 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 2. Responsabladad per in’execuziun buna e fidaivla / a. En general
Art. 399 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 2. Responsabladad per in’execuziun buna e fidaivla / b. En cas da transferiment ad ina terza persuna
Art. 400 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 3. Rendaquint
Art. 401 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 4. Transferiment dals dretgs acquistads
Art. 402 C. Effects / III. Obligaziuns dal mandant
Art. 403 C. Effects / IV. Responsabladad da pliras persunas
Art. 404 D. Finiziun / I. Motivs / 1. Revocaziun, disditga
Art. 405 D. Finiziun / I. Motivs / 2. Mort, inabilitad d’agir, concurs
Art. 406 D. Finiziun / II. Effect da l’extincziun
Art. 406a A. Noziun e dretg applitgabel
Art. 406b B. Intermediaziun da persunas da l’exteriur u a persunas da l’exteriur / I. Custs dal viadi da return
Art. 406c B. Intermediaziun da persunas da l’exteriur u a persunas da l’exteriur / II. Obligaziun da dumandar ina permissiun
Art. 406d C. Furma e cuntegn
Art. 406e1D. Entrada en vigur, revocaziun, disditga
Art. 406f1E. ...
Art. 406g F. Infurmaziun e protecziun da datas
Art. 406h G. Reducziun
Art. 407 A. La brev da credit
Art. 408 B. Il mandat da credit / I. Noziun e furma
Art. 409 B. Il mandat da credit / II. Inabilitad da la terza persuna da far in contract
Art. 410 B. Il mandat da credit / III. Prorogaziun arbitrara
Art. 411 B. Il mandat da credit / IV. Relaziun tranter il mandant e la terza persuna
Art. 412 A. Noziun e furma
Art. 413 B. Salari da l’intermediatur / I. Furmaziun
Art. 414 B. Salari da l’intermediatur / II. Fixaziun
Art. 415 B. Salari da l’intermediatur / III. Perdita dal dretg da survegnir in salari
Art. 4161B. Salari da l’intermediatur / IV. ...
Art. 4171B. Salari da l’intermediatur / V. Reducziun
Art. 418 C. Resalva dal dretg chantunal
Art. 418a A. En general / I. Noziun
Art. 418b A. En general / II. Dretg applitgabel
Art. 418c B. Obligaziuns da l’agent / I. En general e delcredere
Art. 418d B. Obligaziuns da l’agent / II. Obligaziun da discreziun e scumond da far concurrenza
Art. 418e C. Autorisaziun da represchentanza
Art. 418f D. Obligaziuns dal mandant / I. En general
Art. 418g D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 1. Provisiun per l’intermediaziun e per la conclusiun / A. Dimensiun e furmaziun
Art. 418h D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 1. Provisiun per l’intermediaziun e per la conclusiun / b. Perdita dal dretg da survegnir ina provisiun
Art. 418i D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 1. Provisiun per l’intermediaziun e per la conclusiun / c. Termin da pajament
Art. 418k D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 1. Provisiun per l’intermediaziun e per la conclusiun / d. Rendaquint
Art. 418l D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 2. Provisiun d’incassament
Art. 418m D. Obligaziuns dal mandant / III. Impediment da lavurar
Art. 418n D. Obligaziuns dal mandant / IV. Custs ed expensas
Art. 418o D. Obligaziuns dal mandant / V. Dretg da retenziun
Art. 418p E. Finiziun / I. Scadenza dal temp fixà
Art. 418q E. Finiziun / II. Disditga / 1. En general
Art. 418r E. Finiziun / II. Disditga / 2. Per motivs impurtants
Art. 418s E. Finiziun / III. Mort, inabilitad d’agir, concurs
Art. 418t E. Finiziun / IV. Dretgs da l’agent / 1. Provisiun
Art. 418u E. Finiziun / IV. Dretgs da l’agent / 2. Indemnisaziun per la clientella
Art. 418v E. Finiziun / V. Obligaziuns da restituziun
Art. 419 A. Posiziun da l’administratur / I. Spezia da l’execuziun
Art. 420 A. Posiziun da l’administratur / II. Responsabladad da l’administratur en general
Art. 421 A. Posiziun da l’administratur / III. Responsabladad da l’administratur ch’è incapabel da far in contract
Art. 422 B. Posiziun dal patrun / I. Gestiun en l’interess dal patrun
Art. 423 B. Posiziun dal patrun / II. Gestiun en l’interess da l’administratur
Art. 424 B. Posiziun dal patrun / III. Approvaziun da la gestiun
Art. 425 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / I. Noziun
Art. 426 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 1. Obligaziun d’annunzia, assicuranza
Art. 427 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 2. Tractament da la rauba en cumissiun
Art. 428 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 3. Tariffa da pretsch dal committent
Art. 429 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 4. Concessiun da pajaments anticipads e da credits a terzas persunas
Art. 430 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 5. Delcredere
Art. 431 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 1. Indemnisaziun per pajaments anticipads e per expensas
Art. 432 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 2. Provisiun / a. Dretg da survegnir la provisiun
Art. 433 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 2. Provisiun / b. Perdita da quest dretg e midada en in’atgna fatschenta
Art. 434 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 3. Dretg da retenziun
Art. 435 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 4. Ingiant da la rauba en cumissiun
Art. 436 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 5. Cumissiunari sco cumprader u sco vendider en atgna fatschenta / a. Calculaziun dal pretsch e provisiun
Art. 437 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 5. Cumissiunari sco cumprader u sco vendider en atgna fatschenta / b. Surpigliada presumada dal cumissiunari
Art. 438 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 5. Cumissiunari sco cumprader u sco vendider en atgna fatschenta / c. Scrudada da la surpigliada
Art. 439 B. Contract da spediziun
Art. 440 A. Noziun
Art. 441 B. Effects / I. Posiziun dal speditur / 1. Indicaziuns necessarias
Art. 442 B. Effects / I. Posiziun dal speditur / 2. Emballadi
Art. 443 B. Effects / I. Posiziun dal speditur / 3. Dretg da disponer da la rauba transportada
Art. 444 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 1. Tractament da la martganzia / a. Procedura en cas d’impediments da la furniziun
Art. 445 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 1. Tractament da la martganzia / b. Vendita
Art. 446 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 1. Tractament da la martganzia / c. Responsabladad
Art. 447 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 2. Responsabladad dal transportader da rauba / a. Martganzia ida a perder u en malura
Art. 448 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 2. Responsabladad dal transportader da rauba / b. Martganzia furnida cun retard, martganzia donnegiada, martganzia ida per part en malura
Art. 449 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 2. Responsabladad dal transportader da rauba / c. Responsabladad per il transportader intermediar da rauba
Art. 450 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 3. Obligaziun d’annunzia
Art. 451 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 4. Dretg da retenziun
Art. 452 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 5. Extincziun da las pretensiuns e da la responsabladad
Art. 453 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 6. Procedura
Art. 454 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 7. Surannaziun dals plants d’indemnisaziun
Art. 455 C. Instituziuns da transport concessiunadas e statalas
Art. 456 D. Cooperaziun d’ina instituziun da transport publica
Art. 457 E. Responsabladad dal speditur
Art. 458 A. Procura / I. Noziun e constituziun
Art. 459 A. Procura / II. Extensiun da la procura
Art. 460 A. Procura / III. Limitaziun
Art. 461 A. Procura / IV. Extincziun da la procura
Art. 462 B. Auters mandats commerzials
Art. 4631C. ...
Art. 464 D. Scumond da concurrenza
Art. 465 E. Extincziun da la procura e dals auters mandats commerzials
Art. 466 A. Noziun
Art. 467 B. Effects / I. Relaziun tranter l’assegnader ed il retschavider da l’assegnaziun
Art. 468 B. Effects / II. Obligaziun da l’assegnà
Art. 469 B. Effects / III. Obligaziun d’annunzia, en cas ch’il pajament è vegnì refusà
Art. 470 C. Revocaziun
Art. 471 D. Assegnaziun en cas da vaglias
Art. 472 A. Il deposit en general / I. Noziun
Art. 473 A. Il deposit en general / II. Obligaziuns dal depositur
Art. 474 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 1. Scumond da duvrar la chaussa depositada
Art. 475 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 2. Restituziun / a. Dretg dal depositur
Art. 476 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 2. Restituziun / b. Dretgs dal conservader
Art. 477 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 2. Restituziun / c. Lieu da la restituziun
Art. 478 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 3. Responsabladad da plirs conservaturs
Art. 479 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 4. Pretensiuns da proprietad da terzas persunas
Art. 480 A. Il deposit en general / IV. Sequester
Art. 481 B. Il deposit da chaussas remplazzablas
Art. 482 C. Magasin da deposit / I. Dretg d’emetter attests da rauba
Art. 483 C. Magasin da deposit / II. Obligaziun da conservaziun dal possessur d’in magasin
Art. 484 C. Magasin da deposit / III. Maschaida da la rauba
Art. 485 C. Magasin da deposit / IV. Dretg dal possessur d’in magasin
Art. 486 C. Magasin da deposit / V. Restituziun da la rauba
Art. 487 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / I. Responsabladad dals ustiers / 1. Premissa ed extensiun
Art. 488 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / I. Responsabladad dals ustiers / 2. Responsabladad en spezial per preziusadads
Art. 489 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / I. Responsabladad dals ustiers / 3. Fin da la responsabladad
Art. 490 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / II. Responsabladad dals possessurs da stallas publicas
Art. 491 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / III. Dretg da retenziun
Art. 492 A. Premissas / I. Noziun
Art. 493 A. Premissas / II. Furma
Art. 494 A. Premissas / III. Consentiment dal conjugal
Art. 495 B. Cuntegn / I. Particularitads da las singulas spezias da garanzia / 1. Garanzia simpla
Art. 496 B. Cuntegn / I. Particularitads da las singulas spezias da garanzia / 2. Garanzia solidarica
Art. 497 B. Cuntegn / I. Particularitads da las singulas spezias da garanzia / 3. Cungaranzia
Art. 498 B. Cuntegn / I. Particularitads da las singulas spezias da garanzia / 4. Garanzia per il garant e cuntragaranzia
Art. 499 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / a. Extensiun da la responsabladad
Art. 500 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / b. Reducziun legala da l’import da garanzia
Art. 501 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / c. Obligaziun dal garant da pajar
Art. 502 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / d. Objecziuns
Art. 503 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / e. Obligaziun dal creditur d’avair quità e da consegnar ils documents
Art. 504 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / f. Obligaziun dal creditur d’acceptar il pajament
Art. 505 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / g. Obligaziun dal creditur da communitgar e d’annunziar al garant, sch’il debitur ha fatg concurs e sch’i dat ina procedura da relasch cunter el
Art. 506 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 2. Relaziun tranter il garant ed il debitur principal / a. Dretg da pretender segirezza e deliberaziun
Art. 507 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 2. Relaziun tranter il garant ed il debitur principal / aa. En general
Art. 508 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 2. Relaziun tranter il garant ed il debitur principal / bb. Obligaziun d’annunzia dal garant
Art. 509 C. Finiziun da la garanzia / I. Sin fundament da la lescha
Art. 510 C. Finiziun da la garanzia / II. Garanzia per in temp limità; revocaziun
Art. 511 C. Finiziun da la garanzia / III. Garanzia per in temp nundeterminà
Art. 512 C. Finiziun da la garanzia / IV. Garanzia per uffizis publics e per servetschs publics
Art. 513 A. Pretensiuns senza dretg da purtar plant
Art. 514 B. Renconuschientscha da debits e pajament voluntar
Art. 515 C. Lottarias u trair la sort
Art. 515a1D. Gieu en bancas da gieu, emprests da daners da bancas da gieu
Art. 516 A. Contract da renta vitalizia / I. Cuntegn
Art. 517 A. Contract da renta vitalizia / II. Furma
Art. 518 A. Contract da renta vitalizia / III. Dretgs dal creditur / 1. Far valair il dretg
Art. 519 A. Contract da renta vitalizia / III. Dretgs dal creditur / 2. Transferibilitad
Art. 520 A. Contract da renta vitalizia / IV. Rentas vitalizias tenor la Lescha federala davart il contract d’assicuranza
Art. 521 B. Contract da vitalizi / I. Noziun
Art. 522 B. Contract da vitalizi / II. Furmaziun / 1. Furma
Art. 523 B. Contract da vitalizi / II. Furmaziun / 2. Garanzia
Art. 524 B. Contract da vitalizi / III. Cuntegn
Art. 525 B. Contract da vitalizi / IV. Contestaziun e reducziun
Art. 526 B. Contract da vitalizi / V. Aboliziun / 1. Disditga
Art. 527 B. Contract da vitalizi / V. Aboliziun / 2. Aboliziun unilaterala
Art. 528 B. Contract da vitalizi / V. Aboliziun / 3. Mort dal vitaliziari
Art. 529 B. Contract da vitalizi / VI. Intransferibilitad, validaziun da pretensiuns en cas da concurs e d’impegnaziun
Art. 530 A. Noziun
Art. 531 B. Relaziun dals associads tranter sai / I. Contribuziuns
Art. 532 B. Relaziun dals associads tranter sai / II. Gudogn e perdita / 1. Repartiziun dal gudogn
Art. 533 B. Relaziun dals associads tranter sai / II. Gudogn e perdita / 2. Participaziun al gudogn ed a la perdita
Art. 534 B. Relaziun dals associads tranter sai / III. Conclus da la societad
Art. 535 B. Relaziun dals associads tranter sai / IV. Gestiun
Art. 536 B. Relaziun dals associads tranter sai / V. Responsabladad tranter sai / 1. Scumond da concurrenza
Art. 537 B. Relaziun dals associads tranter sai / V. Responsabladad tranter sai / 2. Expensas, obligaziuns e prestaziuns dals associads
Art. 538 B. Relaziun dals associads tranter sai / V. Responsabladad tranter sai / 3. Mesira dal quità duaivel
Art. 539 B. Relaziun dals associads tranter sai / VI. Retratga e restricziun da la gestiun
Art. 540 B. Relaziun dals associads tranter sai / VII. Associads ch’èn autorisads e che n’èn betg autorisads d’ademplir la gestiun / 1. En general
Art. 541 B. Relaziun dals associads tranter sai / VII. Associads ch’èn autorisads e che n’èn betg autorisads d’ademplir la gestiun / 2. Invista da las fatschentas da la societad
Art. 542 B. Relaziun dals associads tranter sai / VIII. Admissiun da novs associads e participaziun da terzas persunas
Art. 543 C. Relaziun dals associads vers terzas persunas / I. Represchentanza
Art. 544 C. Relaziun dals associads vers terzas persunas / II. Effect da la represchentanza
Art. 545 D. Finiziun da la societad / I. Motivs da dissoluziun / 1. En general
Art. 546 D. Finiziun da la societad / I. Motivs da dissoluziun / 2. Societad da durada illimitada
Art. 547 D. Finiziun da la societad / II. Effect da la dissoluziun per la gestiun
Art. 548 D. Finiziun da la societad / III. Liquidaziun / 1. Tractament dals apports
Art. 549 D. Finiziun da la societad / III. Liquidaziun / 2. Repartiziun dal surpli e dal deficit
Art. 550 D. Finiziun da la societad / III. Liquidaziun / 3. Proceder tar la liquidaziun
Art. 551 D. Finiziun da la societad / IV. Responsabladad vers terzas persunas D. Finiziun da la societad / IV. Responsabladad vers terzas persunas
Art. 552 A. Societad commerziala
Art. 553 B. Societad betg commerziala
Art. 5541C. Inscripziun en il register da commerzi / I. Lieu
Art. 555 C. Inscripziun en il register da commerzi / II. Represchentanza
Art. 556 C. Inscripziun en il register da commerzi / III. Pretensiuns formalas
Art. 557 A. Libertad contractuala, renviament a la societad simpla
Art. 558 B. Rendaquint
Art. 559 C. Dretg sin il gudogn, sin ils tschains e sin ils onuraris
Art. 560 D. Perditas
Art. 561 E. Scumond da concurrenza
Art. 562 A. En general
Art. 563 B. Represchentanza / I. Princip
Art. 564 B. Represchentanza / II. Extensiun
Art. 565 B. Represchentanza / III. Retratga
Art. 566 B. Represchentanza / IV. Procura e mandat commerzial
Art. 567 B. Represchentanza / V. Acts giuridics e responsabladad per acts illegals
Art. 568 C. Posiziun dals crediturs da la societad / I. Responsabladad dals associads
Art. 569 C. Posiziun dals crediturs da la societad / II. Responsabladad da novs associads
Art. 570 C. Posiziun dals crediturs da la societad / III. Concurs da la societad
Art. 571 C. Posiziun dals crediturs da la societad / IV. Concurs da la societad e dals associads
Art. 572 D. Posiziun dal creditur privat d’in associà
Art. 573 E. Cumpensaziun
Art. 574 A. En general
Art. 575 B. Disditga tras ils crediturs d’in associà
Art. 576 C. Extrada d’associads / I. Cunvegna
Art. 577 C. Extrada d’associads / II. Exclusiun tras il derschader
Art. 578 C. Extrada d’associads / III. Exclusiun tras ils ulteriurs associads
Art. 579 C. Extrada d’associads / IV. En cas da dus associads
Art. 580 C. Extrada d’associads / V. Fixaziun da l’import
Art. 581 C. Extrada d’associads / VI. Inscripziun
Art. 582 A. Princip
Art. 583 B. Liquidaturs
Art. 584 C. Represchentanza d’ertavels
Art. 585 D. Dretgs ed obligaziuns dals liquidaturs
Art. 586 E. Repartiziun provisorica
Art. 587 F. Regulaziun dals quints / I. Bilantscha
Art. 588 F. Regulaziun dals quints / II. Restituziun dal chapital e repartiziun dal surpli
Art. 589 G. Extincziun en il register da commerzi
Art. 590 H. Conservaziun dals cudeschs e dals documents
Art. 591 A. Object e termin
Art. 592 B. Cas spezials
Art. 593 C. Interrupziun
Art. 594 A. Societad commerziala
Art. 595 B. Societad betg commerziala
Art. 596 C. Inscripziun en il register da commerzi / I. Lieu ed apport en natiralias
Art. 597 C. Inscripziun en il register da commerzi / II. Pretensiuns formalas
Art. 598 A. Libertad contractuala. Renviament a la societad collectiva
Art. 599 B. Gestiun
Art. 600 C. Posiziun dal commanditari
Art. 601 D. Participaziun al gudogn ed a la perdita
Art. 602 A. En general
Art. 603 B. Represchentanza
Art. 604 C. Responsabladad da l’associà cun responsabladad illimitada
Art. 605 D. Responsabladad dal commanditari / I. Fatschentas per la societad
Art. 606 D. Responsabladad dal commanditari / II. Mancanza da l’inscripziun
Art. 6071D. Responsabladad dal commanditari / III. ...
Art. 608 D. Responsabladad dal commanditari / IV. Extensiun da la responsabladad
Art. 609 D. Responsabladad dal commanditari / V. Reducziun da la summa commanditara
Art. 610 D. Responsabladad dal commanditari / VI. Dretg dals crediturs da purtar plant
Art. 611 D. Responsabladad dal commanditari / VII. Retratga da tschains e da gudogns
Art. 612 D. Responsabladad dal commanditari / VIII. Participaziun ad ina societad
Art. 613 E. Posiziun dals crediturs privats
Art. 614 F. Cumpensaziun
Art. 615 G. Concurs / I. En general
Art. 616 G. Concurs / II. Concurs da la societad
Art. 617 G. Concurs / III. Proceder cunter l’associà cun responsabladad illimitada
Art. 618 G. Concurs / IV. Concurs dal commanditari
Art. 619
Art. 620 A. Noziun
Art. 6211B. Chapital minimal
Art. 622 C. Aczias / I. Spezias
Art. 623 C. Aczias / II. Divisiun e reuniun
Art. 624 C. Aczias / III. Import d’emissiun
Art. 6251D. Acziunaris
Art. 6261E. Statuts / I. Disposiziuns prescrittas da la lescha
Art. 6271E. Statuts / II. Ulteriuras disposiziuns / 1. En general
Art. 628 E. Statuts / II. Ulteriuras disposiziuns / 2. En spezial: apports en natiralias, surpigliadas da bains, avantatgs spezials
Art. 6291F. Fundaziun / I. Act da constituziun / 1. Cuntegn
Art. 6301F. Fundaziun / I. Act da constituziun / 2. Suttascripziun d’aczias
Art. 6311F. Fundaziun / II. Mussaments
Art. 6321F. Fundaziun / III. Apports / 1. Apport minimal
Art. 6331F. Fundaziun / III. Apports / 2. Prestaziun dals apports / a. Pajaments
Art. 6341F. Fundaziun / III. Apports / 2. Prestaziun dals apports / b. Apports en natiralias
Art. 634a1F. Fundaziun / III. Apports / 2. Prestaziun dals apports / c. Prestaziun posteriura
Art. 6351F. Fundaziun / III. Apports / 3. Controlla dals apports / a. Rapport da fundaziun
Art. 635a1F. Fundaziun / III. Apports / 3. Controlla dals apports / b. Conferma da la controlla
Art. 636–6391
Art. 6401G. Inscripziun en il register da commerzi / I. Societad
Art. 6411G. Inscripziun en il register da commerzi / II. Filialas
Art. 6421G. Inscripziun en il register da commerzi / III. Apports en natiralias, surpigliadas da bains, avantatgs spezials
Art. 643 H. Acquist da la persunalitad / I. Termin; mancanza da premissas
Art. 644 H. Acquist da la persunalitad / II. Aczias emessas avant l’inscripziun
Art. 645 H. Acquist da la persunalitad / III. Obligaziuns surpigliadas avant l’inscripziun
Art. 6461
Art. 6471J. Midada dals statuts
Art. 648–6491
Art. 6501K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 1. Augment dal chapital ordinari
Art. 6511K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 2. Augment dal chapital approvà / a. Basa statutara
Art. 651a1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 2. Augment dal chapital approvà / b. Adattaziun dals statuts
Art. 6521K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / a. Suttascripziun d’aczias
Art. 652a1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / b. ...
Art. 652b1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / c. Dretg da suttascripziun
Art. 652c1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / d. Prestaziun dals apports
Art. 652d1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / e. Augment tras agen chapital
Art. 652e1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / f. Rapport davart l’augment dal chapital
Art. 652f 1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / g. Conferma da la controlla
Art. 652g1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / h. Midada dals statuts e constataziuns
Art. 652h1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / i. Inscripziun en il register da commerzi, nunvalaivladad d’aczias emessas avant l’inscripziun
Art. 6531K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 1. Princip
Art. 653a1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 2. Limits
Art. 653b1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 3. Basa statutara
Art. 653c1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 4. Protecziun dals acziunaris
Art. 653d1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 5. Protecziun dals possessurs d’in dretg da conversiun u d’opziun
Art. 653e1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 6. Execuziun da l’augment dal chapital / a. Execuziun dals dretgs; apport
Art. 653f 1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 6. Execuziun da l’augment dal chapital / b. Conferma da la controlla
Art. 653g1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 6. Execuziun da l’augment dal chapital / c. Adattaziun dals statuts
Art. 653h1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 6. Execuziun da l’augment dal chapital / d. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 653i1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 7. Stritgada
Art. 654 K. Augment dal chapital d’aczias / III. Aczias privilegiadas / 1. Premissas
Art. 6551
Art. 656 K. Augment dal chapital d’aczias / III. Aczias privilegiadas / 2. Posiziun da las aczias privilegiadas
Art. 656a1L. Certificats da participaziun / I. Noziun; prescripziuns applitgablas
Art. 656b1L. Certificats da participaziun / II. Chapital da participaziun e chapital d’aczias
Art. 656c1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 1. En general
Art. 656d1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 2. Communicaziun da la convocaziun e dals conclus da la radunanza generala
Art. 656e1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 3. Represchentanza en il cussegl d’administraziun
Art. 656f 1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 4. Dretgs da facultad / a. En general
Art. 656g1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 4. Dretgs da facultad / b. Dretgs da suttascripziun
Art. 6571M. Certificats da giudida
Art. 6581
Art. 6591N. Atgnas aczias / I. Restricziun da l’acquist
Art. 659a1N. Atgnas aczias / II. Consequenzas da l’acquist
Art. 659b1N. Atgnas aczias / III. Acquist tras filialas
Art. 6601A. Dretg sin la quota dal gudogn e da liquidaziun / I. En general
Art. 661 A. Dretg sin la quota dal gudogn e da liquidaziun / II. Moda da calculaziun
Art. 6621
Art. 662a1
Art. 6631
Art. 663a e 663b1
Art. 663bbis1B. Rapport da gestiun / I. Indicaziuns supplementaras per las societads cun aczias quotadas a la bursa / 1. Indemnisaziuns
Art. 663c1B. Rapport da gestiun / I. Indicaziuns supplementaras per las societads cun aczias quotadas a la bursa / 2. Participaziuns
Art. 663d–663h1
Art. 664 e 6651
Art. 665a1
Art. 666 e 6671
Art. 6681
Art. 6691
Art. 6701B. Rapport da gestiun / II. Valitaziun. Augment da la valur
Art. 6711C. Reservas / I. Reservas legalas / 1. Reserva generala
Art. 671a1C. Reservas / I. Reservas legalas / 2. Reserva per atgnas aczias
Art. 671b1C. Reservas / I. Reservas legalas / 3. Reserva per l’augment da la valur
Art. 6721C. Reservas / II. Reservas statutaras / 1. En general
Art. 6731C. Reservas / II. Reservas statutaras / 2. Per intents da prevenziun a favur dals lavurants
Art. 6741C. Reservas / III. Relaziun tranter quota dal gudogn e reservas
Art. 675 D. Dividendas, tschains da construcziun e tantiemas / I. Dividendas
Art. 676 D. Dividendas, tschains da construcziun e tantiemas / II. Tschains da construcziun
Art. 6771D. Dividendas, tschains da construcziun e tantiemas / III. Tantiemas
Art. 6781E. Restituziun da prestaziuns / I. En general
Art. 6791E. Restituziun da prestaziuns / II. Tantiemas en cas da concurs
Art. 680 F. Prestaziuns da l’acziunari / I. Object
Art. 681 F. Prestaziuns da l’acziunari / II. Consequenzas dal retard / 1. Tenor lescha e tenor statuts
Art. 682 F. Prestaziuns da l’acziunari / II. Consequenzas dal retard / 2. Appel al pajament
Art. 683 G. Emissiun e transferiment da las aczias / I. Aczias al possessur
Art. 6841G. Emissiun e transferiment da las aczias / II. Aczias al num
Art. 6851H. Restricziun da la transferibilitad / I. Restricziun legala
Art. 685a1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 1. Princips
Art. 685b1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 2. Aczias al num betg quotadas a la bursa / a. Motivs per ina refusa
Art. 685c1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 2. Aczias al num betg quotadas a la bursa / b. Effect
Art. 685d1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 3. Aczias al num quotadas a la bursa / a. Motivs per ina refusa
Art. 685e1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 3. Aczias al num quotadas a la bursa / b. Obligaziun d’annunzia
Art. 685f 1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 3. Aczias al num quotadas a la bursa / c. Transferiment dals dretgs
Art. 685g1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 3. Aczias al num quotadas a la bursa / d. Termin da refusa
Art. 6861H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 4. Register da las aczias / a. Inscripziun
Art. 686a1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 4. Register da las aczias / b. Stritgada
Art. 687 H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 5. Aczias al num betg pajadas entiramain
Art. 688 H. Restricziun da la transferibilitad / III. Certificat provisoric
Art. 6891J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 1. Princip
Art. 689a1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 2. Legitimaziun vers la societad
Art. 689b1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 3. Represchentanza da l’acziunari / a. En general
Art. 689c1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 3. Represchentanza da l’acziunari / b. Tras in commember d’in organ da la societad
Art. 689d1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 3. Represchentanza da l’acziunari / c. Tras in depositari
Art. 689e1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 3. Represchentanza da l’acziunari / d. Communicaziun
Art. 690 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 4. Plirs proprietaris, giudida
Art. 691 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / II. Participaziun nunautorisada
Art. 692 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / III. Dretg da votar a la radunanza generala / 1. Princip
Art. 693 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / III. Dretg da votar a la radunanza generala / 2. Aczias cun dretg da votar
Art. 694 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / III. Dretg da votar a la radunanza generala / 3. Cumenzament dal dretg da votar
Art. 695 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / III. Dretg da votar a la radunanza generala / 4. Exclusiun dal dretg da votar
Art. 6961J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / IV. Dretgs da controlla dals acziunaris / 1. Communicaziun dal rapport da gestiun
Art. 6971J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / IV. Dretgs da controlla dals acziunaris / 2. Infurmaziun ed invista
Art. 697a1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 1. Cun l’approvaziun da la radunanza generala
Art. 697b1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 2. En cas da refusa tras la radunanza generala
Art. 697c1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 3. Designaziun
Art. 697d1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 4. Activitad
Art. 697e1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 5. Rapport
Art. 697f 1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 6. Deliberaziun e communicaziun
Art. 697g1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 7. Adossament dals custs
Art. 697h1
Art. 697i1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / I. Annunzia da l’acquist d’aczias al possessur
Art. 697j1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / II. Annunzia da la persuna che ha il dretg economic da las aczias
Art. 697k1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / III. Annunzia ad in intermediari finanzial ed obligaziun da l’intermediari finanzial da dar infurmaziuns
Art. 697l1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / IV. Glista
Art. 697m1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / V. Inobservanza da las obligaziuns d’annunzia
Art. 698 I. Cumpetenzas
Art. 699 II. Convocaziun ed inscripziun en la glista da tractandas / 1. Dretg ed obligaziun
Art. 7001II. Convocaziun ed inscripziun en la glista da tractandas / 2. Furma
Art. 701 II. Convocaziun ed inscripziun en la glista da tractandas / 3. Radunanza da tut ils acziunaris
Art. 7021III. Mesiras preparatoricas; protocol
Art. 702a1IV. Participaziun dals commembers dal cussegl d’administraziun
Art. 703 V. Conclus ed elecziuns / 1. En general
Art. 7041V. Conclus ed elecziuns / 2. Conclus impurtants
Art. 704a1V. Conclus ed elecziuns / 3. Conversiun d’aczias al possessur en aczias al num
Art. 705 VI. Revocaziun dal cussegl d’administraziun e dal post da revisiun
Art. 706 VII. Contestaziun da conclus da la radunanza generala / 1. Legitimaziun e motivs
Art. 706a1VII. Contestaziun da conclus da la radunanza generala / 2. Procedura
Art. 706b1VIII. Nunvalaivladad
Art. 707 I. En general / 1. Elegibladad
Art. 7081
Art. 7091I. En general / 2. Represchentanza da categorias e da gruppas d’acziunaris
Art. 7101I. En general / 3. Perioda d’uffizi
Art. 7111
Art. 7121II. Organisaziun / 1. President e secretari
Art. 7131II. Organisaziun / 2. Conclus
Art. 7141II. Organisaziun / 3. Conclus nunvalaivels
Art. 7151II. Organisaziun / 4. Dretg da convocaziun
Art. 715a1II. Organisaziun / 5. Dretg da survegnir infurmaziuns u da prender invista da documents
Art. 7161III. Incumbensas / 1. En general
Art. 716a1III. Incumbensas / 2. Incumbensas intransferiblas
Art. 716b1III. Incumbensas / 3. Delegaziun da la gestiun
Art. 7171IV. Quità e fidaivladad
Art. 7181V. Represchentanza / 1. En general
Art. 718a1V. Represchentanza / 2. Dimensiun e restricziun
Art. 718b1V. Represchentanza / 3. Contracts tranter la societad e ses represchentant
Art. 719 V. Represchentanza / 4. Suttascripziun
Art. 720 V. Represchentanza / 5. Inscripziun
Art. 7211V. Represchentanza / 6. Procurists e mandataris
Art. 7221VI. Responsabladad dals organs
Art. 723–7241
Art. 7251VII. Perdita da chapital e surdebitaziun / 1. Obligaziuns d’annunzia
Art. 725a1VII. Perdita da chapital e surdebitaziun / 2. Decleraziun u suspensiun dal concurs
Art. 726 VIII. Revocaziun e suspensiun
Art. 727 I. Obligaziun da revisiun / 1. Revisiun ordinaria
Art. 727a I. Obligaziun da revisiun / 2. Revisiun limitada
Art. 727b II. Pretensiuns al post da revisiun / 1. En cas d’ina revisiun ordinaria
Art. 727c II. Pretensiuns al post da revisiun / 2. En cas d’ina revisiun limitada
Art. 728 III. Revisiun ordinaria / 1. Independenza dal post da revisiun
Art. 728a III. Revisiun ordinaria / 2. Incumbensas dal post da revisiun / a. Object e dimensiun da la controlla
Art. 728b III. Revisiun ordinaria / 2. Incumbensas dal post da revisiun / b. Rapport da revisiun
Art. 728c III. Revisiun ordinaria / 2. Incumbensas dal post da revisiun / c. Obligaziuns d’annunzia
Art. 729 IV. Revisiun limitada (review) / 1. Independenza dal post da revisiun
Art. 729a IV. Revisiun limitada (review) / 2. Incumbensas dal post da revisiun / a. Object e dimensiun da la controlla
Art. 729b IV. Revisiun limitada (review) / 2. Incumbensas dal post da revisiun / b. Rapport da revisiun
Art. 729c IV. Revisiun limitada (review) / 2. Incumbensas dal post da revisiun / c. Obligaziun d’annunzia
Art. 730 V. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Elecziun dal post da revisiun
Art. 730a V. Disposiziuns cuminaivlas / 2. Perioda d’uffizi dal post da revisiun
Art. 730b V. Disposiziuns cuminaivlas / 3. Infurmaziuns e secretezza
Art. 730c V. Disposiziuns cuminaivlas / 4. Documentaziun e conservaziun dals documents
Art. 731 V. Disposiziuns cuminaivlas / 5. Approvaziun dal quint ed utilisaziun dal gudogn
Art. 731a V. Disposiziuns cuminaivlas / 6. Disposiziuns spezialas
Art. 731b
Art. 732 A. Conclus da reducziun
Art. 732a1B. Annullaziun d’aczias a chaschun d’ina sanaziun
Art. 733 C. Appel als crediturs
Art. 734 D. Execuziun da la reducziun
Art. 735 E. Reducziun en cas d’ina bilantscha deficitara
Art. 736 A. Dissoluziun en general / I. Motivs
Art. 7371A. Dissoluziun en general / II. Annunzia al register da commerzi
Art. 7381A. Dissoluziun en general / III. Consequenzas
Art. 739 B. Dissoluziun cun liquidaziun / I. Stadi da la liquidaziun, cumpetenzas
Art. 740 B. Dissoluziun cun liquidaziun / II. Nominaziun e revocaziun dals liquidaturs / 1. Nominaziun
Art. 7411B. Dissoluziun cun liquidaziun / II. Nominaziun e revocaziun dals liquidaturs / 2. Revocaziun
Art. 742 B. Dissoluziun cun liquidaziun / III. Activitad dals liquidaturs / 1. Bilantscha, clom da quints
Art. 743 B. Dissoluziun cun liquidaziun / III. Activitad dals liquidaturs / 2. Ulteriuras incumbensas
Art. 744 B. Dissoluziun cun liquidaziun / III. Activitad dals liquidaturs / 3. Protecziun dals crediturs
Art. 745 B. Dissoluziun cun liquidaziun / III. Activitad dals liquidaturs / 4. Repartiziun da la facultad
Art. 746 B. Dissoluziun cun liquidaziun / IV. Extincziun en il register da commerzi
Art. 7471B. Dissoluziun cun liquidaziun / V. Conservaziun dal register da las aczias, dals cudeschs da fatschenta e da la glista
Art. 748–7501C. Dissoluziun senza liquidaziun / I.
Art. 751 C. Dissoluziun senza liquidaziun / II. Surpigliada tras ina corporaziun da dretg public
Art. 7521A. Responsabladad / I. ...
Art. 7531A. Responsabladad / II. Per la fundaziun
Art. 7541A. Responsabladad / III. Per l’administraziun, per la gestiun e per la liquidaziun
Art. 7551A. Responsabladad / IV. Per la revisiun
Art. 7561B. Donn chaschunà a la societad / I. Pretensiuns ordaifer il concurs
Art. 7571B. Donn chaschunà a la societad / II. Pretensiuns en il concurs
Art. 7581B. Donn chaschunà a la societad / III. Effect dal conclus da distgargia
Art. 7591C. Solidaritad e regress
Art. 7601D. Surannaziun
Art. 7611
Art. 762
Art. 763
Art. 764 A. Noziun
Art. 765 B. Administraziun / I. Designaziun e cumpetenzas
Art. 766 B. Administraziun / II. Consentiment als conclus da la radunanza generala
Art. 767 B. Administraziun / III. Retratga da la gestiun e da la represchentanza
Art. 768 C. Post da surveglianza / I. Nominaziun e cumpetenzas
Art. 769 C. Post da surveglianza / II. Plant da responsabladad
Art. 770 D. Dissoluziun
Art. 771 E. Disditga
Art. 772 A. Noziun
Art. 773 B. Chapital da basa
Art. 774 C. Quotas da basa
Art. 774a D. Certificats da giudida
Art. 775 E. Associads
Art. 776 F. Statuts / I. Disposiziuns prescrittas da la lescha
Art. 776a F. Statuts / II. Ulteriuras disposiziuns
Art. 777 G. Fundaziun / I. Act da constituziun
Art. 777a G. Fundaziun / II. Suttascripziun da las quotas da basa
Art. 777b G. Fundaziun / III. Mussaments
Art. 777c G. Fundaziun / IV. Apports
Art. 778 H. Inscripziun en il register da commerzi / I. Societad
Art. 778a H. Inscripziun en il register da commerzi / II. Filialas
Art. 779 J. Acquist da la persunalitad / I. Termin; mancanza da premissas
Art. 779a J. Acquist da la persunalitad / II. Obligaziuns surpigliadas avant l’inscripziun
Art. 780 K. Midada dals statuts
Art. 781 L. Augment dal chapital da basa
Art. 782 M. Reducziun dal chapital da basa
Art. 783 N. Acquist da quotas da basa proprias
Art. 784 A. Quotas da basa / I. Document
Art. 785 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 1. Cessiun / a. Furma
Art. 786 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 1. Cessiun / b. Necessitads da consentiment
Art. 787 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 1. Cessiun / c. Transferiment dals dretgs
Art. 788 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 2. Modas spezialas d’acquisiziun
Art. 789 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 3. Fixaziun da la valur reala
Art. 789a A. Quotas da basa / II. Transferiment / 4. Giudida
Art. 789b A. Quotas da basa / II. Transferiment / 5. Dretg da pegn
Art. 790 A. Quotas da basa / III. Register da participaziun
Art. 790a1A. Quotas da basa / IIIbis. Annunzia da la persuna che ha il dretg economic da las quotas da basa
Art. 791 A. Quotas da basa / IV. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 792 A. Quotas da basa / V. Proprietad collectiva
Art. 793 B. Prestaziun dals apports
Art. 794 C. Responsabladad dals associads
Art. 795 D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 1. Princip ed import
Art. 795a D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 2. Incassament
Art. 795b D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 3. Rembursament
Art. 795c D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 4. Reducziun
Art. 795d D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 5. Durada
Art. 796 D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / II. Prestaziuns accessoricas
Art. 797 D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / III. Introducziun posteriura
Art. 798 E. Dividendas, tschains, tantiemas / I. Dividendas
Art. 798a E. Dividendas, tschains, tantiemas / II. Tschains
Art. 798b E. Dividendas, tschains, tantiemas / III. Tantiemas
Art. 799 F. Quotas da basa privilegiadas
Art. 800 G. Restituziuns da prestaziuns
Art. 8011H. Reservas
Art. 801a J. Consegna dal rapport da gestiun
Art. 802 K. Dretg da survegnir infurmaziuns e da prender invista
Art. 803 L. Obligaziun da fidaivladad e scumond da concurrenza
Art. 804 A. Radunanza dals associads / I. Incumbensas
Art. 805 A. Radunanza dals associads / II. Convocaziun e realisaziun
Art. 806 A. Radunanza dals associads / III. Dretg da votar / 1. Fixaziun
Art. 806a A. Radunanza dals associads / III. Dretg da votar / 2. Exclusiun dal dretg da votar
Art. 806b A. Radunanza dals associads / III. Dretg da votar / 3. Giudida
Art. 807 A. Radunanza dals associads / IV. Dretg da veto
Art. 808 A. Radunanza dals associads / V. Deliberaziun / 1. En general
Art. 808a A. Radunanza dals associads / V. Deliberaziun / 2. Decisiun da tagl
Art. 808b A. Radunanza dals associads / V. Deliberaziun / 3. Conclus impurtants
Art. 808c A. Radunanza dals associads / VI. Contestaziun dals conclus da la radunanza dals associads
Art. 809 B. Gestiun e represchentanza / I. Designaziun dals mainagestiun ed organisaziun
Art. 810 B. Gestiun e represchentanza / II. Incumbensas dals mainagestiun
Art. 811 B. Gestiun e represchentanza / III. Approvaziun tras la radunanza dals associads
Art. 812 B. Gestiun e represchentanza / IV. Quità e fidaivladad; scumond da concurrenza
Art. 813 B. Gestiun e represchentanza / V. Tractament egual
Art. 814 B. Gestiun e represchentanza / VI. Represchentanza
Art. 815 B. Gestiun e represchentanza / VII. Revocaziun dals mainagestiun; retratga da l’autorisaziun da represchentanza
Art. 816 B. Gestiun e represchentanza / VIII. Nunvalaivladad da conclus
Art. 817 B. Gestiun e represchentanza / IX. Responsabladad
Art. 818 C. Post da revisiun
Art. 819 D. Mancanzas en l’organisaziun da la societad
Art. 820 E. Perdita da chapital e surdebitaziun
Art. 821 A. Dissoluziun / I. Motivs
Art. 821a A. Dissoluziun / II. Consequenzas
Art. 822 B. Extrada dals associads / I. Sortida
Art. 822a B. Extrada dals associads / II. Sortida adesiva
Art. 823 B. Extrada dals associads / III. Exclusiun
Art. 824 B. Extrada dals associads / IV. Mesira preventiva
Art. 825 B. Extrada dals associads / V. Indemnisaziun / 1. Dretg ed autezza
Art. 825a B. Extrada dals associads / V. Indemnisaziun / 2. Pajament
Art. 826 C. Liquidaziun
Art. 827
Art. 828 A. Associaziun dal Dretg d’obligaziuns
Art. 829 B. Associaziuns da dretg public
Art. 830 C. Constituziun / I. Premissas / 1. En general
Art. 831 C. Constituziun / I. Premissas / 2. Dumber da commembers
Art. 832 C. Constituziun / II. Statuts / 1. Cuntegn che vegn prescrit da la lescha
Art. 833 C. Constituziun / II. Statuts / 2. Ulteriuras disposiziuns
Art. 834 C. Constituziun / III. Radunanza constitutiva
Art. 8351C. Constituziun / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 1. Associaziun
Art. 8361C. Constituziun / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 2. Filialas
Art. 8371C. Constituziun / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 3. Glista dals associads
Art. 838 C. Constituziun / V. Acquist da la persunalitad giuridica
Art. 839 A. Princip
Art. 840 B. Decleraziun da participaziun
Art. 841 C. Colliaziun cun in contract d’assicuranza
Art. 842 A. Extrada / I. Libertad d’extrada
Art. 843 A. Extrada / II. Limitaziun da l’extrada
Art. 844 A. Extrada / III. Termin da disditga e mument da l’extrada
Art. 845 A. Extrada / IV. Dretg d’extrada en cas da concurs e d’impegnaziun
Art. 846 B. Exclusiun
Art. 847 C. Mort da l’associà
Art. 848 D. Perdita d’ina funcziun u d’in engaschament ubain d’in contract
Art. 849 E. Transferiment da la commembranza / I. En general
Art. 850 E. Transferiment da la commembranza / II. Tras il transferiment da bains immobigliars u da manaschis economics
Art. 851 F. Extrada dal successur legal
Art. 852 A. Cumprova da la commembranza
Art. 853 B. Certificats da participaziun
Art. 854 C. Egualitad giuridica
Art. 855 D. Dretgs / I. Dretg da votar
Art. 856 D. Dretgs / II. Dretg da controlla dals associads / 1. Communicaziun da la bilantscha
Art. 857 D. Dretgs / II. Dretg da controlla dals associads / 2. Dar infurmaziuns
Art. 8581D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 1. ...
Art. 859 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 2. Princips da la repartiziun
Art. 860 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 3. Obligaziun da furmar e d’augmentar in fond da reservas
Art. 861 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 4. Retgav net tar associaziuns per credits
Art. 862 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 5. Fond per intents da prevenziun
Art. 863 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 6. Autras reservas
Art. 864 D. Dretgs / IV. Dretg vi da la facultad da l’associaziun / 1. A norma dals statuts
Art. 865 D. Dretgs / IV. Dretg vi da la facultad da l’associaziun / 2. Tenor lescha
Art. 866 E. Obligaziuns / I. Buna fai
Art. 867 E. Obligaziuns / II. Contribuziuns e prestaziuns
Art. 868 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 1. Da l’associaziun
Art. 869 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / a. Responsabladad illimitada
Art. 870 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / b. Responsabladad limitada
Art. 871 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / c. Obligaziun da far in pajament supplementar
Art. 872 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / d. Restricziuns inadmissiblas
Art. 873 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / e. Procedura en cas da concurs
Art. 874 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / f. Midada da las disposiziuns da responsabladad
Art. 875 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / g. Responsabladad da novs associads
Art. 876 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / h. Responsabladad suenter l’extrada u suenter la dissoluziun
Art. 877 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / i. Annunzia d’entradas e d’extradas a l’uffizi dal register da commerzi
Art. 878 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / k. Surannaziun da la responsabladad
Art. 879 A. Radunanza generala / I. Cumpetenzas
Art. 880 A. Radunanza generala / II. Votaziun per correspundenza
Art. 881 A. Radunanza generala / III. Convocaziun / 1. Dretgs ed obligaziuns
Art. 882 A. Radunanza generala / III. Convocaziun / 2. Furma
Art. 883 A. Radunanza generala / III. Convocaziun / 3. Objects da tractativa
Art. 884 A. Radunanza generala / III. Convocaziun / 4. Radunanza da tut ils associads
Art. 885 A. Radunanza generala / IV. Dretg da votar
Art. 886 A. Radunanza generala / V. Represchentanza
Art. 887 A. Radunanza generala / VI. Exclusiun dal dretg da votar
Art. 888 A. Radunanza generala / VII. Deliberaziun / 1. En general
Art. 889 A. Radunanza generala / VII. Deliberaziun / 2. En cas d’in augment da las prestaziuns dals associads
Art. 890 A. Radunanza generala / VIII. Revocaziun da l’administraziun e dal post da revisiun
Art. 891 A. Radunanza generala / IX. Contestaziun dals conclus da la radunanza generala
Art. 892 A. Radunanza generala / X. Radunanza da delegads
Art. 893 A. Radunanza generala / XI. Disposiziuns excepziunalas per associaziuns d’assicuranza
Art. 894 B. Administraziun / I. Elegibladad / 1. Commembranza
Art. 8951B. Administraziun / I. Elegibladad / 2. ...
Art. 896 B. Administraziun / II. Perioda d’uffizi
Art. 897 B. Administraziun / III. Giunta d’administraziun
Art. 8981B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 1. En general
Art. 899 B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 2. Dimensiun e restricziun
Art. 899a1B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 3. Contracts tranter l’associaziun e ses represchentant
Art. 900 B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 4. Suttascripziun
Art. 901 B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 5. Inscripziun
Art. 902 B. Administraziun / V. Obligaziuns / 1. En general
Art. 903 B. Administraziun / V. Obligaziuns / 2. Obligaziun d’annunzia en cas da surdebitaziun ed en cas da perdita da chapital
Art. 904 B. Administraziun / VI. Restituziun da pajaments
Art. 905 B. Administraziun / VII. Suspensiun e revocaziun
Art. 9061C. Post da revisiun / I. En general
Art. 9071C. Post da revisiun / II. Controlla dal register d’associads
Art. 9081D. Mancanzas en l’organisaziun
Art. 909 e 9101
Art. 911 A. Motivs da dissoluziun
Art. 912 B. Annunzia a l’uffizi dal register da commerzi
Art. 913 C. Liquidaziun, repartiziun da la facultad
Art. 9141D. ...
Art. 915 E. Surpigliada tras ina corporaziun dal dretg public
Art. 9161A. Responsabladad vers l’associaziun
Art. 917 B. Responsabladad vers l’associaziun, vers ils associads e vers ils crediturs
Art. 918 C. Solidaritad e regress
Art. 9191D. Surannaziun
Art. 920 E. En cas d’associaziuns da credit e d’assicuranza
Art. 921 A. Premissas
Art. 922 B. Organisaziun / I. Radunanza da delegads
Art. 923 B. Organisaziun / II. Administraziun
Art. 924 B. Organisaziun / III. Surveglianza. Contestaziun
Art. 925 B. Organisaziun / IV. Exclusiun da novas obligaziuns
Art. 926
Art. 927 A. Intent ed organisaziun / I. En general
Art. 928 A. Intent ed organisaziun / II. Responsabladad
Art. 929 A. Intent ed organisaziun / III. Ordinaziun / 1. En general
Art. 929a1A. Intent ed organisaziun / III. Ordinaziun / 2. En cas da la gestiun dal register da commerzi cun agid da l’informatica
Art. 930 A. Intent ed organisaziun / IV. Publicitad
Art. 931 A. Intent ed organisaziun / V. Fegl uffizial da commerzi
Art. 931a1B. Inscripziuns / I. Annunzia
Art. 932 B. Inscripziuns / II. Cumenzament da l’effect
Art. 933 B. Inscripziuns / III. Effects
Art. 9341B. Inscripziuns / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 1. Dretg ed obligaziun
Art. 935 B. Inscripziuns / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 2. Filialas
Art. 936 B. Inscripziuns / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 3. Disposiziuns executivas
Art. 936a1B. Inscripziuns / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 4. Numer d’identificaziun
Art. 937 B. Inscripziuns / V. Midadas 
Art. 9381B. Inscripziuns / VI. Extincziun / 1. Obligaziun da far l’extincziun
Art. 938a1B. Inscripziuns / VI. Extincziun / 2. Extincziun d’uffizi
Art. 938b1B. Inscripziuns / VI. Extincziun / 3. Organs ed autorisaziuns da represchentanza
Art. 939 B. Inscripziuns / VII. Concurs da societads commerzialas e d’associaziuns
Art. 940 B. Inscripziuns / VIII. Obligaziuns da l’administratur dal register da commerzi / 1. Obligaziun d’examinar
Art. 941 B. Inscripziuns / VIII. Obligaziuns da l’administratur dal register da commerzi / 2. Admoniziun. Inscripziun d’uffizi
Art. 941a1B. Inscripziuns / VIII. Obligaziuns da l’administratur dal register da commerzi / 3. Assegnaziun al derschader u a l’autoritad da surveglianza
Art. 942 B. Inscripziuns / IX. Negligientscha da las prescripziuns / 1. Responsabladad per donns
Art. 943 B. Inscripziuns / IX. Negligientscha da las prescripziuns / 2. Multas disciplinaras
Art. 928b1C. Bancas da datas centralas
Art. 928c1D. Numer d’assicuranza da la AVS e numer persunal
Art. 944 A. Princips per furmar firmas / I. Disposiziuns generalas
Art. 945 A. Princips per furmar firmas / II. Interpresas singulas / 1. Cuntegn principal
Art. 946 A. Princips per furmar firmas / II. Interpresas singulas / 2. Exclusivitad da la firma inscritta
Art. 947 e 9481
Art. 9491
Art. 9501A. Princips per furmar firmas / III. Firmas societaras / 1. Furmaziun da la firma
Art. 9511A. Princips per furmar firmas / III. Firmas societaras / 2. Exclusivitad da la firma inscritta
Art. 952 A. Princips per furmar firmas / IV. Filialas
Art. 9531A. Princips per furmar firmas / V. ...
Art. 954 A. Princips per furmar firmas / VI. Midada dal num
Art. 954a1B. Obligaziun da duvrar la firma ed il num
Art. 955 C. Surveglianza
Art. 955a1D. Resalva d’autras prescripziuns federalas
Art. 956 E. Protecziun da la firma
Art. 957 A. Obligaziun da far ina contabilitad e da render quint
Art. 957a B. Contabilitad
Art. 958 C. Rendaquint / I. Intent e cuntegn
Art. 958a C. Rendaquint / II. Basas dal rendaquint / 1. Supposiziun da la cuntinuaziun da l’interpresa
Art. 958b C. Rendaquint / II. Basas dal rendaquint / 2. Cunfinaziun temporala e materiala
Art. 958c C. Rendaquint / III. Princips dal rendaquint regular
Art. 958d C. Rendaquint / IV. Preschentaziun, valuta e lingua
Art. 958e D. Publicaziun ed invista
Art. 958f E. Manar e conservar ils cudeschs da fatschenta
Art. 959 A. Bilantscha / I. Intent da la bilantscha, obligaziun ed abilitad da far ina bilantscha
Art. 959a A. Bilantscha / II. Structura minimala
Art. 959b B. Quint economic; structura minimala
Art. 959c C. Agiunta
Art. 960 D. Valitaziun / I. Princips
Art. 960a D. Valitaziun / II. Activas / 1. En general
Art. 960b D. Valitaziun / II. Activas / 2. Activas cun pretschs da martgà observabels
Art. 960c D. Valitaziun / II. Activas / 3. Provisiuns e servetschs betg facturads
Art. 960d D. Valitaziun / II. Activas / 4. Facultad d’investiziun
Art. 960e D. Valitaziun / III. Debits
Art. 961 A. Pretensiuns supplementaras envers il rapport da gestiun
Art. 961a B. Indicaziuns supplementaras en l’agiunta dal quint annual
Art. 961b C. Quint da la circulaziun dals daners
Art. 961c D. Rapport da situaziun
Art. 961d E. Facilitaziun en consequenza dal quint dal concern
Art. 962 A. En general
Art. 962a B. Standards da rendaquint renconuschids
Art. 963 A. Obligaziun da far il quint
Art. 963a B. Liberaziun da l’obligaziun da far il quint
Art. 963b C. Standards da rendaquint renconuschids
Art. 9641
Art. 965 A. Noziun da la vaglia
Art. 966 B. Obligaziun sin basa d’ina vaglia
Art. 967 C. Transferiment da la vaglia / I. Furma generala
Art. 968 C. Transferiment da la vaglia / II. Indossament / 1. Furma
Art. 969 C. Transferiment da la vaglia / II. Indossament / 2. Effect
Art. 970 D. Conversiun
Art. 971 E. Annullaziun / I. Cundiziuns
Art. 972 E. Annullaziun / II. Procedura, effect
Art. 973 F. Prescripziuns spezialas
Art. 973a1G. Deposit collectiv, certificat global e dretgs da vaglias / I. Deposit collectiv da vaglias
Art. 973b1G. Deposit collectiv, certificat global e dretgs da vaglias / II. Certificat global
Art. 973c1G. Deposit collectiv, certificat global e dretgs da vaglias / III. Dretgs da vaglias
Art. 974 A. Noziun
Art. 975 B. Mussament dal dretg dal creditur / I. Regla generala
Art. 976 B. Mussament dal dretg dal creditur / II. Mussament sulettamain pervia dal possess
Art. 977 C. Annullaziun
Art. 978 A. Noziun
Art. 979 B. Objecziuns dal debitur / I. En general
Art. 980 B. Objecziuns dal debitur / II. En cas da cupons da tschains al possessur
Art. 981 C. Annullaziun / I. En general / 1. Dumonda
Art. 982 C. Annullaziun / I. En general / 2. Scumond da pajar
Art. 983 C. Annullaziun / I. En general / 3. Clom public, termin d’annunzia
Art. 984 C. Annullaziun / I. En general / 4. Moda da la publicaziun
Art. 985 C. Annullaziun / I. En general / 5. Effects / a. En cas da la preschentaziun dal document
Art. 986 C. Annullaziun / I. En general / 5. Effects / b. Sch’il document na vegn betg preschentà
Art. 987 C. Annullaziun / II. En cas da cupons en spezial
Art. 988 C. Annullaziun / III. En cas da bancnotas e da titels sumegliants
Art. 9891D. Brev ipotecara e brev da rendita
Art. 990
Art. 991 1. Cuntegn da la cambiala
Art. 992 2. Mancanza da parts dal cuntegn
Art. 993 3. Spezias da cambialas
Art. 994 4. Lieus da pajament. Midada dal domicil
Art. 995 5. Empermischun da tschains
Art. 996 6. Indicaziuns differentas da la summa
Art. 997 7. Suttascripziuns da persunas incapablas da s’obligar
Art. 998 8. Suttascripziun senza autorisaziun
Art. 999 9. Responsabladad da l’emittent
Art. 1000 10. Cambiala en blanco
Art. 1001 1. Transferibilitad
Art. 1002 2. Pretensiuns
Art. 1003 3. Furma
Art. 1004 4. Effects / a. Funcziun da transferiment
Art. 1005 4. Effects / b. Funcziun da garanzia
Art. 1006 4. Effects / c. Legitimaziun dal possessur
Art. 1007 5. Objecziuns
Art. 1008 6. Indossament per procura
Art. 1009 7. Indossament d’impegnaziun
Art. 1010 8. Indossament suenter la scadenza u suenter la protesta
Art. 1011 1. Dretg da preschentaziun
Art. 1012 2. Cumond e scumond da preschentaziun
Art. 1013 3. Obligaziun da preschentar las cambialas emessas a vista per in tschert temp
Art. 1014 4. Segunda preschentaziun
Art. 1015 5. Furma da l’acceptaziun
Art. 1016 6. Restricziuns da l’acceptaziun
Art. 1017 7. Domicil e lieu da pajament
Art. 1018 8. Effect da l’acceptaziun / a. En general
Art. 1019 8. Effect da l’acceptaziun / b. En cas da stritgada
Art. 1020 1. Avallants
Art. 1021 2. Furma
Art. 1022 3. Effects
Art. 1023 1. En general
Art. 1024 2. Cambialas a vista
Art. 1025 3. Cambialas emessas a vista per in tschert temp
Art. 1026 4. Calculaziun dals termins
Art. 1027 5. Calculaziun dal temp tenor il stil vegl
Art. 1028 1. Preschentaziun per il pajament
Art. 1029 2. Dretg da survegnir ina quittanza. Pajament parzial
Art. 1030 3. Pajament anticipà e pajament a la scadenza
Art. 1031 4. Pajament en valuta estra
Art. 1032 5. Deposit
Art. 103311. Regress dal possessur
Art. 1034 2. Protesta / a. Termins e pretensiuns
Art. 1035 2. Protesta / b. Cumpetenza
Art. 1036 2. Protesta / c. Cuntegn
Art. 1037 2. Protesta / d. Furma
Art. 1038 2. Protesta / e. En cas d’ina acceptaziun parziala
Art. 1039 2. Protesta / f. Cunter pliras persunas
Art. 1040 2. Protesta / g. Copia dal document da protesta
Art. 1041 2. Protesta / h. Protesta manglusa
Art. 1042 3. Infurmaziun
Art. 1043 4. Dispensa da la protesta
Art. 1044 5. Responsabladad solidarica dals obligads a la cambiala
Art. 1045 6. Cuntegn dal regress / a. Dal possessur
Art. 1046 6. Cuntegn dal regress / b. Dal pajader
Art. 1047 6. Cuntegn dal regress / c. Dretg da consegnar la cambiala, la protesta e la quittanza
Art. 1048 6. Cuntegn dal regress / d. En cas d’ina acceptaziun parziala
Art. 1049 6. Cuntegn dal regress / e. Cambiala retratga
Art. 1050 7. Pregiudicaziun / a. En general
Art. 1051 7. Pregiudicaziun / b. Forza superiura
Art. 1052 7. Pregiudicaziun / c. Enritgiment nungiustifitgà
Art. 1053
Art. 1054 1. Prescripziuns generalas
Art. 1055 2. Acceptaziun per intervenziun / a. Premissas. Posiziun dal possessur
Art. 1056 2. Acceptaziun per intervenziun / b. Furma
Art. 1057 2. Acceptaziun per intervenziun / c. Responsabladad da l’acceptader per intervenziun, effects sin il dretg da prender regress
Art. 1058 3. Pajament per intervenziun / a. Premissas
Art. 1059 3. Pajament per intervenziun / b. Obligaziun dal possessur
Art. 1060 3. Pajament per intervenziun / c. Consequenzas da la refusa
Art. 1061 3. Pajament per intervenziun / d. Dretg da consegnar la cambiala, la protesta e la quittanza
Art. 1062 3. Pajament per intervenziun / e. Transferiment dals dretgs dal possessur, plirs pajaments per intervenziun
Art. 1063 1. Duplicats / a. Dretg da plirs duplicats
Art. 1064 1. Duplicats / b. Relaziuns dals duplicats tranter els
Art. 1065 1. Duplicats / c. Remartga d’acceptaziun
Art. 1066 2. Copias / a. Furma ed effects
Art. 1067 2. Copias / b. Consegna da l’original
Art. 1068
Art. 1069 1. Termins
Art. 1070 2. Interrupziun / a. Motivs
Art. 1071 2. Interrupziun / b. Effects
Art. 1072 1. Mesiras preventivas
Art. 1073 2. Possessur enconuschent
Art. 1074 3. Possessur nunenconuschent / a. Obligaziuns dal petent
Art. 1075 3. Possessur nunenconuschent / b. Introducziun da l’invitaziun
Art. 1076 3. Possessur nunenconuschent / c. Termins
Art. 1077 3. Possessur nunenconuschent / d. Publicaziun
Art. 1078 4. Effect / a. En cas che la cambiala vegn preschentada
Art. 1079 4. Effect / b. En cas che la cambiala na vegn betg preschentada
Art. 1080 5. Disposiziuns giudizialas
Art. 1081 1. Disposiziuns concernent ils termins / a. Firads
Art. 1082 1. Disposiziuns concernent ils termins / b. Calculaziun dals termins
Art. 1083 1. Disposiziuns concernent ils termins / c. Exclusiun da dis da respect
Art. 1084 2. Lieu, nua che acts che concernan la cambiala vegnan exequids
Art. 1085 3. Suttascripziun cun agen maun, suttascripziun da tschorvs
Art. 1086 1. L’abilitad da s’obligar cun ina cambiala
Art. 1087 2. Furma e termins per decleraziuns da cambiala / a. En general
Art. 1088 2. Furma e termins per decleraziuns da cambiala / b. Acts per exequir e per mantegnair ils dretgs concernent la cambiala
Art. 1089 2. Furma e termins per decleraziuns da cambiala / c. Execuziun dal regress
Art. 1090 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / a. En general
Art. 1091 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / b. Acceptaziun parziala e pajament parzial
Art. 1092 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / c. Pajament
Art. 1093 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / d. Plant pervia d’enritgiment nungiustifitgà
Art. 1094 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / e. Transferiment da la garanzia
Art. 1095 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / f. Annullaziun
Art. 1096 1. Cuntegn da l’atgna cambiala
Art. 1097 2. Mancanza da parts dal cuntegn
Art. 1098 3. Renviament a la cambiala tratga
Art. 1099 4. Responsabladad da l’emittent, preschentaziun a vista
Art. 1100 1. Cuntegn dal schec
Art. 1101 2. Mancanza da parts dal cuntegn
Art. 1102 3. Obligaziun da pajar passiva
Art. 1103 4. Necessitad da garanzia
Art. 1104 5. Exclusiun da l’acceptaziun
Art. 1105 6. Designaziun dal remittent
Art. 1106 7. Remartga da tschains
Art. 1107 8. Lieus da pajament. Schec domicilià
Art. 1108 1. Transferibilitad
Art. 1109 2. Cuntegn dal schec
Art. 1110 3. Legitimaziun dal possessur
Art. 1111 4. Schec al possessur
Art. 1112 5. Schec ch’è ì a perder
Art. 1113 6. Dretgs che derivan da l’indossament suenter la scadenza u suenter la protesta
Art. 1114
Art. 1115 1. Scadenza
Art. 1116 2. Preschentaziun per il pajament
Art. 1117 3. Calculaziun dal temp tenor il stil vegl
Art. 1118 4. Preschentaziun ad in post da rendaquint
Art. 1119 5. Revocaziun / a. En general
Art. 1120 5. Revocaziun / b. En cas da mort, d’inabilitad d’agir, da concurs
Art. 1121 6. Examinaziun dals indossaments
Art. 1122 7. Pajament en valuta estra
Art. 1123 1. Schec cruschà / a. Noziun
Art. 1124 1. Schec cruschà / b. Effects
Art. 1125 2. Schec da scuntrada / a. En general
Art. 1126 2. Schec da scuntrada / b. Dretgs dal possessur en cas da concurs, da sistida dals pajaments, d’execuziun sfurzada
Art. 1127 2. Schec da scuntrada / c. Dretgs dal possessur en cas da refusa da la bunificaziun u da la gulivaziun
Art. 1128 1. Dretgs da regress dal possessur
Art. 1129 2. Far protesta, termins
Art. 1130 3. Cuntegn da la pretensiun da regress
Art. 1131 4. Resalva da la forza superiura
Art. 1132
Art. 1133
Art. 1134
Art. 1135 1. Noziun dal «banchier»
Art. 1136 2. Disposiziuns concernent ils termins / a. Firads
Art. 1137 2. Disposiziuns concernent ils termins / b. Calculaziun dals termins
Art. 1138 1. Obligaziun da pajar passiva
Art. 1139 2. Furma e termins per decleraziuns da schec
Art. 1140 3. Effect da la decleraziun da schec / a. Dretg dal lieu d’emissiun
Art. 1141 3. Effect da la decleraziun da schec / b. Dretg dal lieu da pajament
Art. 1142 3. Effect da la decleraziun da schec / c. Dretg dal domicil
Art. 1143
Art. 1144
Art. 1145 A. En general / I. Premissas
Art. 1146 A. En general / II. Objecziuns dal debitur
Art. 1147 B. Titels che sumeglian cambialas / I. Assegnaziuns a l’ordra / 1. En general
Art. 1148 B. Titels che sumeglian cambialas / I. Assegnaziuns a l’ordra / 2. Nagina preschentaziun obligatorica
Art. 1149 B. Titels che sumeglian cambialas / I. Assegnaziuns a l’ordra / 3. Effects da l’acceptaziun
Art. 1150 B. Titels che sumeglian cambialas / I. Assegnaziuns a l’ordra / 4. Nagina scussiun da cambialas
Art. 1151 B. Titels che sumeglian cambialas / II. Empermischun da pajar a l’ordra
Art. 1152 C. Auters titels indossabels
Art. 1153 A. Cuntegna dal titel
Art. 1154 B. Il certificat da pegn
Art. 1155 C. Impurtanza da las prescripziuns formalas
Art. 11561
Art. 1157 A. Premissas
Art. 1158 B. Represchentant da la cuminanza / I. Nominaziun
Art. 1159 B. Represchentant da la cuminanza / II. Cumpetenzas / 1. En general
Art. 1160 B. Represchentant da la cuminanza / II. Cumpetenzas / 2. Controlla dal debitur
Art. 1161 B. Represchentant da la cuminanza / II. Cumpetenzas / 3. En cas d’emprests ch’èn garantids tras pegns
Art. 1162 B. Represchentant da la cuminanza / III. Extincziun dal plainpudair
Art. 1163 B. Represchentant da la cuminanza / IV. Custs
Art. 1164 C. Radunanza dals crediturs / I. En general
Art. 1165 C. Radunanza dals crediturs / II. Convocaziun / 1. En general
Art. 1166 C. Radunanza dals crediturs / II. Convocaziun / 2. Prorogaziun
Art. 1167 C. Radunanza dals crediturs / III. Reuniun / 1. Dretg da votar
Art. 1168 C. Radunanza dals crediturs / III. Reuniun / 2. Represchentanza da singuls crediturs d’emprest
Art. 1169 C. Radunanza dals crediturs / IV. Prescripziuns da procedura
Art. 1170 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 1. Admissibladad e maioritad necessaria / a. En cas d’ina suletta cuminanza
Art. 1171 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 1. Admissibladad e maioritad necessaria / b. En cas da pliras cuminanzas
Art. 1172 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 1. Admissibladad e maioritad necessaria / c. Constataziun da la maioritad
Art. 1173 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 2. Restricziuns / a. En general
Art. 1174 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 2. Restricziuns / b. Tractament egual
Art. 11751D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 2. Restricziuns / c. Status e bilantscha
Art. 1176 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 3. Approvaziun / a. En general
Art. 1177 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 3. Approvaziun / b. Premissas
Art. 1178 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 3. Approvaziun / c. Recurs
Art. 1179 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 3. Approvaziun / d. Revocaziun
Art. 1180 D. Conclus da la cuminanza / II. Auters conclus / 1. Plainpudair dal represchentant da la cuminanza
Art. 1181 D. Conclus da la cuminanza / II. Auters conclus / 2. Auters cas
Art. 1182 D. Conclus da la cuminanza / II. Auters conclus / 3. Contestaziun
Art. 1183 E. Cas spezials / I. Concurs dal debitur
Art. 1184 E. Cas spezials / II. Concordat
Art. 1185 E. Cas spezials / III. Emprests d’interpresas da viafier u da navigaziun
Art. 1186 F. Dretg stringent F. Dretg stringent

F. Dretg stringent

1 Ils dretgs che la lescha attribuescha a la cuminanza dals crediturs ed al represchentant da quels na pon ni vegnir exclus ni vegnir limitads tras las cundiziuns d’emprest u tras cunvegnas spezialas tranter ils crediturs ed il debitur.

2 Resalvadas restan las disposiziuns pli rigurusas da las cundiziuns d’emprest che pertutgan il proceder da la radunanza dals crediturs per cuntanscher ils conclus.


1 Versiun tenor la cifra I da la LF dal 1. d’avr. 1949, en vigur dapi il 1. da schan. 1950 (AS 1949 I 791 801; BBl 1947 III 869). Guardar las disposiziuns finalas da quest chapitel (segund chapitel dal titel XXXIV) a la fin dal DO.

  Disposiziuns transitoricas da la Lescha federala dals 30 da mars 1911

I. Il titel final dal Cudesch civil svizzer1 vegn midà sco suonda:

...2

II. Questa lescha entra en vigur il 1. da schaner 1912.

Il Cussegl federal è incumbensà da publitgar questa lescha sin basa da las disposiziuns da la Lescha federala dals 17 da zercladur 18743 concernent la votaziun dal pievel davart leschas federalas e davart conclus federals.


1 SR 210
2 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 27 317.
3 [BS 1 173; AS 1962 789 art. 11 al. 3, 1978 712 art. 89 lit. b]

  Disposiziuns finalas da la midada dals 23 da mars 19621 

Art. 1 A. Privilegi da concurs

A. Privilegi da concurs

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1962 1047.

Art. 2 B. Concurrenza illoiala

B. Concurrenza illoiala

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1962 1047.

Art. 3 C. Dretg transitoric

C. Dretg transitoric

1 Ils artitgels 226f, 226g, 226h, 226i e 226k1 vegnan er applitgads per contracts da pajament en ratas ch’èn vegnids fatgs avant che questa lescha è entrada en vigur.

2 Per contracts cun pajaments en ratas anticipadas ch’èn vegnids fatgs avant che questa lescha è entrada en vigur vegn applitgà mo l’artitgel 226k. Tals contracts ston dentant vegnir adattads entaifer 1 onn a las disposiziuns da l’artitgel 227b, cas cuntrari perdan els lur vigur ed i sto vegnir pajà ora al cumprader ses entir dabun, inclusiv tut ils tschains e tut las bunificaziuns.


1 Quests artitgels èn ussa abolids.

Art. 4 D. Entrada en vigur D. Entrada en vigur

D. Entrada en vigur

Il Cussegl federal fixescha il termin che questa lescha entra en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 23 da mars 1962, en vigur dapi il 1. da schan. 1963 (AS 1962 1047; BBl 1960 I 523).

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 16 da december 20051 

Art. 1 A. Regla generala

A. Regla generala

1 Il titel final dal Cudesch civil svizzer vala per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 Il mument che la nova lescha entra en vigur vegnan sias disposiziuns applitgablas per societads existentas.

Art. 2 B. Termin d’adattaziun

B. Termin d’adattaziun

1 Societads cun responsabladad limitada ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur e che na correspundan dentant betg a las novas prescripziuns ston adattar entaifer 2 onns lur statuts e lur reglaments a las novas disposiziuns.

2 Disposiziuns dals statuts e dals reglaments che n’èn betg cumpatiblas cun il nov dretg restan en vigur fin a l’adattaziun, maximalmain dentant anc 2 onns.

3 Per societads cun responsabladad limitada ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur vegnan applitgads ils artitgels 808a ed 809 alinea 4 segunda frasa pir suenter ch’il termin per adattar ils statuts è scadì.

4 Societads anonimas ed associaziuns ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur e da las qualas la firma na correspunda betg a las novas prescripziuns legalas, ston adattar lur firma a las novas disposiziuns entaifer 2 onns. Suenter la scadenza da quest termin adatta il register da commerzi d’uffizi la firma.

Art. 3 C. Prestaziun dals apports

C. Prestaziun dals apports

1 Sch’i n’èn – en societads cun responsabladad limitada ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur – vegnids prestads nagins apports che correspundan a l’import d’emissiun da tut las quotas da basa, ston quels vegnir prestads entaifer 2 onns.

2 Fin ch’ils apports a l’import dal chapital da basa n’èn betg vegnids prestads cumplainamain, stattan ils associads buns tenor l’artitgel 802 da la versiun dals 18 da december 19361 dal Dretg d’obligaziuns.


1 AS 53 185

Art. 4 D. Certificats da participaziun e certificats da giudida

D. Certificats da participaziun e certificats da giudida

1 Participaziuns a societads cun responsabladad limitada, che han ina valur nominala e che vegnan decleradas tar las passivas da la bilantscha, che na dattan dentant nagin dretg da votar (certificats da participaziun), valan suenter la scadenza da 2 onns sco quotas da basa cun ils medems dretgs da facultad, sch’ellas na vegnan betg annulladas entaifer quest termin cun ina reducziun dal chapital. Sche las participaziuns vegnan annulladas, ston ils participants vertents vegnir indemnisads a l’import da la valur reala.

2 Ils conclus necessaris da la radunanza dals associads pon vegnir prendids cun la maioritad absoluta da las vuschs represchentadas, er sch’ils statuts prevesan insatge auter.

3 Per participaziuns a societads cun responsabladad limitada che na vegnan betg decleradas tar las passivas da la bilantscha vegnan applitgadas – suenter che questa lescha è entrada en vigur – las prescripziuns davart ils certificats da giudida, e quai er, sch’ellas èn designadas sco certificats da participaziun. Ellas na dastgan inditgar nagina valur nominala e ston vegnir designadas sco certificats da giudida. La designaziun dals titels ed ils statuts ston vegnir adattads entaifer 2 onns.

Art. 5 E. Atgnas quotas da basa

E. Atgnas quotas da basa

Sche societads cun responsabladad limitada han acquistà atgnas quotas da basa avant che questa lescha è entrada en vigur, ston ellas alienar quellas u annullar quellas tras ina reducziun dal chapital, uschenavant che las atgnas quotas da basa surpassan 10 pertschient dal chapital da basa.

Art. 6 F. Obligaziun da far pajaments supplementars

F. Obligaziun da far pajaments supplementars

1 Las obligaziuns statutaras da far pajaments supplementars ch’èn vegnidas fundadas avant l’entrada en vigur da questa lescha e che surpassan il dubel da la valur nominala da las quotas da basa, mantegnan lur valaivladad giuridica e pon vegnir reducidas mo en la procedura tenor l’artitgel 795c.

2 Suenter che questa lescha è entrada en vigur vegnan dal rest applitgadas las novas prescripziuns, uschia en spezial per incassar ils pajaments supplementars.

Art. 7 G. Post da revisiun

G. Post da revisiun

Las disposiziuns da questa lescha che concernan il post da revisiun valan a partir da l’emprim onn da gestiun che cumenza cun l’entrada en vigur da questa lescha u suenter.

Art. 8 H. Dretg da votar

H. Dretg da votar

1 Societads cun responsabladad limitada che han fixà – avant l’entrada en vigur da questa lescha – il dretg da votar independentamain da la valur nominala da las quotas da basa, na ston betg adattar las disposiziuns correspundentas a las pretensiuns da l’artitgel 806.

2 Sch’i vegnan edidas novas quotas da basa, sto l’artitgel 806 alinea 2 segunda frasa vegnir resguardà en mintga cas.

Art. 9 J. Adattaziun da las relaziuns da maioritad statutaras

J. Adattaziun da las relaziuns da maioritad statutaras

Sch’ina societad cun responsabladad limitada ha integrà – e quai mo cun repeter disposiziuns dal dretg vegl – prescripziuns en ils statuts che prevesan maioritads qualifitgadas per las deliberaziuns tras la radunanza dals associads, po la radunanza dals associads concluder entaifer 2 onns cun la maioritad absoluta da las vuschs represchentadas che questas disposiziuns vegnian adattadas al nov dretg.

Art. 10 K. Annullaziun d’aczias e da quotas da basa a chaschun d’ina sanaziun

K. Annullaziun d’aczias e da quotas da basa a chaschun d’ina sanaziun

Sch’il chapital d’aczias u sch’il chapital da basa è vegnì reducì a nulla ed alura puspè augmentà per intents da sanaziun, e quai avant l’entrada en vigur da questa lescha, van ils dretgs da commembranza dals acziunaris u dals associads anteriurs a perder tras l’entrada en vigur.

Art. 11 L. Exclusivitad da firmas inscrittas L. Exclusivitad da firmas inscrittas

L. Exclusivitad da firmas inscrittas

L’exclusivitad da firmas ch’èn vegnidas inscrittas en il register da commerzi avant che questa lescha è entrada en vigur sa giuditgescha tenor l’artitgel 951 da la versiun dals 18 da december 19361 dal Dretg d’obligaziuns.


1 AS 53 185


1 Integrà tras la cifra III da la LF dals 16 da dec. 2005 (dretg da ScRL sco er adattaziuns en il dretg d’aczias, en il dretg d’associaziun, en il dretg dal register da commerzi ed en il dretg da firmas), en vigur dapi il 1. da schan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).

  Disposiziun transitorica da la midada dals 17 da zercladur 20111 

La disposiziun da questa midada vala a partir da l’emprim onn da gestiun che cumenza cun l’entrada en vigur da questa midada u suenter.


1 AS 2011 5863; BBl 2008 1589

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 23 da december 20111 

Art. 1 A. Regla generala

A. Regla generala

1 Las disposiziuns dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 valan per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 A partir dal mument che las disposiziuns da la midada dals 23 da december 2011 entran en vigur, èn ellas applitgablas per las interpresas existentas.


1 SR 210

Art. 2 B. Contabilitad commerziala e rendaquint B. Contabilitad commerziala e rendaquint

B. Contabilitad commerziala e rendaquint

1 Las prescripziuns dal trentadusavel titel vegnan applitgadas per l’emprima giada per l’onn da gestiun che cumenza 2 onns suenter l’entrada en vigur da questa midada.

2 Per l’applicaziun da las disposiziuns davart il rendaquint d’interpresas pli grondas èn decisivs la summa da bilantscha, il retgav da la svieuta sco er las plazzas a temp cumplain en la media annuala dals 2 onns da gestiun che precedan l’entrada en vigur da questa midada.

3 Las disposiziuns davart il quint dal concern vegnan applitgadas per l’emprima giada per l’onn da gestiun che cumenza 3 onns suenter l’entrada en vigur da questa midada. Per la liberaziun da l’obligaziun da far in quint dal concern èn decisivs ils 2 onns da gestiun precedents.

4 Tar l’emprima applicaziun da las prescripziuns davart il rendaquint poi vegnir desistì da numnar las cifras dals onns precedents. Tar la segunda applicaziun ston vegnir inditgadas mo las cifras da l’onn precedent. Sch’i vegnan numnadas las cifras dals onns da gestiun precedents, poi vegnir renunzià a la cuntinuitad da la preschentaziun ed a la structura. En l’agiunta stoi vegnir rendì attent quest fatg.


1 AS 2012 6679; BBl 2008 1589

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 12 da december 20141 

Art. 1 A. Regla generala

A. Regla generala

1 Ils artitgels 1–4 dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 valan per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 A partir dal mument che las disposiziuns da la midada dals 12 da december 2014 entran en vigur, èn ellas applitgablas per las societads existentas.


1 SR 210

Art. 2 B. Adattaziun dals statuts e dals reglaments

B. Adattaziun dals statuts e dals reglaments

1 Societads ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che la midada dals 12 da december 2014 entra en vigur, ma che na correspundan betg a las novas prescripziuns, ston adattar lur statuts e lur reglaments entaifer 2 onns a las novas disposiziuns.

2 Las disposiziuns dals statuts e dals reglaments che n’èn betg cumpatiblas cun il dretg nov restan en vigur fin a l’adattaziun, maximalmain dentant anc 2 onns.

Art. 3 C. Obligaziuns d’annunzia C. Obligaziuns d’annunzia

C. Obligaziuns d’annunzia

1 Persunas che tegnan gia aczias al possessur il mument che la midada dals 12 da december 2014 entra en vigur, ston ademplir las obligaziuns d’annunzia che valan tenor ils artitgels 697i e 697j per l’acquist d’aczias.

2 Il termin per la perdita dals dretgs da facultad (art. 697m al. 3) scada en quest cas 6 mais suenter l’entrada en vigur da la midada dals 12 da december 2014.


1 AS 2015 1389; BBl 2014 605

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 25 da settember 20151 

Art. 1 A. Regla generala

A. Regla generala

1 Ils artitgels 1–4 dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 valan per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 A partir dal mument che las disposiziuns da la midada dals 25 da settember 2015 entran en vigur, èn ellas applitgablas per las unitads giuridicas existentas.


1 SR 210

Art. 2 B. Adattaziun da firmas inscrittas

B. Adattaziun da firmas inscrittas

Societads collectivas, societads commanditaras e societads acziunaras commanditaras, las qualas èn inscrittas en il register da commerzi il mument da l’entrada en vigur da la midada dals 25 da settember 2015 e da las qualas la firma na correspunda betg a las prescripziuns da questa midada dals 25 da settember 2015, pon manar vinavant lur firma senza midadas, uschè ditg ch’ils artitgels 947 e 948 dal dretg vertent na pretendan betg ina midada.

Art. 3 C. Exclusivitad da la firma inscritta C. Exclusivitad da la firma inscritta

C. Exclusivitad da la firma inscritta

Sche la firma d’ina societad collectiva, d’ina societad commanditara u d’ina societad acziunara commanditara era vegnida inscritta en il register da commerzi avant l’entrada en vigur da la midada dals 25 da settember 2015, vegn sia exclusivitad giuditgada tenor l’artitgel 946 dretg actual e tenor l’artitgel 951 dal dretg anteriur.


1 AS 2016 1507; BBl 2014 9305

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 21 da zercladur 20191 

Art. 1 A. Disposiziuns generalas

A. Disposiziuns generalas

1 Ils artitgels 1–4 dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 valan per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 A partir dal mument che las disposiziuns da la midada dals 21 da zercladur 2019 entran en vigur, èn ellas applitgablas per las societads existentas.


1 SR 210

Art. 2 B. Annunzia dals cas excepziunals a l’uffizi dal register da commerzi

B. Annunzia dals cas excepziunals a l’uffizi dal register da commerzi

Societads anonimas e societads acziunaras commanditaras cun aczias al possessur, che han quotà titels da participaziun a la bursa u che han aczias al possessur ch’èn concepidas sco vaglias contabilisadas, ston dumandar l’uffizi dal register da commerzi – entaifer 18 mais dapi l’entrada en vigur da l’artitgel 622 alinea 1bis – da far l’inscripziun tenor l’artitgel 622 alinea 2bis.

Art. 3 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 1. Champ d’applicaziun

C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas

1. Champ d’applicaziun

Ils artitgels 4–8 valan per societads che n’han betg quotà titels da participaziun a la bursa e che n’han naginas aczias al possessur ch’èn concepidas sco vaglias contabilisadas, sco er per societads che n’han betg dumandà l’inscripziun tenor l’artitgel 622 alinea 2bis.

Art. 4 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 2. Conversiun d’aczias al possessur en aczias al num

2. Conversiun d’aczias al possessur en aczias al num

1 Sche societads anonimas e societads acziunaras commanditaras han – suenter 18 mais dapi l’entrada en vigur da l’artitgel 622 alinea 1bis – anc aczias al possessur che n’èn betg vegnidas inscrittas tenor l’artitgel 622 alinea 2bis, vegnan quellas convertidas tras lescha en aczias al num. La conversiun s’effectuescha envers mintga persuna, independentamain d’eventualas disposiziuns statutaras d’in auter cuntegn u d’inscripziuns en il register da commerzi ed independentamain dal fatg, sche titels da las aczias èn vegnids emess u betg.

2 L’uffizi dal register da commerzi mida d’uffizi las inscripziuns che resultan da l’alinea 1. El inscriva er ina remartga ch’ils mussaments cuntegnian indicaziuns che divergeschan da l’inscripziun.

3 Las aczias convertidas mantegnan lur valur nominala, lur quota da liberaziun sco er lur qualitads areguard il dretg da votar ed areguard las pretensiuns patrimonialas. Lur transmissibladad n’è betg limitada.

Art. 5 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 3. Adattaziun dals statuts ed inscripziun en il register da commerzi

3. Adattaziun dals statuts ed inscripziun en il register da commerzi

1 Las societads anonimas e las societads acziunaras commanditaras, da las qualas las aczias èn vegnidas convertidas, ston adattar ils statuts a la conversiun a chaschun da la proxima midada dals statuts.

2 Fin che questa adattaziun n’è betg vegnida fatga, refusa l’uffizi dal register da commerzi mintga annunzia da laschar inscriver in’autra midada dals statuts en il register da commerzi.

3 Sch’ina societad ha titels da participaziun quotads a la bursa u sche sias aczias convertidas èn concepidas sco vaglias contabilisadas, na sto ella betg adattar ses statuts, premess che:

a.
la radunanza generala concludia da converter las aczias convertidas en aczias al possessur senza midar il dumber, la valur nominala u la categoria da las aczias; e
b.
la societad pretendia l’inscripziun tenor l’artitgel 622 alinea 2bis.

4 Sche la societad ha adattà ils statuts a la conversiun tenor l’alinea 1 u sch’ina adattaziun n’è betg necessaria tenor l’alinea 3, stizza l’uffizi dal register da commerzi la remartga tenor l’artitgel 4 alinea 2.

Art. 6 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 4. Actualisaziun dal register da las aczias e suspensiun da dretgs

4. Actualisaziun dal register da las aczias e suspensiun da dretgs

1 Suenter la conversiun d’aczias al possessur en aczias al num inscriva la societad en il register da las aczias ils acziunaris che han ademplì lur obligaziun d’annunzia previsa en l’artitgel 697i dal dretg vertent.

2 Ils dretgs da commembranza dals acziunaris che n’han betg ademplì l’obligaziun d’annunzia èn suspendids, ed ils dretgs patrimonials van a perder. Il cussegl d’administraziun procura che nagins acziunaris na fetschian diever da lur dretgs violond questa disposiziun.

3 En il register da las aczias vegni inscrit che quests acziunaris n’hajan betg ademplì l’obligaziun d’annunzia e ch’els na possian betg far diever dals dretgs ch’èn colliads cun las aczias.

Art. 7 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 5. Annunzia posteriura

5. Annunzia posteriura

1 Acziunaris che n’han betg ademplì lur obligaziun d’annunzia tenor l’artitgel 697i dal dretg vertent e dals quals las aczias al possessur èn vegnidas convertidas en aczias al num tenor l’artitgel 4, pon dumandar la dretgira – entaifer 5 onns suenter l’entrada en vigur da l’artitgel 622 alinea 1bis e cun il consentiment precedent da la societad – da vegnir inscrits en il register da las aczias da la societad. La dretgira accepta la dumonda, sche l’acziunari cumprova sia qualitad d’acziunari.

2 La dretgira decida en la procedura summarica. L’acziunari sto pajar ils custs da dretgira.

3 Sche la dretgira accepta la dumonda, fa la societad l’inscripziun. Ils acziunaris pon far valair ils dretgs patrimonials che resultan a partir da quest mument.

Art. 8 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 6. Perdita definitiva da la qualitad d’acziunari C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 6. Perdita definitiva da la qualitad d’acziunari

6. Perdita definitiva da la qualitad d’acziunari

1 Aczias d’acziunaris che n’han – entaifer 5 onns suenter l’entrada en vigur da l’artitgel 622 alinea 1bis – betg dumandà la dretgira da vegnir inscrits en il register da las aczias da la societad tenor l’artitgel 7, daventan tras lescha nunvalaivlas. Ils acziunaris perdan lur dretgs ch’èn colliads cun las aczias. Las aczias nunvalaivlas vegnan remplazzadas tras atgnas aczias.

2 Acziunaris, dals quals las aczias èn daventadas nunvalaivlas senza atgna culpa, pon far valair in dretg d’indemnisaziun envers la societad entaifer 10 onns suenter il mument che las aczias daventan nunvalaivlas, sch’els cumprovan ch’els avevan la qualitad d’acziunari, cur che las aczias èn daventadas nunvalaivlas. L’indemnisaziun correspunda a la valur effectiva da las aczias il mument da lur conversiun tenor l’artitgel 4. Sche la valur effectiva da las aczias è – il mument ch’il dretg vegn fatg valair – pli bassa ch’il mument da lur conversiun, debitescha la societad questa valur pli bassa. Ina indemnisaziun è exclusa, sche la societad na dispona betg da l’agen chapital libramain disponibel necessari.


1 AS 2019 3161; BBl 2019 279

  Disposiziuns finalas da l’otgavel titel e da l’otgavel titelbis1 

Art. 1

Il Conclus federal dals 30 da zercladur 19721 davart mesiras cunter l’abus en ils fatgs da locaziun vegn abolì.


1 [AS 1972 1502, 1977 1269, 1982 1234, 1987 1189]

Art. 2–4

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1990 802.

Art. 5

1 Las prescripziuns davart la protecziun cunter la disditga abusiva en cas d’ina locaziun ed en cas d’ina fittanza da localitads d’abitar e da fatschenta èn applitgablas per tut las relaziuns da locaziun e da fittanza che vegnan disditgas suenter l’entrada en vigur da questa lescha.

2 Sch’ina relaziun da locaziun u da fittanza è vegnida disditga avant l’entrada en vigur da questa lescha, dentant cun l’effect per in termin suenter l’entrada en vigur, cumenzan ils termins per contestar la disditga e per pretender ina prolungaziun (art. 273) cun l’entrada en vigur da la lescha.

Art. 6

1 Questa lescha è suttamessa al referendum facultativ.

2 Il Cussegl federal fixescha l’entrada en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 15 da dec. 1989, en vigur dapi il 1. da fan. 1990 (AS 1990 802; BBl 1985 I 1389).

  Disposiziuns finalas e transitoricas dal dieschavel titel1 

Art. 1 Midada dal DO

Midada dal DO

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 2 Midada dal CCS

Midada dal CCS

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 3 Midada da la Lescha davart il contract d’assicuranza

Midada da la Lescha davart il contract d’assicuranza

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 4 Midada da la Lescha davart l’agricultura

Midada da la Lescha davart l’agricultura

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 5 Midada da la Lescha da lavur

Midada da la Lescha da lavur

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 6 Aboliziun da prescripziuns federalas

Aboliziun da prescripziuns federalas

Cun l’entrada en vigur da questa lescha vegnan abolids:

1.
ils artitgels 159 e 463 dal Dretg d’obligaziuns;
2.
l’artitgel 130 da la Lescha federala dals 13 da zercladur 19111 davart l’assicuranza da malsauns e davart l’assicuranza cunter accidents;
3.
ils artitgels 20 fin 26, 28, 29 e 69 alineas 2 e 5 da la Lescha federala dals 18 da zercladur 19142 davart la lavur en las fabricas;
4.
ils artitgels 4, 8 alineas 1, 2 e 5, 9 e 19 da la Lescha federala dals 12 da december 19403 davart la lavur a chasa;
5.
la Lescha federala dals 13 da zercladur 19414 davart la relaziun d’engaschament da viagiaturs da commerzi;
6.
la Lescha federala dal 1. d’avrigl 19495 davart la limitaziun da la disditga da relaziuns d’engaschament en cas da servetsch militar;
7.
ils artitgels 96 e 97 da la Lescha federala dals 3 d’october 19516 davart l’agricultura;
8.
l’artitgel 32 da la Lescha federala dals 25 da settember 19527 davart l’indemnisaziun da la perdita da gudogn a persunas ch’èn obligadas da far servetsch militar (urden da cumpensaziun dal gudogn);
9.
l’artitgel 19 da la Lescha federala dals 28 da settember 19568 davart la decleranza impegnativa da contracts collectivs da lavur;
10.
l’artitgel 49 da la Lescha federala davart la protecziun civila9;
11.
ils artitgels 20 alinea 2 e 59 da la Lescha federala dals 20 da settember 196310 davart la furmaziun professiunala;
12.
ils artitgels 6411 e 72 alinea 2 litera a da la Lescha federala dals 13 da mars 196412 davart la lavur en l’industria, en il mastergn ed en il commerzi.

1 [BS 8 281; AS 1959 858, 1964 965 cifras I–III, 1968 64, 1977 2249 cifra I 611, 1978 1836 agiunta cifra 4, 1982 196 1676 agiunta cifra 1 2184 art. 114, 1990 1091,1991 362 cifra II 412, 1992 288 agiunta cifra 37 2350, 1995 511. AS 1995 1328 agiunta cifra 1]
2 SR 821.41
3 [BS 8 229; AS 1951 1231 art. 14 al. 2, 1966 57 art. 68. AS 1983 108 art. 21 cifra 3]
4 [BS 2 776; AS 1966 57 art. 69]
5 [AS 1949 II 1293]
6 [AS 1953 1073, 1954 1364 art. 1, 1958 659, 1959 588, 1960 1279, 1962 203 1144 art. 14 1412, 1967 722, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 cifra I 921 942 931, 1979 2058, 1982 1676 agiunta cifra 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lit. c, 1991 362 cifra II 51 857 agiunta cifra 25 2611, 1992 1860 art. 75 cifra 5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 cifra 4 1571 2080 agiunta cifra 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 cifra 3 1837 3517 cifra I 2, 1996 2588 agiunta cifra 2 2783, 1997 1187 1190, 1998 1822. AS 1998 3033 agiunta lit. c]
7 SR 834.1. Ussa: LF davart l’urden da cumpensaziun dal gudogn per persunas che prestan servetsch ed en cas d’ina maternitad (L davart l’urden da cumpensaziun dal gudogn, LCG).
8 SR 221.215.311
9 [AS 1962 1089, 1964 487 art. 22 al. 2 lit. b, 1968 1025 art. 35, 1969 310 cifra III, 1971 751, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882 agiunta cifra 7, 1992 288 agiunta cifra 22, 1993 2043 agiunta cifra 3, 1994 2626 art. 71]
10 [AS 1965 321, 1968 86, 1972 1681, 1975 1078 cifra III, 1977 2249 cifra I 331. AS 1979 1687 art. 75]
11 Quest artitgel è ussa abolì.
12 SR 822.11

Art. 7 Adattaziun da relaziuns giuridicas ch’èn naschidas sut il dretg vegl

Adattaziun da relaziuns giuridicas ch’èn naschidas sut il dretg vegl

1 Ils contracts da lavur (contracts individuals da lavur, contracts normals da lavur e contracts collectivs da lavur) ch’existan il mument che questa lescha entra en vigur ston vegnir adattads a sias prescripziuns entaifer in termin dad 1 onn; suenter la scadenza da quest termin èn sias prescripziuns applitgablas per tut ils contracts da lavur.

2 Las instituziuns da prevenziun per il persunal ch’existan il mument che questa lescha entra en vigur1 han d’adattar fin il pli tard il 1. da schaner 1977 lur statuts u lur reglaments als artitgels 331a, 331b e 331c, resguardond las prescripziuns formalas che valan per la midada; a partir dal 1. da schaner 1977 èn questas disposiziuns applitgablas per tut las instituziuns da prevenziun per il persunal2.


1 Il 1. da schan. 1972
2 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 25 da zer. 1976, en vigur dapi il 1. da schan. 1977 (AS 1976 1972; BBl 1976 I 1269).

Art. 8 Entrada en vigur da la lescha Entrada en vigur da la lescha

Entrada en vigur da la lescha

Il Cussegl federal fixescha il termin che questa lescha entra en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 25 da zer. 1971, en vigur dapi il 1. da schan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241).

  Disposiziuns finalas dal quart chapitel dal tredeschavel titel1 

Art. 1 A. Dretg transitoric

A. Dretg transitoric

1 Per ils contracts d’agentura ch’existan gia il mument, ch’il nov dretg entra en vigur, vegnan applitgads immediatamain ils artitgels 418d alinea 1, 418f alinea 1, 418k alinea 2, 418o, 418p, 418r e 418s.

2 Dal rest ston ils contracts d’agentura ch’existan il mument, ch’il nov dretg entra en vigur, vegnir adattads a sias prescripziuns entaifer in termin da 2 onns. Suenter la scadenza da quest termin è il nov dretg er applitgabel per ils contracts d’agentura ch’èn vegnids fatgs pli baud.

3 Per ils contracts d’agentura ch’existan il mument, ch’il nov dretg entra en vigur, e che pertutgan agents, che exequeschan in’activitad d’agent mo sco professiun accessorica, vegnan, nun ch’i dettia cunvegnas cuntrarias, applitgadas medemamain las prescripziuns da quest chapitel suenter la scadenza da 2 onns.

Art. 2 B. Privilegi da concurs

B. Privilegi da concurs

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1949 I 802.

Art. 3 C. Entrada en vigur C. Entrada en vigur

C. Entrada en vigur

Il Cussegl federal fixescha il termin che questa lescha entra en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 4 da favr. 1949, en vigur dapi il 1. da schan. 1950 (AS 1949 I 802 808; BBl 1947 III 661).

  Disposiziuns transitoricas dal ventgavel titel1 

1 Las disposiziuns dal nov dretg vegnan applitgadas per tut las garanzias ch’èn vegnidas surpigliadas suenter che questa lescha è entrada en vigur.

2 Per garanzias ch’èn vegnidas surpigliadas avant che questa lescha è entrada en vigur vegnan applitgadas las disposiziuns dal nov dretg mo pertutgant ils fatgs ch’èn succedids pli tard e cun las suandantas restricziuns:

1.
betg applitgabels en ils novs artitgels 492 alinea 3, 496 alinea 2, 497 alineas 3 e 4, 499, 500, 501 alinea 4, 507 alineas 4 e 6, 511 alinea 1;
2.
las prescripziuns dals novs artitgels 493 davart la furma e 494 davart la necessitad dal consentiment dal conjugal èn applitgablas per garanzias tenor il dretg vegl mo, sch’ellas sa refereschan a midadas posteriuras da la garanzia;
3.
l’artitgel 496 alinea 1 vala cun la norma ch’il garant na po betg mo vegnir persequità avant il debitur principal ed avant ch’ils pegns immobigliars vegnian realisads, mabain er avant la realisaziun dals ulteriurs dretgs da pegn, uschenavant ch’il debitur principal è en retard cun il pajament da ses debit ed uschenavant ch’el è vegnì admonì senza success u sche sia insolvenza è evidenta;
4.
per communitgar il retard tenor l’artitgel 505 alinea 1 vegni concedì al creditur in termin da 6 mais suenter il cumenzament dal retard, però almain in tal da 3 mais dapi l’entrada en vigur da la lescha;
5.
la disposiziun da l’artitgel 505 alinea 2 vegn applitgada mo per concurs ch’èn vegnids introducids almain 3 mais suenter l’entrada en vigur da la lescha, sco er sin moratoris ch’èn vegnids permess almain 3 mais suenter l’entrada en vigur da la lescha;
6.
il termin che vegn numnà en l’artitgel 509 alinea 3 cumenza a currer per garanzias tenor il dretg vegl pir cun l’entrada en vigur da la lescha.

3 Las prescripziuns dals artitgels 77–80 da la Lescha da dazi dals 18 da mars 20052 restan resalvadas.3

4 Il Cussegl federal fixescha il termin che questa lescha entra en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 10 da dec. 1941, en vigur dapi il 1. da fan. 1942 (AS 58 279 290 644; BBl 1939 II 841).
2 SR 631.0
3 Versiun tenor la cifra 2 da l’agiunta da la L da dazi dals 18 da mars 2005, en vigur dapi il 1. da matg 2007 (AS 2007 1411; BBl 2004 567).

  Disposiziuns finalas e transitoricas dal ventgaquatteravel fin al trentatraisavel titel1 

Art. 1 A. Applitgabladad dal titel final

A. Applitgabladad dal titel final

Las prescripziuns dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 vegnan er applitgadas per questa lescha.


1 SR 210

Art. 2 B. Adattaziun da veglias societads al dretg nov / I. En general

B. Adattaziun da veglias societads al dretg nov

I. En general

1 Societads anonimas, societads acziunaras commanditaras ed associaziuns ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur, che na correspundan dentant betg a las prescripziuns legalas, han dad adattar lur statuts a las novas disposiziuns entaifer 5 onns.

2 Durant quest termin èn ellas suttamessas al dretg vertent, uschenavant che lur statuts stattan en cuntradicziun cun las novas disposiziuns.

3 Sche las societads n’adempleschan betg questa prescripziun, vegnan ellas decleradas d’uffizi sco schliadas tras l’administratur dal register da commerzi.

4 Per associaziuns d’assicuranza e per associaziuns per credits po il Cussegl federal prolungar l’applitgabladad dal dretg vegl en il singul cas. La dumonda al sto vegnir fatga avant che 3 onns èn scadids dapi che la lescha è entrada en vigur.

Art. 3 B. Adattaziun da veglias societads al dretg nov / II. Fonds da prevenziun

II. Fonds da prevenziun

Sche societads anonimas, sche societads acziunaras commanditaras e sche associaziuns han – avant l’entrada en vigur da questa lescha – destinà en moda evidenta parts da lur facultad per fundar e per sustegnair instituziuns da prevenziun, han ellas d’adattar quests fonds entaifer 5 onns a las disposiziuns dals artitgels 6731 ed 8622.


1 Quest artitgel ha ussa ina nova versiun.
2 Quest artitgel ha ussa ina nova versiun.

Art. 41

1 Abolì tras la cifra 2 da l’agiunta da la L dals 3 d’oct. 2003 davart la fusiun, cun effect dapi il 1. da fan. 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).

Art. 5 C. Prescripziuns concernent la bilantscha / I. Resalva da relaziuns extraordinarias

C. Prescripziuns concernent la bilantscha

I. Resalva da relaziuns extraordinarias

1 Il Cussegl federal ha il dretg, sche relaziuns economicas extraordinarias pretendan quai, da decretar disposiziuns che permettan a las persunas, ch’èn obligadas da far ina bilantscha, da betg stuair observar tuttas disposiziuns da questa lescha che pertutgan las prescripziuns concernent la bilantscha. In tal conclus dal Cussegl federal sto vegnir publitgà.

2 Sch’in tal conclus dal Cussegl federal è vegnì applitgà per far la bilantscha, sto quai vegnir remartgà en la bilantscha.

Art. 61C. Prescripziuns concernent la bilantscha / II. ...

II. ...


1 Senza impurtanza.

Art. 7 D. Relaziuns da responsabladad dals associads

D. Relaziuns da responsabladad dals associads

1 Las midadas che las prescripziuns da questa lescha chaschunan per las relaziuns da responsabladad dals associads na pregiuditgeschan betg ils dretgs dals crediturs ch’existan il mument che la lescha entra en vigur.

2 Las associaziuns, da las qualas ils commembers stattan buns persunalmain per las obligaziuns da l’associaziun, e quai mo sin basa da la prescripziun da l’artitgel 689 dal Dretg d’obligaziuns vertent1 èn suttamess per 5 onns a las disposiziuns dal dretg vertent.

3 Durant quest termin po la radunanza generala concluder cun la maioritad absoluta da las vuschs davart l’exclusiun totala u parziala da la responsabladad persunala u constatar expressivamain la responsabladad persunala. La prescripziun da l’artitgel 889 alinea 2 davart l’extrada na vegn betg applitgada.


1 AS 27 317

Art. 8 E. Firmas commerzialas

E. Firmas commerzialas

1 Las firmas ch’existan il mument che questa lescha entra en vigur e che na correspundan betg a sias prescripziuns, dastgan exister vinavant senza midadas durant 2 onns.

2 En cas ch’i dettia midadas da tge spezia ch’i saja avant la scadenza da quest termin, ston las firmas dentant vegnir messas en concordanza cun la lescha actuala.

Art. 9 F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud / I. Titels nominals

F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud

I. Titels nominals

Ils cudeschets da spargn e da deposits sco er ils certificats da spargn e da deposit ch’èn vegnids emess sco titels nominals avant che questa lescha è entrada en vigur èn suttamess a las prescripziuns da l’artitgel 977 davart l’annullaziun da certificats da debit, e quai er alura, sch’il debitur n’ha betg resalvà en il titel expressivamain per sasez il dretg da pajar valaivlamain senza ch’il titel vegnia preschentà u senza ch’el saja annullà.

Art. 10 F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud / II. Aczias / 1. Valur nominala

II. Aczias

1. Valur nominala

Aczias ch’èn vegnidas emessas avant l’entrada en vigur da questa lescha pon:

1.
mantegnair ina valur nominala da main che 100 francs;
2.
entaifer 3 onns dapi che la lescha è entrada en vigur vegnir reducidas ad ina valur nominala da main che 100 francs en cas ch’il chapital da basa vegnia er reducì.
Art. 11 F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud / II. Aczias / 2. Aczias al possessur betg pajadas entiramain

2. Aczias al possessur betg pajadas entiramain

1 Aczias e certificats provisorics al possessur ch’èn vegnids emess avant l’entrada en vigur da questa lescha n’èn betg suttamess a las disposiziuns dals artitgels 683 e 688 alineas 1 e 3.

2 La relaziun giuridica dals sutsegnaders e dals acquistaders da questas aczias sa drizza tenor il dretg vertent.

Art. 12 F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud / III. Cambialas e schecs

III. Cambialas e schecs

Cambialas e schecs ch’èn vegnids emess avant l’entrada en vigur da questa lescha èn suttamess en tuts reguards al dretg vertent.

Art. 13 G. Cuminanza dals crediturs

G. Cuminanza dals crediturs

Las disposiziuns da l’Ordinaziun dals 20 da favrer 19181 davart la cuminanza da crediturs en cas d’obligaziuns d’emprest e dals conclus cumplettants dal Cussegl federal2 restan vinavant en vigur per ils cas, per ils quals ellas vegnissan applitgadas.


1 [AS 34 231, 35 297, 36 623 893]
2 [AS 51 673, 53 454, 57 1514, 58 934, 62 1088, 63 1342]

Art. 141H. ...

H. ...


1 Abolì tras la cifra I litera c da l’agiunta da la LF dals 18 da dec. 1987 davart il dretg internaziunal privat, cun effect dapi il 1. da schan. 1989 (AS 1988 1776; BBl 1983 I 263).

Art. 15 J. Midada da la Lescha federala davart scussiun e concurs

J. Midada da la Lescha federala davart scussiun e concurs

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 53 185.

Art. 16 K. Relaziun tar la Lescha da bancas / I. Resalva generala

K. Relaziun tar la Lescha da bancas

I. Resalva generala

Las prescripziuns da la Lescha federala dals 8 da november 19341 davart las bancas e cassas da spargn restan resalvadas.


1 SR 952.0

Art. 17 K. Relaziun tar la Lescha da bancas / II. Midadas da singulas prescripziuns

II. Midadas da singulas prescripziuns

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 53 185.

Art. 18 L. Aboliziun dal dretg civil federal

L. Aboliziun dal dretg civil federal

Cun l’entrada en vigur da questa lescha vegnan abolidas las disposiziuns dal dretg civil da la Confederaziun che stattan en cuntradicziun cun quella, en spezial la terza partiziun dal Dretg d’obligaziuns che porta il titel: «Las societads commerzialas, vaglias e firmas commerzialas» (LF dals 14 da zercladur 18811 davart il Dretg d’obligaziuns, art. 552–715 e 720–880).


1 [AS 5 635, 11 490; BS 2 784 art. 103 al. 1; BS 2 3 titel final art. 60 al. 2]

Art. 19 M. Entrada en vigur da questa lescha M. Entrada en vigur da questa lescha

M. Entrada en vigur da questa lescha

1 Questa lescha entra en vigur il 1. da fanadur 1937.

2 Exceptà da quai è il chapitel davart la cuminanza da crediturs en cas d’obligaziuns d’emprest (art. 1157–1182); il Cussegl federal vegn a fixar l’entrada en vigur da quest chapitel.1

3 Il Cussegl federal vegn incumbensà cun l’execuziun da questa lescha.


1 Questa part è vegnida messa en vigur en la versiun da la LF dal 1. d’avr. 1949. Pertutgant il text da la versiun oriunda guardar AS 53 185.


1 Integrà tras la LF dals 18 da dec. 1936 (AS 53 185; BBl 1928 I 205, 1932 I 217).

  Disposiziuns finalas dal ventgasisavel titel1 

Art. 1 A. Titel final dal Cudesch civil svizzer

A. Titel final dal Cudesch civil svizzer

Il titel final dal Cudesch civil svizzer1 vala per questa lescha.


1 SR 210

Art. 2 B. Adattaziuns al dretg nov / I. En general

B. Adattaziuns al dretg nov

I. En general

1 Societads anonimas e societads acziunaras commanditaras ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument, che questa lescha entra en vigur, che na correspundan dentant betg a las novas prescripziuns legalas, ston adattar lur statuts a las novas disposiziuns entaifer 5 onns.

2 Societads che n’adattan betg lur statuts entaifer 5 onns a las disposiziuns davart il chapital minimal, davart l’apport minimal e davart ils certificats da participaziun e da giudida, e quai malgrà in appel public ch’è vegnì publitgà pliras giadas en il Fegl uffizial svizzer da commerzi ed en ils fegls uffizials dals chantuns, vegnan schliadas dal derschader sin dumonda da l’administratur dal register. Il derschader po fixar in termin supplementar da maximalmain 6 mais. Societads ch’èn vegnidas fundadas avant il 1. da schaner 1985, èn exceptadas da l’adattaziun da lur disposiziuns statutaras davart il chapital minimal. Societads, da las qualas il chapital da participaziun ha surpassà il dubel dal chapital d’aczias il 1. da schaner 1985, èn exceptadas da l’adattar a la limitaziun legala.

3 Autras disposiziuns statutaras che n’èn betg cumpatiblas cun il nov dretg restan en vigur fin a l’adattaziun, maximalmain dentant anc 5 onns.

Art. 3 B. Adattaziuns al dretg nov / II. Singulas disposiziuns / 1. Certificats da participaziun e certificats da giudida

II. Singulas disposiziuns

1. Certificats da participaziun e certificats da giudida

1 Cun l’entrada en vigur da questa lescha valan ils artitgels 656a, 656b alineas 2 e 3, 656c e 656d sco er 656g per societads existentas, er sch’ils statuts u sche las cundiziuns d’emissiun stattan en cuntradicziun cun els. Els valan per titels ch’èn designads sco certificats da participaziun e sco certificats da giudida, che han ina valur nominala e ch’èn declerads tar las passivas da la bilantscha.

2 Per ils titels ch’èn numnads en l’alinea 1 ston las societads entaifer 5 onns fixar las cundiziuns d’emissiun en ils statuts e las adattar a l’artitgel 656f, procurar per las inscripziuns necessarias en il register da commerzi e munir ils titels che sa chattan en circulaziun e che n’èn betg designads sco certificats da participaziun cun questa designaziun.

3 Per auters titels che quels ch’èn numnads en l’alinea 1 valan las novas prescripziuns davart ils certificats da giudida, er sch’els èn designads sco certificats da participaziun. Entaifer 5 onns ston els vegnir designads tenor il dretg nov e na dastgan inditgar pli nagina valur nominala. Ils statuts ston vegnir midads correspundentamain. Resalvada resta la transfurmaziun en certificats da participaziun.

Art. 4 B. Adattaziuns al dretg nov / II. Singulas disposiziuns / 2. Refusa da possessurs d’aczias al num

2. Refusa da possessurs d’aczias al num

En cumplettaziun da l’artitgel 685d alinea 1 po la societad – sin basa da disposiziuns statutaras – refusar persunas sco acquistadras d’aczias al num ch’èn quotadas a la bursa, uschenavant ed uschè ditg che lur renconuschientscha pudess impedir la societad da preschentar la cumprova da la cumposiziun dal circul dals acziunaris che vegn pretendida da leschas federalas.

Art. 5 B. Adattaziuns al dretg nov / II. Singulas disposiziuns / 3. Aczias cun dretg da votar

3. Aczias cun dretg da votar

Societads che han – applitgond l’artitgel 10 da las disposiziuns finalas e transitoricas da la Lescha federala dals 18 da december 1936 davart la revisiun dals titels 24–33 dal Dretg d’obligaziuns1 – mantegnì aczias cun dretg da votar che han ina valur nominala sut 10 francs, sco er societads, tar las qualas la valur nominala da las aczias pli grondas importa dapli che diesch giadas la valur nominala da las aczias pli pitschnas, na ston betg adattar lur statuts a l’artitgel 693 alinea 2 segunda frasa. Ellas na dastgan dentant emetter naginas aczias novas pli, da las qualas la valur nominala importa dapli che diesch giadas la valur nominala da las aczias pli pitschnas u main che 10 pertschient da la valur nominala da las aczias pli grondas.


1 Guardar l’annotaziun numnada survart.

Art. 6 B. Adattaziuns al dretg nov / II. Singulas disposiziuns / 4. Maioritads qualifitgadas

4. Maioritads qualifitgadas

Sch’ina societad ha integrà – e quai mo cun repeter disposiziuns dal dretg vertent – prescripziuns en ils statuts che prevesan maioritads qualifitgadas per tscherts conclus, po la radunanza dals associads concluder entaifer 1 onn dapi l’entrada en vigur da questa lescha cun la maioritad absoluta da tut las vuschs d’aczias represchentadas che questas disposiziuns vegnian adattadas al nov dretg.

Art. 7 C. Midada da leschas federalas

C. Midada da leschas federalas

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1992 733.

Art. 8 D. Referendum

D. Referendum

Questa lescha è suttamessa al referendum facultativ.

Art. 9 E. Entrada en vigur E. Entrada en vigur
Fichier unique

Art. 1 A. Conclusione del contratto / I. Manifestazione concorde della volontà / 1. In genere
Art. 2 A. Conclusione del contratto / I. Manifestazione concorde della volontà / 2. Punti secondari
Art. 3 A. Conclusione del contratto / II. Proposta ed accettazione / 1. Proposta con termine per l’accettazione
Art. 4 A. Conclusione del contratto / II. Proposta ed accettazione / 2. Proposta senza termine / a. Fra presenti
Art. 5 A. Conclusione del contratto / II. Proposta ed accettazione / 2. Proposta senza termine / b. Fra assenti
Art. 6 A. Conclusione del contratto / II. Proposta ed accettazione / 3. Accettazione tacita
Art. 6a1A. Conclusione del contratto / II. Proposta ed accettazione / 3a. Invio di cose non ordinate
Art. 7 A. Conclusione del contratto / II. Proposta ed accettazione / 4. Proposta senza impegno e proposta pubblica
Art. 8 A. Conclusione del contratto / II. Proposta ed accettazione / 5. Offerta pubblica e concorso
Art. 9 A. Conclusione del contratto / II. Proposta ed accettazione / 6. Revoca della proposta e dell’accettazione
Art. 10 A. Conclusione del contratto / III. Inizio degli effetti del contratto fra assenti
Art. 11 B. Forma dei contratti / I. Requisito ed importanza in genere
Art. 12 B. Forma dei contratti / II. Forma scritta / 1. Richiesta dalla legge / a. Portata
Art. 13 B. Forma dei contratti / II. Forma scritta / 1. Richiesta dalla legge / b. Requisiti
Art. 14 B. Forma dei contratti / II. Forma scritta / 1. Richiesta dalla legge / c. Firma
Art. 15 B. Forma dei contratti / II. Forma scritta / 1. Richiesta dalla legge / d. Sostitutivo della firma
Art. 16 B. Forma dei contratti / II. Forma scritta / 2. Forma stabilita dal contratto
Art. 17 C. Causa dell’obbligazione
Art. 18 D. Interpretazione dei contratti, simulazione
Art. 19 E. Oggetto del contratto / I. Suoi limiti
Art. 20 E. Oggetto del contratto / II. Nullità
Art. 21 E. Oggetto del contratto / III. Lesione
Art. 22 E. Oggetto del contratto / IV. Promessa di contrattare
Art. 23 F. Vizi del contratto / I. Errore / 1. Effetti
Art. 24 F. Vizi del contratto / I. Errore / 2. Casi di errore
Art. 25 F. Vizi del contratto / I. Errore / 3. Errore invocato contro la buona fede
Art. 26 F. Vizi del contratto / I. Errore / 4. Errore commesso per negligenza
Art. 27 F. Vizi del contratto / I. Errore / 5. Inesatta trasmissione
Art. 28 F. Vizi del contratto / II. Dolo
Art. 29 F. Vizi del contratto / III. Timore / 1. Conclusione del contratto
Art. 30 F. Vizi del contratto / III. Timore / 2. Timore ragionevole
Art. 31 F. Vizi del contratto / IV. Ratifica del contratto viziato
Art. 32 G. Rappresentanza / I. Con autorizzazione / 1. In genere / a. Effetti della rappresentanza
Art. 33 G. Rappresentanza / I. Con autorizzazione / 1. In genere / b. Estensione della facoltà
Art. 34 G. Rappresentanza / I. Con autorizzazione / 2. Per negozio giuridico / a. Limiti e revoca
Art. 35 G. Rappresentanza / I. Con autorizzazione / 2. Per negozio giuridico / b. Effetti della morte, dell’incapacità ecc.
Art. 36 G. Rappresentanza / I. Con autorizzazione / 2. Per negozio giuridico / c. Restituzione del titolo del mandato
Art. 37 G. Rappresentanza / I. Con autorizzazione / 2. Per negozio giuridico / d. Quando cominciano gli effetti della cessazione del mandato
Art. 38 G. Rappresentanza / II. Senza autorizzazione / 1. Ratifica
Art. 39 G. Rappresentanza / II. Senza autorizzazione / 2. Ratifica negata
Art. 40 G. Rappresentanza / III. Riserva di speciali disposizioni
Art. 40a1H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi / I. Campo d’applicazione
Art. 40b1H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi / II. Principio
Art. 40c1H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi / III. Eccezioni
Art. 40d1H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi / IV. Obbligo d’informare dell’offerente
Art. 40e1H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi / V. Revoca / 1. Forma e termine
Art. 40f1H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi / V. Revoca / 2. Conseguenze
Art. 40g1
Art. 41 A. Responsabilità in generale / I. Requisiti della responsabilità
Art. 42 A. Responsabilità in generale / II. Determinazione del danno
Art. 43 A. Responsabilità in generale / III. Fissazione del risarcimento
Art. 44 A. Responsabilità in generale / IV. Motivi di riduzione
Art. 45 A. Responsabilità in generale / V. Casi speciali / 1. Morte e lesione corporale / a. Risarcimento in caso di morte
Art. 46 A. Responsabilità in generale / V. Casi speciali / 1. Morte e lesione corporale / b. Risarcimento in caso di lesione corporale
Art. 47 A. Responsabilità in generale / V. Casi speciali / 1. Morte e lesione corporale / c. Riparazione
Art. 481A. Responsabilità in generale / V. Casi speciali / 2. ...
Art. 491A. Responsabilità in generale / V. Casi speciali / 3. Lesione alla personalità
Art. 50 A. Responsabilità in generale / VI. Responsabilità di più persone / 1. Per atto illecito
Art. 51 A. Responsabilità in generale / VI. Responsabilità di più persone / 2. Per cause diverse
Art. 52 A. Responsabilità in generale / VII. Responsabilità per legittima difesa, stato di necessità e ragione fattasi
Art. 53 A. Responsabilità in generale / VIII. Rapporti col diritto penale
Art. 54 B. Responsabilità di persone incapaci di discernimento
Art. 55 C. Responsabilità del padrone di azienda
Art. 56 D. Responsabilità per animali / I. Obbligo del risarcimento
Art. 57 D. Responsabilità per animali / II. Diritto di impadronirsi degli animali
Art. 58 E. Responsabilità del proprietario di un’opera / I. Obbligo del risarcimento
Art. 59 E. Responsabilità del proprietario di un’opera / II. Misure di sicurezza
Art. 59a1F. Responsabilità per chiavi crittografiche
Art. 60 G. Prescrizione
Art. 61 H. Responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati
Art. 62 A. Condizioni / I. In genere
Art. 63 A. Condizioni / II. Pagamento dell’indebito
Art. 64 B. Estensione della restituzione / I. Obbligo dell’arricchito
Art. 65 B. Estensione della restituzione / II. Rifusione delle spese
Art. 66 C. Esclusione della restituzione
Art. 67 D. Prescrizione
Art. 68 A. Principi generali / I. Prestazione personale
Art. 69 A. Principi generali / II. Oggetto dell’adempimento / 1. Pagamento parziale
Art. 70 A. Principi generali / II. Oggetto dell’adempimento / 2. Obbligazione indivisibile
Art. 71 A. Principi generali / II. Oggetto dell’adempimento / 3. Cosa determinata nella specie
Art. 72 A. Principi generali / II. Oggetto dell’adempimento / 4. Obbligazione alternativa
Art. 73 A. Principi generali / II. Oggetto dell’adempimento / 5. Interessi
Art. 74 B. Luogo dell’adempimento
Art. 75 C. Tempo dell’adempimento / I. Obbligazione senza termine
Art. 76 C. Tempo dell’adempimento / II. Obbligazione a termine / 1. Termine a mese
Art. 77 C. Tempo dell’adempimento / II. Obbligazione a termine / 2. Termine fissato in altro modo
Art. 78 C. Tempo dell’adempimento / II. Obbligazione a termine / 3. Domenica e giorni festivi
Art. 79 C. Tempo dell’adempimento / III. Ore consuete degli affari
Art. 80 C. Tempo dell’adempimento / IV. Prorogazione del termine
Art. 81 C. Tempo dell’adempimento / V. Adempimento prima del termine
Art. 82 C. Tempo dell’adempimento / VI. Nei contratti bilaterali / 1. Ordine dell’adempimento
Art. 83 C. Tempo dell’adempimento / VI. Nei contratti bilaterali / 2. Effetti dell’insolvenza di una parte
Art. 841D. Pagamento / I. Moneta del paese
Art. 85 D. Pagamento / II. Imputazione / 1. In caso di pagamento parziale
Art. 86 D. Pagamento / II. Imputazione / 2. In caso di più debiti / a. Secondo la dichiarazione del debitore o del creditore
Art. 87 D. Pagamento / II. Imputazione / 2. In caso di più debiti / b. Secondo la legge
Art. 88 D. Pagamento / III. Quitanza e restituzione del titolo / 1. Diritto del debitore
Art. 89 D. Pagamento / III. Quitanza e restituzione del titolo / 2. Effetti
Art. 90 D. Pagamento / III. Quitanza e restituzione del titolo / 3. Impossibilità della restituzione
Art. 91 E. Mora del creditore / I. Condizioni
Art. 92 E. Mora del creditore / II. Effetti / 1. Nella prestazione di una cosa / a. Diritto al deposito
Art. 93 E. Mora del creditore / II. Effetti / 1. Nella prestazione di una cosa / b. Diritto alla vendita
Art. 94 E. Mora del creditore / II. Effetti / 1. Nella prestazione di una cosa / c. Diritto a ritirare la cosa
Art. 95 E. Mora del creditore / II. Effetti / 2. In altre prestazioni
Art. 96 F. Adempimento impedito per altre cause
Art. 97 A. Inadempimento / I. Responsabilità del debitore / 1. In genere
Art. 98 A. Inadempimento / I. Responsabilità del debitore / 2. Per le obbligazioni di fare e non fare
Art. 99 A. Inadempimento / II. Misura della responsabilità ed estensione del risarcimento / 1. In genere
Art. 100 A. Inadempimento / II. Misura della responsabilità ed estensione del risarcimento / 2. Patto di esclusione della responsabilità
Art. 101 A. Inadempimento / II. Misura della responsabilità ed estensione del risarcimento / 3. Responsabilità per persona ausiliaria
Art. 102 B. Mora del debitore / I. Condizioni
Art. 103 B. Mora del debitore / II. Effetti / 1. Responsabilità pel caso fortuito
Art. 104 B. Mora del debitore / II. Effetti / 2. Interessi moratori / a. In genere
Art. 105 B. Mora del debitore / II. Effetti / 2. Interessi moratori / b. Per debiti di interessi, rendite, donazioni
Art. 106 B. Mora del debitore / II. Effetti / 3. Danno maggiore
Art. 107 B. Mora del debitore / II. Effetti / 4. Recesso e risarcimento / a. Con fissazione di termine
Art. 108 B. Mora del debitore / II. Effetti / 4. Recesso e risarcimento / b. Senza fissazione di termine
Art. 109 B. Mora del debitore / II. Effetti / 4. Recesso e risarcimento / c. Effetti del recesso
Art. 110 A. Surrogazione
Art. 111 B. Promessa della prestazione di un terzo
Art. 112 C. Contratto a favore di terzi / I. In genere
Art. 113 C. Contratto a favore di terzi / II. Nell’assicurazione per la responsabilità civile
Art. 114 A. Estinzione dei diritti accessori
Art. 115 B. Annullamento mediante convenzione
Art. 116 C. Novazione / I. In generale
Art. 117 C. Novazione / II. In rapporti di conto corrente
Art. 118 D. Confusione
Art. 119 E. Impossibilità dell’adempimento
Art. 120 F. Compensazione / I. Condizioni / 1. In genere
Art. 121 F. Compensazione / I. Condizioni / 2. Nella fideiussione
Art. 122 F. Compensazione / I. Condizioni / 3. Nei contratti a favore di terzi
Art. 123 F. Compensazione / I. Condizioni / 4. Nel fallimento del debitore
Art. 124 F. Compensazione / II. Effetti della compensazione
Art. 125 F. Compensazione / III. Casi di esclusione
Art. 126 F. Compensazione / IV. Rinuncia
Art. 127 G. Prescrizione / I. Termini / 1. Dieci anni
Art. 128 G. Prescrizione / I. Termini / 2. Cinque anni
Art. 128a1G. Prescrizione / I. Termini / 2a. Vent’anni
Art. 129 G. Prescrizione / I. Termini / 3. Invariabilità dei termini
Art. 130 G. Prescrizione / I. Termini / 4. Principio della prescrizione / a. In genere
Art. 131 G. Prescrizione / I. Termini / 4. Principio della prescrizione / b. Per le prestazioni periodiche
Art. 132 G. Prescrizione / I. Termini / 5. Computo dei termini
Art. 133 G. Prescrizione / II. Prescrizione degli accessori
Art. 134 G. Prescrizione / III. Sospensione della prescrizione
Art. 135 G. Prescrizione / IV. Interruzione della prescrizione / 1. Atti interruttivi
Art. 1361G. Prescrizione / IV. Interruzione della prescrizione / 2. Effetti della interruzione fra coobbligati
Art. 137 G. Prescrizione / IV. Interruzione della prescrizione / 3. Principio di un nuovo termine / a. In caso di riconoscimento o sentenza
Art. 138 G. Prescrizione / IV. Interruzione della prescrizione / 3. Principio di un nuovo termine / b. In caso di atti del creditore
Art. 1391G. Prescrizione / V. Prescrizione del diritto di regresso
Art. 140 G. Prescrizione / VI. Credito con pegno mobiliare
Art. 141 G. Prescrizione / VII. Rinuncia all’eccezione di prescrizione
Art. 142 G. Prescrizione / VIII. Non opponibile d’ufficio
Art. 143 A. Debito solidale / I. Condizioni
Art. 144 A. Debito solidale / II. Rapporti fra creditore e debitore / 1. Effetti / a. Responsabilità dei debitori
Art. 145 A. Debito solidale / II. Rapporti fra creditore e debitore / 1. Effetti / b. Eccezioni dei debitori
Art. 146 A. Debito solidale / II. Rapporti fra creditore e debitore / 1. Effetti / c. Fatto personale di un debitore
Art. 147 A. Debito solidale / II. Rapporti fra creditore e debitore / 2. Estinzione del debito solidale
Art. 148 A. Debito solidale / III. Rapporti fra i condebitori / 1. Ripartizione
Art. 149 A. Debito solidale / III. Rapporti fra i condebitori / 2. Surrogazione
Art. 150 B. Credito solidale
Art. 151 A. Condizione sospensiva / I. In genere
Art. 152 A. Condizione sospensiva / II. Condizione pendente
Art. 153 A. Condizione sospensiva / III. Utile ricavato nel frattempo
Art. 154 B. Condizione risolutiva
Art. 155 C. Disposizioni comuni / I. Adempimento della condizione
Art. 156 C. Disposizioni comuni / II. Impedimento contro la buona fede
Art. 157 C. Disposizioni comuni / III. Condizione inammissibile
Art. 158 A. Caparra e pena di recesso
Art. 1591B. ...
Art. 160 C. Pena convenzionale / I. Diritto del creditore / 1. Rapporto fra la pena e l’adempimento
Art. 161 C. Pena convenzionale / I. Diritto del creditore / 2. Rapporto fra la pena ed il danno
Art. 162 C. Pena convenzionale / I. Diritto del creditore / 3. Pagamenti rateali
Art. 163 C. Pena convenzionale / II. Ammontare, nullità e riduzione della pena
Art. 164 A. Cessione di crediti / I. Requisiti / 1. Cessione volontaria / a. Ammissibilità
Art. 165 A. Cessione di crediti / I. Requisiti / 1. Cessione volontaria / b. Forma del contratto
Art. 166 A. Cessione di crediti / I. Requisiti / 2. Trasmissione del credito per legge o sentenza
Art. 167 A. Cessione di crediti / II. Effetti della cessione / 1. Posizione del debitore / a. Pagamento in buona fede
Art. 168 A. Cessione di crediti / II. Effetti della cessione / 1. Posizione del debitore / b. Rifiuto del pagamento e deposito
Art. 169 A. Cessione di crediti / II. Effetti della cessione / 1. Posizione del debitore / c. Eccezioni del debitore
Art. 170 A. Cessione di crediti / II. Effetti della cessione / 2. Trasmissione dei diritti accessori, del titolo e dei mezzi di prova
Art. 171 A. Cessione di crediti / II. Effetti della cessione / 3. Garanzia / a. In genere
Art. 172 A. Cessione di crediti / II. Effetti della cessione / 3. Garanzia / b. Cessione in pagamento
Art. 173 A. Cessione di crediti / II. Effetti della cessione / 3. Garanzia / c. Estensione della responsabilità
Art. 174 A. Cessione di crediti / III. Disposizioni speciali
Art. 175 B. Assunzione di debito / I. Debitore ed assuntore
Art. 176 B. Assunzione di debito / II. Contratto col creditore / 1. Proposta ed accettazione
Art. 177 B. Assunzione di debito / II. Contratto col creditore / 2. Abbandono della proposta
Art. 178 B. Assunzione di debito / III. Effetti del cambiamento del debitore / 1. Diritti accessori
Art. 179 B. Assunzione di debito / III. Effetti del cambiamento del debitore / 2. Eccezioni
Art. 180 B. Assunzione di debito / IV. Annullazione del contratto
Art. 181 B. Assunzione di debito / V. Assunzione di un patrimonio o di una azienda
Art. 1821B. Assunzione di debito / VI. ...
Art. 183 B. Assunzione di debito / VII. Divisione ereditaria: vendita di fondi B. Assunzione di debito / VII. Divisione ereditaria: vendita di fondi
Art. 184 A. Diritti ed obblighi in genere
Art. 185 B. Utili e rischi
Art. 186 C. Riserva della legislazione cantonale
Art. 187 A. Oggetto
Art. 188 B. Obblighi del venditore / I. Consegna / 1. Spese della consegna
Art. 189 B. Obblighi del venditore / I. Consegna / 2. Spese di trasporto
Art. 190 B. Obblighi del venditore / I. Consegna / 3. Mora nella consegna / a. Recesso nelle vendite commerciali
Art. 191 B. Obblighi del venditore / I. Consegna / 3. Mora nella consegna / b. Obbligo del risarcimento e calcolo del danno
Art. 192 B. Obblighi del venditore / II. Garanzia in caso di evizione / 1. Obbligo della garanzia
Art. 1931B. Obblighi del venditore / II. Garanzia in caso di evizione / 2. Procedura / a. Denuncia della lite
Art. 194 B. Obblighi del venditore / II. Garanzia in caso di evizione / 2. Procedura / b. Riconoscimento del diritto del terzo senza sentenza
Art. 195 B. Obblighi del venditore / II. Garanzia in caso di evizione / 3. Diritti del compratore / a. In caso di evizione totale
Art. 196 B. Obblighi del venditore / II. Garanzia in caso di evizione / 3. Diritti del compratore / b. In caso di evizione parziale
Art. 196a1B. Obblighi del venditore / II. Garanzia in caso di evizione / 3. Diritti del compratore / c. Beni culturali
Art. 197 B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 1. Oggetto della garanzia / a. In genere
Art. 198 B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 1. Oggetto della garanzia / b. Nel commercio del bestiame
Art. 199 B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 2. Esclusione della garanzia
Art. 200 B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 3. Difetti noti al compratore
Art. 201 B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 4. Verifica della cosa e avviso al venditore / a. In genere
Art. 202 B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 4. Verifica della cosa e avviso al venditore / b. Nel commercio del bestiame
Art. 203 B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 5. Dolo del venditore
Art. 204 B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 6. Procedura nella vendita a distanza
Art. 205 B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 7. Oggetto dell’azione di garanzia / a. Azione redibitoria od estimatoria
Art. 206 B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 7. Oggetto dell’azione di garanzia / b. Consegna di altre cose
Art. 207 B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 7. Oggetto dell’azione di garanzia / c. Risoluzione in caso di perdita della cosa
Art. 208 B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 8. Effetti della risoluzione / a. In genere
Art. 209 B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 8. Effetti della risoluzione / b. Nella vendita di più cose
Art. 2101B. Obblighi del venditore / III. Garanzia pei difetti della cosa / 9. Prescrizione
Art. 211 C. Obblighi del compratore / I. Pagamento del prezzo e ricevimento della cosa
Art. 212 C. Obblighi del compratore / II. Determinazione del prezzo
Art. 213 C. Obblighi del compratore / III. Scadenza del prezzo ed interessi
Art. 214 C. Obblighi del compratore / IV. Mora del compratore / 1. Diritto di recesso del venditore
Art. 215 C. Obblighi del compratore / IV. Mora del compratore / 2. Risarcimento e calcolo del danno
Art. 216 A. Forma del contratto
Art. 216a1Abis. Durata e annotazione
Art. 216b1Ater. Trasmissibilità per successione e cessione
Art. 216c1Aquater. Diritti di prelazione / I. Caso di prelazione
Art. 216d1Aquater. Diritti di prelazione / II. Effetti del caso di prelazione, condizioni
Art. 216e1Aquater. Diritti di prelazione / III. Esercizio, perenzione
Art. 217 B. Vendita sotto condizione e riserva della proprietà
Art. 2181C. Fondi agricoli
Art. 219 D. Garanzia
Art. 220 E. Utili e rischi
Art. 221 F. Rinvio alla vendita di cose mobili
Art. 222 A. Vendita sopra campione
Art. 223 B. Vendita a prova o ad esame / I. Nozione
Art. 224 B. Vendita a prova o ad esame / II. Esame presso il venditore
Art. 225 B. Vendita a prova o ad esame / III. Esame presso il compratore
Art. 2261
Art. 226a a 226d1C. ...
Art. 226e1
Art. 226f a 226k1
Art. 226l1
Art. 226m1
Art. 2271
Art. 227a a 227i1
Art. 2281
Art. 229 D. Incanto / I. Conclusione della vendita
Art. 230 D. Incanto / II. Contestazione
Art. 231 D. Incanto / III. Come l’offerente è vincolato / 1. In genere
Art. 232 D. Incanto / III. Come l’offerente è vincolato / 2. Nell’incanto dei fondi
Art. 233 D. Incanto / IV. Pagamento a contanti
Art. 234 D. Incanto / V. Garanzia
Art. 235 D. Incanto / VI. Trapasso della proprietà
Art. 236 D. Incanto / VII. Disposizioni cantonali
Art. 237 A. Rinvio alla vendita
Art. 238 B. Garanzia
Art. 239 A. Contenuto della donazione
Art. 240 B. Capacità / I. Del donatore
Art. 241 B. Capacità / II. Del donatario
Art. 242 C. Costituzione della donazione / I. Donazione manuale
Art. 243 C. Costituzione della donazione / II. Promessa di donazione
Art. 244 C. Costituzione della donazione / III. Effetto dell’accettazione
Art. 245 D. Condizioni ed oneri / I. In genere
Art. 246 D. Condizioni ed oneri / II. Adempimento degli oneri
Art. 247 D. Condizioni ed oneri / III. Patto di riversione
Art. 248 E. Responsabilità del donatore
Art. 249 F. Annullamento della donazione / I. Ripetizione dei beni donati
Art. 250 F. Annullamento della donazione / II. Revoca e caducità della promessa
Art. 251 F. Annullamento della donazione / III. Prescrizione e azione degli eredi
Art. 252 F. Annullamento della donazione / IV. Morte del donatore
Art. 253 A. Definizione e campo d’applicazione / I. Definizione
Art. 253a A. Definizione e campo d’applicazione / II. Campo d’applicazione / 1. Disposizioni sulla locazione di locali d’abitazione e commerciali
Art. 253b A. Definizione e campo d’applicazione / II. Campo d’applicazione / 2. Disposizioni sulla protezione da pigioni abusive
Art. 254 B. Negozi abbinati
Art. 255 C. Durata della locazione
Art. 256 D. Obblighi del locatore / I. In genere
Art. 256a D. Obblighi del locatore / II. Obbligo d’informare
Art. 256b D. Obblighi del locatore / III. Tributi pubblici e oneri
Art. 257 E. Obblighi del conduttore / I. Pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie / 1. Corrispettivo
Art. 257a E. Obblighi del conduttore / I. Pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie / 2. Spese accessorie / a. In genere
Art. 257b E. Obblighi del conduttore / I. Pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie / 2. Spese accessorie / b. Locali d’abitazione e commerciali
Art. 257c E. Obblighi del conduttore / I. Pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie / 3. Termini di pagamento
Art. 257d E. Obblighi del conduttore / I. Pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie / 4. Mora del conduttore
Art. 257e E. Obblighi del conduttore / II. Garanzie prestate dal conduttore
Art. 257f E. Obblighi del conduttore / III. Diligenza e riguardo per i vicini
Art. 257g E. Obblighi del conduttore / IV. Avviso al locatore
Art. 257h E. Obblighi del conduttore / V. Tolleranza
Art. 258 F. Inadempimento o non perfetto adempimento del contratto in occasione della consegna della cosa
Art. 259 G. Difetti durante la locazione / I. Obbligo del conduttore di provvedere ai piccoli lavori di pulitura e di riparazione
Art. 259a G. Difetti durante la locazione / II. Diritti del conduttore / 1. In genere
Art. 259b G. Difetti durante la locazione / II. Diritti del conduttore / 2. Eliminazione del difetto / a. Principio
Art. 259c G. Difetti durante la locazione / II. Diritti del conduttore / 2. Eliminazione del difetto / b. Eccezione
Art. 259d G. Difetti durante la locazione / II. Diritti del conduttore / 3. Riduzione del corrispettivo
Art. 259e G. Difetti durante la locazione / II. Diritti del conduttore / 4. Risarcimento dei danni
Art. 259f G. Difetti durante la locazione / II. Diritti del conduttore / 5. Assunzione della lite
Art. 259g G. Difetti durante la locazione / II. Diritti del conduttore / 6. Deposito della pigione / a. Principio
Art. 259h G. Difetti durante la locazione / II. Diritti del conduttore / 6. Deposito della pigione / b. Liberazione delle pigioni depositate
Art. 259i1G. Difetti durante la locazione / II. Diritti del conduttore / 6. Deposito della pigione / c. Procedura
Art. 260 H. Migliorie e modificazioni / I. Da parte del locatore
Art. 260a H. Migliorie e modificazioni / II. Da parte del conduttore
Art. 261 J. Mutamento di proprietario / I. Alienazione della cosa
Art. 261a J. Mutamento di proprietario / II. Diritti reali limitati
Art. 261b J. Mutamento di proprietario / III. Annotazione nel registro fondiario
Art. 262 K. Sublocazione
Art. 263 L. Trasferimento della locazione a un terzo
Art. 264 M. Restituzione anticipata della cosa
Art. 265 N. Compensazione
Art. 266 O. Fine della locazione / I. Spirare del tempo previsto
Art. 266a O. Fine della locazione / II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta / 1. In genere
Art. 266b O. Fine della locazione / II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta / 2. Immobili e costruzioni mobiliari
Art. 266c O. Fine della locazione / II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta / 3. Abitazioni
Art. 266d O. Fine della locazione / II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta / 4. Locali commerciali
Art. 266e O. Fine della locazione / II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta / 5. Camere mobiliate e posteggi
Art. 266f O. Fine della locazione / II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta / 6. Cose mobili
Art. 266g O. Fine della locazione / III. Disdetta straordinaria / 1. Motivi gravi
Art. 266h O. Fine della locazione / III. Disdetta straordinaria / 2. Fallimento del conduttore
Art. 266i O. Fine della locazione / III. Disdetta straordinaria / 3. Morte del conduttore
Art. 266k O. Fine della locazione / III. Disdetta straordinaria / 4. Cose mobili
Art. 266l O. Fine della locazione / IV. Forma della disdetta per locali d’abitazione e commerciali / 1. In genere
Art. 266m O. Fine della locazione / IV. Forma della disdetta per locali d’abitazione e commerciali / 2. Abitazione familiare / a. Disdetta da parte del conduttore
Art. 266n1O. Fine della locazione / IV. Forma della disdetta per locali d’abitazione e commerciali / 2. Abitazione familiare / b. Disdetta da parte del locatore
Art. 266o O. Fine della locazione / IV. Forma della disdetta per locali d’abitazione e commerciali / 3. Nullità della disdetta
Art. 267 P. Restituzione della cosa / I. In genere
Art. 267a P. Restituzione della cosa / II. Verifica della cosa e avviso al conduttore
Art. 268 Q. Diritto di ritenzione del locatore / I. Estensione
Art. 268a Q. Diritto di ritenzione del locatore / II. Cose di terzi
Art. 268b Q. Diritto di ritenzione del locatore / III. Esercizio del diritto
Art. 269 A. Pigioni abusive / I. Regola
Art. 269a A. Pigioni abusive / II. Eccezioni
Art. 269b B. Pigioni indicizzate
Art. 269c C. Pigioni scalari
Art. 269d D. Aumenti di pigione e altre modificazioni unilaterali del contratto da parte del locatore
Art. 270 E. Contestazione della pigione / I. Domanda di riduzione / 1. Pigione iniziale
Art. 270a E. Contestazione della pigione / I. Domanda di riduzione / 2. Durante la locazione
Art. 270b E. Contestazione della pigione / II. Contestazione dell’aumento della pigione e di altre modificazioni unilaterali del contratto
Art. 270c E. Contestazione della pigione / III. Contestazione di pigioni indicizzate
Art. 270d E. Contestazione della pigione / IV. Contestazione di pigioni scalari
Art. 270e F. Validità ulteriore della locazione durante la procedura di contestazione
Art. 271 A. Contestabilità della disdetta / I. In genere
Art. 271a A. Contestabilità della disdetta / II. Disdetta da parte del locatore
Art. 272 B. Protrazione della locazione / I. Diritto del conduttore
Art. 272a B. Protrazione della locazione / II. Esclusione della protrazione
Art. 272b B. Protrazione della locazione / III. Durata della protrazione
Art. 272c B. Protrazione della locazione / IV. Validità ulteriore della locazione
Art. 272d B. Protrazione della locazione / V. Disdetta durante la protrazione
Art. 273 C. Termini e procedura
Art. 273a D. Abitazioni familiari
Art. 273b E. Sublocazione
Art. 273c F. Disposizioni imperative
Art. 274 a 274g1
Art. 275 A. Definizione e campo d’applicazione / I. Definizione
Art. 276 A. Definizione e campo d’applicazione / II. Campo d’applicazione / 1. Locali d’abitazione e commerciali
Art. 276a A. Definizione e campo d’applicazione / II. Campo d’applicazione / 2. Affitto agricolo
Art. 277 B. Inventario
Art. 278 C. Obblighi del locatore / I. Consegna della cosa
Art. 279 C. Obblighi del locatore / II. Grandi riparazioni
Art. 280 C. Obblighi del locatore / III. Tributi pubblici e oneri
Art. 281 D. Obblighi dell’affittuario / I. Pagamento del fitto e delle spese accessorie / 1. In genere
Art. 282 D. Obblighi dell’affittuario / I. Pagamento del fitto e delle spese accessorie / 2. Mora dell’affittuario
Art. 283 D. Obblighi dell’affittuario / II. Diligenza, riguardo per i vicini e tolleranza / 1. Diligenza e riguardo per i vicini
Art. 284 D. Obblighi dell’affittuario / II. Diligenza, riguardo per i vicini e tolleranza / 2. Manutenzione ordinaria
Art. 285 D. Obblighi dell’affittuario / II. Diligenza, riguardo per i vicini e tolleranza / 3. Violazione degli obblighi
Art. 286 D. Obblighi dell’affittuario / III. Avviso al locatore
Art. 287 D. Obblighi dell’affittuario / IV. Tolleranza
Art. 288 E. Diritti dell’affittuario in caso di inadempimento del contratto o di difetti della cosa
Art. 289 F. Migliorie e modificazioni / I. Da parte del locatore
Art. 289a F. Migliorie e modificazioni / II. Da parte dell’affittuario
Art. 290 G. Mutamento di proprietario
Art. 291 H. Subaffitto
Art. 292 J. Trasferimento dell’affitto a un terzo
Art. 293 K. Restituzione anticipata della cosa
Art. 294 L. Compensazione
Art. 295 M. Fine dell’affitto / I. Spirare del tempo previsto
Art. 296 M. Fine dell’affitto / II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta
Art. 297 M. Fine dell’affitto / III. Disdetta straordinaria / 1. Motivi gravi
Art. 297a M. Fine dell’affitto / III. Disdetta straordinaria / 2. Fallimento dell’affittuario
Art. 297b M. Fine dell’affitto / III. Disdetta straordinaria / 3. Morte dell’affittuario
Art. 298 M. Fine dell’affitto / IV. Forma della disdetta per locali d’abitazione o commerciali
Art. 299 N. Restituzione della cosa / I. In genere
Art. 299a N. Restituzione della cosa / II. Verifica della cosa e avviso all’affittuario
Art. 299b N. Restituzione della cosa / III. Sostituzione degli oggetti inventariati
Art. 299c O. Diritto di ritenzione
Art. 300 P. Protezione dalle disdette in caso d’affitto di locali d’abitazione e commerciali
Art. 3011Q. Procedura
Art. 302 R. Affitto di bestiame e soccida / I. Diritti e obblighi dell’affittuario
Art. 303 R. Affitto di bestiame e soccida / II. Responsabilità
Art. 304 R. Affitto di bestiame e soccida / III. Disdetta
Art. 305 A. Definizione
Art. 306 B. Effetti / I. Diritto d’uso del comodatario
Art. 307 B. Effetti / II. Spese di conservazione
Art. 308 B. Effetti / III. Responsabilità di più comodatari
Art. 309 C. Fine / I. In caso di uso determinato
Art. 310 C. Fine / II. In caso di uso non determinato
Art. 311 C. Fine / III. Morte del comodatario
Art. 312 A. Definizione
Art. 313 B. Effetti / I. Interessi / 1. Quando sono dovuti
Art. 314 B. Effetti / I. Interessi / 2. Norme sugli interessi
Art. 315 B. Effetti / II. Prescrizione dell’azione per la consegna e per l’accettazione
Art. 316 B. Effetti / III. Insolvenza del mutuatario
Art. 317 C. Consegna di cartevalori o di merci a vece di denaro
Art. 318 D. Tempo della restituzione
Art. 319 A. Definizione e formazione / I. Definizione
Art. 320 A. Definizione e formazione / II. Formazione
Art. 321 B. Obblighi del lavoratore / I. Adempimento personale
Art. 321a B. Obblighi del lavoratore / II. Diligenza e fedeltà
Art. 321b B. Obblighi del lavoratore / III. Rendiconto e restituzione
Art. 321c B. Obblighi del lavoratore / IV. Lavoro straordinario
Art. 321d B. Obblighi del lavoratore / V. Osservanza di direttive e di istruzioni
Art. 321e B. Obblighi del lavoratore / VI. Responsabilità
Art. 322 C. Obblighi del datore di lavoro / I. Salario / 1. Specie e importo in generale
Art. 322a C. Obblighi del datore di lavoro / I. Salario / 2. Partecipazione al risultato dell’esercizio
Art. 322b C. Obblighi del datore di lavoro / I. Salario / 3. Provvigione / a. Inizio del diritto
Art. 322c C. Obblighi del datore di lavoro / I. Salario / 3. Provvigione / b. Conteggio
Art. 322d C. Obblighi del datore di lavoro / I. Salario / 4. Gratificazione
Art. 323 C. Obblighi del datore di lavoro / II. Pagamento del salario / 1. Termini
Art. 323a C. Obblighi del datore di lavoro / II. Pagamento del salario / 2. Trattenuta
Art. 323b C. Obblighi del datore di lavoro / II. Pagamento del salario / 3. Garanzia
Art. 324 C. Obblighi del datore di lavoro / III. Salario in caso d’impedimento al lavoro / 1. Mora del datore di lavoro
Art. 324a C. Obblighi del datore di lavoro / III. Salario in caso d’impedimento al lavoro / 2. Impedimento del lavoratore / a. Norma
Art. 324b C. Obblighi del datore di lavoro / III. Salario in caso d’impedimento al lavoro / 2. Impedimento del lavoratore / b. Eccezioni
Art. 3251C. Obblighi del datore di lavoro / IV. Cessione e costituzione in pegno di crediti
Art. 326 C. Obblighi del datore di lavoro / V. Lavoro a cottimo / 1. Affidamento di lavoro
Art. 326a C. Obblighi del datore di lavoro / V. Lavoro a cottimo / 2. Salario
Art. 327 C. Obblighi del datore di lavoro / VI. Utensili, materiale e spese / 1. Utensili e materiale
Art. 327a C. Obblighi del datore di lavoro / VI. Utensili, materiale e spese / 2. Spese / a. In generale
Art. 327b C. Obblighi del datore di lavoro / VI. Utensili, materiale e spese / 2. Spese / b. Veicoli a motore
Art. 327c C. Obblighi del datore di lavoro / VI. Utensili, materiale e spese / 2. Spese / c. Esigibilità
Art. 328 C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 1. In generale
Art. 328a C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 2. Nella comunione domestica
Art. 328b12C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 3. Nel trattamento di dati personali
Art. 329 C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 1. Tempo libero
Art. 329a C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 2. Vacanze / a. Durata
Art. 329b C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 2. Vacanze / b. Riduzione
Art. 329c C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 2. Vacanze / c. Continuità e data
Art. 329d C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 2. Vacanze / d. Salario
Art. 329e1C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 3. Congedo per attività giovanili extrascolastiche
Art. 329f1C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 4. Congedo di maternità
Art. 329g1C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 5. Congedo di paternità
Art. 329h1C. Obblighi del datore di lavoro / VII. Protezione della personalità del lavoratore / 6. Congedo di assistenza ai familiari
Art. 330 C. Obblighi del datore di lavoro / IX. Altri obblighi / 1. Cauzione
Art. 330a C. Obblighi del datore di lavoro / IX. Altri obblighi / 2. Attestato
Art. 330b1C. Obblighi del datore di lavoro / IX. Altri obblighi / 3. Obbligo di informare
Art. 331 D. Previdenza a favore del personale / I. Obblighi del datore di lavoro
Art. 331a1D. Previdenza a favore del personale / II. Inizio e fine della previdenza
Art. 331b1D. Previdenza a favore del personale / III. Cessione e costituzione in pegno
Art. 331c1D. Previdenza a favore del personale / IV. Riserve per motivi di salute
Art. 331d1D. Previdenza a favore del personale / V. Promozione della proprietà d’abitazioni / 1. Costituzione in pegno
Art. 331e1D. Previdenza a favore del personale / V. Promozione della proprietà d’abitazioni / 2. Prelievo anticipato
Art. 331f1D. Previdenza a favore del personale / V. Promozione della proprietà d’abitazioni / 3. Restrizioni in caso di copertura insufficiente dell’istituto di previdenza
Art. 3321E. Diritti sulle invenzioni e sui design
Art. 332a1
Art. 333 F. Trasferimento del rapporto di lavoro / 1. Effetti
Art. 333a1F. Trasferimento del rapporto di lavoro / 2. Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
Art. 333b1F. Trasferimento del rapporto di lavoro / 3. Trasferimento dell’azienda in caso di insolvenza
Art. 3341G. Fine del rapporto di lavoro / I. Rapporto di lavoro di durata determinata
Art. 3351G. Fine del rapporto di lavoro / II. Rapporto di lavoro di durata indeterminata / 1. Disdetta, in generale
Art. 335a1G. Fine del rapporto di lavoro / II. Rapporto di lavoro di durata indeterminata / 2. Termini di disdetta / a. in generale
Art. 335b1G. Fine del rapporto di lavoro / II. Rapporto di lavoro di durata indeterminata / 2. Termini di disdetta / b. durante il tempo di prova
Art. 335c1G. Fine del rapporto di lavoro / II. Rapporto di lavoro di durata indeterminata / 2. Termini di disdetta / c. dopo il tempo di prova
Art. 335d1G. Fine del rapporto di lavoro / IIbis. Licenziamento collettivo / 1. Definizione
Art. 335e1G. Fine del rapporto di lavoro / IIbis. Licenziamento collettivo / 2. Campo d’applicazione
Art. 335f1G. Fine del rapporto di lavoro / IIbis. Licenziamento collettivo / 3. Consultazione dei lavoratori
Art. 335g1G. Fine del rapporto di lavoro / IIbis. Licenziamento collettivo / 4. Procedura
Art. 335h1G. Fine del rapporto di lavoro / IIbis. Licenziamento collettivo / 5. Piano sociale / a. Definizione e principi
Art. 335i1G. Fine del rapporto di lavoro / IIbis. Licenziamento collettivo / 5. Piano sociale / b. Obbligo di negoziazione
Art. 335j1G. Fine del rapporto di lavoro / IIbis. Licenziamento collettivo / 5. Piano sociale / c. Elaborazione da parte di un tribunale arbitrale
Art. 335k1G. Fine del rapporto di lavoro / IIbis. Licenziamento collettivo / 5. Piano sociale / d. Durante un fallimento o una procedura concordataria
Art. 3361G. Fine del rapporto di lavoro / III. Protezione dalla disdetta / 1. Disdetta abusiva / a. Principio
Art. 336a1G. Fine del rapporto di lavoro / III. Protezione dalla disdetta / 1. Disdetta abusiva / b. Sanzione
Art. 336b1G. Fine del rapporto di lavoro / III. Protezione dalla disdetta / 1. Disdetta abusiva / c. Procedura
Art. 336c1G. Fine del rapporto di lavoro / III. Protezione dalla disdetta / 2. Disdetta in tempo inopportuno / a. da parte del datore di lavoro
Art. 336d1G. Fine del rapporto di lavoro / III. Protezione dalla disdetta / 2. Disdetta in tempo inopportuno / b. da parte del lavoratore
Art. 337 G. Fine del rapporto di lavoro / IV. Risoluzione immediata / 1. Presupposti / a. per cause gravi
Art. 337a G. Fine del rapporto di lavoro / IV. Risoluzione immediata / 1. Presupposti / b. per insolvenza del datore di lavoro
Art. 337b G. Fine del rapporto di lavoro / IV. Risoluzione immediata / 2. Conseguenze / a. della risoluzione giustificata
Art. 337c1G. Fine del rapporto di lavoro / IV. Risoluzione immediata / 2. Conseguenze / b. del licenziamento ingiustificato
Art. 337d G. Fine del rapporto di lavoro / IV. Risoluzione immediata / 2. Conseguenze / c. del mancato inizio o dell’abbandono ingiustificati dell’impiego
Art. 338 G. Fine del rapporto di lavoro / V. Morte del datore di lavoro o del lavoratore / 1. Morte del lavoratore
Art. 338a G. Fine del rapporto di lavoro / V. Morte del datore di lavoro o del lavoratore / 2. Morte del datore di lavoro
Art. 339 G. Fine del rapporto di lavoro / VI. Conseguenze della fine del rapporto di lavoro / 1. Esigibilità dei crediti
Art. 339a G. Fine del rapporto di lavoro / VI. Conseguenze della fine del rapporto di lavoro / 2. Restituzione
Art. 339b G. Fine del rapporto di lavoro / VI. Conseguenze della fine del rapporto di lavoro / 3. Indennità di partenza / a. Presupposti
Art. 339c G. Fine del rapporto di lavoro / VI. Conseguenze della fine del rapporto di lavoro / 3. Indennità di partenza / b. Importo ed esigibilità
Art. 339d G. Fine del rapporto di lavoro / VI. Conseguenze della fine del rapporto di lavoro / 3. Indennità di partenza / c. Prestazioni sostitutive
Art. 340 G. Fine del rapporto di lavoro / VII. Divieto di concorrenza / 1. Presupposti
Art. 340a G. Fine del rapporto di lavoro / VII. Divieto di concorrenza / 2. Limitazioni
Art. 340b G. Fine del rapporto di lavoro / VII. Divieto di concorrenza / 3. Effetti della contravvenzione
Art. 340c G. Fine del rapporto di lavoro / VII. Divieto di concorrenza / 4. Cessazione
Art. 341 H. Irrinunciabilità e prescrizione
Art. 342 H. Irrinunciabilità e prescrizione / I. Riserva del diritto pubblico e suoi effetti di diritto civile
Art. 3431
Art. 344 I. Definizione e formazione / 1. Definizione
Art. 344a I. Definizione e formazione / 2. Formazione e contenuto
Art. 345 II. Effetti / 1. Obblighi speciali dell’apprendista e del suo rappresentante legale
Art. 345a II. Effetti / 2. Obblighi speciali del datore di lavoro
Art. 346 III. Fine del rapporto di tirocinio / 1. Disdetta anticipata
Art. 346a III. Fine del rapporto di tirocinio / 2. Attestato di tirocinio
Art. 347 I. Definizione e formazione / 1. Definizione
Art. 347a I. Definizione e formazione / 2. Formazione e contenuto
Art. 348 II. Obblighi e poteri del commesso viaggiatore / 1. Obblighi speciali
Art. 348a II. Obblighi e poteri del commesso viaggiatore / 2. Del credere
Art. 348b II. Obblighi e poteri del commesso viaggiatore / 3. Poteri
Art. 349 III. Obblighi speciali del datore di lavoro / 1. Raggio d’attività
Art. 349a III. Obblighi speciali del datore di lavoro / 2. Salario / a. In generale
Art. 349b III. Obblighi speciali del datore di lavoro / 2. Salario / b. Provvigione
Art. 349c III. Obblighi speciali del datore di lavoro / 2. Salario / c. Impedimento di viaggiare
Art. 349d III. Obblighi speciali del datore di lavoro / 3. Spese
Art. 349e III. Obblighi speciali del datore di lavoro / 4. Diritto di ritenzione
Art. 350 IV. Fine del rapporto d’impiego / 1. Caso speciale di disdetta
Art. 350a IV. Fine del rapporto d’impiego / 2. Conseguenze speciali
Art. 351 I. Definizione e formazione / 1. Definizione
Art. 351a I. Definizione e formazione / 2. Comunicazione delle condizioni di lavoro
Art. 352 II. Obblighi speciali del lavoratore / 1. Esecuzione del lavoro
Art. 352a II. Obblighi speciali del lavoratore / 2. Materiale e strumenti di lavoro
Art. 353 III. Obblighi speciali del datore di lavoro / 1. Accettazione del prodotto del lavoro
Art. 353a III. Obblighi speciali del datore di lavoro / 2. Salario / a. Pagamento
Art. 353b III. Obblighi speciali del datore di lavoro / 2. Salario / b. In caso d’impedimento al lavoro
Art. 354 IV. Fine del rapporto di lavoro
Art. 355
Art. 356 I. Definizione, contenuto, forma e durata / 1. Definizione e contenuto
Art. 356a I. Definizione, contenuto, forma e durata / 2. Libertà di affiliarsi a un’associazione e di esercitare la propria professione
Art. 356b I. Definizione, contenuto, forma e durata / 3. Partecipazione
Art. 356c I. Definizione, contenuto, forma e durata / 4. Forma e durata
Art. 357 II. Effetti / 1. Per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati
Art. 357a II. Effetti / 2. Per le parti contraenti
Art. 357b II. Effetti / 3. Esecuzione in comune
Art. 358 III. Rapporti con il diritto imperativo
Art. 359 I. Definizione e contenuto
Art. 359a II. Autorità competenti e procedura
Art. 360 III. Effetti
Art. 360a1IV. Salari minimi / 1. Condizioni
Art. 360b1IV. Salari minimi / 2. Commissioni tripartite
Art. 360c1IV. Salari minimi / 3. Segreto d’ufficio
Art. 360d1IV. Salari minimi / 4. Effetti
Art. 360e1IV. Salari minimi / 5. Azione delle associazioni
Art. 360f1IV. Salari minimi / 6. Notifica
Art. 361 A. Disposizioni inderogabili tanto a svantaggio del datore di lavoro quanto del lavoratore
Art. 362 B. Disposizioni inderogabili a svantaggio del lavoratore
Art. 363 A. Definizione
Art. 364 B. Effetti / I. Obblighi dell’appaltatore / 1. In genere
Art. 365 B. Effetti / I. Obblighi dell’appaltatore / 2. Riguardo alla materia
Art. 366 B. Effetti / I. Obblighi dell’appaltatore / 3. Principio ed esecuzione dei lavori in conformità del contratto
Art. 367 B. Effetti / I. Obblighi dell’appaltatore / 4. Garanzia pei difetti / a. Verificazione
Art. 368 B. Effetti / I. Obblighi dell’appaltatore / 4. Garanzia pei difetti / b. Diritto del committente in caso di difetti
Art. 369 B. Effetti / I. Obblighi dell’appaltatore / 4. Garanzia pei difetti / c. Responsabilità del committente
Art. 370 B. Effetti / I. Obblighi dell’appaltatore / 4. Garanzia pei difetti / d. Approvazione dell’opera
Art. 3711B. Effetti / I. Obblighi dell’appaltatore / 4. Garanzia pei difetti / e. Prescrizione
Art. 372 B. Effetti / II. Obblighi del committente / 1. Scadenza della mercede
Art. 373 B. Effetti / II. Obblighi del committente / 2. Ammontare della mercede / a. A corpo
Art. 374 B. Effetti / II. Obblighi del committente / 2. Ammontare della mercede / b. Secondo il valore del lavoro
Art. 375 C. Fine del contratto / I. Recesso per sorpasso del preventivo
Art. 376 C. Fine del contratto / II. Perdita dell’opera
Art. 377 C. Fine del contratto / III. Recesso del committente contro indennità
Art. 378 C. Fine del contratto / IV. Impossibilità della esecuzione per fatti del committente
Art. 379 C. Fine del contratto / V. Morte od incapacità dell’appaltatore
Art. 380 A. Definizione
Art. 381 B. Effetti / I. Trasmissione del diritto d’autore e garanzia
Art. 382 B. Effetti / II. Diritti di disposizione dell’autore
Art. 383 B. Effetti / III. Numero delle edizioni
Art. 384 B. Effetti / IV. Riproduzione e spaccio
Art. 385 B. Effetti / V. Correzioni e miglioramenti
Art. 386 B. Effetti / VI. Edizione completa e di singole opere
Art. 387 B. Effetti / VII. Diritto di traduzione
Art. 388 B. Effetti / VIII. Onorario dell’autore / 1. Ammontare
Art. 389 B. Effetti / VIII. Onorario dell’autore / 2. Scadenza, conteggio e copie gratuite
Art. 390 C. Fine / I. Perdita dell’opera
Art. 391 C. Fine / II. Perdita dell’edizione
Art. 392 C. Fine / III. Fatti personali dell’autore e dell’editore
Art. 393 D. Collaborazione secondo un piano dell’editore
Art. 394 A. Definizione
Art. 395 B. Formazione del contratto
Art. 396 C. Effetti / I. Estensione del mandato
Art. 397 C. Effetti / II. Obblighi del mandatario / 1. Esecuzione conforme alle istruzioni
Art. 397a1C. Effetti / II. Obblighi del mandatario / 1bis. Avviso
Art. 398 C. Effetti / II. Obblighi del mandatario / 2. Responsabilità per fedele esecuzione / a. In genere
Art. 399 C. Effetti / II. Obblighi del mandatario / 2. Responsabilità per fedele esecuzione / b. In caso di subdelegazione
Art. 400 C. Effetti / II. Obblighi del mandatario / 3. Rendiconto
Art. 401 C. Effetti / II. Obblighi del mandatario / 4. Trasmissione dei diritti acquistati
Art. 402 C. Effetti / III. Obblighi del mandante
Art. 403 C. Effetti / IV. Responsabilità di più mandanti o mandatari
Art. 404 D. Fine / I. Cause / 1. Revoca, disdetta
Art. 405 D. Fine / I. Cause / 2. Morte, incapacità, fallimento
Art. 406 D. Fine / II. Effetti della cessazione
Art. 406a A. Definizione e diritto applicabile
Art. 406b B. Mediazione di o per persone all’estero / I. Spese del viaggio di ritorno
Art. 406c B. Mediazione di o per persone all’estero / II. Autorizzazione
Art. 406d C. Forma e contenuto
Art. 406e1D. Entrata in vigore, revoca, disdetta
Art. 406f1E. ...
Art. 406g F. Informazione e protezione dei dati
Art. 406h G. Riduzione
Art. 407 A. Lettera di credito
Art. 408 B. Mandato di credito / I. Definizione e forma
Art. 409 B. Mandato di credito / II. Incapacità del terzo
Art. 410 B. Mandato di credito / III. Dilazione arbitraria
Art. 411 B. Mandato di credito / IV. Rapporti fra il mandante e il terzo
Art. 412 A. Definizione e forma
Art. 413 B. Mercede del mediatore / I. Quando è dovuta
Art. 414 B. Mercede del mediatore / II. Come è determinata
Art. 415 B. Mercede del mediatore / III. Decadenza
Art. 4161B. Mercede del mediatore / IV. ...
Art. 4171B. Mercede del mediatore / V. Riduzione
Art. 418 C. Riserva del diritto cantonale
Art. 418a A. Norme generali / I. Definizione
Art. 418b A. Norme generali / II. Diritto applicabile
Art. 418c B. Obblighi dell’agente / I. Norme generali e del credere
Art. 418d B. Obblighi dell’agente / II. Obbligo del segreto e divieto di concorrenza
Art. 418e C. Facoltà di rappresentanza
Art. 418f D. Obblighi del mandante / I. In genere
Art. 418g D. Obblighi del mandante / II. Provvigione / 1. Per affari trattati e conchiusi / a. Diritto alla provvigione e sua entità
Art. 418h D. Obblighi del mandante / II. Provvigione / 1. Per affari trattati e conchiusi / b. Estinzione del diritto alla provvigione
Art. 418i D. Obblighi del mandante / II. Provvigione / 1. Per affari trattati e conchiusi / c. Esigibilità della provvigione
Art. 418k D. Obblighi del mandante / II. Provvigione / 1. Per affari trattati e conchiusi / d. Rendiconto
Art. 418l D. Obblighi del mandante / II. Provvigione / 2. Provvigione d’incasso
Art. 418m D. Obblighi del mandante / III. Impedimento di lavorare
Art. 418n D. Obblighi del mandante / IV. Spese e sborsi
Art. 418o D. Obblighi del mandante / V. Diritto di ritenzione
Art. 418p E. Fine del contratto / I. Decorrenza del termine
Art. 418q E. Fine del contratto / II. Disdetta / 1. In genere
Art. 418r E. Fine del contratto / II. Disdetta / 2. Per cause gravi
Art. 418s E. Fine del contratto / III. Morte, incapacità, fallimento
Art. 418t E. Fine del contratto / IV. Diritti dell’agente / 1. Provvigione
Art. 418u E. Fine del contratto / IV. Diritti dell’agente / 2. Indennità per la clientela
Art. 418v E. Fine del contratto / V. Obbligo di restituzione
Art. 419 A. Posizione del gestore / I. Modo della esecuzione
Art. 420 A. Posizione del gestore / II. Responsabilità del gestore in genere
Art. 421 A. Posizione del gestore / III. Responsabilità del gestore incapace
Art. 422 B. Posizione del padrone / I. Gestione nell’interesse del padrone
Art. 423 B. Posizione del padrone / II. Gestione nell’interesse del gestore
Art. 424 B. Posizione del padrone / III. Ratifica della gestione
Art. 425 A. Commissione per la compra e vendita / I. Definizione
Art. 426 A. Commissione per la compra e vendita / II. Obblighi del commissionario / 1. Avviso ed assicurazione
Art. 427 A. Commissione per la compra e vendita / II. Obblighi del commissionario / 2. Cure per la merce
Art. 428 A. Commissione per la compra e vendita / II. Obblighi del commissionario / 3. Prezzo fissato dal committente
Art. 429 A. Commissione per la compra e vendita / II. Obblighi del commissionario / 4. Anticipazioni e credito a terzi
Art. 430 A. Commissione per la compra e vendita / II. Obblighi del commissionario / 5. Del credere
Art. 431 A. Commissione per la compra e vendita / III. Diritti del commissionario / 1. Rimborso delle anticipazioni e spese
Art. 432 A. Commissione per la compra e vendita / III. Diritti del commissionario / 2. Provvigione / a. Diritto
Art. 433 A. Commissione per la compra e vendita / III. Diritti del commissionario / 2. Provvigione / b. Decadenza e conversione dell’affare in proprio
Art. 434 A. Commissione per la compra e vendita / III. Diritti del commissionario / 3. Diritto di ritenzione
Art. 435 A. Commissione per la compra e vendita / III. Diritti del commissionario / 4. Vendita all’incanto della merce
Art. 436 A. Commissione per la compra e vendita / III. Diritti del commissionario / 5. Commissionario venditore o compratore in proprio / a. Calcolo del prezzo e provvigione
Art. 437 A. Commissione per la compra e vendita / III. Diritti del commissionario / 5. Commissionario venditore o compratore in proprio / b. Assunzione in proprio presunta
Art. 438 A. Commissione per la compra e vendita / III. Diritti del commissionario / 5. Commissionario venditore o compratore in proprio / c. Decadenza dell’assunzione in proprio
Art. 439 B. Contratto di spedizione
Art. 440 A. Definizione
Art. 441 B. Effetti / I. Posizione del mittente / 1. Indicazioni necessarie
Art. 442 B. Effetti / I. Posizione del mittente / 2. Imballaggio
Art. 443 B. Effetti / I. Posizione del mittente / 3. Disposizione sugli oggetti trasportati
Art. 444 B. Effetti / II. Posizione del vetturale / 1. Cure per la merce / a. In caso di impedimenti alla consegna
Art. 445 B. Effetti / II. Posizione del vetturale / 1. Cure per la merce / b. Vendita
Art. 446 B. Effetti / II. Posizione del vetturale / 1. Cure per la merce / c. Tutela degli interessi del proprietario
Art. 447 B. Effetti / II. Posizione del vetturale / 2. Responsabilità del vetturale / a. Perdita e distruzione della merce
Art. 448 B. Effetti / II. Posizione del vetturale / 2. Responsabilità del vetturale / b. Ritardo, deperimento e distruzione parziale
Art. 449 B. Effetti / II. Posizione del vetturale / 2. Responsabilità del vetturale / c. Responsabilità per il vetturale intermedio
Art. 450 B. Effetti / II. Posizione del vetturale / 3. Obbligo dell’avviso
Art. 451 B. Effetti / II. Posizione del vetturale / 4. Diritto di ritenzione
Art. 452 B. Effetti / II. Posizione del vetturale / 5. Decadenza dell’azione di responsabilità
Art. 453 B. Effetti / II. Posizione del vetturale / 6. Procedura
Art. 454 B. Effetti / II. Posizione del vetturale / 7. Prescrizione delle azioni di risarcimento
Art. 455 C. Imprese di trasporto concesse od esercitate dallo Stato
Art. 456 D. Cooperazione d’una pubblica impresa di trasporto
Art. 457 E. Responsabilità dello spedizioniere
Art. 458 A. Procura / I. Definizione e conferimento
Art. 459 A. Procura / II. Estensione della procura
Art. 460 A. Procura / III. Limitazione
Art. 461 A. Procura / IV. Cancellazione della procura
Art. 462 B. Altri mandati commerciali
Art. 4631C. ...
Art. 464 D. Divieto di concorrenza
Art. 465 E. Fine della procura e degli altri mandati commerciali
Art. 466 A. Definizione
Art. 467 B. Effetti / I. Rapporti fra l’assegnante e l’assegnatario
Art. 468 B. Effetti / II. Obblighi dell’assegnato
Art. 469 B. Effetti / III. Avviso del rifiuto del pagamento
Art. 470 C. Revoca
Art. 471 D. Assegno nelle cartevalori
Art. 472 A. Deposito in genere / I. Definizione
Art. 473 A. Deposito in genere / II. Obblighi del deponente
Art. 474 A. Deposito in genere / III. Obblighi del depositario / 1. Divieto dell’uso della cosa
Art. 475 A. Deposito in genere / III. Obblighi del depositario / 2. Restituzione / a. Diritto del deponente
Art. 476 A. Deposito in genere / III. Obblighi del depositario / 2. Restituzione / b. Diritti del depositario
Art. 477 A. Deposito in genere / III. Obblighi del depositario / 2. Restituzione / c. Luogo della restituzione
Art. 478 A. Deposito in genere / III. Obblighi del depositario / 3. Responsabilità di più depositari
Art. 479 A. Deposito in genere / III. Obblighi del depositario / 4. Pretesa di proprietà da parte di terzi
Art. 480 A. Deposito in genere / IV. Sequestro
Art. 481 B. Deposito di denaro e di altre cose fungibili
Art. 482 C. Magazzini di deposito / I. Diritto ad emettere carte—valori
Art. 483 C. Magazzini di deposito / II. Obbligo di custodia del magazziniere
Art. 484 C. Magazzini di deposito / III. Mescolanza di cose fungibili
Art. 485 C. Magazzini di deposito / IV. Diritti del magazziniere
Art. 486 C. Magazzini di deposito / V. Restituzione delle merci
Art. 487 D. Albergatori e padroni di stalle / I. Responsabilità degli albergatori / 1. Condizioni ed estensione
Art. 488 D. Albergatori e padroni di stalle / I. Responsabilità degli albergatori / 2. Responsabilità per cose preziose in particolare
Art. 489 D. Albergatori e padroni di stalle / I. Responsabilità degli albergatori / 3. Estinzione della responsabilità
Art. 490 D. Albergatori e padroni di stalle / II. Responsabilità dei padroni di stalle
Art. 491 D. Albergatori e padroni di stalle / III. Diritto di ritenzione
Art. 492 A. Requisiti / I. Definizione
Art. 493 A. Requisiti / II. Forma
Art. 494 A. Requisiti / III. Consenso del coniuge
Art. 495 B. Oggetto / I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione / 1. Fideiussione semplice
Art. 496 B. Oggetto / I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione / 2. Fideiussione solidale
Art. 497 B. Oggetto / I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione / 3. Confideiussione
Art. 498 B. Oggetto / I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione / 4. Fideiussore del fideiussore e fideiussore al regresso
Art. 499 B. Oggetto / II. Disposizioni comuni / 1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore / a. Estensione della responsabilità
Art. 500 B. Oggetto / II. Disposizioni comuni / 1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore / b. Riduzione legale della garanzia
Art. 501 B. Oggetto / II. Disposizioni comuni / 1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore / c. Condizioni del perseguimento del fideiussore
Art. 502 B. Oggetto / II. Disposizioni comuni / 1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore / d. Eccezioni
Art. 503 B. Oggetto / II. Disposizioni comuni / 1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore / e. Dovere di diligenza del creditore; suo obbligo di consegnare i pegni e i titoli
Art. 504 B. Oggetto / II. Disposizioni comuni / 1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore / f. Obbligo del creditore di ricevere il pagamento
Art. 505 B. Oggetto / II. Disposizioni comuni / 1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore / g. Obbligo di ragguagliare il fideiussore e di notificare il credito nel fallimento e nel concordato del debitore
Art. 506 B. Oggetto / II. Disposizioni comuni / 2. Rapporti tra il fideiussore e il debitore principale / a. Diritto a garanzie e alla liberazione
Art. 507 B. Oggetto / II. Disposizioni comuni / 2. Rapporti tra il fideiussore e il debitore principale / aa. In generale
Art. 508 B. Oggetto / II. Disposizioni comuni / 2. Rapporti tra il fideiussore e il debitore principale / bb. Obbligo di notifica del fideiussore
Art. 509 C. Fine della fideiussione / I. Per effetto della legge
Art. 510 C. Fine della fideiussione / II. Fideiussione a termine; recesso
Art. 511 C. Fine della fideiussione / III. Fideiussione senza termine
Art. 512 C. Fine della fideiussione / IV. Fideiussione per pubblico ufficio e per contratto di lavoro
Art. 513 A. Credito senza azione
Art. 514 B. Ricognizione di debito e pagamento volontario
Art. 515 C. Lotterie ed estrazioni a sorte
Art. 515a1D. Gioco nelle case da gioco, prestiti delle case da gioco
Art. 516 A. Contratto di rendita vitalizia / I. Oggetto
Art. 517 A. Contratto di rendita vitalizia / II. Forma
Art. 518 A. Contratto di rendita vitalizia / III. Diritti del creditore / 1. Esercizio del diritto
Art. 519 A. Contratto di rendita vitalizia / III. Diritti del creditore / 2. Cedibilità
Art. 520 A. Contratto di rendita vitalizia / IV. Rendite vitalizie secondo la legge sul contratto di assicurazione
Art. 521 B. Vitalizio / I. Definizione
Art. 522 B. Vitalizio / II. Costituzione / 1. Forma
Art. 523 B. Vitalizio / II. Costituzione / 2. Garanzia
Art. 524 B. Vitalizio / III. Oggetto
Art. 525 B. Vitalizio / IV. Contestazione e riduzione
Art. 526 B. Vitalizio / V. Scioglimento / 1. Disdetta
Art. 527 B. Vitalizio / V. Scioglimento / 2. Recesso unilaterale
Art. 528 B. Vitalizio / V. Scioglimento / 3. Morte del debitore
Art. 529 B. Vitalizio / VI. Incedibilità e realizzazione in caso di esecuzione
Art. 530 A. Definizione
Art. 531 B. Rapporti dei soci fra loro / I. Quote
Art. 532 B. Rapporti dei soci fra loro / II. Guadagni e perdite / 1. Partecipazione dei guadagni
Art. 533 B. Rapporti dei soci fra loro / II. Guadagni e perdite / 2. Riparto dei guadagni e delle perdite
Art. 534 B. Rapporti dei soci fra loro / III. Deliberazioni sociali
Art. 535 B. Rapporti dei soci fra loro / IV. Amministrazione della società
Art. 536 B. Rapporti dei soci fra loro / V. Responsabilità fra soci / 1. Divieto di concorrenza
Art. 537 B. Rapporti dei soci fra loro / V. Responsabilità fra soci / 2. Spese, obbligazioni e prestazioni dei soci
Art. 538 B. Rapporti dei soci fra loro / V. Responsabilità fra soci / 3. Misura della diligenza
Art. 539 B. Rapporti dei soci fra loro / VI. Revoca e limitazione della facoltà di amministrare
Art. 540 B. Rapporti dei soci fra loro / VII. Soci autorizzati e non autorizzati ad amministrare / 1. In genere
Art. 541 B. Rapporti dei soci fra loro / VII. Soci autorizzati e non autorizzati ad amministrare / 2. Diritto d’informarsi degli affari sociali
Art. 542 B. Rapporti dei soci fra loro / VIII. Ammissione di nuovi soci e partecipazione a terzi
Art. 543 C. Rapporti dei soci coi terzi / I. Rappresentanza
Art. 544 C. Rapporti dei soci coi terzi / II. Effetti della rappresentanza
Art. 545 D. Fine della società / I. Cause di scioglimento / 1. In genere
Art. 546 D. Fine della società / I. Cause di scioglimento / 2. Società a tempo indeterminato
Art. 547 D. Fine della società / II. Effetti dello scioglimento sull’amministrazione
Art. 548 D. Fine della società / III. Liquidazione / 1. Dei conferimenti
Art. 549 D. Fine della società / III. Liquidazione / 2. Riparto del guadagno e della perdita
Art. 550 D. Fine della società / III. Liquidazione / 3. Modo della liquidazione
Art. 551 D. Fine della società / IV. Responsabilità verso i terzi D. Fine della società / IV. Responsabilità verso i terzi
Art. 552 A. Società che esercitano un’impresa commerciale
Art. 553 B. Società che non esercitano un’impresa commerciale
Art. 5541C. Iscrizione nel registro di commercio / I. Luogo
Art. 555 C. Iscrizione nel registro di commercio / II. Rappresentanza
Art. 556 C. Iscrizione nel registro di commercio / III. Requisiti formali
Art. 557 A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società semplice
Art. 558 B. Presentazione dei conti
Art. 559 C. Diritto agli utili, agli interessi ed all’onorario
Art. 560 D. Perdite
Art. 561 E. Divieto di concorrenza
Art. 562 A. In genere
Art. 563 B. Rappresentanza / I. Regola fondamentale
Art. 564 B. Rappresentanza / II. Estensione
Art. 565 B. Rappresentanza / III. Revoca
Art. 566 B. Rappresentanza / IV. Procura e mandato commerciale
Art. 567 B. Rappresentanza / V. Negozi giuridici e responsabilità per atti illeciti
Art. 568 C. Condizione dei creditori della società / I. Responsabilità dei soci
Art. 569 C. Condizione dei creditori della società / II. Responsabilità di nuovi soci
Art. 570 C. Condizione dei creditori della società / III. Fallimento della società
Art. 571 C. Condizione dei creditori della società / IV. Fallimento della società e dei soci
Art. 572 D. Condizione dei creditori personali di un socio
Art. 573 E. Compensazione
Art. 574 A. In genere
Art. 575 B. Scioglimento ad istanza di creditori d’un socio
Art. 576 C. Uscita di soci / I. Convenzione
Art. 577 C. Uscita di soci / II. Esclusione pronunciata dal giudice
Art. 578 C. Uscita di soci / III. Esclusione decisa dagli altri soci
Art. 579 C. Uscita di soci / IV. Quando vi siano due soci
Art. 580 C. Uscita di soci / V. Somma dovuta al socio uscente
Art. 581 C. Uscita di soci / VI. Iscrizione
Art. 581a1D. Lacune nell’organizza-zione della società
Art. 582 A. Regola fondamentale
Art. 583 B. Liquidatori
Art. 584 C. Rappresentanza di eredi
Art. 585 D. Attribuzioni dei liquidatori
Art. 586 E. Ripartizione provvisoria
Art. 587 F. Regolamento dei conti / I. Bilancio
Art. 588 F. Regolamento dei conti / II. Rimborso del capitale e ripartizione dell’avanzo
Art. 589 G. Cancellazione nel registro di commercio
Art. 590 H. Conservazione dei libri e delle carte
Art. 591 A. Oggetto e termine
Art. 592 B. Casi speciali
Art. 593 C. Interruzione
Art. 594 A. Società che esercitano un’impresa commerciale
Art. 595 B. Società che non esercitano un’impresa commerciale
Art. 596 C. Iscrizione nel registro di commercio / I. Luogo e conferimenti in natura
Art. 597 C. Iscrizione nel registro di commercio / II. Requisiti formali
Art. 598 A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società in nome collettivo
Art. 599 B. Amministrazione
Art. 600 C. Condizione dell’accomandante
Art. 601 D. Partecipazione agli utili ed alle perdite
Art. 602 A. In genere
Art. 603 B. Rappresentanza
Art. 604 C. Responsabilità dell’accomandatario
Art. 605 D. Responsabilità dell’accomandante / I. Affari fatti per la società
Art. 606 D. Responsabilità dell’accomandante / II. Società non iscritte
Art. 6071D. Responsabilità dell’accomandante / III. ...
Art. 608 D. Responsabilità dell’accomandante / IV. Estensione della responsabilità
Art. 609 D. Responsabilità dell’accomandante / V. Riduzione del capitale accomandato
Art. 610 D. Responsabilità dell’accomandante / VI. Azione dei creditori
Art. 611 D. Responsabilità dell’accomandante / VII. Prelevazione d’interessi e d’utili
Art. 612 D. Responsabilità dell’accomandante / VIII. Ingresso in una società
Art. 613 E. Condizioni dei creditori personali
Art. 614 F. Compensazione
Art. 615 G. Fallimento / I. In genere
Art. 616 G. Fallimento / II. Fallimento della società
Art. 617 G. Fallimento / III. Procedimento contro l’accomandatario
Art. 618 G. Fallimento / IV. Fallimento dell’accomandante
Art. 619
Art. 620 A. Nozione
Art. 6211B. Capitale minimo
Art. 622 C. Azioni / I. Specie
Art. 623 C. Azioni / II. Divisione e riunione
Art. 624 C. Azioni / III. Prezzo di emissione
Art. 6251D. Azionisti
Art. 6261E. Statuto / I. Disposizioni richieste dalla legge
Art. 6271E. Statuto / II. Altre disposizioni / 1. In genere
Art. 628 E. Statuto / II. Altre disposizioni / 2. In particolare, conferimenti in natura, assunzione di beni, vantaggi speciali
Art. 6291F. Costituzione / I. Atto costitutivo / 1. Contenuto
Art. 6301F. Costituzione / I. Atto costitutivo / 2. Sottoscrizione delle azioni
Art. 6311F. Costituzione / II. Documenti giustificativi
Art. 6321F. Costituzione / III. Conferimenti / 1. Conferimento minimo
Art. 6331F. Costituzione / III. Conferimenti / 2. Prestazione dei conferimenti / a. Versamenti
Art. 6341F. Costituzione / III. Conferimenti / 2. Prestazione dei conferimenti / b. Conferimenti in natura
Art. 634a1F. Costituzione / III. Conferimenti / 2. Prestazione dei conferimenti / c. Conferimenti ulteriori
Art. 6351 F. Costituzione / III. Conferimenti / 3. Verifica dei conferimenti / a. Relazione sulla costituzione
Art. 635a1F. Costituzione / III. Conferimenti / 3. Verifica dei conferimenti / b. Attestazione di verifica
Art. 636 a 6391
Art. 6401G. Iscrizione nel registro di commercio / I. Società
Art. 6411G. Iscrizione nel registro di commercio / II. ...
Art. 6421G. Iscrizione nel registro di commercio / III. Conferimenti in natura, assunzione di beni e vantaggi speciali
Art. 643 H. Acquisto della personalità / I. Momento; mancanza dei requisiti
Art. 644 H. Acquisto della personalità / II. Azioni emesse prima della iscrizione
Art. 645 H. Acquisto della personalità / III. Obbligazioni assunte prima dell’iscrizione
Art. 6461
Art. 6471J. Modificazione dello statuto
Art. 648 e 6491
Art. 6501K. Aumento del capitale azionario / I. Aumento ordinario e aumento autorizzato / 1. Aumento ordinario
Art. 6511K. Aumento del capitale azionario / I. Aumento ordinario e aumento autorizzato / 2. Aumento autorizzato / a. Base statutaria
Art. 651a1K. Aumento del capitale azionario / I. Aumento ordinario e aumento autorizzato / 2. Aumento autorizzato / b. Adeguamento dello statuto
Art. 6521K. Aumento del capitale azionario / I. Aumento ordinario e aumento autorizzato / 3. Disposizioni comuni / a. Sottoscrizione di azioni
Art. 652a1K. Aumento del capitale azionario / I. Aumento ordinario e aumento autorizzato / 3. Disposizioni comuni / b. ...
Art. 652b1K. Aumento del capitale azionario / I. Aumento ordinario e aumento autorizzato / 3. Disposizioni comuni / c. Diritto d’opzione
Art. 652c1K. Aumento del capitale azionario / I. Aumento ordinario e aumento autorizzato / 3. Disposizioni comuni / d. Prestazione dei conferimenti
Art. 652d1K. Aumento del capitale azionario / I. Aumento ordinario e aumento autorizzato / 3. Disposizioni comuni / e. Aumento mediante capitale proprio
Art. 652e1K. Aumento del capitale azionario / I. Aumento ordinario e aumento autorizzato / 3. Disposizioni comuni / f. Relazione sull’aumento del capitale
Art. 652f1K. Aumento del capitale azionario / I. Aumento ordinario e aumento autorizzato / 3. Disposizioni comuni / g. Attestazione di verifica
Art. 652g1K. Aumento del capitale azionario / I. Aumento ordinario e aumento autorizzato / 3. Disposizioni comuni / h. Modificazione dello statuto e accertamenti
Art. 652h1K. Aumento del capitale azionario / I. Aumento ordinario e aumento autorizzato / 3. Disposizioni comuni / i. Iscrizione nel registro di commercio; nullità delle azioni emesse prima dell’iscrizione
Art. 6531K. Aumento del capitale azionario / II. Aumento condizionale / 1. Principio
Art. 653a1K. Aumento del capitale azionario / II. Aumento condizionale / 2. Limiti
Art. 653b1K. Aumento del capitale azionario / II. Aumento condizionale / 3. Base statutaria
Art. 653c1K. Aumento del capitale azionario / II. Aumento condizionale / 4. Tutela degli azionisti
Art. 653d1K. Aumento del capitale azionario / II. Aumento condizionale / 5. Tutela dei titolari di un diritto di conversione o d’opzione
Art. 653e1K. Aumento del capitale azionario / II. Aumento condizionale / 6. Attuazione dell’aumento / a. Esercizio dei diritti; conferimenti
Art. 6531K. Aumento del capitale azionario / II. Aumento condizionale / 6. Attuazione dell’aumento / b. Attestazione di verifica
Art. 653g1K. Aumento del capitale azionario / II. Aumento condizionale / 6. Attuazione dell’aumento / c. Adeguamento dello statuto
Art. 653h1K. Aumento del capitale azionario / II. Aumento condizionale / 6. Attuazione dell’aumento / d. Iscrizione nel registro di commercio
Art. 653i1K. Aumento del capitale azionario / II. Aumento condizionale / 7. Abrogazione
Art. 654 K. Aumento del capitale azionario / III. Azioni privilegiate / 1. Condizioni
Art. 6551
Art. 656 K. Aumento del capitale azionario / III. Azioni privilegiate / 2. Diritti inerenti alle azioni privilegiate
Art. 656a1L. Buoni di partecipazione / I. Nozione; disposizioni applicabili
Art. 656b1L. Buoni di partecipazione / II. Capitale di partecipazione e capitale azionario
Art. 656c1L. Buoni di partecipazione / III. Statuto giuridico del partecipante / 1. In genere
Art. 656d1L. Buoni di partecipazione / III. Statuto giuridico del partecipante / 2. Comunicazione della convocazione e delle deliberazioni dell’assemblea generale
Art. 656e1L. Buoni di partecipazione / III. Statuto giuridico del partecipante / 3. Rappresentanza in seno al consiglio d’amministrazione
Art. 656f1L. Buoni di partecipazione / III. Statuto giuridico del partecipante / 4. Diritti patrimoniali / a. In genere
Art. 656g1L. Buoni di partecipazione / III. Statuto giuridico del partecipante / 4. Diritti patrimoniali / b. Diritti d’opzione
Art. 6571M. Buoni di godimento
Art. 6581
Art. 6591N. Azioni proprie / I. Limitazione dell’acquisto
Art. 659a1N. Azioni proprie / II. Conseguenze dell’acquisto
Art. 659b1N. Azioni proprie / III. Acquisto da parte di filiali
Art. 6601A. Diritto alla quota degli utili e dell’avanzo della liquidazione / I. In genere
Art. 661 A. Diritto alla quota degli utili e dell’avanzo della liquidazione / II. Computo
Art. 6621
Art. 662a1
Art. 6631
Art. 663a e 663b1
Art. 663bbis1B. Relazione sulla gestione / I. Indicazioni supplementari per le società con azioni quotate in borsa / 1. Retribuzioni
Art. 663c1B. Relazione sulla gestione / I. Indicazioni supplementari per le società con azioni quotate in borsa / 2. Partecipazioni
Art. 663d a663h1
Art. 664 e 6651
Art. 665a1
Art. 666 e 6671
Art. 6681
Art. 6691
Art. 6701B. Relazione sulla gestione / II. Valutazione e rivalutazione
Art. 6711C. Riserve / I. Riserve legali / 1. Riserva generale
Art. 671a1C. Riserve / I. Riserve legali / 2. Riserva per azioni proprie
Art. 671b1C. Riserve / I. Riserve legali / 3. Riserva di rivalutazione
Art. 6721C. Riserve / II. Riserve statutarie / 1. In genere
Art. 6731C. Riserve / II. Riserve statutarie / 2. A scopo di previdenza a favore di lavoratori
Art. 6741C. Riserve / III. Relazione tra il dividendo e le riserve
Art. 675 D. Dividendi, interessi per il periodo d’avviamento e tantièmes / I. Dividendi
Art. 676 D. Dividendi, interessi per il periodo d’avviamento e tantièmes / II. Interessi per il periodo d’avviamento
Art. 6771D. Dividendi, interessi per il periodo d’avviamento e tantièmes / III. Partecipazione agli utili (tantièmes)
Art. 6781E. Restituzione di prestazioni / I. In genere
Art. 6791E. Restituzione di prestazioni / II. Partecipazioni agli utili in caso di fallimento della società
Art. 680 F. Versamenti degli azionisti / I. Oggetto
Art. 681 F. Versamenti degli azionisti / II. Effetti della mora / 1. Legali e statutari
Art. 682 F. Versamenti degli azionisti / II. Effetti della mora / 2. Diffida al pagamento
Art. 683 G. Emissione e trasferimento delle azioni / I. Azioni al portatore
Art. 6841G. Emissione e trasferimento delle azioni / II. Azioni nominative
Art. 6851H. Limitazione della trasferibilità / I. Limitazione legale
Art. 685a1H. Limitazione della trasferibilità / II. Limitazione statutaria / 1. Principi
Art. 685b1H. Limitazione della trasferibilità / II. Limitazione statutaria / 2. Azioni nominative non quotate in borsa / a. Condizioni del rifiuto
Art. 685c1H. Limitazione della trasferibilità / II. Limitazione statutaria / 2. Azioni nominative non quotate in borsa / b. Effetti
Art. 685d1H. Limitazione della trasferibilità / II. Limitazione statutaria / 3. Azioni nominative quotate in borsa / a. Condizioni del rifiuto
Art. 685e1H. Limitazione della trasferibilità / II. Limitazione statutaria / 3. Azioni nominative quotate in borsa / b. Obbligo di annunciare
Art. 685f1H. Limitazione della trasferibilità / II. Limitazione statutaria / 3. Azioni nominative quotate in borsa / c. Trasferimento dei diritti
Art. 685g1H. Limitazione della trasferibilità / II. Limitazione statutaria / 3. Azioni nominative quotate in borsa / d. Termine di rifiuto
Art. 6861H. Limitazione della trasferibilità / II. Limitazione statutaria / 4. Libro delle azioni / a. Iscrizione
Art. 686a1H. Limitazione della trasferibilità / II. Limitazione statutaria / 4. Libro delle azioni / b. Cancellazione
Art. 687 H. Limitazione della trasferibilità / II. Limitazione statutaria / 5. Azioni nominative non interamente versate
Art. 688 H. Limitazione della trasferibilità / III. Certificati provvisori
Art. 6891J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / I. Partecipazione all’assemblea generale / 1. Principio
Art. 689a1J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / I. Partecipazione all’assemblea generale / 2. Legittimazione nei confronti della società
Art. 689b1J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / I. Partecipazione all’assemblea generale / 3. Rappresentanza dell’azionista / a. In genere
Art. 689c1J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / I. Partecipazione all’assemblea generale / 3. Rappresentanza dell’azionista / b. Da parte di un membro di un organo della società
Art. 689d1J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / I. Partecipazione all’assemblea generale / 3. Rappresentanza dell’azionista / c. Da parte di un depositario
Art. 689e1J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / I. Partecipazione all’assemblea generale / 3. Rappresentanza dell’azionista / d. Comunicazione
Art. 690 J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / I. Partecipazione all’assemblea generale / 4. In caso di proprietà collettiva e d’usufrutto
Art. 691 J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / II. Partecipazione illecita
Art. 692 J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / III. Diritto di voto nell’assemblea generale / 1. Regola fondamentale
Art. 693 J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / III. Diritto di voto nell’assemblea generale / 2. Azioni con diritto di voto privilegiato
Art. 694 J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / III. Diritto di voto nell’assemblea generale / 3. Inizio del diritto di voto
Art. 695 J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / III. Diritto di voto nell’assemblea generale / 4. Esclusione dal diritto di voto
Art. 6961J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / IV. Diritti di controllo degli azionisti / 1. Comunicazione della relazione sulla gestione
Art. 6971J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / IV. Diritti di controllo degli azionisti / 2. Ragguagli e consultazione
Art. 697a1J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale / 1. Con l’accordo dell’assemblea generale
Art. 697b1J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale / 2. In caso di rifiuto da parte dell’assemblea generale
Art. 697c1J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale / 3. Istituzione
Art. 697d1J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale / 4. Attività
Art. 697e1J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale / 5. Rapporto
Art. 697f1J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale / 6. Deliberazione e comunicazione
Art. 697g1J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista / V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale / 7. Onere delle spese
Art. 697h1
Art. 697i1K. Obbligo di annunciare dell’azionista / I. Annuncio dell’acquisto di azioni al portatore
Art. 697j1K. Obbligo di annunciare dell’azionista / II. Annuncio dell’avente economicamente diritto alle azioni
Art. 697k1K. Obbligo di annunciare dell’azionista / III. Annuncio a un intermediario finanziario e obbligo di informare dell’intermediario finanziario
Art. 697l1K. Obbligo di annunciare dell’azionista / IV. Elenco
Art. 697m1K. Obbligo di annunciare dell’azionista / V. Inosservanza degli obblighi di annunciare
Art. 698 I. Poteri
Art. 699 II. Convocazione e iscrizione all’ordine del giorno / 1. Diritto e obbligo
Art. 7001II. Convocazione e iscrizione all’ordine del giorno / 2. Forma
Art. 701 II. Convocazione e iscrizione all’ordine del giorno / 3. Riunione di tutti gli azionisti
Art. 7021III. Misure preparatorie; processo verbale
Art. 702a1IV. Partecipazione dei membri del consiglio d’amministrazione
Art. 703 V. Deliberazioni e nomine / 1. In genere
Art. 7041V. Deliberazioni e nomine / 2. Deliberazioni importanti
Art. 704a1V. Deliberazioni e nomine / 3. Conversione di azioni al portatore in azioni nominative
Art. 705 VI. Revoca del consiglio d’am-ministrazione e dell’ufficio di revisione
Art. 706 VII. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea generale / 1. Legittimazione e motivi
Art. 706a1VII. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea generale / 2. Procedura
Art. 706b1VIII. Nullità
Art. 707 I. In genere / 1. Eleggibilità
Art. 7081
Art. 7091I. In genere / 2. Rappresentanza di categorie e di gruppi di azionisti
Art. 7101I. In genere / 3. Durata del mandato
Art. 7111
Art. 7121II. Organizzazione / 1. Presidente e segretario
Art. 7131II. Organizzazione / 2. Decisioni
Art. 7141II. Organizzazione / 3. Decisioni nulle
Art. 7151II. Organizzazione / 4. Diritto di convocazione
Art. 715a1II. Organizzazione / 5. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti
Art. 7161III. Attribuzioni / 1. In genere
Art. 716a1III. Attribuzioni / 2. Attribuzioni inalienabili
Art. 716b1III. Attribuzioni / 3. Delega della gestione
Art. 7171IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà
Art. 7181V. Rappresentanza / 1. In genere
Art. 718a1V. Rappresentanza / 2. Estensione e limitazione
Art. 718b1V. Rappresentanza / 3. Contratti tra la società e il suo rappresentante
Art. 719 V. Rappresentanza / 4. Firma
Art. 720 V. Rappresentanza / 5. Iscrizione
Art. 7211V. Rappresentanza / 6. Procuratori e mandatari
Art. 7221VI. Responsabilità per il fatto degli organi
Art. 723 e 7241
Art. 7251VII. Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti / 1. Avvisi obbligatori
Art. 725a1VII. Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti / 2. Dichiarazione o differimento del fallimento
Art. 726 VIII. Revoca e sospensione
Art. 727 I. Obbligo di revisione / 1. Revisione ordinaria
Art. 727a I. Obbligo di revisione / 2. Revisione limitata
Art. 727b II. Requisiti per l’ufficio di revisione / 1. In caso di revisione ordinaria
Art. 727c II. Requisiti per l’ufficio di revisione / 2. In caso di revisione limitata
Art. 728 III. Revisione ordinaria / 1. Indipendenza dell’ufficio di revisione
Art. 728a III. Revisione ordinaria / 2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione / a. Oggetto e portata della verifica
Art. 728b III. Revisione ordinaria / 2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione / b. Relazione di revisione
Art. 728c III. Revisione ordinaria / 2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione / c. Avvisi obbligatori
Art. 729 IV. Revisione limitata (review) / 1. Indipendenza dell’ufficio di revisione
Art. 729a IV. Revisione limitata (review) / 2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione / a. Oggetto e portata della verifica
Art. 729b IV. Revisione limitata (review) / 2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione / b. Relazione di revisione
Art. 729c IV. Revisione limitata (review) / 2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione / c. Avvisi obbligatori
Art. 730 V. Disposizioni comuni / 1. Nomina dell’ufficio di revisione
Art. 730a V. Disposizioni comuni / 2. Durata del mandato dell’ufficio di revisione
Art. 730b V. Disposizioni comuni / 3. Ragguagli e segreto
Art. 730c V. Disposizioni comuni / 4. Documentazione e conservazione
Art. 731 V. Disposizioni comuni / 5. Approvazione dei conti e impiego dell’utile
Art. 731a V. Disposizioni comuni / 6. Norme speciali
Art. 731b
Art. 732 A. Deliberazione di riduzione
Art. 732a1B. Soppressione delle azioni in caso di risanamento
Art. 733 C. Diffida ai creditori
Art. 734 D. Attuazione della riduzione
Art. 734a–734e1...
Art. 734f1... / VII. Rappresentanza dei sessi nel consiglio d’amministrazio-ne e nella direzione
Art. 735 E. Riduzione in caso di bilancio in disavanzo
Art. 736 A. Scioglimento in genere / I. Cause
Art. 7371A. Scioglimento in genere / II. Notificazione al registro di commercio
Art. 7381A. Scioglimento in genere / III. Conseguenze
Art. 739 B. Scioglimento seguito da liquidazione / I. Condizione della società durante la liquidazione
Art. 740 B. Scioglimento seguito da liquidazione / II. Nomina e revoca dei liquidatori / 1. Nomina
Art. 7411B. Scioglimento seguito da liquidazione / II. Nomina e revoca dei liquidatori / 2. Revoca
Art. 742 B. Scioglimento seguito da liquidazione / III. Attribuzioni dei liquidatori / 1. Bilancio. Diffida ai creditori
Art. 743 B. Scioglimento seguito da liquidazione / III. Attribuzioni dei liquidatori / 2. Altri compiti
Art. 744 B. Scioglimento seguito da liquidazione / III. Attribuzioni dei liquidatori / 3. Protezione dei creditori
Art. 745 B. Scioglimento seguito da liquidazione / III. Attribuzioni dei liquidatori / 4. Ripartizione del patrimonio
Art. 746 B. Scioglimento seguito da liquidazione / IV. Cancellazione nel registro di commercio
Art. 7471B. Scioglimento seguito da liquidazione / V. Conservazione del libro delle azioni, dei libri della società e dell’elenco
Art. 748 a 7501C. Scioglimento senza liquidazione / I. ...
Art. 751 C. Scioglimento senza liquidazione / II. Assunzione da parte di una corporazione di diritto pubblico
Art. 7521A. Fattispecie / I. ...
Art. 7531A. Fattispecie / II. Responsabilità per la costituzione
Art. 7541A. Fattispecie / III. Responsabilità per l’amministrazione, la gestione e la liquidazione
Art. 7551A. Fattispecie / IV. Responsabilità per la revisione
Art. 7561B. Danno subito dalla società / I. Pretese fuori del fallimento
Art. 7571B. Danno subito dalla società / II. Pretese nel fallimento
Art. 7581B. Danno subito dalla società / III. Effetti del discarico
Art. 7591C. Solidarietà e regresso
Art. 7601D. Prescrizione
Art. 7611
Art. 762
Art. 763
Art. 764 A. Nozione
Art. 765 B. Amministrazione / I. Designazione e poteri
Art. 766 B. Amministrazione / II. Annuenza a deliberazioni dell’assemblea generale
Art. 767 B. Amministrazione / III. Revoca della gestione e della rappresentanza
Art. 768 C. Ufficio di vigilanza / I. Designazione ed attribuzioni
Art. 769 C. Ufficio di vigilanza / II. Azione di responsabilità
Art. 770 D. Scioglimento
Art. 771 E. Disdetta
Art. 772 A. Nozione
Art. 773 B. Capitale sociale
Art. 774 C. Quote sociali
Art. 774a D. Buoni di godimento
Art. 775 E. Soci
Art. 776 F. Statuto / I. Disposizioni richieste dalla legge
Art. 776a F. Statuto / II. Altre disposizioni
Art. 777 G. Costituzione / I. Atto costitutivo
Art. 777a G. Costituzione / II. Sottoscrizione delle quote sociali
Art. 777b G. Costituzione / III. Documenti giustificativi
Art. 777c G. Costituzione / IV. Conferimenti
Art. 778 H. Iscrizione nel registro di commercio / I. Società
Art. 778a1H. Iscrizione nel registro di commercio / II. ...
Art. 779 J. Acquisto della personalità / I. Momento; mancanza dei requisiti
Art. 779a J. Acquisto della personalità / II. Impegni contratti prima dell’iscrizione
Art. 780 K. Modifica dello statuto
Art. 781 L. Aumento del capitale sociale
Art. 782 M. Riduzione del capitale sociale
Art. 783 N. Acquisto di quote sociali proprie
Art. 784 A. Quote sociali / I. Titolo
Art. 785 A. Quote sociali / II. Trasferimento / 1. Cessione / a. Forma
Art. 786 A. Quote sociali / II. Trasferimento / 1. Cessione / b. Esigenze in materia di approvazione
Art. 787 A. Quote sociali / II. Trasferimento / 1. Cessione / c. Trasferimento dei diritti
Art. 788 A. Quote sociali / II. Trasferimento / 2. Modi di acquisto particolari
Art. 789 A. Quote sociali / II. Trasferimento / 3. Determinazione del valore reale
Art. 789a A. Quote sociali / II. Trasferimento / 4. Usufrutto
Art. 789b A. Quote sociali / II. Trasferimento / 5. Diritto di pegno
Art. 790 A. Quote sociali / III. Libro delle quote
Art. 790a1A. Quote sociali / IIIbis. Annuncio dell’avente economicamente diritto alle quote sociali
Art. 791 A. Quote sociali / IV. Iscrizione nel registro di commercio
Art. 792 A. Quote sociali / V. Proprietà collettiva
Art. 793 B. Prestazione dei conferimenti
Art. 794 C. Responsabilità dei soci
Art. 795 D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie / I. Versamenti suppletivi / 1. Principio e importo
Art. 795a D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie / I. Versamenti suppletivi / 2. Richiesta
Art. 795b D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie / I. Versamenti suppletivi / 3. Rimborso
Art. 795c D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie / I. Versamenti suppletivi / 4. Riduzione
Art. 795d D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie / I. Versamenti suppletivi / 5. Durata
Art. 796 D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie / II. Prestazioni accessorie
Art. 797 D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie / III. Introduzione susseguente
Art. 798 E. Dividendi, interessi e tantièmes / I. Dividendi
Art. 798a E. Dividendi, interessi e tantièmes / II. Interessi
Art. 798b E. Dividendi, interessi e tantièmes / III. Tantièmes
Art. 799 F. Quote sociali privilegiate
Art. 800 G. Restituzione di prestazioni
Art. 8011H. Riserve
Art. 801a J. Consegna della relazione sulla gestione
Art. 802 K. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti
Art. 803 L. Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza
Art. 804 A. Assemblea dei soci / I. Attribuzioni
Art. 805 A. Assemblea dei soci / II. Convocazione e svolgimento
Art. 806 A. Assemblea dei soci / III. Diritto di voto / 1. Determinazione
Art. 806a A. Assemblea dei soci / III. Diritto di voto / 2. Esclusione dal diritto di voto
Art. 806b A. Assemblea dei soci / III. Diritto di voto / 3. Usufrutto
Art. 807 A. Assemblea dei soci / IV. Diritto di veto
Art. 808 A. Assemblea dei soci / V. Deliberazioni / 1. In genere
Art. 808a A. Assemblea dei soci / V. Deliberazioni / 2. Voto preponderante
Art. 808b A. Assemblea dei soci / V. Deliberazioni / 3. Deliberazioni importanti
Art. 808c A. Assemblea dei soci / VI. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea dei soci
Art. 809 B. Gestione e rappresentanza / I. Designazione dei gerenti e organizzazione
Art. 810 B. Gestione e rappresentanza / II. Attribuzioni dei gerenti
Art. 811 B. Gestione e rappresentanza / III. Approvazione dell’assemblea dei soci
Art. 812 B. Gestione e rappresentanza / IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà; divieto di concorrenza
Art. 813 B. Gestione e rappresentanza / V. Parità di trattamento
Art. 814 B. Gestione e rappresentanza / VI. Rappresentanza
Art. 815 B. Gestione e rappresentanza / VII. Revoca di gerenti; revoca del potere di rappresentanza
Art. 816 B. Gestione e rappresentanza / VIII. Nullità delle decisioni
Art. 817 B. Gestione e rappresentanza / IX. Responsabilità
Art. 818 C. Ufficio di revisione
Art. 819 D. Lacune nell’organizzazione della società
Art. 820 E. Perdita di capitale e indebitamento eccessivo
Art. 821 A. Scioglimento / I. Cause
Art. 821a A. Scioglimento / II. Conseguenze
Art. 822 B. Uscita di soci / I. Recesso
Art. 822a B. Uscita di soci / II. Recesso adesivo
Art. 823 B. Uscita di soci / III. Esclusione
Art. 824 B. Uscita di soci / IV. Misure provvisionali
Art. 825 B. Uscita di soci / V. Indennità / 1. Diritto e importo
Art. 825a B. Uscita di soci / V. Indennità / 2. Versamento
Art. 826 C. Liquidazione
Art. 827
Art. 828 A. Società cooperativa del diritto delle obbligazioni
Art. 829 B. Società cooperative del diritto pubblico
Art. 830 C. Costituzione / I. Requisiti / 1. In genere
Art. 831 C. Costituzione / I. Requisiti / 2. Numero dei soci
Art. 832 C. Costituzione / II. Statuto / 1. Disposizioni richieste dalla legge
Art. 833 C. Costituzione / II. Statuto / 2. Altre disposizioni
Art. 834 C. Costituzione / III. Assemblea costitutiva
Art. 8351C. Costituzione / IV. Iscrizione nel registro di commercio / 1. Società
Art. 8361C. Costituzione / IV. Iscrizione nel registro di commercio / 2. ...
Art. 8371C. Costituzione / IV. Iscrizione nel registro di commercio / 3. Elenco dei soci
Art. 838 C. Costituzione / V. Acquisto della personalità
Art. 839 A. Regola fondamentale
Art. 840 B. Dichiarazione d’ingresso
Art. 841 C. Connessione con un contratto d’assicurazione
Art. 842 A. Recesso / I. Libertà di recesso
Art. 843 A. Recesso / II. Limitazione del recesso
Art. 844 A. Recesso / III. Termine di disdetta e data del recesso
Art. 845 A. Recesso / IV. Esercizio nel fallimento e in caso di pignoramento
Art. 846 B. Esclusione
Art. 847 C. Morte del socio
Art. 848 D. Fine di un ufficio, di un impegno o d’un contratto
Art. 849 E. Trasferimento della qualità di socio / I. In genere
Art. 850 E. Trasferimento della qualità di socio / II. Mediante trasferimento di fondi o di aziende
Art. 851 F. Recesso del successore
Art. 852 A. Prova della qualità di socio
Art. 853 B. Certificati di quota
Art. 854 C. Eguaglianza tra i soci
Art. 855 D. Diritti / I. Diritto di voto
Art. 856 D. Diritti / II. Diritto di controllo dei soci / 1. Comunicazione del bilancio
Art. 857 D. Diritti / II. Diritto di controllo dei soci / 2. Ragguagli
Art. 8581D. Diritti / III. Eventuali diritti sull'avvanzo netto / 1. ...
Art. 859 D. Diritti / III. Eventuali diritti sull'avvanzo netto / 2. Norme per la ripartizione
Art. 860 D. Diritti / III. Eventuali diritti sull'avvanzo netto / 3. Obbligo di formare un fondo di riserva e di accrescerlo
Art. 861 D. Diritti / III. Eventuali diritti sull'avvanzo netto / 4. Avanzo netto nelle società cooperative di credito
Art. 862 D. Diritti / III. Eventuali diritti sull'avvanzo netto / 5. Fondi di previdenza
Art. 863 D. Diritti / III. Eventuali diritti sull'avvanzo netto / 6. Altre riserve
Art. 864 D. Diritti / IV. Diritti sul patrimonio sociale / 1. In conformità dello statuto
Art. 865 D. Diritti / IV. Diritti sul patrimonio sociale / 2. Per legge
Art. 866 E. Doveri / I. Buona fede
Art. 867 E. Doveri / II. Contributi ed altre prestazioni
Art. 868 E. Doveri / III. Responsabilità / 1. Della società
Art. 869 E. Doveri / III. Responsabilità / 2. Dei soci / a. Responsabilità illimitata
Art. 870 E. Doveri / III. Responsabilità / 2. Dei soci / b. Responsabilità limitata
Art. 871 E. Doveri / III. Responsabilità / 2. Dei soci / c. Versamenti suppletivi
Art. 872 E. Doveri / III. Responsabilità / 2. Dei soci / d. Limitazioni inammissibili
Art. 873 E. Doveri / III. Responsabilità / 2. Dei soci / e. Procedura nel fallimento
Art. 874 E. Doveri / III. Responsabilità / 2. Dei soci / f. Modificazione delle disposizioni sulla responsabilità
Art. 875 E. Doveri / III. Responsabilità / 2. Dei soci / g. Responsabilità dei nuovi soci
Art. 876 E. Doveri / III. Responsabilità / 2. Dei soci / h. Responsabilità dopo l’uscita o dopo lo scioglimento
Art. 877 E. Doveri / III. Responsabilità / 2. Dei soci / i. Notificazione dell’ammissione o dell’uscita dei soci al registro di commercio
Art. 878 E. Doveri / III. Responsabilità / 2. Dei soci / k. Prescrizione delle azioni di responsabilità
Art. 879 A. Assemblea generale / I. Poteri
Art. 880 A. Assemblea generale / II. Voto per corrispondenza
Art. 881 A. Assemblea generale / III. Convocazione / 1. Diritto e obbligo
Art. 882 A. Assemblea generale / III. Convocazione / 2. Forma
Art. 883 A. Assemblea generale / III. Convocazione / 3. Ordine del giorno
Art. 884 A. Assemblea generale / III. Convocazione / 4. Riunione di tutti i soci
Art. 885 A. Assemblea generale / IV. Diritto di voto
Art. 886 A. Assemblea generale / V. Rappresentanza
Art. 887 A. Assemblea generale / VI. Esclusione dal diritto di voto
Art. 888 A. Assemblea generale / VII. Deliberazioni / 1. In genere
Art. 889 A. Assemblea generale / VII. Deliberazioni / 2. Aumento delle prestazioni dei soci
Art. 890 A. Assemblea generale / VII. Revoca dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione
Art. 891 A. Assemblea generale / IX. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea generale
Art. 892 A. Assemblea generale / X. Assemblea dei delegati
Art. 893 A. Assemblea generale / XI. Eccezioni in favore delle società mutue di assicurazione
Art. 894 B. Amministrazione / I. Eleggibilità / 1. Qualità di socio
Art. 8951B. Amministrazione / I. Eleggibilità / 2. ...
Art. 896 B. Amministrazione / II. Durata delle funzioni
Art. 897 B. Amministrazione / III. Comitati
Art. 8981B. Amministrazione / IV. Gestione e rappresentanza / 1. In genere
Art. 899 B. Amministrazione / IV. Gestione e rappresentanza / 2. Estensione e limitazione
Art. 899a1B. Amministrazione / IV. Gestione e rappresentanza / 3. Contratti tra la società e il suo rappresentante
Art. 900 B. Amministrazione / IV. Gestione e rappresentanza / 4. Firma
Art. 901 B. Amministrazione / IV. Gestione e rappresentanza / 5. Iscrizione
Art. 902 B. Amministrazione / V. Doveri / 1. In genere
Art. 903 B. Amministrazione / V. Doveri / 2. Avviso obbligatorio in caso di insolvenza e di perdita di capitale sociale
Art. 904 B. Amministrazione / VI. Restituzione di somme riscosse
Art. 905 B. Amministrazione / VII. Sospensione e revoca
Art. 9061C. Ufficio di revisione / I. In genere
Art. 9071C. Ufficio di revisione / II. Verifica dell’elenco dei soci
Art. 9081D. Lacune nell’organizzazione
Art. 909 e 9101
Art. 911 A. Cause di scioglimento
Art. 912 B. Notificazione al registro di commercio
Art. 913 C. Liquidazione. Ripartizione del patrimonio
Art. 9141D. ...
Art. 915 E. Assunzione da parte d’una corporazione di diritto pubblico
Art. 9161A. Verso la società
Art. 917 B. Verso la società, i soci e i creditori
Art. 918 C. Solidarietà e regresso
Art. 9191D. Prescrizione
Art. 920 E. Nelle cooperative di credito e nelle società mutue d’assicurazione
Art. 921 A. Requisiti
Art. 922 B. Organizzazione / I. Assemblea dei delegati
Art. 923 B. Organizzazione / II. Amministrazione
Art. 924 B. Organizzazione / III. Vigilanza. Contestazione di deliberazioni
Art. 925 B. Organizzazione / IV. Esclusione di nuovi obblighi
Art. 926
Art. 927 A. Definizione e scopo
Art. 928 B. Organizzazione / I. Autorità del registro di commercio
Art. 928a B. Organizzazione / II. Collaborazione tra le autorità
Art. 928b C. Banche dati centrali
Art. 928c D. Numero d’assicurato AVS e numero personale
Art. 929 E. Iscrizione, modifica e cancellazione / I. Principi
Art. 930 E. Iscrizione, modifica e cancellazione / II. Numero d’identificazione delle imprese
Art. 931 E. Iscrizione, modifica e cancellazione / III. Iscrizione obbligatoria e iscrizione facoltativa / 1. Imprese individuali e succursali
Art. 932 E. Iscrizione, modifica e cancellazione / III. Iscrizione obbligatoria e iscrizione facoltativa / 2. Istituti di diritto pubblico
Art. 933 E. Iscrizione, modifica e cancellazione / IV. Modifica dei fatti
Art. 934 E. Iscrizione, modifica e cancellazione / V. Cancellazione d’ufficio / 1. Di enti giuridici senza attività commerciale e senza attivi
Art. 934a E. Iscrizione, modifica e cancellazione / V. Cancellazione d’ufficio / 2. In assenza di domicilio legale di imprese individuali o di succursali
Art. 935 E. Iscrizione, modifica e cancellazione / VI. Reiscrizione
Art. 936 F. Pubblicità ed effetti / I. Pubblicità e pubblicazione in Internet
Art. 936a F. Pubblicità ed effetti / II. Pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e inizio degli effetti
Art. 936b F. Pubblicità ed effetti / III. Effetti
Art. 937 G. Doveri / I. Verifica
Art. 938 G. Doveri / II. Diffida e iscrizione d’ufficio
Art. 939 G. Doveri / III. Lacune nell’organizza-zione
Art. 940 H. Ammende
Art. 941 H. Ammende / I. Emolumenti
Art. 942 J. Tutela giurisdizionale
Art. 943 K. Ordinanza
Art. 944 A. Formazione delle ditte / I. In genere
Art. 945 A. Formazione delle ditte / II. Imprese individuali / 1. Contenuto essenziale
Art. 946 A. Formazione delle ditte / II. Imprese individuali / 2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta
Art. 947 e 9481
Art. 9491
Art. 9501A. Formazione delle ditte / III. Ditte sociali / 1. Formazione della ditta
Art. 9511A. Formazione delle ditte / III. Ditte sociali / 2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta
Art. 952 A. Formazione delle ditte / IV. Succursali
Art. 9531A. Formazione delle ditte / V. ...
Art. 954 A. Formazione delle ditte / VI. Cambiamento di nome
Art. 954a1B. Obbligo di usare la ditta o il nome
Art. 955 C. Sorveglianza
Art. 955a1D. Riserva di altre disposizioni federali
Art. 956 E. Protezione della ditta
Art. 957 A. Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti
Art. 957a B. Contabilità
Art. 958 C. Presentazione dei conti / I. Scopo e contenuto
Art. 958a C. Presentazione dei conti / II. Fondamenti della presentazione dei conti / 1. Principio della continuità di esercizio
Art. 958b C. Presentazione dei conti / II. Fondamenti della presentazione dei conti / 2. Principi della correlazione temporale e della correlazione materiale
Art. 958c C. Presentazione dei conti / III. Principi della presentazione regolare dei conti
Art. 958d C. Presentazione dei conti / IV. Presentazione, moneta e lingua
Art. 958e D. Pubblicazione e consultazione
Art. 958f E. Tenuta e conservazione dei libri
Art. 959 A. Bilancio / I. Scopo del bilancio, requisiti per l’iscrizione a bilancio
Art. 959a A. Bilancio / II. Articolazione minima
Art. 959b B. Conto economico; articolazione minima
Art. 959c C. Allegato
Art. 960 D. Valutazione / I. Principi
Art. 960a D. Valutazione / II. Attivi / 1. In genere
Art. 960b D. Valutazione / II. Attivi / 2. Attivi con un prezzo di mercato rilevabile
Art. 960c D. Valutazione / II. Attivi / 3. Scorte e prestazioni di servizi non fatturate
Art. 960d D. Valutazione / II. Attivi / 4. Attivo fisso
Art. 960e D. Valutazione / III. Debiti
Art. 961 A. Requisiti supplementari per la relazione sulla gestione
Art. 961a B. Indicazioni supplementari nell’allegato del conto annuale
Art. 961b C. Conto dei flussi di tesoreria
Art. 961c D. Relazione annuale
Art. 961d E. Agevolazioni in caso di conto di gruppo
Art. 962 A. In genere
Art. 962a B. Norme contabili riconosciute
Art. 963 A. Obbligo di allestimento
Art. 963a B. Esonero dall’obbligo di allestimento
Art. 963b C. Norme contabili riconosciute
Art. 9641
Art. 964a A. Principio
Art. 964b B. Tipi di prestazioni
Art. 964c C. Forma e contenuto della relazione
Art. 964d D. Pubblicazione
Art. 964e E. Tenuta e conservazione
Art. 964f F. Ampliamento del campo d’applicazione F. Ampliamento del campo d’applicazione
Art. 965 A. Definizione del titolo di credito
Art. 966 B. Obbligo derivante dal titolo di credito
Art. 967 C. Trasferimento del titolo di credito / I. Forma generale
Art. 968 C. Trasferimento del titolo di credito / II. Girata / 1. Forma
Art. 969 C. Trasferimento del titolo di credito / II. Girata / 2. Effetti
Art. 970 D. Conversione
Art. 971 E. Ammortamento / I. Requisiti
Art. 972 E. Ammortamento / II. Procedura. Effetti
Art. 973 F. Norme particolari
Art. 973a1G. Custodia collettiva, certificato globale e diritti valori / I. Custodia collettiva di titoli di credito
Art. 973b1G. Custodia collettiva, certificato globale e diritti valori / II. Certificato globale
Art. 973c1G. Custodia collettiva, certificato globale e diritti valori / III. Diritti valori
Art. 974 A. Nozione
Art. 975 B. Prova del diritto del creditore / I. Regola generale
Art. 976 B. Prova del diritto del creditore / II. Prova mediante il semplice possesso
Art. 977 C. Ammortamento
Art. 978 A. Nozione
Art. 979 B. Eccezioni del debitore / I. In genere
Art. 980 B. Eccezioni del debitore / II. Cedole di interessi al portatore
Art. 981 C. Ammortamento / I. In generale / 1. Domanda
Art. 982 C. Ammortamento / I. In generale / 2. Divieto di pagamento
Art. 983 C. Ammortamento / I. In generale / 3. Diffida. Termine di produzione
Art. 984 C. Ammortamento / I. In generale / 4. Modo della pubblicazione
Art. 985 C. Ammortamento / I. In generale / 5. Effetti / a. Se il titolo è prodotto
Art. 986 C. Ammortamento / I. In generale / 5. Effetti / b. Se il titolo non è prodotto
Art. 987 C. Ammortamento / II. Singole cedole
Art. 988 C. Ammortamento / III. Biglietti di banca e titoli analoghi
Art. 9891D. Cartella ipotecaria
Art. 990
Art. 991 1. Requisiti
Art. 992 2. Requisiti mancanti
Art. 993 3. Specie
Art. 994 4. Luoghi di pagamento. Cambiale domiciliata
Art. 995 5. Promessa d’interessi
Art. 996 6. Differenze in caso di somma scritta più volte
Art. 997 7. Firme di persone incapaci di obbligarsi
Art. 998 8. Firma senza poteri
Art. 999 9. Responsabilità del traente
Art. 1000 10. Cambiale in bianco
Art. 1001 1. Trasmissibilità
Art. 1002 2. Requisiti
Art. 1003 3. Forma
Art. 1004 4. Effetti / a. Funzione di trasferimento
Art. 1005 4. Effetti / b. Funzione di garanzia
Art. 1006 4. Effetti / c. Legittimazione del portatore
Art. 1007 5. Eccezioni
Art. 1008 6. Girata per procura
Art. 1009 7. Girata pignoratizia
Art. 1010 8. Girata dopo la scadenza o il protesto
Art. 1011 1. Diritto di presentazione
Art. 1012 2. Ordine o divieto di presentazione
Art. 1013 3. Obbligo di presentazione della cambiale a certo tempo vista
Art. 1014 4. Seconda presentazione
Art. 1015 5. Forma della accettazione
Art. 1016 6. Accettazione limitata
Art. 1017 7. Domiciliatario e luogo di pagamento
Art. 1018 8. Effetti della accettazione / a. In genere
Art. 1019 8. Effetti della accettazione / b. Accettazione cancellata
Art. 1020 1. Avallanti
Art. 1021 2. Forma
Art. 1022 3. Effetti
Art. 1023 1. In genere
Art. 1024 2. Cambiali a vista
Art. 1025 3. Cambiali a certo tempo vista
Art. 1026 4. Computo dei termini
Art. 1027 5. Computo secondo il vecchio stile
Art. 1028 1. Presentazione per il pagamento
Art. 1029 2. Diritto alla quietanza. Pagamento parziale
Art. 1030 3. Pagamento anticipato e pagamento alla scadenza
Art. 1031 4. Pagamento in moneta estera
Art. 1032 5. Deposito
Art. 103311. Regresso del portatore
Art. 1034 2. Protesto / a. Termini e condizioni
Art. 1035 2. Protesto / b. Competenza
Art. 1036 2. Protesto / c. Contenuto
Art. 1037 2. Protesto / d. Forma
Art. 1038 2. Protesto / e. In caso di accettazione parziale
Art. 1039 2. Protesto / f. Protesto contro più persone
Art. 1040 2. Protesto / g. Copia dell’atto di protesto
Art. 1041 2. Protesto / h. Vizi di forma
Art. 1042 3. Avviso
Art. 1043 4. Dispensa dal protesto
Art. 1044 5. Responsabilità solidale degli obbligati
Art. 1045 6. Estensione del diritto del regresso / a. Del portatore
Art. 1046 6. Estensione del diritto del regresso / b. Di chi ha pagato
Art. 1047 6. Estensione del diritto del regresso / c. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza
Art. 1048 6. Estensione del diritto del regresso / d. In caso di accettazione parziale
Art. 1049 6. Estensione del diritto del regresso / e. Rivalsa
Art. 1050 7. Perenzione / a. In genere
Art. 1051 7. Perenzione / b. Forza maggiore
Art. 1052 7. Perenzione / c. Indebito arricchimento
Art. 1053
Art. 1054 1. Disposizioni generali
Art. 1055 2. Dell’accettazione per intervento / a. Requisiti. Condizione del portatore
Art. 1056 2. Dell’accettazione per intervento / b. Forma
Art. 1057 2. Dell’accettazione per intervento / c. Responsabilità dell’accettante per intervento. Effetti sul regresso
Art. 1058 3. Del pagamento per intervento / a. Requisiti
Art. 1059 3. Del pagamento per intervento / b. Obblighi del portatore
Art. 1060 3. Del pagamento per intervento / c. Conseguenza del rifiuto
Art. 1061 3. Del pagamento per intervento / d. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza
Art. 1062 3. Del pagamento per intervento / e. Surrogazione nei diritti del portatore. Concorso d’intervenienti
Art. 1063 1. Dei duplicati / a. Diritto a più esemplari
Art. 1064 1. Dei duplicati / b. Rapporti dei duplicati tra loro
Art. 1065 1. Dei duplicati / c. Menzione dell’accettazione
Art. 1066 2. Delle copie / a. Forma ed effetti
Art. 1067 2. Delle copie / b. Consegna dell’originale
Art. 1068
Art. 1069 1. Termini
Art. 1070 2. Interruzione / a. Cause
Art. 1071 2. Interruzione / b. Effetti
Art. 1072 1. Misure provvisionali
Art. 1073 2. Portatore conosciuto
Art. 1074 3. Portatore sconosciuto / a. Obblighi dell’istante
Art. 1075 3. Portatore sconosciuto / b. Diffida
Art. 1076 3. Portatore sconosciuto / c. Termini
Art. 1077 3. Portatore sconosciuto / d. Pubblicazione
Art. 1078 4. Effetti / a. Se la cambiale è prodotta
Art. 1079 4. Effetti / b. Se la cambiale non è prodotta
Art. 1080 5. Misure ordinate dal giudice
Art. 1081 1. Termini / a. Giorni festivi
Art. 1082 1. Termini / b. Computo dei termini
Art. 1083 1. Termini / c. Esclusione dei giorni di rispetto
Art. 1084 2. Luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale
Art. 1085 3. Sottoscrizione di propria mano. Sottoscrizione del cieco
Art. 1086 1. Capacità di obbligarsi in via cambiaria
Art. 1087 2. Forma e termini degli obblighi cambiari / a. In genere
Art. 1088 2. Forma e termini degli obblighi cambiari / b. Atti necessari all’esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari
Art. 1089 2. Forma e termini degli obblighi cambiari / c. Esercizio del regresso
Art. 1090 3. Effetti degli obblighi cambiari / a. In genere
Art. 1091 3. Effetti degli obblighi cambiari / b. Accettazione parziale. Pagamento parziale
Art. 1092 3. Effetti degli obblighi cambiari / c. Pagamento
Art. 1093 3. Effetti degli obblighi cambiari / d. Azione di indebito arricchimento
Art. 1094 3. Effetti degli obblighi cambiari / e. Trasferimento del credito
Art. 1095 3. Effetti degli obblighi cambiari / f. Ammortamento
Art. 1096 1. Requisiti
Art. 1097 2. Requisiti mancanti
Art. 1098 3. Riferimento alle norme sulla cambiale
Art. 1099 4. Responsabilità dell’emittente; presentazione al visto
Art. 1100 1. Requisiti
Art. 1101 2. Requisiti mancanti
Art. 1102 3. Persone su cui l’assegno bancario può essere tratto
Art. 1103 4. Provvista
Art. 1104 5. Esclusione dell’accettazione
Art. 1105 6. Designazione del prenditore
Art. 1106 7. Promessa di interessi
Art. 1107 8. Luoghi di pagamento ed assegno bancario domiciliato
Art. 1108 1. Trasmissibilità
Art. 1109 2. Requisiti
Art. 1110 3. Legittimazione del portatore
Art. 1111 4. Assegno bancario al portatore
Art. 1112 5. Perdita del possesso
Art. 1113 6. Diritti derivanti dalla girata dopo la scadenza o il protesto
Art. 1114
Art. 1115 1. Scadenza
Art. 1116 2. Presentazione per il pagamento
Art. 1117 3. Computo secondo il vecchio stile
Art. 111814. Presentazione a una stanza di compensazione
Art. 1119 5. Revoca / a. In genere
Art. 1120 5. Revoca / b. In caso di morte, d’incapacità o di fallimento
Art. 1121 6. Verifica delle girate
Art. 1122 7. Pagamento in moneta estera
Art. 1123 1. Assegno bancario sbarrato / a. Nozione
Art. 1124 1. Assegno bancario sbarrato / b. Effetti
Art. 1125 2. Assegno bancario da accreditare / a. In genere
Art. 1126 2. Assegno bancario da accreditare / b. Diritti del portatore in caso di fallimento, di sospensione dei pagamenti, di esecuzione forzata
Art. 1127 2. Assegno bancario da accreditare / c. Diritti del portatore in caso di rifiuto dell’accreditamento, del giro o della compensazione
Art. 1128 1. Diritti di regresso del portatore
Art. 1129 2. Protesto. Termini
Art. 1130 3. Estensione del regresso
Art. 1131 4. Riserva della forza maggiore
Art. 1132
Art. 1133
Art. 1134
Art. 1135 1. Definizione del «banchiere»
Art. 1136 2. Termini / a. Giorni festivi
Art. 1137 2. Termini / b. Computo dei termini
Art. 1138 1. Persone su cui l’assegno bancario può essere tratto
Art. 1139 2. Forma e termini degli obblighi assunti per assegno bancario
Art. 1140 3. Effetti degli obblighi derivanti da assegno bancario / a. Legge del luogo di sottoscrizione
Art. 1141 3. Effetti degli obblighi derivanti da assegno bancario / b. Legge del luogo di pagamento
Art. 1142 3. Effetti degli obblighi derivanti da assegno bancario / c. Legge del luogo di domicilio
Art. 1143
Art. 1144
Art. 1145 A. In genere / I. Requisiti
Art. 1146 A. In genere / II. Eccezioni del debitore
Art. 1147 B. Titoli affini alle cambiali / I. Assegni all’ordine / 1. In genere
Art. 1148 B. Titoli affini alle cambiali / I. Assegni all’ordine / 2. Esclusione dell’obbligo d’accettazione
Art. 1149 B. Titoli affini alle cambiali / I. Assegni all’ordine / 3. Conseguenze dell’accettazione
Art. 1150 B. Titoli affini alle cambiali / I. Assegni all’ordine / 4. Esclusione dell’esecuzione cambiaria
Art. 1151 B. Titoli affini alle cambiali / II. Promesse di pagamento all’ordine
Art. 1152 C. Altri titoli girabili
Art. 1153 A. Requisiti
Art. 1154 B. Nota di pegno (warrant)
Art. 1155 C. Effetti dei vizi di forma
Art. 11561
Art. 1157 A. Requisiti
Art. 1158 B. Rappresentante della comunione / I. Nomina
Art. 1159 B. Rappresentante della comunione / II. Poteri del rappresentante / 1. In genere
Art. 1160 B. Rappresentante della comunione / II. Poteri del rappresentante / 2. Controllo del debitore
Art. 1161 B. Rappresentante della comunione / II. Poteri del rappresentante / 3. In caso di prestiti garantiti da pegno
Art. 1162 B. Rappresentante della comunione / III. Cessazione della procura
Art. 1163 B. Rappresentante della comunione / IV. Spese
Art. 1164 C. Assemblea degli obbligazionisti / I. In genere
Art. 1165 C. Assemblea degli obbligazionisti / II. Convocazione / 1. In genere
Art. 1166 C. Assemblea degli obbligazionisti / II. Convocazione / 2. Moratoria
Art. 1167 C. Assemblea degli obbligazionisti / III. Riunione / 1. Diritto di voto
Art. 1168 C. Assemblea degli obbligazionisti / III. Riunione / 2. Rappresentanza di singoli obbligazionisti
Art. 1169 C. Assemblea degli obbligazionisti / IV. Norme di procedura
Art. 1170 D. Decisioni della comunione / I. Limitazione dei diritti dei creditori / 1. Ammissibilità e maggioranza richiesta / a. Comunione unica
Art. 1171 D. Decisioni della comunione / I. Limitazione dei diritti dei creditori / 1. Ammissibilità e maggioranza richiesta / b. Pluralità di comunioni
Art. 1172 D. Decisioni della comunione / I. Limitazione dei diritti dei creditori / 1. Ammissibilità e maggioranza richiesta / c. Determinazione della maggioranza
Art. 1173 D. Decisioni della comunione / I. Limitazione dei diritti dei creditori / 2. Restrizioni / a. In generale
Art. 1174 D. Decisioni della comunione / I. Limitazione dei diritti dei creditori / 2. Restrizioni / b. Uguaglianza di trattamento
Art. 11751D. Decisioni della comunione / I. Limitazione dei diritti dei creditori / c. Conto di situazione e bilancio
Art. 1176 D. Decisioni della comunione / I. Limitazione dei diritti dei creditori / 3. Approvazione / a. In generale
Art. 1177 D. Decisioni della comunione / I. Limitazione dei diritti dei creditori / 3. Approvazione / b. Condizioni
Art. 1178 D. Decisioni della comunione / I. Limitazione dei diritti dei creditori / 3. Approvazione / c. Ricorso
Art. 1179 D. Decisioni della comunione / I. Limitazione dei diritti dei creditori / 3. Approvazione / d. Revoca
Art. 1180 D. Decisioni della comunione / II. Altre decisioni / 1. Procura del rappresentante della comunione
Art. 1181 D. Decisioni della comunione / II. Altre decisioni / 3. Altri casi
Art. 1182 D. Decisioni della comunione / II. Altre decisioni / 3. Ricorso
Art. 1183 E. Casi particolari / I. Fallimento del debitore
Art. 1184 E. Casi particolari / II. Concordato
Art. 1185 E. Casi particolari / III. Prestiti di imprese di strade ferrate o di navigazione
Art. 1186 F. Diritto imperativo F. Diritto imperativo

F. Diritto imperativo

1 I diritti che la legge conferisce alla comunione degli obbligazionisti ed al suo rappresentante non possono essere né soppressi né menomati dalle condizioni del prestito o da pattuizioni speciali fra gli obbligazionisti ed il debitore.

2 Sono riservate le disposizioni delle condizioni del prestito che possono assoggettare a requisiti più rigorosi le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti.


1 Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189; FF 1931 539, 1932 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV–XXXIII, alla fine del presente Codice.2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° apr. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I 822 832). Vedi le disp. fin. di questo capo (cap. II tit. XXXIV), alla fine del presente Codice.

  Disposizioni transitorie della legge federale del 30 marzo 1911

I. Il titolo finale del Codice civile svizzero del 10 dicembre 19071 è modificato come segue:

...2

II. La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1912. Conforme alla legge federale del 17 giugno 18743 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge.


1 RS 210
2 Le mod. possono essere consultate alla RU 27 377.
3 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b]

  Disposizioni finali della modificazione del 23 marzo 19621 

Art. 1 A. Privilegio nel fallimento

A. Privilegio nel fallimento

Nell’articolo 219 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento è aggiunta la disposizione seguente:

...2


1 RS 281.1
2 La mod. può essere consultata alla RU 1962 1085.

Art. 2 B. Concorrenza sleale

B. Concorrenza sleale

Negli articoli 1 e 13 della legge federale del 30 settembre 19431 sulla concorrenza sleale, sono aggiunte le disposizioni seguenti (art. 1 lett. i e k; art. 13 lett. h e i):

...2


1 [CS 2 935; RU 1970 308, 1978 2057. RU 1988 233 art. 28]
2 La mod. può essere consultata alla RU 1962 1085.

Art. 3 C. Disposizioni transitorie

C. Disposizioni transitorie

1 Gli articoli 226f a 226k1 sono applicabili alle vendite a pagamento rateale conchiuse prima dell’entrata in vigore della presente legge.

2 Per le vendite a rate anticipate conchiuse prima dell’entrata in vigore della presente legge è applicabile soltanto l’articolo 226k. Tuttavia, questi contratti vanno posti in consonanza con l’articolo 227b entro un anno dall’entrata in vigore della legge, altrimenti decadono e tutto l’avere del compratore, compresi gli interessi e i vantaggi, gli dev’essere rimesso.


1 Questi art. sono ora abrogati.

Art. 4 D. Entrata in vigore D. Entrata in vigore

D. Entrata in vigore

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.


1 Introdotte dal n. II della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085; FF 1962 593).

  Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 20051 

Art. 1 A. Regola generale

A. Regola generale

1 Il titolo finale del Codice civile si applica alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2 Dall’entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

Art. 2 B. Termine di adeguamento

B. Termine di adeguamento

1 Le società a garanzia limitata che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

2 Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.

3 Gli articoli 808a e 809 capoverso 4, secondo periodo, si applicano alle società a garanzia limitata iscritte nel registro di commercio al momento dell’entrata in vigore della presente legge soltanto dopo la scadenza del termine di adeguamento dello statuto.

4 Le società anonime e le società cooperative iscritte nel registro di commercio al momento dell’entrata in vigore della presente legge e la cui ditta non è conforme alle nuove disposizioni, devono adeguare la loro ditta entro due anni. Trascorso tale termine, l’ufficiale del registro di commercio completa d’ufficio la ditta.

Art. 3 C. Prestazione dei conferimenti

C. Prestazione dei conferimenti

1 Nelle società a garanzia limitata iscritte nel registro di commercio al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i conferimenti che non sono stati eseguiti sino a concorrenza del prezzo di emissione dell’insieme delle quote sociali devono essere effettuati entro due anni.

2 I soci rispondono conformemente all’articolo 802 del Codice delle obbligazioni nella versione del 18 dicembre 19361 sino alla prestazione integrale dei conferimenti a concorrenza dell’importo del capitale sociale.


1 RU 53 189

Art. 4 D. Buoni di partecipazione e buoni di godimento

D. Buoni di partecipazione e buoni di godimento

1 Dopo due anni, le quote di società a garanzia limitata che hanno un valore nominale e figurano nel passivo del bilancio ma non conferiscono alcun diritto di voto (buoni di partecipazione) sono considerate quote sociali con identici diritti patrimoniali se non sono soppresse entro tale termine mediante una riduzione del capitale sociale. Se le quote sono soppresse, i partecipanti devono essere indennizzati sino a concorrenza del valore reale delle loro quote.

2 Le necessarie deliberazioni dell’assemblea dei soci possono essere prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati anche se lo statuto prevede altrimenti.

3 Dopo l’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni relative ai buoni di godimento si applicano alle quote delle società a garanzia limitata che non figurano nel passivo del bilancio, anche se designate buoni di partecipazione. Tali quote non possono avere alcun valore nominale e devono essere designate buoni di godimento. La designazione dei titoli e lo statuto devono essere adeguati entro due anni.

Art. 5 E. Quote sociali proprie

E. Quote sociali proprie

Le società a garanzia limitata che hanno acquistato quote sociali proprie prima dell’entrata in vigore della presente legge devono, entro due anni, alienarle o sopprimerle mediante una riduzione del capitale sociale, sempreché il loro valore nominale complessivo ecceda il 10 per cento del capitale sociale.

Art. 6 F. Obbligo di effettuare versamenti suppletivi

F. Obbligo di effettuare versamenti suppletivi

1 Gli obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi previsti prima dell’entrata in vigore della presente legge e che eccedono il doppio del valore nominale della quota sociale cui sono connessi restano validi e possono essere ridotti soltanto in applicazione della procedura prescritta nell’articolo 795c.

2 Per il rimanente, le nuove disposizioni si applicano dall’entrata in vigore della presente legge, segnatamente per quanto concerne la richiesta di versamenti suppletivi.

Art. 7 G. Ufficio di revisione

G. Ufficio di revisione

Le disposizioni della presente legge concernenti l’ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore della presente legge o successivamente.

Art. 8 H. Diritto di voto

H. Diritto di voto

1 Le società a garanzia limitata che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, hanno determinato il diritto di voto indipendentemente dal valore nominale delle quote sociali non sono tenute ad adeguare le relative disposizioni alle esigenze di cui all’articolo 806.

2 In caso di emissione di nuove quote sociali, l’articolo 806 capoverso 2, secondo periodo, deve sempre essere rispettato.

Art. 9 J. Adeguamento delle maggioranze richieste dallo statuto

J. Adeguamento delle maggioranze richieste dallo statuto

Se una società a garanzia limitata ha semplicemente riprodotto nello statuto disposizioni del diritto previgente che prevedono maggioranze qualificate per le deliberazioni dell’assemblea dei soci, questa può, entro due anni, decidere a maggioranza assoluta dei voti rappresentati di adeguare tali disposizioni al nuovo diritto.

Art. 10 K. Soppressione di azioni e di quote sociali in caso di risanamento

K. Soppressione di azioni e di quote sociali in caso di risanamento

Se, prima dell’entrata in vigore della presente legge, il capitale azionario o il capitale sociale è stato ridotto a zero e nuovamente aumentato a fini di risanamento, i diritti societari degli azionisti o dei soci precedenti decadono al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 L. Diritto esclusivo di usare le ditte iscritte L. Diritto esclusivo di usare le ditte iscritte

L. Diritto esclusivo di usare le ditte iscritte

Il diritto esclusivo di valersi delle ditte iscritte nel registro di commercio prima dell’entrata in vigore della presente legge è retto dall’articolo 951 del Codice delle obbligazioni nella versione del 18 dicembre 19361.


1 RU 53 189


1 Introdotte dal n. III della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

  Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 20111 

Le disposizioni della presente modifica si applicano a partire dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore della presente legge o successivamente.


1RU 2011 5863; FF 2008 1321

  Disposizione transitoria della modifica del 23 dicembre 20111 

Art. 1 A. Regola generale

A. Regola generale

1 Le disposizioni del titolo finale del Codice civile1 si applicano alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2 Dall’entrata in vigore della modifica del 23 dicembre 2011, le disposizioni della stessa si applicano anche alle imprese già esistenti.


1 RS 210

Art. 2 B. Contabilità commerciale e presentazione dei conti B. Contabilità commerciale e presentazione dei conti

B. Contabilità commerciale e presentazione dei conti

1 Le disposizioni del titolo trentesimosecondo si applicano per la prima volta all’esercizio che comincia due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge.

2 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alla presentazione dei conti delle grandi imprese sono determinanti la somma di bilancio, la cifra d’affari e la media annua di posti di lavoro a tempo pieno nei due esercizi precedenti l’entrata in vigore della presente modifica di legge.

3 Le disposizioni relative al conto di gruppo si applicano per la prima volta all’esercizio che comincia tre anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di allestire il conto di gruppo sono determinanti i due esercizi precedenti.

4 All’atto della prima applicazione delle disposizioni relative alla presentazione dei conti, l’impresa può rinunciare a indicare le cifre degli esercizi precedenti. All’atto della seconda applicazione vanno indicate soltanto le cifre dell’esercizio precedente. Qualora indichi le cifre degli esercizi anteriori, l’impresa può derogare al principio della continuità nella presentazione e nell’articolazione. Tale scelta va segnalata nell’allegato.


1RU 2012 6679; FF 2008 1321

  Disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 20141 

Art. 1 A. Regola generale

A. Regola generale

1 Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile1 si applicano alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2 Dall’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.


1 RS 210

Art. 2 B. Adeguamento di statuti e regolamenti

B. Adeguamento di statuti e regolamenti

1 Le società che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

2 Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.

Art. 3 C. Obblighi di annunciare C. Obblighi di annunciare

C. Obblighi di annunciare

1 Le persone che all’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014 già detengono azioni al portatore devono ottemperare agli obblighi di annunciare previsti dagli articoli 697i e 697j per l’acquisto di azioni.

2 Il termine di decadenza dei diritti patrimoniali (art. 697m cpv. 3) scade in questo caso sei mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.


1RU 2015 1389; FF 2014 563

  Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 20151 

Art. 1 A. Regola generale

A. Regola generale

1 Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile1 si applicano alla presente legge, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2 Dall’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015, le disposizioni della stessa si applicano anche agli enti giuridici esistenti.


1 RS 210

Art. 2 B. Adeguamento delle ditte iscritte

B. Adeguamento delle ditte iscritte

Le società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritte nel registro di commercio al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e la cui ditta non è conforme alle disposizioni di tale modifica possono mantenere invariata la propria ditta, fintanto che gli articoli 947 e 948 del diritto anteriore non richiedano una modifica.

Art. 3 C. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta C. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

C. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di commercio prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 è retto dagli articoli 946 del diritto vigente e 951 del diritto anteriore.


1RU 2016 1507; FF 2014 8039

  Disposizioni transitorie della modifica del 17 marzo 20171 

Art. 1 A. Regole generali

A. Regole generali

1 Gli articoli 1−4 del titolo finale del Codice civile1 si applicano alla modifica del 17 marzo 2017, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2 Dalla sua entrata in vigore il nuovo diritto si applica agli enti giuridici esistenti.


1 RS 210

Art. 2 B. Obbligo d’iscrizione degli istituti di diritto pubblico B. Obbligo d’iscrizione degli istituti di diritto pubblico

B. Obbligo d’iscrizione degli istituti di diritto pubblico

Gli istituti di diritto pubblico costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto e che esercitano principalmente un’attività economica privata devono farsi iscrivere nel registro di commercio entro due anni.


1RU 2020 957; FF 2015 2849.

  Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 20191 

Art. 1 A. Disposizioni generali

A. Disposizioni generali

1 Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile1 si applicano alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2 Dall’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.


1 RS 210

Art. 2 B. Annuncio dei casi eccezionali all’ufficio del registro di commercio

B. Annuncio dei casi eccezionali all’ufficio del registro di commercio

Le società anonime e le società in accomandita per azioni con azioni al portatore che hanno titoli di partecipazione quotati in borsa o le cui azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili devono, entro 18 mesi dall’entrata in vigore dell’articolo 622 capoverso 1bis, chiedere all’ufficio del registro di commercio l’iscrizione secondo l’articolo 622 capoverso 2bis.

Art. 3 C. Società senza titoli di partecipazione quotati in borsa e le cui azioni al portatore non rivestono la forma di titoli contabili / 1. Campo di applicazione

C. Società senza titoli di partecipazione quotati in borsa e le cui azioni al portatore non rivestono la forma di titoli contabili

1. Campo di applicazione

Gli articoli 4–8 si applicano a società che non hanno titoli di partecipazione quotati in borsa e le cui azioni al portatore non rivestono la forma di titoli contabili, nonché a società che non hanno chiesto l’iscrizione secondo l’articolo 622 capoverso 2bis.

Art. 4 C. Società senza titoli di partecipazione quotati in borsa e le cui azioni al portatore non rivestono la forma di titoli contabili / 2. Conversione di azioni al portatore in azioni nominative

2. Conversione di azioni al portatore in azioni nominative

1 Se, dopo 18 mesi dall’entrata in vigore dell’articolo 622 capoverso 1bis, le società anonime e le società in accomandita per azioni hanno ancora azioni al portatore che non sono state iscritte secondo l’articolo 622 capoverso 2bis, queste sono convertite per legge in azioni nominative. La conversione esplica i suoi effetti nei confronti di ogni persona, indipendentemente da eventuali disposizioni statutarie o iscrizioni nel registro di commercio di diverso tenore e dal fatto che siano stati o non siano stati emessi titoli delle azioni.

2 L’ufficio del registro di commercio procede d’ufficio alle modifiche dell’iscrizione derivanti dal capoverso 1. Esso registra anche un’osservazione sul fatto che i documenti giustificativi contengono indicazioni divergenti dall’iscrizione.

3 Le azioni convertite mantengono il loro valore nominale, la loro quota di liberazione e le loro caratteristiche relative al diritto di voto e ai diritti patrimoniali. La loro trasferibilità non è limitata.

Art. 5 C. Società senza titoli di partecipazione quotati in borsa e le cui azioni al portatore non rivestono la forma di titoli contabili / 3. Adeguamento dello statuto e iscrizione nel registro di commercio

3. Adeguamento dello statuto e iscrizione nel registro di commercio

1 Le società anonime e le società in accomandita per azioni le cui azioni sono state convertite devono adeguare di conseguenza il loro statuto in occasione della prossima modificazione dello stesso.

2 Fintanto che tale adeguamento non è avvenuto, l’ufficio del registro di commercio respinge qualsiasi notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio di un’altra modificazione dello statuto.

3 Una società che ha titoli di partecipazione quotati in borsa o le cui azioni convertite rivestono la forma di titoli contabili non deve adeguare il proprio statuto se:

a.
l’assemblea generale decide di riconvertire in azioni al portatore le azioni convertite, senza modificarne il numero, il valore nominale o la categoria; e
b.
la società chiede l’iscrizione secondo l’articolo 622 capoverso 2bis.

4 Se la società ha adeguato lo statuto secondo il capoverso 1 o un adeguamento non è necessario secondo il capoverso 3, l’ufficio del registro di commercio cancella l’osservazione di cui all’articolo 4 capoverso 2.

Art. 6 C. Società senza titoli di partecipazione quotati in borsa e le cui azioni al portatore non rivestono la forma di titoli contabili / 4. Aggiornamento del libro delle azioni e sospensione di diritti

4. Aggiornamento del libro delle azioni e sospensione di diritti

1 Dopo la conversione di azioni al portatore in azioni nominative la società iscrive nel libro delle azioni gli azionisti che hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare previsto all’articolo 697i del diritto anteriore.

2 I diritti societari degli azionisti che non hanno ottemperato all’obbligo di annunciare sono sospesi e i diritti patrimoniali decadono. Il consiglio d’amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione della presente disposizione.

3 Nel libro delle azioni viene indicato che tali azionisti non hanno ottemperato all’obbligo di annunciare e che i diritti inerenti alle azioni non possono essere esercitati.

Art. 7 C. Società senza titoli di partecipazione quotati in borsa e le cui azioni al portatore non rivestono la forma di titoli contabili / 5. Annuncio effettuato in un secondo tempo

5. Annuncio effettuato in un secondo tempo

1 Gli azionisti che non hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare secondo l’articolo 697i del diritto anteriore e le cui azioni al portatore sono state convertite secondo l’articolo 4 in azioni nominative possono chiedere al giudice, entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’articolo 622 capoverso 1bis e previa approvazione della società, la loro iscrizione nel libro delle azioni. Il giudice accetta la richiesta se l’azionista prova la sua qualità di azionista.

2 Il giudice decide in procedura sommaria. L’azionista si fa carico delle spese processuali.

3 Se il giudice accetta la richiesta, la società provvede all’iscrizione. Gli azionisti possono far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data.

Art. 8 C. Società senza titoli di partecipazione quotati in borsa e le cui azioni al portatore non rivestono la forma di titoli contabili / 6. Perdita definitiva della qualità di azionista C. Società senza titoli di partecipazione quotati in borsa e le cui azioni al portatore non rivestono la forma di titoli contabili / 6. Perdita definitiva della qualità di azionista

6. Perdita definitiva della qualità di azionista

1 Le azioni degli azionisti che dopo cinque anni dall’entrata in vigore dell’articolo 622 capoverso 1bis non hanno chiesto al giudice la loro iscrizione nel libro delle azioni della società secondo l’articolo 7 sono annullate per legge. Gli azionisti perdono i diritti connessi con le loro azioni. Le azioni annullate sono sostituite da azioni proprie della società.

2 Gli azionisti le cui azioni sono state annullate per motivi a loro non imputabili possono, entro dieci anni dall’annullamento delle azioni, far valere nei confronti della società un diritto a un’indennità, purché siano in grado di dimostrare la loro qualità di azionisti al momento dell’annullamento delle azioni. L’indennità corrisponde al valore reale delle azioni al momento della loro conversione secondo l’articolo 4. Se al momento in cui è fatto valere il diritto all’indennità il valore reale delle azioni è inferiore rispetto al loro valore reale al momento della conversione, la società deve agli azionisti questo valore più basso. Il versamento di un’indennità è escluso se la società non dispone del capitale proprio disponibile necessario.


1RU 2019 3161; FF 2019 275

  Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 20201 

Art. 1 a 31A. a C. ...

A. a C. ...


1 Entrano in vigore in un secondo tempo (RU 2020 4005; FF 2017 325).

Art. 4 D. Rappresentanza dei sessi

D. Rappresentanza dei sessi

1 L’obbligo di riferire nella relazione sulle retribuzioni conformemente all’articolo 734f si applica al consiglio d’amministrazione al più tardi a decorrere dall’esercizio che ha inizio 5 anni dopo l’entrata in vigore della nuova legge.

2 L’obbligo di riferire nella relazione sulle retribuzioni conformemente all’articolo 734f si applica alla direzione al più tardi a decorrere dall’esercizio che ha inizio dieci anni dopo l’entrata in vigore della nuova legge.

Art. 5 e 61E. ed F. ...

E. ed F. ...


1 Entrano in vigore in un secondo tempo (RU 2020 4005; FF 2017 325).

Art. 7 G. Trasparenza delle imprese del settore delle materie prime G. Trasparenza delle imprese del settore delle materie prime

G. Trasparenza delle imprese del settore delle materie prime

Gli articoli 964a–964e si applicano a decorrere dall’esercizio che ha inizio un anno dopo l’entrata in vigore della nuova legge.


1 Introdotte dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4005; FF 2017 325).

  Disposizioni finali dei titoli VIII e VIIIbis1 

Art. 1

Il decreto federale del 30 giugno 19721 concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione è abrogato.


1 [RU 1972 1703, 1977 1269, 1982 1234, 1987 1189]

Art. 2 a 4

La legge federale del 4 ottobre 19851 sull’affitto agricolo è modificata come segue:

...2


1 RS 221.213.2
2 Le mod. possono essere consultate alla RU 1990 802.

Art. 5

1 Le disposizioni sulla protezione dalle disdette in materia di locazione e affitti di locali di abitazione e commerciali sono applicabili alle locazioni e agli affitti per i quali è data la disdetta dopo l’entrata in vigore della presente legge.

2 Se tuttavia la disdetta per una locazione o un affitto è stata data prima dell’entrata in vigore della presente legge ma con effetto posteriore all’entrata in vigore, i termini per contestarla e per presentare la richiesta di protrazione (art. 273) decorrono dall’entrata in vigore della legge.

Art. 6

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.


1 Introdotte dal n. II della LF del 15 dic. 1989, in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 I 1202).

  Disposizioni finali e transitorie del titolo X1 

Art. 1 Modificazione del CO

Modificazione del CO

...1


1 Le mod. possono essere consultate alla RU 1971 1461; FF 1968 II 177.

Art. 2 Modificazione del CC

Modificazione del CC

...1


1 Le mod. possono essere consultate alla RU 1971 1461; FF 1968 II 177.

Art. 3 Modificazione della legge sul contratto di assicurazione

Modificazione della legge sul contratto di assicurazione

...1


1 La mod. può essere consultata alla RU 1971 1461; FF 1968 II 177.

Art. 4 Modificazione della legge sull’agricoltura

Modificazione della legge sull’agricoltura

...1


1 La mod. può essere consultata alla RU 1971 1461; FF 1968 II 177.

Art. 5 Modificazione della legge sul lavoro

Modificazione della legge sul lavoro

...1


1 Le mod. possono essere consultate alla RU 1971 1461; FF 1968 II 177.

Art. 6 Abrogazione di disposizioni di diritto federale

Abrogazione di disposizioni di diritto federale

All’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1.
gli articoli 159 e 463 del Codice delle obbligazioni;
2.
l’articolo 130 della legge federale del 13 giugno 19111 sul l’assicurazione contro le malattie e gli infortuni;
3.
gli articoli 20 a 26, 28, 29 e 69 capoversi 2 e 5 della legge federale del 18 giugno 19142 sul lavoro nelle fabbriche;
4.
gli articoli 4, 8 capoversi 1, 2 e 5, 9 e 19 della legge federale del 12 dicembre 19403 sul lavoro a domicilio;
5.
la legge federale del 13 giugno 19414 sulle condizioni d’impiego dei commessi viaggiatori;
6.
la legge federale del 1° aprile 19495 che limita il diritto di disdire i rapporti d’impiego in caso di servizio militare;
7.
gli articoli 96 e 97 della legge federale del 3 ottobre 19516 concernente il promovimento dell’agricoltura e la conservazione del ceto rurale (Legge sull’agricoltura);
8.
l’articolo 32 della legge federale del 25 settembre 19527 sulla indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile (Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno);
9.
l’articolo 19 della legge federale del 28 settembre 19568 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;
10.
l’articolo 49 della legge federale del 23 marzo 19629 sulla protezione civile;
11.
gli articoli 20 capoverso 2 e 59 della legge federale del 20 settembre 196310 sulla formazione professionale;
12.
gli articoli 6411 e 72 capoverso 2 lettera a della legge federale del 13 marzo 196412 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro).

1 [CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1977 2249 n. I 611, 1978 1837 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n. 1]
2 RS 821.41
3 [CS 8 223; RU 1951 1273 art. 14 cpv. 2, 1966 57 art. 68. RU 1983 108 art. 21 n. 3]
4 [CS 2 763; RU 1966 57 art. 69]
5 [RU 1949 II 1117]
6 [RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 857 all. n. 25 2611, 1992 1986 art. 36 cpv. 1 1860 art. 75 n. 5, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1988 3033 all. lett. c]
7 RS 843.1. Ora: LF sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità.
8 RS 221.215.311
9 [RU 1962 1131, 1964 486 art. 22 cpv. 2 lett. b, 1968 83 981 art. 35, 1969 319 n. III, 1971 751, 1978 50 266 484, 1985 1649, 1990 1882 app. n. 7, 1992 288 all. n. 22, 1993 3043 all. n. 3. RU 1994 2626 art. 71].
10 [RU 1965 321, 1968 89, 1972 1885, 1975 1078 n. III; RU 1977 2249 n. I 331. RU 1979 1687 art. 75]
11 Questo art. ha ora un nuovo testo.
12 RS 822.11

Art. 7 Adattamento di rapporti giuridici sorti sotto il diritto anteriore

Adattamento di rapporti giuridici sorti sotto il diritto anteriore

1 I contratti di lavoro (contratti individuali, normali o collettivi di lavoro) già esistenti all’entrata in vigore della presente legge devono essere adattati alle sue disposizioni entro un anno; trascorso questo termine, la nuova legge si applica a tutti i contratti di lavoro.

2 Le istituzioni di previdenza a favore del personale già esistenti al momento dell’entrata in vigore1 devono, al più tardi entro il 1° gennaio 1977, adattare i loro statuti o regolamenti alle disposizioni degli articoli 331a, 331b e 331c osservando le prescrizioni formali vigenti per simili modificazioni; con il 1° gennaio 1977 queste disposizioni sono applicabili a tutte le istituzioni di previdenza del personale.2


1 1° gen. 1972.
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1972; FF 1976 I 1245).

Art. 8 Entrata in vigore Entrata in vigore

Entrata in vigore

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.


1 Introdotte dal n. II della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).

  Disposizioni finali del capo quarto del titolo XIII1 

Art. 1 A. Regime transitorio

A. Regime transitorio

1 Gli articoli 418d capoverso 1, 418f capoverso 1, 418k capoverso 2, 418o, 418p, 418r e 418s, si applicano immediatamente ai contratti di agenzia già conchiusi al momento dell’entrata in vigore della nuova legge.

2 I contratti di agenzia già conchiusi al momento dell’entrata in vigore della nuova legge dovranno essere posti in consonanza con le sue disposizioni entro il termine di due anni. Trascorso questo termine, la nuova legge sarà parimente applicabile ai contratti d’agenzia conchiusi anteriormente.

3 Salvo convenzione contraria, le disposizioni del presente capo saranno parimente applicabili, trascorso il termine di due anni, ai contratti già conchiusi al momento dell’entrata in vigore della nuova legge da persone che esercitano l’attività di agente solo accessoriamente.

Art. 2 B. Privilegio nel fallimento

B. Privilegio nel fallimento

...1


1 La mod. può essere consultata alla RU 1949 I 815.

Art. 3 C. Attuazione C. Attuazione

C. Attuazione

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.


1 Introdotte dal n. II della LF del 4 feb. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I 815).

  Disposizioni transitorie del titolo XX1 

1 Le disposizioni del nuovo diritto sono applicabili a tutte le fideiussioni contratte dopo l’attuazione della presente legge.

2 Esse non sono applicabili alle fideiussioni contratte anteriormente che per i fatti verificatisi posteriormente e con le restrizioni seguenti:

1.
i nuovi articoli 492 capoverso 3, 496 capoverso 2, 497 capoversi 3 e 4, 499, 500, 501 capoverso 4, 507 capoversi 4 e 6, 511 capoverso 1 non sono loro applicabili;
2.
le disposizioni dei nuovi articoli 493 sulla forma e 494 sul consenso del coniuge non sono loro applicabili che per le modificazioni ulteriori della fideiussione;
3.
l’articolo 496 capoverso 1 è loro applicabile nel senso che il fideiussore può essere perseguito non soltanto prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, ma anche prima della realizzazione degli altri pegni, purché il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria;
4.
per l’avviso del ritardo previsto nell’articolo 505 capoverso 1 è concesso al creditore un termine di sei mesi dall’inizio del ritardo, ma in ogni caso di tre mesi dall’attuazione della legge;
5.
l’articolo 505 capoverso 2 non è applicabile che ai fallimenti dichiarati e alle moratorie concesse tre mesi almeno dopo l’attuazione della legge;
6.
il termine indicato nell’articolo 509 capoverso 3 decorre solo dall’attuazione della legge.

3 Sono riservati gli articoli 77–80 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane.3

4 Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore.


1 Introdotte dal n. II della LF del 10 dic. 1941, in vigore dal 1° lug. 1942 (RU 58 303; FF 1940 149).
2 RS 631.0
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

  Disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII1 

Art. 1 A. Riferimento al titolo finale

A. Riferimento al titolo finale

Le disposizioni del titolo finale del Codice civile svizzero del 10 dicembre 19071 valgono anche per la presente legge.


1 RS 210

Art. 2 B. Adattamento al nuovo diritto delle società anteriori / I. In genere

B. Adattamento al nuovo diritto delle società anteriori

I. In genere

1 Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società cooperative che sono iscritte nel registro di commercio al momento dell’attuazione della presente legge, ma non rispondono alle prescrizioni di questa, devono, entro il termine di cinque anni, porre il loro statuto in consonanza alle nuove disposizioni.

2 Durante questo termine esse sono sottoposte al diritto anteriore, in quanto il loro statuto sia incompatibile con le nuove disposizioni.

3 Se esse non si saranno poste in consonanza alle nuove disposizioni entro questo termine, l’ufficiale del registro di commercio le dichiarerà d’ufficio sciolte.

4 Per le società mutue d’assicurazione e le società cooperative di credito, il Consiglio federale può, in singoli casi, prorogare l’applicazione del diritto anteriore. La domanda dev’essergli presentata entro tre anni dall’attuazione della legge.

Art. 3 B. Adattamento al nuovo diritto delle società anteriori / II. Fondi di beneficenza

II. Fondi di beneficenza1

Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società cooperative che abbiano, prima dell’attuazione di questa legge, destinato in modo manifesto beni a creare e sostenere istituzioni di beneficenza2 a favore d’impiegati, di operai o, nel caso della cooperativa, anche di soci, devono, entro cinque anni, porre questi fondi in consonanza alle norme degli articoli 6733 e 8624.


1 Ora: di previdenza (LF del 21 mar. 1958 – RU 1958 393; FF 1958 266).
2 Ora: di previdenza (LF del 21 mar. 1958 – RU 1958 393; FF 1958 266).
3 Questo art. ha ora un nuovo testo.
4 Questo art. ha ora un nuovo testo.

Art. 41

1 Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

Art. 5 C. Norme riguardanti il bilancio / I. Deroga in caso di crisi economica

C. Norme riguardanti il bilancio

I. Deroga in caso di crisi economica

1 Quando difficoltà economiche straordinarie lo richiedano, il Consiglio federale ha la facoltà di emanare norme che consentano a chi è tenuto di allestire un bilancio di non seguire tutte le regole poste dalla presente legge. La decisione del Consiglio federale dev’essere pubblicata.

2 Se nell’allestimento d’un bilancio fu applicata una siffatta decisione del Consiglio federale, deve esserne fatta menzione nel bilancio.

Art. 61C. Norme riguardanti il bilancio / II. ...

II. ...


1 Privo d’oggetto.

Art. 7 D. Responsabilità dei soci delle società cooperative

D. Responsabilità dei soci delle società cooperative

1 Le modificazioni che la presente legge arreca alla responsabilità dei soci delle società cooperative non menomano i diritti dei creditori esistenti al momento della sua attuazione.

2 Le società cooperative, i cui soci rispondono personalmente degli obblighi sociali soltanto in applicazione dell’articolo 689 del Codice delle obbligazioni fin qui in vigore1, rimangono per cinque anni sottoposte ad esso codice.

3 Durante questo periodo, l’assemblea generale può, a maggioranza assoluta dei suoi voti, escludere totalmente o parzialmente o constatare esplicitamente la responsabilità personale. La disposizione dell’articolo 889 capoverso 2 riguardante il recesso non è applicabile.


1 RU 27 377

Art. 8 E. Ditte

E. Ditte

1 Le ditte esistenti al momento dell’attuazione della presente legge, che non fossero conformi alle sue disposizioni, possono continuare a sussistere invariate per due anni.

2 In caso di qualsiasi modificazione prima che sia trascorso questo termine, esse devono tuttavia essere poste in consonanza alla legge nuova.

Art. 9 F. Titoli di credito anteriormente emessi / I. Titoli nominativi

F. Titoli di credito anteriormente emessi

I. Titoli nominativi

I libretti di cassa di risparmio e di deposito, i buoni di risparmio e di deposito emessi come titoli nominativi prima della attuazione delle presente legge sono sottoposti alle norme dell’articolo 977 sull’ammortamento anche quando il debitore non si era espressamente riservato nel titolo il diritto di pagare validamente senza presentazione del medesimo e senza ammortamento.

Art. 10 F. Titoli di credito anteriormente emessi / II. Azioni / 1. Valore nominale

II. Azioni

1. Valore nominale

Il valore nominale d’azioni emesse prima dell’attuazione della presente legge può essere:

1.
mantenuto, anche se inferiori a cento franchi;
2.
diminuito a meno di cento franchi, purché ciò avvenga entro il termine di tre anni dall’attuazione della presente legge ed in occasione di una riduzione del capitale sociale.
Art. 11 F. Titoli di credito anteriormente emessi / II. Azioni / 2. Azioni al portatore non interamente liberate

2. Azioni al portatore non interamente liberate

1 Le azioni ed i certificati provvisori al portatore emessi prima dell’attuazione della presente legge non soggiacciono alle disposizioni dell’articolo 683 e dei capoversi 1 e 3 dell’articolo 688.

2 I diritti e le obbligazioni dei loro sottoscrittori e dei loro acquirenti sono regolati dal diritto anteriore.

Art. 12 F. Titoli di credito anteriormente emessi / III. Cambiali ed assegni bancari

III. Cambiali ed assegni bancari

Le cambiali e gli assegni bancari emessi prima dell’attuazione della presente legge soggiacciono interamente al diritto anteriore.

Art. 13 G. Comunione dei creditori

G. Comunione dei creditori

Le disposizioni dell’ordinanza del 20 febbraio 19181 concernente la comunione dei creditori nei prestiti in obbligazioni e dei decreti completivi del Consiglio federale2 rimangono in vigore per i casi ai quali esse furono applicate.


1 [RU 34 249, 35 396, 36 599 933. CS 2 193 in fine, disp. fin. cap. II tit. XXXIV n. 4]
2 [RU 51 779, 53 459, 57 1595, 58 978, 62 1105, 63 1348]

Art. 141H. ...

H. ...


1 Abrogato dall’all. n. I lett. c della LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, con effetto dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1776; FF 1983 I 239).

Art. 15 J. Modificazioni della legge sulla esecuzione e sul fallimento

J. Modificazioni della legge sulla esecuzione e sul fallimento

...1


1 Le mod. possono essere consultate alla RU 53 189.

Art. 16 K. Rapporto con la legge su le banche / I. Riserva generale

K. Rapporto con la legge su le banche

I. Riserva generale

Rimangono riservate le norme della legge federale dell’8 novembre 19341 su le banche e le casse di risparmio.


1 RS 952.0

Art. 17 K. Rapporto con la legge su le banche / II. Modificazione di alcune norme

II. Modificazione di alcune norme

...1


1 Le mod. possono essere consultate alla RU 53 189.

Art. 18 L. Abrogazione di diritto civile federale

L. Abrogazione di diritto civile federale

Con l’attuazione della presente legge rimangono abrogate le disposizioni del diritto civile federale incompatibili con essa, in ispecie la parte terza del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 18811, intitolata: «Delle società di commercio, delle cartevalori e delle ditte commerciali (art. 552 a 715 e 720 a 880).


1 [RU 5 577, 11 490; CS 2 770 art. 103 cpv. 1. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2]

Art. 19 M. Attuazioni della presente legge M. Attuazioni della presente legge

M. Attuazioni della presente legge

1 La presente legge sarà attuata il 1° luglio 1937.

2 È fatta eccezione per il capo sulla comunione degli obbligazionisti (art. 1157 a 1182); il Consiglio federale stabilirà il giorno della sua attuazione1.

3 Il Consiglio federale è incaricato d’eseguire la presente legge.


1 Questo capo è stato messo in vigore nel testo del 1° apr. 1949. Per il testo originario vedi RU 53 189.


1 Introdotte dalla LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189; FF 1931 539, 1932 201).

  Disposizioni finali del titolo XXVI1 

Art. 1 A. Titolo finale del Codice civile

A. Titolo finale del Codice civile

Il titolo finale del Codice civile1 è applicabile parimenti alla presente legge.


1 RS 210

Art. 2 B. Adeguamento alla nuova disciplina legale / I. In genere

B. Adeguamento alla nuova disciplina legale

I. In genere

1 Le società anonime e le società in accomandita per azioni che alla data dell’entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel registro di commercio, ma non sono conformi alle nuove disposizioni legali, sono tenute ad adeguare, entro cinque anni, il loro statuto alle nuove norme.

2 Le società che, nonostante diffida ufficiale pubblicata più volte nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio» e nei Fogli ufficiali cantonali, non hanno adeguato entro cinque anni il proprio statuto alle disposizioni sul capitale minimo, sul conferimento minimo e sui buoni di partecipazione e di godimento, sono sciolte dal giudice, su richiesta dell’ufficiale del registro di commercio. Il giudice può assegnare un termine supplementare di sei mesi al massimo. Le società costituite innanzi il 1° gennaio 1985 non sono tenute ad adeguare le loro disposizioni statutarie relative al capitale minimo. Le società il cui capitale di partecipazione eccedeva, il 1° gennaio 1985, il doppio del capitale azionario, non sono tenute ad adeguarsi al limite legale.

3 Le altre disposizioni statutarie incompatibili con la nuova disciplina legale rimangono in vigore fino al loro adeguamento, ma non oltre un periodo superiore a cinque anni.

Art. 3 B. Adeguamento alla nuova disciplina legale / II. Disposizioni particolari / 1. Buoni di partecipazione e di godimento

II. Disposizioni particolari

1. Buoni di partecipazione e di godimento

1 Per le società già costituite, gli articoli 656a, 656b capoversi 2 e 3, 656c, 656d e 656g si applicano a partire dall’entrata in vigore della presente legge, anche se lo statuto o le condizioni d’emissione vi contrastino. Essi si applicano a tutti i titoli designati come buoni di partecipazione o buoni di godimento che abbiano un valore nominale e siano iscritti tra i passivi del bilancio.

2 Per quanto concerne i titoli menzionati nel capoverso 1, le società devono, entro cinque anni, inserire le condizioni d’emissione nello statuto e adeguarle alle disposizioni dell’articolo 656f, richiedere le iscrizioni necessarie nel registro di commercio e qualificare di buoni di partecipazione i titoli in circolazione che non siano designati come tali.

3 I titoli diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 soggiacciono alle nuove disposizioni sui buoni di godimento anche laddove siano designati come buoni di partecipazione. Entro cinque anni, essi devono essere designati conformemente al nuovo diritto e non devono più indicare un valore nominale. Lo statuto va modificato in modo corrispondente. Rimane salva la conversione in buoni di partecipazione.

Art. 4 B. Adeguamento alla nuova disciplina legale / II. Disposizioni particolari / 2. Rifiuto dell’acquirente di azioni nominative

2. Rifiuto dell’acquirente di azioni nominative

In complemento all’articolo 685d capoverso 1, la società può, in virtù di una disposizione statutaria, rifiutare l’acquirente di azioni nominative quotate in borsa, in quanto e finché il riconoscimento potrebbe impedire alla società di fornire la prova richiesta dalla legislazione federale in materia di composizione della cerchia degli azionisti.

Art. 5 B. Adeguamento alla nuova disciplina legale / II. Disposizioni particolari / 3. Azioni con diritto di voto privilegiato

3. Azioni con diritto di voto privilegiato

Le società che, in applicazione dell’articolo 10 delle disposizioni finali e transitorie della legge federale del 18 dicembre 1936 sulla revisione dei titoli XXIV–XXXIII del Codice delle obbligazioni1, hanno mantenuto azioni con diritto di voto privilegiato aventi un valore nominale inferiore a 10 franchi, come pure le società in cui le azioni più grandi hanno un valore nominale superiore a dieci volte quello delle più piccole, non sono tenute ad adeguare il loro statuto a quanto stabilito dall’articolo 693 capoverso 2 secondo periodo. Tuttavia non è più consentito loro di emettere nuove azioni il cui valore nominale sia superiore a dieci volte il valore nominale delle più piccole o inferiore al 10 per cento del valore nominale delle più grandi.


1 Vedi qui avanti.

Art. 6 B. Adeguamento alla nuova disciplina legale / II. Disposizioni particolari / 4. Maggioranze qualificate

4. Maggioranze qualificate

Qualora una società abbia ripreso nello statuto, riproducendo semplicemente disposizioni del diritto previgente, disposizioni che richiedono, per determinate deliberazioni, una maggioranza qualificata, essa può, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, decidere, con maggioranza assoluta dei voti rappresentati nell’assemblea generale, di adattare le predette disposizioni al nuovo diritto.

Art. 7 C. Modificazione di leggi federali

C. Modificazione di leggi federali

Sono modificate:

...1


1 Le mod. possono essere consultate alla RU 1992 733.

Art. 8 D. Referendum

D. Referendum

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Art. 9 E. Entrata in vigore E. Entrata in vigore

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:47:06
A partir de: http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/19110009/index.html
Script écrit en Powered by Perl