Fichier unique

Art. 1 A. Conclusiun dal contract / I. Voluntad concordanta e vicendaivla / 1. En general
Art. 2 A. Conclusiun dal contract / I. Voluntad concordanta e vicendaivla / 2. Concernent puncts secundars
Art. 3 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 1. Offerta cun termin per l’acceptaziun
Art. 4 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 2. Offerta senza termin per l’acceptaziun / a. Tranter persunas preschentas
Art. 5 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 2. Offerta senza termin per l’acceptaziun / b. Tranter persunas absentas
Art. 6 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 3. Acceptaziun taciturna
Art. 6a1A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 3a. Furniziun da chaussas betg empustadas
Art. 7 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 4. Offerta betg lianta, offerta publica, exposiziun
Art. 8 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 5. Offerta publica e concurrenzas
Art. 9 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 6. Revocaziun da l’offerta e da l’acceptaziun
Art. 10 A. Conclusiun dal contract / III. Cumenzament da l’effect d’in contract fatg tranter persunas absentas
Art. 11 B. Furma dals contracts / I. Premissa ed impurtanza en general
Art. 12 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 1. Furma prescritta da la lescha / a. Impurtanza
Art. 13 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 1. Furma prescritta da la lescha / b. Premissas
Art. 14 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 1. Furma prescritta da la lescha / c. Suttascripziun
Art. 15 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 1. Furma prescritta da la lescha / d. Remplazzament da la suttascripziun
Art. 16 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 2. Furma resalvada en il contract
Art. 17 C. Motiv da l’obligaziun
Art. 18 D. Interpretaziun dals contracts, simulaziun
Art. 19 E. Cuntegn dal contract / I. Determinaziun dal cuntegn
Art. 20 E. Cuntegn dal contract / II. Nunvalaivladad
Art. 21 E. Cuntegn dal contract / III. Usura
Art. 22 E. Cuntegn dal contract / IV. Contract preliminar
Art. 23 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 1. Effect
Art. 24 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 2. Cas d’errur
Art. 25 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 3. Errur che vegn fatga valair cunter la buna fai
Art. 26 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 4. Errur per negligientscha
Art. 27 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 5. Transmissiun incorrecta
Art. 28 F. Mancanzas dal contract / II. Engion intenziunà
Art. 29 F. Mancanzas dal contract / III. Chaschunar tema / 1. Conclusiun dal contract
Art. 30 F. Mancanzas dal contract / III. Chaschunar tema / 2. Tema motivada
Art. 31 F. Mancanzas dal contract / IV. Aboliziun da las mancanzas tras l’approvaziun dal contract
Art. 32 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 1. En general / a. Effect da la represchentanza
Art. 33 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 1. En general / b. Dimensiun da l’autorisaziun
Art. 34 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 2. Sin basa d’in act giuridic / a. Limitaziun e revocaziun
Art. 35 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 2. Sin basa d’in act giuridic / b. Influenza da la mort, da l’inabilitad d’agir e.u.v.
Art. 36 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 2. Sin basa d’in act giuridic / c. Restituziun dal document da plainpudair
Art. 37 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 2. Sin basa d’in act giuridic / d. Mument, a partir dal qual l’extincziun dal plainpudair s’effectuescha
Art. 38 G. Represchentanza / II. Senza autorisaziun / 1. Approvaziun
Art. 39 G. Represchentanza / II. Senza autorisaziun / 2. Refusa da l’approvaziun
Art. 40 G. Represchentanza / III. Resalva da prescripziuns spezialas
Art. 40a1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / I. Champ d’applicaziun
Art. 40b1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / II. Princip
Art. 40c1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / III. Excepziuns
Art. 40d1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / IV. Obligaziun da l’offerent d’infurmar il client
Art. 40e1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / V. Revocaziun / 1. Furma e termin
Art. 40f1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / V. Revocaziun / 2. Consequenzas
Art. 40g1
Art. 41 A. Responsabladad en general / I. Premissas da la responsabladad
Art. 42 A. Responsabladad en general / II. Fixaziun dal donn
Art. 43 A. Responsabladad en general / III. Fixaziun da l’indemnisaziun
Art. 44 A. Responsabladad en general / IV. Motivs da reducziun
Art. 45 A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 1. Mazzament e blessura corporala / a. Indemnisaziun en cas da mazzament
Art. 46 A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 1. Mazzament e blessura corporala / b. Indemnisaziun en cas da blessura corporala
Art. 47 A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 1. Mazzament e blessura corporala / c. Satisfacziun
Art. 481A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 2. ...
Art. 491A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 3. Violaziun da la persunalitad
Art. 50 A. Responsabladad en general / VI. Responsabladad da pliras persunas / 1. En cas d’acts illegals
Art. 51 A. Responsabladad en general / VI. Responsabladad da pliras persunas / 2. En cas da differents motivs giuridics
Art. 52 A. Responsabladad en general / VII. Responsabladad en cas da defensiun legitima, en cas d’urgenza ed en cas d’agid a sasez
Art. 53 A. Responsabladad en general / VIII. Relaziun cun il dretg penal
Art. 54 B. Responsabladad da persunas che n’èn betg ablas da giuditgar
Art. 55 C. Responsabladad dal patrun d’in manaschi
Art. 56 D. Responsabladad per animals / I. Obligaziun da prestar indemnisaziuns
Art. 57 D. Responsabladad per animals / II. Impegnaziun da l’animal
Art. 58 E. Responsabladad dal proprietari d’ina ovra / I. Obligaziun da prestar indemnisaziuns
Art. 59 E. Responsabladad dal proprietari d’ina ovra / II. Mesiras da segirezza
Art. 59a1F. Responsabladad per clavs criptograficas
Art. 60 G. Surannaziun
Art. 61 H. Responsabladad da funcziunaris e d’emploiads publics
Art. 62 A. Premissas / I. En general
Art. 63 A. Premissas / II. Pajament d’in nundebit
Art. 64 B. Dimensiun da la restituziun / I. Obligaziun da la persuna enritgida
Art. 65 B. Dimensiun da la restituziun / II. Dretgs che resultan tras las expensas
Art. 66 C. Exclusiun da la restituziun
Art. 67 D. Surannaziun
Art. 68 A. Princips generals / I. Prestaziun persunala
Art. 69 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 1. Pajament parzial
Art. 70 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 2. Prestaziuns indivisiblas
Art. 71 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 3. Determinaziun tenor il gener
Art. 72 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 4. Obligaziun alternativa
Art. 73 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 5. Tschains
Art. 74 B. Lieu da l’adempliment
Art. 75 C. Temp da l’adempliment / I. Obligaziun senza termin
Art. 76 C. Temp da l’adempliment / II. Obligaziun sin termin / 1. Termin mensil
Art. 77 C. Temp da l’adempliment / II. Obligaziun sin termin / 2. Auters termins
Art. 78 C. Temp da l’adempliment / II. Obligaziun sin termin / 3. Dumengias e firads
Art. 79 C. Temp da l’adempliment / III. Adempliment durant las uras da fatschenta
Art. 80 C. Temp da l’adempliment / IV. Prolungaziun dal termin
Art. 81 C. Temp da l’adempliment / V. Adempliment anticipà
Art. 82 C. Temp da l’adempliment / VI. En cas da contracts bilaterals / 1. Moda da l’adempliment
Art. 83 C. Temp da l’adempliment / VI. En cas da contracts bilaterals / 2. Insolvenza d’ina partida
Art. 841D. Pajament / I. Valuta dal pajais
Art. 85 D. Pajament / II. Imputaziun / 1. En cas d’in pajament parzial
Art. 86 D. Pajament / II. Imputaziun / 2. En cas da plirs debits / a. Tenor la decleraziun dal debitur u dal creditur
Art. 87 D. Pajament / II. Imputaziun / 2. En cas da plirs debits / b. Tenor la lescha
Art. 88 D. Pajament / III. Quittanza e restituziun dal certificat da debit / 1. Dretg dal debitur
Art. 89 D. Pajament / III. Quittanza e restituziun dal certificat da debit / 2. Effect
Art. 90 D. Pajament / III. Quittanza e restituziun dal certificat da debit / 3. Nunpussaivladad da la restituziun
Art. 91 E. Retard dal creditur / I. Premissa
Art. 92 E. Retard dal creditur / II. Effect / 1. En cas da prestaziuns materialas / a. Dretg da depositar
Art. 93 E. Retard dal creditur / II. Effect / 1. En cas da prestaziuns materialas / b. Dretg da vender
Art. 94 E. Retard dal creditur / II. Effect / 1. En cas da prestaziuns materialas / c. Dretg da prender enavos
Art. 95 E. Retard dal creditur / II. Effect / 2. En cas d’autras prestaziuns
Art. 96 F. Impediment da l’adempliment per auters motivs
Art. 97 A. Nunadempliment / I. Obligaziun dal debitur da prestar indemnisaziuns / 1. En general
Art. 98 A. Nunadempliment / I. Obligaziun dal debitur da prestar indemnisaziuns / 2. Obligaziuns da far u da betg far insatge
Art. 99 A. Nunadempliment / II. Dimensiun da la responsabladad e da l’indemnisaziun / 1. En general
Art. 100 A. Nunadempliment / II. Dimensiun da la responsabladad e da l’indemnisaziun / 2. Exclusiun da la responsabladad
Art. 101 A. Nunadempliment / II. Dimensiun da la responsabladad e da l’indemnisaziun / 3. Responsabladad per persunas auxiliaras
Art. 102 B. Retard dal debitur / I. Premissa
Art. 103 B. Retard dal debitur / II. Effect / 1. Responsabladad per casualitad
Art. 104 B. Retard dal debitur / II. Effect / 2. Tschains da retard / a. En general
Art. 105 B. Retard dal debitur / II. Effect / 2. Tschains da retard / b. En cas da tschains, da rentas e da donaziuns
Art. 106 B. Retard dal debitur / II. Effect / 3. Ulteriur donn
Art. 107 B. Retard dal debitur / II. Effect / 4. Retratga ed indemnisaziun / a. Cun fixar in termin
Art. 108 B. Retard dal debitur / II. Effect / 4. Retratga ed indemnisaziun / b. Senza fixar in termin
Art. 109 B. Retard dal debitur / II. Effect / 4. Retratga ed indemnisaziun / c. Effect da la retratga
Art. 110 A. Cuntentada d’ina terza persuna
Art. 111 B. Contract sin donn e cust d’ina terza persuna
Art. 112 C. Contract a favur d’ina terza persuna / I. En general
Art. 113 C. Contract a favur d’ina terza persuna / II. En cas d’ina assicuranza da responsabladad
Art. 114 A. L’extincziun dals dretgs accessorics
Art. 115 B. Annullaziun tras ina cunvegna
Art. 116 C. Novaziun / I. En general
Art. 117 C. Novaziun / II. Conto current
Art. 118 D. Reuniun
Art. 119 E. Nunpussaivladad d’ademplir ina prestaziun
Art. 120 F. Scuntrada / I. Premissa / 1. En general
Art. 121 F. Scuntrada / I. Premissa / 2. En cas da garanzia
Art. 122 F. Scuntrada / I. Premissa / 3. En cas da contracts a favur da terzas persunas
Art. 123 F. Scuntrada / I. Premissa / 4. En cas da concurs dal debitur
Art. 124 F. Scuntrada / II. Effect da la scuntrada
Art. 125 F. Scuntrada / III. Cas d’exclusiun
Art. 126 F. Scuntrada / IV. Renunzia
Art. 127 G. Surannaziun / I. Termins / 1. 10 onns
Art. 128 G. Surannaziun / I. Termins / 2. 5 onns
Art. 128a1G. Surannaziun / I. Termins / 2a. 20 onns
Art. 129 G. Surannaziun / I. Termins / 3. Invariabladad dals termins
Art. 130 G. Surannaziun / I. Termins / 4. Cumenzament da la surannaziun / a. En general
Art. 131 G. Surannaziun / I. Termins / 4. Cumenzament da la surannaziun / b. En cas da prestaziuns periodicas
Art. 132 G. Surannaziun / I. Termins / 5. Calculaziun dals termins
Art. 133 G. Surannaziun / II. Effect per ils dretgs accessorics
Art. 134 G. Surannaziun / III. Impediment e suspensiun da la surannaziun
Art. 135 G. Surannaziun / IV. Interrupziun da la surannaziun / 1. Motivs da l’interrupziun
Art. 1361G. Surannaziun / IV. Interrupziun da la surannaziun / 2. Effect da l’interrupziun tranter cunobligads
Art. 137 G. Surannaziun / IV. Interrupziun da la surannaziun / 3. Cumenzament d’in nov termin / a. En cas da renconuschientscha e da sentenzia
Art. 138 G. Surannaziun / IV. Interrupziun da la surannaziun / 3. Cumenzament d’in nov termin / b. En cas d’acts dal creditur
Art. 1391G. Surannaziun / V. Surannaziun dal dretg da regress
Art. 140 G. Surannaziun / VI. Surannaziun en cas da dretg da pegn movibel
Art. 141 G. Surannaziun / VII. Renunzia a l’objecziun da prescripziun
Art. 142 G. Surannaziun / VIII. Far valair la surannaziun
Art. 143 A. Debit solidaric / I. Origin
Art. 144 A. Debit solidaric / II. Relaziun tranter debitur e creditur / 1. Effect / a. Responsabladad dals debiturs
Art. 145 A. Debit solidaric / II. Relaziun tranter debitur e creditur / 1. Effect / b. Objecziuns dals debiturs
Art. 146 A. Debit solidaric / II. Relaziun tranter debitur e creditur / 1. Effect / c. Act persunal d’in debitur
Art. 147 A. Debit solidaric / II. Relaziun tranter debitur e creditur / 2. Extincziun dal debit solidaric
Art. 148 A. Debit solidaric / III. Relaziun tranter ils debiturs solidarics / 1. Participaziun
Art. 149 A. Debit solidaric / III. Relaziun tranter ils debiturs solidarics / 2. Transiziun dals dretgs dals crediturs
Art. 150 B. Pretensiun solidarica
Art. 151 A. Cundiziun suspensiva / I. En general
Art. 152 A. Cundiziun suspensiva / II. Durant che las cundiziuns èn pendentas
Art. 153 A. Cundiziun suspensiva / III. Profit che vegn fatg en il fratemp
Art. 154 B. Cundiziun schlianta
Art. 155 C. Prescripziuns communablas / I. Adempliment da la cundiziun
Art. 156 C. Prescripziuns communablas / II. Impediment cunter la buna fai
Art. 157 C. Prescripziuns communablas / III. Cundiziuns scumandadas
Art. 158 A. Cauziun e chaparra penala
Art. 1591B. ...
Art. 160 C. Chasti convenziunal / I. Dretg dal creditur / 1. Relaziun tranter il chasti e l’adempliment dal contract
Art. 161 C. Chasti convenziunal / I. Dretg dal creditur / 2. Relaziun tranter il chasti ed il donn
Art. 162 C. Chasti convenziunal / I. Dretg dal creditur / 3. Scadenza da pajaments parzials
Art. 163 C. Chasti convenziunal / II. Autezza, nunvalaivladad e reducziun dal chasti
Art. 164 A. Cessiun da pretensiuns / I. Premissas / 1. Cessiun voluntara / a. Admissibladad
Art. 165 A. Cessiun da pretensiuns / I. Premissas / 1. Cessiun voluntara / b. Furma dal contract
Art. 166 A. Cessiun da pretensiuns / I. Premissas / 2. Transferiment pervia d’ina lescha e pervia d’ina sentenzia giudiziala
Art. 167 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 1. Posiziun dal debitur / a. Pajament en buna fai
Art. 168 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 1. Posiziun dal debitur / b. Refusa dal pajament e deposit
Art. 169 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 1. Posiziun dal debitur / c. Objecziuns dal debitur
Art. 170 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 2. Transferiment dals dretgs da privilegi e dals dretgs accessorics, da documents e da meds da cumprova
Art. 171 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 3. Garanzia / a. En general
Art. 172 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 3. Garanzia / b. En cas d’ina cessiun per dar en pajament la pretensiun
Art. 173 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 3. Garanzia / c. Dimensiun da la responsabladad
Art. 174 A. Cessiun da pretensiuns / III. Disposiziuns spezialas
Art. 175 B. Surpigliada dal debit / I. Debitur e surpigliader dal debit
Art. 176 B. Surpigliada dal debit / II. Contract cun il creditur / 1. Offerta ed acceptaziun
Art. 177 B. Surpigliada dal debit / II. Contract cun il creditur / 2. Scadenza da l’offerta
Art. 178 B. Surpigliada dal debit / III. Effect da la midada dal debitur / 1. Dretgs accessorics
Art. 179 B. Surpigliada dal debit / III. Effect da la midada dal debitur / 2. Objecziuns
Art. 180 B. Surpigliada dal debit / IV. Annullaziun dal contract davart la surpigliada dal debit
Art. 181 B. Surpigliada dal debit / V. Surpigliada d’ina facultad u d’ina fatschenta
Art. 1821B. Surpigliada dal debit / VI. ...
Art. 183 B. Surpigliada dal debit / VII. Partiziun d’ierta ed alienaziun da bains immobigliars B. Surpigliada dal debit / VII. Partiziun d’ierta ed alienaziun da bains immobigliars
Art. 184 A. Dretgs ed obligaziuns en general
Art. 185 B. Profit e privel
Art. 186 C. Resalva da la legislaziun chantunala
Art. 187 A. Object
Art. 188 B. Obligaziuns dal vendider / I. Surdada / 1. Custs da la surdada
Art. 189 B. Obligaziuns dal vendider / I. Surdada / 2. Custs da transport
Art. 190 B. Obligaziuns dal vendider / I. Surdada / 3. Retard da la surdada / a. Retratga en il traffic commerzial
Art. 191 B. Obligaziuns dal vendider / I. Surdada / 3. Retard da la surdada / b. Obligaziun da prestar ina indemnisaziun e calculaziun dal donn
Art. 192 B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 1. Obligaziun da dar garanzia
Art. 1931B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 2. Procedura / a. Denunzia da la dispita
Art. 194 B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 2. Procedura / b. Renconuschientscha dal dretg d’ina terza persuna senza decisiun giudiziala
Art. 195 B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 3. Dretgs dal cumprader / a. En cas d’ina privaziun totala
Art. 196 B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 3. Dretgs dal cumprader / b. En cas d’ina privaziun parziala
Art. 196a1B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 3. Dretgs dal cumprader / c. En cas da bains culturals
Art. 197 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 1. Object da la garanzia / a. En general
Art. 198 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 1. Object da la garanzia / b. Tar il commerzi da muvel
Art. 199 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 2. Exclusiun da la garanzia
Art. 200 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 3. Mancanzas ch’il cumprader ha enconuschì
Art. 201 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 4. Reclamaziun da mancanzas / a. En general
Art. 202 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 4. Reclamaziun da mancanzas / b. Tar il commerzi da muvel
Art. 203 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 5. Engion intenziunà
Art. 204 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 6. Procedura tar la vendita a distanza
Art. 205 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 7. Cuntegn dal plant dal cumprader / a. Annullaziun da la vendita u reducziun dal pretsch
Art. 206 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 7. Cuntegn dal plant dal cumprader / b. Prestaziun d’ina indemnisaziun
Art. 207 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 7. Cuntegn dal plant dal cumprader / c. Annullaziun da la vendita en cas che la chaussa va a perder
Art. 208 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 8. Effects da l’annullaziun da la vendita / a. En general
Art. 209 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 8. Effects da l’annullaziun da la vendita / b. En cas d’ina vendita da pliras chaussas
Art. 2101B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 9. Surannaziun
Art. 211 C. Obligaziuns dal cumprader / I. Pajar il pretsch e surpigliar la chaussa
Art. 212 C. Obligaziuns dal cumprader / II. Fixar il pretsch da cumpra
Art. 213 C. Obligaziuns dal cumprader / III. Scadenza e tschainsida dal pretsch da cumpra
Art. 214 C. Obligaziuns dal cumprader / IV. Retard dal cumprader / 1. Dretg dal vendider da sa retrair
Art. 215 C. Obligaziuns dal cumprader / IV. Retard dal cumprader / 2. Indemnisaziun e calculaziun dal donn
Art. 216 A. Prescripziuns da la furma dal contract
Art. 216a1Abis. Limitaziun temporara e prenotaziun
Art. 216b1Ater. Transmissibladad tras ierta e cessiun
Art. 216c1Aquater. Dretg da precumpra / I. Cas da precumpra
Art. 216d1Aquater. Dretg da precumpra / II. Effects dal cas da precumpra, cundiziuns
Art. 216e1Aquater. Dretg da precumpra / III. Diever dal dretg, perdita
Art. 217 B. Cumpra cun cundiziuns e resalva da la proprietad
Art. 2181C. Bains immobigliars agriculs
Art. 219 D. Garanzia
Art. 220 E. Profit e privel
Art. 221 F. Renviament a la cumpra da bains movibels
Art. 222 A. Cumpra tenor muster
Art. 223 B. Cumpra sin emprova u sin examinaziun / I. Noziun
Art. 224 B. Cumpra sin emprova u sin examinaziun / II. Examinaziun tar il vendider
Art. 225 B. Cumpra sin emprova u sin examinaziun / III. Examinaziun tar il cumprader
Art. 2261C. ...
Art. 226a226d1
Art. 226e1
Art. 226f 226k1
Art. 226l1
Art. 226m1
Art. 2271
Art. 227a227i1
Art. 2281
Art. 229 D. Ingiant / I. Conclusiun da la cumpra
Art. 230 D. Ingiant / II. Contestaziun
Art. 231 D. Ingiant / III. Co che l’offerent è lià / 1. En general
Art. 232 D. Ingiant / III. Co che l’offerent è lià / 2. Tar bains immobigliars
Art. 233 D. Ingiant / IV. Pajament en daner blut
Art. 234 D. Ingiant / V. Garanzia
Art. 235 D. Ingiant / VI. Transiziun da la proprietad
Art. 236 D. Ingiant / VII. Prescripziuns chantunalas
Art. 237 A. Renviament a la cumpra
Art. 238 B. Garanzia
Art. 239 A. Cuntegn da la donaziun
Art. 240 B. Abilitad persunala / I. Dal donatur
Art. 241 B. Abilitad persunala / II. Dal donatari
Art. 242 C. Constituziun da la donaziun / I. Donaziun da maun a maun
Art. 243 C. Constituziun da la donaziun / II. Empermischun da donaziun
Art. 244 C. Constituziun da la donaziun / III. Effects da l’acceptaziun
Art. 245 D. Cundiziuns e pretensiuns / I. En general
Art. 246 D. Cundiziuns e pretensiuns / II. Execuziun da las cundiziuns
Art. 247 D. Cundiziuns e pretensiuns / III. Cunvegna concernent il return
Art. 248 E. Responsabladad dal donatur
Art. 249 F. Annullaziun da la donaziun / I. Restituziun da la donaziun
Art. 250 F. Annullaziun da la donaziun / II. Revocaziun e scadenza da l’empermischun da donaziun
Art. 251 F. Annullaziun da la donaziun / III. Surannaziun e dretg dals ertavels da purtar plant
Art. 252 F. Annullaziun da la donaziun / IV. Mort dal donatur
Art. 253 A. Noziun e champ d’applicaziun / I. Noziun
Art. 253a A. Noziun e champ d’applicaziun / II. Champ d’applicaziun / 1. Localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 253b A. Noziun e champ d’applicaziun / II. Champ d’applicaziun / 2. Disposiziuns davart la protecziun cunter tschains da locaziun abusivs
Art. 254 B. Fatschentas cumbinadas
Art. 255 C. Durada da la relaziun da locaziun
Art. 256 D. Obligaziuns dal locatur / I. En general
Art. 256a D. Obligaziuns dal locatur / II. Obligaziun da dar infurmaziuns
Art. 256b D. Obligaziuns dal locatur / III. Taxas e grevezzas
Art. 257 E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 1. Tschains da locaziun
Art. 257a E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 2. Custs accessorics / a. En general
Art. 257b E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 2. Custs accessorics / b. Localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 257c E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 3. Termins da pajament
Art. 257d E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 4. Retard dal pajament dal locatari
Art. 257e E. Obligaziuns dal locatari / II. Garanzias dal locatari
Art. 257f E. Obligaziuns dal locatari / III. Quità e resguard vers vischins
Art. 257g E. Obligaziuns dal locatari / IV. Obligaziun d’annunzia
Art. 257h E. Obligaziuns dal locatari / V. Obligaziun da tolerar
Art. 258 F. Nunadempliment u adempliment manglus dal contract tar la surdada da la chaussa
Art. 259 G. Mancanzas durant la locaziun / I. Obligaziuns dal locatari da far pitschnas lavurs da nettegiament e da reparatura
Art. 259a G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 1. En general
Art. 259b G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 2. Eliminaziun da la mancanza / a. Princip
Art. 259c G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 2. Eliminaziun da la mancanza / b. Excepziun
Art. 259d G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 3. Reducziun dal tschains da locaziun
Art. 259e G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 4. Indemnisaziun
Art. 259f G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 5. Surpigliada da la dispita giuridica
Art. 259g G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 6. Deposit dal tschains da locaziun / a. Princip
Art. 259h G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 6. Deposit dal tschains da locaziun / b. Restituziun dals tschains da locaziun depositads
Art. 259i1G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 6. Deposit dal tschains da locaziun / c. Procedura
Art. 260 H. Renovaziuns e midadas / I. Tras il locatur
Art. 260a H. Renovaziuns e midadas / II. Tras il locatari
Art. 261 J. Midada dal proprietari / I. Alienaziun da la chaussa
Art. 261a J. Midada dal proprietari / II. Concessiun da dretgs reals limitads
Art. 261b J. Midada dal proprietari / III. Prenotaziun en il register funsil
Art. 262 K. Sutlocaziun
Art. 263 L. Transferiment da la locaziun ad ina terza persuna
Art. 264 M. Restituziun anticipada da la chaussa
Art. 265 N. Scuntrada
Art. 266 O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / I. Scadenza da la durada fixada
Art. 266a O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 1. En general
Art. 266b O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 2. Chaussas immoviblas e construcziuns moviblas
Art. 266c O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 3. Abitaziuns
Art. 266d O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 4. Localitads da fatschenta
Art. 266e O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 5. Chombras mobigliadas e plazzas da parcar
Art. 266f O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 6. Chaussas moviblas
Art. 266g O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / III. Disditga extraordinaria / 1. Per motivs impurtants
Art. 266h O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / III. Disditga extraordinaria / 2. Concurs dal locatari
Art. 266i O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / III. Disditga extraordinaria / 3. Mort dal locatari
Art. 266k O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / III. Disditga extraordinaria / 4. Chaussas moviblas
Art. 266l O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta / 1. En general
Art. 266m O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta / 2. Abitaziun da la famiglia / a. Disditga tras il locatari
Art. 266n1O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta / 2. Abitaziun da la famiglia / b. Disditga tras il locatur
Art. 266o O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta / 3. Disditga nunvalaivla
Art. 267 P. Restituziun da la chaussa / I. En general
Art. 267a P. Restituziun da la chaussa / II. Examinaziun da la chaussa ed annunzia al locatari
Art. 268 Q. Dretg da retenziun dal locatur / I. Dimensiun
Art. 268a Q. Dretg da retenziun dal locatur / II. Chaussas da terzas persunas
Art. 268b Q. Dretg da retenziun dal locatur / III. Far valair il dretg
Art. 269 A. Tschains da locaziun abusivs / I. Regla
Art. 269a A. Tschains da locaziun abusivs / II. Excepziuns
Art. 269b B. Tschains da locaziun indexads
Art. 269c C. Tschains da locaziun graduads
Art. 269d D. Augments dals tschains da locaziun ed autras midadas unilateralas dal contract tras il locatur
Art. 270 E. Contestaziun dal tschains da locaziun / I. Dumonda da reducziun / 1. Tschains da locaziun inizial
Art. 270a E. Contestaziun dal tschains da locaziun / I. Dumonda da reducziun / 2. Durant la locaziun
Art. 270b E. Contestaziun dal tschains da locaziun / II. Contestaziun d’augments dal tschains da locaziun e d’autras midadas unilateralas dal contract
Art. 270c E. Contestaziun dal tschains da locaziun / III. Contestaziun da tschains da locaziun indexads
Art. 270d E. Contestaziun dal tschains da locaziun / IV. Contestaziun da tschains da locaziun graduads
Art. 270e F. Valaivladad dal contract da locaziun durant la procedura da contestaziun
Art. 271 A. Contestabladad da la disditga / I. En general
Art. 271a A. Contestabladad da la disditga / II. Disditga tras il locatur
Art. 272 B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / I. Dretg dal locatari
Art. 272a B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / II. Exclusiun da la prolungaziun
Art. 272b B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / III. Durada da la prolungaziun
Art. 272c B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / IV. Valaivladad dal contract da locaziun
Art. 272d B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / V. Disditga durant la prolungaziun
Art. 273 C. Termins e proceduras
Art. 273a D. Abitaziun da la famiglia
Art. 273b E. Sutlocaziun
Art. 273c F. Disposiziuns stringentas
Art. 274 –274g1
Art. 275 A. Noziun e champ d’applicaziun / I. Noziun
Art. 276 A. Noziun e champ d’applicaziun / II. Champ d’applicaziun / 1. Localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 276a A. Noziun e champ d’applicaziun / II. Champ d’applicaziun / 2. Fittanza agricula
Art. 277 B. Inventarisaziun
Art. 278 C. Obligaziuns da l’affittader / I. Surdada da la chaussa
Art. 279 C. Obligaziuns da l’affittader / II. Reparaturas principalas
Art. 280 C. Obligaziuns da l’affittader / III. Taxas e grevezzas
Art. 281 D. Obligaziuns dal fittadin / I. Pajar il tschains da fittanza ed ils custs accessorics / 1. En general
Art. 282 D. Obligaziuns dal fittadin / I. Pajar il tschains da fittanza ed ils custs accessorics / 2. Retard dal pajament dal fittadin
Art. 283 D. Obligaziuns dal fittadin / II. Quità, resguard vers vischins e mantegniment / 1. Quità e resguard vers vischins
Art. 284 D. Obligaziuns dal fittadin / II. Quità, resguard vers vischins e mantegniment / 2. Mantegniment ordinari
Art. 285 D. Obligaziuns dal fittadin / II. Quità, resguard vers vischins e mantegniment / 3. Violaziun da las obligaziuns
Art. 286 D. Obligaziuns dal fittadin / III. Obligaziun d’annunzia
Art. 287 D. Obligaziuns dal fittadin / IV. Obligaziun da tolerar
Art. 288 E. Dretgs dal fittadin, en cas ch’il contract na vegn betg ademplì ed en cas da mancanzas
Art. 289 F. Renovaziuns e midadas / I. Tras l’affittader
Art. 289a F. Renovaziuns e midadas / II. Tras il fittadin
Art. 290 G. Midada dal proprietari
Art. 291 H. Sutfittanza
Art. 292 J. Transferiment da la fittanza sin ina terza persuna
Art. 293 K. Restituziun anticipada da la chaussa
Art. 294 L. Scuntrada
Art. 295 M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / I. Scadenza da la durada fixada
Art. 296 M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / II. Termins da disditga
Art. 297 M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / III. Terminaziun extraordinaria / 1. Per motivs impurtants
Art. 297a M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / III. Terminaziun extraordinaria / 2. Concurs dal fittadin
Art. 297b M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / III. Terminaziun extraordinaria / 3. Mort dal fittadin
Art. 298 M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 299 N. Restituziun da la chaussa / I. En general
Art. 299a N. Restituziun da la chaussa / II. Examinaziun da la chaussa ed annunzia al fittadin
Art. 299b N. Restituziun da la chaussa / III. Remplazzament d’objects inventarisads
Art. 299c O. Dretg da retenziun
Art. 300 P. Protecziun cunter la disditga abusiva en cas d’ina fittanza da localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 3011Q. Procedura
Art. 302 R. Fittanza ed affittaziun da muvel / I. Dretgs ed obligaziuns dal fittadin
Art. 303 R. Fittanza ed affittaziun da muvel / II. Responsabladad
Art. 304 R. Fittanza ed affittaziun da muvel / III. Disditga
Art. 305 A. Noziun
Art. 306 B. Effect / I. Dretg dal diever da l’emprestant
Art. 307 B. Effect / II. Custs da mantegniment
Art. 308 B. Effect / III. Responsabladad da plirs emprestants
Art. 309 C. Terminaziun / I. En cas d’in diever determinà
Art. 310 C. Terminaziun / II. En cas d’in diever betg determinà
Art. 311 C. Terminaziun / III. Mort da l’emprestant
Art. 312 A. Noziun
Art. 313 B. Effect / I. Tschains / 1. Tschainsaziun
Art. 314 B. Effect / I. Tschains / 2. Prescripziuns concernent ils tschains
Art. 315 B. Effect / II. Surannaziun dal dretg da la consegna e da l’acceptaziun
Art. 316 B. Effect / III. Insolvenza da l’emprestant
Art. 317 C. Consegna da vaglias e da rauba empè da daners
Art. 318 D. Temp dal rembursament
Art. 319 A. Noziun e furmaziun / I. Noziun
Art. 320 A. Noziun e furmaziun / II. Furmaziun
Art. 321 B. Obligaziuns dal lavurant / I. Lavur persunala
Art. 321a B. Obligaziuns dal lavurant / II. Quità e fidaivladad
Art. 321b B. Obligaziuns dal lavurant / III. Pled e fatg, consegna
Art. 321c B. Obligaziuns dal lavurant / IV. Lavur supplementara
Art. 321d B. Obligaziuns dal lavurant / V. Observar ordinaziuns e directivas
Art. 321e B. Obligaziuns dal lavurant / VI. Responsabladad dal lavurant
Art. 322 C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 1. Gener ed autezza en general
Art. 322a C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 2. Participaziun al resultat da la fatschenta
Art. 322b C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 3. Provisiun / a. Cumenzament dal dretg
Art. 322c C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 3. Provisiun / b. Rendaquint
Art. 322d C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 4. Gratificaziun
Art. 323 C. Obligaziuns dal patrun / II. Pajament dal salari / 1. Termins da pajament
Art. 323a C. Obligaziuns dal patrun / II. Pajament dal salari / 2. Retenziun dal salari
Art. 323b C. Obligaziuns dal patrun / II. Pajament dal salari / 3. Garanzia dal salari
Art. 324 C. Obligaziuns dal patrun / III. Salari en cas d’impediment da lavurar / 1. En cas da retard dal patrun
Art. 324a C. Obligaziuns dal patrun / III. Salari en cas d’impediment da lavurar / 2. En cas da retard dal lavurant / a. Princip
Art. 324b C. Obligaziuns dal patrun / III. Salari en cas d’impediment da lavurar / 2. En cas da retard dal lavurant / b. Excepziuns
Art. 3251C. Obligaziuns dal patrun / IV. Cessiun ed impegnaziun da pretensiuns da salari
Art. 326 C. Obligaziuns dal patrun / V. Lavur en accord / 1. Assegnaziun da lavur
Art. 326a C. Obligaziuns dal patrun / V. Lavur en accord / 2. Salari
Art. 327 C. Obligaziuns dal patrun / VI. Utensils da lavur, material ed expensas / 1. Utensils da lavur e material
Art. 327a C. Obligaziuns dal patrun / VI. Utensils da lavur, material ed expensas / 2. Expensas / a. En general
Art. 327b C. Obligaziuns dal patrun / VI. Utensils da lavur, material ed expensas / 2. Expensas / b. Vehichel a motor
Art. 327c C. Obligaziuns dal patrun / VI. Utensils da lavur, material ed expensas / 2. Expensas / c. Pajament
Art. 328 C. Obligaziuns dal patrun / VII. Protecziun da la persunalitad dal lavurant / 1. En general
Art. 328a C. Obligaziuns dal patrun / VII. Protecziun da la persunalitad dal lavurant / 2. En la chasada dal patrun
Art. 328b1C. Obligaziuns dal patrun / VII. Protecziun da la persunalitad dal lavurant / 3. A chaschun da l’elavuraziun da datas da persunas
Art. 329 C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 1. Temp liber
Art. 329a C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 2. Vacanzas / a. Durada
Art. 329b C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 2. Vacanzas / b. Reducziun
Art. 329c C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 2. Vacanzas / c. Coerenza e data
Art. 329d C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 2. Vacanzas / d. Salari
Art. 329e1C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 3. Congedi per la lavur cun giuvenils ordaifer la scola
Art. 3291C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 4. Congedi da maternitad
Art. 330 C. Obligaziuns dal patrun / IX. Ulteriuras obligaziuns / 1. Cauziun
Art. 330a C. Obligaziuns dal patrun / IX. Ulteriuras obligaziuns / 2. Attestat
Art. 330b1C. Obligaziuns dal patrun / IX. Ulteriuras obligaziuns / 3. Obligaziun da dar infurmaziuns
Art. 331 D. Prevenziun dal persunal / I. Obligaziuns dal patrun
Art. 331a1D. Prevenziun dal persunal / II. Cumenzament e fin da la prevenziun
Art. 331b1D. Prevenziun dal persunal / III. Cessiun ed impegnaziun
Art. 331c1D. Prevenziun dal persunal / IV. Resalvas per motivs da sanadad
Art. 331d1D. Prevenziun dal persunal / V. Promoziun da la proprietad d’abitaziuns / 1. Impegnaziun
Art. 331e1D. Prevenziun dal persunal / V. Promoziun da la proprietad d’abitaziuns / 2. Retratga anticipada
Art. 3311D. Prevenziun dal persunal / V. Promoziun da la proprietad d’abitaziuns / 3. Restricziuns durant che l’instituziun da prevenziun n’è betg cuvrida suffizientamain
Art. 3321E. Dretgs sin invenziuns e sin designs
Art. 332a1
Art. 333 F. Transferiment da la relaziun da lavur / 1. Effects
Art. 333a1F. Transferiment da la relaziun da lavur / 2. Consultaziun da la represchentanza dals lavurants
Art. 333b1F. Transferiment da la relaziun da lavur / 3. Transferiment dal manaschi en cas d’insolvenza
Art. 3341G. Fin da la relaziun da lavur / I. Relaziun da lavur limitada
Art. 3351G. Fin da la relaziun da lavur / II. Relaziun da lavur illimitada / 1. Disditga en general
Art. 335a1G. Fin da la relaziun da lavur / II. Relaziun da lavur illimitada / 2. Termins da disditga / a. En general
Art. 335b1G. Fin da la relaziun da lavur / II. Relaziun da lavur illimitada / 2. Termins da disditga / b. Durant il temp d’emprova
Art. 335c1G. Fin da la relaziun da lavur / II. Relaziun da lavur illimitada / 2. Termins da disditga / c. Suenter il temp d’emprova
Art. 335d1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 1. Noziun
Art. 335e1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 2. Champ d’applicaziun
Art. 3351G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 3. Consultaziun da la represchentanza dals lavurants
Art. 335g1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 4. Procedura
Art. 335h1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 5. Plan social / a. Noziun e princips
Art. 335i1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 5. Plan social / b. Obligaziun da manar tractativas
Art. 335j1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 5. Plan social / c. Fixaziun tras ina dretgira da cumpromiss
Art. 335k1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 5. Plan social / d. Durant ina procedura da concurs u d’accumodament
Art. 3361G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 1. Disditga abusiva / a. Princip
Art. 336a1G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 1. Disditga abusiva / b. Sancziuns
Art. 336b1G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 1. Disditga abusiva / c. Procedura
Art. 336c1G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 2. Disditga da temp maladattà / a. Tras il patrun
Art. 336d1G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 2. Disditga da temp maladattà / b. Tras il lavurant
Art. 337 G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 1. Premissas / a. Per motivs impurtants
Art. 337a G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 1. Premissas / b. Pervia d’insolvenza dal patrun
Art. 337b G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 2. Consequenzas / a. En cas da schliaziun giustifitgada
Art. 337c1G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 2. Consequenzas / b. En cas da relaschada nungiustifitgada
Art. 337d G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 2. Consequenzas / c. Betg cumparair a la lavur u bandunar la lavur senza motivs giustifitgads
Art. 338 G. Fin da la relaziun da lavur / V. Mort dal lavurant u dal patrun / 1. Mort dal lavurant
Art. 338a G. Fin da la relaziun da lavur / V. Mort dal lavurant u dal patrun / 2. Mort dal patrun
Art. 339 G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 1. Pajament da las pretensiuns
Art. 339a G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 2. Restituziun
Art. 339b G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 3. Indemnisaziun da partenza / a. Premissas
Art. 339c G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 3. Indemnisaziun da partenza / b. Autezza e pajament
Art. 339d G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 3. Indemnisaziun da partenza / c. Prestaziuns da cumpensaziun
Art. 340 G. Fin da la relaziun da lavur / VII. Scumond da concurrenza / 1. Premissas
Art. 340a G. Fin da la relaziun da lavur / VII. Scumond da concurrenza / 2. Restricziuns
Art. 340b G. Fin da la relaziun da lavur / VII. Scumond da concurrenza / 3. Consequenzas dal surpassament
Art. 340c G. Fin da la relaziun da lavur / VII. Scumond da concurrenza / 4. Scrudada dal scumond
Art. 341 H. Nunpussaivladad da renunziar a la surannaziun
Art. 342 I. Resalva dal dretg public e ses effects sin il dretg civil
Art. 3431
Art. 344 I. Noziun e furmaziun / 1. Noziun
Art. 344a I. Noziun e furmaziun / 2. Furmaziun e cuntegn
Art. 345 II. Effects / 1. Obligaziuns spezialas da l’emprendist e da sia represchentanza legala
Art. 345a II. Effects / 2. Obligaziuns spezialas dal patrun
Art. 346 III. Fin dal contract / 1. Schliaziun anticipada
Art. 346a III. Fin dal contract / 2. Attestat d’emprendissadi
Art. 347 I. Noziun e furmaziun / 1. Noziun
Art. 347a I. Noziun e furmaziun / 2. Furmaziun e cuntegn
Art. 348 II. Obligaziuns e plainpudairs dal viagiatur da commerzi / 1. Obligaziuns spezialas
Art. 348a II. Obligaziuns e plainpudairs dal viagiatur da commerzi / 2. Delcredere
Art. 348b II. Obligaziuns e plainpudairs dal viagiatur da commerzi / 3. Plainpudairs
Art. 349 III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 1. Circul d’activitad
Art. 349a III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / a. En general
Art. 349b III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / b. Provisiun
Art. 349c III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / c. En cas d’impediment da viagiar
Art. 349d III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 3. Expensas
Art. 349e III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 4. Dretg da retenziun
Art. 350 IV. Fin dal contract / 1. Disditga speziala
Art. 350a IV. Fin dal contract / 2. Consequenzas spezialas
Art. 351 I. Noziun e furmaziun / 1. Noziun
Art. 351a I. Noziun e furmaziun / 2. Communicaziun da las cundiziuns da lavur
Art. 352 II. Obligaziuns spezialas dal lavurant / 1. Execuziun da la lavur
Art. 352a II. Obligaziuns spezialas dal lavurant / 2. Material ed utensils da lavur
Art. 353 III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 1. Collaudaziun dal product
Art. 353a III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / a. Pajament dal salari
Art. 353b III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / b. En cas d’impediment da lavurar
Art. 354 IV. Fin dal contract
Art. 355
Art. 356 I. Noziun, cuntegn, furma e durada / 1. Noziun e cuntegn
Art. 356a I. Noziun, cuntegn, furma e durada / 2. Libertad da s’unir ad in’organisaziun e da pratitgar la professiun
Art. 356b I. Noziun, cuntegn, furma e durada / 3. Participaziun
Art. 356c I. Noziun, cuntegn, furma e durada / 4. Furma e durada
Art. 357 II. Effects / 1. Per ils patruns e per ils lavurants participads
Art. 357a II. Effects / 2. Per las partidas contrahentas
Art. 357b II. Effects / 3. Execuziun communabla
Art. 358 III. Relaziun cun il dretg stringent
Art. 359 I. Noziun e cuntegn
Art. 359a II. Cumpetenza e procedura
Art. 360 III. Effects
Art. 360a1IV. Salaris minimals / 1. Premissas
Art. 360b1IV. Salaris minimals / 2. Cumissiuns tripartitas
Art. 360c1IV. Salaris minimals / 3. Secret d’uffizi
Art. 360d1IV. Salaris minimals / 4. Effects
Art. 360e1IV. Salaris minimals / 5. Dretg da las federaziuns da purtar plant
Art. 3601IV. Salaris minimals / 6. Communicaziun
Art. 361 A. Nunpussaivladad da midar las disposiziuns a disfavur dal lavurant e dal patrun
Art. 362 B. Nunpussaivladad da midar las disposiziuns a disfavur dal lavurant
Art. 363 A. Noziun
Art. 364 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 1. En general
Art. 365 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 2. Concernent la materia furnida
Art. 366 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 3. Cumenzament a temp ed execuziun da la lavur tenor contract
Art. 367 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / a. Constataziun da las mancanzas
Art. 368 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / b. Dretgs da l’empustader en cas da mancanzas
Art. 369 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / c. Responsabladad da l’empustader
Art. 370 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / d. Approvaziun da l’ovra
Art. 3711B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / e. Surannaziun
Art. 372 B. Effects / II. Obligaziuns da l’empustader / 1. Scadenza da la bunificaziun
Art. 373 B. Effects / II. Obligaziuns da l’empustader / 2. Autezza da la bunificaziun / a. Surpigliada pauschala
Art. 374 B. Effects / II. Obligaziuns da l’empustader / 2. Autezza da la bunificaziun / b. Fixaziun tenor la valur da la lavur
Art. 375 C. Fin dal contract / I. Retratga, perquai ch’il preventiv è vegnì surpassà
Art. 376 C. Fin dal contract / II. Perdita da l’ovra
Art. 377 C. Fin dal contract / III. Retratga da l’empustader cunter indemnisaziun
Art. 378 C. Fin dal contract / IV. Nunpussaivladad d’exequir la lavur pervia da l’empustader
Art. 379 C. Fin dal contract / V. Mort ed inabilitad da l’interprendider
Art. 380 A. Noziun
Art. 381 B. Effects / I. Transferiment e garanzia dal dretg d’autur
Art. 382 B. Effects / II. Dretg da disponer da l’autur
Art. 383 B. Effects / III. Disposiziuns davart las ediziuns
Art. 384 B. Effects / IV. Reproducziun e vendita
Art. 385 B. Effects / V. Meglieraziuns e rectificaziuns
Art. 386 B. Effects / VI. Ediziuns cumplettas ed ediziuns singulas
Art. 387 B. Effects / VII. Dretg da translatar
Art. 388 B. Effects / VIII. Onurari da l’autur / 1. Autezza da l’onurari
Art. 389 B. Effects / VIII. Onurari da l’autur / 2. Scadenza, rendaquint ed exemplars gratuits
Art. 390 C. Fin dal contract / I. Perdita da l’ovra
Art. 391 C. Fin dal contract / II. Perdita da l’ediziun
Art. 392 C. Fin dal contract / III. Motivs che sa chattan en la persuna da l’autur e da l’editur
Art. 393 D. Elavuraziun d’ina ovra tenor il plan da l’editur
Art. 394 A. Noziun
Art. 395 B. Furmaziun dal contract
Art. 396 C. Effects / I. Dimensiun dal mandat
Art. 397 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 1. Execuziun tenor las prescripziuns
Art. 397a1C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 1bis. Obligaziun d’annunzia
Art. 398 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 2. Responsabladad per in’execuziun buna e fidaivla / a. En general
Art. 399 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 2. Responsabladad per in’execuziun buna e fidaivla / b. En cas da transferiment ad ina terza persuna
Art. 400 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 3. Rendaquint
Art. 401 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 4. Transferiment dals dretgs acquistads
Art. 402 C. Effects / III. Obligaziuns dal mandant
Art. 403 C. Effects / IV. Responsabladad da pliras persunas
Art. 404 D. Finiziun / I. Motivs / 1. Revocaziun, disditga
Art. 405 D. Finiziun / I. Motivs / 2. Mort, inabilitad d’agir, concurs
Art. 406 D. Finiziun / II. Effect da l’extincziun
Art. 406a A. Noziun e dretg applitgabel
Art. 406b B. Intermediaziun da persunas da l’exteriur u a persunas da l’exteriur / I. Custs dal viadi da return
Art. 406c B. Intermediaziun da persunas da l’exteriur u a persunas da l’exteriur / II. Obligaziun da dumandar ina permissiun
Art. 406d C. Furma e cuntegn
Art. 406e1D. Entrada en vigur, revocaziun, disditga
Art. 406f1E. ...
Art. 406g F. Infurmaziun e protecziun da datas
Art. 406h G. Reducziun
Art. 407 A. La brev da credit
Art. 408 B. Il mandat da credit / I. Noziun e furma
Art. 409 B. Il mandat da credit / II. Inabilitad da la terza persuna da far in contract
Art. 410 B. Il mandat da credit / III. Prorogaziun arbitrara
Art. 411 B. Il mandat da credit / IV. Relaziun tranter il mandant e la terza persuna
Art. 412 A. Noziun e furma
Art. 413 B. Salari da l’intermediatur / I. Furmaziun
Art. 414 B. Salari da l’intermediatur / II. Fixaziun
Art. 415 B. Salari da l’intermediatur / III. Perdita dal dretg da survegnir in salari
Art. 4161B. Salari da l’intermediatur / IV. ...
Art. 4171B. Salari da l’intermediatur / V. Reducziun
Art. 418 C. Resalva dal dretg chantunal
Art. 418a A. En general / I. Noziun
Art. 418b A. En general / II. Dretg applitgabel
Art. 418c B. Obligaziuns da l’agent / I. En general e delcredere
Art. 418d B. Obligaziuns da l’agent / II. Obligaziun da discreziun e scumond da far concurrenza
Art. 418e C. Autorisaziun da represchentanza
Art. 418f D. Obligaziuns dal mandant / I. En general
Art. 418g D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 1. Provisiun per l’intermediaziun e per la conclusiun / A. Dimensiun e furmaziun
Art. 418h D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 1. Provisiun per l’intermediaziun e per la conclusiun / b. Perdita dal dretg da survegnir ina provisiun
Art. 418i D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 1. Provisiun per l’intermediaziun e per la conclusiun / c. Termin da pajament
Art. 418k D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 1. Provisiun per l’intermediaziun e per la conclusiun / d. Rendaquint
Art. 418l D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 2. Provisiun d’incassament
Art. 418m D. Obligaziuns dal mandant / III. Impediment da lavurar
Art. 418n D. Obligaziuns dal mandant / IV. Custs ed expensas
Art. 418o D. Obligaziuns dal mandant / V. Dretg da retenziun
Art. 418p E. Finiziun / I. Scadenza dal temp fixà
Art. 418q E. Finiziun / II. Disditga / 1. En general
Art. 418r E. Finiziun / II. Disditga / 2. Per motivs impurtants
Art. 418s E. Finiziun / III. Mort, inabilitad d’agir, concurs
Art. 418t E. Finiziun / IV. Dretgs da l’agent / 1. Provisiun
Art. 418u E. Finiziun / IV. Dretgs da l’agent / 2. Indemnisaziun per la clientella
Art. 418v E. Finiziun / V. Obligaziuns da restituziun
Art. 419 A. Posiziun da l’administratur / I. Spezia da l’execuziun
Art. 420 A. Posiziun da l’administratur / II. Responsabladad da l’administratur en general
Art. 421 A. Posiziun da l’administratur / III. Responsabladad da l’administratur ch’è incapabel da far in contract
Art. 422 B. Posiziun dal patrun / I. Gestiun en l’interess dal patrun
Art. 423 B. Posiziun dal patrun / II. Gestiun en l’interess da l’administratur
Art. 424 B. Posiziun dal patrun / III. Approvaziun da la gestiun
Art. 425 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / I. Noziun
Art. 426 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 1. Obligaziun d’annunzia, assicuranza
Art. 427 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 2. Tractament da la rauba en cumissiun
Art. 428 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 3. Tariffa da pretsch dal committent
Art. 429 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 4. Concessiun da pajaments anticipads e da credits a terzas persunas
Art. 430 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 5. Delcredere
Art. 431 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 1. Indemnisaziun per pajaments anticipads e per expensas
Art. 432 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 2. Provisiun / a. Dretg da survegnir la provisiun
Art. 433 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 2. Provisiun / b. Perdita da quest dretg e midada en in’atgna fatschenta
Art. 434 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 3. Dretg da retenziun
Art. 435 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 4. Ingiant da la rauba en cumissiun
Art. 436 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 5. Cumissiunari sco cumprader u sco vendider en atgna fatschenta / a. Calculaziun dal pretsch e provisiun
Art. 437 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 5. Cumissiunari sco cumprader u sco vendider en atgna fatschenta / b. Surpigliada presumada dal cumissiunari
Art. 438 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 5. Cumissiunari sco cumprader u sco vendider en atgna fatschenta / c. Scrudada da la surpigliada
Art. 439 B. Contract da spediziun
Art. 440 A. Noziun
Art. 441 B. Effects / I. Posiziun dal speditur / 1. Indicaziuns necessarias
Art. 442 B. Effects / I. Posiziun dal speditur / 2. Emballadi
Art. 443 B. Effects / I. Posiziun dal speditur / 3. Dretg da disponer da la rauba transportada
Art. 444 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 1. Tractament da la martganzia / a. Procedura en cas d’impediments da la furniziun
Art. 445 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 1. Tractament da la martganzia / b. Vendita
Art. 446 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 1. Tractament da la martganzia / c. Responsabladad
Art. 447 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 2. Responsabladad dal transportader da rauba / a. Martganzia ida a perder u en malura
Art. 448 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 2. Responsabladad dal transportader da rauba / b. Martganzia furnida cun retard, martganzia donnegiada, martganzia ida per part en malura
Art. 449 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 2. Responsabladad dal transportader da rauba / c. Responsabladad per il transportader intermediar da rauba
Art. 450 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 3. Obligaziun d’annunzia
Art. 451 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 4. Dretg da retenziun
Art. 452 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 5. Extincziun da las pretensiuns e da la responsabladad
Art. 453 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 6. Procedura
Art. 454 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 7. Surannaziun dals plants d’indemnisaziun
Art. 455 C. Instituziuns da transport concessiunadas e statalas
Art. 456 D. Cooperaziun d’ina instituziun da transport publica
Art. 457 E. Responsabladad dal speditur
Art. 458 A. Procura / I. Noziun e constituziun
Art. 459 A. Procura / II. Extensiun da la procura
Art. 460 A. Procura / III. Limitaziun
Art. 461 A. Procura / IV. Extincziun da la procura
Art. 462 B. Auters mandats commerzials
Art. 4631C. ...
Art. 464 D. Scumond da concurrenza
Art. 465 E. Extincziun da la procura e dals auters mandats commerzials
Art. 466 A. Noziun
Art. 467 B. Effects / I. Relaziun tranter l’assegnader ed il retschavider da l’assegnaziun
Art. 468 B. Effects / II. Obligaziun da l’assegnà
Art. 469 B. Effects / III. Obligaziun d’annunzia, en cas ch’il pajament è vegnì refusà
Art. 470 C. Revocaziun
Art. 471 D. Assegnaziun en cas da vaglias
Art. 472 A. Il deposit en general / I. Noziun
Art. 473 A. Il deposit en general / II. Obligaziuns dal depositur
Art. 474 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 1. Scumond da duvrar la chaussa depositada
Art. 475 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 2. Restituziun / a. Dretg dal depositur
Art. 476 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 2. Restituziun / b. Dretgs dal conservader
Art. 477 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 2. Restituziun / c. Lieu da la restituziun
Art. 478 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 3. Responsabladad da plirs conservaturs
Art. 479 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 4. Pretensiuns da proprietad da terzas persunas
Art. 480 A. Il deposit en general / IV. Sequester
Art. 481 B. Il deposit da chaussas remplazzablas
Art. 482 C. Magasin da deposit / I. Dretg d’emetter attests da rauba
Art. 483 C. Magasin da deposit / II. Obligaziun da conservaziun dal possessur d’in magasin
Art. 484 C. Magasin da deposit / III. Maschaida da la rauba
Art. 485 C. Magasin da deposit / IV. Dretg dal possessur d’in magasin
Art. 486 C. Magasin da deposit / V. Restituziun da la rauba
Art. 487 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / I. Responsabladad dals ustiers / 1. Premissa ed extensiun
Art. 488 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / I. Responsabladad dals ustiers / 2. Responsabladad en spezial per preziusadads
Art. 489 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / I. Responsabladad dals ustiers / 3. Fin da la responsabladad
Art. 490 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / II. Responsabladad dals possessurs da stallas publicas
Art. 491 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / III. Dretg da retenziun
Art. 492 A. Premissas / I. Noziun
Art. 493 A. Premissas / II. Furma
Art. 494 A. Premissas / III. Consentiment dal conjugal
Art. 495 B. Cuntegn / I. Particularitads da las singulas spezias da garanzia / 1. Garanzia simpla
Art. 496 B. Cuntegn / I. Particularitads da las singulas spezias da garanzia / 2. Garanzia solidarica
Art. 497 B. Cuntegn / I. Particularitads da las singulas spezias da garanzia / 3. Cungaranzia
Art. 498 B. Cuntegn / I. Particularitads da las singulas spezias da garanzia / 4. Garanzia per il garant e cuntragaranzia
Art. 499 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / a. Extensiun da la responsabladad
Art. 500 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / b. Reducziun legala da l’import da garanzia
Art. 501 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / c. Obligaziun dal garant da pajar
Art. 502 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / d. Objecziuns
Art. 503 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / e. Obligaziun dal creditur d’avair quità e da consegnar ils documents
Art. 504 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / f. Obligaziun dal creditur d’acceptar il pajament
Art. 505 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / g. Obligaziun dal creditur da communitgar e d’annunziar al garant, sch’il debitur ha fatg concurs e sch’i dat ina procedura da relasch cunter el
Art. 506 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 2. Relaziun tranter il garant ed il debitur principal / a. Dretg da pretender segirezza e deliberaziun
Art. 507 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 2. Relaziun tranter il garant ed il debitur principal / aa. En general
Art. 508 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 2. Relaziun tranter il garant ed il debitur principal / bb. Obligaziun d’annunzia dal garant
Art. 509 C. Finiziun da la garanzia / I. Sin fundament da la lescha
Art. 510 C. Finiziun da la garanzia / II. Garanzia per in temp limità; revocaziun
Art. 511 C. Finiziun da la garanzia / III. Garanzia per in temp nundeterminà
Art. 512 C. Finiziun da la garanzia / IV. Garanzia per uffizis publics e per servetschs publics
Art. 513 A. Pretensiuns senza dretg da purtar plant
Art. 514 B. Renconuschientscha da debits e pajament voluntar
Art. 515 C. Lottarias u trair la sort
Art. 515a1D. Gieu en bancas da gieu, emprests da daners da bancas da gieu
Art. 516 A. Contract da renta vitalizia / I. Cuntegn
Art. 517 A. Contract da renta vitalizia / II. Furma
Art. 518 A. Contract da renta vitalizia / III. Dretgs dal creditur / 1. Far valair il dretg
Art. 519 A. Contract da renta vitalizia / III. Dretgs dal creditur / 2. Transferibilitad
Art. 520 A. Contract da renta vitalizia / IV. Rentas vitalizias tenor la Lescha federala davart il contract d’assicuranza
Art. 521 B. Contract da vitalizi / I. Noziun
Art. 522 B. Contract da vitalizi / II. Furmaziun / 1. Furma
Art. 523 B. Contract da vitalizi / II. Furmaziun / 2. Garanzia
Art. 524 B. Contract da vitalizi / III. Cuntegn
Art. 525 B. Contract da vitalizi / IV. Contestaziun e reducziun
Art. 526 B. Contract da vitalizi / V. Aboliziun / 1. Disditga
Art. 527 B. Contract da vitalizi / V. Aboliziun / 2. Aboliziun unilaterala
Art. 528 B. Contract da vitalizi / V. Aboliziun / 3. Mort dal vitaliziari
Art. 529 B. Contract da vitalizi / VI. Intransferibilitad, validaziun da pretensiuns en cas da concurs e d’impegnaziun
Art. 530 A. Noziun
Art. 531 B. Relaziun dals associads tranter sai / I. Contribuziuns
Art. 532 B. Relaziun dals associads tranter sai / II. Gudogn e perdita / 1. Repartiziun dal gudogn
Art. 533 B. Relaziun dals associads tranter sai / II. Gudogn e perdita / 2. Participaziun al gudogn ed a la perdita
Art. 534 B. Relaziun dals associads tranter sai / III. Conclus da la societad
Art. 535 B. Relaziun dals associads tranter sai / IV. Gestiun
Art. 536 B. Relaziun dals associads tranter sai / V. Responsabladad tranter sai / 1. Scumond da concurrenza
Art. 537 B. Relaziun dals associads tranter sai / V. Responsabladad tranter sai / 2. Expensas, obligaziuns e prestaziuns dals associads
Art. 538 B. Relaziun dals associads tranter sai / V. Responsabladad tranter sai / 3. Mesira dal quità duaivel
Art. 539 B. Relaziun dals associads tranter sai / VI. Retratga e restricziun da la gestiun
Art. 540 B. Relaziun dals associads tranter sai / VII. Associads ch’èn autorisads e che n’èn betg autorisads d’ademplir la gestiun / 1. En general
Art. 541 B. Relaziun dals associads tranter sai / VII. Associads ch’èn autorisads e che n’èn betg autorisads d’ademplir la gestiun / 2. Invista da las fatschentas da la societad
Art. 542 B. Relaziun dals associads tranter sai / VIII. Admissiun da novs associads e participaziun da terzas persunas
Art. 543 C. Relaziun dals associads vers terzas persunas / I. Represchentanza
Art. 544 C. Relaziun dals associads vers terzas persunas / II. Effect da la represchentanza
Art. 545 D. Finiziun da la societad / I. Motivs da dissoluziun / 1. En general
Art. 546 D. Finiziun da la societad / I. Motivs da dissoluziun / 2. Societad da durada illimitada
Art. 547 D. Finiziun da la societad / II. Effect da la dissoluziun per la gestiun
Art. 548 D. Finiziun da la societad / III. Liquidaziun / 1. Tractament dals apports
Art. 549 D. Finiziun da la societad / III. Liquidaziun / 2. Repartiziun dal surpli e dal deficit
Art. 550 D. Finiziun da la societad / III. Liquidaziun / 3. Proceder tar la liquidaziun
Art. 551 D. Finiziun da la societad / IV. Responsabladad vers terzas persunas D. Finiziun da la societad / IV. Responsabladad vers terzas persunas
Art. 552 A. Societad commerziala
Art. 553 B. Societad betg commerziala
Art. 5541C. Inscripziun en il register da commerzi / I. Lieu
Art. 555 C. Inscripziun en il register da commerzi / II. Represchentanza
Art. 556 C. Inscripziun en il register da commerzi / III. Pretensiuns formalas
Art. 557 A. Libertad contractuala, renviament a la societad simpla
Art. 558 B. Rendaquint
Art. 559 C. Dretg sin il gudogn, sin ils tschains e sin ils onuraris
Art. 560 D. Perditas
Art. 561 E. Scumond da concurrenza
Art. 562 A. En general
Art. 563 B. Represchentanza / I. Princip
Art. 564 B. Represchentanza / II. Extensiun
Art. 565 B. Represchentanza / III. Retratga
Art. 566 B. Represchentanza / IV. Procura e mandat commerzial
Art. 567 B. Represchentanza / V. Acts giuridics e responsabladad per acts illegals
Art. 568 C. Posiziun dals crediturs da la societad / I. Responsabladad dals associads
Art. 569 C. Posiziun dals crediturs da la societad / II. Responsabladad da novs associads
Art. 570 C. Posiziun dals crediturs da la societad / III. Concurs da la societad
Art. 571 C. Posiziun dals crediturs da la societad / IV. Concurs da la societad e dals associads
Art. 572 D. Posiziun dal creditur privat d’in associà
Art. 573 E. Cumpensaziun
Art. 574 A. En general
Art. 575 B. Disditga tras ils crediturs d’in associà
Art. 576 C. Extrada d’associads / I. Cunvegna
Art. 577 C. Extrada d’associads / II. Exclusiun tras il derschader
Art. 578 C. Extrada d’associads / III. Exclusiun tras ils ulteriurs associads
Art. 579 C. Extrada d’associads / IV. En cas da dus associads
Art. 580 C. Extrada d’associads / V. Fixaziun da l’import
Art. 581 C. Extrada d’associads / VI. Inscripziun
Art. 582 A. Princip
Art. 583 B. Liquidaturs
Art. 584 C. Represchentanza d’ertavels
Art. 585 D. Dretgs ed obligaziuns dals liquidaturs
Art. 586 E. Repartiziun provisorica
Art. 587 F. Regulaziun dals quints / I. Bilantscha
Art. 588 F. Regulaziun dals quints / II. Restituziun dal chapital e repartiziun dal surpli
Art. 589 G. Extincziun en il register da commerzi
Art. 590 H. Conservaziun dals cudeschs e dals documents
Art. 591 A. Object e termin
Art. 592 B. Cas spezials
Art. 593 C. Interrupziun
Art. 594 A. Societad commerziala
Art. 595 B. Societad betg commerziala
Art. 596 C. Inscripziun en il register da commerzi / I. Lieu ed apport en natiralias
Art. 597 C. Inscripziun en il register da commerzi / II. Pretensiuns formalas
Art. 598 A. Libertad contractuala. Renviament a la societad collectiva
Art. 599 B. Gestiun
Art. 600 C. Posiziun dal commanditari
Art. 601 D. Participaziun al gudogn ed a la perdita
Art. 602 A. En general
Art. 603 B. Represchentanza
Art. 604 C. Responsabladad da l’associà cun responsabladad illimitada
Art. 605 D. Responsabladad dal commanditari / I. Fatschentas per la societad
Art. 606 D. Responsabladad dal commanditari / II. Mancanza da l’inscripziun
Art. 6071D. Responsabladad dal commanditari / III. ...
Art. 608 D. Responsabladad dal commanditari / IV. Extensiun da la responsabladad
Art. 609 D. Responsabladad dal commanditari / V. Reducziun da la summa commanditara
Art. 610 D. Responsabladad dal commanditari / VI. Dretg dals crediturs da purtar plant
Art. 611 D. Responsabladad dal commanditari / VII. Retratga da tschains e da gudogns
Art. 612 D. Responsabladad dal commanditari / VIII. Participaziun ad ina societad
Art. 613 E. Posiziun dals crediturs privats
Art. 614 F. Cumpensaziun
Art. 615 G. Concurs / I. En general
Art. 616 G. Concurs / II. Concurs da la societad
Art. 617 G. Concurs / III. Proceder cunter l’associà cun responsabladad illimitada
Art. 618 G. Concurs / IV. Concurs dal commanditari
Art. 619
Art. 620 A. Noziun
Art. 6211B. Chapital minimal
Art. 622 C. Aczias / I. Spezias
Art. 623 C. Aczias / II. Divisiun e reuniun
Art. 624 C. Aczias / III. Import d’emissiun
Art. 6251D. Acziunaris
Art. 6261E. Statuts / I. Disposiziuns prescrittas da la lescha
Art. 6271E. Statuts / II. Ulteriuras disposiziuns / 1. En general
Art. 628 E. Statuts / II. Ulteriuras disposiziuns / 2. En spezial: apports en natiralias, surpigliadas da bains, avantatgs spezials
Art. 6291F. Fundaziun / I. Act da constituziun / 1. Cuntegn
Art. 6301F. Fundaziun / I. Act da constituziun / 2. Suttascripziun d’aczias
Art. 6311F. Fundaziun / II. Mussaments
Art. 6321F. Fundaziun / III. Apports / 1. Apport minimal
Art. 6331F. Fundaziun / III. Apports / 2. Prestaziun dals apports / a. Pajaments
Art. 6341F. Fundaziun / III. Apports / 2. Prestaziun dals apports / b. Apports en natiralias
Art. 634a1F. Fundaziun / III. Apports / 2. Prestaziun dals apports / c. Prestaziun posteriura
Art. 6351F. Fundaziun / III. Apports / 3. Controlla dals apports / a. Rapport da fundaziun
Art. 635a1F. Fundaziun / III. Apports / 3. Controlla dals apports / b. Conferma da la controlla
Art. 636–6391
Art. 6401G. Inscripziun en il register da commerzi / I. Societad
Art. 6411G. Inscripziun en il register da commerzi / II. Filialas
Art. 6421G. Inscripziun en il register da commerzi / III. Apports en natiralias, surpigliadas da bains, avantatgs spezials
Art. 643 H. Acquist da la persunalitad / I. Termin; mancanza da premissas
Art. 644 H. Acquist da la persunalitad / II. Aczias emessas avant l’inscripziun
Art. 645 H. Acquist da la persunalitad / III. Obligaziuns surpigliadas avant l’inscripziun
Art. 6461
Art. 6471J. Midada dals statuts
Art. 648–6491
Art. 6501K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 1. Augment dal chapital ordinari
Art. 6511K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 2. Augment dal chapital approvà / a. Basa statutara
Art. 651a1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 2. Augment dal chapital approvà / b. Adattaziun dals statuts
Art. 6521K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / a. Suttascripziun d’aczias
Art. 652a1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / b. ...
Art. 652b1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / c. Dretg da suttascripziun
Art. 652c1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / d. Prestaziun dals apports
Art. 652d1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / e. Augment tras agen chapital
Art. 652e1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / f. Rapport davart l’augment dal chapital
Art. 652f 1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / g. Conferma da la controlla
Art. 652g1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / h. Midada dals statuts e constataziuns
Art. 652h1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / i. Inscripziun en il register da commerzi, nunvalaivladad d’aczias emessas avant l’inscripziun
Art. 6531K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 1. Princip
Art. 653a1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 2. Limits
Art. 653b1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 3. Basa statutara
Art. 653c1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 4. Protecziun dals acziunaris
Art. 653d1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 5. Protecziun dals possessurs d’in dretg da conversiun u d’opziun
Art. 653e1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 6. Execuziun da l’augment dal chapital / a. Execuziun dals dretgs; apport
Art. 653f 1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 6. Execuziun da l’augment dal chapital / b. Conferma da la controlla
Art. 653g1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 6. Execuziun da l’augment dal chapital / c. Adattaziun dals statuts
Art. 653h1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 6. Execuziun da l’augment dal chapital / d. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 653i1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 7. Stritgada
Art. 654 K. Augment dal chapital d’aczias / III. Aczias privilegiadas / 1. Premissas
Art. 6551
Art. 656 K. Augment dal chapital d’aczias / III. Aczias privilegiadas / 2. Posiziun da las aczias privilegiadas
Art. 656a1L. Certificats da participaziun / I. Noziun; prescripziuns applitgablas
Art. 656b1L. Certificats da participaziun / II. Chapital da participaziun e chapital d’aczias
Art. 656c1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 1. En general
Art. 656d1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 2. Communicaziun da la convocaziun e dals conclus da la radunanza generala
Art. 656e1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 3. Represchentanza en il cussegl d’administraziun
Art. 656f 1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 4. Dretgs da facultad / a. En general
Art. 656g1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 4. Dretgs da facultad / b. Dretgs da suttascripziun
Art. 6571M. Certificats da giudida
Art. 6581
Art. 6591N. Atgnas aczias / I. Restricziun da l’acquist
Art. 659a1N. Atgnas aczias / II. Consequenzas da l’acquist
Art. 659b1N. Atgnas aczias / III. Acquist tras filialas
Art. 6601A. Dretg sin la quota dal gudogn e da liquidaziun / I. En general
Art. 661 A. Dretg sin la quota dal gudogn e da liquidaziun / II. Moda da calculaziun
Art. 6621
Art. 662a1
Art. 6631
Art. 663a e 663b1
Art. 663bbis1B. Rapport da gestiun / I. Indicaziuns supplementaras per las societads cun aczias quotadas a la bursa / 1. Indemnisaziuns
Art. 663c1B. Rapport da gestiun / I. Indicaziuns supplementaras per las societads cun aczias quotadas a la bursa / 2. Participaziuns
Art. 663d–663h1
Art. 664 e 6651
Art. 665a1
Art. 666 e 6671
Art. 6681
Art. 6691
Art. 6701B. Rapport da gestiun / II. Valitaziun. Augment da la valur
Art. 6711C. Reservas / I. Reservas legalas / 1. Reserva generala
Art. 671a1C. Reservas / I. Reservas legalas / 2. Reserva per atgnas aczias
Art. 671b1C. Reservas / I. Reservas legalas / 3. Reserva per l’augment da la valur
Art. 6721C. Reservas / II. Reservas statutaras / 1. En general
Art. 6731C. Reservas / II. Reservas statutaras / 2. Per intents da prevenziun a favur dals lavurants
Art. 6741C. Reservas / III. Relaziun tranter quota dal gudogn e reservas
Art. 675 D. Dividendas, tschains da construcziun e tantiemas / I. Dividendas
Art. 676 D. Dividendas, tschains da construcziun e tantiemas / II. Tschains da construcziun
Art. 6771D. Dividendas, tschains da construcziun e tantiemas / III. Tantiemas
Art. 6781E. Restituziun da prestaziuns / I. En general
Art. 6791E. Restituziun da prestaziuns / II. Tantiemas en cas da concurs
Art. 680 F. Prestaziuns da l’acziunari / I. Object
Art. 681 F. Prestaziuns da l’acziunari / II. Consequenzas dal retard / 1. Tenor lescha e tenor statuts
Art. 682 F. Prestaziuns da l’acziunari / II. Consequenzas dal retard / 2. Appel al pajament
Art. 683 G. Emissiun e transferiment da las aczias / I. Aczias al possessur
Art. 6841G. Emissiun e transferiment da las aczias / II. Aczias al num
Art. 6851H. Restricziun da la transferibilitad / I. Restricziun legala
Art. 685a1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 1. Princips
Art. 685b1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 2. Aczias al num betg quotadas a la bursa / a. Motivs per ina refusa
Art. 685c1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 2. Aczias al num betg quotadas a la bursa / b. Effect
Art. 685d1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 3. Aczias al num quotadas a la bursa / a. Motivs per ina refusa
Art. 685e1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 3. Aczias al num quotadas a la bursa / b. Obligaziun d’annunzia
Art. 685f 1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 3. Aczias al num quotadas a la bursa / c. Transferiment dals dretgs
Art. 685g1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 3. Aczias al num quotadas a la bursa / d. Termin da refusa
Art. 6861H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 4. Register da las aczias / a. Inscripziun
Art. 686a1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 4. Register da las aczias / b. Stritgada
Art. 687 H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 5. Aczias al num betg pajadas entiramain
Art. 688 H. Restricziun da la transferibilitad / III. Certificat provisoric
Art. 6891J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 1. Princip
Art. 689a1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 2. Legitimaziun vers la societad
Art. 689b1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 3. Represchentanza da l’acziunari / a. En general
Art. 689c1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 3. Represchentanza da l’acziunari / b. Tras in commember d’in organ da la societad
Art. 689d1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 3. Represchentanza da l’acziunari / c. Tras in depositari
Art. 689e1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 3. Represchentanza da l’acziunari / d. Communicaziun
Art. 690 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 4. Plirs proprietaris, giudida
Art. 691 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / II. Participaziun nunautorisada
Art. 692 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / III. Dretg da votar a la radunanza generala / 1. Princip
Art. 693 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / III. Dretg da votar a la radunanza generala / 2. Aczias cun dretg da votar
Art. 694 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / III. Dretg da votar a la radunanza generala / 3. Cumenzament dal dretg da votar
Art. 695 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / III. Dretg da votar a la radunanza generala / 4. Exclusiun dal dretg da votar
Art. 6961J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / IV. Dretgs da controlla dals acziunaris / 1. Communicaziun dal rapport da gestiun
Art. 6971J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / IV. Dretgs da controlla dals acziunaris / 2. Infurmaziun ed invista
Art. 697a1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 1. Cun l’approvaziun da la radunanza generala
Art. 697b1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 2. En cas da refusa tras la radunanza generala
Art. 697c1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 3. Designaziun
Art. 697d1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 4. Activitad
Art. 697e1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 5. Rapport
Art. 697f 1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 6. Deliberaziun e communicaziun
Art. 697g1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 7. Adossament dals custs
Art. 697h1
Art. 697i1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / I. Annunzia da l’acquist d’aczias al possessur
Art. 697j1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / II. Annunzia da la persuna che ha il dretg economic da las aczias
Art. 697k1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / III. Annunzia ad in intermediari finanzial ed obligaziun da l’intermediari finanzial da dar infurmaziuns
Art. 697l1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / IV. Glista
Art. 697m1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / V. Inobservanza da las obligaziuns d’annunzia
Art. 698 I. Cumpetenzas
Art. 699 II. Convocaziun ed inscripziun en la glista da tractandas / 1. Dretg ed obligaziun
Art. 7001II. Convocaziun ed inscripziun en la glista da tractandas / 2. Furma
Art. 701 II. Convocaziun ed inscripziun en la glista da tractandas / 3. Radunanza da tut ils acziunaris
Art. 7021III. Mesiras preparatoricas; protocol
Art. 702a1IV. Participaziun dals commembers dal cussegl d’administraziun
Art. 703 V. Conclus ed elecziuns / 1. En general
Art. 7041V. Conclus ed elecziuns / 2. Conclus impurtants
Art. 704a1V. Conclus ed elecziuns / 3. Conversiun d’aczias al possessur en aczias al num
Art. 705 VI. Revocaziun dal cussegl d’administraziun e dal post da revisiun
Art. 706 VII. Contestaziun da conclus da la radunanza generala / 1. Legitimaziun e motivs
Art. 706a1VII. Contestaziun da conclus da la radunanza generala / 2. Procedura
Art. 706b1VIII. Nunvalaivladad
Art. 707 I. En general / 1. Elegibladad
Art. 7081
Art. 7091I. En general / 2. Represchentanza da categorias e da gruppas d’acziunaris
Art. 7101I. En general / 3. Perioda d’uffizi
Art. 7111
Art. 7121II. Organisaziun / 1. President e secretari
Art. 7131II. Organisaziun / 2. Conclus
Art. 7141II. Organisaziun / 3. Conclus nunvalaivels
Art. 7151II. Organisaziun / 4. Dretg da convocaziun
Art. 715a1II. Organisaziun / 5. Dretg da survegnir infurmaziuns u da prender invista da documents
Art. 7161III. Incumbensas / 1. En general
Art. 716a1III. Incumbensas / 2. Incumbensas intransferiblas
Art. 716b1III. Incumbensas / 3. Delegaziun da la gestiun
Art. 7171IV. Quità e fidaivladad
Art. 7181V. Represchentanza / 1. En general
Art. 718a1V. Represchentanza / 2. Dimensiun e restricziun
Art. 718b1V. Represchentanza / 3. Contracts tranter la societad e ses represchentant
Art. 719 V. Represchentanza / 4. Suttascripziun
Art. 720 V. Represchentanza / 5. Inscripziun
Art. 7211V. Represchentanza / 6. Procurists e mandataris
Art. 7221VI. Responsabladad dals organs
Art. 723–7241
Art. 7251VII. Perdita da chapital e surdebitaziun / 1. Obligaziuns d’annunzia
Art. 725a1VII. Perdita da chapital e surdebitaziun / 2. Decleraziun u suspensiun dal concurs
Art. 726 VIII. Revocaziun e suspensiun
Art. 727 I. Obligaziun da revisiun / 1. Revisiun ordinaria
Art. 727a I. Obligaziun da revisiun / 2. Revisiun limitada
Art. 727b II. Pretensiuns al post da revisiun / 1. En cas d’ina revisiun ordinaria
Art. 727c II. Pretensiuns al post da revisiun / 2. En cas d’ina revisiun limitada
Art. 728 III. Revisiun ordinaria / 1. Independenza dal post da revisiun
Art. 728a III. Revisiun ordinaria / 2. Incumbensas dal post da revisiun / a. Object e dimensiun da la controlla
Art. 728b III. Revisiun ordinaria / 2. Incumbensas dal post da revisiun / b. Rapport da revisiun
Art. 728c III. Revisiun ordinaria / 2. Incumbensas dal post da revisiun / c. Obligaziuns d’annunzia
Art. 729 IV. Revisiun limitada (review) / 1. Independenza dal post da revisiun
Art. 729a IV. Revisiun limitada (review) / 2. Incumbensas dal post da revisiun / a. Object e dimensiun da la controlla
Art. 729b IV. Revisiun limitada (review) / 2. Incumbensas dal post da revisiun / b. Rapport da revisiun
Art. 729c IV. Revisiun limitada (review) / 2. Incumbensas dal post da revisiun / c. Obligaziun d’annunzia
Art. 730 V. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Elecziun dal post da revisiun
Art. 730a V. Disposiziuns cuminaivlas / 2. Perioda d’uffizi dal post da revisiun
Art. 730b V. Disposiziuns cuminaivlas / 3. Infurmaziuns e secretezza
Art. 730c V. Disposiziuns cuminaivlas / 4. Documentaziun e conservaziun dals documents
Art. 731 V. Disposiziuns cuminaivlas / 5. Approvaziun dal quint ed utilisaziun dal gudogn
Art. 731a V. Disposiziuns cuminaivlas / 6. Disposiziuns spezialas
Art. 731b
Art. 732 A. Conclus da reducziun
Art. 732a1B. Annullaziun d’aczias a chaschun d’ina sanaziun
Art. 733 C. Appel als crediturs
Art. 734 D. Execuziun da la reducziun
Art. 735 E. Reducziun en cas d’ina bilantscha deficitara
Art. 736 A. Dissoluziun en general / I. Motivs
Art. 7371A. Dissoluziun en general / II. Annunzia al register da commerzi
Art. 7381A. Dissoluziun en general / III. Consequenzas
Art. 739 B. Dissoluziun cun liquidaziun / I. Stadi da la liquidaziun, cumpetenzas
Art. 740 B. Dissoluziun cun liquidaziun / II. Nominaziun e revocaziun dals liquidaturs / 1. Nominaziun
Art. 7411B. Dissoluziun cun liquidaziun / II. Nominaziun e revocaziun dals liquidaturs / 2. Revocaziun
Art. 742 B. Dissoluziun cun liquidaziun / III. Activitad dals liquidaturs / 1. Bilantscha, clom da quints
Art. 743 B. Dissoluziun cun liquidaziun / III. Activitad dals liquidaturs / 2. Ulteriuras incumbensas
Art. 744 B. Dissoluziun cun liquidaziun / III. Activitad dals liquidaturs / 3. Protecziun dals crediturs
Art. 745 B. Dissoluziun cun liquidaziun / III. Activitad dals liquidaturs / 4. Repartiziun da la facultad
Art. 746 B. Dissoluziun cun liquidaziun / IV. Extincziun en il register da commerzi
Art. 7471B. Dissoluziun cun liquidaziun / V. Conservaziun dal register da las aczias, dals cudeschs da fatschenta e da la glista
Art. 748–7501C. Dissoluziun senza liquidaziun / I.
Art. 751 C. Dissoluziun senza liquidaziun / II. Surpigliada tras ina corporaziun da dretg public
Art. 7521A. Responsabladad / I. ...
Art. 7531A. Responsabladad / II. Per la fundaziun
Art. 7541A. Responsabladad / III. Per l’administraziun, per la gestiun e per la liquidaziun
Art. 7551A. Responsabladad / IV. Per la revisiun
Art. 7561B. Donn chaschunà a la societad / I. Pretensiuns ordaifer il concurs
Art. 7571B. Donn chaschunà a la societad / II. Pretensiuns en il concurs
Art. 7581B. Donn chaschunà a la societad / III. Effect dal conclus da distgargia
Art. 7591C. Solidaritad e regress
Art. 7601D. Surannaziun
Art. 7611
Art. 762
Art. 763
Art. 764 A. Noziun
Art. 765 B. Administraziun / I. Designaziun e cumpetenzas
Art. 766 B. Administraziun / II. Consentiment als conclus da la radunanza generala
Art. 767 B. Administraziun / III. Retratga da la gestiun e da la represchentanza
Art. 768 C. Post da surveglianza / I. Nominaziun e cumpetenzas
Art. 769 C. Post da surveglianza / II. Plant da responsabladad
Art. 770 D. Dissoluziun
Art. 771 E. Disditga
Art. 772 A. Noziun
Art. 773 B. Chapital da basa
Art. 774 C. Quotas da basa
Art. 774a D. Certificats da giudida
Art. 775 E. Associads
Art. 776 F. Statuts / I. Disposiziuns prescrittas da la lescha
Art. 776a F. Statuts / II. Ulteriuras disposiziuns
Art. 777 G. Fundaziun / I. Act da constituziun
Art. 777a G. Fundaziun / II. Suttascripziun da las quotas da basa
Art. 777b G. Fundaziun / III. Mussaments
Art. 777c G. Fundaziun / IV. Apports
Art. 778 H. Inscripziun en il register da commerzi / I. Societad
Art. 778a H. Inscripziun en il register da commerzi / II. Filialas
Art. 779 J. Acquist da la persunalitad / I. Termin; mancanza da premissas
Art. 779a J. Acquist da la persunalitad / II. Obligaziuns surpigliadas avant l’inscripziun
Art. 780 K. Midada dals statuts
Art. 781 L. Augment dal chapital da basa
Art. 782 M. Reducziun dal chapital da basa
Art. 783 N. Acquist da quotas da basa proprias
Art. 784 A. Quotas da basa / I. Document
Art. 785 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 1. Cessiun / a. Furma
Art. 786 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 1. Cessiun / b. Necessitads da consentiment
Art. 787 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 1. Cessiun / c. Transferiment dals dretgs
Art. 788 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 2. Modas spezialas d’acquisiziun
Art. 789 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 3. Fixaziun da la valur reala
Art. 789a A. Quotas da basa / II. Transferiment / 4. Giudida
Art. 789b A. Quotas da basa / II. Transferiment / 5. Dretg da pegn
Art. 790 A. Quotas da basa / III. Register da participaziun
Art. 790a1A. Quotas da basa / IIIbis. Annunzia da la persuna che ha il dretg economic da las quotas da basa
Art. 791 A. Quotas da basa / IV. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 792 A. Quotas da basa / V. Proprietad collectiva
Art. 793 B. Prestaziun dals apports
Art. 794 C. Responsabladad dals associads
Art. 795 D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 1. Princip ed import
Art. 795a D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 2. Incassament
Art. 795b D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 3. Rembursament
Art. 795c D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 4. Reducziun
Art. 795d D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 5. Durada
Art. 796 D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / II. Prestaziuns accessoricas
Art. 797 D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / III. Introducziun posteriura
Art. 798 E. Dividendas, tschains, tantiemas / I. Dividendas
Art. 798a E. Dividendas, tschains, tantiemas / II. Tschains
Art. 798b E. Dividendas, tschains, tantiemas / III. Tantiemas
Art. 799 F. Quotas da basa privilegiadas
Art. 800 G. Restituziuns da prestaziuns
Art. 8011H. Reservas
Art. 801a J. Consegna dal rapport da gestiun
Art. 802 K. Dretg da survegnir infurmaziuns e da prender invista
Art. 803 L. Obligaziun da fidaivladad e scumond da concurrenza
Art. 804 A. Radunanza dals associads / I. Incumbensas
Art. 805 A. Radunanza dals associads / II. Convocaziun e realisaziun
Art. 806 A. Radunanza dals associads / III. Dretg da votar / 1. Fixaziun
Art. 806a A. Radunanza dals associads / III. Dretg da votar / 2. Exclusiun dal dretg da votar
Art. 806b A. Radunanza dals associads / III. Dretg da votar / 3. Giudida
Art. 807 A. Radunanza dals associads / IV. Dretg da veto
Art. 808 A. Radunanza dals associads / V. Deliberaziun / 1. En general
Art. 808a A. Radunanza dals associads / V. Deliberaziun / 2. Decisiun da tagl
Art. 808b A. Radunanza dals associads / V. Deliberaziun / 3. Conclus impurtants
Art. 808c A. Radunanza dals associads / VI. Contestaziun dals conclus da la radunanza dals associads
Art. 809 B. Gestiun e represchentanza / I. Designaziun dals mainagestiun ed organisaziun
Art. 810 B. Gestiun e represchentanza / II. Incumbensas dals mainagestiun
Art. 811 B. Gestiun e represchentanza / III. Approvaziun tras la radunanza dals associads
Art. 812 B. Gestiun e represchentanza / IV. Quità e fidaivladad; scumond da concurrenza
Art. 813 B. Gestiun e represchentanza / V. Tractament egual
Art. 814 B. Gestiun e represchentanza / VI. Represchentanza
Art. 815 B. Gestiun e represchentanza / VII. Revocaziun dals mainagestiun; retratga da l’autorisaziun da represchentanza
Art. 816 B. Gestiun e represchentanza / VIII. Nunvalaivladad da conclus
Art. 817 B. Gestiun e represchentanza / IX. Responsabladad
Art. 818 C. Post da revisiun
Art. 819 D. Mancanzas en l’organisaziun da la societad
Art. 820 E. Perdita da chapital e surdebitaziun
Art. 821 A. Dissoluziun / I. Motivs
Art. 821a A. Dissoluziun / II. Consequenzas
Art. 822 B. Extrada dals associads / I. Sortida
Art. 822a B. Extrada dals associads / II. Sortida adesiva
Art. 823 B. Extrada dals associads / III. Exclusiun
Art. 824 B. Extrada dals associads / IV. Mesira preventiva
Art. 825 B. Extrada dals associads / V. Indemnisaziun / 1. Dretg ed autezza
Art. 825a B. Extrada dals associads / V. Indemnisaziun / 2. Pajament
Art. 826 C. Liquidaziun
Art. 827
Art. 828 A. Associaziun dal Dretg d’obligaziuns
Art. 829 B. Associaziuns da dretg public
Art. 830 C. Constituziun / I. Premissas / 1. En general
Art. 831 C. Constituziun / I. Premissas / 2. Dumber da commembers
Art. 832 C. Constituziun / II. Statuts / 1. Cuntegn che vegn prescrit da la lescha
Art. 833 C. Constituziun / II. Statuts / 2. Ulteriuras disposiziuns
Art. 834 C. Constituziun / III. Radunanza constitutiva
Art. 8351C. Constituziun / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 1. Associaziun
Art. 8361C. Constituziun / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 2. Filialas
Art. 8371C. Constituziun / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 3. Glista dals associads
Art. 838 C. Constituziun / V. Acquist da la persunalitad giuridica
Art. 839 A. Princip
Art. 840 B. Decleraziun da participaziun
Art. 841 C. Colliaziun cun in contract d’assicuranza
Art. 842 A. Extrada / I. Libertad d’extrada
Art. 843 A. Extrada / II. Limitaziun da l’extrada
Art. 844 A. Extrada / III. Termin da disditga e mument da l’extrada
Art. 845 A. Extrada / IV. Dretg d’extrada en cas da concurs e d’impegnaziun
Art. 846 B. Exclusiun
Art. 847 C. Mort da l’associà
Art. 848 D. Perdita d’ina funcziun u d’in engaschament ubain d’in contract
Art. 849 E. Transferiment da la commembranza / I. En general
Art. 850 E. Transferiment da la commembranza / II. Tras il transferiment da bains immobigliars u da manaschis economics
Art. 851 F. Extrada dal successur legal
Art. 852 A. Cumprova da la commembranza
Art. 853 B. Certificats da participaziun
Art. 854 C. Egualitad giuridica
Art. 855 D. Dretgs / I. Dretg da votar
Art. 856 D. Dretgs / II. Dretg da controlla dals associads / 1. Communicaziun da la bilantscha
Art. 857 D. Dretgs / II. Dretg da controlla dals associads / 2. Dar infurmaziuns
Art. 8581D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 1. ...
Art. 859 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 2. Princips da la repartiziun
Art. 860 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 3. Obligaziun da furmar e d’augmentar in fond da reservas
Art. 861 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 4. Retgav net tar associaziuns per credits
Art. 862 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 5. Fond per intents da prevenziun
Art. 863 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 6. Autras reservas
Art. 864 D. Dretgs / IV. Dretg vi da la facultad da l’associaziun / 1. A norma dals statuts
Art. 865 D. Dretgs / IV. Dretg vi da la facultad da l’associaziun / 2. Tenor lescha
Art. 866 E. Obligaziuns / I. Buna fai
Art. 867 E. Obligaziuns / II. Contribuziuns e prestaziuns
Art. 868 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 1. Da l’associaziun
Art. 869 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / a. Responsabladad illimitada
Art. 870 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / b. Responsabladad limitada
Art. 871 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / c. Obligaziun da far in pajament supplementar
Art. 872 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / d. Restricziuns inadmissiblas
Art. 873 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / e. Procedura en cas da concurs
Art. 874 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / f. Midada da las disposiziuns da responsabladad
Art. 875 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / g. Responsabladad da novs associads
Art. 876 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / h. Responsabladad suenter l’extrada u suenter la dissoluziun
Art. 877 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / i. Annunzia d’entradas e d’extradas a l’uffizi dal register da commerzi
Art. 878 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / k. Surannaziun da la responsabladad
Art. 879 A. Radunanza generala / I. Cumpetenzas
Art. 880 A. Radunanza generala / II. Votaziun per correspundenza
Art. 881 A. Radunanza generala / III. Convocaziun / 1. Dretgs ed obligaziuns
Art. 882 A. Radunanza generala / III. Convocaziun / 2. Furma
Art. 883 A. Radunanza generala / III. Convocaziun / 3. Objects da tractativa
Art. 884 A. Radunanza generala / III. Convocaziun / 4. Radunanza da tut ils associads
Art. 885 A. Radunanza generala / IV. Dretg da votar
Art. 886 A. Radunanza generala / V. Represchentanza
Art. 887 A. Radunanza generala / VI. Exclusiun dal dretg da votar
Art. 888 A. Radunanza generala / VII. Deliberaziun / 1. En general
Art. 889 A. Radunanza generala / VII. Deliberaziun / 2. En cas d’in augment da las prestaziuns dals associads
Art. 890 A. Radunanza generala / VIII. Revocaziun da l’administraziun e dal post da revisiun
Art. 891 A. Radunanza generala / IX. Contestaziun dals conclus da la radunanza generala
Art. 892 A. Radunanza generala / X. Radunanza da delegads
Art. 893 A. Radunanza generala / XI. Disposiziuns excepziunalas per associaziuns d’assicuranza
Art. 894 B. Administraziun / I. Elegibladad / 1. Commembranza
Art. 8951B. Administraziun / I. Elegibladad / 2. ...
Art. 896 B. Administraziun / II. Perioda d’uffizi
Art. 897 B. Administraziun / III. Giunta d’administraziun
Art. 8981B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 1. En general
Art. 899 B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 2. Dimensiun e restricziun
Art. 899a1B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 3. Contracts tranter l’associaziun e ses represchentant
Art. 900 B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 4. Suttascripziun
Art. 901 B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 5. Inscripziun
Art. 902 B. Administraziun / V. Obligaziuns / 1. En general
Art. 903 B. Administraziun / V. Obligaziuns / 2. Obligaziun d’annunzia en cas da surdebitaziun ed en cas da perdita da chapital
Art. 904 B. Administraziun / VI. Restituziun da pajaments
Art. 905 B. Administraziun / VII. Suspensiun e revocaziun
Art. 9061C. Post da revisiun / I. En general
Art. 9071C. Post da revisiun / II. Controlla dal register d’associads
Art. 9081D. Mancanzas en l’organisaziun
Art. 909 e 9101
Art. 911 A. Motivs da dissoluziun
Art. 912 B. Annunzia a l’uffizi dal register da commerzi
Art. 913 C. Liquidaziun, repartiziun da la facultad
Art. 9141D. ...
Art. 915 E. Surpigliada tras ina corporaziun dal dretg public
Art. 9161A. Responsabladad vers l’associaziun
Art. 917 B. Responsabladad vers l’associaziun, vers ils associads e vers ils crediturs
Art. 918 C. Solidaritad e regress
Art. 9191D. Surannaziun
Art. 920 E. En cas d’associaziuns da credit e d’assicuranza
Art. 921 A. Premissas
Art. 922 B. Organisaziun / I. Radunanza da delegads
Art. 923 B. Organisaziun / II. Administraziun
Art. 924 B. Organisaziun / III. Surveglianza. Contestaziun
Art. 925 B. Organisaziun / IV. Exclusiun da novas obligaziuns
Art. 926
Art. 927 A. Intent ed organisaziun / I. En general
Art. 928 A. Intent ed organisaziun / II. Responsabladad
Art. 929 A. Intent ed organisaziun / III. Ordinaziun / 1. En general
Art. 929a1A. Intent ed organisaziun / III. Ordinaziun / 2. En cas da la gestiun dal register da commerzi cun agid da l’informatica
Art. 930 A. Intent ed organisaziun / IV. Publicitad
Art. 931 A. Intent ed organisaziun / V. Fegl uffizial da commerzi
Art. 931a1B. Inscripziuns / I. Annunzia
Art. 932 B. Inscripziuns / II. Cumenzament da l’effect
Art. 933 B. Inscripziuns / III. Effects
Art. 9341B. Inscripziuns / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 1. Dretg ed obligaziun
Art. 935 B. Inscripziuns / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 2. Filialas
Art. 936 B. Inscripziuns / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 3. Disposiziuns executivas
Art. 936a1B. Inscripziuns / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 4. Numer d’identificaziun
Art. 937 B. Inscripziuns / V. Midadas 
Art. 9381B. Inscripziuns / VI. Extincziun / 1. Obligaziun da far l’extincziun
Art. 938a1B. Inscripziuns / VI. Extincziun / 2. Extincziun d’uffizi
Art. 938b1B. Inscripziuns / VI. Extincziun / 3. Organs ed autorisaziuns da represchentanza
Art. 939 B. Inscripziuns / VII. Concurs da societads commerzialas e d’associaziuns
Art. 940 B. Inscripziuns / VIII. Obligaziuns da l’administratur dal register da commerzi / 1. Obligaziun d’examinar
Art. 941 B. Inscripziuns / VIII. Obligaziuns da l’administratur dal register da commerzi / 2. Admoniziun. Inscripziun d’uffizi
Art. 941a1B. Inscripziuns / VIII. Obligaziuns da l’administratur dal register da commerzi / 3. Assegnaziun al derschader u a l’autoritad da surveglianza
Art. 942 B. Inscripziuns / IX. Negligientscha da las prescripziuns / 1. Responsabladad per donns
Art. 943 B. Inscripziuns / IX. Negligientscha da las prescripziuns / 2. Multas disciplinaras
Art. 928b1C. Bancas da datas centralas
Art. 928c1D. Numer d’assicuranza da la AVS e numer persunal
Art. 944 A. Princips per furmar firmas / I. Disposiziuns generalas
Art. 945 A. Princips per furmar firmas / II. Interpresas singulas / 1. Cuntegn principal
Art. 946 A. Princips per furmar firmas / II. Interpresas singulas / 2. Exclusivitad da la firma inscritta
Art. 947 e 9481
Art. 9491
Art. 9501A. Princips per furmar firmas / III. Firmas societaras / 1. Furmaziun da la firma
Art. 9511A. Princips per furmar firmas / III. Firmas societaras / 2. Exclusivitad da la firma inscritta
Art. 952 A. Princips per furmar firmas / IV. Filialas
Art. 9531A. Princips per furmar firmas / V. ...
Art. 954 A. Princips per furmar firmas / VI. Midada dal num
Art. 954a1B. Obligaziun da duvrar la firma ed il num
Art. 955 C. Surveglianza
Art. 955a1D. Resalva d’autras prescripziuns federalas
Art. 956 E. Protecziun da la firma
Art. 957 A. Obligaziun da far ina contabilitad e da render quint
Art. 957a B. Contabilitad
Art. 958 C. Rendaquint / I. Intent e cuntegn
Art. 958a C. Rendaquint / II. Basas dal rendaquint / 1. Supposiziun da la cuntinuaziun da l’interpresa
Art. 958b C. Rendaquint / II. Basas dal rendaquint / 2. Cunfinaziun temporala e materiala
Art. 958c C. Rendaquint / III. Princips dal rendaquint regular
Art. 958d C. Rendaquint / IV. Preschentaziun, valuta e lingua
Art. 958e D. Publicaziun ed invista
Art. 958f E. Manar e conservar ils cudeschs da fatschenta
Art. 959 A. Bilantscha / I. Intent da la bilantscha, obligaziun ed abilitad da far ina bilantscha
Art. 959a A. Bilantscha / II. Structura minimala
Art. 959b B. Quint economic; structura minimala
Art. 959c C. Agiunta
Art. 960 D. Valitaziun / I. Princips
Art. 960a D. Valitaziun / II. Activas / 1. En general
Art. 960b D. Valitaziun / II. Activas / 2. Activas cun pretschs da martgà observabels
Art. 960c D. Valitaziun / II. Activas / 3. Provisiuns e servetschs betg facturads
Art. 960d D. Valitaziun / II. Activas / 4. Facultad d’investiziun
Art. 960e D. Valitaziun / III. Debits
Art. 961 A. Pretensiuns supplementaras envers il rapport da gestiun
Art. 961a B. Indicaziuns supplementaras en l’agiunta dal quint annual
Art. 961b C. Quint da la circulaziun dals daners
Art. 961c D. Rapport da situaziun
Art. 961d E. Facilitaziun en consequenza dal quint dal concern
Art. 962 A. En general
Art. 962a B. Standards da rendaquint renconuschids
Art. 963 A. Obligaziun da far il quint
Art. 963a B. Liberaziun da l’obligaziun da far il quint
Art. 963b C. Standards da rendaquint renconuschids
Art. 9641
Art. 965 A. Noziun da la vaglia
Art. 966 B. Obligaziun sin basa d’ina vaglia
Art. 967 C. Transferiment da la vaglia / I. Furma generala
Art. 968 C. Transferiment da la vaglia / II. Indossament / 1. Furma
Art. 969 C. Transferiment da la vaglia / II. Indossament / 2. Effect
Art. 970 D. Conversiun
Art. 971 E. Annullaziun / I. Cundiziuns
Art. 972 E. Annullaziun / II. Procedura, effect
Art. 973 F. Prescripziuns spezialas
Art. 973a1G. Deposit collectiv, certificat global e dretgs da vaglias / I. Deposit collectiv da vaglias
Art. 973b1G. Deposit collectiv, certificat global e dretgs da vaglias / II. Certificat global
Art. 973c1G. Deposit collectiv, certificat global e dretgs da vaglias / III. Dretgs da vaglias
Art. 974 A. Noziun
Art. 975 B. Mussament dal dretg dal creditur / I. Regla generala
Art. 976 B. Mussament dal dretg dal creditur / II. Mussament sulettamain pervia dal possess
Art. 977 C. Annullaziun
Art. 978 A. Noziun
Art. 979 B. Objecziuns dal debitur / I. En general
Art. 980 B. Objecziuns dal debitur / II. En cas da cupons da tschains al possessur
Art. 981 C. Annullaziun / I. En general / 1. Dumonda
Art. 982 C. Annullaziun / I. En general / 2. Scumond da pajar
Art. 983 C. Annullaziun / I. En general / 3. Clom public, termin d’annunzia
Art. 984 C. Annullaziun / I. En general / 4. Moda da la publicaziun
Art. 985 C. Annullaziun / I. En general / 5. Effects / a. En cas da la preschentaziun dal document
Art. 986 C. Annullaziun / I. En general / 5. Effects / b. Sch’il document na vegn betg preschentà
Art. 987 C. Annullaziun / II. En cas da cupons en spezial
Art. 988 C. Annullaziun / III. En cas da bancnotas e da titels sumegliants
Art. 9891D. Brev ipotecara e brev da rendita
Art. 990
Art. 991 1. Cuntegn da la cambiala
Art. 992 2. Mancanza da parts dal cuntegn
Art. 993 3. Spezias da cambialas
Art. 994 4. Lieus da pajament. Midada dal domicil
Art. 995 5. Empermischun da tschains
Art. 996 6. Indicaziuns differentas da la summa
Art. 997 7. Suttascripziuns da persunas incapablas da s’obligar
Art. 998 8. Suttascripziun senza autorisaziun
Art. 999 9. Responsabladad da l’emittent
Art. 1000 10. Cambiala en blanco
Art. 1001 1. Transferibilitad
Art. 1002 2. Pretensiuns
Art. 1003 3. Furma
Art. 1004 4. Effects / a. Funcziun da transferiment
Art. 1005 4. Effects / b. Funcziun da garanzia
Art. 1006 4. Effects / c. Legitimaziun dal possessur
Art. 1007 5. Objecziuns
Art. 1008 6. Indossament per procura
Art. 1009 7. Indossament d’impegnaziun
Art. 1010 8. Indossament suenter la scadenza u suenter la protesta
Art. 1011 1. Dretg da preschentaziun
Art. 1012 2. Cumond e scumond da preschentaziun
Art. 1013 3. Obligaziun da preschentar las cambialas emessas a vista per in tschert temp
Art. 1014 4. Segunda preschentaziun
Art. 1015 5. Furma da l’acceptaziun
Art. 1016 6. Restricziuns da l’acceptaziun
Art. 1017 7. Domicil e lieu da pajament
Art. 1018 8. Effect da l’acceptaziun / a. En general
Art. 1019 8. Effect da l’acceptaziun / b. En cas da stritgada
Art. 1020 1. Avallants
Art. 1021 2. Furma
Art. 1022 3. Effects
Art. 1023 1. En general
Art. 1024 2. Cambialas a vista
Art. 1025 3. Cambialas emessas a vista per in tschert temp
Art. 1026 4. Calculaziun dals termins
Art. 1027 5. Calculaziun dal temp tenor il stil vegl
Art. 1028 1. Preschentaziun per il pajament
Art. 1029 2. Dretg da survegnir ina quittanza. Pajament parzial
Art. 1030 3. Pajament anticipà e pajament a la scadenza
Art. 1031 4. Pajament en valuta estra
Art. 1032 5. Deposit
Art. 103311. Regress dal possessur
Art. 1034 2. Protesta / a. Termins e pretensiuns
Art. 1035 2. Protesta / b. Cumpetenza
Art. 1036 2. Protesta / c. Cuntegn
Art. 1037 2. Protesta / d. Furma
Art. 1038 2. Protesta / e. En cas d’ina acceptaziun parziala
Art. 1039 2. Protesta / f. Cunter pliras persunas
Art. 1040 2. Protesta / g. Copia dal document da protesta
Art. 1041 2. Protesta / h. Protesta manglusa
Art. 1042 3. Infurmaziun
Art. 1043 4. Dispensa da la protesta
Art. 1044 5. Responsabladad solidarica dals obligads a la cambiala
Art. 1045 6. Cuntegn dal regress / a. Dal possessur
Art. 1046 6. Cuntegn dal regress / b. Dal pajader
Art. 1047 6. Cuntegn dal regress / c. Dretg da consegnar la cambiala, la protesta e la quittanza
Art. 1048 6. Cuntegn dal regress / d. En cas d’ina acceptaziun parziala
Art. 1049 6. Cuntegn dal regress / e. Cambiala retratga
Art. 1050 7. Pregiudicaziun / a. En general
Art. 1051 7. Pregiudicaziun / b. Forza superiura
Art. 1052 7. Pregiudicaziun / c. Enritgiment nungiustifitgà
Art. 1053
Art. 1054 1. Prescripziuns generalas
Art. 1055 2. Acceptaziun per intervenziun / a. Premissas. Posiziun dal possessur
Art. 1056 2. Acceptaziun per intervenziun / b. Furma
Art. 1057 2. Acceptaziun per intervenziun / c. Responsabladad da l’acceptader per intervenziun, effects sin il dretg da prender regress
Art. 1058 3. Pajament per intervenziun / a. Premissas
Art. 1059 3. Pajament per intervenziun / b. Obligaziun dal possessur
Art. 1060 3. Pajament per intervenziun / c. Consequenzas da la refusa
Art. 1061 3. Pajament per intervenziun / d. Dretg da consegnar la cambiala, la protesta e la quittanza
Art. 1062 3. Pajament per intervenziun / e. Transferiment dals dretgs dal possessur, plirs pajaments per intervenziun
Art. 1063 1. Duplicats / a. Dretg da plirs duplicats
Art. 1064 1. Duplicats / b. Relaziuns dals duplicats tranter els
Art. 1065 1. Duplicats / c. Remartga d’acceptaziun
Art. 1066 2. Copias / a. Furma ed effects
Art. 1067 2. Copias / b. Consegna da l’original
Art. 1068
Art. 1069 1. Termins
Art. 1070 2. Interrupziun / a. Motivs
Art. 1071 2. Interrupziun / b. Effects
Art. 1072 1. Mesiras preventivas
Art. 1073 2. Possessur enconuschent
Art. 1074 3. Possessur nunenconuschent / a. Obligaziuns dal petent
Art. 1075 3. Possessur nunenconuschent / b. Introducziun da l’invitaziun
Art. 1076 3. Possessur nunenconuschent / c. Termins
Art. 1077 3. Possessur nunenconuschent / d. Publicaziun
Art. 1078 4. Effect / a. En cas che la cambiala vegn preschentada
Art. 1079 4. Effect / b. En cas che la cambiala na vegn betg preschentada
Art. 1080 5. Disposiziuns giudizialas
Art. 1081 1. Disposiziuns concernent ils termins / a. Firads
Art. 1082 1. Disposiziuns concernent ils termins / b. Calculaziun dals termins
Art. 1083 1. Disposiziuns concernent ils termins / c. Exclusiun da dis da respect
Art. 1084 2. Lieu, nua che acts che concernan la cambiala vegnan exequids
Art. 1085 3. Suttascripziun cun agen maun, suttascripziun da tschorvs
Art. 1086 1. L’abilitad da s’obligar cun ina cambiala
Art. 1087 2. Furma e termins per decleraziuns da cambiala / a. En general
Art. 1088 2. Furma e termins per decleraziuns da cambiala / b. Acts per exequir e per mantegnair ils dretgs concernent la cambiala
Art. 1089 2. Furma e termins per decleraziuns da cambiala / c. Execuziun dal regress
Art. 1090 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / a. En general
Art. 1091 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / b. Acceptaziun parziala e pajament parzial
Art. 1092 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / c. Pajament
Art. 1093 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / d. Plant pervia d’enritgiment nungiustifitgà
Art. 1094 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / e. Transferiment da la garanzia
Art. 1095 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / f. Annullaziun
Art. 1096 1. Cuntegn da l’atgna cambiala
Art. 1097 2. Mancanza da parts dal cuntegn
Art. 1098 3. Renviament a la cambiala tratga
Art. 1099 4. Responsabladad da l’emittent, preschentaziun a vista
Art. 1100 1. Cuntegn dal schec
Art. 1101 2. Mancanza da parts dal cuntegn
Art. 1102 3. Obligaziun da pajar passiva
Art. 1103 4. Necessitad da garanzia
Art. 1104 5. Exclusiun da l’acceptaziun
Art. 1105 6. Designaziun dal remittent
Art. 1106 7. Remartga da tschains
Art. 1107 8. Lieus da pajament. Schec domicilià
Art. 1108 1. Transferibilitad
Art. 1109 2. Cuntegn dal schec
Art. 1110 3. Legitimaziun dal possessur
Art. 1111 4. Schec al possessur
Art. 1112 5. Schec ch’è ì a perder
Art. 1113 6. Dretgs che derivan da l’indossament suenter la scadenza u suenter la protesta
Art. 1114
Art. 1115 1. Scadenza
Art. 1116 2. Preschentaziun per il pajament
Art. 1117 3. Calculaziun dal temp tenor il stil vegl
Art. 1118 4. Preschentaziun ad in post da rendaquint
Art. 1119 5. Revocaziun / a. En general
Art. 1120 5. Revocaziun / b. En cas da mort, d’inabilitad d’agir, da concurs
Art. 1121 6. Examinaziun dals indossaments
Art. 1122 7. Pajament en valuta estra
Art. 1123 1. Schec cruschà / a. Noziun
Art. 1124 1. Schec cruschà / b. Effects
Art. 1125 2. Schec da scuntrada / a. En general
Art. 1126 2. Schec da scuntrada / b. Dretgs dal possessur en cas da concurs, da sistida dals pajaments, d’execuziun sfurzada
Art. 1127 2. Schec da scuntrada / c. Dretgs dal possessur en cas da refusa da la bunificaziun u da la gulivaziun
Art. 1128 1. Dretgs da regress dal possessur
Art. 1129 2. Far protesta, termins
Art. 1130 3. Cuntegn da la pretensiun da regress
Art. 1131 4. Resalva da la forza superiura
Art. 1132
Art. 1133
Art. 1134
Art. 1135 1. Noziun dal «banchier»
Art. 1136 2. Disposiziuns concernent ils termins / a. Firads
Art. 1137 2. Disposiziuns concernent ils termins / b. Calculaziun dals termins
Art. 1138 1. Obligaziun da pajar passiva
Art. 1139 2. Furma e termins per decleraziuns da schec
Art. 1140 3. Effect da la decleraziun da schec / a. Dretg dal lieu d’emissiun
Art. 1141 3. Effect da la decleraziun da schec / b. Dretg dal lieu da pajament
Art. 1142 3. Effect da la decleraziun da schec / c. Dretg dal domicil
Art. 1143
Art. 1144
Art. 1145 A. En general / I. Premissas
Art. 1146 A. En general / II. Objecziuns dal debitur
Art. 1147 B. Titels che sumeglian cambialas / I. Assegnaziuns a l’ordra / 1. En general
Art. 1148 B. Titels che sumeglian cambialas / I. Assegnaziuns a l’ordra / 2. Nagina preschentaziun obligatorica
Art. 1149 B. Titels che sumeglian cambialas / I. Assegnaziuns a l’ordra / 3. Effects da l’acceptaziun
Art. 1150 B. Titels che sumeglian cambialas / I. Assegnaziuns a l’ordra / 4. Nagina scussiun da cambialas
Art. 1151 B. Titels che sumeglian cambialas / II. Empermischun da pajar a l’ordra
Art. 1152 C. Auters titels indossabels
Art. 1153 A. Cuntegna dal titel
Art. 1154 B. Il certificat da pegn
Art. 1155 C. Impurtanza da las prescripziuns formalas
Art. 11561
Art. 1157 A. Premissas
Art. 1158 B. Represchentant da la cuminanza / I. Nominaziun
Art. 1159 B. Represchentant da la cuminanza / II. Cumpetenzas / 1. En general
Art. 1160 B. Represchentant da la cuminanza / II. Cumpetenzas / 2. Controlla dal debitur
Art. 1161 B. Represchentant da la cuminanza / II. Cumpetenzas / 3. En cas d’emprests ch’èn garantids tras pegns
Art. 1162 B. Represchentant da la cuminanza / III. Extincziun dal plainpudair
Art. 1163 B. Represchentant da la cuminanza / IV. Custs
Art. 1164 C. Radunanza dals crediturs / I. En general
Art. 1165 C. Radunanza dals crediturs / II. Convocaziun / 1. En general
Art. 1166 C. Radunanza dals crediturs / II. Convocaziun / 2. Prorogaziun
Art. 1167 C. Radunanza dals crediturs / III. Reuniun / 1. Dretg da votar
Art. 1168 C. Radunanza dals crediturs / III. Reuniun / 2. Represchentanza da singuls crediturs d’emprest
Art. 1169 C. Radunanza dals crediturs / IV. Prescripziuns da procedura
Art. 1170 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 1. Admissibladad e maioritad necessaria / a. En cas d’ina suletta cuminanza
Art. 1171 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 1. Admissibladad e maioritad necessaria / b. En cas da pliras cuminanzas
Art. 1172 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 1. Admissibladad e maioritad necessaria / c. Constataziun da la maioritad
Art. 1173 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 2. Restricziuns / a. En general
Art. 1174 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 2. Restricziuns / b. Tractament egual
Art. 11751D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 2. Restricziuns / c. Status e bilantscha
Art. 1176 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 3. Approvaziun / a. En general
Art. 1177 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 3. Approvaziun / b. Premissas
Art. 1178 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 3. Approvaziun / c. Recurs
Art. 1179 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 3. Approvaziun / d. Revocaziun
Art. 1180 D. Conclus da la cuminanza / II. Auters conclus / 1. Plainpudair dal represchentant da la cuminanza
Art. 1181 D. Conclus da la cuminanza / II. Auters conclus / 2. Auters cas
Art. 1182 D. Conclus da la cuminanza / II. Auters conclus / 3. Contestaziun
Art. 1183 E. Cas spezials / I. Concurs dal debitur
Art. 1184 E. Cas spezials / II. Concordat
Art. 1185 E. Cas spezials / III. Emprests d’interpresas da viafier u da navigaziun
Art. 1186 F. Dretg stringent F. Dretg stringent

F. Dretg stringent

1 Ils dretgs che la lescha attribuescha a la cuminanza dals crediturs ed al represchentant da quels na pon ni vegnir exclus ni vegnir limitads tras las cundiziuns d’emprest u tras cunvegnas spezialas tranter ils crediturs ed il debitur.

2 Resalvadas restan las disposiziuns pli rigurusas da las cundiziuns d’emprest che pertutgan il proceder da la radunanza dals crediturs per cuntanscher ils conclus.


1 Versiun tenor la cifra I da la LF dal 1. d’avr. 1949, en vigur dapi il 1. da schan. 1950 (AS 1949 I 791 801; BBl 1947 III 869). Guardar las disposiziuns finalas da quest chapitel (segund chapitel dal titel XXXIV) a la fin dal DO.

  Disposiziuns transitoricas da la Lescha federala dals 30 da mars 1911

I. Il titel final dal Cudesch civil svizzer1 vegn midà sco suonda:

...2

II. Questa lescha entra en vigur il 1. da schaner 1912.

Il Cussegl federal è incumbensà da publitgar questa lescha sin basa da las disposiziuns da la Lescha federala dals 17 da zercladur 18743 concernent la votaziun dal pievel davart leschas federalas e davart conclus federals.


1 SR 210
2 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 27 317.
3 [BS 1 173; AS 1962 789 art. 11 al. 3, 1978 712 art. 89 lit. b]

  Disposiziuns finalas da la midada dals 23 da mars 19621 

Art. 1 A. Privilegi da concurs

A. Privilegi da concurs

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1962 1047.

Art. 2 B. Concurrenza illoiala

B. Concurrenza illoiala

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1962 1047.

Art. 3 C. Dretg transitoric

C. Dretg transitoric

1 Ils artitgels 226f, 226g, 226h, 226i e 226k1 vegnan er applitgads per contracts da pajament en ratas ch’èn vegnids fatgs avant che questa lescha è entrada en vigur.

2 Per contracts cun pajaments en ratas anticipadas ch’èn vegnids fatgs avant che questa lescha è entrada en vigur vegn applitgà mo l’artitgel 226k. Tals contracts ston dentant vegnir adattads entaifer 1 onn a las disposiziuns da l’artitgel 227b, cas cuntrari perdan els lur vigur ed i sto vegnir pajà ora al cumprader ses entir dabun, inclusiv tut ils tschains e tut las bunificaziuns.


1 Quests artitgels èn ussa abolids.

Art. 4 D. Entrada en vigur D. Entrada en vigur

D. Entrada en vigur

Il Cussegl federal fixescha il termin che questa lescha entra en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 23 da mars 1962, en vigur dapi il 1. da schan. 1963 (AS 1962 1047; BBl 1960 I 523).

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 16 da december 20051 

Art. 1 A. Regla generala

A. Regla generala

1 Il titel final dal Cudesch civil svizzer vala per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 Il mument che la nova lescha entra en vigur vegnan sias disposiziuns applitgablas per societads existentas.

Art. 2 B. Termin d’adattaziun

B. Termin d’adattaziun

1 Societads cun responsabladad limitada ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur e che na correspundan dentant betg a las novas prescripziuns ston adattar entaifer 2 onns lur statuts e lur reglaments a las novas disposiziuns.

2 Disposiziuns dals statuts e dals reglaments che n’èn betg cumpatiblas cun il nov dretg restan en vigur fin a l’adattaziun, maximalmain dentant anc 2 onns.

3 Per societads cun responsabladad limitada ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur vegnan applitgads ils artitgels 808a ed 809 alinea 4 segunda frasa pir suenter ch’il termin per adattar ils statuts è scadì.

4 Societads anonimas ed associaziuns ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur e da las qualas la firma na correspunda betg a las novas prescripziuns legalas, ston adattar lur firma a las novas disposiziuns entaifer 2 onns. Suenter la scadenza da quest termin adatta il register da commerzi d’uffizi la firma.

Art. 3 C. Prestaziun dals apports

C. Prestaziun dals apports

1 Sch’i n’èn – en societads cun responsabladad limitada ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur – vegnids prestads nagins apports che correspundan a l’import d’emissiun da tut las quotas da basa, ston quels vegnir prestads entaifer 2 onns.

2 Fin ch’ils apports a l’import dal chapital da basa n’èn betg vegnids prestads cumplainamain, stattan ils associads buns tenor l’artitgel 802 da la versiun dals 18 da december 19361 dal Dretg d’obligaziuns.


1 AS 53 185

Art. 4 D. Certificats da participaziun e certificats da giudida

D. Certificats da participaziun e certificats da giudida

1 Participaziuns a societads cun responsabladad limitada, che han ina valur nominala e che vegnan decleradas tar las passivas da la bilantscha, che na dattan dentant nagin dretg da votar (certificats da participaziun), valan suenter la scadenza da 2 onns sco quotas da basa cun ils medems dretgs da facultad, sch’ellas na vegnan betg annulladas entaifer quest termin cun ina reducziun dal chapital. Sche las participaziuns vegnan annulladas, ston ils participants vertents vegnir indemnisads a l’import da la valur reala.

2 Ils conclus necessaris da la radunanza dals associads pon vegnir prendids cun la maioritad absoluta da las vuschs represchentadas, er sch’ils statuts prevesan insatge auter.

3 Per participaziuns a societads cun responsabladad limitada che na vegnan betg decleradas tar las passivas da la bilantscha vegnan applitgadas – suenter che questa lescha è entrada en vigur – las prescripziuns davart ils certificats da giudida, e quai er, sch’ellas èn designadas sco certificats da participaziun. Ellas na dastgan inditgar nagina valur nominala e ston vegnir designadas sco certificats da giudida. La designaziun dals titels ed ils statuts ston vegnir adattads entaifer 2 onns.

Art. 5 E. Atgnas quotas da basa

E. Atgnas quotas da basa

Sche societads cun responsabladad limitada han acquistà atgnas quotas da basa avant che questa lescha è entrada en vigur, ston ellas alienar quellas u annullar quellas tras ina reducziun dal chapital, uschenavant che las atgnas quotas da basa surpassan 10 pertschient dal chapital da basa.

Art. 6 F. Obligaziun da far pajaments supplementars

F. Obligaziun da far pajaments supplementars

1 Las obligaziuns statutaras da far pajaments supplementars ch’èn vegnidas fundadas avant l’entrada en vigur da questa lescha e che surpassan il dubel da la valur nominala da las quotas da basa, mantegnan lur valaivladad giuridica e pon vegnir reducidas mo en la procedura tenor l’artitgel 795c.

2 Suenter che questa lescha è entrada en vigur vegnan dal rest applitgadas las novas prescripziuns, uschia en spezial per incassar ils pajaments supplementars.

Art. 7 G. Post da revisiun

G. Post da revisiun

Las disposiziuns da questa lescha che concernan il post da revisiun valan a partir da l’emprim onn da gestiun che cumenza cun l’entrada en vigur da questa lescha u suenter.

Art. 8 H. Dretg da votar

H. Dretg da votar

1 Societads cun responsabladad limitada che han fixà – avant l’entrada en vigur da questa lescha – il dretg da votar independentamain da la valur nominala da las quotas da basa, na ston betg adattar las disposiziuns correspundentas a las pretensiuns da l’artitgel 806.

2 Sch’i vegnan edidas novas quotas da basa, sto l’artitgel 806 alinea 2 segunda frasa vegnir resguardà en mintga cas.

Art. 9 J. Adattaziun da las relaziuns da maioritad statutaras

J. Adattaziun da las relaziuns da maioritad statutaras

Sch’ina societad cun responsabladad limitada ha integrà – e quai mo cun repeter disposiziuns dal dretg vegl – prescripziuns en ils statuts che prevesan maioritads qualifitgadas per las deliberaziuns tras la radunanza dals associads, po la radunanza dals associads concluder entaifer 2 onns cun la maioritad absoluta da las vuschs represchentadas che questas disposiziuns vegnian adattadas al nov dretg.

Art. 10 K. Annullaziun d’aczias e da quotas da basa a chaschun d’ina sanaziun

K. Annullaziun d’aczias e da quotas da basa a chaschun d’ina sanaziun

Sch’il chapital d’aczias u sch’il chapital da basa è vegnì reducì a nulla ed alura puspè augmentà per intents da sanaziun, e quai avant l’entrada en vigur da questa lescha, van ils dretgs da commembranza dals acziunaris u dals associads anteriurs a perder tras l’entrada en vigur.

Art. 11 L. Exclusivitad da firmas inscrittas L. Exclusivitad da firmas inscrittas

L. Exclusivitad da firmas inscrittas

L’exclusivitad da firmas ch’èn vegnidas inscrittas en il register da commerzi avant che questa lescha è entrada en vigur sa giuditgescha tenor l’artitgel 951 da la versiun dals 18 da december 19361 dal Dretg d’obligaziuns.


1 AS 53 185


1 Integrà tras la cifra III da la LF dals 16 da dec. 2005 (dretg da ScRL sco er adattaziuns en il dretg d’aczias, en il dretg d’associaziun, en il dretg dal register da commerzi ed en il dretg da firmas), en vigur dapi il 1. da schan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).

  Disposiziun transitorica da la midada dals 17 da zercladur 20111 

La disposiziun da questa midada vala a partir da l’emprim onn da gestiun che cumenza cun l’entrada en vigur da questa midada u suenter.


1 AS 2011 5863; BBl 2008 1589

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 23 da december 20111 

Art. 1 A. Regla generala

A. Regla generala

1 Las disposiziuns dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 valan per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 A partir dal mument che las disposiziuns da la midada dals 23 da december 2011 entran en vigur, èn ellas applitgablas per las interpresas existentas.


1 SR 210

Art. 2 B. Contabilitad commerziala e rendaquint B. Contabilitad commerziala e rendaquint

B. Contabilitad commerziala e rendaquint

1 Las prescripziuns dal trentadusavel titel vegnan applitgadas per l’emprima giada per l’onn da gestiun che cumenza 2 onns suenter l’entrada en vigur da questa midada.

2 Per l’applicaziun da las disposiziuns davart il rendaquint d’interpresas pli grondas èn decisivs la summa da bilantscha, il retgav da la svieuta sco er las plazzas a temp cumplain en la media annuala dals 2 onns da gestiun che precedan l’entrada en vigur da questa midada.

3 Las disposiziuns davart il quint dal concern vegnan applitgadas per l’emprima giada per l’onn da gestiun che cumenza 3 onns suenter l’entrada en vigur da questa midada. Per la liberaziun da l’obligaziun da far in quint dal concern èn decisivs ils 2 onns da gestiun precedents.

4 Tar l’emprima applicaziun da las prescripziuns davart il rendaquint poi vegnir desistì da numnar las cifras dals onns precedents. Tar la segunda applicaziun ston vegnir inditgadas mo las cifras da l’onn precedent. Sch’i vegnan numnadas las cifras dals onns da gestiun precedents, poi vegnir renunzià a la cuntinuitad da la preschentaziun ed a la structura. En l’agiunta stoi vegnir rendì attent quest fatg.


1 AS 2012 6679; BBl 2008 1589

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 12 da december 20141 

Art. 1 A. Regla generala

A. Regla generala

1 Ils artitgels 1–4 dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 valan per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 A partir dal mument che las disposiziuns da la midada dals 12 da december 2014 entran en vigur, èn ellas applitgablas per las societads existentas.


1 SR 210

Art. 2 B. Adattaziun dals statuts e dals reglaments

B. Adattaziun dals statuts e dals reglaments

1 Societads ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che la midada dals 12 da december 2014 entra en vigur, ma che na correspundan betg a las novas prescripziuns, ston adattar lur statuts e lur reglaments entaifer 2 onns a las novas disposiziuns.

2 Las disposiziuns dals statuts e dals reglaments che n’èn betg cumpatiblas cun il dretg nov restan en vigur fin a l’adattaziun, maximalmain dentant anc 2 onns.

Art. 3 C. Obligaziuns d’annunzia C. Obligaziuns d’annunzia

C. Obligaziuns d’annunzia

1 Persunas che tegnan gia aczias al possessur il mument che la midada dals 12 da december 2014 entra en vigur, ston ademplir las obligaziuns d’annunzia che valan tenor ils artitgels 697i e 697j per l’acquist d’aczias.

2 Il termin per la perdita dals dretgs da facultad (art. 697m al. 3) scada en quest cas 6 mais suenter l’entrada en vigur da la midada dals 12 da december 2014.


1 AS 2015 1389; BBl 2014 605

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 25 da settember 20151 

Art. 1 A. Regla generala

A. Regla generala

1 Ils artitgels 1–4 dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 valan per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 A partir dal mument che las disposiziuns da la midada dals 25 da settember 2015 entran en vigur, èn ellas applitgablas per las unitads giuridicas existentas.


1 SR 210

Art. 2 B. Adattaziun da firmas inscrittas

B. Adattaziun da firmas inscrittas

Societads collectivas, societads commanditaras e societads acziunaras commanditaras, las qualas èn inscrittas en il register da commerzi il mument da l’entrada en vigur da la midada dals 25 da settember 2015 e da las qualas la firma na correspunda betg a las prescripziuns da questa midada dals 25 da settember 2015, pon manar vinavant lur firma senza midadas, uschè ditg ch’ils artitgels 947 e 948 dal dretg vertent na pretendan betg ina midada.

Art. 3 C. Exclusivitad da la firma inscritta C. Exclusivitad da la firma inscritta

C. Exclusivitad da la firma inscritta

Sche la firma d’ina societad collectiva, d’ina societad commanditara u d’ina societad acziunara commanditara era vegnida inscritta en il register da commerzi avant l’entrada en vigur da la midada dals 25 da settember 2015, vegn sia exclusivitad giuditgada tenor l’artitgel 946 dretg actual e tenor l’artitgel 951 dal dretg anteriur.


1 AS 2016 1507; BBl 2014 9305

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 21 da zercladur 20191 

Art. 1 A. Disposiziuns generalas

A. Disposiziuns generalas

1 Ils artitgels 1–4 dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 valan per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 A partir dal mument che las disposiziuns da la midada dals 21 da zercladur 2019 entran en vigur, èn ellas applitgablas per las societads existentas.


1 SR 210

Art. 2 B. Annunzia dals cas excepziunals a l’uffizi dal register da commerzi

B. Annunzia dals cas excepziunals a l’uffizi dal register da commerzi

Societads anonimas e societads acziunaras commanditaras cun aczias al possessur, che han quotà titels da participaziun a la bursa u che han aczias al possessur ch’èn concepidas sco vaglias contabilisadas, ston dumandar l’uffizi dal register da commerzi – entaifer 18 mais dapi l’entrada en vigur da l’artitgel 622 alinea 1bis – da far l’inscripziun tenor l’artitgel 622 alinea 2bis.

Art. 3 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 1. Champ d’applicaziun

C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas

1. Champ d’applicaziun

Ils artitgels 4–8 valan per societads che n’han betg quotà titels da participaziun a la bursa e che n’han naginas aczias al possessur ch’èn concepidas sco vaglias contabilisadas, sco er per societads che n’han betg dumandà l’inscripziun tenor l’artitgel 622 alinea 2bis.

Art. 4 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 2. Conversiun d’aczias al possessur en aczias al num

2. Conversiun d’aczias al possessur en aczias al num

1 Sche societads anonimas e societads acziunaras commanditaras han – suenter 18 mais dapi l’entrada en vigur da l’artitgel 622 alinea 1bis – anc aczias al possessur che n’èn betg vegnidas inscrittas tenor l’artitgel 622 alinea 2bis, vegnan quellas convertidas tras lescha en aczias al num. La conversiun s’effectuescha envers mintga persuna, independentamain d’eventualas disposiziuns statutaras d’in auter cuntegn u d’inscripziuns en il register da commerzi ed independentamain dal fatg, sche titels da las aczias èn vegnids emess u betg.

2 L’uffizi dal register da commerzi mida d’uffizi las inscripziuns che resultan da l’alinea 1. El inscriva er ina remartga ch’ils mussaments cuntegnian indicaziuns che divergeschan da l’inscripziun.

3 Las aczias convertidas mantegnan lur valur nominala, lur quota da liberaziun sco er lur qualitads areguard il dretg da votar ed areguard las pretensiuns patrimonialas. Lur transmissibladad n’è betg limitada.

Art. 5 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 3. Adattaziun dals statuts ed inscripziun en il register da commerzi

3. Adattaziun dals statuts ed inscripziun en il register da commerzi

1 Las societads anonimas e las societads acziunaras commanditaras, da las qualas las aczias èn vegnidas convertidas, ston adattar ils statuts a la conversiun a chaschun da la proxima midada dals statuts.

2 Fin che questa adattaziun n’è betg vegnida fatga, refusa l’uffizi dal register da commerzi mintga annunzia da laschar inscriver in’autra midada dals statuts en il register da commerzi.

3 Sch’ina societad ha titels da participaziun quotads a la bursa u sche sias aczias convertidas èn concepidas sco vaglias contabilisadas, na sto ella betg adattar ses statuts, premess che:

a.
la radunanza generala concludia da converter las aczias convertidas en aczias al possessur senza midar il dumber, la valur nominala u la categoria da las aczias; e
b.
la societad pretendia l’inscripziun tenor l’artitgel 622 alinea 2bis.

4 Sche la societad ha adattà ils statuts a la conversiun tenor l’alinea 1 u sch’ina adattaziun n’è betg necessaria tenor l’alinea 3, stizza l’uffizi dal register da commerzi la remartga tenor l’artitgel 4 alinea 2.

Art. 6 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 4. Actualisaziun dal register da las aczias e suspensiun da dretgs

4. Actualisaziun dal register da las aczias e suspensiun da dretgs

1 Suenter la conversiun d’aczias al possessur en aczias al num inscriva la societad en il register da las aczias ils acziunaris che han ademplì lur obligaziun d’annunzia previsa en l’artitgel 697i dal dretg vertent.

2 Ils dretgs da commembranza dals acziunaris che n’han betg ademplì l’obligaziun d’annunzia èn suspendids, ed ils dretgs patrimonials van a perder. Il cussegl d’administraziun procura che nagins acziunaris na fetschian diever da lur dretgs violond questa disposiziun.

3 En il register da las aczias vegni inscrit che quests acziunaris n’hajan betg ademplì l’obligaziun d’annunzia e ch’els na possian betg far diever dals dretgs ch’èn colliads cun las aczias.

Art. 7 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 5. Annunzia posteriura

5. Annunzia posteriura

1 Acziunaris che n’han betg ademplì lur obligaziun d’annunzia tenor l’artitgel 697i dal dretg vertent e dals quals las aczias al possessur èn vegnidas convertidas en aczias al num tenor l’artitgel 4, pon dumandar la dretgira – entaifer 5 onns suenter l’entrada en vigur da l’artitgel 622 alinea 1bis e cun il consentiment precedent da la societad – da vegnir inscrits en il register da las aczias da la societad. La dretgira accepta la dumonda, sche l’acziunari cumprova sia qualitad d’acziunari.

2 La dretgira decida en la procedura summarica. L’acziunari sto pajar ils custs da dretgira.

3 Sche la dretgira accepta la dumonda, fa la societad l’inscripziun. Ils acziunaris pon far valair ils dretgs patrimonials che resultan a partir da quest mument.

Art. 8 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 6. Perdita definitiva da la qualitad d’acziunari C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 6. Perdita definitiva da la qualitad d’acziunari

6. Perdita definitiva da la qualitad d’acziunari

1 Aczias d’acziunaris che n’han – entaifer 5 onns suenter l’entrada en vigur da l’artitgel 622 alinea 1bis – betg dumandà la dretgira da vegnir inscrits en il register da las aczias da la societad tenor l’artitgel 7, daventan tras lescha nunvalaivlas. Ils acziunaris perdan lur dretgs ch’èn colliads cun las aczias. Las aczias nunvalaivlas vegnan remplazzadas tras atgnas aczias.

2 Acziunaris, dals quals las aczias èn daventadas nunvalaivlas senza atgna culpa, pon far valair in dretg d’indemnisaziun envers la societad entaifer 10 onns suenter il mument che las aczias daventan nunvalaivlas, sch’els cumprovan ch’els avevan la qualitad d’acziunari, cur che las aczias èn daventadas nunvalaivlas. L’indemnisaziun correspunda a la valur effectiva da las aczias il mument da lur conversiun tenor l’artitgel 4. Sche la valur effectiva da las aczias è – il mument ch’il dretg vegn fatg valair – pli bassa ch’il mument da lur conversiun, debitescha la societad questa valur pli bassa. Ina indemnisaziun è exclusa, sche la societad na dispona betg da l’agen chapital libramain disponibel necessari.


1 AS 2019 3161; BBl 2019 279

  Disposiziuns finalas da l’otgavel titel e da l’otgavel titelbis1 

Art. 1

Il Conclus federal dals 30 da zercladur 19721 davart mesiras cunter l’abus en ils fatgs da locaziun vegn abolì.


1 [AS 1972 1502, 1977 1269, 1982 1234, 1987 1189]

Art. 2–4

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1990 802.

Art. 5

1 Las prescripziuns davart la protecziun cunter la disditga abusiva en cas d’ina locaziun ed en cas d’ina fittanza da localitads d’abitar e da fatschenta èn applitgablas per tut las relaziuns da locaziun e da fittanza che vegnan disditgas suenter l’entrada en vigur da questa lescha.

2 Sch’ina relaziun da locaziun u da fittanza è vegnida disditga avant l’entrada en vigur da questa lescha, dentant cun l’effect per in termin suenter l’entrada en vigur, cumenzan ils termins per contestar la disditga e per pretender ina prolungaziun (art. 273) cun l’entrada en vigur da la lescha.

Art. 6

1 Questa lescha è suttamessa al referendum facultativ.

2 Il Cussegl federal fixescha l’entrada en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 15 da dec. 1989, en vigur dapi il 1. da fan. 1990 (AS 1990 802; BBl 1985 I 1389).

  Disposiziuns finalas e transitoricas dal dieschavel titel1 

Art. 1 Midada dal DO

Midada dal DO

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 2 Midada dal CCS

Midada dal CCS

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 3 Midada da la Lescha davart il contract d’assicuranza

Midada da la Lescha davart il contract d’assicuranza

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 4 Midada da la Lescha davart l’agricultura

Midada da la Lescha davart l’agricultura

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 5 Midada da la Lescha da lavur

Midada da la Lescha da lavur

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 6 Aboliziun da prescripziuns federalas

Aboliziun da prescripziuns federalas

Cun l’entrada en vigur da questa lescha vegnan abolids:

1.
ils artitgels 159 e 463 dal Dretg d’obligaziuns;
2.
l’artitgel 130 da la Lescha federala dals 13 da zercladur 19111 davart l’assicuranza da malsauns e davart l’assicuranza cunter accidents;
3.
ils artitgels 20 fin 26, 28, 29 e 69 alineas 2 e 5 da la Lescha federala dals 18 da zercladur 19142 davart la lavur en las fabricas;
4.
ils artitgels 4, 8 alineas 1, 2 e 5, 9 e 19 da la Lescha federala dals 12 da december 19403 davart la lavur a chasa;
5.
la Lescha federala dals 13 da zercladur 19414 davart la relaziun d’engaschament da viagiaturs da commerzi;
6.
la Lescha federala dal 1. d’avrigl 19495 davart la limitaziun da la disditga da relaziuns d’engaschament en cas da servetsch militar;
7.
ils artitgels 96 e 97 da la Lescha federala dals 3 d’october 19516 davart l’agricultura;
8.
l’artitgel 32 da la Lescha federala dals 25 da settember 19527 davart l’indemnisaziun da la perdita da gudogn a persunas ch’èn obligadas da far servetsch militar (urden da cumpensaziun dal gudogn);
9.
l’artitgel 19 da la Lescha federala dals 28 da settember 19568 davart la decleranza impegnativa da contracts collectivs da lavur;
10.
l’artitgel 49 da la Lescha federala davart la protecziun civila9;
11.
ils artitgels 20 alinea 2 e 59 da la Lescha federala dals 20 da settember 196310 davart la furmaziun professiunala;
12.
ils artitgels 6411 e 72 alinea 2 litera a da la Lescha federala dals 13 da mars 196412 davart la lavur en l’industria, en il mastergn ed en il commerzi.

1 [BS 8 281; AS 1959 858, 1964 965 cifras I–III, 1968 64, 1977 2249 cifra I 611, 1978 1836 agiunta cifra 4, 1982 196 1676 agiunta cifra 1 2184 art. 114, 1990 1091,1991 362 cifra II 412, 1992 288 agiunta cifra 37 2350, 1995 511. AS 1995 1328 agiunta cifra 1]
2 SR 821.41
3 [BS 8 229; AS 1951 1231 art. 14 al. 2, 1966 57 art. 68. AS 1983 108 art. 21 cifra 3]
4 [BS 2 776; AS 1966 57 art. 69]
5 [AS 1949 II 1293]
6 [AS 1953 1073, 1954 1364 art. 1, 1958 659, 1959 588, 1960 1279, 1962 203 1144 art. 14 1412, 1967 722, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 cifra I 921 942 931, 1979 2058, 1982 1676 agiunta cifra 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lit. c, 1991 362 cifra II 51 857 agiunta cifra 25 2611, 1992 1860 art. 75 cifra 5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 cifra 4 1571 2080 agiunta cifra 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 cifra 3 1837 3517 cifra I 2, 1996 2588 agiunta cifra 2 2783, 1997 1187 1190, 1998 1822. AS 1998 3033 agiunta lit. c]
7 SR 834.1. Ussa: LF davart l’urden da cumpensaziun dal gudogn per persunas che prestan servetsch ed en cas d’ina maternitad (L davart l’urden da cumpensaziun dal gudogn, LCG).
8 SR 221.215.311
9 [AS 1962 1089, 1964 487 art. 22 al. 2 lit. b, 1968 1025 art. 35, 1969 310 cifra III, 1971 751, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882 agiunta cifra 7, 1992 288 agiunta cifra 22, 1993 2043 agiunta cifra 3, 1994 2626 art. 71]
10 [AS 1965 321, 1968 86, 1972 1681, 1975 1078 cifra III, 1977 2249 cifra I 331. AS 1979 1687 art. 75]
11 Quest artitgel è ussa abolì.
12 SR 822.11

Art. 7 Adattaziun da relaziuns giuridicas ch’èn naschidas sut il dretg vegl

Adattaziun da relaziuns giuridicas ch’èn naschidas sut il dretg vegl

1 Ils contracts da lavur (contracts individuals da lavur, contracts normals da lavur e contracts collectivs da lavur) ch’existan il mument che questa lescha entra en vigur ston vegnir adattads a sias prescripziuns entaifer in termin dad 1 onn; suenter la scadenza da quest termin èn sias prescripziuns applitgablas per tut ils contracts da lavur.

2 Las instituziuns da prevenziun per il persunal ch’existan il mument che questa lescha entra en vigur1 han d’adattar fin il pli tard il 1. da schaner 1977 lur statuts u lur reglaments als artitgels 331a, 331b e 331c, resguardond las prescripziuns formalas che valan per la midada; a partir dal 1. da schaner 1977 èn questas disposiziuns applitgablas per tut las instituziuns da prevenziun per il persunal2.


1 Il 1. da schan. 1972
2 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 25 da zer. 1976, en vigur dapi il 1. da schan. 1977 (AS 1976 1972; BBl 1976 I 1269).

Art. 8 Entrada en vigur da la lescha Entrada en vigur da la lescha

Entrada en vigur da la lescha

Il Cussegl federal fixescha il termin che questa lescha entra en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 25 da zer. 1971, en vigur dapi il 1. da schan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241).

  Disposiziuns finalas dal quart chapitel dal tredeschavel titel1 

Art. 1 A. Dretg transitoric

A. Dretg transitoric

1 Per ils contracts d’agentura ch’existan gia il mument, ch’il nov dretg entra en vigur, vegnan applitgads immediatamain ils artitgels 418d alinea 1, 418f alinea 1, 418k alinea 2, 418o, 418p, 418r e 418s.

2 Dal rest ston ils contracts d’agentura ch’existan il mument, ch’il nov dretg entra en vigur, vegnir adattads a sias prescripziuns entaifer in termin da 2 onns. Suenter la scadenza da quest termin è il nov dretg er applitgabel per ils contracts d’agentura ch’èn vegnids fatgs pli baud.

3 Per ils contracts d’agentura ch’existan il mument, ch’il nov dretg entra en vigur, e che pertutgan agents, che exequeschan in’activitad d’agent mo sco professiun accessorica, vegnan, nun ch’i dettia cunvegnas cuntrarias, applitgadas medemamain las prescripziuns da quest chapitel suenter la scadenza da 2 onns.

Art. 2 B. Privilegi da concurs

B. Privilegi da concurs

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1949 I 802.

Art. 3 C. Entrada en vigur C. Entrada en vigur

C. Entrada en vigur

Il Cussegl federal fixescha il termin che questa lescha entra en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 4 da favr. 1949, en vigur dapi il 1. da schan. 1950 (AS 1949 I 802 808; BBl 1947 III 661).

  Disposiziuns transitoricas dal ventgavel titel1 

1 Las disposiziuns dal nov dretg vegnan applitgadas per tut las garanzias ch’èn vegnidas surpigliadas suenter che questa lescha è entrada en vigur.

2 Per garanzias ch’èn vegnidas surpigliadas avant che questa lescha è entrada en vigur vegnan applitgadas las disposiziuns dal nov dretg mo pertutgant ils fatgs ch’èn succedids pli tard e cun las suandantas restricziuns:

1.
betg applitgabels en ils novs artitgels 492 alinea 3, 496 alinea 2, 497 alineas 3 e 4, 499, 500, 501 alinea 4, 507 alineas 4 e 6, 511 alinea 1;
2.
las prescripziuns dals novs artitgels 493 davart la furma e 494 davart la necessitad dal consentiment dal conjugal èn applitgablas per garanzias tenor il dretg vegl mo, sch’ellas sa refereschan a midadas posteriuras da la garanzia;
3.
l’artitgel 496 alinea 1 vala cun la norma ch’il garant na po betg mo vegnir persequità avant il debitur principal ed avant ch’ils pegns immobigliars vegnian realisads, mabain er avant la realisaziun dals ulteriurs dretgs da pegn, uschenavant ch’il debitur principal è en retard cun il pajament da ses debit ed uschenavant ch’el è vegnì admonì senza success u sche sia insolvenza è evidenta;
4.
per communitgar il retard tenor l’artitgel 505 alinea 1 vegni concedì al creditur in termin da 6 mais suenter il cumenzament dal retard, però almain in tal da 3 mais dapi l’entrada en vigur da la lescha;
5.
la disposiziun da l’artitgel 505 alinea 2 vegn applitgada mo per concurs ch’èn vegnids introducids almain 3 mais suenter l’entrada en vigur da la lescha, sco er sin moratoris ch’èn vegnids permess almain 3 mais suenter l’entrada en vigur da la lescha;
6.
il termin che vegn numnà en l’artitgel 509 alinea 3 cumenza a currer per garanzias tenor il dretg vegl pir cun l’entrada en vigur da la lescha.

3 Las prescripziuns dals artitgels 77–80 da la Lescha da dazi dals 18 da mars 20052 restan resalvadas.3

4 Il Cussegl federal fixescha il termin che questa lescha entra en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 10 da dec. 1941, en vigur dapi il 1. da fan. 1942 (AS 58 279 290 644; BBl 1939 II 841).
2 SR 631.0
3 Versiun tenor la cifra 2 da l’agiunta da la L da dazi dals 18 da mars 2005, en vigur dapi il 1. da matg 2007 (AS 2007 1411; BBl 2004 567).

  Disposiziuns finalas e transitoricas dal ventgaquatteravel fin al trentatraisavel titel1 

Art. 1 A. Applitgabladad dal titel final

A. Applitgabladad dal titel final

Las prescripziuns dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 vegnan er applitgadas per questa lescha.


1 SR 210

Art. 2 B. Adattaziun da veglias societads al dretg nov / I. En general

B. Adattaziun da veglias societads al dretg nov

I. En general

1 Societads anonimas, societads acziunaras commanditaras ed associaziuns ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur, che na correspundan dentant betg a las prescripziuns legalas, han dad adattar lur statuts a las novas disposiziuns entaifer 5 onns.

2 Durant quest termin èn ellas suttamessas al dretg vertent, uschenavant che lur statuts stattan en cuntradicziun cun las novas disposiziuns.

3 Sche las societads n’adempleschan betg questa prescripziun, vegnan ellas decleradas d’uffizi sco schliadas tras l’administratur dal register da commerzi.

4 Per associaziuns d’assicuranza e per associaziuns per credits po il Cussegl federal prolungar l’applitgabladad dal dretg vegl en il singul cas. La dumonda al sto vegnir fatga avant che 3 onns èn scadids dapi che la lescha è entrada en vigur.

Art. 3 B. Adattaziun da veglias societads al dretg nov / II. Fonds da prevenziun

II. Fonds da prevenziun

Sche societads anonimas, sche societads acziunaras commanditaras e sche associaziuns han – avant l’entrada en vigur da questa lescha – destinà en moda evidenta parts da lur facultad per fundar e per sustegnair instituziuns da prevenziun, han ellas d’adattar quests fonds entaifer 5 onns a las disposiziuns dals artitgels 6731 ed 8622.


1 Quest artitgel ha ussa ina nova versiun.
2 Quest artitgel ha ussa ina nova versiun.

Art. 41

1 Abolì tras la cifra 2 da l’agiunta da la L dals 3 d’oct. 2003 davart la fusiun, cun effect dapi il 1. da fan. 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).

Art. 5 C. Prescripziuns concernent la bilantscha / I. Resalva da relaziuns extraordinarias

C. Prescripziuns concernent la bilantscha

I. Resalva da relaziuns extraordinarias

1 Il Cussegl federal ha il dretg, sche relaziuns economicas extraordinarias pretendan quai, da decretar disposiziuns che permettan a las persunas, ch’èn obligadas da far ina bilantscha, da betg stuair observar tuttas disposiziuns da questa lescha che pertutgan las prescripziuns concernent la bilantscha. In tal conclus dal Cussegl federal sto vegnir publitgà.

2 Sch’in tal conclus dal Cussegl federal è vegnì applitgà per far la bilantscha, sto quai vegnir remartgà en la bilantscha.

Art. 61C. Prescripziuns concernent la bilantscha / II. ...

II. ...


1 Senza impurtanza.

Art. 7 D. Relaziuns da responsabladad dals associads

D. Relaziuns da responsabladad dals associads

1 Las midadas che las prescripziuns da questa lescha chaschunan per las relaziuns da responsabladad dals associads na pregiuditgeschan betg ils dretgs dals crediturs ch’existan il mument che la lescha entra en vigur.

2 Las associaziuns, da las qualas ils commembers stattan buns persunalmain per las obligaziuns da l’associaziun, e quai mo sin basa da la prescripziun da l’artitgel 689 dal Dretg d’obligaziuns vertent1 èn suttamess per 5 onns a las disposiziuns dal dretg vertent.

3 Durant quest termin po la radunanza generala concluder cun la maioritad absoluta da las vuschs davart l’exclusiun totala u parziala da la responsabladad persunala u constatar expressivamain la responsabladad persunala. La prescripziun da l’artitgel 889 alinea 2 davart l’extrada na vegn betg applitgada.


1 AS 27 317

Art. 8 E. Firmas commerzialas

E. Firmas commerzialas

1 Las firmas ch’existan il mument che questa lescha entra en vigur e che na correspundan betg a sias prescripziuns, dastgan exister vinavant senza midadas durant 2 onns.

2 En cas ch’i dettia midadas da tge spezia ch’i saja avant la scadenza da quest termin, ston las firmas dentant vegnir messas en concordanza cun la lescha actuala.

Art. 9 F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud / I. Titels nominals

F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud

I. Titels nominals

Ils cudeschets da spargn e da deposits sco er ils certificats da spargn e da deposit ch’èn vegnids emess sco titels nominals avant che questa lescha è entrada en vigur èn suttamess a las prescripziuns da l’artitgel 977 davart l’annullaziun da certificats da debit, e quai er alura, sch’il debitur n’ha betg resalvà en il titel expressivamain per sasez il dretg da pajar valaivlamain senza ch’il titel vegnia preschentà u senza ch’el saja annullà.

Art. 10 F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud / II. Aczias / 1. Valur nominala

II. Aczias

1. Valur nominala

Aczias ch’èn vegnidas emessas avant l’entrada en vigur da questa lescha pon:

1.
mantegnair ina valur nominala da main che 100 francs;
2.
entaifer 3 onns dapi che la lescha è entrada en vigur vegnir reducidas ad ina valur nominala da main che 100 francs en cas ch’il chapital da basa vegnia er reducì.
Art. 11 F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud / II. Aczias / 2. Aczias al possessur betg pajadas entiramain

2. Aczias al possessur betg pajadas entiramain

1 Aczias e certificats provisorics al possessur ch’èn vegnids emess avant l’entrada en vigur da questa lescha n’èn betg suttamess a las disposiziuns dals artitgels 683 e 688 alineas 1 e 3.

2 La relaziun giuridica dals sutsegnaders e dals acquistaders da questas aczias sa drizza tenor il dretg vertent.

Art. 12 F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud / III. Cambialas e schecs

III. Cambialas e schecs

Cambialas e schecs ch’èn vegnids emess avant l’entrada en vigur da questa lescha èn suttamess en tuts reguards al dretg vertent.

Art. 13 G. Cuminanza dals crediturs

G. Cuminanza dals crediturs

Las disposiziuns da l’Ordinaziun dals 20 da favrer 19181 davart la cuminanza da crediturs en cas d’obligaziuns d’emprest e dals conclus cumplettants dal Cussegl federal2 restan vinavant en vigur per ils cas, per ils quals ellas vegnissan applitgadas.


1 [AS 34 231, 35 297, 36 623 893]
2 [AS 51 673, 53 454, 57 1514, 58 934, 62 1088, 63 1342]

Art. 141H. ...

H. ...


1 Abolì tras la cifra I litera c da l’agiunta da la LF dals 18 da dec. 1987 davart il dretg internaziunal privat, cun effect dapi il 1. da schan. 1989 (AS 1988 1776; BBl 1983 I 263).

Art. 15 J. Midada da la Lescha federala davart scussiun e concurs

J. Midada da la Lescha federala davart scussiun e concurs

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 53 185.

Art. 16 K. Relaziun tar la Lescha da bancas / I. Resalva generala

K. Relaziun tar la Lescha da bancas

I. Resalva generala

Las prescripziuns da la Lescha federala dals 8 da november 19341 davart las bancas e cassas da spargn restan resalvadas.


1 SR 952.0

Art. 17 K. Relaziun tar la Lescha da bancas / II. Midadas da singulas prescripziuns

II. Midadas da singulas prescripziuns

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 53 185.

Art. 18 L. Aboliziun dal dretg civil federal

L. Aboliziun dal dretg civil federal

Cun l’entrada en vigur da questa lescha vegnan abolidas las disposiziuns dal dretg civil da la Confederaziun che stattan en cuntradicziun cun quella, en spezial la terza partiziun dal Dretg d’obligaziuns che porta il titel: «Las societads commerzialas, vaglias e firmas commerzialas» (LF dals 14 da zercladur 18811 davart il Dretg d’obligaziuns, art. 552–715 e 720–880).


1 [AS 5 635, 11 490; BS 2 784 art. 103 al. 1; BS 2 3 titel final art. 60 al. 2]

Art. 19 M. Entrada en vigur da questa lescha M. Entrada en vigur da questa lescha

M. Entrada en vigur da questa lescha

1 Questa lescha entra en vigur il 1. da fanadur 1937.

2 Exceptà da quai è il chapitel davart la cuminanza da crediturs en cas d’obligaziuns d’emprest (art. 1157–1182); il Cussegl federal vegn a fixar l’entrada en vigur da quest chapitel.1

3 Il Cussegl federal vegn incumbensà cun l’execuziun da questa lescha.


1 Questa part è vegnida messa en vigur en la versiun da la LF dal 1. d’avr. 1949. Pertutgant il text da la versiun oriunda guardar AS 53 185.


1 Integrà tras la LF dals 18 da dec. 1936 (AS 53 185; BBl 1928 I 205, 1932 I 217).

  Disposiziuns finalas dal ventgasisavel titel1 

Art. 1 A. Titel final dal Cudesch civil svizzer

A. Titel final dal Cudesch civil svizzer

Il titel final dal Cudesch civil svizzer1 vala per questa lescha.


1 SR 210

Art. 2 B. Adattaziuns al dretg nov / I. En general

B. Adattaziuns al dretg nov

I. En general

1 Societads anonimas e societads acziunaras commanditaras ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument, che questa lescha entra en vigur, che na correspundan dentant betg a las novas prescripziuns legalas, ston adattar lur statuts a las novas disposiziuns entaifer 5 onns.

2 Societads che n’adattan betg lur statuts entaifer 5 onns a las disposiziuns davart il chapital minimal, davart l’apport minimal e davart ils certificats da participaziun e da giudida, e quai malgrà in appel public ch’è vegnì publitgà pliras giadas en il Fegl uffizial svizzer da commerzi ed en ils fegls uffizials dals chantuns, vegnan schliadas dal derschader sin dumonda da l’administratur dal register. Il derschader po fixar in termin supplementar da maximalmain 6 mais. Societads ch’èn vegnidas fundadas avant il 1. da schaner 1985, èn exceptadas da l’adattaziun da lur disposiziuns statutaras davart il chapital minimal. Societads, da las qualas il chapital da participaziun ha surpassà il dubel dal chapital d’aczias il 1. da schaner 1985, èn exceptadas da l’adattar a la limitaziun legala.

3 Autras disposiziuns statutaras che n’èn betg cumpatiblas cun il nov dretg restan en vigur fin a l’adattaziun, maximalmain dentant anc 5 onns.

Art. 3 B. Adattaziuns al dretg nov / II. Singulas disposiziuns / 1. Certificats da participaziun e certificats da giudida

II. Singulas disposiziuns

1. Certificats da participaziun e certificats da giudida

1 Cun l’entrada en vigur da questa lescha valan ils artitgels 656a, 656b alineas 2 e 3, 656c e 656d sco er 656g per societads existentas, er sch’ils statuts u sche las cundiziuns d’emissiun stattan en cuntradicziun cun els. Els valan per titels ch’èn designads sco certificats da participaziun e sco certificats da giudida, che han ina valur nominala e ch’èn declerads tar las passivas da la bilantscha.

2 Per ils titels ch’èn numnads en l’alinea 1 ston las societads entaifer 5 onns fixar las cundiziuns d’emissiun en ils statuts e las adattar a l’artitgel 656f, procurar per las inscripziuns necessarias en il register da commerzi e munir ils titels che sa chattan en circulaziun e che n’èn betg designads sco certificats da participaziun cun questa designaziun.

3 Per auters titels che quels ch’èn numnads en l’alinea 1 valan las novas prescripziuns davart ils certificats da giudida, er sch’els èn designads sco certificats da participaziun. Entaifer 5 onns ston els vegnir designads tenor il dretg nov e na dastgan inditgar pli nagina valur nominala. Ils statuts ston vegnir midads correspundentamain. Resalvada resta la transfurmaziun en certificats da participaziun.

Art. 4 B. Adattaziuns al dretg nov / II. Singulas disposiziuns / 2. Refusa da possessurs d’aczias al num

2. Refusa da possessurs d’aczias al num

En cumplettaziun da l’artitgel 685d alinea 1 po la societad – sin basa da disposiziuns statutaras – refusar persunas sco acquistadras d’aczias al num ch’èn quotadas a la bursa, uschenavant ed uschè ditg che lur renconuschientscha pudess impedir la societad da preschentar la cumprova da la cumposiziun dal circul dals acziunaris che vegn pretendida da leschas federalas.

Art. 5 B. Adattaziuns al dretg nov / II. Singulas disposiziuns / 3. Aczias cun dretg da votar

3. Aczias cun dretg da votar

Societads che han – applitgond l’artitgel 10 da las disposiziuns finalas e transitoricas da la Lescha federala dals 18 da december 1936 davart la revisiun dals titels 24–33 dal Dretg d’obligaziuns1 – mantegnì aczias cun dretg da votar che han ina valur nominala sut 10 francs, sco er societads, tar las qualas la valur nominala da las aczias pli grondas importa dapli che diesch giadas la valur nominala da las aczias pli pitschnas, na ston betg adattar lur statuts a l’artitgel 693 alinea 2 segunda frasa. Ellas na dastgan dentant emetter naginas aczias novas pli, da las qualas la valur nominala importa dapli che diesch giadas la valur nominala da las aczias pli pitschnas u main che 10 pertschient da la valur nominala da las aczias pli grondas.


1 Guardar l’annotaziun numnada survart.

Art. 6 B. Adattaziuns al dretg nov / II. Singulas disposiziuns / 4. Maioritads qualifitgadas

4. Maioritads qualifitgadas

Sch’ina societad ha integrà – e quai mo cun repeter disposiziuns dal dretg vertent – prescripziuns en ils statuts che prevesan maioritads qualifitgadas per tscherts conclus, po la radunanza dals associads concluder entaifer 1 onn dapi l’entrada en vigur da questa lescha cun la maioritad absoluta da tut las vuschs d’aczias represchentadas che questas disposiziuns vegnian adattadas al nov dretg.

Art. 7 C. Midada da leschas federalas

C. Midada da leschas federalas

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1992 733.

Art. 8 D. Referendum

D. Referendum

Questa lescha è suttamessa al referendum facultativ.

Art. 9 E. Entrada en vigur E. Entrada en vigur
Fichier unique

Art. 1 A. Conclusion of the contract / I. Mutual expression of intent / 1. In general
Art. 2 A. Conclusion of the contract / I. Mutual expression of intent / 2. Secondary terms
Art. 3 A. Conclusion of the contract / II. Offer and acceptance / 1. Offer subject to time limit
Art. 4 A. Conclusion of the contract / II. Offer and acceptance / 2. Offer without time limit / a. In the parties’ presence
Art. 5 A. Conclusion of the contract / II. Offer and acceptance / 2. Offer without time limit / b. In the parties’ absence
Art. 6 A. Conclusion of the contract / II. Offer and acceptance / 3. Implied acceptance
Art. 6a1A. Conclusion of the contract / II. Offer and acceptance / 3a. Unsolicited goods
Art. 7 A. Conclusion of the contract / II. Offer and acceptance / 4. Non-binding offer, announcement of prices, display
Art. 8 A. Conclusion of the contract / II. Offer and acceptance / 5. Publicly promised remuneration
Art. 9 A. Conclusion of the contract / II. Offer and acceptance / 6. Withdrawal of offer and acceptance
Art. 10 A. Conclusion of the contract / III. Entry into effect of a contract concluded in the parties’ absence
Art. 11 B. Form of contracts / I. Formal requirements and significance in general
Art. 12 B. Form of contracts / II. Written form / 1. Form required by law / a. Scope
Art. 13 B. Form of contracts / II. Written form / 1. Form required by law / b. Effect
Art. 14 B. Form of contracts / II. Written form / 1. Form required by law / c. Signature
Art. 15 B. Form of contracts / II. Written form / 1. Form required by law / d. Mark in lieu of signature
Art. 16 B. Form of contracts / II. Written form / 2. Form stipulated by contract
Art. 17 C. Cause of obligation
Art. 18 D. Interpretation of contracts, simulation
Art. 19 E. Terms of the contract / I. Definition of terms
Art. 20 E. Terms of the contract / II. Nullity
Art. 21 E. Terms of the contract / III. Unfair advantage
Art. 22 E. Terms of the contract / IV. Agreement to conclude a contract
Art. 23 F. Defect in consent / I. Error / 1. Effect
Art. 24 F. Defect in consent / I. Error / 2. Cases of mistake
Art. 25 F. Defect in consent / I. Error / 3. Invoking error contrary to good faith
Art. 26 F. Defect in consent / I. Error / 4. Error by negligence
Art. 27 F. Defect in consent / I. Error / 5. Incorrect intermediation
Art. 28 F. Defect in consent / II. Fraud
Art. 29 F. Defect in consent / III. Duress / 1. Consent to contract
Art. 30 F. Defect in consent / III. Duress / 2. Definition of duress
Art. 31 F. Defect in consent / IV. Defect of consent negated by ratification of the contract
Art. 32 G. Agency / I. With authorisation / 1. In general / a. Effect of agency
Art. 33 G. Agency / I. With authorisation / 1. In general / b. Scope of authority
Art. 34 G. Agency / I. With authorisation / 2. Authority arising from a transaction / a. Restriction and revocation
Art. 35 G. Agency / I. With authorisation / 2. Authority arising from a transaction / b. Effect of death, incapacity, etc.
Art. 36 G. Agency / I. With authorisation / 2. Authority arising from a transaction / c. Return of the instrument conferring authority
Art. 37 G. Agency / I. With authorisation / 2. Authority arising from a transaction / d. Time from which end of authority takes effect
Art. 38 G. Agency / II. Without authority / 1. Ratification
Art. 39 G. Agency / II. Without authority / 2. Failure to ratify
Art. 40 G. Agency / III. Reservation of special provisions
Art. 40a1H. Revocation in door-to-door sales and similar contracts / I. Scope of application
Art. 40b1H. Revocation in door-to-door sales and similar contracts / II. General principle
Art. 40c1H. Revocation in door-to-door sales and similar contracts / III. Exceptions
Art. 40d1H. Revocation in door-to-door sales and similar contracts / IV. Duty to inform
Art. 40e1H. Revocation in door-to-door sales and similar contracts / V. Revocation / 1. Form and time limit
Art. 40f1H. Revocation in door-to-door sales and similar contracts / V. Revocation / 2. Consequences
Art. 40g1
Art. 41 A. General principles / I. Conditions of liability
Art. 42 A. General principles / II. Determining the damage
Art. 43 A. General principles / III. Determining compensation
Art. 44 A. General principles / IV. Grounds for reducing compensation
Art. 45 A. General principles / V. Special cases / 1. Homicide and personal injury / a. Damages for homicide
Art. 46 A. General principles / V. Special cases / 1. Homicide and personal injury / b. Damages for personal injury
Art. 47 A. General principles / V. Special cases / 1. Homicide and personal injury / c. Satisfaction
Art. 481A. General principles / V. Special cases / 2. ...
Art. 491A. General principles / V. Special cases / 3. Injury to personality rights
Art. 50 A. General principles / VI. Multiple liable parties / 1. In tort
Art. 51 A. General principles / VI. Multiple liable parties / 2. On different legal grounds
Art. 52 A. General principles / VII. Self-defence, necessity, legitimate use of force
Art. 53 A. General principles / VIII. Relationship with criminal law
Art. 54 B. Liability of persons lacking capacity to consent
Art. 55 C. Liability of employers
Art. 56 D. Liability for animals / I. Damages
Art. 57 D. Liability for animals / II. Seizure of animals
Art. 58 E. Liability of property owners / I. Damages
Art. 59 E. Liability of property owners / II. Safety measures
Art. 59a1F. Liability in respect of cryptographic keys
Art. 60 G. Prescription
Art. 61 H. Liability of civil servants and public officials
Art. 62 A. Requirement / I. In general
Art. 63 A. Requirement / II. Payment in satisfaction of a non-existent obligation
Art. 64 B. Scope of restitution / I. Obligations of the unjustly enriched party
Art. 65 B. Scope of restitution / II. Rights in respect of expenditures
Art. 66 C. Exclusion of restitution
Art. 67 D. Prescription
Art. 68 A. General principles / I. Performance by the obligor in person
Art. 69 A. General principles / II. Object of performance / 1. Part payment
Art. 70 A. General principles / II. Object of performance / 2. Indivisible performance
Art. 71 A. General principles / II. Object of performance / 3. Debt of generic object
Art. 72 A. General principles / II. Object of performance / 4. Obligations involving choice of performance
Art. 73 A. General principles / II. Object of performance / 5. Interest
Art. 74 B. Place of performance
Art. 75 C. Time of performance / I. Open-ended obligations
Art. 76 C. Time of performance / II. Obligations subject to time limit / 1. Monthly time limits
Art. 77 C. Time of performance / II. Obligations subject to time limit / 2. Other time limits
Art. 78 C. Time of performance / II. Obligations subject to time limit / 3. Sundays and public holidays
Art. 79 C. Time of performance / III. Performance during business hours
Art. 80 C. Time of performance / IV. Extension of the time limit
Art. 81 C. Time of performance / V. Early performance
Art. 82 C. Time of performance / VI. In bilateral contracts / 1. Order of performance
Art. 83 C. Time of performance / VI. In bilateral contracts / 2. Allowance for unilateral insolvency
Art. 841D. Payment / I. National currency
Art. 85 D. Payment / II. Allocation / 1. Of part payments
Art. 86 D. Payment / II. Allocation / 2. In the case of multiple debts / a. At the discretion of debtor or creditor
Art. 87 D. Payment / II. Allocation / 2. In the case of multiple debts / b. By law
Art. 88 D. Payment / III. Receipt and return of borrower’s note / 1. Right of the debtor
Art. 89 D. Payment / III. Receipt and return of borrower’s note / 2. Effect
Art. 90 D. Payment / III. Receipt and return of borrower’s note / 3. Return of borrower’s note not possible
Art. 91 E. Default of obligee / I. Requirement
Art. 92 E. Default of obligee / II. Effect / 1. On obligations relating to objects / a. Right to deposit object
Art. 93 E. Default of obligee / II. Effect / 1. On obligations relating to objects / b. Right to sell
Art. 94 E. Default of obligee / II. Effect / 1. On obligations relating to objects / c. Right to take back the object
Art. 95 E. Default of obligee / II. Effect / 2. On other obligations
Art. 96 F. Performance prevented for other reasons
Art. 97 A. Failure to perform / I. Obligor’s duty to compensate / 1. In general
Art. 98 A. Failure to perform / I. Obligor’s duty to compensate / 2. Obligation to act or refrain from action
Art. 99 A. Failure to perform / II. Scope of liability and compensation / 1. In general
Art. 100 A. Failure to perform / II. Scope of liability and compensation / 2. Exclusion of liability
Art. 101 A. Failure to perform / II. Scope of liability and compensation / 3. Liability for associates
Art. 102 B. Default of obligor / I. Requirement
Art. 103 B. Default of obligor / II. Effect / 1. Liability for accidental damage
Art. 104 B. Default of obligor / II. Effect / 2. Default interest / a. In general
Art. 105 B. Default of obligor / II. Effect / 2. Default interest / b. Debtor in default on payments of interest, annuities and gifts
Art. 106 B. Default of obligor / II. Effect / 3. Excess damage
Art. 107 B. Default of obligor / II. Effect / 4. Withdrawal and damages / a. Subject to time limit
Art. 108 B. Default of obligor / II. Effect / 4. Withdrawal and damages / b. Without time limit
Art. 109 B. Default of obligor / II. Effect / 4. Withdrawal and damages / c. Effect of withdrawal
Art. 110 A. Subrogation
Art. 111 B. Guarantee of performance by third party
Art. 112 C. Contracts conferring rights on third parties / I. In general
Art. 113 C. Contracts conferring rights on third parties / II. In the case of liability insurance
Art. 114 A. Extinction of accessory rights
Art. 115 B. Extinction by agreement
Art. 116 C. Novation / I. In general
Art. 117 C. Novation / II. In relation to current accounts
Art. 118 D. Merger
Art. 119 E. Performance becomes impossible
Art. 120 F. Set-off / I. Requirement / 1. In general
Art. 121 F. Set-off / I. Requirement / 2. Under surety
Art. 122 F. Set-off / I. Requirement / 3. In contracts conferring rights on third parties
Art. 123 F. Set-off / I. Requirement / 4. Where the debtor is bankrupt
Art. 124 F. Set-off / II. Effect of set—off
Art. 125 F. Set-off / III. Exceptions
Art. 126 F. Set-off / IV. Waiver
Art. 127 G. Prescription / I. Periods / 1. Ten years
Art. 128 G. Prescription / I. Periods / 2. Five years
Art. 128a1G. Prescription / I. Periods / 2a. Twenty years
Art. 129 G. Prescription / I. Periods / 3. Mandatory prescriptive periods
Art. 130 G. Prescription / I. Periods / 4. Start of prescriptive period / a. In general
Art. 131 G. Prescription / I. Periods / 4. Start of prescriptive period / b. For periodic obligations
Art. 132 G. Prescription / I. Periods / 5. Computation of prescriptive periods
Art. 133 G. Prescription / II. Effect on accessory claims
Art. 134 G. Prescription / III. Prevention and suspension of the prescriptive period
Art. 135 G. Prescription / IV. Interruption of prescriptive period / 1. Grounds for interruption
Art. 1361G. Prescription / IV. Interruption of prescriptive period / 2. Effect of interruption on co-obligors
Art. 137 G. Prescription / IV. Interruption of prescriptive period / 3. Start of new prescriptive period / a. In the event of acknowledgment or judgment
Art. 138 G. Prescription / IV. Interruption of prescriptive period / 3. Start of new prescriptive period / b. By action of the creditor
Art. 1391G. Prescription / V. Prescription of the right of recourse
Art. 140 G. Prescription / VI. Prescription of a charge on chattels
Art. 141 G. Prescription / VII. Waiver of the prescription defence
Art. 142 G. Prescription / VIII. Application
Art. 143 A. Joint and several debtors / I. Requirement
Art. 144 A. Joint and several debtors / II. Relationship between creditor and debtor / 1. Effect / a. Liability of the debtors
Art. 145 A. Joint and several debtors / II. Relationship between creditor and debtor / 1. Effect / b. Objections by the debtors
Art. 146 A. Joint and several debtors / II. Relationship between creditor and debtor / 1. Effect / c. Action taken by individual debtors
Art. 147 A. Joint and several debtors / II. Relationship between creditor and debtor / 2. Extinction of the joint and several obligation
Art. 148 A. Joint and several debtors / III. Relationship between joint and several debtors / 1. Participation
Art. 149 A. Joint and several debtors / III. Relationship between joint and several debtors / 2. Subrogation
Art. 150 B. Joint and several creditors
Art. 151 A. Condition precedent / I. In general
Art. 152 A. Condition precedent / II. Before the condition occurs
Art. 153 A. Condition precedent / III. Benefits enjoyed in the interim
Art. 154 B. Condition subsequent
Art. 155 C. Joint provisions / I. Fulfilment of the condition
Art. 156 C. Joint provisions / II. Prevention in bad faith
Art. 157 C. Joint provisions / III. Inadmissible conditions
Art. 158 A. Earnest and forfeit money
Art. 1591B. ...
Art. 160 C. Contractual penalty / I. Rights of the creditor / 1. Relation between penalty and contractual performance
Art. 161 C. Contractual penalty / I. Rights of the creditor / 2. Relation between penalty and damage
Art. 162 C. Contractual penalty / I. Rights of the creditor / 3. Forfeiture of part payments
Art. 163 C. Contractual penalty / II. Amount, nullity and reduction of the penalty
Art. 164 A. Assignment of claims / I. Requirements / 1. Voluntary assignment / a. Admissibility
Art. 165 A. Assignment of claims / I. Requirements / 1. Voluntary assignment / b. Form of the contract
Art. 166 A. Assignment of claims / I. Requirements / 2. Assignment by law or court order
Art. 167 A. Assignment of claims / II. Effect of assignment / 1. Position of the debtor / a. Payment made in good faith
Art. 168 A. Assignment of claims / II. Effect of assignment / 1. Position of the debtor / b. Refusal of payment and deposit
Art. 169 A. Assignment of claims / II. Effect of assignment / 1. Position of the debtor / c. Objections raised by the debtor
Art. 170 A. Assignment of claims / II. Effect of assignment / 2. Transfer of preferential and accessory rights, documents and evidence
Art. 171 A. Assignment of claims / II. Effect of assignment / 3. Warranty / a. In general
Art. 172 A. Assignment of claims / II. Effect of assignment / 3. Warranty / b. In the case of assignment by way of satisfaction
Art. 173 A. Assignment of claims / II. Effect of assignment / 3. Warranty / c. Scope of liability
Art. 174 A. Assignment of claims / III. Special provisions
Art. 175 B. Assumption of debt / I. Debtor and debt acquirer
Art. 176 B. Assumption of debt / II. Contract between debt acquirer and creditor / 1. Offer and acceptance
Art. 177 B. Assumption of debt / II. Contract between debt acquirer and creditor / 2. Lapse of offer
Art. 178 B. Assumption of debt / III. Effect of change of debtor / 1. Accessory rights
Art. 179 B. Assumption of debt / III. Effect of change of debtor / 2. Objections
Art. 180 B. Assumption of debt / IV. Failure of debt assumption contract
Art. 181 B. Assumption of debt / V. Assignment of assets or a business with assets and liabilities
Art. 1821B. Assumption of debt / VI. ...
Art. 183 B. Assumption of debt / VII. In relation to division of estate and land purchase B. Assumption of debt / VII. In relation to division of estate and land purchase
Art. 184 A. Rights and obligations of the parties in general
Art. 185 B. Benefits and risks
Art. 186 C. Reservation of cantonal law
Art. 187 A. Object
Art. 188 B. Seller’s obligations / I. Transfer / 1. Transfer costs
Art. 189 B. Seller’s obligations / I. Transfer / 2. Transport costs
Art. 190 B. Seller’s obligations / I. Transfer / 3. Delivery default / a. Withdrawal from commercial transactions
Art. 191 B. Seller’s obligations / I. Transfer / 3. Delivery default / b. Liability for and computation of damages
Art. 192 B. Seller’s obligations / II. Warranty of title / 1. Warranty obligation
Art. 1931B. Seller’s obligations / II. Warranty of title / 2. Procedure / a. Third-party notice
Art. 194 B. Seller’s obligations / II. Warranty of title / 2. Procedure / b. Surrender of object without court decision
Art. 195 B. Seller’s obligations / II. Warranty of title / 3. Rights of the buyer / a. Full dispossession
Art. 196 B. Seller’s obligations / II. Warranty of title / 3. Rights of the buyer / b. Partial dispossession
Art. 196a1B. Seller’s obligations / II. Warranty of title / 3. Rights of the buyer / c. Objects of cultural heritage
Art. 197 B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 1. Object of the warranty / a. In general
Art. 198 B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 1. Object of the warranty / b. In livestock trading
Art. 199 B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 2. Exclusion of warranty
Art. 200 B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 3. Defects known to the buyer
Art. 201 B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 4. Notice of defects / a. In general
Art. 202 B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 4. Notice of defects / b. In livestock trading
Art. 203 B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 5. Intentional deceit
Art. 204 B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 6. Remote sale and purchase
Art. 205 B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 7. Types of action / a. Rescission or reduction
Art. 206 B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 7. Types of action / b. Substitute performance
Art. 207 B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 7. Types of action / c. Rescission when the object is destroyed
Art. 208 B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 8. Rescission of the contract of sale / a. In general
Art. 209 B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 8. Rescission of the contract of sale / b. For sales of batches or sets of objects
Art. 2101B. Seller’s obligations / III. Warranty of quality and fitness / 9. Prescription
Art. 211 C. Obligations of the buyer / I. Payment of the sale price and acceptance of the object
Art. 212 C. Obligations of the buyer / II. Fixing the price
Art. 213 C. Obligations of the buyer / III. Time when price falls due, interest
Art. 214 C. Obligations of the buyer / IV. Buyer in default / 1. Seller’s right of withdrawal
Art. 215 C. Obligations of the buyer / IV. Buyer in default / 2. Liability for and computation of damages
Art. 216 A. Formal requirements
Art. 216a1Abis. Duration and priority notice
Art. 216b1Ater. Inheritance and assignment
Art. 216c1Aquater. Rights of pre-emption / I. Pre-emption events
Art. 216d1Aquater. Rights of pre-emption / II. Effect of pre-emption, conditions
Art. 216e1Aquater. Rights of pre-emption / III. Exercise, forfeiture
Art. 217 B. Conditional purchase and reservation of ownership
Art. 2181C. Agricultural properties
Art. 219 D. Warranty
Art. 220 E. Benefits and risks
Art. 221 F. Reference to chattel sale
Art. 222 A. Sale by sample
Art. 223 B. Sale on approval or inspection / I. Effect
Art. 224 B. Sale on approval or inspection / II. Inspection on the seller’s premises
Art. 225 B. Sale on approval or inspection / III. Inspection on the buyer’s premises
Art. 2261
Art. 226a226d1C. ...
Art. 226e1
Art. 226f–226k1
Art. 226l1
Art. 226m1
Art. 2271
Art. 227a–227i1
Art. 2281
Art. 229 D. Auctions / I. Conclusion of the purchase
Art. 230 D. Auctions / II. Avoidance
Art. 231 D. Auctions / III. Binding nature of bids at auction / 1. In general
Art. 232 D. Auctions / III. Binding nature of bids at auction / 2. Immovable property
Art. 233 D. Auctions / IV. Cash payment
Art. 234 D. Auctions / V. Warranty
Art. 235 D. Auctions / VI. Transfer of ownership
Art. 236 D. Auctions / VII. Cantonal provisions
Art. 237 A. Reference to provisions governing purchase
Art. 238 B. Warranty
Art. 239 A. Definition
Art. 240 B. Personal capacity / I. Of the donor
Art. 241 B. Personal capacity / II. Of the recipient
Art. 242 C. Establishing the gift / I. From hand to hand
Art. 243 C. Establishing the gift / II. Promise of a gift
Art. 244 C. Establishing the gift / III. Effect of acceptance
Art. 245 D. Conditions and provisos / I. In general
Art. 246 D. Conditions and provisos / II. Fulfilment of provisos
Art. 247 D. Conditions and provisos / III. Reversion clause
Art. 248 E. Liability of the donor
Art. 249 F. Annulment of gifts / I. Claim for return of gift
Art. 250 F. Annulment of gifts / II. Revocation and invalidation of a promise to give
Art. 251 F. Annulment of gifts / III. Prescription and heirs’ right of action
Art. 252 F. Annulment of gifts / IV. Death of the donor
Art. 253 A. Definition and scope of application / I. Definition
Art. 253a A. Definition and scope of application / II. Scope of application / 1. Residential and commercial premises
Art. 253b A. Definition and scope of application / II. Scope of application / 2. Provisions on protection against unfair rents
Art. 254 B. Tie-in transactions
Art. 255 C. Duration
Art. 256 D. Obligations of the landlord / I. In general
Art. 256a D. Obligations of the landlord / II. Duty of disclosure
Art. 256b D. Obligations of the landlord / III. Charges and taxes
Art. 257 E. Obligations of the tenant or lessee / I. Payment of rent and accessory charges / 1. Rent
Art. 257a E. Obligations of the tenant or lessee / I. Payment of rent and accessory charges / 2. Accessory charges / a. In general
Art. 257b E. Obligations of the tenant or lessee / I. Payment of rent and accessory charges / 2. Accessory charges / b. Residential and commercial premises
Art. 257c E. Obligations of the tenant or lessee / I. Payment of rent and accessory charges / 3. Payment deadlines
Art. 257d E. Obligations of the tenant or lessee / I. Payment of rent and accessory charges / 4. Tenant in arrears
Art. 257e E. Obligations of the tenant or lessee / II. Security furnished by the tenant
Art. 257f E. Obligations of the tenant or lessee / III. Care and consideration
Art. 257g E. Obligations of the tenant or lessee / IV. Duty of notification
Art. 257h E. Obligations of the tenant or lessee / V. Duty of tolerance
Art. 258 F. Non-performance or defective performance when object handed over
Art. 259 G. Defects during the contract / I. Obligation of tenant to carry out minor cleaning and repairs
Art. 259a G. Defects during the contract / II. Rights of the tenant / 1. In general
Art. 259b G. Defects during the contract / II. Rights of the tenant / 2. Remedy of defects / a. General principle
Art. 259c G. Defects during the contract / II. Rights of the tenant / 2. Remedy of defects / b. Exception
Art. 259d G. Defects during the contract / II. Rights of the tenant / 3. Reduction of rent
Art. 259e G. Defects during the contract / II. Rights of the tenant / 4. Damages
Art. 259f G. Defects during the contract / II. Rights of the tenant / 5. Assumption of litigation
Art. 259g G. Defects during the contract / II. Rights of the tenant / 6. Deposit of rent / a. General principle
Art. 259h G. Defects during the contract / II. Rights of the tenant / 6. Deposit of rent / b. Release of deposited rent
Art. 259i1G. Defects during the contract / II. Rights of the tenant / 6. Deposit of rent / c. Procedure
Art. 260 H. Renovations and modifications / I. By the landlord
Art. 260a H. Renovations and modifications / II. By the tenant
Art. 261 J. Change of ownership / I. Alienation of the object
Art. 261a J. Change of ownership / II. Conferral of limited rights in rem
Art. 261b J. Change of ownership / III. Entry under priority notice in the land register
Art. 262 K. Sub-letting
Art. 263 L. Transfer of lease to a third party
Art. 264 M. Early return of the object
Art. 265 N. Set-off
Art. 266 O. End of lease / I. Expiry of agreed duration
Art. 266a O. End of lease / II. Notice of termination and termination dates / 1. In general
Art. 266b O. End of lease / II. Notice of termination and termination dates / 2. Immovable and movable structures
Art. 266c O. End of lease / II. Notice of termination and termination dates / 3. Residential premises
Art. 266d O. End of lease / II. Notice of termination and termination dates / 4. Commercial premises
Art. 266e O. End of lease / II. Notice of termination and termination dates / 5. Furnished rooms and parking spaces
Art. 266f O. End of lease / II. Notice of termination and termination dates / 6. Chattels
Art. 266g O. End of lease / III. Extraordinary notice / 1. Good cause
Art. 266h O. End of lease / III. Extraordinary notice / 2. Bankruptcy of the tenant or lessee
Art. 266i O. End of lease / III. Extraordinary notice / 3. Death of the tenant or lessee
Art. 266k O. End of lease / III. Extraordinary notice / 4. Chattels
Art. 266l O. End of lease / IV. Required form of notice for residential and commercial premises / 1. In general
Art. 266m O. End of lease / IV. Required form of notice for residential and commercial premises / 2. Family residence / a. Notice given by the tenant
Art. 266n1O. End of lease / IV. Required form of notice for residential and commercial premises / 2. Family residence / b. Notice given by the landlord
Art. 266o O. End of lease / IV. Required form of notice for residential and commercial premises / 3. Void notice
Art. 267 P. Return of the object / I. In general
Art. 267a P. Return of the object / II. Inspection of object and notification of tenant or lessee
Art. 268 Q. Landlord’s special lien / I. Scope
Art. 268a Q. Landlord’s special lien / II. Objects belonging to third parties
Art. 268b Q. Landlord’s special lien / III. Exercise of lien
Art. 269 A. Unfair rent / I. General rule
Art. 269a A. Unfair rent / II. Exceptions
Art. 269b B. Index-linked rent
Art. 269c C. Periodical rent increases
Art. 269d D. Rent increases and other unilateral amendments by the landlord
Art. 270 E. Challenge to rent / I. Request for rent reduction / 1. Initial rent
Art. 270a E. Challenge to rent / I. Request for rent reduction / 2. During the lease
Art. 270b E. Challenge to rent / II. Challenging rent increases and other unilateral amendments by the landlord
Art. 270c E. Challenge to rent / III. Challenging index-linked rent
Art. 270d E. Challenge to rent / IV. Challenging periodical rent increases
Art. 270e F. Continued validity of lease during challenge proceedings
Art. 271 A. Notice open to challenge / I. In general
Art. 271a A. Notice open to challenge / II. Notice served by the landlord
Art. 272 B. Extension of the lease / I. Tenant’s entitlement
Art. 272a B. Extension of the lease / II. Exclusion of extension
Art. 272b B. Extension of the lease / III. Length of extension
Art. 272c B. Extension of the lease / IV. Continued validity of lease
Art. 272d B. Extension of the lease / V. Notice given during extension
Art. 273 C. Time limits and procedure
Art. 273a D. Family residence
Art. 273b E. Sub-letting
Art. 273c F. Mandatory provisions
Art. 274–274g
Art. 275 A. Definition and scope of application / I. Definition
Art. 276 A. Definition and scope of application / II. Scope of application / 1. Residential and commercial premises
Art. 276a A. Definition and scope of application / II. Scope of application / 2. Agricultural lease
Art. 277 B. Inventory
Art. 278 C. Obligations of the lessor / I. Hand-over of object
Art. 279 C. Obligations of the lessor / II. Major repairs
Art. 280 C. Obligations of the lessor / III. Charges and taxes
Art. 281 D. Obligations of the lessee / I. Payment of rent and accessory charges / 1. In general
Art. 282 D. Obligations of the lessee / I. Payment of rent and accessory charges / 2. Lessee in arrears
Art. 283 D. Obligations of the lessee / II. Care, consideration and maintenance / 1. Care and consideration
Art. 284 D. Obligations of the lessee / II. Care, consideration and maintenance / 2. Normal maintenance
Art. 285 D. Obligations of the lessee / II. Care, consideration and maintenance / 3. Breach of duty by the lessee
Art. 286 D. Obligations of the lessee / III. Duty of notification
Art. 287 D. Obligations of the lessee / IV. Duty of tolerance
Art. 288 E. Rights of the lessee on non-performance or defective performance
Art. 289 F. Renovations and modifications / I. By the lessor
Art. 289a F. Renovations and modifications / II. By the lessee
Art. 290 G. Change of ownership
Art. 291 H. Sub-letting
Art. 292 J. Transfer of usufructuary lease to a third party
Art. 293 K. Early return of the object
Art. 294 L. Set-off
Art. 295 M. End of usufructuary lease / I. Expiry of agreed duration
Art. 296 M. End of usufructuary lease / II. Notice of termination and termination dates
Art. 297 M. End of usufructuary lease / III. Extraordinary notice / 1. Good cause
Art. 297a M. End of usufructuary lease / III. Extraordinary notice / 2. Bankruptcy of the lessee
Art. 297b M. End of usufructuary lease / III. Extraordinary notice / 3. Death of the lessee
Art. 298 M. End of usufructuary lease / IV. Required form of notice for residential and commercial premises
Art. 299 N. Return of the object / I. In general
Art. 299a N. Return of the object / II. Inspection of object and notification of lessee
Art. 299b N. Return of the object / III. Replacement of inventory items
Art. 299c O. Lessor’s lien
Art. 300 P. Protection against termination of usufructuary leases of residential and commercial premises
Art. 3011Q. Procedure
Art. 302 R. Livestock lease / I. Rights and obligations of the tenant farmer
Art. 303 R. Livestock lease / II. Liability
Art. 304 R. Livestock lease / III. Termination
Art. 305 A. Definition
Art. 306 B. Effect / I. Borrower’s right of use
Art. 307 B. Effect / II. Maintenance costs
Art. 308 B. Effect / III. Liability of joint borrowers
Art. 309 C. Termination / I. Loan for designated use
Art. 310 C. Termination / II. Loan for non-designated use
Art. 311 C. Termination / III. Death of the borrower
Art. 312 A. Definition
Art. 313 B. Effect / I. Interest / 1. Liability for interest
Art. 314 B. Effect / I. Interest / 2. Rules governing interest
Art. 315 B. Effect / II. Prescriptive period for claims for delivery and acceptance
Art. 316 B. Effect / III. Insolvency of the borrower
Art. 317 C. Goods in lieu of money
Art. 318 D. Timing of repayment
Art. 319 A. Definition and conclusion / I. Definition
Art. 320 A. Definition and conclusion / II. Creation
Art. 321 B. Obligations of the employee / I. Duty to work in person
Art. 321a B. Obligations of the employee / II. Duty of care and loyalty
Art. 321b B. Obligations of the employee / III. Disclosure and hand-over of benefits received and work produced
Art. 321c B. Obligations of the employee / IV. Overtime
Art. 321d B. Obligations of the employee / V. Compliance with general directives and instructions
Art. 321e B. Obligations of the employee / VI. Employee’s liability
Art. 322 C. Obligations of the employer / I. Salary / 1. Type and amount in general
Art. 322a C. Obligations of the employer / I. Salary / 2. Share in the business results
Art. 322b C. Obligations of the employer / I. Salary / 3. Commission / a. Entitlement
Art. 322c C. Obligations of the employer / I. Salary / 3. Commission / b. Statement
Art. 322d C. Obligations of the employer / I. Salary / 4. Bonuses
Art. 323 C. Obligations of the employer / II. Payment of salary / 1. Payment terms and periods
Art. 323a C. Obligations of the employer / II. Payment of salary / 2. Withholding of salary
Art. 323b C. Obligations of the employer / II. Payment of salary / 3. Salary protection
Art. 324 C. Obligations of the employer / III. Salary in the event work is not possible / 1. Failure by employer to accept performance
Art. 324a C. Obligations of the employer / III. Salary in the event work is not possible / 2. Employee prevented from working / a. General principle
Art. 324b C. Obligations of the employer / III. Salary in the event work is not possible / 2. Employee prevented from working / b. Exceptions
Art. 3251C. Obligations of the employer / IV. Assignment and pledge of salary claims
Art. 326 C. Obligations of the employer / V. Piece work / 1. Work allocation
Art. 326a C. Obligations of the employer / V. Piece work / 2. Piece work rates
Art. 327 C. Obligations of the employer / VI. Work tools, materials and expenses / 1. Work tools and materials
Art. 327a C. Obligations of the employer / VI. Work tools, materials and expenses / 2. Expenses / a. In general
Art. 327b C. Obligations of the employer / VI. Work tools, materials and expenses / 2. Expenses / b. Motor vehicle
Art. 327c C. Obligations of the employer / VI. Work tools, materials and expenses / 2. Expenses / c. Payment dates
Art. 328 C. Obligations of the employer / VII. Protection of the employee’s personality rights / 1. In general
Art. 328a C. Obligations of the employer / VII. Protection of the employee’s personality rights / 2. Shared household
Art. 328b1C. Obligations of the employer / VII. Protection of the employee’s personality rights / 3. When handling personal data
Art. 329 C. Obligations of the employer / VIII. Days off work, holidays, leave for youth work, maternity leave / 1. Days off work
Art. 329a C. Obligations of the employer / VIII. Days off work, holidays, leave for youth work, maternity leave / 2. Holidays / a. Annual entitlement
Art. 329b C. Obligations of the employer / VIII. Days off work, holidays, leave for youth work, maternity leave / 2. Holidays / b. Reduction
Art. 329c C. Obligations of the employer / VIII. Days off work, holidays, leave for youth work, maternity leave / 2. Holidays / c. Consecutive weeks, timing
Art. 329d C. Obligations of the employer / VIII. Days off work, holidays, leave for youth work, maternity leave / 2. Holidays / d. Salary
Art. 329e1C. Obligations of the employer / VIII. Days off work, holidays, leave for youth work, maternity leave / 3. Leave for extracurricular youth work
Art. 329f1C. Obligations of the employer / VIII. Days off work, holidays, leave for youth work, maternity leave / 4. Maternity leave
Art. 330 C. Obligations of the employer / IX. Other duties / 1. Security
Art. 330a C. Obligations of the employer / IX. Other duties / 2. Reference
Art. 330b1C. Obligations of the employer / IX. Other duties / 3. Duty of information
Art. 331 D. Employee benefits provision / I. Obligations of the employer
Art. 331a1D. Employee benefits provision / II. Beginning and end of insurance cover
Art. 331b1D. Employee benefits provision / III. Assignment and pledge
Art. 331c1D. Employee benefits provision / IV. Reservations on medical grounds
Art. 331d1D. Employee benefits provision / V. Promotion of home ownership / 1. Pledge
Art. 331e1D. Employee benefits provision / V. Promotion of home ownership / 2. Early withdrawal
Art. 331f1D. Employee benefits provision / V. Promotion of home ownership / 3. Restrictions if the benefits scheme has a cover deficit
Art. 3321E. Right to inventions and designs
Art. 332a1
Art. 333 F. Transfer of employment relationship / 1. Effects
Art. 333a1F. Transfer of employment relationship / 2. Consultation of employees’ organisation
Art. 333b1F. Transfer of employment relationship / 3. Transfer of the company on insolvency
Art. 3341G. End of the employment relationship / I. Fixed-term employment relationship
Art. 3351G. End of the employment relationship / II. Open-ended employment relationship / 1. Notice in general
Art. 335a1G. End of the employment relationship / II. Open-ended employment relationship / 2. Notice periods / a. In general
Art. 335b1G. End of the employment relationship / II. Open-ended employment relationship / 2. Notice periods / b. During the probation period
Art. 335c1G. End of the employment relationship / II. Open-ended employment relationship / 2. Notice periods / c. After the probation period
Art. 335d1G. End of the employment relationship / IIbis. Mass redundancies / 1. Definition
Art. 335e1G. End of the employment relationship / IIbis. Mass redundancies / 2. Scope of application
Art. 335f1G. End of the employment relationship / IIbis. Mass redundancies / 3. Consultation of employees’ organisation
Art. 335g1G. End of the employment relationship / IIbis. Mass redundancies / 4. Procedure
Art. 335h1G. End of the employment relationship / IIbis. Mass redundancies / 5. Social plan / a. Definition and principles
Art. 335i1G. End of the employment relationship / IIbis. Mass redundancies / 5. Social plan / b. Duty to negotiate
Art. 335j1G. End of the employment relationship / IIbis. Mass redundancies / 5. Social plan / c. Preparation by an arbitral tribunal
Art. 335k1G. End of the employment relationship / IIbis. Mass redundancies / 5. Social plan / d. During bankruptcy or composition proceedings
Art. 3361G. End of the employment relationship / III. Protection from termination / 1. Wrongful termination / a. General principle
Art. 336a1G. End of the employment relationship / III. Protection from termination / 1. Wrongful termination / b. Penalties
Art. 336b1G. End of the employment relationship / III. Protection from termination / 1. Wrongful termination / c. Procedure
Art. 336c1G. End of the employment relationship / III. Protection from termination / 2. Termination at an inopportune juncture / a. By the employer
Art. 336d1G. End of the employment relationship / III. Protection from termination / 2. Termination at an inopportune juncture / b. By the employee
Art. 337 G. End of the employment relationship / IV. Termination with immediate effect / 1. Requirements / a. For good cause
Art. 337a G. End of the employment relationship / IV. Termination with immediate effect / 1. Requirements / b. Salary at risk
Art. 337b G. End of the employment relationship / IV. Termination with immediate effect / 2. Consequences / a. Termination for good cause
Art. 337c1G. End of the employment relationship / IV. Termination with immediate effect / 2. Consequences / b. Termination without just cause
Art. 337d G. End of the employment relationship / IV. Termination with immediate effect / 2. Consequences / c. Failure to take up post and departure without just cause
Art. 338 G. End of the employment relationship / V. Death of the employee or employer / 1. Death of the employee
Art. 338a G. End of the employment relationship / V. Death of the employee or employer / 2. Death of the employer
Art. 339 G. End of the employment relationship / VI. Consequences of termination of the employment relationship / 1. Maturity of claims
Art. 339a G. End of the employment relationship / VI. Consequences of termination of the employment relationship / 2. Return
Art. 339b G. End of the employment relationship / VI. Consequences of termination of the employment relationship / 3. Severance allowance / a. Requirements
Art. 339c G. End of the employment relationship / VI. Consequences of termination of the employment relationship / 3. Severance allowance / b. Amount and due date
Art. 339d G. End of the employment relationship / VI. Consequences of termination of the employment relationship / 3. Severance allowance / c. Benefits in lieu of allowance
Art. 340 G. End of the employment relationship / VII. Prohibition of competition / 1. Requirements
Art. 340a G. End of the employment relationship / VII. Prohibition of competition / 2. Restrictions
Art. 340b G. End of the employment relationship / VII. Prohibition of competition / 3. Consequences of infringement
Art. 340c G. End of the employment relationship / VII. Prohibition of competition / 4. Extinction
Art. 341 H. No right of waiver and prescription
Art. 342 I. Reservation of public law and effects under civil law
Art. 3431
Art. 344 I. Definition and conclusion / 1. Definition
Art. 344a I. Definition and conclusion / 2. Conclusion and content
Art. 345 II. Effects / 1. Special obligations of the trainee and his legal representative
Art. 345a II. Effects / 2. Special obligations of the employer
Art. 346 III. Termination / 1. Early termination
Art. 346a III. Termination / 2. Certificate of apprenticeship
Art. 347 I. Definition and conclusion / 1. Definition
Art. 347a I. Definition and conclusion / 2. Conclusion and content
Art. 348 II. Obligations and authority of the commercial traveller / 1. Special obligations
Art. 348a II. Obligations and authority of the commercial traveller / 2. Del credere
Art. 348b II. Obligations and authority of the commercial traveller / 3. Authority
Art. 349 III. Special obligations of the employer / 1. Area of activity
Art. 349a III. Special obligations of the employer / 2. Salary / a. In general
Art. 349b III. Special obligations of the employer / 2. Salary / b. Commission
Art. 349c III. Special obligations of the employer / 2. Salary / c. Prevention from travelling
Art. 349d III. Special obligations of the employer / 3. Expenses
Art. 349e III. Special obligations of the employer / 4. Special lien
Art. 350 IV. Termination / 1. In special circumstances
Art. 350a IV. Termination / 2. Special consequences
Art. 351 I. Definition and conclusion / 1. Definition
Art. 351a I. Definition and conclusion / 2. Notification of conditions
Art. 352 II. Special obligations of the home worker / 1. Performance of the work
Art. 352a II. Special obligations of the home worker / 2. Materials and work tools
Art. 353 III. Special obligations of the employer / 1. Acceptance of completed work
Art. 353a III. Special obligations of the employer / 2. Salary / a. Payment
Art. 353b III. Special obligations of the employer / 2. Salary / b. When prevented from working
Art. 354 IV. Termination
Art. 355
Art. 356 I. Definition, content, form and duration / 1. Definition and content
Art. 356a I. Definition, content, form and duration / 2. Freedom of association and freedom to practise a profession
Art. 356b I. Definition, content, form and duration / 3. Accession
Art. 356c I. Definition, content, form and duration / 4. Form and duration
Art. 357 II. Effects / 1. On participating employers and employees
Art. 357a II. Effects / 2. On the contracting parties
Art. 357b II. Effects / 3. Joint enforcement
Art. 358 III. Relationship to mandatory law
Art. 359 I. Definition and content
Art. 359a II. Competent authorities and procedure
Art. 360 III. Effects
Art. 360a1IV. Minimum wage / 1. Requirements
Art. 360b1IV. Minimum wage / 2. Tripartite commissions
Art. 360c1IV. Minimum wage / 3. Official secrecy
Art. 360d1IV. Minimum wage / 4. Effects
Art. 360e1IV. Minimum wage / 5. Associations’ right of action
Art. 360f1IV. Minimum wage / 6. Notification
Art. 361 A. Provisions from which no derogation is permissible to the detriment of the employer or the employee
Article 362 B. Provisions from which no derogation is permissible to the detriment of the employee
Art. 363 A. Definition
Art. 364 B. Effects / I. Contractor’s obligations / 1. In general
Art. 365 B. Effects / I. Contractor’s obligations / 2. Regarding materials
Art. 366 B. Effects / I. Contractor’s obligations / 3. Prompt commencement and contractual performance of work
Art. 367 B. Effects / I. Contractor’s obligations / 4. Liability for defects / a. Identification of defects
Art. 368 B. Effects / I. Contractor’s obligations / 4. Liability for defects / b. Rights of the customer in the event of defects
Art. 369 B. Effects / I. Contractor’s obligations / 4. Liability for defects / c. Customer’s liability
Art. 370 B. Effects / I. Contractor’s obligations / 4. Liability for defects / d. Approval of the work
Art. 3711B. Effects / I. Contractor’s obligations / 4. Liability for defects / e. Prescription
Art. 372 B. Effects / II. Customer’s obligations / 1. Due date for payment
Art. 373 B. Effects / II. Customer’s obligations / 2. Amount of payment / a. Firm commitment
Art. 374 B. Effects / II. Customer’s obligations / 2. Amount of payment / b. By the value of the work
Art. 375 C. Termination / I. Withdrawal because estimate exceeded
Art. 376 C. Termination / II. Destruction of the work
Art. 377 C. Termination / III. Withdrawal by the customer against indemnity
Art. 378 C. Termination / IV. Impossibility of performance for reasons attributable to the customer
Art. 379 C. Termination / V. Death or incapacity of the contractor
Art. 380 A. Definition
Art. 381 B. Effects / I. Transfer of copyright and warranty
Art. 382 B. Effects / II. Originator’s power of disposal
Art. 383 B. Effects / III. Number of editions
Art. 384 B. Effects / IV. Publication and sale
Art. 385 B. Effects / V. Improvements and corrections
Art. 386 B. Effects / VI. Collected and separate editions
Art. 387 B. Effects / VII. Translation rights
Art. 388 B. Effects / VIII. Author’s remuneration / 1. Amount
Art. 389 B. Effects / VIII. Author’s remuneration / 2. Due date for payment, record of sales and complimentary copies
Art. 390 C. Termination / I. Destruction of the work
Art. 391 C. Termination / II. Destruction of the edition
Art. 392 C. Termination / III. Grounds for termination pertaining to the person of the author or the publisher
Art. 393 D. Work on a project originated by the publisher
Art. 394 A. Definition
Art. 395 B. Conclusion of the contract
Art. 396 C. Effects / I. Scope of agency
Art. 397 C. Effects / II. Obligations of the agent / 1. Compliance with instructions
Art. 397a1C. Effects / II. Obligations of the agent / 1bis. Duty to notify
Art. 398 C. Effects / II. Obligations of the agent / 2. Faithful performance / a. In general
Art. 399 C. Effects / II. Obligations of the agent / 2. Faithful performance / b. In the event of delegation
Art. 400 C. Effects / II. Obligations of the agent / 3. Account of agency
Art. 401 C. Effects / II. Obligations of the agent / 4. Transfer of acquired rights
Art. 402 C. Effects / III. Obligations of the principal
Art. 403 C. Effects / IV. Liability of joint principals and agents
Art. 404 D. Termination / I. Grounds / 1. Revocation, termination
Art. 405 D. Termination / I. Grounds / 2. Death, incapacity, bankruptcy
Art. 406 D. Termination / II. Effects of extinction of the contract
Art. 406a A. Definition and applicable law
Art. 406b B. Introduction of or to foreign nationals / I. Costs of return journey
Art. 406c B. Introduction of or to foreign nationals / II. Duty to obtain a licence
Art. 406d C. Form and content of the contract
Art. 406e1D. Entry into force, revocation, notice of termination
Art. 406f1E. ...
Art. 406g F. Information and data protection
Art. 406h G. Reduction
Art. 407 A. Letter of credit
Art. 408 B. Loan authorisation / I. Definition and form
Art. 409 B. Loan authorisation / II. Incapacity of payee to enter into a contract
Art. 410 B. Loan authorisation / III. Payment extension granted on own authority
Art. 411 B. Loan authorisation / IV. Borrower and principal
Art. 412 A. Definition and form
Art. 413 B. Broker’s fee / I. When due
Art. 414 B. Broker’s fee / II. Fixing the fee
Art. 415 B. Broker’s fee / III. Forfeiture
Art. 4161B. Broker’s fee / IV. ...
Art. 4171B. Broker’s fee / V. Excessive fees
Art. 418 C. Reservation of cantonal law
Art. 418a A. General / I. Definition
Art. 418b A. General / II. Applicable law
Art. 418c B. Obligations of the agent / I. General and del credere
Art. 418d B. Obligations of the agent / II. Duty of discretion and prohibition of competition
Art. 418e C. Powers of representation
Art. 418f D. Obligations of the principal / I. In general
Art. 418g D. Obligations of the principal / II. Commission / 1. On business facilitated and concluded / a. Scope and entitlement
Art. 418h D. Obligations of the principal / II. Commission / 1. On business facilitated and concluded / b. Lapse of entitlement
Art. 418i D. Obligations of the principal / II. Commission / 1. On business facilitated and concluded / c. Due date
Art. 418k D. Obligations of the principal / II. Commission / 1. On business facilitated and concluded / d. Statement of commission
Art. 418l D. Obligations of the principal / II. Commission / 2. Collection commission
Art. 418m D. Obligations of the principal / III. Inability to work
Art. 418n D. Obligations of the principal / IV. Costs and expenses
Art. 418o D. Obligations of the principal / V. Special lien
Art. 418p E. Termination / I. Expiry of duration
Art. 418q E. Termination / II. Notice of termination / 1. In general
Art. 418r E. Termination / II. Notice of termination / 2. For good cause
Art. 418s E. Termination / III. Death, incapacity, bankruptcy
Art. 418t E. Termination / IV. Claims of the agent / 1. Commission
Art. 418u E. Termination / IV. Claims of the agent / 2. Compensation for clientele
Art. 418v E. Termination / V. Duty of restitution
Art. 419 A. Rights and obligations of the agent / I. Manner of execution
Art. 420 A. Rights and obligations of the agent / II. Liability of the agent in general
Art. 421 A. Rights and obligations of the agent / III. Liability of agents lacking capacity to enter into contracts
Art. 422 B. Position of the principal / I. Agency in the principal’s best interests
Art. 423 B. Position of the principal / II. Business conducted in the agent’s interests
Art. 424 B. Position of the principal / III. Approval of agency activities
Art. 425 A. Buying and selling commission / I. Definition
Art. 426 A. Buying and selling commission / II. Obligations of the commission agent / 1. Duty of notification, insurance
Art. 427 A. Buying and selling commission / II. Obligations of the commission agent / 2. Treatment of goods on commission
Art. 428 A. Buying and selling commission / II. Obligations of the commission agent / 3. Pricing by the principal
Art. 429 A. Buying and selling commission / II. Obligations of the commission agent / 4. Advances and loans to third parties
Art. 430 A. Buying and selling commission / II. Obligations of the commission agent / 5. Del credere
Art. 431 A. Buying and selling commission / III. Rights of the commission agent / 1. Reimbursement of advances and expenses
Art. 432 A. Buying and selling commission / III. Rights of the commission agent / 2. Commission / a. Entitlement
Art. 433 A. Buying and selling commission / III. Rights of the commission agent / 2. Commission / b. Forfeiture and conversion into transaction for own account
Art. 434 A. Buying and selling commission / III. Rights of the commission agent / 3. Special lien
Art. 435 A. Buying and selling commission / III. Rights of the commission agent / 4. Sale of goods at auction
Art. 436 A. Buying and selling commission / III. Rights of the commission agent / 5. Agent acting for his own account / a. Pricing and commission
Art. 437 A. Buying and selling commission / III. Rights of the commission agent / 5. Agent acting for his own account / b. Presumption of trading for own account
Art. 438 A. Buying and selling commission / III. Rights of the commission agent / 5. Agent acting for his own account / c. Lapse of right to trade for own account
Art. 439 B. Forwarding contract
Art. 440 A. Definition
Art. 441 B. Effects / I. Obligations of the carrier / 1. Required information
Art. 442 B. Effects / I. Obligations of the carrier / 2. Packaging
Art. 443 B. Effects / I. Obligations of the carrier / 3. Power of disposal over freight
Art. 444 B. Effects / II. Position of the carrier / 1. Treatment of freight / a. Delivery not possible
Art. 445 B. Effects / II. Position of the carrier / 1. Treatment of freight / b. Sale
Art. 446 B. Effects / II. Position of the carrier / 1. Treatment of freight / c. Liability
Art. 447 B. Effects / II. Position of the carrier / 2. Liability of the carrier / a. Loss or destruction of the goods
Art. 448 B. Effects / II. Position of the carrier / 2. Liability of the carrier / b. Delay, damage, partial destruction
Art. 449 B. Effects / II. Position of the carrier / 2. Liability of the carrier / c. Liability for sub-contractors
Art. 450 B. Effects / II. Position of the carrier / 3. Duty of notification
Art. 451 B. Effects / II. Position of the carrier / 4. Lien
Art. 452 B. Effects / II. Position of the carrier / 5. Forfeiture of liability claims
Art. 453 B. Effects / II. Position of the carrier / 6. Procedure
Art. 454 B. Effects / II. Position of the carrier / 7. Prescription of actions for damages
Art. 455 C. State-owned and licensed carriers
Art. 456 D. Use of state transport facilities
Art. 457 E. Liability of the forwarding agent
Art. 458 A. Registered power of attorney / I. Definition and conferral
Art. 459 A. Registered power of attorney / II. Scope of authority
Art. 460 A. Registered power of attorney / III. Restrictions
Art. 461 A. Registered power of attorney / IV. Withdrawal
Art. 462 B. Other forms of commercial agency
Art. 4631C. ...
Art. 464 D. Prohibition of competition
Art. 465 E. Extinction of power of attorney and other forms of commercial agency
Art. 466 A. Definition
Art. 467 B. Effects / I. Relations between principal and payee
Art. 468 B. Effects / II. Obligations of the agent
Art. 469 B. Effects / III. Duty to notify non-payment
Art. 470 C. Revocation
Art. 471 D. Payment instructions relating to securities
Art. 472 A. Bailment in general / I. Definition
Art. 473 A. Bailment in general / II. Obligations of the bailor
Art. 474 A. Bailment in general / III. Obligations of the bailee / 1. Prohibition of use
Art. 475 A. Bailment in general / III. Obligations of the bailee / 2. Return / a. Rights of the bailor
Art. 476 A. Bailment in general / III. Obligations of the bailee / 2. Return / b. Rights of the bailee
Art. 477 A. Bailment in general / III. Obligations of the bailee / 2. Return / c. Place of return
Art. 478 A. Bailment in general / III. Obligations of the bailee / 3. Liability of joint bailees
Art. 479 A. Bailment in general / III. Obligations of the bailee / 4. Third-party rights of title
Art. 480 A. Bailment in general / IV. Official receiver
Art. 481 B. Bailment of fungibles
Art. 482 C. Warehousing business / I. Right to issue documents of title to goods
Art. 483 C. Warehousing business / II. Warehouse keeper’s duty of safe-keeping
Art. 484 C. Warehousing business / III. Intermingling of stored goods
Art. 485 C. Warehousing business / IV. Rights of the warehouse keeper
Art. 486 C. Warehousing business / V. Return of the goods
Art. 487 D. Inns, hotels and stables / I. Liability of hoteliers / 1. Conditions and scope
Art. 488 D. Inns, hotels and stables / I. Liability of hoteliers / 2. Specific liability for valuables
Art. 489 D. Inns, hotels and stables / I. Liability of hoteliers / 3. End of liability
Art. 490 D. Inns, hotels and stables / II. Liability of stable owners
Art. 491 D. Inns, hotels and stables / III. Lien
Art. 492 A. Requirements / I. Definition
Art. 493 A. Requirements / II. Form
Art. 494 A. Requirements / III. Spouse’s consent
Art. 495 B. Substance / I. Particularities of different types of surety / 1. Simple surety
Art. 496 B. Substance / I. Particularities of different types of surety / 2. Joint and several surety
Art. 497 B. Substance / I. Particularities of different types of surety / 3. Co-surety
Art. 498 B. Substance / I. Particularities of different types of surety / 4. Collateral surety and counter-surety
Art. 499 B. Substance / II. Common provisions / 1. Relationship between the surety and the creditor / a. Scope of liability
Art. 500 B. Substance / II. Common provisions / 1. Relationship between the surety and the creditor / b. Reduction of liability by court order
Art. 501 B. Substance / II. Common provisions / 1. Relationship between the surety and the creditor / c. Resort to the surety
Art. 502 B. Substance / II. Common provisions / 1. Relationship between the surety and the creditor / d. Defences
Art. 503 B. Substance / II. Common provisions / 1. Relationship between the surety and the creditor / e. Creditor’s duty of diligence and duty to release documents and pledges
Art. 504 B. Substance / II. Common provisions / 1. Relationship between the surety and the creditor / f. Right to demand acceptance of payment
Art. 505 B. Substance / II. Common provisions / 1. Relationship between the surety and the creditor / g. Creditor’s duty to notify and to register his claim in bankruptcy and composition proceedings
Art. 506 B. Substance / II. Common provisions / 2. Relationship between surety and principal debtor / a. Right to security and release
Art. 507 B. Substance / II. Common provisions / 2. Relationship between surety and principal debtor / aa. In general
Art. 508 B. Substance / II. Common provisions / 2. Relationship between surety and principal debtor / bb. Surety’s duty to notify
Art. 509 C. Termination of the contract of surety / I. By operation of law
Art. 510 C. Termination of the contract of surety / II. Fixed-term contract of surety; revocation
Art. 511 C. Termination of the contract of surety / III. Open-ended contract of surety
Art. 512 C. Termination of the contract of surety / IV. Contracts of surety for official and civil service obligations
Art. 513 A. No actionable claim
Art. 514 B. Debentures and voluntary payment
Art. 515 C. Lotteries and prize draws
Art. 515a1D. Gambling in casinos, loans from casinos
Art. 516 A. Life annuity agreement / I. Nature
Art. 517 A. Life annuity agreement / II. Formal requirement
Art. 518 A. Life annuity agreement / III. Rights of the annuitant / 1. Exercise of entitlement
Art. 519 A. Life annuity agreement / III. Rights of the annuitant / 2. Assignment
Art. 520 A. Life annuity agreement / IV. Life annuities under the law governing insurance policies
Art. 521 B. Lifetime maintenance agreement / I. Definition
Art. 522 B. Lifetime maintenance agreement / II. Conclusion / 1. Form
Art. 523 B. Lifetime maintenance agreement / II. Conclusion / 2. Security
Art. 524 B. Lifetime maintenance agreement / III. Content
Art. 525 B. Lifetime maintenance agreement / IV. Challenge and reduction
Art. 526 B. Lifetime maintenance agreement / V. Termination / 1. Notice
Art. 527 B. Lifetime maintenance agreement / V. Termination / 2. Unilateral termination
Art. 528 B. Lifetime maintenance agreement / V. Termination / 3. Termination on the death of the settlor
Art. 529 B. Lifetime maintenance agreement / VI. Non-transferable claim, asserting claim in the event of bankruptcy and seizure
Art. 530 A. Definition
Art. 531 B. Relationship between partners / I. Contributions
Art. 532 B. Relationship between partners / II. Profit and loss / 1. Profit sharing
Art. 533 B. Relationship between partners / II. Profit and loss / 2. Participation in profits and losses
Art. 534 B. Relationship between partners / III. Partnership resolutions
Art. 535 B. Relationship between partners / IV. Management of partnership business
Art. 536 B. Relationship between partners / V. Liability between partners / 1. Prohibition of competition
Art. 537 B. Relationship between partners / V. Liability between partners / 2. Claims arising from partnership activities
Art. 538 B. Relationship between partners / V. Liability between partners / 3. Due diligence
Art. 539 B. Relationship between partners / VI. Withdrawal and restriction of management authority
Art. 540 B. Relationship between partners / VII. Managing partners and other partners / 1. In general
Art. 541 B. Relationship between partners / VII. Managing partners and other partners / 2. Right to information on the affairs of the partnership
Art. 542 B. Relationship between partners / VIII. Admission of new partners and sub-participation
Art. 543 C. Relationship between partners and third parties / I. Representation
Art. 544 C. Relationship between partners and third parties / II. Effects of representation
Art. 545 D. Dissolution / I. Grounds for dissolution / 1. In general
Art. 546 D. Dissolution / I. Grounds for dissolution / 2. Partnership of indefinite duration
Art. 547 D. Dissolution / II. Effect of dissolution on business management
Art. 548 D. Dissolution / III. Liquidation / 1. Treatment of contributions
Art. 549 D. Dissolution / III. Liquidation / 2. Division of surplus and deficit
Art. 550 D. Dissolution / III. Liquidation / 3. Liquidation method
Art. 551 D. Dissolution / IV. Liability towards third parties D. Dissolution / IV. Liability towards third parties
Art. 552 A. Commercial partnerships
Art. 553 B. Non-commercial partnerships
Art. 5541C. Entry in the commercial register / I. Place of registration
Art. 555 C. Entry in the commercial register / II. Representation
Art. 556 C. Entry in the commercial register / III. Formal requirements
Art. 557 A. Freedom of contract, reference to simple partnership
Art. 558 B. Financial reporting
Art. 559 C. Entitlement to profit, interest and fees
Art. 560 D. Losses
Art. 561 E. Prohibition of competition
Art. 562 A. In general
Art. 563 B. Representation / I. General principle
Art. 564 B. Representation / II. Scope
Art. 565 B. Representation / III. Withdrawal
Art. 566 B. Representation / IV. Registered power of attorney and commercial agency
Art. 567 B. Representation / V. Transactions and liability in tort
Art. 568 C. Position of creditors / I. Partners’ liability
Art. 569 C. Position of creditors / II. Liability of new partners
Art. 570 C. Position of creditors / III. Insolvency of the partnership
Art. 571 C. Position of creditors / IV. Insolvency of the partnership and bankruptcy of the partners
Art. 572 D. Position of personal creditors of partners
Art. 573 E. Set off
Art. 574 A. In general
Art. 575 B. Termination by personal creditors
Art. 576 C. Withdrawal of partners / I. Agreement
Art. 577 C. Withdrawal of partners / II. Exclusion by court order
Art. 578 C. Withdrawal of partners / III. Exclusion by the other partners
Art. 579 C. Withdrawal of partners / IV. In the case of two partners
Art. 580 C. Withdrawal of partners / V. Determining the share
Art. 581 C. Withdrawal of partners / VI. Registration
Art. 582 A. General principle
Art. 583 B. Liquidators
Art. 584 C. Representation of heirs
Art. 585 D. Rights and obligations of the liquidators
Art. 586 E. Provisional distribution
Art. 587 F. Division / I. Balance sheet
Art. 588 F. Division / II. Repayment of capital and distribution of surplus
Art. 589 G. Deletion from the commercial register
Art. 590 H. Archiving of ledgers and other documents
Art. 591 A. Object and prescriptive period
Art. 592 B. Special cases
Art. 593 C. Interruption
Art. 594 A. Commercial partnerships
Art. 595 B. Non-commercial partnerships
Art. 596 C. Entry in the commercial register / I. Place and contributions in kind
Art. 597 C. Entry in the commercial register / II. Formal requirements
Art. 598 A. Freedom of contract, reference to general partnership
Art. 599 B. Management of business
Art. 600 C. Position of limited partners
Art. 601 D. Share in profit and loss
Art. 602 A. In general
Art. 603 B. Representation
Art. 604 C. Liability of general partners
Art. 605 D. Liability of limited partners / I. Acting for the partnership
Art. 606 D. Liability of limited partners / II. Lack of registration
Art. 6071D. Liability of limited partners / III. ...
Art. 608 D. Liability of limited partners / IV. Scope of liability
Art. 609 D. Liability of limited partners / V. Reduction of limited partner’s specific contribution
Art. 610 D. Liability of limited partners / VI. Creditors’ right of action
Art. 611 D. Liability of limited partners / VII. Entitlement to interest and profit
Art. 612 D. Liability of limited partners / VIII. Joining limited partnerships
Art. 613 E. Position of personal creditors
Art. 614 F. Set off
Art. 615 G. Insolvency / I. In general
Art. 616 G. Insolvency / II. Insolvency of the partnership
Art. 617 G. Insolvency / III. Procedure against general partners
Art. 618 G. Insolvency / IV. Bankruptcy of limited partners
Art. 619
Art. 620 A. Definition
Art. 6211B. Minimum share capital
Art. 622 C. Shares / I. Types
Art. 623 C. Shares / II. Splitting and consolidating shares
Art. 624 C. Shares / III. Issue price
Art. 6251D. Shareholders
Art. 6261E. Articles of association / I. Content prescribed by law
Art. 6271E. Articles of association / II. Further provisions / 1. In general
Art. 628 E. Articles of association / II. Further provisions / 2. Relating specifically to contributions in kind, acquisitions in kind, special privileges
Art. 6291F. Establishment / I. Deed of incorporation / 1. Content
Art. 6301F. Establishment / I. Deed of incorporation / 2. Share subscription
Art. 6311F. Establishment / II. Supporting documents
Art. 6321F. Establishment / III. Capital contributions / 1. Minimum contribution
Art. 6331F. Establishment / III. Capital contributions / 2. Performance of contributions / a. Money contributions
Art. 6341F. Establishment / III. Capital contributions / 2. Performance of contributions / b. Contributions in kind
Art. 634a1F. Establishment / III. Capital contributions / 2. Performance of contributions / c. Subsequent contribution
Art. 6351F. Establishment / III. Capital contributions / 3. Verification of capital contributions / a. Statutory report
Art. 635a1F. Establishment / III. Capital contributions / 3. Verification of capital contributions / b. Audit confirmation
Art. 636–6391
Art. 6401G. Entry in the commercial register / I. Company
Art. 6411G. Entry in the commercial register / II. Branch offices
Art. 6421G. Entry in the commercial register / III. Contributions and acquisitions in kind, special privileges
Art. 643 H. Acquisition of legal personality / I. Timing; entry conditions not satisfied
Art. 644 H. Acquisition of legal personality / II. Shares issued before entry
Art. 645 H. Acquisition of legal personality / III. Obligations contracted prior to entry
Art. 6461
Art. 6471J. Amending the articles of association
Art. 6486491
Art. 6501K. Increase in the share capital / I. Ordinary and authorised capital increase / 1. Ordinary capital increase
Art. 6511K. Increase in the share capital / I. Ordinary and authorised capital increase / 2. Authorised capital increase / a. Basis in articles of association
Art. 651a1K. Increase in the share capital / I. Ordinary and authorised capital increase / 2. Authorised capital increase / b. Amendment of the articles of association
Art. 6521K. Increase in the share capital / I. Ordinary and authorised capital increase / 3. Common provisions / a. Share subscription
Art. 652a1K. Increase in the share capital / I. Ordinary and authorised capital increase / 3. Common provisions / b. ...
Art. 652b1K. Increase in the share capital / I. Ordinary and authorised capital increase / 3. Common provisions / c. Subscription right
Art. 652c1K. Increase in the share capital / I. Ordinary and authorised capital increase / 3. Common provisions / d. Making capital contributions
Art. 652d1K. Increase in the share capital / I. Ordinary and authorised capital increase / 3. Common provisions / e. Increase from equity capital
Art. 652e1K. Increase in the share capital / I. Ordinary and authorised capital increase / 3. Common provisions / f. Capital increase report
Art. 652f1K. Increase in the share capital / I. Ordinary and authorised capital increase / 3. Common provisions / g. Audit confirmation
Art. 652g1K. Increase in the share capital / I. Ordinary and authorised capital increase / 3. Common provisions / h. Amendment of articles of association and statements required
Art. 652h1K. Increase in the share capital / I. Ordinary and authorised capital increase / 3. Common provisions / i. Entry in the commercial register; nullity of previously issued shares
Art. 6531K. Increase in the share capital / II. Contingent capital increase / 1. General principle
Art. 653a1K. Increase in the share capital / II. Contingent capital increase / 2. Restrictions
Art. 653b1K. Increase in the share capital / II. Contingent capital increase / 3. Basis in articles of association
Art. 653c1K. Increase in the share capital / II. Contingent capital increase / 4. Protection of shareholders
Art. 653d1K. Increase in the share capital / II. Contingent capital increase / 5. Protection of beneficiaries of conversion or option rights
Art. 653e1K. Increase in the share capital / II. Contingent capital increase / 6. Execution of capital increase / a. Exercise of rights; capital contribution
Art. 653f1K. Increase in the share capital / II. Contingent capital increase / 6. Execution of capital increase / b. Audit confirmation
Art. 653g1K. Increase in the share capital / II. Contingent capital increase / 6. Execution of capital increase / c. Amendment of the articles of association
Art. 653h1K. Increase in the share capital / II. Contingent capital increase / 6. Execution of capital increase / d. Entry in the commercial register
Art. 653i1K. Increase in the share capital / II. Contingent capital increase / 7. Deletion
Art. 654 K. Increase in the share capital / III. Preference shares / 1. Requirements
Art. 6551
Art. 656 K. Increase in the share capital / III. Preference shares / 2. Status of preference shares
Art. 656a1L. Participation certificates / I. Definition; applicable provisions
Art. 656b1L. Participation certificates / II. Participation and share capital
Art. 656c1L. Participation certificates / III. Legal position of participation certificate holders / 1. In general
Art. 656d1L. Participation certificates / III. Legal position of participation certificate holders / 2. Notice and resolutions of general meetings
Art. 656e1L. Participation certificates / III. Legal position of participation certificate holders / 3. Representation on the board of directors
Art. 656f1L. Participation certificates / III. Legal position of participation certificate holders / 4. Pecuniary rights / a. In general
Art. 656g1L. Participation certificates / III. Legal position of participation certificate holders / 4. Pecuniary rights / b. Subscription rights
Art. 6571M. Dividend rights certificates
Art. 6581
Art. 6591N. Own shares / I. Restrictions on acquisition
Art. 659a1N. Own shares / II. Consequences of acquisition
Art. 659b1N. Own shares / III. Acquisition by subsidiaries
Art. 6601A. Entitlement to a share of the profits and proceeds of liquidation / I. In general
Art. 661 A. Entitlement to a share of the profits and proceeds of liquidation / II. Calculation method
Art. 6621
Art. 662a1
Art. 6631
Art. 663a and 663b1
Art. 663bbis1B. Annual report / I. Additional information on companies with listed shares / 1. Remuneration
Art. 663c1B. Annual report / I. Additional information on companies with listed shares / 2. Shareholdings
Art. 663d–663h1
Art. 664 and 6651
Art. 665a1
Art. 666 and 6671
Art. 6681
Art. 6691
Art. 6701B. Annual report / II. Valuation, revaluation
Art. 6711C. Reserves / I. Legal reserves / 1. General reserve
Art. 671a1C. Reserves / I. Legal reserves / 2. Reserve for own shares
Art. 671b1C. Reserves / I. Legal reserves / 3. Revaluation reserve
Art. 6721C. Reserves / II. Reserves pursuant to the articles of association / 1. In general
Art. 6731C. Reserves / II. Reserves pursuant to the articles of association / 2. For staff welfare purposes
Art. 6741C. Reserves / III. Ratio of the share in the profit to the reserves
Art. 675 D. Dividends, interest before commencement of operations and shares of profits paid to board members / I. Dividends
Art. 676 D. Dividends, interest before commencement of operations and shares of profits paid to board members / II. Interest before commencement of operations
Art. 6771D. Dividends, interest before commencement of operations and shares of profits paid to board members / III. Shares of profits paid to board members
Art. 6781E. Return of benefits / I. In general
Art. 6791E. Return of benefits / II. Shares of profits paid to board members on insolvency
Art. 680 F. Shareholder’s duty to contribute / I. Object
Art. 681 F. Shareholder’s duty to contribute / II. Consequences of default / 1. By law and the articles of association
Art. 682 F. Shareholder’s duty to contribute / II. Consequences of default / 2. Call for performance
Art. 683 G. Issue and transfer of shares / I. Bearer shares
Art. 6841G. Issue and transfer of shares / II. Registered shares
Art. 6851H. Restricted transferability / I. Statutory restriction
Art. 685a1H. Restricted transferability / II. Restrictions under the articles of association / 1. General principles
Art. 685b1H. Restricted transferability / II. Restrictions under the articles of association / 2. Unlisted registered shares / a. Requirements for refusal
Art. 685c1H. Restricted transferability / II. Restrictions under the articles of association / 2. Unlisted registered shares / b. Effect
Art. 685d1H. Restricted transferability / II. Restrictions under the articles of association / 3. Listed registered shares / a. Requirements for refusal
Art. 685e1H. Restricted transferability / II. Restrictions under the articles of association / 3. Listed registered shares / b. Duty of notification
Art. 685f1H. Restricted transferability / II. Restrictions under the articles of association / 3. Listed registered shares / c. Transfer of rights
Art. 685g1H. Restricted transferability / II. Restrictions under the articles of association / 3. Listed registered shares / d. Time limit for refusal
Art. 6861H. Restricted transferability / II. Restrictions under the articles of association / 4. Share register / a. Entry
Art. 686a1H. Restricted transferability / II. Restrictions under the articles of association / 4. Share register / b. Deletion
Art. 687 H. Restricted transferability / II. Restrictions under the articles of association / 5. Registered shares not fully paid in
Art. 688 H. Restricted transferability / III. Interim certificates
Art. 6891J. Personal membership rights / I. Participation in general meetings of shareholders / 1. General principle
Art. 689a1J. Personal membership rights / I. Participation in general meetings of shareholders / 2. Entitlement as against the company
Art. 689b1J. Personal membership rights / I. Participation in general meetings of shareholders / 3. Representation of the shareholder / a. In general
Art. 689c1J. Personal membership rights / I. Participation in general meetings of shareholders / 3. Representation of the shareholder / b. Governing officer as representative
Art. 689d1J. Personal membership rights / I. Participation in general meetings of shareholders / 3. Representation of the shareholder / c. Custodian as representative
Art. 689e1J. Personal membership rights / I. Participation in general meetings of shareholders / 3. Representation of the shareholder / d. Disclosure
Art. 690 J. Personal membership rights / I. Participation in general meetings of shareholders / 4. Multiple beneficiaries
Art. 691 J. Personal membership rights / II. Unauthorised participation
Art. 692 J. Personal membership rights / III. Voting rights at general meetings of shareholders / 1. General principle
Art. 693 J. Personal membership rights / III. Voting rights at general meetings of shareholders / 2. Shares with privileged voting rights
Art. 694 J. Personal membership rights / III. Voting rights at general meetings of shareholders / 3. Entitlement to exercise voting right
Art. 695 J. Personal membership rights / III. Voting rights at general meetings of shareholders / 4. Exclusion of voting right
Art. 6961J. Personal membership rights / IV. Shareholders’ rights of control / 1. Availability of the annual report
Art. 6971J. Personal membership rights / IV. Shareholders’ rights of control / 2. Information and inspection
Art. 697a1J. Personal membership rights / V. Right to instigate a special audit / 1. With approval of the general meeting
Art. 697b1J. Personal membership rights / V. Right to instigate a special audit / 2. If motion rejected by the general meeting
Art. 697c1J. Personal membership rights / V. Right to instigate a special audit / 3. Appointment
Art. 697d1J. Personal membership rights / V. Right to instigate a special audit / 4. Audit activities
Art. 697e1J. Personal membership rights / V. Right to instigate a special audit / 5. Report
Art. 697f1J. Personal membership rights / V. Right to instigate a special audit / 6. Procedure and publication
Art. 697g1J. Personal membership rights / V. Right to instigate a special audit / 7. Costs
Art. 697h1
Art. 697i1K. Shareholder’s obligation to report / I. Notice of acquisition of bearer shares
Art. 697j1K. Shareholder’s obligation to report / II. Notice of beneficial owner of shares
Art. 697k1K. Shareholder’s obligation to report / III. Notice to a financial intermediary and obligation of the financial intermediary to provide information
Art. 697l1K. Shareholder’s obligation to report / IV. Register
Art. 697m1K. Shareholder’s obligation to report / V. Failure to comply with obligations to give notice
Art. 698 I. Powers
Art. 699 II. Convocation and agenda items / 1. Right and duty
Art. 7001II. Convocation and agenda items / 2. Form
Art. 701 II. Convocation and agenda items / 3. Universal meeting
Art. 7021III. Preparatory measures; minutes
Art. 702a1IV. Participation of members of the board of directors
Art. 703 V. Resolutions and elections / 1. In general
Art. 7041V. Resolutions and elections / 2. Important resolutions
Art. 704a1V. Resolutions and elections / 3. Conversion of bearer shares into registered shares
Art. 705 VI. Dismissal of the board of directors and the auditors
Art. 706 VII. Challenging resolutions of the general meeting / 1. Right of action and grounds
Art. 706a1VII. Challenging resolutions of the general meeting / 2. Procedure
Art. 706b1VIII. Nullity
Art. 707 I. In general / 1. Eligibility
Art. 7081I. In general / 2. ...
Art. 7091I. In general / 3. Representation of shareholder classes and groups
Art. 7101I. In general / 4. Term of office
Art. 7111
Art. 7121II. Organisation / 1. Chairman and secretary
Art. 7131II. Organisation / 2. Resolutions
Art. 7141II. Organisation / 3. Void resolutions
Art. 7151II. Organisation / 4. Right to convene meetings
Art. 715a1II. Organisation / 5. Right to information and inspection
Art. 7161III. Duties / 1. In general
Art. 716a1III. Duties / 2. Non-transferable duties
Art. 716b1III. Duties / 3. Delegation of business management
Art. 7171IV. Duty of care and loyalty
Art. 7181V. Representation / 1. In general
Art. 718a1V. Representation / 2. Scope and restriction
Art. 718b1V. Representation / 3. Contracts between the company and its representative
Art. 719 V. Representation / 3. Signatures
Art. 720 V. Representation / 4. Registration
Art. 7211V. Representation / 5. Registered attorneys and commercial agents
Art. 7221VI. Directors’ and officers’ liability
Art. 723–7241
Art. 7251VII. Capital loss and overindebtedness / 1. Duty to notify
Art. 725a1VII. Capital loss and overindebtedness / 2. Commencement or stay of insolvency proceedings
Art. 726 VIII. Dismissal and suspension
Art. 727 I. Audit requirement / 1. Ordinary audit
Art. 727a I. Audit requirement / 2. Limited audit
Art. 727b II. Requirements for the auditor / 1. In an ordinary audit
Art. 727c II. Requirements for the auditor / 2. In a limited audit
Art. 728 III. Ordinary audit / 1. Independence of the auditor
Art. 728a III. Ordinary audit / 2. Duties of the auditor / a. Subject matter and extent of the audit
Art. 728b III. Ordinary audit / 2. Duties of the auditor / b. Audit report
Art. 728c III. Ordinary audit / 2. Duties of the auditor / c. Duty to notify
Art. 729 IV. Limited audit (Review) / 1. Independence of the auditor
Art. 729a IV. Limited audit (Review) / 2. Duties of the auditor / a. Subject matter and extent of the audit
Art. 729b IV. Limited audit (Review) / 2. Duties of the auditor / b. Audit report
Art. 729c IV. Limited audit (Review) / 2. Duties of the auditor / c. Duty to notify
Art. 730 V. Common provisions / 1. Appointment of the auditor
Art. 730a V. Common provisions / 2. Term of office of the auditor
Art. 730b V. Common provisions / 3. Information and confidentiality
Art. 730c V. Common provisions / 4. Documentation and safekeeping of documents
Art. 731 V. Common provisions / 5. Approval of the accounts and allocation of profits
Art. 731a V. Common provisions / 6. Special provisions
Art. 731b
Art. 732 A. Resolution to reduce the capital
Art. 732a1B. Cancellation of shares in the event of restructuring
Art. 733 B. Call on creditors
Art. 734 C. Implementation of the reduction
Art. 735 D. Reduction in the case of negative net worth
Art. 736 A. Dissolution in general / I. Grounds
Art. 7371A. Dissolution in general / II. Notification for entry in the commercial register
Art. 7381A. Dissolution in general / III. Consequences
Art. 739 B. Dissolution with liquidation / I. Consequences of liquidation; powers
Art. 740 B. Dissolution with liquidation / II. Appointment and dismissal of the liquidators / 1. Appointment
Art. 7411B. Dissolution with liquidation / II. Appointment and dismissal of the liquidators / 2. Dismissal
Art. 742 B. Dissolution with liquidation / III. Liquidation process / 1. Balance sheet, call on creditors
Art. 743 B. Dissolution with liquidation / III. Liquidation process / 2. Other duties
Art. 744 B. Dissolution with liquidation / III. Liquidation process / 3. Protection of creditors
Art. 745 B. Dissolution with liquidation / III. Liquidation process / 4. Distribution of assets
Art. 746 B. Dissolution with liquidation / IV. Deletion from the commercial register
Art. 7471B. Dissolution with liquidation / V. Retention of the share register, accounting records and register
Art. 7487501C. Dissolution without liquidation / I. ...
Art. 751 C. Dissolution without liquidation / II. Takeover by a public sector corporation
Art. 7521A. Liability / I. ...
Art. 7531A. Liability / II. Founder members’ liability
Art. 7541A. Liability / III. Liability for administration, business management and liquidation
Art. 7551A. Liability / IV. Auditors’ liability
Art. 7561B. Damage to the company / I. Claims outside insolvency
Art. 7571B. Damage to the company / II. Claims in insolvency
Art. 7581B. Damage to the company / III. Effect of the resolution of release
Art. 7591C. Joint and several liability and recourse
Art. 7601Prescription
Art. 7611
Art. 762
Art. 763
Art. 764 A. Definition
Art. 765 B. Directors / I. Designation and powers
Art. 766 B. Directors / II. Approval of resolutions of the general meeting
Art. 767 B. Directors / III. Withdrawal of authority to manage business and represent the partnership
Art. 768 C. Supervisory board / I. Appointment and powers
Art. 769 C. Supervisory board / II. Liability action
Art. 770 D. Dissolution
Art. 771 E. Resignation
Art. 772 A. Definition
Art. 773 B. Nominal capital
Art. 774 C. Capital contributions
Art. 774a D. Profit sharing certificates
Art. 775 E. Company members
Art. 776 F. Articles of association / I. Content prescribed by law
Art. 776a F. Articles of association / II. Conditional requirements as to content
Art. 777 G. Establishment / I. Certificate of incorporation
Art. 777a G. Establishment / II. Subscription for capital contributions
Art. 777b G. Establishment / III. Documents
Art. 777c G. Establishment / IV. Capital contributions
Art. 778 H. Entry in the commercial register / I. Company
Art. 778a H. Entry in the commercial register / II. Branch offices
Art. 779 J. Acquisition of legal personality / I. Time; Failure to meet requirements
Art. 779a J. Acquisition of legal personality / II. Obligations entered into before registration
Art. 780 K. Amendment of the articles of association
Art. 781 L. Increase in the nominal capital
Art. 782 M. Reduction of the nominal capital
Art. 783 N. Acquisition of own capital contributions
Art. 784 A. Capital contributions / I. Official document
Art. 785 A. Capital contributions / II. Transfer / 1. Assignment / a. Form
Art. 786 A. Capital contributions / II. Transfer / 1. Assignment / b. Consent requirements
Art. 787 A. Capital contributions / II. Transfer / 1. Assignment / c. Transfer of rights
Art. 788 A. Capital contributions / II. Transfer / 2. Special forms of acquisition
Art. 789 A. Capital contributions / II. Transfer / 3. Determining the true value
Art. 789a A. Capital contributions / II. Transfer / 4. Usufruct
Art. 789b A. Capital contributions / II. Transfer / 5. Charge
Art. 790 A. Capital contributions / III. Register of contributions
Art. 790a1A. Capital contributions / IIIbis. Notice of the beneficial owner of the capital contributions
Art. 791 A. Capital contributions / IV. Entry in the commercial register
Art. 792 A. Capital contributions / V. Common property
Art. 793 B. Payment of capital contributions
Art. 794 C. Liability the company members
Art. 795 D. Additional financial and material contributions / I. Additional financial contributions / 1. Principle and amount
Art. 795a D. Additional financial and material contributions / I. Additional financial contributions / 2. Call for additional financial contributions
Art. 795b D. Additional financial and material contributions / I. Additional financial contributions / 3. Repayment
Art. 795c D. Additional financial and material contributions / I. Additional financial contributions / 4. Reduction
Art. 795d D. Additional financial and material contributions / I. Additional financial contributions / 5. Continuation
Art. 796 D. Additional financial and material contributions / II. Further material contributions
Art. 797 D. Additional financial and material contributions / III. Retrospective introduction
Art. 798 E. Dividends, interest, shares of profits / I. Dividends
Art. 798a E. Dividends, interest, shares of profits / II. Interest
Art. 798b E. Dividends, interest, shares of profits / III. Shares of profits
Art. 799 F. Preferential capital contributions
Art. 800 G. Refund of payments
Art. 8011H. Reserves
Art. 801a J. Notification of the annual report
Art. 802 K. Right to information and to inspect documents
Art. 803 L. Duty of loyalty and prohibition of competition
Art. 804 A. Members' general meeting / I. Responsibilities
Art. 805 A. Members' general meeting / II. Convening and conduct of the meeting
Art. 806 A. Members' general meeting / III. Voting rights / 1. Determination
Art. 806a A. Members' general meeting / III. Voting rights / 2. Exclusion of the right to vote
Art. 806b A. Members' general meeting / III. Voting rights / 3. Usufruct
Art. 807 A. Members' general meeting / IV. Right of veto
Art. 808 A. Members' general meeting / V. Resolutions / 1. In general
Art. 808a A. Members' general meeting / V. Resolutions / 2. Casting vote
Art. 808b A. Members' general meeting / V. Resolutions / 3. Important resolutions
Art. 808c A. Members' general meeting / VI. Contesting resolutions of the members' general meeting
Art. 809 B. Management and representation / I. designation the managing director and organisation
Art. 810 B. Management and representation / II. Duties of the managing directors
Art. 811 B. Management and representation / III. Approval by the members' general meeting
Art. 812 B. Management and representation / IV. Duty of care and of loyalty; prohibition of competition
Art. 813 B. Management and representation / V. Equal treatment
Art. 814 B. Management and representation / VI. Representation
Art. 815 B. Management and representation / VII. Removal of managing directors; Revocation of the right to represent the company
Art. 816 B. Management and representation / VIII. Nullity of decisions
Art. 817 B. Management and representation / IX. Liability
Art. 818 C. Auditor
Art. 819 D. Defects in the organisation the company
Art. 820 E. Loss of capital and overindebtedness
Art. 821 A. Dissolution / I. Grounds
Art. 821a A. Dissolution / II. Consequences
Art. 822 B. Resignation of company members / I. Resignation
Art. 822a B. Resignation of company members / II. Follow-up resignations
Art. 823 B. Resignation of company members / III. Exclusion
Art. 824 B. Resignation of company members / IV. Interim measures
Art. 825 B. Resignation of company members / V. Financial settlement / 1. Entitlement and amount
Art. 825a B. Resignation of company members / V. Financial settlement / 2. Payment
Art. 826 C. Liquidation
Art. 827
Art. 828 A. Cooperatives under the Code of Obligations
Art. 829 B. Cooperatives under public law
Art. 830 C. Establishment / I. Requirements / 1. In general
Art. 831 C. Establishment / I. Requirements / 2. Number of members
Art. 832 C. Establishment / II. Articles of association / 1. Content prescribed by law
Art. 833 C. Establishment / II. Articles of association / 2. Further provisions
Art. 834 C. Establishment / III. Constituent assembly
Art. 8351C. Establishment / IV. Entry in the commercial register / 1. Cooperative
Art. 8361C. Establishment / IV. Entry in the commercial register / 2. Branch offices
Art. 8371C. Establishment / IV. Entry in the commercial register / 3. Register of members
Art. 838 C. Establishment / V. Acquisition of legal personality
Art. 839 A. General principle
Art. 840 B. Declaration of accession
Art. 841 C. In connection with an insurance policy
Art. 842 A. Departure / I. Freedom to leave
Art. 843 A. Departure / II. Restriction of departure
Art. 844 A. Departure / III. Notice and timing of departure
Art. 845 A. Departure / IV. Exercise in bankruptcy and attachment
Art. 846 B. Exclusion
Art. 847 C. Death of a member
Art. 848 D. Lapse of office, employment or contract
Art. 849 E. Transfer of membership / I. In general
Art. 850 E. Transfer of membership / II. By transfer of land or commercial exploitation
Art. 851 F. Departure of the legal successor
Art. 852 A. Proof of membership
Art. 853 B. Share certificates
Art. 854 C. Equality
Art. 855 D. Rights / I. Voting right
Art. 856 D. Rights / II. Control by the members / 1. Disclosure of the balance sheet
Art. 857 D. Rights / II. Control by the members / 2. Release of information
Art. 8581D. Rights / III. Rights to share the net profit / 1. ...
Art. 859 D. Rights / III. Rights to share the net profit / 2. Profit distribution principles
Art. 860 D. Rights / III. Rights to share the net profit / 3. Duty to form and accumulate a reserve fund
Art. 861 D. Rights / III. Rights to share the net profit / 4. Net profit at credit cooperatives
Art. 862 D. Rights / III. Rights to share the net profit / 5. Welfare funds
Art. 863 D. Rights / III. Rights to share the net profit / 6. Further allocations to reserves
Art. 864 D. Rights / IV. Entitlement to settlement / 1. Under the articles of association
Art. 865 D. Rights / IV. Entitlement to settlement / 2. By law
Art. 866 E. Duties / I. Duty of loyalty
Art. 867 E. Duties / II. Duty to make contributions
Art. 868 E. Duties / III. Liability / 1. Of the cooperative
Art. 869 E. Duties / III. Liability / 2. Of the members / a. Unlimited liability
Art. 870 E. Duties / III. Liability / 2. Of the members / b. Limited liability
Art. 871 E. Duties / III. Liability / 2. Of the members / c. Liability to make additional contributions
Art. 872 E. Duties / III. Liability / 2. Of the members / d. Inadmissible restrictions
Art. 873 E. Duties / III. Liability / 2. Of the members / e. Procedure in insolvency
Art. 874 E. Duties / III. Liability / 2. Of the members / f. Amendment of liability provisions
Art. 875 E. Duties / III. Liability / 2. Of the members / g. Liability of new members
Art. 876 E. Duties / III. Liability / 2. Of the members / h. Liability after departure or dissolution
Art. 877 E. Duties / III. Liability / 2. Of the members / i. Notification of accessions and departures for entry in the commercial register
Art. 878 E. Duties / III. Liability / 2. Of the members / k. Prescriptive periods for liability
Art. 879 A. General assembly of members / I. Powers
Art. 880 A. General assembly of members / II. Ballot
Art. 881 A. General assembly of members / III. Convening the general assembly / 1. Right and duty
Art. 882 A. General assembly of members / III. Convening the general assembly / 2. Form
Art. 883 A. General assembly of members / III. Convening the general assembly / 3. Agenda items
Art. 884 A. General assembly of members / III. Convening the general assembly / 4. Universal meeting
Art. 885 A. General assembly of members / IV. Voting rights
Art. 886 A. General assembly of members / V. Representation
Art. 887 A. General assembly of members / VI. Exclusion of voting rights
Art. 888 A. General assembly of members / VII. Resolutions / 1. In general
Art. 889 A. General assembly of members / VII. Resolutions / 2. Increase of members’ obligations
Art. 890 A. General assembly of members / VIII. Dismissal of the directors and the auditor
Art. 891 A. General assembly of members / IX. Challenging resolutions of the general assembly
Art. 892 A. General assembly of members / X. Assembly of delegates
Art. 893 A. General assembly of members / XI. Exceptions for insurance cooperatives
Art. 894 B. Directors / I. Eligibility / 1. Membership
Art. 8951B. Directors / I. Eligibility / 2....
Art. 896 B. Directors / II. Term of office
Art. 897 B. Directors / III. Administrative committees
Art. 8981B. Directors / IV. Business management and representation / 1. Delegation
Art. 899 B. Directors / IV. Business management and representation / 2. Scope and restriction
Art. 899a1B. Directors / IV. Business management and representation / 3. Contracts between the cooperative and its representatives
Art. 900 B. Directors / IV. Business management and representation / 4. Signatures
Art. 901 B. Directors / IV. Business management and representation / 5. Entry
Art. 902 B. Directors / V. Duties / 1. In general
Art. 903 B. Directors / V. Duties / 2. Duty to notify capital loss and overindebtedness
Art. 904 B. Directors / VI. Return of payments to members
Art. 905 B. Directors / VII. Dismissal and suspension
Art. 9061C. Auditor / I. In general
Art. 9071C. Auditor / II. Verification of the membership list
Art. 9081D. Defects in organisation
Art. 909 and 9101
Art. 911 A. Grounds for dissolution
Art. 912 B. Notification for entry in the commercial register
Art. 913 C. Liquidation, distribution of assets
Art. 9141D. ...
Art. 915 E. Takeover by a public sector corporation
Art. 9161A. Liability to the cooperative
Art. 917 B. Liability to the cooperative, members and creditors
Art. 918 C. Joint and several liability and recourse
Art. 9191D. Prescription
Art. 920 E. Liability in credit and insurance cooperatives
Art. 921 A. Requirements
Art. 922 B. Organisation / I. Assembly of delegates
Art. 923 B. Organisation / II. Board of directors
Art. 924 B. Organisation / III. Monitoring, challenge
Art. 925 B. Organisation / IV. Exclusion of new obligations
Art. 926
Art. 927 A. Purpose and establishment / I. In general
Art. 928 A. Purpose and establishment / II. Liability
Art. 929 A. Purpose and establishment / III. Federal Council ordinances / 1. In general
Art. 929a1A. Purpose and establishment / III. Federal Council ordinances / 2. Electronic commercial registers
Art. 930 A. Purpose and establishment / IV. Public register
Art. 931 A. Purpose and establishment / V. Swiss Official Gazette of Commerce
Art. 931a1B. Entries / I. Application
Art. 932 B. Entries / II. Entry into force
Art. 933 B. Entries / III. Effects
Art. 9341B. Entries / IV. Entry in the commercial register / 1. Right and duty
Art. 935 B. Entries / IV. Entry in the commercial register / 2. Branch offices
Art. 936 B. Entries / IV. Entry in the commercial register / 3. Implementing provisions
Art. 936a1B. Entries / IV. Entry in the commercial register / 4. Business Identification number
Art. 937 B. Entries / V. Changes
Art. 9381B. Entries / VI. Deletion / 1. Duty to delete
Art. 938a1B. Entries / VI. Deletion / 2. Ex officio deletion
Art. 938b1B. Entries / VI. Deletion / 3. Executive officers and powers of representation
Art. 939 B. Entries / VII. Insolvency of commercial enterprises and cooperatives
Art. 940 B. Entries / VIII. Duties of the registrar / 1. Duty of verification
Art. 941 B. Entries / VIII. Duties of the registrar / 2. Reminder, ex officio entry
Art. 941a1B. Entries / VIII. Duties of the registrar / 3. Application to the court or supervisory authority
Art. 942 B. Entries / IX. Failure to comply with provisions / 1. Liability for losses
Art. 943 B. Entries / IX. Failure to comply with provisions / 2. Administrative fines
Art. 928b1C. Central databases
Art. 928c1D. OASI number and personal number
Art. 944 A. General principles of business name composition / I. General provisions
Art. 945 A. General principles of business name composition / II. Names of sole proprietorships / 1. Essential content
Art. 946 A. General principles of business name composition / II. Names of sole proprietorships / 2. Exclusivity of the registered business name
Art. 947 and 9481
Art. 9491
Art. 9501A. General principles of business name composition / III. Company names / 1. Composition of the business name
Art. 9511A. General principles of business name composition / III. Company names / 2. Exclusivity of the registered business name
Art. 952 A. General principles of business name composition / IV. Branch offices
Art. 9531A. General principles of business name composition / V. ...
Art. 954 A. General principles of business name composition / VI. Change of name
Art. 954a1B. Obligation to use business and other names
Art. 955 C. Monitoring
Art. 955a1D. Reservation of other provisions of federal law
Art. 956 E. Protection of business names
Art. 957 A. Duty to keep accounts and file financial reports
Art. 957a B. Accounting
Art. 958 C. Financial reporting / I. Aim and constituent elements
Art. 958a C. Financial reporting / II. Principles of financial reporting / 1. Going-concern assumption
Art. 958b C. Financial reporting / II. Principles of financial reporting / 2. Chronological and material distinction
Art. 958c C. Financial reporting / III. Recognised financial reporting principles
Art. 958d C. Financial reporting / IV. Presentation, currency and language
Art. 958e D. Publication and inspection
Art. 958f E. Keeping and retaining accounting records
Art. 959 A. Balance sheet / I. Purpose of the balance sheet, duty to prepare a balance sheet and balance sheet eligibility
Art. 959a A. Balance sheet / II. Minimum structure
Art. 959b B. Profit and loss account; minimum structure
Art. 959c C. Notes to the accounts
Art. 960 D. Valuation / I. Principles
Art. 960a D. Valuation / II. Assets / 1. In general
Art. 960b D. Valuation / II. Assets / 2. Assets with observable market prices
Art. 960c D. Valuation / II. Assets / 3. Inventories and non-invoiced services
Art. 960d D. Valuation / II. Assets / 4. Capital assets
Art. 960e D. Valuation / III. Liabilities
Art. 961 A. Additional requirements for the annual report
Art. 961a B. Additional information in the notes to the annual accounts
Art. 961b C. Cash flow statement
Art. 961c D. Management report
Art. 961d E. Simplification due to consolidated accounts
Art. 962 A. General
Art. 962a B. Recognised financial reporting standards
Art. 963 A. Duty to prepare
Art. 963a B. Exemption from the duty to prepare accounts
Art. 963b C. Recognised financial reporting standards
Art. 9641
Art. 965 A. Definition of negotiable security
Art. 966 B. Obligation under the security
Art. 967 C. Transfer of the security / I. General form
Art. 968 C. Transfer of the security / II. Endorsement / 1. Form
Art. 969 C. Transfer of the security / II. Endorsement / 2. Effect
Art. 970 D. Conversion
Art. 971 E. Cancellation / I. Party requesting cancellation
Art. 972 E. Cancellation / II. Procedure, effect
Art. 973 F. Special provisions
Art. 973a1F. Special provisions / I. Collective custody of negotiable securities
Art. 973b1F. Special provisions / II. Global certificate
Art. 973c1F. Special provisions / III. Uncertificated securities
Art. 974 A. Definition
Art. 975 B. Evidence of creditor’s right / I. As a general rule
Art. 976 B. Evidence of creditor’s right / II. With qualified bearer securities
Art. 977 C. Cancellation
Art. 978 A. Definition
Art. 979 B. Obligor’s defences / I. In general
Art. 980 B. Obligor’s defences / II. In the case of bearer coupons
Art. 981 C. Cancellation / I. In general / 1. Application
Art. 982 C. Cancellation / I. In general / 2. Attachment order
Art. 983 C. Cancellation / I. In general / 3. Public call for presentation, time limit
Art. 984 C. Cancellation / I. In general / 4. Form of public notice
Art. 985 C. Cancellation / I. In general / 5. Effect / a. Where the security is presented
Art. 986 C. Cancellation / I. In general / 5. Effect / b. Where the security is not presented
Art. 987 C. Cancellation / II. Of coupons in particular
Art. 988 C. Cancellation / III. In the case of banknotes and the like
Art. 9891D. Mortgage certificates
Art. 990
Art. 991 1. Requirements
Art. 992 2. Required content lacking
Art. 993 3. Types
Art. 994 4. Payment of domiciled bills
Art. 995 5. Promise of interest
Art. 996 6. Discrepancy in specification of bill amount
Art. 997 7. Signatures of persons lacking capacity
Art. 998 8. Unauthorised signature
Art. 999 9. Liability of the drawer
Art. 1000 10. Blank bill
Art. 1001 1. Transferability
Art. 1002 2. Requirements
Art. 1003 3. Form
Art. 1004 4. Effects / a. Transfer function
Art. 1005 4. Effects / b. Guarantee function
Art. 1006 4. Effects / c. Proof of bearer’s entitlement
Art. 1007 5. Defences
Art. 1008 6. Procuration endorsement
Art. 1009 7. Pledging endorsement
Art. 1010 8. Subsequent endorsement
Art. 1011 1. Right to present bill
Art. 1012 2. Presentation compulsory or prohibited
Art. 1013 3. Duty to present after-sight bills
Art. 1014 4. Repeat presentation
Art. 1015 5. Form of acceptance
Art. 1016 6. Restrictions on acceptance
Art. 1017 7. Domiciliate and bill domicile
Art. 1018 8. Effect of acceptance / a. In general
Art. 1019 8. Effect of acceptance / b. In the case of deletion
Art. 1020 1. Bill guarantor
Art. 1021 2. Form
Art. 1022 3. Effects
Art. 1023 1. In general
Art. 1024 2. In the case of sight bills
Art. 1025 3. In the case of after-sight bills
Art. 1026 4. Computation of time limits
Art. 1027 5. Computation by the old method
Art. 1028 1. Presentation for payment
Art. 1029 2. Right to receipt, part payment
Art. 1030 3. Payment before and at maturity
Art. 1031 4. Payment in foreign currency
Art. 1032 5. Deposit
Art. 103311. Recourse of the holder
Art. 1034 2. Protest / a. Time limits and requirements
Art. 1035 2. Protest / b. Responsibility
Art. 1036 2. Protest / c. Content
Art. 1037 2. Protest / d. Form
Art. 1038 2. Protest / e. For partial acceptance
Art. 1039 2. Protest / f. Against several persons
Art. 1040 2. Protest / g. Copy of the protest document
Art. 1041 2. Protest / h. Defective protest
Art. 1042 3. Notification
Art. 1043 4. Waiver of protest
Art. 1044 5. Joint and several liability of the parties
Art. 1045 6. Nature of recourse / a. By the holder
Art. 1046 6. Nature of recourse / b. By the party honouring the bill
Art. 1047 6. Nature of recourse / c. Right to take possession of bill, protest and receipt
Art. 1048 6. Nature of recourse / d. In respect of partial acceptance
Art. 1049 6. Nature of recourse / e. Re-exchange bill
Art. 1050 7. Invalidation / a. In general
Art. 1051 7. Invalidation / b. Force majeure
Art. 1052 7. Invalidation / c. Unjust enrichment
Art. 1053
Art. 1054 1. General provisions
Art. 1055 2. Acceptance for honour / a. Requirements, position of the holder
Art. 1056 2. Acceptance for honour / b. Form
Art. 1057 2. Acceptance for honour / c. Liability of the acceptor for honour, effect on right of recourse
Art. 1058 3. Payment for honour / a. Requirements
Art. 1059 3. Payment for honour / b. Obligation of the holder
Art. 1060 3. Payment for honour / c. Consequence of refusal
Art. 1061 3. Payment for honour / d. Right to take possession of bill, protest and receipt
Art. 1062 3. Payment for honour / e. Devolution of the holder’s rights; multiple payments for honour
Art. 1063 1. Duplicates / a. Right to make duplicates
Art. 1064 1. Duplicates / b. Relationship between duplicates
Art. 1065 1. Duplicates / c. Acceptance comment
Art. 1066 2. Copies / a. Form and effect
Art. 1067 2. Copies / b. Surrender of the original bill
Art. 1068
Art. 1069 1. Prescriptive periods
Art. 1070 2. Interruption / a. Grounds
Art. 1071 2. Interruption / b. Effects
Art. 1072 1. Provisional measures
Art. 1073 2. Known holder
Art. 1074 3. Unknown holder / a. Duties of the applicant
Art. 1075 3. Unknown holder / b. Public call for presentation
Art. 1076 3. Unknown holder / c. Time limits
Art. 1077 3. Unknown holder / d. Publication
Art. 1078 4. Effect / a. If the bill is presented
Art. 1079 4. Effect / b. If the bill is not presented
Art. 1080 5. Court orders
Art. 1081 1. Setting time limits / a. Holidays
Art. 1082 1. Setting time limits / b. Computing time limits
Art. 1083 1. Setting time limits / c. Exclusion of days of respite
Art. 1084 2. Place for actions in connection with bills of exchange
Art. 1085 3. Signature by hand; blind person’s signature
Art. 1086 1. Capacity to incur liability as a party to a bill
Art. 1087 2. Form and time limits of declaration on bills of exchange / a. In general
Art. 1088 2. Form and time limits of declaration on bills of exchange / b. Actions to exercise and safeguard rights under bills of exchange
Art. 1089 2. Form and time limits of declaration on bills of exchange / c. Exercise of right of recourse
Art. 1090 3. Effect of declarations on bills of exchange / a. In general
Art. 1091 3. Effect of declarations on bills of exchange / b. Partial acceptance and part payment
Art. 1092 3. Effect of declarations on bills of exchange / c. Payment
Art. 1093 3. Effect of declarations on bills of exchange / d. Claims for unjust enrichment
Art. 1094 3. Effect of declarations on bills of exchange / e. Devolution of cover
Art. 1095 3. Effect of declarations on bills of exchange / f. Annulment
Art. 1096 1. Requirements
Art. 1097 2. Required content lacking
Art. 1098 3. Reference to bill of exchange
Art. 1099 4. Liability of the maker; presentation for sight
Art. 1100 1. Requirements
Art. 1101 2. Required content lacking
Art. 1102 3. Capacity to act as drawee
Art. 1103 4. Cover requirement
Art. 1104 5. Exclusion of acceptance
Art. 1105 6. Designation of payee
Art. 1106 7. Interest comment
Art. 1107 8. Paying agents, domiciled cheques
Art. 1108 1. Transferability
Art. 1109 2. Requirements
Art. 1110 3. Proof of bearer’s entitlement
Art. 1111 4. Bearer cheque
Art. 1112 5. Lost cheques
Art. 1113 6. Rights stemming from subsequent endorsement
Art. 1114
Art. 1115 1. Maturity
Art. 1116 2. Presentation for payment
Art. 1117 3. Computation by the old method
Art. 1118 4. Delivery to clearing house
Art. 1119 5. Revocation / a. In general
Art. 1120 5. Revocation / b. Death, incapacity, bankruptcy
Art. 1121 6. Verification of endorsements
Art. 1122 7. Payment in foreign currency
Art. 1123 1. Crossed cheques / a. Definition
Art. 1124 1. Crossed cheques / b. Effects
Art. 1125 2. Account-payee-only cheques / a. In general
Art. 1126 2. Account-payee-only cheques / b. Bearer’s rights in the event of insolvency, suspension of payments, compulsory execution
Art. 1127 2. Account-payee-only cheques / c. Bearer’s rights in the event of refusal of account credit or settlement
Art. 1128 1. Bearer’s rights of recourse
Art. 1129 2. Protest, time limits
Art. 1130 3. Object of recourse
Art. 1131 4. Exceptions in the case of force majeure
Art. 1132
Art. 1133
Art. 1134
Art. 1135 1. Definition of ‘banker’
Art. 1136 2. Setting time limits / a. Holidays
Art. 1137 2. Setting time limits / b. Computing time limits
Art. 1138 1. Capacity to act as drawee of a cheque
Art. 1139 2. Form and time limits for declarations on cheques

2. Form and time limits for declarations on cheques

1 The form of a declaration on a cheque is determined according to the law of the country in whose territory such declaration was signed. However, compliance with the formal requirements laid down by the law of the place of payment is sufficient.

2 Where a declaration on a cheque that is invalid pursuant to the previous paragraph would be valid under the law of the country in whose territory a subsequent declaration is signed, the validity of the later cheque declaration is not affected by any formal defects of the earlier declaration.

3 Similarly, a declaration on a cheque made by one Swiss national abroad is valid as against another Swiss national in Switzerland providing it satisfies the formal requirements laid down by Swiss law.

Art. 1040 3. Effect of cheque declarations / a. Law of the place of issue
Art. 1141 3. Effect of cheque declarations / b. Law of the place of payment
Art. 1142 3. Effect of cheque declarations / c. Law of domicile
Art. 1143
Art. 1144
Art. 1145 A. In general / I. Requirements
Art. 1146 A. In general / II. Defences of the obligor
Art. 1147 B. Bill-like securities / I. Payment instructions to order / 1. In general
Art. 1148 B. Bill-like securities / I. Payment instructions to order / 2. No duty to accept
Art. 1149 B. Bill-like securities / I. Payment instructions to order / 3. Consequences of acceptance
Art. 1150 B. Bill-like securities / I. Payment instructions to order / 4. No enforcement of bills of exchange
Art. 1151 B. Bill-like securities / II. Promise to pay to order
Art. 1152 C. Other endorsable securities
Art. 1153 A. Requirements
Art. 1154 B. The warrant
Art. 1155 C. Significance of the formal requirements
Art. 11561
Art. 1157 A. Requirements
Art. 1158 B. Bond representative / I. Appointment
Art. 1159 B. Bond representative / II. Powers / 1. In general
Art. 1160 B. Bond representative / II. Powers / 2. Monitoring of the borrower
Art. 1161 B. Bond representative / II. Powers / 3. In the case of bonds secured by a charge
Art. 1162 B. Bond representative / III. Lapse of authority
Art. 1163 B. Bond representative / IV. Costs
Art. 1164 C. Creditors’ meeting / I. In general
Art. 1165 C. Creditors’ meeting / II. Convocation / 1. In general
Art. 1166 C. Creditors’ meeting / II. Convocation / 2. Moratorium
Art. 1167 C. Creditors’ meeting / III. Holding the meeting / 1. Voting right
Art. 1168 C. Creditors’ meeting / III. Holding the meeting / 2. Representation of individual bond creditors
Art. 1169 C. Creditors’ meeting / IV. Procedure
Art. 1170 D. Resolutions of the community of creditors / I. Encroachment on creditors’ rights / 1. Admissibility and required majority / a. In the case of only one community of creditors
Art. 1171 D. Resolutions of the community of creditors / I. Encroachment on creditors’ rights / 1. Admissibility and required majority / b. In the case of several communities of creditors
Art. 1172 D. Resolutions of the community of creditors / I. Encroachment on creditors’ rights / 1. Admissibility and required majority / c. Determining the majority
Art. 1173 D. Resolutions of the community of creditors / I. Encroachment on creditors’ rights / 2. Restrictions / a. In general
Art. 1174 D. Resolutions of the community of creditors / I. Encroachment on creditors’ rights / 2. Restrictions / b. Equal treatment
Art. 11751D. Resolutions of the community of creditors / I. Encroachment on creditors’ rights / 2. Restrictions / c. Statement and balance sheet
Art. 1176 D. Resolutions of the community of creditors / I. Encroachment on creditors’ rights / 3. Official approval / a. In general
Art. 1177 D. Resolutions of the community of creditors / I. Encroachment on creditors’ rights / 3. Official approval / b. Requirements
Art. 1178 D. Resolutions of the community of creditors / I. Encroachment on creditors’ rights / 3. Official approval / c. Appeal
Art. 1179 D. Resolutions of the community of creditors / I. Encroachment on creditors’ rights / 3. Official approval / d. Revocation
Art. 1180 D. Resolutions of the community of creditors / II. Other resolutions / 1. Authority of the bond representative
Art. 1181 D. Resolutions of the community of creditors / II. Other resolutions / 2. On other matters
Art. 1182 D. Resolutions of the community of creditors / II. Other resolutions / 3. Challenge
Art. 1183 E. Special cases / I. Insolvency of the borrower
Art. 1184 E. Special cases / II. Composition agreement
Art. 1185 E. Special cases / III. Bonds issued by railway or inland waterways transport companies
Art. 1186 F. Mandatory law F. Mandatory law

F. Mandatory law

1 The rights conferred by law on the community of creditors and the bond representative may be neither excluded nor restricted by the bond issue conditions or other special agreements between the creditors and the borrower.

2 This does not apply to provisions made in the bond issue conditions whereby more restrictive requirements are placed on the adoption of resolutions by the creditors’ meeting.


1 Amended by the Federal Act of 18 Dec. 1936, in force since 1 July 1937 (AS 53 185; BBl 1928 I 205, 1932 I 217). See the Final and Transitional Provisions to Title XXIV–XXXIII, at the end of this Code.2 Amended by No I of the FA of 1. April 1949, in force since 1 Jan. 1950 (AS 1949 I 791 801; BBl 1947 III 869). See also the Final Provisions of the second Sec. of Title XXXIV, at the end of this Code.

  Transitional Provisions to the Federal Act of 30 March 1911

I. The Final Title of the Civil Code1 is amended as follows:

...2

II. This Act enters into force on 1 January 1912.

The Federal Council is charged with making arrangements to publicise this Code on the basis of the provisions of the Federal Act of 17 June 18743 on Referendums on Federal Acts and Federal Council Decrees.


1 SR 210. The amendment below is inserted in the said enactment.
2 The amendments may be consulted under AS 27 317.
3 [BS 1 173; AS 1962 789 Art. 11 para. 3, 1978 712 Art. 89 No b]

  Final Provisions to the Amendment of 23 March 19621 

Art. 1 A. Preferential payments on bankruptcy

A. Preferential payments on bankruptcy

...1


1 The amendments may be consulted under AS 1962 1047.

Art. 2 B. Unfair competition

B. Unfair competition

...1


1 The amendments may be consulted under AS 1962 1047.

Art. 3 C. Transitional law

C. Transitional law

1 Articles 226f, 226g, 226h, 226i and 226k1 also apply to hire purchase agreements entered into prior to the commencement of this Act.

2 Only Article 226k applies to advance payment agreements entered into prior to the commencement of this Act. These agreements must however be adapted to the provisions of the Article 227b within one year, failing which they lapse and the purchaser must be paid his entire credit balance with all the interest and benefits credited to him.


1 These Art. have now been repealed.

Art. 4 D. Entry into force D. Entry into force

D. Entry into force

The Federal Council determines the date on which this Act enters into force.


1 Inserted by No II of the FA of 23. March 1962, in force since 1 Jan. 1963 (AS 1962 1047 1056; BBl 1960 I 523).

  Transitional Provisions to the Amendment of 16 December 20051 

Art. 1 A. General rule

A. General rule

1 The final title of the Civil Code applies to this Code unless the following provisions provide otherwise.

2 The provisions of the new Code apply to existing companies from its commencement.

Art. 2 B. Deadline for amendments

B. Deadline for amendments

1 Limited liability companies entered in the commercial register on the commencement of this Code but which do not fulfil the new requirements must amend their articles of association and regulations to the new provisions within two years.

2 Provisions of the articles of association and regulations that are inconsistent with the new law remain in force until their amendment but for two years at the most.

3 For limited liability companies that are entered in the commercial register when this Code comes into force, Articles 808a and 809 paragraph 4 second sentence only apply after expiry of the period allowed to amend the articles of association.

4 Companies limited by shares and cooperatives that are entered in the commercial register when this Code comes into force whose name does not comply with the new statutory requirements must adapt their name to the new provisions within two years. On expiry of this period, the commercial registry amends the name ex officio.

Art. 3 C. Payment of contributions

C. Payment of contributions

1 Where in limited liability companies that are entered in the commercial register when this Act comes into force, allocations have not been made corresponding to the issue price of all capital contributions, these allocations must be made within two years.

2 Until the full payment of the allocation to the level of the capital contributions, the company members are liable in accordance with Article 802 of the Code of Obligations in its version of 18 December 19361.


1 AS 53 185

Art. 4 D. Participation certificates and dividend rights certificates

D. Participation certificates and dividend rights certificates

1 Shares in limited liability companies that indicate a nominal value and which are recorded under liabilities on the balance sheet, but will confer no voting rights (participation certificates), are deemed after two years to be capital contributions with the same property rights if they are not cancelled during this period by means of a reduction in capital. If the shares are cancelled, the former participants must be paid compensation corresponding to the true value of the certificates.

2 The required resolutions of the members' general meeting may be passed with an absolute majority of the votes represented, even if the articles of association provide otherwise.

3 Shares in limited liability companies that are not recorded under liabilities on the balance sheet are governed by the provisions on dividend rights certificates once this Act comes into force, even if they are designated participation certificates. They may not indicate a nominal value and must be designated dividend rights certificates. The designation of the shares and the articles of association must be amended within two years.

Art. 5 E. Own capital contributions

E. Own capital contributions

Where limited liability companies acquired their own capital contributions before this Act comes into force, they must, provided they exceed 10 per cent of the nominal capital, sell the same or cancel the same by means of a reduction in capital, within two years.

Art. 6 F. duty to pay in further capital

F. duty to pay in further capital

1 Obligations under the articles of association to pay additional capital contributions that were established before this Act comes into force and that exceed twice the nominal value of the capital contributions, remain legally valid and may only be reduced by following the procedure under Article 795c.

2 Otherwise, the new provisions apply after this Act comes into force, in particular in relation to the call for additional capital contributions.

Art. 7 G. Auditor

G. Auditor

The provisions of this Act on the auditor apply from the first financial year that begins when this Act comes into force or thereafter.

Art. 8 H. Voting rights

H. Voting rights

1 Limited liability companies that have conferred voting rights before this Act comes into force that are not dependent on the nominal value of the capital contributions are not required to amend the corresponding provisions to the requirements von Article 806.

2 On the issue of new capital contributions, Article 806 paragraph 2 second sentence must be observed in every case.

Art. 9 J. Amendment of majority requirements in the articles of association

J. Amendment of majority requirements in the articles of association

If a limited liability company, simply by reproducing the provisions of the old law, has adopted provisions in the articles of association that require qualified majorities to pass resolutions at the members' general meeting, the members' general meeting may within two years by an absolute majority of the votes represented resolve to amend these provisions in accordance with the new law.

Art. 10 K. Cancellation of shares and capital contributions in the event of restructuring

K. Cancellation of shares and capital contributions in the event of restructuring

If, before this Act comes into force, the share capital or the nominal capital is reduced to zero for the purposes of restructuring and thereafter increased again, the membership rights of the former shareholders or company members cease to exist when this Act comes into force.

Art. 11 L. Exclusivity of registered business names L. Exclusivity of registered business names

L. Exclusivity of registered business names

The exclusivity of business names that were entered in the commercial register before this Act comes into force is assessed in accordance with Article 951 of the Code of Obligations in its version of 18 December 19361.


1 AS 53 185


1 Inserted by No III of the FA of 16. Dec. 2005 (Law on Limited Liability Companies and Amendments to the Law on Companies limited by Shares, Cooperatives, the Commercial Register and Business Names), in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).

  Transitional Provision to the Amendment of 17 June 20111 

The provision in this amendment applies from the first financial year beginning on or after the date on which this amendment comes into force.


1AS 2011 5863; BBl 2008 1589

  Transitional Provision to the Amendment of 23 December 20111 

Art. 1 A. General rule

A. General rule

1 The provisions of the Final Title of the Civil Code1 apply to this Code unless the following provisions provide otherwise.

2 The provisions of the Amendment of 23 December 2011 apply to existing undertakings from the date on which it comes into force.


1 SR 210

Art. 2 B. Commercial accounting and financial reporting B. Commercial accounting and financial reporting

B. Commercial accounting and financial reporting

1 The regulations in Title Thirty Two first apply in the financial year that begins two years after this Amendment comes into force.

2 The basis for the application of the provisions on financial reporting by larger undertakings is formed by the balance sheet total, sales revenue and number of full-time positions on annual average in the two years before this Amendment comes into force

3 The provisions on consolidated accounts first apply in the financial year beginning three years after this Amendment comes into force. The two previous financial years form the basis for the exemption from the duty to prepare consolidated accounts.

4 When applying the regulations on financial reporting for the first time, it is not required to specify the figures from previous years. When applying the regulations for the second time, only the figures from the previous year need be specified. If figures from previous financial years are specified, consistency of presentation and structure are not required. Reference must be made to this in the notes to the accounts.


1AS 2012 6679; BBl 2008 1589

  Transitional Provisions to the Amendment of 12 December 20141 

Art. 1 A. General rule

A. General rule

1 Articles 1–4 of the Final Title of the Civil Code1 apply to this Code unless the following provisions provide otherwise.

2 The provisions of the Amendment of 12 December 2014 apply to existing companies on coming into force.


1 SR 210

Art. 2 B. Adapting articles of association and regulations

B. Adapting articles of association and regulations

1 Companies entered in the commercial register when the Amendment of 12 December 2014 comes into force that do not comply with the new regulations must adapt their articles of association and regulations to the new provisions within two years.

2 Provisions of articles of association and regulations that are incompatible with the new law remain in force until they are adapted or for a maximum of two years.

Art. 3 C. Obligations to give notice C. Obligations to give notice

C. Obligations to give notice

1 Persons holding bearer shares when the Amendment of 12 December 2014 comes into force must comply with the obligations to give notice under Articles 697i and 697j that apply on acquiring shares

2 The deadline for the lapse of property rights (Art. 697m para. 3) in this case is six months after the Amendment of 12 December 2014 comes into force.


1AS 2015 1389; BBl 2014 605

  Transitional Provisions to the Amendment of 25 September 20151 

Art. 1 A. General rule

A. General rule

1 Articles 1–4 of the Final Title of the Civil Code1 apply to this Code unless the following provisions provide otherwise.

2 The provisions of the Amendment of 25. September 2015 apply to existing legal entities on coming into force.


1 SR 210

Art. 2 B. Amendment of registered business names

B. Amendment of registered business names

General and limited partnerships and partnerships limited by shares that are entered in the commercial register when the Amendment of 25 September 2015 comes into force and whose business name does not comply with the requirements of the Amendment of 25 September 2015 may continue to use their business name without change, provided Articles 947 and 948 of the previous law does not require a change.

Art. 3 C. Exclusivity of the registered business name C. Exclusivity of the registered business name

C. Exclusivity of the registered business name

If the business name of a general or limited partnership or partnership limited by shares was entered in the commercial register before the Amendment of 25 September 2015 comes into force, its exclusivity is assessed in accordance with Article 946 of the current law and Article 951 of the previous law.


1AS 2016 1507; BBl 2014 9305

  Transitional provisions to the Amendment of 21 June 20191 

Art. 1 A. General provisions

A. General provisions

1 Articles 1–4 of the Final Title of the Civil Code1 apply to this Code unless the following provisions provide otherwise.

2 The provisions of the Amendment of 21 June 2019 apply on its commencement to existing companies.


1 SR 210

Art. 2 B. Reporting exceptions to the commercial register office

B. Reporting exceptions to the commercial register office

Companies limited by shares and partnerships limited by shares with bearer shares that have equity securities listed on a stock exchange or whose bearer shares are organised as intermediated securities must request registration in accordance with Article 622 paragraph 2bis by the commercial register office within 18 months of Article 622 paragraph 1bis coming into force.

Art. 3 C. Companies without listed equity securities with bearer shares not organised as intermediated securities / 1. Scope of application

C. Companies without listed equity securities with bearer shares not organised as intermediated securities

1. Scope of application

Articles 4–8 apply to companies that have no equity securities listed on a stock exchange and whose bearer shares are not organised as intermediated securities, and to companies that have not requested registration in accordance with Article 622 paragraph 2bis.

Art. 4 C. Companies without listed equity securities with bearer shares not organised as intermediated securities / 2. Conversion of bearer shares into registered shares

2. Conversion of bearer shares into registered shares

1 If, 18 months after Article 622 paragraph 1bis comes into force, a company limited by shares or partnership limited by shares still has bearer shares that are not registered in accordance with Article 622 paragraph 2bis, these shares shall by law be converted into registered shares. The conversion takes effect in relation to any person, irrespective of any provisions of the articles of association or commercial register entries that provide otherwise, and irrespective of whether share certificates have been issued or not.

2 The Commercial Register Office shall record the amendments resulting from paragraph 1 ex officio. It shall also enter a note to the effect that the documents contain information that is inconsistent with the entry.

3 The converted shares retain their nominal value, are paid up to the same extent and carry the same voting and property rights. Their transferability is not restricted.

Art. 5 C. Companies without listed equity securities with bearer shares not organised as intermediated securities / 3. Amendment to the articles of association and entry in the commercial register

3. Amendment to the articles of association and entry in the commercial register

1 Companies limited by shares and partnerships limited by shares, whose shares have been converted must amend their articles of association when the next opportunity arises to do so.

2 The commercial register office shall reject any application to register any other amendment to the articles of association in the commercial register for as long as this amendment has not been made.

3 A company that has listed equity securities or that has organised its converted shares as intermediated securities need not amend its articles of association provided:

a.
the general meeting decides to convert the converted shares into bearer shares without changing their number, the nominal value or the share class; and
b.
the company requests registration in accordance with Article 622 paragraph 2bis.

4 If the company has amended the articles of association in accordance with paragraph 1 to take account of the conversion or if an amendment is not required in accordance with paragraph 3, the commercial register office shall delete the note in accordance with Article 4 paragraph 2.

Art. 6 C. Companies without listed equity securities with bearer shares not organised as intermediated securities / 4. Updating of the share register and suspension of rights

4. Updating of the share register and suspension of rights

1 Following the conversion of bearer shares into registered shares, the company shall enter details of the shareholders that have fulfilled the obligation to give notice in Article 697i of the previous law in the share register.

2 The membership rights of shareholders who have not complied with the obligation to give notice are suspended and their property rights lapse. The board of directors shall ensure that no shareholders exercise their rights while in breach of this provision.

3 An entry shall be made in the share register to the effect that these shareholders have failed to comply with their obligation to give notice and that the rights conferred by the shares may not be exercised.

Art. 7 C. Companies without listed equity securities with bearer shares not organised as intermediated securities / 5. Retrospective notice

5. Retrospective notice

1 Shareholders who have failed to comply with their obligation to give notice in accordance with Article 697i of the previous law and whose bearer shares have been converted into registered shares in accordance with Article 4 may with the prior consent of the company apply to the court within five years of Article 622 paragraph 1bis coming into force to be entered in the share register. The court shall grant the application if the shareholder proves his or her shareholder status.

2 The court decides under the summary procedure. The shareholder bears the court costs.

3 If the court grants the application, the company makes the entry. The shareholders may claim the property rights that arise from this date.

Art. 8 C. Companies without listed equity securities with bearer shares not organised as intermediated securities / 6. Permanent loss of shareholder status C. Companies without listed equity securities with bearer shares not organised as intermediated securities / 6. Permanent loss of shareholder status

6. Permanent loss of shareholder status

1 Shares belonging to shareholders who have not requested the court to approve their entry in the company’s share register in accordance with Article 7 within five years of Article 622 paragraph 1bis coming into force become null and void by law. The shareholders lose the rights conferred by the shares. The shares that are null and void are replaced by the company’s own shares.

2 Shareholders whose shares have become null and void through no fault of their own and who can prove that they were shareholders on the date that the shares became null and void, may within ten years of this date claim compensation from the company. The compensation corresponds to the true value of the shares at the time of their conversion in accordance with Article 4. If the true value of the shares on pursuing the claim is lower than that at the time of their conversion, the company need only pay the lower value. Compensation is excluded if the company does not have the required freely disposable shareholders’ equity.


1AS 2019 3161; BBl 2019 279

  Final Provisions on Title Eight and Title Eightbis1 

Art. 1

The Federal Decree of 30 June 19721 on Measures against Abuses in Tenancy Law is repealed.


1 [AS 1972 1502, 1977 1269, 1982 1234, 1987 1189]

Art. 2–4

...1


1 The amendments may be consulted under AS 1990 802.

Art. 5

1 The provisions governing protection against termination in the renting and leasing of residential and commercial accommodation apply to all residential and commercial leases that are terminated following the commencement of this Act.

2 However, if notice is given of the termination of a residential or commercial lease prior to the commencement of this Act, but with effect from a date thereafter, the time limits for challenging the termination and the request for an extension (Art. 273) begin when this Act comes into force.

Art. 6

1 This Act is subject to an optional referendum.

2 The Federal Council determines the commencement date.


1 Inserted by No II of the FA of 15 Dec. 1989, in force since 1 July 1990 (AS 1990 802; BBl 1985 I 1389).

  Final and Transitional Provisions on Title X1 

Art. 1 Amendment of the CO

Amendment of the CO

...1


1 The amendments may be consulted under AS 1971 1465.

Art. 2 Amendment of the CC

Amendment of the CC

...1


1 The amendments may be consulted under AS 1971 1465.

Art. 3 Amendment of the Insurance Contracts Act

Amendment of the Insurance Contracts Act

...1


1 The amendments may be consulted under AS 1971 1465.

Art. 4 Amendment of the Agriculture Act

Amendment of the Agriculture Act

...1


1 The amendments may be consulted under AS 1971 1465.

Art. 5 Amendment of the Employment Act

Amendment of the Employment Act

...1


1 The amendments may be consulted under AS 1971 1465.

Art. 6 Repeal of federal law provisions

Repeal of federal law provisions

The following provisions are repealed on the commencement of this Act:

1.
Article 159 and 463 of the Code of Obligations,
2.
Article 130 of the Federal Act of 13 June 19111 on Health and Accident Insurance,
3.
Article 20 to 26, 28, 29 and 69 paragraphs 2 and 5 of the Federal Act of 18 June 19142 on Factory Employment,
4.
Article 4, 8 paragraphs 1, 2 and 5, 9 and 19 of the Federal Act of 12 December 19403 on Homeworking,
5.
the Federal Act of 13 June 19414 on Employment Terms for Commercial Travellers,
6.
the Federal Act of 1 April 19495 on Restrictions on the Termination of Employment Contracts while on Military Service,
7.
Articles 96 and 97 of the Agriculture Act of 3 October 19516,
8.
Article 32 of the Federal Act of 25 September 19527 on the System of Compensation for Loss of Earnings for Persons on Military Service or Civil Protection Duty,
9.
Article 19 of the Federal Act of 28. September 19568 on the Declaration of the General Application of Collective Employment Agreements,
10.
Article 49 of the Civil Defence Act9,
11.
Art. 20 paragraph 2 and 59 of the Federal Act of 20 September 196310 on Vocational Education and Training,
12.
Art. 6411 and 72 paragraph 2 letter a of the Employment Act of 13 March 196412.

1 [BS 8 281; AS 1959 858, 1964 965 No I–III, 1968 64, 1977 2249 No I 611, 1978 1836 Annex No 4, 1982 196 1676 Annex No 1 2184 Art. 114, 1990 1091, 1991 362 No II 412, 1992 288 Annex No 37 2350, 1995 511. AS 1995 1328 Annex No 1]
2 SR 821.41
3 [BS 8 229; AS 1951 1231 Art. 14 para. 2, 1966 57 Art. 68. AS 1983 108 Art. 21 No 3]
4 [BS 2 776; AS 1966 57 Art. 69]
5 [AS 1949 II 1293]
6 [AS 1953 1073, 1954 1364 Art. 1, 1958 659, 1959 588, 1960 1279, 1962 203 1144 Art. 14 1412, 1967 722, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 No I 921 942 931, 1979 2058, 1982 1676 Annex No 6, 1988 640, 1989 504 Art. 33 No c, 1991 362 No II 51 857 Annex No 25 2611, 1992 1860 Art. 75 No 5 1986 Art. 36 para. 1, 1993 1410 Art. 92 No 4 1571 2080 Annex No 11, 1994 28, 1995 1469 Art. 59 No 3 1837 3517 No I 2, 1996 2588 Annex No 2 2783, 1997 1187 1190, 1998 1822. AS 1998 3033 Annex No c]
7 SR 834.1. Now: Federal Act on Compensation for Loss of Earnings for Persons on Military Service or Maternity Leave (Loss of Earnings Compensation Act, LECA).
8 SR 221.215.311
9 [AS 1962 1089, 1964 487 Art. 22 para. 2 No b, 1968 1025 Art. 35, 1969 310 No III, 1971 751, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882 Annex No 7, 1992 288 Annex No 22, 1993 2043 Annex No 3, 1994 2626 Art. 71]
10 [AS 1965 321 428, 1968 86, 1972 1681, 1975 1078 No III, 1977 2249 No I 331. AS 1979 1687 Art. 75]
11 This Art. has now been repealed.
12 SR 822.11

Art. 7 Amendment of legal relations governed by the old law

Amendment of legal relations governed by the old law

Contracts of employment in existence when this Act comes into force (individual contracts of employment, standard employment contracts and collective employment contracts) must be amended in accordance with the provisions hereof within one year; on expiry of this time limit, the provisions hereof apply to all contracts of employment.

2 Occupational benefits schemes in existence when this Act comes into force1 must amend their articles of association or regulations by 1 January 1977 at the latest taking account of the formal requirements of Articles 331 a, 331 b and 331c applicable to the amendment; from 1 January 1977, these provisions apply to all occupational benefits schemes.2


1 1 Jan. 1972
2 Amended by No I of the FA of 25. June 1976, in force since 1 Jan. 1977 (AS 1976 1972 1974; BBl 1976 I 1269).

Art. 8 Commencement of the Act Commencement of the Act

Commencement of the Act

The Federal Council shall determine the commencement date of this Act.


1 Inserted by No II of the FA of 25. June 1971, in force since 1 Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241).

  Final Provisions on the Fourth Section of Title XIII.1 

Art. 1 A. Transitional law

A. Transitional law

1 Articles 418d paragraph 1, 418f paragraph 1, 418k paragraph 2, 418o, 418p, 418r and 418s apply immediately to agency contracts already in existence when the new law comes into force.

2 In other respects, agency contracts already in existence when the new law comes into force must be amended in accordance with the new provisions within two years. After this time limit expires, the new law also applies to agency contracts entered into previously.

3 In the absence of an agreement to the contrary, on expiry of two years, the provisions this Section also apply to contracts already in existence when the new law comes into force relating to agents who act as such as a subsidiary occupation

Art. 2 B. Preferential payments on bankruptcy

B. Preferential payments on bankruptcy

...1


1 The amendments may be consulted under AS 1949 I 802.

Art. 3 C. Entry into force C. Entry into force

C. Entry into force

The Federal Council determines the commencement date of this Act.


1 Inserted by No II of the FA of 4 Feb. 1949, in force since 1 Jan. 1950 (AS 1949 I 802; BBl 1947 III 661).

  Transitional provisions on Title XX1 

1 The provisions of the new law apply to all contracts of surety entered into after this Act comes into force.

2 Contracts of surety entered into after this Act comes into force are subject to the provisions of the new law only with regard to matters that arise subsequently and with following restrictions:

1.
The new Articles 492 paragraph 3, 496 paragraph 2, 497 paragraphs 3 and 4, 499, 500, 501 paragraph 4, 507 paragraphs 4 and 6, 511 paragraph 1 do not apply.
2.
The provisions of the new Articles 493 on form and 494 on the requirement of the spouse's consent apply to contracts of surety under the old law only insofar as they relate to subsequent amendments of the contracts of surety.
3.
Article 496 paragraph 1 applies with the requirement that recourse may be had to the surety not only before the principal debtor and before realisation of the property given in pledge, but also before the realisation of other charges, provided the principal debtor is in arrears and has failed to respond to reminders or his inability to pay is obvious.
4.
The creditor is granted a period of six months from falling in arrears or at least three months from the commencement of this Act to give notice of the arrears in accordance with Article 505 paragraph 1.
5.
Article 505 paragraph 2 applies only to bankruptcy proceedings commenced at least three months after this Act comes into force, and to debt restructuring moratoriums approved at least three months after this Act comes into force.
6.
The time limit mentioned in Article 509 paragraph 3 begins to run for contracts of surety under the old law when this Act comes into force.

3 Articles 77–80 of the Customs Act of 18 March 20052 are reserved.3

4 The Federal Council determines the commencement date of this Act.


1 Inserted by No II of the FA of 10 Dec. 1941, in force since 1 July 1942 (AS 58 279 644; BBl 1939 II 841).
2 SR 631.0
3 Amended by Annex No 2 of the Customs Act of 18 March 2005, in force since 1 May 2007 (AS 2007 1411; BBl 2004 567).

  Final and Transitional Provisions on Titles XXIV—XXXIII1 

Art. 1 A. Scope of application of the Final Title

A. Scope of application of the Final Title

The provisions of the Final Title of the Civil Code1 also apply to this Act.


1 SR 210

Art. 2 B. Adaptation of existing companies to the new law / I. In general

B. Adaptation of existing companies to the new law

I. In general

1 Companies limited by shares, partnerships limited by shares and cooperatives that are entered in the commercial register when this Act comes into force, but which do not meet the statutory requirements, must amend their articles of association in accordance with the new provisions within five years.

2 During this period, they are subject to the previous law where their articles of association are contrary to the new provisions.

3 If the companies fail to comply with this provision, on expiry of the deadline, they must be declared dissolved ex officio by the commercial registrar.

4 The Federal Council may extend the application of the old law in the case of insurance and credit cooperatives on a case-by-case basis. Any application in relation thereto must be filed within three years of this Act coming into force.

Art. 3 B. Adaptation of existing companies to the new law / II. Welfare schemes

II. Welfare schemes

Where companies limited by shares, partnerships limited by shares and cooperatives have prior to the entry into force of this Act clearly provided funds to establish and support welfare schemes for employees and for members, they must adapt these schemes within five years to the provisions of Articles 6731 and 8622.


1 This Art. has now been reworded.
2 This Art. has now been reworded.

Art. 41

1 Repealed by Annex No 2 of the Mergers Act of 3 Oct. 2003, with effect from 1 July 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).

Art. 5 C. Balance sheet provisions / I. Exception for extraordinary circumstances

C. Balance sheet provisions

I. Exception for extraordinary circumstances

1 The Federal Council is entitled where extraordinary economic circumstances so require to enact provisions that permit deviations from the requirements relating to balance sheets laid down in this Act. Any resolution of the Federal Council to this effect must be published.

2 If a Federal Council decree of this nature applies to the preparation of a balance sheet, this must be stated on the balance sheet.

Art. 61C. Balance sheet provisions / II. ...

II. ...


1 Art. no longer relevant.

Art. 7 D. Conditions for liability of members

D. Conditions for liability of members

1 The rights of creditors existing when this Act comes into force are not adversely affected by changes to the provisions of this law relating to the conditions for liability of members.

2 Cooperatives, whose members are personally liable for the obligations of the cooperative only by virtue of Article 689 of the previous Code of Obligations1, remain subject to the provisions of the previous law for five years.

3 During this period, resolutions on the full or partial exclusion of personal liability or an express finding of liability may be passed in the general meeting by an absolute majority of the votes cast. Article 889 paragraph 2 on departure does not apply.


1 AS 27 317

Art. 8 E. Business names

E. Business names

1 Business names in existence when this Act comes into force that do not comply with its provisions may continue to be used unchanged for a further two years.

2 If any change is made before the expiry of this deadline, the change must comply with the current law.

Art. 9 F. Securities / I. Registered securities

F. Securities

I. Registered securities

Savings bank and deposit account books, and savings and deposit certificates issued before this Act comes into force as registered securities are subject to the provisions of Article 977 on the cancellation of debt instruments even if the borrower has not expressly reserved the right in the instrument not to make payment without sight of the debt instrument or and without cancellation.

Art. 10 F. Securities / II. Shares / 1. Nominal value

II. Shares

1. Nominal value

Shares that were issued before this Act comes into force may

1.
continue to have a nominal value of less than 100 francs;
2.
be reduced in nominal value to less than 100 francs in the event of a reduction in the basic capital within three years of this Act coming into force.
Art. 11 F. Securities / II. Shares / 2. Bearer shares not fully paid up

2. Bearer shares not fully paid up

1 Bearer shares and interim certificates issued before this Act comes into force are not subject to Articles 683 and 688 paragraphs 1 and 3.

2 The legal relationship between the subscriber to and acquirer of these shares is governed by the previous law.

Art. 12 F. Securities / III. Bills of exchange and cheques

III. Bills of exchange and cheques

Bills of exchange and cheques issued before this Act comes into force are governed by the previous law in all transactions.

Art. 13 G. Community of creditors

G. Community of creditors

The Ordinance of 20 February 19181 relating to the community of bond creditors and the provisions of the supplementary Federal Council Decrees2 continue to apply to the cases to which they applied previously.


1 [AS 34 231, 35 297, 36 623 893]
2 [AS 51 673, 53 454, 57 1514, 58 934, 62 1088, 63 1342]

Art. 141H. ...

H. ...


1 Repealed by No I No c of the Annex to the IPLA of 18 Dec. 1987, with effect from 1 Jan. 1989 (AS 1988 1776; BBl 1983 I 263).

Art. 15 J. Amendment of the Debt Collection and Bankruptcy Act

J. Amendment of the Debt Collection and Bankruptcy Act

...1


1 The amendments may be consulted under AS 53 185.

Art. 16 K. Relationship to the Banking Act / I. General reservation

K. Relationship to the Banking Act

I. General reservation

The provisions of the Banking Act of 8 November 19341 are reserved.


1 SR 952.0

Art. 17 K. Relationship to the Banking Act / II. Amendment of individual provisions

II. Amendment of individual provisions

...1


1 The amendments may be consulted under AS 53 185.

Art. 18 L. Repeal of federal private law

L. Repeal of federal private law

On the entry into force of this Act, the federal private law provisions that are inconsistent herewith, and in particular, the Third Division of the Code of Obligations entitled "Commercial Enterprises, Securities and Business Names" (Federal Act of 14 June 18811 on the Code of Obligations, Art. 552–715 and 720–880) are repealed.


1 [AS 5 635, 11 490; BS 2 784 Art. 103 para. 1. BS 2 3 Final Title Art. 60 para. 2]

Art. 19 M. Commencement of this Act M. Commencement of this Act

M. Commencement of this Act

1 This Act comes into force on 1 July 1937.

2 Excepted from the foregoing is the Section on the community of bond creditors (Art. 1157–1182), the commencement date for which will be determined by the Federal Council.1

3 The Federal Council is responsible for the implementation of this Act.


1 This section was brought into force in the version contained in the Federal Act of 1 April 1949. For the original version of the text, see AS 53 185.


1 Inserted by the Federal Act of 18 Dec. 1936, in force since 1 July 1937 (AS 53 185; BBl 1928 I 205, 1932 I 217).

  Final Provisions on the Twenty-Sixth Title1 

Art. 1 A. Final Title of the Civil Code

A. Final Title of the Civil Code

The Final Title of the Civil Code1 applies to this Act.


1 SR 210

Art. 2 B. Amendment in accordance with the new law / I. In general

B. Amendment in accordance with the new law

I. In general

1 Companies limited by shares and partnerships limited by shares that are entered in the commercial register when this Act comes into force, but which do not comply with the new statutory provisions, must amend their articles of association to the new provisions within five years.

2 Companies which, despite being publicly required to do so through repeated notice in the Swiss Official Gazette of Commerce and in the cantonal official gazettes, do not within five years amend the provisions of their articles of association governing minimum capital, the minimum contribution and the participation and dividend rights certificates, will be dissolved by the court at the request of the commercial registrar. They may allow an additional period of a maximum of six months. Companies that were established before 1 January 1985 are exempted from the amendment of the provision of their articles of association on minimum capital. Companies whose participation capital on 1 January 1985 was more than twice the share capital are exempted from having to amend the statutory limit.

3 Other provisions of the articles of association that are incompatible with the new law remain in force until they are amended, but for five years at the most.

Art. 3 B. Amendment in accordance with the new law / II. Individual provisions / 1. Participation and dividend rights certificates

II. Individual provisions

1. Participation and dividend rights certificates

1 Articles 656a, 656b paragraphs 2 and 3, 656c and 656d as well as 656g apply to companies existing when this Act comes into force, including in cases where the articles of association or conditions of issue are contrary to the said articles. They apply to securities that are designated participation certificates or dividend rights certificates, have a nominal value and are recorded as liabilities on the balance sheet.

2 The companies must include the conditions of issue for the securities mentioned in paragraph 1, adapted to Article 656f in the articles of association within five years, arrange for the required entries to be made in the commercial register and provide securities that are in circulation and not designated as participation certificates with that designation.

3 For securities other than those mentioned in paragraph 1 the new provisions governing the dividend rights certificates apply even if they are designated as participation certificates. Within five years, they must be designated in accordance with the new law and may no longer bear a nominal value. The articles of association must be amended accordingly. The right to convert them into participation certificates is reserved.

Art. 4 B. Amendment in accordance with the new law / II. Individual provisions / 2. Refusal to accept registered shareholders

2. Refusal to accept registered shareholders

Further to Article 685d paragraph 1, the company may, on the basis of a provision of the articles of association, refuse to accept persons as acquirers of registered shares listed on the stock market, provided and for as long as their acceptance could prevent the company from providing evidence of the composition of the shareholder groups as required by federal legislation.

Art. 5 B. Amendment in accordance with the new law / II. Individual provisions / 3. Shares with preferential voting rights

3. Shares with preferential voting rights

Companies that retain shares with preferential voting rights with a nominal value of under ten francs, in application of Article 10 of the Final and Transitional provisions of the Federal Act of 18 December 19361 on the Revision of Titles 24–33 of the Code of Obligations, as well as companies, where the nominal value the larger shares is more than ten times the nominal value of the smaller shares are not required to amend their articles of association in accordance with Article 693 paragraph 2 second sentence. However, they are not permitted to issue any new shares whose nominal value is more than ten times that of the smaller shares or less than ten per cent of the nominal value of the larger shares.


1 See above.

Art. 6 B. Amendment in accordance with the new law / II. Individual provisions / 4. Qualified majorities

4. Qualified majorities

Where a company has adopted provisions in its articles of association governing qualified majorities for certain resolutions by simply reproducing provisions of the previous law, it may within one year of this Act coming into force resolve to amend such provisions in accordance by an absolute majority of the voting rights represented.

Art. 7 C. Amendment of federal legislation

C. Amendment of federal legislation

...1


1 The amendments may be consulted under AS 1992 733.

Art. 8 D. Referendum

D. Referendum

This Act is subject to an optional referendum.

Art. 9 E. Commencement E. Commencement

Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:49:07
A partir de: http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/19110009/index.html
Script écrit en Powered by Perl