Fichier unique

Art. 1 A. Conclusiun dal contract / I. Voluntad concordanta e vicendaivla / 1. En general
Art. 2 A. Conclusiun dal contract / I. Voluntad concordanta e vicendaivla / 2. Concernent puncts secundars
Art. 3 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 1. Offerta cun termin per l’acceptaziun
Art. 4 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 2. Offerta senza termin per l’acceptaziun / a. Tranter persunas preschentas
Art. 5 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 2. Offerta senza termin per l’acceptaziun / b. Tranter persunas absentas
Art. 6 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 3. Acceptaziun taciturna
Art. 6a1A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 3a. Furniziun da chaussas betg empustadas
Art. 7 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 4. Offerta betg lianta, offerta publica, exposiziun
Art. 8 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 5. Offerta publica e concurrenzas
Art. 9 A. Conclusiun dal contract / II. Offerta ed acceptaziun / 6. Revocaziun da l’offerta e da l’acceptaziun
Art. 10 A. Conclusiun dal contract / III. Cumenzament da l’effect d’in contract fatg tranter persunas absentas
Art. 11 B. Furma dals contracts / I. Premissa ed impurtanza en general
Art. 12 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 1. Furma prescritta da la lescha / a. Impurtanza
Art. 13 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 1. Furma prescritta da la lescha / b. Premissas
Art. 14 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 1. Furma prescritta da la lescha / c. Suttascripziun
Art. 15 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 1. Furma prescritta da la lescha / d. Remplazzament da la suttascripziun
Art. 16 B. Furma dals contracts / II. Furma scritta / 2. Furma resalvada en il contract
Art. 17 C. Motiv da l’obligaziun
Art. 18 D. Interpretaziun dals contracts, simulaziun
Art. 19 E. Cuntegn dal contract / I. Determinaziun dal cuntegn
Art. 20 E. Cuntegn dal contract / II. Nunvalaivladad
Art. 21 E. Cuntegn dal contract / III. Usura
Art. 22 E. Cuntegn dal contract / IV. Contract preliminar
Art. 23 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 1. Effect
Art. 24 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 2. Cas d’errur
Art. 25 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 3. Errur che vegn fatga valair cunter la buna fai
Art. 26 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 4. Errur per negligientscha
Art. 27 F. Mancanzas dal contract / I. Errur / 5. Transmissiun incorrecta
Art. 28 F. Mancanzas dal contract / II. Engion intenziunà
Art. 29 F. Mancanzas dal contract / III. Chaschunar tema / 1. Conclusiun dal contract
Art. 30 F. Mancanzas dal contract / III. Chaschunar tema / 2. Tema motivada
Art. 31 F. Mancanzas dal contract / IV. Aboliziun da las mancanzas tras l’approvaziun dal contract
Art. 32 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 1. En general / a. Effect da la represchentanza
Art. 33 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 1. En general / b. Dimensiun da l’autorisaziun
Art. 34 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 2. Sin basa d’in act giuridic / a. Limitaziun e revocaziun
Art. 35 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 2. Sin basa d’in act giuridic / b. Influenza da la mort, da l’inabilitad d’agir e.u.v.
Art. 36 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 2. Sin basa d’in act giuridic / c. Restituziun dal document da plainpudair
Art. 37 G. Represchentanza / I. Cun autorisaziun / 2. Sin basa d’in act giuridic / d. Mument, a partir dal qual l’extincziun dal plainpudair s’effectuescha
Art. 38 G. Represchentanza / II. Senza autorisaziun / 1. Approvaziun
Art. 39 G. Represchentanza / II. Senza autorisaziun / 2. Refusa da l’approvaziun
Art. 40 G. Represchentanza / III. Resalva da prescripziuns spezialas
Art. 40a1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / I. Champ d’applicaziun
Art. 40b1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / II. Princip
Art. 40c1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / III. Excepziuns
Art. 40d1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / IV. Obligaziun da l’offerent d’infurmar il client
Art. 40e1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / V. Revocaziun / 1. Furma e termin
Art. 40f1H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts sumegliants / V. Revocaziun / 2. Consequenzas
Art. 40g1
Art. 41 A. Responsabladad en general / I. Premissas da la responsabladad
Art. 42 A. Responsabladad en general / II. Fixaziun dal donn
Art. 43 A. Responsabladad en general / III. Fixaziun da l’indemnisaziun
Art. 44 A. Responsabladad en general / IV. Motivs da reducziun
Art. 45 A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 1. Mazzament e blessura corporala / a. Indemnisaziun en cas da mazzament
Art. 46 A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 1. Mazzament e blessura corporala / b. Indemnisaziun en cas da blessura corporala
Art. 47 A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 1. Mazzament e blessura corporala / c. Satisfacziun
Art. 481A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 2. ...
Art. 491A. Responsabladad en general / V. Cas spezials / 3. Violaziun da la persunalitad
Art. 50 A. Responsabladad en general / VI. Responsabladad da pliras persunas / 1. En cas d’acts illegals
Art. 51 A. Responsabladad en general / VI. Responsabladad da pliras persunas / 2. En cas da differents motivs giuridics
Art. 52 A. Responsabladad en general / VII. Responsabladad en cas da defensiun legitima, en cas d’urgenza ed en cas d’agid a sasez
Art. 53 A. Responsabladad en general / VIII. Relaziun cun il dretg penal
Art. 54 B. Responsabladad da persunas che n’èn betg ablas da giuditgar
Art. 55 C. Responsabladad dal patrun d’in manaschi
Art. 56 D. Responsabladad per animals / I. Obligaziun da prestar indemnisaziuns
Art. 57 D. Responsabladad per animals / II. Impegnaziun da l’animal
Art. 58 E. Responsabladad dal proprietari d’ina ovra / I. Obligaziun da prestar indemnisaziuns
Art. 59 E. Responsabladad dal proprietari d’ina ovra / II. Mesiras da segirezza
Art. 59a1F. Responsabladad per clavs criptograficas
Art. 60 G. Surannaziun
Art. 61 H. Responsabladad da funcziunaris e d’emploiads publics
Art. 62 A. Premissas / I. En general
Art. 63 A. Premissas / II. Pajament d’in nundebit
Art. 64 B. Dimensiun da la restituziun / I. Obligaziun da la persuna enritgida
Art. 65 B. Dimensiun da la restituziun / II. Dretgs che resultan tras las expensas
Art. 66 C. Exclusiun da la restituziun
Art. 67 D. Surannaziun
Art. 68 A. Princips generals / I. Prestaziun persunala
Art. 69 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 1. Pajament parzial
Art. 70 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 2. Prestaziuns indivisiblas
Art. 71 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 3. Determinaziun tenor il gener
Art. 72 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 4. Obligaziun alternativa
Art. 73 A. Princips generals / II. Object da l’adempliment / 5. Tschains
Art. 74 B. Lieu da l’adempliment
Art. 75 C. Temp da l’adempliment / I. Obligaziun senza termin
Art. 76 C. Temp da l’adempliment / II. Obligaziun sin termin / 1. Termin mensil
Art. 77 C. Temp da l’adempliment / II. Obligaziun sin termin / 2. Auters termins
Art. 78 C. Temp da l’adempliment / II. Obligaziun sin termin / 3. Dumengias e firads
Art. 79 C. Temp da l’adempliment / III. Adempliment durant las uras da fatschenta
Art. 80 C. Temp da l’adempliment / IV. Prolungaziun dal termin
Art. 81 C. Temp da l’adempliment / V. Adempliment anticipà
Art. 82 C. Temp da l’adempliment / VI. En cas da contracts bilaterals / 1. Moda da l’adempliment
Art. 83 C. Temp da l’adempliment / VI. En cas da contracts bilaterals / 2. Insolvenza d’ina partida
Art. 841D. Pajament / I. Valuta dal pajais
Art. 85 D. Pajament / II. Imputaziun / 1. En cas d’in pajament parzial
Art. 86 D. Pajament / II. Imputaziun / 2. En cas da plirs debits / a. Tenor la decleraziun dal debitur u dal creditur
Art. 87 D. Pajament / II. Imputaziun / 2. En cas da plirs debits / b. Tenor la lescha
Art. 88 D. Pajament / III. Quittanza e restituziun dal certificat da debit / 1. Dretg dal debitur
Art. 89 D. Pajament / III. Quittanza e restituziun dal certificat da debit / 2. Effect
Art. 90 D. Pajament / III. Quittanza e restituziun dal certificat da debit / 3. Nunpussaivladad da la restituziun
Art. 91 E. Retard dal creditur / I. Premissa
Art. 92 E. Retard dal creditur / II. Effect / 1. En cas da prestaziuns materialas / a. Dretg da depositar
Art. 93 E. Retard dal creditur / II. Effect / 1. En cas da prestaziuns materialas / b. Dretg da vender
Art. 94 E. Retard dal creditur / II. Effect / 1. En cas da prestaziuns materialas / c. Dretg da prender enavos
Art. 95 E. Retard dal creditur / II. Effect / 2. En cas d’autras prestaziuns
Art. 96 F. Impediment da l’adempliment per auters motivs
Art. 97 A. Nunadempliment / I. Obligaziun dal debitur da prestar indemnisaziuns / 1. En general
Art. 98 A. Nunadempliment / I. Obligaziun dal debitur da prestar indemnisaziuns / 2. Obligaziuns da far u da betg far insatge
Art. 99 A. Nunadempliment / II. Dimensiun da la responsabladad e da l’indemnisaziun / 1. En general
Art. 100 A. Nunadempliment / II. Dimensiun da la responsabladad e da l’indemnisaziun / 2. Exclusiun da la responsabladad
Art. 101 A. Nunadempliment / II. Dimensiun da la responsabladad e da l’indemnisaziun / 3. Responsabladad per persunas auxiliaras
Art. 102 B. Retard dal debitur / I. Premissa
Art. 103 B. Retard dal debitur / II. Effect / 1. Responsabladad per casualitad
Art. 104 B. Retard dal debitur / II. Effect / 2. Tschains da retard / a. En general
Art. 105 B. Retard dal debitur / II. Effect / 2. Tschains da retard / b. En cas da tschains, da rentas e da donaziuns
Art. 106 B. Retard dal debitur / II. Effect / 3. Ulteriur donn
Art. 107 B. Retard dal debitur / II. Effect / 4. Retratga ed indemnisaziun / a. Cun fixar in termin
Art. 108 B. Retard dal debitur / II. Effect / 4. Retratga ed indemnisaziun / b. Senza fixar in termin
Art. 109 B. Retard dal debitur / II. Effect / 4. Retratga ed indemnisaziun / c. Effect da la retratga
Art. 110 A. Cuntentada d’ina terza persuna
Art. 111 B. Contract sin donn e cust d’ina terza persuna
Art. 112 C. Contract a favur d’ina terza persuna / I. En general
Art. 113 C. Contract a favur d’ina terza persuna / II. En cas d’ina assicuranza da responsabladad
Art. 114 A. L’extincziun dals dretgs accessorics
Art. 115 B. Annullaziun tras ina cunvegna
Art. 116 C. Novaziun / I. En general
Art. 117 C. Novaziun / II. Conto current
Art. 118 D. Reuniun
Art. 119 E. Nunpussaivladad d’ademplir ina prestaziun
Art. 120 F. Scuntrada / I. Premissa / 1. En general
Art. 121 F. Scuntrada / I. Premissa / 2. En cas da garanzia
Art. 122 F. Scuntrada / I. Premissa / 3. En cas da contracts a favur da terzas persunas
Art. 123 F. Scuntrada / I. Premissa / 4. En cas da concurs dal debitur
Art. 124 F. Scuntrada / II. Effect da la scuntrada
Art. 125 F. Scuntrada / III. Cas d’exclusiun
Art. 126 F. Scuntrada / IV. Renunzia
Art. 127 G. Surannaziun / I. Termins / 1. 10 onns
Art. 128 G. Surannaziun / I. Termins / 2. 5 onns
Art. 128a1G. Surannaziun / I. Termins / 2a. 20 onns
Art. 129 G. Surannaziun / I. Termins / 3. Invariabladad dals termins
Art. 130 G. Surannaziun / I. Termins / 4. Cumenzament da la surannaziun / a. En general
Art. 131 G. Surannaziun / I. Termins / 4. Cumenzament da la surannaziun / b. En cas da prestaziuns periodicas
Art. 132 G. Surannaziun / I. Termins / 5. Calculaziun dals termins
Art. 133 G. Surannaziun / II. Effect per ils dretgs accessorics
Art. 134 G. Surannaziun / III. Impediment e suspensiun da la surannaziun
Art. 135 G. Surannaziun / IV. Interrupziun da la surannaziun / 1. Motivs da l’interrupziun
Art. 1361G. Surannaziun / IV. Interrupziun da la surannaziun / 2. Effect da l’interrupziun tranter cunobligads
Art. 137 G. Surannaziun / IV. Interrupziun da la surannaziun / 3. Cumenzament d’in nov termin / a. En cas da renconuschientscha e da sentenzia
Art. 138 G. Surannaziun / IV. Interrupziun da la surannaziun / 3. Cumenzament d’in nov termin / b. En cas d’acts dal creditur
Art. 1391G. Surannaziun / V. Surannaziun dal dretg da regress
Art. 140 G. Surannaziun / VI. Surannaziun en cas da dretg da pegn movibel
Art. 141 G. Surannaziun / VII. Renunzia a l’objecziun da prescripziun
Art. 142 G. Surannaziun / VIII. Far valair la surannaziun
Art. 143 A. Debit solidaric / I. Origin
Art. 144 A. Debit solidaric / II. Relaziun tranter debitur e creditur / 1. Effect / a. Responsabladad dals debiturs
Art. 145 A. Debit solidaric / II. Relaziun tranter debitur e creditur / 1. Effect / b. Objecziuns dals debiturs
Art. 146 A. Debit solidaric / II. Relaziun tranter debitur e creditur / 1. Effect / c. Act persunal d’in debitur
Art. 147 A. Debit solidaric / II. Relaziun tranter debitur e creditur / 2. Extincziun dal debit solidaric
Art. 148 A. Debit solidaric / III. Relaziun tranter ils debiturs solidarics / 1. Participaziun
Art. 149 A. Debit solidaric / III. Relaziun tranter ils debiturs solidarics / 2. Transiziun dals dretgs dals crediturs
Art. 150 B. Pretensiun solidarica
Art. 151 A. Cundiziun suspensiva / I. En general
Art. 152 A. Cundiziun suspensiva / II. Durant che las cundiziuns èn pendentas
Art. 153 A. Cundiziun suspensiva / III. Profit che vegn fatg en il fratemp
Art. 154 B. Cundiziun schlianta
Art. 155 C. Prescripziuns communablas / I. Adempliment da la cundiziun
Art. 156 C. Prescripziuns communablas / II. Impediment cunter la buna fai
Art. 157 C. Prescripziuns communablas / III. Cundiziuns scumandadas
Art. 158 A. Cauziun e chaparra penala
Art. 1591B. ...
Art. 160 C. Chasti convenziunal / I. Dretg dal creditur / 1. Relaziun tranter il chasti e l’adempliment dal contract
Art. 161 C. Chasti convenziunal / I. Dretg dal creditur / 2. Relaziun tranter il chasti ed il donn
Art. 162 C. Chasti convenziunal / I. Dretg dal creditur / 3. Scadenza da pajaments parzials
Art. 163 C. Chasti convenziunal / II. Autezza, nunvalaivladad e reducziun dal chasti
Art. 164 A. Cessiun da pretensiuns / I. Premissas / 1. Cessiun voluntara / a. Admissibladad
Art. 165 A. Cessiun da pretensiuns / I. Premissas / 1. Cessiun voluntara / b. Furma dal contract
Art. 166 A. Cessiun da pretensiuns / I. Premissas / 2. Transferiment pervia d’ina lescha e pervia d’ina sentenzia giudiziala
Art. 167 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 1. Posiziun dal debitur / a. Pajament en buna fai
Art. 168 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 1. Posiziun dal debitur / b. Refusa dal pajament e deposit
Art. 169 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 1. Posiziun dal debitur / c. Objecziuns dal debitur
Art. 170 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 2. Transferiment dals dretgs da privilegi e dals dretgs accessorics, da documents e da meds da cumprova
Art. 171 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 3. Garanzia / a. En general
Art. 172 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 3. Garanzia / b. En cas d’ina cessiun per dar en pajament la pretensiun
Art. 173 A. Cessiun da pretensiuns / II. Effect da la cessiun / 3. Garanzia / c. Dimensiun da la responsabladad
Art. 174 A. Cessiun da pretensiuns / III. Disposiziuns spezialas
Art. 175 B. Surpigliada dal debit / I. Debitur e surpigliader dal debit
Art. 176 B. Surpigliada dal debit / II. Contract cun il creditur / 1. Offerta ed acceptaziun
Art. 177 B. Surpigliada dal debit / II. Contract cun il creditur / 2. Scadenza da l’offerta
Art. 178 B. Surpigliada dal debit / III. Effect da la midada dal debitur / 1. Dretgs accessorics
Art. 179 B. Surpigliada dal debit / III. Effect da la midada dal debitur / 2. Objecziuns
Art. 180 B. Surpigliada dal debit / IV. Annullaziun dal contract davart la surpigliada dal debit
Art. 181 B. Surpigliada dal debit / V. Surpigliada d’ina facultad u d’ina fatschenta
Art. 1821B. Surpigliada dal debit / VI. ...
Art. 183 B. Surpigliada dal debit / VII. Partiziun d’ierta ed alienaziun da bains immobigliars B. Surpigliada dal debit / VII. Partiziun d’ierta ed alienaziun da bains immobigliars
Art. 184 A. Dretgs ed obligaziuns en general
Art. 185 B. Profit e privel
Art. 186 C. Resalva da la legislaziun chantunala
Art. 187 A. Object
Art. 188 B. Obligaziuns dal vendider / I. Surdada / 1. Custs da la surdada
Art. 189 B. Obligaziuns dal vendider / I. Surdada / 2. Custs da transport
Art. 190 B. Obligaziuns dal vendider / I. Surdada / 3. Retard da la surdada / a. Retratga en il traffic commerzial
Art. 191 B. Obligaziuns dal vendider / I. Surdada / 3. Retard da la surdada / b. Obligaziun da prestar ina indemnisaziun e calculaziun dal donn
Art. 192 B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 1. Obligaziun da dar garanzia
Art. 1931B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 2. Procedura / a. Denunzia da la dispita
Art. 194 B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 2. Procedura / b. Renconuschientscha dal dretg d’ina terza persuna senza decisiun giudiziala
Art. 195 B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 3. Dretgs dal cumprader / a. En cas d’ina privaziun totala
Art. 196 B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 3. Dretgs dal cumprader / b. En cas d’ina privaziun parziala
Art. 196a1B. Obligaziuns dal vendider / II. Garanzia areguard la privaziun / 3. Dretgs dal cumprader / c. En cas da bains culturals
Art. 197 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 1. Object da la garanzia / a. En general
Art. 198 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 1. Object da la garanzia / b. Tar il commerzi da muvel
Art. 199 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 2. Exclusiun da la garanzia
Art. 200 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 3. Mancanzas ch’il cumprader ha enconuschì
Art. 201 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 4. Reclamaziun da mancanzas / a. En general
Art. 202 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 4. Reclamaziun da mancanzas / b. Tar il commerzi da muvel
Art. 203 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 5. Engion intenziunà
Art. 204 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 6. Procedura tar la vendita a distanza
Art. 205 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 7. Cuntegn dal plant dal cumprader / a. Annullaziun da la vendita u reducziun dal pretsch
Art. 206 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 7. Cuntegn dal plant dal cumprader / b. Prestaziun d’ina indemnisaziun
Art. 207 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 7. Cuntegn dal plant dal cumprader / c. Annullaziun da la vendita en cas che la chaussa va a perder
Art. 208 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 8. Effects da l’annullaziun da la vendita / a. En general
Art. 209 B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 8. Effects da l’annullaziun da la vendita / b. En cas d’ina vendita da pliras chaussas
Art. 2101B. Obligaziuns dal vendider / III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa / 9. Surannaziun
Art. 211 C. Obligaziuns dal cumprader / I. Pajar il pretsch e surpigliar la chaussa
Art. 212 C. Obligaziuns dal cumprader / II. Fixar il pretsch da cumpra
Art. 213 C. Obligaziuns dal cumprader / III. Scadenza e tschainsida dal pretsch da cumpra
Art. 214 C. Obligaziuns dal cumprader / IV. Retard dal cumprader / 1. Dretg dal vendider da sa retrair
Art. 215 C. Obligaziuns dal cumprader / IV. Retard dal cumprader / 2. Indemnisaziun e calculaziun dal donn
Art. 216 A. Prescripziuns da la furma dal contract
Art. 216a1Abis. Limitaziun temporara e prenotaziun
Art. 216b1Ater. Transmissibladad tras ierta e cessiun
Art. 216c1Aquater. Dretg da precumpra / I. Cas da precumpra
Art. 216d1Aquater. Dretg da precumpra / II. Effects dal cas da precumpra, cundiziuns
Art. 216e1Aquater. Dretg da precumpra / III. Diever dal dretg, perdita
Art. 217 B. Cumpra cun cundiziuns e resalva da la proprietad
Art. 2181C. Bains immobigliars agriculs
Art. 219 D. Garanzia
Art. 220 E. Profit e privel
Art. 221 F. Renviament a la cumpra da bains movibels
Art. 222 A. Cumpra tenor muster
Art. 223 B. Cumpra sin emprova u sin examinaziun / I. Noziun
Art. 224 B. Cumpra sin emprova u sin examinaziun / II. Examinaziun tar il vendider
Art. 225 B. Cumpra sin emprova u sin examinaziun / III. Examinaziun tar il cumprader
Art. 2261C. ...
Art. 226a226d1
Art. 226e1
Art. 226f 226k1
Art. 226l1
Art. 226m1
Art. 2271
Art. 227a227i1
Art. 2281
Art. 229 D. Ingiant / I. Conclusiun da la cumpra
Art. 230 D. Ingiant / II. Contestaziun
Art. 231 D. Ingiant / III. Co che l’offerent è lià / 1. En general
Art. 232 D. Ingiant / III. Co che l’offerent è lià / 2. Tar bains immobigliars
Art. 233 D. Ingiant / IV. Pajament en daner blut
Art. 234 D. Ingiant / V. Garanzia
Art. 235 D. Ingiant / VI. Transiziun da la proprietad
Art. 236 D. Ingiant / VII. Prescripziuns chantunalas
Art. 237 A. Renviament a la cumpra
Art. 238 B. Garanzia
Art. 239 A. Cuntegn da la donaziun
Art. 240 B. Abilitad persunala / I. Dal donatur
Art. 241 B. Abilitad persunala / II. Dal donatari
Art. 242 C. Constituziun da la donaziun / I. Donaziun da maun a maun
Art. 243 C. Constituziun da la donaziun / II. Empermischun da donaziun
Art. 244 C. Constituziun da la donaziun / III. Effects da l’acceptaziun
Art. 245 D. Cundiziuns e pretensiuns / I. En general
Art. 246 D. Cundiziuns e pretensiuns / II. Execuziun da las cundiziuns
Art. 247 D. Cundiziuns e pretensiuns / III. Cunvegna concernent il return
Art. 248 E. Responsabladad dal donatur
Art. 249 F. Annullaziun da la donaziun / I. Restituziun da la donaziun
Art. 250 F. Annullaziun da la donaziun / II. Revocaziun e scadenza da l’empermischun da donaziun
Art. 251 F. Annullaziun da la donaziun / III. Surannaziun e dretg dals ertavels da purtar plant
Art. 252 F. Annullaziun da la donaziun / IV. Mort dal donatur
Art. 253 A. Noziun e champ d’applicaziun / I. Noziun
Art. 253a A. Noziun e champ d’applicaziun / II. Champ d’applicaziun / 1. Localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 253b A. Noziun e champ d’applicaziun / II. Champ d’applicaziun / 2. Disposiziuns davart la protecziun cunter tschains da locaziun abusivs
Art. 254 B. Fatschentas cumbinadas
Art. 255 C. Durada da la relaziun da locaziun
Art. 256 D. Obligaziuns dal locatur / I. En general
Art. 256a D. Obligaziuns dal locatur / II. Obligaziun da dar infurmaziuns
Art. 256b D. Obligaziuns dal locatur / III. Taxas e grevezzas
Art. 257 E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 1. Tschains da locaziun
Art. 257a E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 2. Custs accessorics / a. En general
Art. 257b E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 2. Custs accessorics / b. Localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 257c E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 3. Termins da pajament
Art. 257d E. Obligaziuns dal locatari / I. Pajar il tschains da locaziun ed ils custs accessorics / 4. Retard dal pajament dal locatari
Art. 257e E. Obligaziuns dal locatari / II. Garanzias dal locatari
Art. 257f E. Obligaziuns dal locatari / III. Quità e resguard vers vischins
Art. 257g E. Obligaziuns dal locatari / IV. Obligaziun d’annunzia
Art. 257h E. Obligaziuns dal locatari / V. Obligaziun da tolerar
Art. 258 F. Nunadempliment u adempliment manglus dal contract tar la surdada da la chaussa
Art. 259 G. Mancanzas durant la locaziun / I. Obligaziuns dal locatari da far pitschnas lavurs da nettegiament e da reparatura
Art. 259a G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 1. En general
Art. 259b G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 2. Eliminaziun da la mancanza / a. Princip
Art. 259c G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 2. Eliminaziun da la mancanza / b. Excepziun
Art. 259d G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 3. Reducziun dal tschains da locaziun
Art. 259e G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 4. Indemnisaziun
Art. 259f G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 5. Surpigliada da la dispita giuridica
Art. 259g G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 6. Deposit dal tschains da locaziun / a. Princip
Art. 259h G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 6. Deposit dal tschains da locaziun / b. Restituziun dals tschains da locaziun depositads
Art. 259i1G. Mancanzas durant la locaziun / II. Dretgs dal locatari / 6. Deposit dal tschains da locaziun / c. Procedura
Art. 260 H. Renovaziuns e midadas / I. Tras il locatur
Art. 260a H. Renovaziuns e midadas / II. Tras il locatari
Art. 261 J. Midada dal proprietari / I. Alienaziun da la chaussa
Art. 261a J. Midada dal proprietari / II. Concessiun da dretgs reals limitads
Art. 261b J. Midada dal proprietari / III. Prenotaziun en il register funsil
Art. 262 K. Sutlocaziun
Art. 263 L. Transferiment da la locaziun ad ina terza persuna
Art. 264 M. Restituziun anticipada da la chaussa
Art. 265 N. Scuntrada
Art. 266 O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / I. Scadenza da la durada fixada
Art. 266a O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 1. En general
Art. 266b O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 2. Chaussas immoviblas e construcziuns moviblas
Art. 266c O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 3. Abitaziuns
Art. 266d O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 4. Localitads da fatschenta
Art. 266e O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 5. Chombras mobigliadas e plazzas da parcar
Art. 266f O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / II. Termins da disditga / 6. Chaussas moviblas
Art. 266g O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / III. Disditga extraordinaria / 1. Per motivs impurtants
Art. 266h O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / III. Disditga extraordinaria / 2. Concurs dal locatari
Art. 266i O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / III. Disditga extraordinaria / 3. Mort dal locatari
Art. 266k O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / III. Disditga extraordinaria / 4. Chaussas moviblas
Art. 266l O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta / 1. En general
Art. 266m O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta / 2. Abitaziun da la famiglia / a. Disditga tras il locatari
Art. 266n1O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta / 2. Abitaziun da la famiglia / b. Disditga tras il locatur
Art. 266o O. Terminaziun da la relaziun da locaziun / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta / 3. Disditga nunvalaivla
Art. 267 P. Restituziun da la chaussa / I. En general
Art. 267a P. Restituziun da la chaussa / II. Examinaziun da la chaussa ed annunzia al locatari
Art. 268 Q. Dretg da retenziun dal locatur / I. Dimensiun
Art. 268a Q. Dretg da retenziun dal locatur / II. Chaussas da terzas persunas
Art. 268b Q. Dretg da retenziun dal locatur / III. Far valair il dretg
Art. 269 A. Tschains da locaziun abusivs / I. Regla
Art. 269a A. Tschains da locaziun abusivs / II. Excepziuns
Art. 269b B. Tschains da locaziun indexads
Art. 269c C. Tschains da locaziun graduads
Art. 269d D. Augments dals tschains da locaziun ed autras midadas unilateralas dal contract tras il locatur
Art. 270 E. Contestaziun dal tschains da locaziun / I. Dumonda da reducziun / 1. Tschains da locaziun inizial
Art. 270a E. Contestaziun dal tschains da locaziun / I. Dumonda da reducziun / 2. Durant la locaziun
Art. 270b E. Contestaziun dal tschains da locaziun / II. Contestaziun d’augments dal tschains da locaziun e d’autras midadas unilateralas dal contract
Art. 270c E. Contestaziun dal tschains da locaziun / III. Contestaziun da tschains da locaziun indexads
Art. 270d E. Contestaziun dal tschains da locaziun / IV. Contestaziun da tschains da locaziun graduads
Art. 270e F. Valaivladad dal contract da locaziun durant la procedura da contestaziun
Art. 271 A. Contestabladad da la disditga / I. En general
Art. 271a A. Contestabladad da la disditga / II. Disditga tras il locatur
Art. 272 B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / I. Dretg dal locatari
Art. 272a B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / II. Exclusiun da la prolungaziun
Art. 272b B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / III. Durada da la prolungaziun
Art. 272c B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / IV. Valaivladad dal contract da locaziun
Art. 272d B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun / V. Disditga durant la prolungaziun
Art. 273 C. Termins e proceduras
Art. 273a D. Abitaziun da la famiglia
Art. 273b E. Sutlocaziun
Art. 273c F. Disposiziuns stringentas
Art. 274 –274g1
Art. 275 A. Noziun e champ d’applicaziun / I. Noziun
Art. 276 A. Noziun e champ d’applicaziun / II. Champ d’applicaziun / 1. Localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 276a A. Noziun e champ d’applicaziun / II. Champ d’applicaziun / 2. Fittanza agricula
Art. 277 B. Inventarisaziun
Art. 278 C. Obligaziuns da l’affittader / I. Surdada da la chaussa
Art. 279 C. Obligaziuns da l’affittader / II. Reparaturas principalas
Art. 280 C. Obligaziuns da l’affittader / III. Taxas e grevezzas
Art. 281 D. Obligaziuns dal fittadin / I. Pajar il tschains da fittanza ed ils custs accessorics / 1. En general
Art. 282 D. Obligaziuns dal fittadin / I. Pajar il tschains da fittanza ed ils custs accessorics / 2. Retard dal pajament dal fittadin
Art. 283 D. Obligaziuns dal fittadin / II. Quità, resguard vers vischins e mantegniment / 1. Quità e resguard vers vischins
Art. 284 D. Obligaziuns dal fittadin / II. Quità, resguard vers vischins e mantegniment / 2. Mantegniment ordinari
Art. 285 D. Obligaziuns dal fittadin / II. Quità, resguard vers vischins e mantegniment / 3. Violaziun da las obligaziuns
Art. 286 D. Obligaziuns dal fittadin / III. Obligaziun d’annunzia
Art. 287 D. Obligaziuns dal fittadin / IV. Obligaziun da tolerar
Art. 288 E. Dretgs dal fittadin, en cas ch’il contract na vegn betg ademplì ed en cas da mancanzas
Art. 289 F. Renovaziuns e midadas / I. Tras l’affittader
Art. 289a F. Renovaziuns e midadas / II. Tras il fittadin
Art. 290 G. Midada dal proprietari
Art. 291 H. Sutfittanza
Art. 292 J. Transferiment da la fittanza sin ina terza persuna
Art. 293 K. Restituziun anticipada da la chaussa
Art. 294 L. Scuntrada
Art. 295 M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / I. Scadenza da la durada fixada
Art. 296 M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / II. Termins da disditga
Art. 297 M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / III. Terminaziun extraordinaria / 1. Per motivs impurtants
Art. 297a M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / III. Terminaziun extraordinaria / 2. Concurs dal fittadin
Art. 297b M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / III. Terminaziun extraordinaria / 3. Mort dal fittadin
Art. 298 M. Terminaziun da la relaziun da fittanza / IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 299 N. Restituziun da la chaussa / I. En general
Art. 299a N. Restituziun da la chaussa / II. Examinaziun da la chaussa ed annunzia al fittadin
Art. 299b N. Restituziun da la chaussa / III. Remplazzament d’objects inventarisads
Art. 299c O. Dretg da retenziun
Art. 300 P. Protecziun cunter la disditga abusiva en cas d’ina fittanza da localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 3011Q. Procedura
Art. 302 R. Fittanza ed affittaziun da muvel / I. Dretgs ed obligaziuns dal fittadin
Art. 303 R. Fittanza ed affittaziun da muvel / II. Responsabladad
Art. 304 R. Fittanza ed affittaziun da muvel / III. Disditga
Art. 305 A. Noziun
Art. 306 B. Effect / I. Dretg dal diever da l’emprestant
Art. 307 B. Effect / II. Custs da mantegniment
Art. 308 B. Effect / III. Responsabladad da plirs emprestants
Art. 309 C. Terminaziun / I. En cas d’in diever determinà
Art. 310 C. Terminaziun / II. En cas d’in diever betg determinà
Art. 311 C. Terminaziun / III. Mort da l’emprestant
Art. 312 A. Noziun
Art. 313 B. Effect / I. Tschains / 1. Tschainsaziun
Art. 314 B. Effect / I. Tschains / 2. Prescripziuns concernent ils tschains
Art. 315 B. Effect / II. Surannaziun dal dretg da la consegna e da l’acceptaziun
Art. 316 B. Effect / III. Insolvenza da l’emprestant
Art. 317 C. Consegna da vaglias e da rauba empè da daners
Art. 318 D. Temp dal rembursament
Art. 319 A. Noziun e furmaziun / I. Noziun
Art. 320 A. Noziun e furmaziun / II. Furmaziun
Art. 321 B. Obligaziuns dal lavurant / I. Lavur persunala
Art. 321a B. Obligaziuns dal lavurant / II. Quità e fidaivladad
Art. 321b B. Obligaziuns dal lavurant / III. Pled e fatg, consegna
Art. 321c B. Obligaziuns dal lavurant / IV. Lavur supplementara
Art. 321d B. Obligaziuns dal lavurant / V. Observar ordinaziuns e directivas
Art. 321e B. Obligaziuns dal lavurant / VI. Responsabladad dal lavurant
Art. 322 C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 1. Gener ed autezza en general
Art. 322a C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 2. Participaziun al resultat da la fatschenta
Art. 322b C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 3. Provisiun / a. Cumenzament dal dretg
Art. 322c C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 3. Provisiun / b. Rendaquint
Art. 322d C. Obligaziuns dal patrun / I. Salari / 4. Gratificaziun
Art. 323 C. Obligaziuns dal patrun / II. Pajament dal salari / 1. Termins da pajament
Art. 323a C. Obligaziuns dal patrun / II. Pajament dal salari / 2. Retenziun dal salari
Art. 323b C. Obligaziuns dal patrun / II. Pajament dal salari / 3. Garanzia dal salari
Art. 324 C. Obligaziuns dal patrun / III. Salari en cas d’impediment da lavurar / 1. En cas da retard dal patrun
Art. 324a C. Obligaziuns dal patrun / III. Salari en cas d’impediment da lavurar / 2. En cas da retard dal lavurant / a. Princip
Art. 324b C. Obligaziuns dal patrun / III. Salari en cas d’impediment da lavurar / 2. En cas da retard dal lavurant / b. Excepziuns
Art. 3251C. Obligaziuns dal patrun / IV. Cessiun ed impegnaziun da pretensiuns da salari
Art. 326 C. Obligaziuns dal patrun / V. Lavur en accord / 1. Assegnaziun da lavur
Art. 326a C. Obligaziuns dal patrun / V. Lavur en accord / 2. Salari
Art. 327 C. Obligaziuns dal patrun / VI. Utensils da lavur, material ed expensas / 1. Utensils da lavur e material
Art. 327a C. Obligaziuns dal patrun / VI. Utensils da lavur, material ed expensas / 2. Expensas / a. En general
Art. 327b C. Obligaziuns dal patrun / VI. Utensils da lavur, material ed expensas / 2. Expensas / b. Vehichel a motor
Art. 327c C. Obligaziuns dal patrun / VI. Utensils da lavur, material ed expensas / 2. Expensas / c. Pajament
Art. 328 C. Obligaziuns dal patrun / VII. Protecziun da la persunalitad dal lavurant / 1. En general
Art. 328a C. Obligaziuns dal patrun / VII. Protecziun da la persunalitad dal lavurant / 2. En la chasada dal patrun
Art. 328b1C. Obligaziuns dal patrun / VII. Protecziun da la persunalitad dal lavurant / 3. A chaschun da l’elavuraziun da datas da persunas
Art. 329 C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 1. Temp liber
Art. 329a C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 2. Vacanzas / a. Durada
Art. 329b C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 2. Vacanzas / b. Reducziun
Art. 329c C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 2. Vacanzas / c. Coerenza e data
Art. 329d C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 2. Vacanzas / d. Salari
Art. 329e1C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 3. Congedi per la lavur cun giuvenils ordaifer la scola
Art. 3291C. Obligaziuns dal patrun / VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da maternitad / 4. Congedi da maternitad
Art. 330 C. Obligaziuns dal patrun / IX. Ulteriuras obligaziuns / 1. Cauziun
Art. 330a C. Obligaziuns dal patrun / IX. Ulteriuras obligaziuns / 2. Attestat
Art. 330b1C. Obligaziuns dal patrun / IX. Ulteriuras obligaziuns / 3. Obligaziun da dar infurmaziuns
Art. 331 D. Prevenziun dal persunal / I. Obligaziuns dal patrun
Art. 331a1D. Prevenziun dal persunal / II. Cumenzament e fin da la prevenziun
Art. 331b1D. Prevenziun dal persunal / III. Cessiun ed impegnaziun
Art. 331c1D. Prevenziun dal persunal / IV. Resalvas per motivs da sanadad
Art. 331d1D. Prevenziun dal persunal / V. Promoziun da la proprietad d’abitaziuns / 1. Impegnaziun
Art. 331e1D. Prevenziun dal persunal / V. Promoziun da la proprietad d’abitaziuns / 2. Retratga anticipada
Art. 3311D. Prevenziun dal persunal / V. Promoziun da la proprietad d’abitaziuns / 3. Restricziuns durant che l’instituziun da prevenziun n’è betg cuvrida suffizientamain
Art. 3321E. Dretgs sin invenziuns e sin designs
Art. 332a1
Art. 333 F. Transferiment da la relaziun da lavur / 1. Effects
Art. 333a1F. Transferiment da la relaziun da lavur / 2. Consultaziun da la represchentanza dals lavurants
Art. 333b1F. Transferiment da la relaziun da lavur / 3. Transferiment dal manaschi en cas d’insolvenza
Art. 3341G. Fin da la relaziun da lavur / I. Relaziun da lavur limitada
Art. 3351G. Fin da la relaziun da lavur / II. Relaziun da lavur illimitada / 1. Disditga en general
Art. 335a1G. Fin da la relaziun da lavur / II. Relaziun da lavur illimitada / 2. Termins da disditga / a. En general
Art. 335b1G. Fin da la relaziun da lavur / II. Relaziun da lavur illimitada / 2. Termins da disditga / b. Durant il temp d’emprova
Art. 335c1G. Fin da la relaziun da lavur / II. Relaziun da lavur illimitada / 2. Termins da disditga / c. Suenter il temp d’emprova
Art. 335d1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 1. Noziun
Art. 335e1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 2. Champ d’applicaziun
Art. 3351G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 3. Consultaziun da la represchentanza dals lavurants
Art. 335g1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 4. Procedura
Art. 335h1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 5. Plan social / a. Noziun e princips
Art. 335i1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 5. Plan social / b. Obligaziun da manar tractativas
Art. 335j1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 5. Plan social / c. Fixaziun tras ina dretgira da cumpromiss
Art. 335k1G. Fin da la relaziun da lavur / IIbis. Relaschada en massa / 5. Plan social / d. Durant ina procedura da concurs u d’accumodament
Art. 3361G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 1. Disditga abusiva / a. Princip
Art. 336a1G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 1. Disditga abusiva / b. Sancziuns
Art. 336b1G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 1. Disditga abusiva / c. Procedura
Art. 336c1G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 2. Disditga da temp maladattà / a. Tras il patrun
Art. 336d1G. Fin da la relaziun da lavur / III. Protecziun cunter la disditga / 2. Disditga da temp maladattà / b. Tras il lavurant
Art. 337 G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 1. Premissas / a. Per motivs impurtants
Art. 337a G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 1. Premissas / b. Pervia d’insolvenza dal patrun
Art. 337b G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 2. Consequenzas / a. En cas da schliaziun giustifitgada
Art. 337c1G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 2. Consequenzas / b. En cas da relaschada nungiustifitgada
Art. 337d G. Fin da la relaziun da lavur / IV. Schliaziun immediata / 2. Consequenzas / c. Betg cumparair a la lavur u bandunar la lavur senza motivs giustifitgads
Art. 338 G. Fin da la relaziun da lavur / V. Mort dal lavurant u dal patrun / 1. Mort dal lavurant
Art. 338a G. Fin da la relaziun da lavur / V. Mort dal lavurant u dal patrun / 2. Mort dal patrun
Art. 339 G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 1. Pajament da las pretensiuns
Art. 339a G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 2. Restituziun
Art. 339b G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 3. Indemnisaziun da partenza / a. Premissas
Art. 339c G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 3. Indemnisaziun da partenza / b. Autezza e pajament
Art. 339d G. Fin da la relaziun da lavur / VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur / 3. Indemnisaziun da partenza / c. Prestaziuns da cumpensaziun
Art. 340 G. Fin da la relaziun da lavur / VII. Scumond da concurrenza / 1. Premissas
Art. 340a G. Fin da la relaziun da lavur / VII. Scumond da concurrenza / 2. Restricziuns
Art. 340b G. Fin da la relaziun da lavur / VII. Scumond da concurrenza / 3. Consequenzas dal surpassament
Art. 340c G. Fin da la relaziun da lavur / VII. Scumond da concurrenza / 4. Scrudada dal scumond
Art. 341 H. Nunpussaivladad da renunziar a la surannaziun
Art. 342 I. Resalva dal dretg public e ses effects sin il dretg civil
Art. 3431
Art. 344 I. Noziun e furmaziun / 1. Noziun
Art. 344a I. Noziun e furmaziun / 2. Furmaziun e cuntegn
Art. 345 II. Effects / 1. Obligaziuns spezialas da l’emprendist e da sia represchentanza legala
Art. 345a II. Effects / 2. Obligaziuns spezialas dal patrun
Art. 346 III. Fin dal contract / 1. Schliaziun anticipada
Art. 346a III. Fin dal contract / 2. Attestat d’emprendissadi
Art. 347 I. Noziun e furmaziun / 1. Noziun
Art. 347a I. Noziun e furmaziun / 2. Furmaziun e cuntegn
Art. 348 II. Obligaziuns e plainpudairs dal viagiatur da commerzi / 1. Obligaziuns spezialas
Art. 348a II. Obligaziuns e plainpudairs dal viagiatur da commerzi / 2. Delcredere
Art. 348b II. Obligaziuns e plainpudairs dal viagiatur da commerzi / 3. Plainpudairs
Art. 349 III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 1. Circul d’activitad
Art. 349a III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / a. En general
Art. 349b III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / b. Provisiun
Art. 349c III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / c. En cas d’impediment da viagiar
Art. 349d III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 3. Expensas
Art. 349e III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 4. Dretg da retenziun
Art. 350 IV. Fin dal contract / 1. Disditga speziala
Art. 350a IV. Fin dal contract / 2. Consequenzas spezialas
Art. 351 I. Noziun e furmaziun / 1. Noziun
Art. 351a I. Noziun e furmaziun / 2. Communicaziun da las cundiziuns da lavur
Art. 352 II. Obligaziuns spezialas dal lavurant / 1. Execuziun da la lavur
Art. 352a II. Obligaziuns spezialas dal lavurant / 2. Material ed utensils da lavur
Art. 353 III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 1. Collaudaziun dal product
Art. 353a III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / a. Pajament dal salari
Art. 353b III. Obligaziuns spezialas dal patrun / 2. Salari / b. En cas d’impediment da lavurar
Art. 354 IV. Fin dal contract
Art. 355
Art. 356 I. Noziun, cuntegn, furma e durada / 1. Noziun e cuntegn
Art. 356a I. Noziun, cuntegn, furma e durada / 2. Libertad da s’unir ad in’organisaziun e da pratitgar la professiun
Art. 356b I. Noziun, cuntegn, furma e durada / 3. Participaziun
Art. 356c I. Noziun, cuntegn, furma e durada / 4. Furma e durada
Art. 357 II. Effects / 1. Per ils patruns e per ils lavurants participads
Art. 357a II. Effects / 2. Per las partidas contrahentas
Art. 357b II. Effects / 3. Execuziun communabla
Art. 358 III. Relaziun cun il dretg stringent
Art. 359 I. Noziun e cuntegn
Art. 359a II. Cumpetenza e procedura
Art. 360 III. Effects
Art. 360a1IV. Salaris minimals / 1. Premissas
Art. 360b1IV. Salaris minimals / 2. Cumissiuns tripartitas
Art. 360c1IV. Salaris minimals / 3. Secret d’uffizi
Art. 360d1IV. Salaris minimals / 4. Effects
Art. 360e1IV. Salaris minimals / 5. Dretg da las federaziuns da purtar plant
Art. 3601IV. Salaris minimals / 6. Communicaziun
Art. 361 A. Nunpussaivladad da midar las disposiziuns a disfavur dal lavurant e dal patrun
Art. 362 B. Nunpussaivladad da midar las disposiziuns a disfavur dal lavurant
Art. 363 A. Noziun
Art. 364 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 1. En general
Art. 365 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 2. Concernent la materia furnida
Art. 366 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 3. Cumenzament a temp ed execuziun da la lavur tenor contract
Art. 367 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / a. Constataziun da las mancanzas
Art. 368 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / b. Dretgs da l’empustader en cas da mancanzas
Art. 369 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / c. Responsabladad da l’empustader
Art. 370 B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / d. Approvaziun da l’ovra
Art. 3711B. Effects / I. Obligaziuns da l’interprendider / 4. Garanzia per mancanzas / e. Surannaziun
Art. 372 B. Effects / II. Obligaziuns da l’empustader / 1. Scadenza da la bunificaziun
Art. 373 B. Effects / II. Obligaziuns da l’empustader / 2. Autezza da la bunificaziun / a. Surpigliada pauschala
Art. 374 B. Effects / II. Obligaziuns da l’empustader / 2. Autezza da la bunificaziun / b. Fixaziun tenor la valur da la lavur
Art. 375 C. Fin dal contract / I. Retratga, perquai ch’il preventiv è vegnì surpassà
Art. 376 C. Fin dal contract / II. Perdita da l’ovra
Art. 377 C. Fin dal contract / III. Retratga da l’empustader cunter indemnisaziun
Art. 378 C. Fin dal contract / IV. Nunpussaivladad d’exequir la lavur pervia da l’empustader
Art. 379 C. Fin dal contract / V. Mort ed inabilitad da l’interprendider
Art. 380 A. Noziun
Art. 381 B. Effects / I. Transferiment e garanzia dal dretg d’autur
Art. 382 B. Effects / II. Dretg da disponer da l’autur
Art. 383 B. Effects / III. Disposiziuns davart las ediziuns
Art. 384 B. Effects / IV. Reproducziun e vendita
Art. 385 B. Effects / V. Meglieraziuns e rectificaziuns
Art. 386 B. Effects / VI. Ediziuns cumplettas ed ediziuns singulas
Art. 387 B. Effects / VII. Dretg da translatar
Art. 388 B. Effects / VIII. Onurari da l’autur / 1. Autezza da l’onurari
Art. 389 B. Effects / VIII. Onurari da l’autur / 2. Scadenza, rendaquint ed exemplars gratuits
Art. 390 C. Fin dal contract / I. Perdita da l’ovra
Art. 391 C. Fin dal contract / II. Perdita da l’ediziun
Art. 392 C. Fin dal contract / III. Motivs che sa chattan en la persuna da l’autur e da l’editur
Art. 393 D. Elavuraziun d’ina ovra tenor il plan da l’editur
Art. 394 A. Noziun
Art. 395 B. Furmaziun dal contract
Art. 396 C. Effects / I. Dimensiun dal mandat
Art. 397 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 1. Execuziun tenor las prescripziuns
Art. 397a1C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 1bis. Obligaziun d’annunzia
Art. 398 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 2. Responsabladad per in’execuziun buna e fidaivla / a. En general
Art. 399 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 2. Responsabladad per in’execuziun buna e fidaivla / b. En cas da transferiment ad ina terza persuna
Art. 400 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 3. Rendaquint
Art. 401 C. Effects / II. Obligaziun dal mandatari / 4. Transferiment dals dretgs acquistads
Art. 402 C. Effects / III. Obligaziuns dal mandant
Art. 403 C. Effects / IV. Responsabladad da pliras persunas
Art. 404 D. Finiziun / I. Motivs / 1. Revocaziun, disditga
Art. 405 D. Finiziun / I. Motivs / 2. Mort, inabilitad d’agir, concurs
Art. 406 D. Finiziun / II. Effect da l’extincziun
Art. 406a A. Noziun e dretg applitgabel
Art. 406b B. Intermediaziun da persunas da l’exteriur u a persunas da l’exteriur / I. Custs dal viadi da return
Art. 406c B. Intermediaziun da persunas da l’exteriur u a persunas da l’exteriur / II. Obligaziun da dumandar ina permissiun
Art. 406d C. Furma e cuntegn
Art. 406e1D. Entrada en vigur, revocaziun, disditga
Art. 406f1E. ...
Art. 406g F. Infurmaziun e protecziun da datas
Art. 406h G. Reducziun
Art. 407 A. La brev da credit
Art. 408 B. Il mandat da credit / I. Noziun e furma
Art. 409 B. Il mandat da credit / II. Inabilitad da la terza persuna da far in contract
Art. 410 B. Il mandat da credit / III. Prorogaziun arbitrara
Art. 411 B. Il mandat da credit / IV. Relaziun tranter il mandant e la terza persuna
Art. 412 A. Noziun e furma
Art. 413 B. Salari da l’intermediatur / I. Furmaziun
Art. 414 B. Salari da l’intermediatur / II. Fixaziun
Art. 415 B. Salari da l’intermediatur / III. Perdita dal dretg da survegnir in salari
Art. 4161B. Salari da l’intermediatur / IV. ...
Art. 4171B. Salari da l’intermediatur / V. Reducziun
Art. 418 C. Resalva dal dretg chantunal
Art. 418a A. En general / I. Noziun
Art. 418b A. En general / II. Dretg applitgabel
Art. 418c B. Obligaziuns da l’agent / I. En general e delcredere
Art. 418d B. Obligaziuns da l’agent / II. Obligaziun da discreziun e scumond da far concurrenza
Art. 418e C. Autorisaziun da represchentanza
Art. 418f D. Obligaziuns dal mandant / I. En general
Art. 418g D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 1. Provisiun per l’intermediaziun e per la conclusiun / A. Dimensiun e furmaziun
Art. 418h D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 1. Provisiun per l’intermediaziun e per la conclusiun / b. Perdita dal dretg da survegnir ina provisiun
Art. 418i D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 1. Provisiun per l’intermediaziun e per la conclusiun / c. Termin da pajament
Art. 418k D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 1. Provisiun per l’intermediaziun e per la conclusiun / d. Rendaquint
Art. 418l D. Obligaziuns dal mandant / II. Provisiun / 2. Provisiun d’incassament
Art. 418m D. Obligaziuns dal mandant / III. Impediment da lavurar
Art. 418n D. Obligaziuns dal mandant / IV. Custs ed expensas
Art. 418o D. Obligaziuns dal mandant / V. Dretg da retenziun
Art. 418p E. Finiziun / I. Scadenza dal temp fixà
Art. 418q E. Finiziun / II. Disditga / 1. En general
Art. 418r E. Finiziun / II. Disditga / 2. Per motivs impurtants
Art. 418s E. Finiziun / III. Mort, inabilitad d’agir, concurs
Art. 418t E. Finiziun / IV. Dretgs da l’agent / 1. Provisiun
Art. 418u E. Finiziun / IV. Dretgs da l’agent / 2. Indemnisaziun per la clientella
Art. 418v E. Finiziun / V. Obligaziuns da restituziun
Art. 419 A. Posiziun da l’administratur / I. Spezia da l’execuziun
Art. 420 A. Posiziun da l’administratur / II. Responsabladad da l’administratur en general
Art. 421 A. Posiziun da l’administratur / III. Responsabladad da l’administratur ch’è incapabel da far in contract
Art. 422 B. Posiziun dal patrun / I. Gestiun en l’interess dal patrun
Art. 423 B. Posiziun dal patrun / II. Gestiun en l’interess da l’administratur
Art. 424 B. Posiziun dal patrun / III. Approvaziun da la gestiun
Art. 425 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / I. Noziun
Art. 426 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 1. Obligaziun d’annunzia, assicuranza
Art. 427 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 2. Tractament da la rauba en cumissiun
Art. 428 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 3. Tariffa da pretsch dal committent
Art. 429 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 4. Concessiun da pajaments anticipads e da credits a terzas persunas
Art. 430 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / II. Obligaziuns dal cumissiunari / 5. Delcredere
Art. 431 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 1. Indemnisaziun per pajaments anticipads e per expensas
Art. 432 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 2. Provisiun / a. Dretg da survegnir la provisiun
Art. 433 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 2. Provisiun / b. Perdita da quest dretg e midada en in’atgna fatschenta
Art. 434 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 3. Dretg da retenziun
Art. 435 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 4. Ingiant da la rauba en cumissiun
Art. 436 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 5. Cumissiunari sco cumprader u sco vendider en atgna fatschenta / a. Calculaziun dal pretsch e provisiun
Art. 437 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 5. Cumissiunari sco cumprader u sco vendider en atgna fatschenta / b. Surpigliada presumada dal cumissiunari
Art. 438 A. Cumissiun da cumpra e da vendita / III. Dretgs dal cumissiunari / 5. Cumissiunari sco cumprader u sco vendider en atgna fatschenta / c. Scrudada da la surpigliada
Art. 439 B. Contract da spediziun
Art. 440 A. Noziun
Art. 441 B. Effects / I. Posiziun dal speditur / 1. Indicaziuns necessarias
Art. 442 B. Effects / I. Posiziun dal speditur / 2. Emballadi
Art. 443 B. Effects / I. Posiziun dal speditur / 3. Dretg da disponer da la rauba transportada
Art. 444 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 1. Tractament da la martganzia / a. Procedura en cas d’impediments da la furniziun
Art. 445 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 1. Tractament da la martganzia / b. Vendita
Art. 446 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 1. Tractament da la martganzia / c. Responsabladad
Art. 447 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 2. Responsabladad dal transportader da rauba / a. Martganzia ida a perder u en malura
Art. 448 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 2. Responsabladad dal transportader da rauba / b. Martganzia furnida cun retard, martganzia donnegiada, martganzia ida per part en malura
Art. 449 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 2. Responsabladad dal transportader da rauba / c. Responsabladad per il transportader intermediar da rauba
Art. 450 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 3. Obligaziun d’annunzia
Art. 451 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 4. Dretg da retenziun
Art. 452 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 5. Extincziun da las pretensiuns e da la responsabladad
Art. 453 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 6. Procedura
Art. 454 B. Effects / II. Posiziun dal transportader da rauba / 7. Surannaziun dals plants d’indemnisaziun
Art. 455 C. Instituziuns da transport concessiunadas e statalas
Art. 456 D. Cooperaziun d’ina instituziun da transport publica
Art. 457 E. Responsabladad dal speditur
Art. 458 A. Procura / I. Noziun e constituziun
Art. 459 A. Procura / II. Extensiun da la procura
Art. 460 A. Procura / III. Limitaziun
Art. 461 A. Procura / IV. Extincziun da la procura
Art. 462 B. Auters mandats commerzials
Art. 4631C. ...
Art. 464 D. Scumond da concurrenza
Art. 465 E. Extincziun da la procura e dals auters mandats commerzials
Art. 466 A. Noziun
Art. 467 B. Effects / I. Relaziun tranter l’assegnader ed il retschavider da l’assegnaziun
Art. 468 B. Effects / II. Obligaziun da l’assegnà
Art. 469 B. Effects / III. Obligaziun d’annunzia, en cas ch’il pajament è vegnì refusà
Art. 470 C. Revocaziun
Art. 471 D. Assegnaziun en cas da vaglias
Art. 472 A. Il deposit en general / I. Noziun
Art. 473 A. Il deposit en general / II. Obligaziuns dal depositur
Art. 474 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 1. Scumond da duvrar la chaussa depositada
Art. 475 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 2. Restituziun / a. Dretg dal depositur
Art. 476 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 2. Restituziun / b. Dretgs dal conservader
Art. 477 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 2. Restituziun / c. Lieu da la restituziun
Art. 478 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 3. Responsabladad da plirs conservaturs
Art. 479 A. Il deposit en general / III. Obligaziuns dal conservader / 4. Pretensiuns da proprietad da terzas persunas
Art. 480 A. Il deposit en general / IV. Sequester
Art. 481 B. Il deposit da chaussas remplazzablas
Art. 482 C. Magasin da deposit / I. Dretg d’emetter attests da rauba
Art. 483 C. Magasin da deposit / II. Obligaziun da conservaziun dal possessur d’in magasin
Art. 484 C. Magasin da deposit / III. Maschaida da la rauba
Art. 485 C. Magasin da deposit / IV. Dretg dal possessur d’in magasin
Art. 486 C. Magasin da deposit / V. Restituziun da la rauba
Art. 487 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / I. Responsabladad dals ustiers / 1. Premissa ed extensiun
Art. 488 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / I. Responsabladad dals ustiers / 2. Responsabladad en spezial per preziusadads
Art. 489 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / I. Responsabladad dals ustiers / 3. Fin da la responsabladad
Art. 490 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / II. Responsabladad dals possessurs da stallas publicas
Art. 491 D. Ustiers e possessurs da stallas publicas / III. Dretg da retenziun
Art. 492 A. Premissas / I. Noziun
Art. 493 A. Premissas / II. Furma
Art. 494 A. Premissas / III. Consentiment dal conjugal
Art. 495 B. Cuntegn / I. Particularitads da las singulas spezias da garanzia / 1. Garanzia simpla
Art. 496 B. Cuntegn / I. Particularitads da las singulas spezias da garanzia / 2. Garanzia solidarica
Art. 497 B. Cuntegn / I. Particularitads da las singulas spezias da garanzia / 3. Cungaranzia
Art. 498 B. Cuntegn / I. Particularitads da las singulas spezias da garanzia / 4. Garanzia per il garant e cuntragaranzia
Art. 499 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / a. Extensiun da la responsabladad
Art. 500 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / b. Reducziun legala da l’import da garanzia
Art. 501 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / c. Obligaziun dal garant da pajar
Art. 502 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / d. Objecziuns
Art. 503 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / e. Obligaziun dal creditur d’avair quità e da consegnar ils documents
Art. 504 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / f. Obligaziun dal creditur d’acceptar il pajament
Art. 505 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Relaziun dal garant vers il creditur / g. Obligaziun dal creditur da communitgar e d’annunziar al garant, sch’il debitur ha fatg concurs e sch’i dat ina procedura da relasch cunter el
Art. 506 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 2. Relaziun tranter il garant ed il debitur principal / a. Dretg da pretender segirezza e deliberaziun
Art. 507 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 2. Relaziun tranter il garant ed il debitur principal / aa. En general
Art. 508 B. Cuntegn / II. Disposiziuns cuminaivlas / 2. Relaziun tranter il garant ed il debitur principal / bb. Obligaziun d’annunzia dal garant
Art. 509 C. Finiziun da la garanzia / I. Sin fundament da la lescha
Art. 510 C. Finiziun da la garanzia / II. Garanzia per in temp limità; revocaziun
Art. 511 C. Finiziun da la garanzia / III. Garanzia per in temp nundeterminà
Art. 512 C. Finiziun da la garanzia / IV. Garanzia per uffizis publics e per servetschs publics
Art. 513 A. Pretensiuns senza dretg da purtar plant
Art. 514 B. Renconuschientscha da debits e pajament voluntar
Art. 515 C. Lottarias u trair la sort
Art. 515a1D. Gieu en bancas da gieu, emprests da daners da bancas da gieu
Art. 516 A. Contract da renta vitalizia / I. Cuntegn
Art. 517 A. Contract da renta vitalizia / II. Furma
Art. 518 A. Contract da renta vitalizia / III. Dretgs dal creditur / 1. Far valair il dretg
Art. 519 A. Contract da renta vitalizia / III. Dretgs dal creditur / 2. Transferibilitad
Art. 520 A. Contract da renta vitalizia / IV. Rentas vitalizias tenor la Lescha federala davart il contract d’assicuranza
Art. 521 B. Contract da vitalizi / I. Noziun
Art. 522 B. Contract da vitalizi / II. Furmaziun / 1. Furma
Art. 523 B. Contract da vitalizi / II. Furmaziun / 2. Garanzia
Art. 524 B. Contract da vitalizi / III. Cuntegn
Art. 525 B. Contract da vitalizi / IV. Contestaziun e reducziun
Art. 526 B. Contract da vitalizi / V. Aboliziun / 1. Disditga
Art. 527 B. Contract da vitalizi / V. Aboliziun / 2. Aboliziun unilaterala
Art. 528 B. Contract da vitalizi / V. Aboliziun / 3. Mort dal vitaliziari
Art. 529 B. Contract da vitalizi / VI. Intransferibilitad, validaziun da pretensiuns en cas da concurs e d’impegnaziun
Art. 530 A. Noziun
Art. 531 B. Relaziun dals associads tranter sai / I. Contribuziuns
Art. 532 B. Relaziun dals associads tranter sai / II. Gudogn e perdita / 1. Repartiziun dal gudogn
Art. 533 B. Relaziun dals associads tranter sai / II. Gudogn e perdita / 2. Participaziun al gudogn ed a la perdita
Art. 534 B. Relaziun dals associads tranter sai / III. Conclus da la societad
Art. 535 B. Relaziun dals associads tranter sai / IV. Gestiun
Art. 536 B. Relaziun dals associads tranter sai / V. Responsabladad tranter sai / 1. Scumond da concurrenza
Art. 537 B. Relaziun dals associads tranter sai / V. Responsabladad tranter sai / 2. Expensas, obligaziuns e prestaziuns dals associads
Art. 538 B. Relaziun dals associads tranter sai / V. Responsabladad tranter sai / 3. Mesira dal quità duaivel
Art. 539 B. Relaziun dals associads tranter sai / VI. Retratga e restricziun da la gestiun
Art. 540 B. Relaziun dals associads tranter sai / VII. Associads ch’èn autorisads e che n’èn betg autorisads d’ademplir la gestiun / 1. En general
Art. 541 B. Relaziun dals associads tranter sai / VII. Associads ch’èn autorisads e che n’èn betg autorisads d’ademplir la gestiun / 2. Invista da las fatschentas da la societad
Art. 542 B. Relaziun dals associads tranter sai / VIII. Admissiun da novs associads e participaziun da terzas persunas
Art. 543 C. Relaziun dals associads vers terzas persunas / I. Represchentanza
Art. 544 C. Relaziun dals associads vers terzas persunas / II. Effect da la represchentanza
Art. 545 D. Finiziun da la societad / I. Motivs da dissoluziun / 1. En general
Art. 546 D. Finiziun da la societad / I. Motivs da dissoluziun / 2. Societad da durada illimitada
Art. 547 D. Finiziun da la societad / II. Effect da la dissoluziun per la gestiun
Art. 548 D. Finiziun da la societad / III. Liquidaziun / 1. Tractament dals apports
Art. 549 D. Finiziun da la societad / III. Liquidaziun / 2. Repartiziun dal surpli e dal deficit
Art. 550 D. Finiziun da la societad / III. Liquidaziun / 3. Proceder tar la liquidaziun
Art. 551 D. Finiziun da la societad / IV. Responsabladad vers terzas persunas D. Finiziun da la societad / IV. Responsabladad vers terzas persunas
Art. 552 A. Societad commerziala
Art. 553 B. Societad betg commerziala
Art. 5541C. Inscripziun en il register da commerzi / I. Lieu
Art. 555 C. Inscripziun en il register da commerzi / II. Represchentanza
Art. 556 C. Inscripziun en il register da commerzi / III. Pretensiuns formalas
Art. 557 A. Libertad contractuala, renviament a la societad simpla
Art. 558 B. Rendaquint
Art. 559 C. Dretg sin il gudogn, sin ils tschains e sin ils onuraris
Art. 560 D. Perditas
Art. 561 E. Scumond da concurrenza
Art. 562 A. En general
Art. 563 B. Represchentanza / I. Princip
Art. 564 B. Represchentanza / II. Extensiun
Art. 565 B. Represchentanza / III. Retratga
Art. 566 B. Represchentanza / IV. Procura e mandat commerzial
Art. 567 B. Represchentanza / V. Acts giuridics e responsabladad per acts illegals
Art. 568 C. Posiziun dals crediturs da la societad / I. Responsabladad dals associads
Art. 569 C. Posiziun dals crediturs da la societad / II. Responsabladad da novs associads
Art. 570 C. Posiziun dals crediturs da la societad / III. Concurs da la societad
Art. 571 C. Posiziun dals crediturs da la societad / IV. Concurs da la societad e dals associads
Art. 572 D. Posiziun dal creditur privat d’in associà
Art. 573 E. Cumpensaziun
Art. 574 A. En general
Art. 575 B. Disditga tras ils crediturs d’in associà
Art. 576 C. Extrada d’associads / I. Cunvegna
Art. 577 C. Extrada d’associads / II. Exclusiun tras il derschader
Art. 578 C. Extrada d’associads / III. Exclusiun tras ils ulteriurs associads
Art. 579 C. Extrada d’associads / IV. En cas da dus associads
Art. 580 C. Extrada d’associads / V. Fixaziun da l’import
Art. 581 C. Extrada d’associads / VI. Inscripziun
Art. 582 A. Princip
Art. 583 B. Liquidaturs
Art. 584 C. Represchentanza d’ertavels
Art. 585 D. Dretgs ed obligaziuns dals liquidaturs
Art. 586 E. Repartiziun provisorica
Art. 587 F. Regulaziun dals quints / I. Bilantscha
Art. 588 F. Regulaziun dals quints / II. Restituziun dal chapital e repartiziun dal surpli
Art. 589 G. Extincziun en il register da commerzi
Art. 590 H. Conservaziun dals cudeschs e dals documents
Art. 591 A. Object e termin
Art. 592 B. Cas spezials
Art. 593 C. Interrupziun
Art. 594 A. Societad commerziala
Art. 595 B. Societad betg commerziala
Art. 596 C. Inscripziun en il register da commerzi / I. Lieu ed apport en natiralias
Art. 597 C. Inscripziun en il register da commerzi / II. Pretensiuns formalas
Art. 598 A. Libertad contractuala. Renviament a la societad collectiva
Art. 599 B. Gestiun
Art. 600 C. Posiziun dal commanditari
Art. 601 D. Participaziun al gudogn ed a la perdita
Art. 602 A. En general
Art. 603 B. Represchentanza
Art. 604 C. Responsabladad da l’associà cun responsabladad illimitada
Art. 605 D. Responsabladad dal commanditari / I. Fatschentas per la societad
Art. 606 D. Responsabladad dal commanditari / II. Mancanza da l’inscripziun
Art. 6071D. Responsabladad dal commanditari / III. ...
Art. 608 D. Responsabladad dal commanditari / IV. Extensiun da la responsabladad
Art. 609 D. Responsabladad dal commanditari / V. Reducziun da la summa commanditara
Art. 610 D. Responsabladad dal commanditari / VI. Dretg dals crediturs da purtar plant
Art. 611 D. Responsabladad dal commanditari / VII. Retratga da tschains e da gudogns
Art. 612 D. Responsabladad dal commanditari / VIII. Participaziun ad ina societad
Art. 613 E. Posiziun dals crediturs privats
Art. 614 F. Cumpensaziun
Art. 615 G. Concurs / I. En general
Art. 616 G. Concurs / II. Concurs da la societad
Art. 617 G. Concurs / III. Proceder cunter l’associà cun responsabladad illimitada
Art. 618 G. Concurs / IV. Concurs dal commanditari
Art. 619
Art. 620 A. Noziun
Art. 6211B. Chapital minimal
Art. 622 C. Aczias / I. Spezias
Art. 623 C. Aczias / II. Divisiun e reuniun
Art. 624 C. Aczias / III. Import d’emissiun
Art. 6251D. Acziunaris
Art. 6261E. Statuts / I. Disposiziuns prescrittas da la lescha
Art. 6271E. Statuts / II. Ulteriuras disposiziuns / 1. En general
Art. 628 E. Statuts / II. Ulteriuras disposiziuns / 2. En spezial: apports en natiralias, surpigliadas da bains, avantatgs spezials
Art. 6291F. Fundaziun / I. Act da constituziun / 1. Cuntegn
Art. 6301F. Fundaziun / I. Act da constituziun / 2. Suttascripziun d’aczias
Art. 6311F. Fundaziun / II. Mussaments
Art. 6321F. Fundaziun / III. Apports / 1. Apport minimal
Art. 6331F. Fundaziun / III. Apports / 2. Prestaziun dals apports / a. Pajaments
Art. 6341F. Fundaziun / III. Apports / 2. Prestaziun dals apports / b. Apports en natiralias
Art. 634a1F. Fundaziun / III. Apports / 2. Prestaziun dals apports / c. Prestaziun posteriura
Art. 6351F. Fundaziun / III. Apports / 3. Controlla dals apports / a. Rapport da fundaziun
Art. 635a1F. Fundaziun / III. Apports / 3. Controlla dals apports / b. Conferma da la controlla
Art. 636–6391
Art. 6401G. Inscripziun en il register da commerzi / I. Societad
Art. 6411G. Inscripziun en il register da commerzi / II. Filialas
Art. 6421G. Inscripziun en il register da commerzi / III. Apports en natiralias, surpigliadas da bains, avantatgs spezials
Art. 643 H. Acquist da la persunalitad / I. Termin; mancanza da premissas
Art. 644 H. Acquist da la persunalitad / II. Aczias emessas avant l’inscripziun
Art. 645 H. Acquist da la persunalitad / III. Obligaziuns surpigliadas avant l’inscripziun
Art. 6461
Art. 6471J. Midada dals statuts
Art. 648–6491
Art. 6501K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 1. Augment dal chapital ordinari
Art. 6511K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 2. Augment dal chapital approvà / a. Basa statutara
Art. 651a1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 2. Augment dal chapital approvà / b. Adattaziun dals statuts
Art. 6521K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / a. Suttascripziun d’aczias
Art. 652a1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / b. ...
Art. 652b1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / c. Dretg da suttascripziun
Art. 652c1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / d. Prestaziun dals apports
Art. 652d1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / e. Augment tras agen chapital
Art. 652e1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / f. Rapport davart l’augment dal chapital
Art. 652f 1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / g. Conferma da la controlla
Art. 652g1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / h. Midada dals statuts e constataziuns
Art. 652h1K. Augment dal chapital d’aczias / I. Augment dal chapital ordinari ed approvà / 3. Prescripziuns cuminaivlas / i. Inscripziun en il register da commerzi, nunvalaivladad d’aczias emessas avant l’inscripziun
Art. 6531K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 1. Princip
Art. 653a1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 2. Limits
Art. 653b1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 3. Basa statutara
Art. 653c1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 4. Protecziun dals acziunaris
Art. 653d1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 5. Protecziun dals possessurs d’in dretg da conversiun u d’opziun
Art. 653e1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 6. Execuziun da l’augment dal chapital / a. Execuziun dals dretgs; apport
Art. 653f 1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 6. Execuziun da l’augment dal chapital / b. Conferma da la controlla
Art. 653g1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 6. Execuziun da l’augment dal chapital / c. Adattaziun dals statuts
Art. 653h1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 6. Execuziun da l’augment dal chapital / d. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 653i1K. Augment dal chapital d’aczias / II. Augment dal chapital cundiziunà / 7. Stritgada
Art. 654 K. Augment dal chapital d’aczias / III. Aczias privilegiadas / 1. Premissas
Art. 6551
Art. 656 K. Augment dal chapital d’aczias / III. Aczias privilegiadas / 2. Posiziun da las aczias privilegiadas
Art. 656a1L. Certificats da participaziun / I. Noziun; prescripziuns applitgablas
Art. 656b1L. Certificats da participaziun / II. Chapital da participaziun e chapital d’aczias
Art. 656c1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 1. En general
Art. 656d1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 2. Communicaziun da la convocaziun e dals conclus da la radunanza generala
Art. 656e1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 3. Represchentanza en il cussegl d’administraziun
Art. 656f 1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 4. Dretgs da facultad / a. En general
Art. 656g1L. Certificats da participaziun / III. Posiziun giuridica dal participant / 4. Dretgs da facultad / b. Dretgs da suttascripziun
Art. 6571M. Certificats da giudida
Art. 6581
Art. 6591N. Atgnas aczias / I. Restricziun da l’acquist
Art. 659a1N. Atgnas aczias / II. Consequenzas da l’acquist
Art. 659b1N. Atgnas aczias / III. Acquist tras filialas
Art. 6601A. Dretg sin la quota dal gudogn e da liquidaziun / I. En general
Art. 661 A. Dretg sin la quota dal gudogn e da liquidaziun / II. Moda da calculaziun
Art. 6621
Art. 662a1
Art. 6631
Art. 663a e 663b1
Art. 663bbis1B. Rapport da gestiun / I. Indicaziuns supplementaras per las societads cun aczias quotadas a la bursa / 1. Indemnisaziuns
Art. 663c1B. Rapport da gestiun / I. Indicaziuns supplementaras per las societads cun aczias quotadas a la bursa / 2. Participaziuns
Art. 663d–663h1
Art. 664 e 6651
Art. 665a1
Art. 666 e 6671
Art. 6681
Art. 6691
Art. 6701B. Rapport da gestiun / II. Valitaziun. Augment da la valur
Art. 6711C. Reservas / I. Reservas legalas / 1. Reserva generala
Art. 671a1C. Reservas / I. Reservas legalas / 2. Reserva per atgnas aczias
Art. 671b1C. Reservas / I. Reservas legalas / 3. Reserva per l’augment da la valur
Art. 6721C. Reservas / II. Reservas statutaras / 1. En general
Art. 6731C. Reservas / II. Reservas statutaras / 2. Per intents da prevenziun a favur dals lavurants
Art. 6741C. Reservas / III. Relaziun tranter quota dal gudogn e reservas
Art. 675 D. Dividendas, tschains da construcziun e tantiemas / I. Dividendas
Art. 676 D. Dividendas, tschains da construcziun e tantiemas / II. Tschains da construcziun
Art. 6771D. Dividendas, tschains da construcziun e tantiemas / III. Tantiemas
Art. 6781E. Restituziun da prestaziuns / I. En general
Art. 6791E. Restituziun da prestaziuns / II. Tantiemas en cas da concurs
Art. 680 F. Prestaziuns da l’acziunari / I. Object
Art. 681 F. Prestaziuns da l’acziunari / II. Consequenzas dal retard / 1. Tenor lescha e tenor statuts
Art. 682 F. Prestaziuns da l’acziunari / II. Consequenzas dal retard / 2. Appel al pajament
Art. 683 G. Emissiun e transferiment da las aczias / I. Aczias al possessur
Art. 6841G. Emissiun e transferiment da las aczias / II. Aczias al num
Art. 6851H. Restricziun da la transferibilitad / I. Restricziun legala
Art. 685a1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 1. Princips
Art. 685b1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 2. Aczias al num betg quotadas a la bursa / a. Motivs per ina refusa
Art. 685c1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 2. Aczias al num betg quotadas a la bursa / b. Effect
Art. 685d1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 3. Aczias al num quotadas a la bursa / a. Motivs per ina refusa
Art. 685e1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 3. Aczias al num quotadas a la bursa / b. Obligaziun d’annunzia
Art. 685f 1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 3. Aczias al num quotadas a la bursa / c. Transferiment dals dretgs
Art. 685g1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 3. Aczias al num quotadas a la bursa / d. Termin da refusa
Art. 6861H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 4. Register da las aczias / a. Inscripziun
Art. 686a1H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 4. Register da las aczias / b. Stritgada
Art. 687 H. Restricziun da la transferibilitad / II. Restricziun statutara / 5. Aczias al num betg pajadas entiramain
Art. 688 H. Restricziun da la transferibilitad / III. Certificat provisoric
Art. 6891J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 1. Princip
Art. 689a1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 2. Legitimaziun vers la societad
Art. 689b1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 3. Represchentanza da l’acziunari / a. En general
Art. 689c1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 3. Represchentanza da l’acziunari / b. Tras in commember d’in organ da la societad
Art. 689d1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 3. Represchentanza da l’acziunari / c. Tras in depositari
Art. 689e1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 3. Represchentanza da l’acziunari / d. Communicaziun
Art. 690 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / I. Participaziun a la radunanza generala / 4. Plirs proprietaris, giudida
Art. 691 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / II. Participaziun nunautorisada
Art. 692 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / III. Dretg da votar a la radunanza generala / 1. Princip
Art. 693 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / III. Dretg da votar a la radunanza generala / 2. Aczias cun dretg da votar
Art. 694 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / III. Dretg da votar a la radunanza generala / 3. Cumenzament dal dretg da votar
Art. 695 J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / III. Dretg da votar a la radunanza generala / 4. Exclusiun dal dretg da votar
Art. 6961J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / IV. Dretgs da controlla dals acziunaris / 1. Communicaziun dal rapport da gestiun
Art. 6971J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / IV. Dretgs da controlla dals acziunaris / 2. Infurmaziun ed invista
Art. 697a1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 1. Cun l’approvaziun da la radunanza generala
Art. 697b1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 2. En cas da refusa tras la radunanza generala
Art. 697c1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 3. Designaziun
Art. 697d1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 4. Activitad
Art. 697e1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 5. Rapport
Art. 697f 1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 6. Deliberaziun e communicaziun
Art. 697g1J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza / V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala / 7. Adossament dals custs
Art. 697h1
Art. 697i1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / I. Annunzia da l’acquist d’aczias al possessur
Art. 697j1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / II. Annunzia da la persuna che ha il dretg economic da las aczias
Art. 697k1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / III. Annunzia ad in intermediari finanzial ed obligaziun da l’intermediari finanzial da dar infurmaziuns
Art. 697l1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / IV. Glista
Art. 697m1K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari / V. Inobservanza da las obligaziuns d’annunzia
Art. 698 I. Cumpetenzas
Art. 699 II. Convocaziun ed inscripziun en la glista da tractandas / 1. Dretg ed obligaziun
Art. 7001II. Convocaziun ed inscripziun en la glista da tractandas / 2. Furma
Art. 701 II. Convocaziun ed inscripziun en la glista da tractandas / 3. Radunanza da tut ils acziunaris
Art. 7021III. Mesiras preparatoricas; protocol
Art. 702a1IV. Participaziun dals commembers dal cussegl d’administraziun
Art. 703 V. Conclus ed elecziuns / 1. En general
Art. 7041V. Conclus ed elecziuns / 2. Conclus impurtants
Art. 704a1V. Conclus ed elecziuns / 3. Conversiun d’aczias al possessur en aczias al num
Art. 705 VI. Revocaziun dal cussegl d’administraziun e dal post da revisiun
Art. 706 VII. Contestaziun da conclus da la radunanza generala / 1. Legitimaziun e motivs
Art. 706a1VII. Contestaziun da conclus da la radunanza generala / 2. Procedura
Art. 706b1VIII. Nunvalaivladad
Art. 707 I. En general / 1. Elegibladad
Art. 7081
Art. 7091I. En general / 2. Represchentanza da categorias e da gruppas d’acziunaris
Art. 7101I. En general / 3. Perioda d’uffizi
Art. 7111
Art. 7121II. Organisaziun / 1. President e secretari
Art. 7131II. Organisaziun / 2. Conclus
Art. 7141II. Organisaziun / 3. Conclus nunvalaivels
Art. 7151II. Organisaziun / 4. Dretg da convocaziun
Art. 715a1II. Organisaziun / 5. Dretg da survegnir infurmaziuns u da prender invista da documents
Art. 7161III. Incumbensas / 1. En general
Art. 716a1III. Incumbensas / 2. Incumbensas intransferiblas
Art. 716b1III. Incumbensas / 3. Delegaziun da la gestiun
Art. 7171IV. Quità e fidaivladad
Art. 7181V. Represchentanza / 1. En general
Art. 718a1V. Represchentanza / 2. Dimensiun e restricziun
Art. 718b1V. Represchentanza / 3. Contracts tranter la societad e ses represchentant
Art. 719 V. Represchentanza / 4. Suttascripziun
Art. 720 V. Represchentanza / 5. Inscripziun
Art. 7211V. Represchentanza / 6. Procurists e mandataris
Art. 7221VI. Responsabladad dals organs
Art. 723–7241
Art. 7251VII. Perdita da chapital e surdebitaziun / 1. Obligaziuns d’annunzia
Art. 725a1VII. Perdita da chapital e surdebitaziun / 2. Decleraziun u suspensiun dal concurs
Art. 726 VIII. Revocaziun e suspensiun
Art. 727 I. Obligaziun da revisiun / 1. Revisiun ordinaria
Art. 727a I. Obligaziun da revisiun / 2. Revisiun limitada
Art. 727b II. Pretensiuns al post da revisiun / 1. En cas d’ina revisiun ordinaria
Art. 727c II. Pretensiuns al post da revisiun / 2. En cas d’ina revisiun limitada
Art. 728 III. Revisiun ordinaria / 1. Independenza dal post da revisiun
Art. 728a III. Revisiun ordinaria / 2. Incumbensas dal post da revisiun / a. Object e dimensiun da la controlla
Art. 728b III. Revisiun ordinaria / 2. Incumbensas dal post da revisiun / b. Rapport da revisiun
Art. 728c III. Revisiun ordinaria / 2. Incumbensas dal post da revisiun / c. Obligaziuns d’annunzia
Art. 729 IV. Revisiun limitada (review) / 1. Independenza dal post da revisiun
Art. 729a IV. Revisiun limitada (review) / 2. Incumbensas dal post da revisiun / a. Object e dimensiun da la controlla
Art. 729b IV. Revisiun limitada (review) / 2. Incumbensas dal post da revisiun / b. Rapport da revisiun
Art. 729c IV. Revisiun limitada (review) / 2. Incumbensas dal post da revisiun / c. Obligaziun d’annunzia
Art. 730 V. Disposiziuns cuminaivlas / 1. Elecziun dal post da revisiun
Art. 730a V. Disposiziuns cuminaivlas / 2. Perioda d’uffizi dal post da revisiun
Art. 730b V. Disposiziuns cuminaivlas / 3. Infurmaziuns e secretezza
Art. 730c V. Disposiziuns cuminaivlas / 4. Documentaziun e conservaziun dals documents
Art. 731 V. Disposiziuns cuminaivlas / 5. Approvaziun dal quint ed utilisaziun dal gudogn
Art. 731a V. Disposiziuns cuminaivlas / 6. Disposiziuns spezialas
Art. 731b
Art. 732 A. Conclus da reducziun
Art. 732a1B. Annullaziun d’aczias a chaschun d’ina sanaziun
Art. 733 C. Appel als crediturs
Art. 734 D. Execuziun da la reducziun
Art. 735 E. Reducziun en cas d’ina bilantscha deficitara
Art. 736 A. Dissoluziun en general / I. Motivs
Art. 7371A. Dissoluziun en general / II. Annunzia al register da commerzi
Art. 7381A. Dissoluziun en general / III. Consequenzas
Art. 739 B. Dissoluziun cun liquidaziun / I. Stadi da la liquidaziun, cumpetenzas
Art. 740 B. Dissoluziun cun liquidaziun / II. Nominaziun e revocaziun dals liquidaturs / 1. Nominaziun
Art. 7411B. Dissoluziun cun liquidaziun / II. Nominaziun e revocaziun dals liquidaturs / 2. Revocaziun
Art. 742 B. Dissoluziun cun liquidaziun / III. Activitad dals liquidaturs / 1. Bilantscha, clom da quints
Art. 743 B. Dissoluziun cun liquidaziun / III. Activitad dals liquidaturs / 2. Ulteriuras incumbensas
Art. 744 B. Dissoluziun cun liquidaziun / III. Activitad dals liquidaturs / 3. Protecziun dals crediturs
Art. 745 B. Dissoluziun cun liquidaziun / III. Activitad dals liquidaturs / 4. Repartiziun da la facultad
Art. 746 B. Dissoluziun cun liquidaziun / IV. Extincziun en il register da commerzi
Art. 7471B. Dissoluziun cun liquidaziun / V. Conservaziun dal register da las aczias, dals cudeschs da fatschenta e da la glista
Art. 748–7501C. Dissoluziun senza liquidaziun / I.
Art. 751 C. Dissoluziun senza liquidaziun / II. Surpigliada tras ina corporaziun da dretg public
Art. 7521A. Responsabladad / I. ...
Art. 7531A. Responsabladad / II. Per la fundaziun
Art. 7541A. Responsabladad / III. Per l’administraziun, per la gestiun e per la liquidaziun
Art. 7551A. Responsabladad / IV. Per la revisiun
Art. 7561B. Donn chaschunà a la societad / I. Pretensiuns ordaifer il concurs
Art. 7571B. Donn chaschunà a la societad / II. Pretensiuns en il concurs
Art. 7581B. Donn chaschunà a la societad / III. Effect dal conclus da distgargia
Art. 7591C. Solidaritad e regress
Art. 7601D. Surannaziun
Art. 7611
Art. 762
Art. 763
Art. 764 A. Noziun
Art. 765 B. Administraziun / I. Designaziun e cumpetenzas
Art. 766 B. Administraziun / II. Consentiment als conclus da la radunanza generala
Art. 767 B. Administraziun / III. Retratga da la gestiun e da la represchentanza
Art. 768 C. Post da surveglianza / I. Nominaziun e cumpetenzas
Art. 769 C. Post da surveglianza / II. Plant da responsabladad
Art. 770 D. Dissoluziun
Art. 771 E. Disditga
Art. 772 A. Noziun
Art. 773 B. Chapital da basa
Art. 774 C. Quotas da basa
Art. 774a D. Certificats da giudida
Art. 775 E. Associads
Art. 776 F. Statuts / I. Disposiziuns prescrittas da la lescha
Art. 776a F. Statuts / II. Ulteriuras disposiziuns
Art. 777 G. Fundaziun / I. Act da constituziun
Art. 777a G. Fundaziun / II. Suttascripziun da las quotas da basa
Art. 777b G. Fundaziun / III. Mussaments
Art. 777c G. Fundaziun / IV. Apports
Art. 778 H. Inscripziun en il register da commerzi / I. Societad
Art. 778a H. Inscripziun en il register da commerzi / II. Filialas
Art. 779 J. Acquist da la persunalitad / I. Termin; mancanza da premissas
Art. 779a J. Acquist da la persunalitad / II. Obligaziuns surpigliadas avant l’inscripziun
Art. 780 K. Midada dals statuts
Art. 781 L. Augment dal chapital da basa
Art. 782 M. Reducziun dal chapital da basa
Art. 783 N. Acquist da quotas da basa proprias
Art. 784 A. Quotas da basa / I. Document
Art. 785 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 1. Cessiun / a. Furma
Art. 786 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 1. Cessiun / b. Necessitads da consentiment
Art. 787 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 1. Cessiun / c. Transferiment dals dretgs
Art. 788 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 2. Modas spezialas d’acquisiziun
Art. 789 A. Quotas da basa / II. Transferiment / 3. Fixaziun da la valur reala
Art. 789a A. Quotas da basa / II. Transferiment / 4. Giudida
Art. 789b A. Quotas da basa / II. Transferiment / 5. Dretg da pegn
Art. 790 A. Quotas da basa / III. Register da participaziun
Art. 790a1A. Quotas da basa / IIIbis. Annunzia da la persuna che ha il dretg economic da las quotas da basa
Art. 791 A. Quotas da basa / IV. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 792 A. Quotas da basa / V. Proprietad collectiva
Art. 793 B. Prestaziun dals apports
Art. 794 C. Responsabladad dals associads
Art. 795 D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 1. Princip ed import
Art. 795a D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 2. Incassament
Art. 795b D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 3. Rembursament
Art. 795c D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 4. Reducziun
Art. 795d D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / I. Pajaments supplementars / 5. Durada
Art. 796 D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / II. Prestaziuns accessoricas
Art. 797 D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas / III. Introducziun posteriura
Art. 798 E. Dividendas, tschains, tantiemas / I. Dividendas
Art. 798a E. Dividendas, tschains, tantiemas / II. Tschains
Art. 798b E. Dividendas, tschains, tantiemas / III. Tantiemas
Art. 799 F. Quotas da basa privilegiadas
Art. 800 G. Restituziuns da prestaziuns
Art. 8011H. Reservas
Art. 801a J. Consegna dal rapport da gestiun
Art. 802 K. Dretg da survegnir infurmaziuns e da prender invista
Art. 803 L. Obligaziun da fidaivladad e scumond da concurrenza
Art. 804 A. Radunanza dals associads / I. Incumbensas
Art. 805 A. Radunanza dals associads / II. Convocaziun e realisaziun
Art. 806 A. Radunanza dals associads / III. Dretg da votar / 1. Fixaziun
Art. 806a A. Radunanza dals associads / III. Dretg da votar / 2. Exclusiun dal dretg da votar
Art. 806b A. Radunanza dals associads / III. Dretg da votar / 3. Giudida
Art. 807 A. Radunanza dals associads / IV. Dretg da veto
Art. 808 A. Radunanza dals associads / V. Deliberaziun / 1. En general
Art. 808a A. Radunanza dals associads / V. Deliberaziun / 2. Decisiun da tagl
Art. 808b A. Radunanza dals associads / V. Deliberaziun / 3. Conclus impurtants
Art. 808c A. Radunanza dals associads / VI. Contestaziun dals conclus da la radunanza dals associads
Art. 809 B. Gestiun e represchentanza / I. Designaziun dals mainagestiun ed organisaziun
Art. 810 B. Gestiun e represchentanza / II. Incumbensas dals mainagestiun
Art. 811 B. Gestiun e represchentanza / III. Approvaziun tras la radunanza dals associads
Art. 812 B. Gestiun e represchentanza / IV. Quità e fidaivladad; scumond da concurrenza
Art. 813 B. Gestiun e represchentanza / V. Tractament egual
Art. 814 B. Gestiun e represchentanza / VI. Represchentanza
Art. 815 B. Gestiun e represchentanza / VII. Revocaziun dals mainagestiun; retratga da l’autorisaziun da represchentanza
Art. 816 B. Gestiun e represchentanza / VIII. Nunvalaivladad da conclus
Art. 817 B. Gestiun e represchentanza / IX. Responsabladad
Art. 818 C. Post da revisiun
Art. 819 D. Mancanzas en l’organisaziun da la societad
Art. 820 E. Perdita da chapital e surdebitaziun
Art. 821 A. Dissoluziun / I. Motivs
Art. 821a A. Dissoluziun / II. Consequenzas
Art. 822 B. Extrada dals associads / I. Sortida
Art. 822a B. Extrada dals associads / II. Sortida adesiva
Art. 823 B. Extrada dals associads / III. Exclusiun
Art. 824 B. Extrada dals associads / IV. Mesira preventiva
Art. 825 B. Extrada dals associads / V. Indemnisaziun / 1. Dretg ed autezza
Art. 825a B. Extrada dals associads / V. Indemnisaziun / 2. Pajament
Art. 826 C. Liquidaziun
Art. 827
Art. 828 A. Associaziun dal Dretg d’obligaziuns
Art. 829 B. Associaziuns da dretg public
Art. 830 C. Constituziun / I. Premissas / 1. En general
Art. 831 C. Constituziun / I. Premissas / 2. Dumber da commembers
Art. 832 C. Constituziun / II. Statuts / 1. Cuntegn che vegn prescrit da la lescha
Art. 833 C. Constituziun / II. Statuts / 2. Ulteriuras disposiziuns
Art. 834 C. Constituziun / III. Radunanza constitutiva
Art. 8351C. Constituziun / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 1. Associaziun
Art. 8361C. Constituziun / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 2. Filialas
Art. 8371C. Constituziun / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 3. Glista dals associads
Art. 838 C. Constituziun / V. Acquist da la persunalitad giuridica
Art. 839 A. Princip
Art. 840 B. Decleraziun da participaziun
Art. 841 C. Colliaziun cun in contract d’assicuranza
Art. 842 A. Extrada / I. Libertad d’extrada
Art. 843 A. Extrada / II. Limitaziun da l’extrada
Art. 844 A. Extrada / III. Termin da disditga e mument da l’extrada
Art. 845 A. Extrada / IV. Dretg d’extrada en cas da concurs e d’impegnaziun
Art. 846 B. Exclusiun
Art. 847 C. Mort da l’associà
Art. 848 D. Perdita d’ina funcziun u d’in engaschament ubain d’in contract
Art. 849 E. Transferiment da la commembranza / I. En general
Art. 850 E. Transferiment da la commembranza / II. Tras il transferiment da bains immobigliars u da manaschis economics
Art. 851 F. Extrada dal successur legal
Art. 852 A. Cumprova da la commembranza
Art. 853 B. Certificats da participaziun
Art. 854 C. Egualitad giuridica
Art. 855 D. Dretgs / I. Dretg da votar
Art. 856 D. Dretgs / II. Dretg da controlla dals associads / 1. Communicaziun da la bilantscha
Art. 857 D. Dretgs / II. Dretg da controlla dals associads / 2. Dar infurmaziuns
Art. 8581D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 1. ...
Art. 859 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 2. Princips da la repartiziun
Art. 860 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 3. Obligaziun da furmar e d’augmentar in fond da reservas
Art. 861 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 4. Retgav net tar associaziuns per credits
Art. 862 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 5. Fond per intents da prevenziun
Art. 863 D. Dretgs / III. Eventuals dretgs dal retgav net / 6. Autras reservas
Art. 864 D. Dretgs / IV. Dretg vi da la facultad da l’associaziun / 1. A norma dals statuts
Art. 865 D. Dretgs / IV. Dretg vi da la facultad da l’associaziun / 2. Tenor lescha
Art. 866 E. Obligaziuns / I. Buna fai
Art. 867 E. Obligaziuns / II. Contribuziuns e prestaziuns
Art. 868 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 1. Da l’associaziun
Art. 869 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / a. Responsabladad illimitada
Art. 870 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / b. Responsabladad limitada
Art. 871 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / c. Obligaziun da far in pajament supplementar
Art. 872 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / d. Restricziuns inadmissiblas
Art. 873 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / e. Procedura en cas da concurs
Art. 874 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / f. Midada da las disposiziuns da responsabladad
Art. 875 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / g. Responsabladad da novs associads
Art. 876 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / h. Responsabladad suenter l’extrada u suenter la dissoluziun
Art. 877 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / i. Annunzia d’entradas e d’extradas a l’uffizi dal register da commerzi
Art. 878 E. Obligaziuns / III. Responsabladad / 2. Dals associads / k. Surannaziun da la responsabladad
Art. 879 A. Radunanza generala / I. Cumpetenzas
Art. 880 A. Radunanza generala / II. Votaziun per correspundenza
Art. 881 A. Radunanza generala / III. Convocaziun / 1. Dretgs ed obligaziuns
Art. 882 A. Radunanza generala / III. Convocaziun / 2. Furma
Art. 883 A. Radunanza generala / III. Convocaziun / 3. Objects da tractativa
Art. 884 A. Radunanza generala / III. Convocaziun / 4. Radunanza da tut ils associads
Art. 885 A. Radunanza generala / IV. Dretg da votar
Art. 886 A. Radunanza generala / V. Represchentanza
Art. 887 A. Radunanza generala / VI. Exclusiun dal dretg da votar
Art. 888 A. Radunanza generala / VII. Deliberaziun / 1. En general
Art. 889 A. Radunanza generala / VII. Deliberaziun / 2. En cas d’in augment da las prestaziuns dals associads
Art. 890 A. Radunanza generala / VIII. Revocaziun da l’administraziun e dal post da revisiun
Art. 891 A. Radunanza generala / IX. Contestaziun dals conclus da la radunanza generala
Art. 892 A. Radunanza generala / X. Radunanza da delegads
Art. 893 A. Radunanza generala / XI. Disposiziuns excepziunalas per associaziuns d’assicuranza
Art. 894 B. Administraziun / I. Elegibladad / 1. Commembranza
Art. 8951B. Administraziun / I. Elegibladad / 2. ...
Art. 896 B. Administraziun / II. Perioda d’uffizi
Art. 897 B. Administraziun / III. Giunta d’administraziun
Art. 8981B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 1. En general
Art. 899 B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 2. Dimensiun e restricziun
Art. 899a1B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 3. Contracts tranter l’associaziun e ses represchentant
Art. 900 B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 4. Suttascripziun
Art. 901 B. Administraziun / IV. Gestiun e represchentanza / 5. Inscripziun
Art. 902 B. Administraziun / V. Obligaziuns / 1. En general
Art. 903 B. Administraziun / V. Obligaziuns / 2. Obligaziun d’annunzia en cas da surdebitaziun ed en cas da perdita da chapital
Art. 904 B. Administraziun / VI. Restituziun da pajaments
Art. 905 B. Administraziun / VII. Suspensiun e revocaziun
Art. 9061C. Post da revisiun / I. En general
Art. 9071C. Post da revisiun / II. Controlla dal register d’associads
Art. 9081D. Mancanzas en l’organisaziun
Art. 909 e 9101
Art. 911 A. Motivs da dissoluziun
Art. 912 B. Annunzia a l’uffizi dal register da commerzi
Art. 913 C. Liquidaziun, repartiziun da la facultad
Art. 9141D. ...
Art. 915 E. Surpigliada tras ina corporaziun dal dretg public
Art. 9161A. Responsabladad vers l’associaziun
Art. 917 B. Responsabladad vers l’associaziun, vers ils associads e vers ils crediturs
Art. 918 C. Solidaritad e regress
Art. 9191D. Surannaziun
Art. 920 E. En cas d’associaziuns da credit e d’assicuranza
Art. 921 A. Premissas
Art. 922 B. Organisaziun / I. Radunanza da delegads
Art. 923 B. Organisaziun / II. Administraziun
Art. 924 B. Organisaziun / III. Surveglianza. Contestaziun
Art. 925 B. Organisaziun / IV. Exclusiun da novas obligaziuns
Art. 926
Art. 927 A. Intent ed organisaziun / I. En general
Art. 928 A. Intent ed organisaziun / II. Responsabladad
Art. 929 A. Intent ed organisaziun / III. Ordinaziun / 1. En general
Art. 929a1A. Intent ed organisaziun / III. Ordinaziun / 2. En cas da la gestiun dal register da commerzi cun agid da l’informatica
Art. 930 A. Intent ed organisaziun / IV. Publicitad
Art. 931 A. Intent ed organisaziun / V. Fegl uffizial da commerzi
Art. 931a1B. Inscripziuns / I. Annunzia
Art. 932 B. Inscripziuns / II. Cumenzament da l’effect
Art. 933 B. Inscripziuns / III. Effects
Art. 9341B. Inscripziuns / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 1. Dretg ed obligaziun
Art. 935 B. Inscripziuns / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 2. Filialas
Art. 936 B. Inscripziuns / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 3. Disposiziuns executivas
Art. 936a1B. Inscripziuns / IV. Inscripziun en il register da commerzi / 4. Numer d’identificaziun
Art. 937 B. Inscripziuns / V. Midadas 
Art. 9381B. Inscripziuns / VI. Extincziun / 1. Obligaziun da far l’extincziun
Art. 938a1B. Inscripziuns / VI. Extincziun / 2. Extincziun d’uffizi
Art. 938b1B. Inscripziuns / VI. Extincziun / 3. Organs ed autorisaziuns da represchentanza
Art. 939 B. Inscripziuns / VII. Concurs da societads commerzialas e d’associaziuns
Art. 940 B. Inscripziuns / VIII. Obligaziuns da l’administratur dal register da commerzi / 1. Obligaziun d’examinar
Art. 941 B. Inscripziuns / VIII. Obligaziuns da l’administratur dal register da commerzi / 2. Admoniziun. Inscripziun d’uffizi
Art. 941a1B. Inscripziuns / VIII. Obligaziuns da l’administratur dal register da commerzi / 3. Assegnaziun al derschader u a l’autoritad da surveglianza
Art. 942 B. Inscripziuns / IX. Negligientscha da las prescripziuns / 1. Responsabladad per donns
Art. 943 B. Inscripziuns / IX. Negligientscha da las prescripziuns / 2. Multas disciplinaras
Art. 928b1C. Bancas da datas centralas
Art. 928c1D. Numer d’assicuranza da la AVS e numer persunal
Art. 944 A. Princips per furmar firmas / I. Disposiziuns generalas
Art. 945 A. Princips per furmar firmas / II. Interpresas singulas / 1. Cuntegn principal
Art. 946 A. Princips per furmar firmas / II. Interpresas singulas / 2. Exclusivitad da la firma inscritta
Art. 947 e 9481
Art. 9491
Art. 9501A. Princips per furmar firmas / III. Firmas societaras / 1. Furmaziun da la firma
Art. 9511A. Princips per furmar firmas / III. Firmas societaras / 2. Exclusivitad da la firma inscritta
Art. 952 A. Princips per furmar firmas / IV. Filialas
Art. 9531A. Princips per furmar firmas / V. ...
Art. 954 A. Princips per furmar firmas / VI. Midada dal num
Art. 954a1B. Obligaziun da duvrar la firma ed il num
Art. 955 C. Surveglianza
Art. 955a1D. Resalva d’autras prescripziuns federalas
Art. 956 E. Protecziun da la firma
Art. 957 A. Obligaziun da far ina contabilitad e da render quint
Art. 957a B. Contabilitad
Art. 958 C. Rendaquint / I. Intent e cuntegn
Art. 958a C. Rendaquint / II. Basas dal rendaquint / 1. Supposiziun da la cuntinuaziun da l’interpresa
Art. 958b C. Rendaquint / II. Basas dal rendaquint / 2. Cunfinaziun temporala e materiala
Art. 958c C. Rendaquint / III. Princips dal rendaquint regular
Art. 958d C. Rendaquint / IV. Preschentaziun, valuta e lingua
Art. 958e D. Publicaziun ed invista
Art. 958f E. Manar e conservar ils cudeschs da fatschenta
Art. 959 A. Bilantscha / I. Intent da la bilantscha, obligaziun ed abilitad da far ina bilantscha
Art. 959a A. Bilantscha / II. Structura minimala
Art. 959b B. Quint economic; structura minimala
Art. 959c C. Agiunta
Art. 960 D. Valitaziun / I. Princips
Art. 960a D. Valitaziun / II. Activas / 1. En general
Art. 960b D. Valitaziun / II. Activas / 2. Activas cun pretschs da martgà observabels
Art. 960c D. Valitaziun / II. Activas / 3. Provisiuns e servetschs betg facturads
Art. 960d D. Valitaziun / II. Activas / 4. Facultad d’investiziun
Art. 960e D. Valitaziun / III. Debits
Art. 961 A. Pretensiuns supplementaras envers il rapport da gestiun
Art. 961a B. Indicaziuns supplementaras en l’agiunta dal quint annual
Art. 961b C. Quint da la circulaziun dals daners
Art. 961c D. Rapport da situaziun
Art. 961d E. Facilitaziun en consequenza dal quint dal concern
Art. 962 A. En general
Art. 962a B. Standards da rendaquint renconuschids
Art. 963 A. Obligaziun da far il quint
Art. 963a B. Liberaziun da l’obligaziun da far il quint
Art. 963b C. Standards da rendaquint renconuschids
Art. 9641
Art. 965 A. Noziun da la vaglia
Art. 966 B. Obligaziun sin basa d’ina vaglia
Art. 967 C. Transferiment da la vaglia / I. Furma generala
Art. 968 C. Transferiment da la vaglia / II. Indossament / 1. Furma
Art. 969 C. Transferiment da la vaglia / II. Indossament / 2. Effect
Art. 970 D. Conversiun
Art. 971 E. Annullaziun / I. Cundiziuns
Art. 972 E. Annullaziun / II. Procedura, effect
Art. 973 F. Prescripziuns spezialas
Art. 973a1G. Deposit collectiv, certificat global e dretgs da vaglias / I. Deposit collectiv da vaglias
Art. 973b1G. Deposit collectiv, certificat global e dretgs da vaglias / II. Certificat global
Art. 973c1G. Deposit collectiv, certificat global e dretgs da vaglias / III. Dretgs da vaglias
Art. 974 A. Noziun
Art. 975 B. Mussament dal dretg dal creditur / I. Regla generala
Art. 976 B. Mussament dal dretg dal creditur / II. Mussament sulettamain pervia dal possess
Art. 977 C. Annullaziun
Art. 978 A. Noziun
Art. 979 B. Objecziuns dal debitur / I. En general
Art. 980 B. Objecziuns dal debitur / II. En cas da cupons da tschains al possessur
Art. 981 C. Annullaziun / I. En general / 1. Dumonda
Art. 982 C. Annullaziun / I. En general / 2. Scumond da pajar
Art. 983 C. Annullaziun / I. En general / 3. Clom public, termin d’annunzia
Art. 984 C. Annullaziun / I. En general / 4. Moda da la publicaziun
Art. 985 C. Annullaziun / I. En general / 5. Effects / a. En cas da la preschentaziun dal document
Art. 986 C. Annullaziun / I. En general / 5. Effects / b. Sch’il document na vegn betg preschentà
Art. 987 C. Annullaziun / II. En cas da cupons en spezial
Art. 988 C. Annullaziun / III. En cas da bancnotas e da titels sumegliants
Art. 9891D. Brev ipotecara e brev da rendita
Art. 990
Art. 991 1. Cuntegn da la cambiala
Art. 992 2. Mancanza da parts dal cuntegn
Art. 993 3. Spezias da cambialas
Art. 994 4. Lieus da pajament. Midada dal domicil
Art. 995 5. Empermischun da tschains
Art. 996 6. Indicaziuns differentas da la summa
Art. 997 7. Suttascripziuns da persunas incapablas da s’obligar
Art. 998 8. Suttascripziun senza autorisaziun
Art. 999 9. Responsabladad da l’emittent
Art. 1000 10. Cambiala en blanco
Art. 1001 1. Transferibilitad
Art. 1002 2. Pretensiuns
Art. 1003 3. Furma
Art. 1004 4. Effects / a. Funcziun da transferiment
Art. 1005 4. Effects / b. Funcziun da garanzia
Art. 1006 4. Effects / c. Legitimaziun dal possessur
Art. 1007 5. Objecziuns
Art. 1008 6. Indossament per procura
Art. 1009 7. Indossament d’impegnaziun
Art. 1010 8. Indossament suenter la scadenza u suenter la protesta
Art. 1011 1. Dretg da preschentaziun
Art. 1012 2. Cumond e scumond da preschentaziun
Art. 1013 3. Obligaziun da preschentar las cambialas emessas a vista per in tschert temp
Art. 1014 4. Segunda preschentaziun
Art. 1015 5. Furma da l’acceptaziun
Art. 1016 6. Restricziuns da l’acceptaziun
Art. 1017 7. Domicil e lieu da pajament
Art. 1018 8. Effect da l’acceptaziun / a. En general
Art. 1019 8. Effect da l’acceptaziun / b. En cas da stritgada
Art. 1020 1. Avallants
Art. 1021 2. Furma
Art. 1022 3. Effects
Art. 1023 1. En general
Art. 1024 2. Cambialas a vista
Art. 1025 3. Cambialas emessas a vista per in tschert temp
Art. 1026 4. Calculaziun dals termins
Art. 1027 5. Calculaziun dal temp tenor il stil vegl
Art. 1028 1. Preschentaziun per il pajament
Art. 1029 2. Dretg da survegnir ina quittanza. Pajament parzial
Art. 1030 3. Pajament anticipà e pajament a la scadenza
Art. 1031 4. Pajament en valuta estra
Art. 1032 5. Deposit
Art. 103311. Regress dal possessur
Art. 1034 2. Protesta / a. Termins e pretensiuns
Art. 1035 2. Protesta / b. Cumpetenza
Art. 1036 2. Protesta / c. Cuntegn
Art. 1037 2. Protesta / d. Furma
Art. 1038 2. Protesta / e. En cas d’ina acceptaziun parziala
Art. 1039 2. Protesta / f. Cunter pliras persunas
Art. 1040 2. Protesta / g. Copia dal document da protesta
Art. 1041 2. Protesta / h. Protesta manglusa
Art. 1042 3. Infurmaziun
Art. 1043 4. Dispensa da la protesta
Art. 1044 5. Responsabladad solidarica dals obligads a la cambiala
Art. 1045 6. Cuntegn dal regress / a. Dal possessur
Art. 1046 6. Cuntegn dal regress / b. Dal pajader
Art. 1047 6. Cuntegn dal regress / c. Dretg da consegnar la cambiala, la protesta e la quittanza
Art. 1048 6. Cuntegn dal regress / d. En cas d’ina acceptaziun parziala
Art. 1049 6. Cuntegn dal regress / e. Cambiala retratga
Art. 1050 7. Pregiudicaziun / a. En general
Art. 1051 7. Pregiudicaziun / b. Forza superiura
Art. 1052 7. Pregiudicaziun / c. Enritgiment nungiustifitgà
Art. 1053
Art. 1054 1. Prescripziuns generalas
Art. 1055 2. Acceptaziun per intervenziun / a. Premissas. Posiziun dal possessur
Art. 1056 2. Acceptaziun per intervenziun / b. Furma
Art. 1057 2. Acceptaziun per intervenziun / c. Responsabladad da l’acceptader per intervenziun, effects sin il dretg da prender regress
Art. 1058 3. Pajament per intervenziun / a. Premissas
Art. 1059 3. Pajament per intervenziun / b. Obligaziun dal possessur
Art. 1060 3. Pajament per intervenziun / c. Consequenzas da la refusa
Art. 1061 3. Pajament per intervenziun / d. Dretg da consegnar la cambiala, la protesta e la quittanza
Art. 1062 3. Pajament per intervenziun / e. Transferiment dals dretgs dal possessur, plirs pajaments per intervenziun
Art. 1063 1. Duplicats / a. Dretg da plirs duplicats
Art. 1064 1. Duplicats / b. Relaziuns dals duplicats tranter els
Art. 1065 1. Duplicats / c. Remartga d’acceptaziun
Art. 1066 2. Copias / a. Furma ed effects
Art. 1067 2. Copias / b. Consegna da l’original
Art. 1068
Art. 1069 1. Termins
Art. 1070 2. Interrupziun / a. Motivs
Art. 1071 2. Interrupziun / b. Effects
Art. 1072 1. Mesiras preventivas
Art. 1073 2. Possessur enconuschent
Art. 1074 3. Possessur nunenconuschent / a. Obligaziuns dal petent
Art. 1075 3. Possessur nunenconuschent / b. Introducziun da l’invitaziun
Art. 1076 3. Possessur nunenconuschent / c. Termins
Art. 1077 3. Possessur nunenconuschent / d. Publicaziun
Art. 1078 4. Effect / a. En cas che la cambiala vegn preschentada
Art. 1079 4. Effect / b. En cas che la cambiala na vegn betg preschentada
Art. 1080 5. Disposiziuns giudizialas
Art. 1081 1. Disposiziuns concernent ils termins / a. Firads
Art. 1082 1. Disposiziuns concernent ils termins / b. Calculaziun dals termins
Art. 1083 1. Disposiziuns concernent ils termins / c. Exclusiun da dis da respect
Art. 1084 2. Lieu, nua che acts che concernan la cambiala vegnan exequids
Art. 1085 3. Suttascripziun cun agen maun, suttascripziun da tschorvs
Art. 1086 1. L’abilitad da s’obligar cun ina cambiala
Art. 1087 2. Furma e termins per decleraziuns da cambiala / a. En general
Art. 1088 2. Furma e termins per decleraziuns da cambiala / b. Acts per exequir e per mantegnair ils dretgs concernent la cambiala
Art. 1089 2. Furma e termins per decleraziuns da cambiala / c. Execuziun dal regress
Art. 1090 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / a. En general
Art. 1091 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / b. Acceptaziun parziala e pajament parzial
Art. 1092 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / c. Pajament
Art. 1093 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / d. Plant pervia d’enritgiment nungiustifitgà
Art. 1094 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / e. Transferiment da la garanzia
Art. 1095 3. Effects da las decleraziuns da cambiala / f. Annullaziun
Art. 1096 1. Cuntegn da l’atgna cambiala
Art. 1097 2. Mancanza da parts dal cuntegn
Art. 1098 3. Renviament a la cambiala tratga
Art. 1099 4. Responsabladad da l’emittent, preschentaziun a vista
Art. 1100 1. Cuntegn dal schec
Art. 1101 2. Mancanza da parts dal cuntegn
Art. 1102 3. Obligaziun da pajar passiva
Art. 1103 4. Necessitad da garanzia
Art. 1104 5. Exclusiun da l’acceptaziun
Art. 1105 6. Designaziun dal remittent
Art. 1106 7. Remartga da tschains
Art. 1107 8. Lieus da pajament. Schec domicilià
Art. 1108 1. Transferibilitad
Art. 1109 2. Cuntegn dal schec
Art. 1110 3. Legitimaziun dal possessur
Art. 1111 4. Schec al possessur
Art. 1112 5. Schec ch’è ì a perder
Art. 1113 6. Dretgs che derivan da l’indossament suenter la scadenza u suenter la protesta
Art. 1114
Art. 1115 1. Scadenza
Art. 1116 2. Preschentaziun per il pajament
Art. 1117 3. Calculaziun dal temp tenor il stil vegl
Art. 1118 4. Preschentaziun ad in post da rendaquint
Art. 1119 5. Revocaziun / a. En general
Art. 1120 5. Revocaziun / b. En cas da mort, d’inabilitad d’agir, da concurs
Art. 1121 6. Examinaziun dals indossaments
Art. 1122 7. Pajament en valuta estra
Art. 1123 1. Schec cruschà / a. Noziun
Art. 1124 1. Schec cruschà / b. Effects
Art. 1125 2. Schec da scuntrada / a. En general
Art. 1126 2. Schec da scuntrada / b. Dretgs dal possessur en cas da concurs, da sistida dals pajaments, d’execuziun sfurzada
Art. 1127 2. Schec da scuntrada / c. Dretgs dal possessur en cas da refusa da la bunificaziun u da la gulivaziun
Art. 1128 1. Dretgs da regress dal possessur
Art. 1129 2. Far protesta, termins
Art. 1130 3. Cuntegn da la pretensiun da regress
Art. 1131 4. Resalva da la forza superiura
Art. 1132
Art. 1133
Art. 1134
Art. 1135 1. Noziun dal «banchier»
Art. 1136 2. Disposiziuns concernent ils termins / a. Firads
Art. 1137 2. Disposiziuns concernent ils termins / b. Calculaziun dals termins
Art. 1138 1. Obligaziun da pajar passiva
Art. 1139 2. Furma e termins per decleraziuns da schec
Art. 1140 3. Effect da la decleraziun da schec / a. Dretg dal lieu d’emissiun
Art. 1141 3. Effect da la decleraziun da schec / b. Dretg dal lieu da pajament
Art. 1142 3. Effect da la decleraziun da schec / c. Dretg dal domicil
Art. 1143
Art. 1144
Art. 1145 A. En general / I. Premissas
Art. 1146 A. En general / II. Objecziuns dal debitur
Art. 1147 B. Titels che sumeglian cambialas / I. Assegnaziuns a l’ordra / 1. En general
Art. 1148 B. Titels che sumeglian cambialas / I. Assegnaziuns a l’ordra / 2. Nagina preschentaziun obligatorica
Art. 1149 B. Titels che sumeglian cambialas / I. Assegnaziuns a l’ordra / 3. Effects da l’acceptaziun
Art. 1150 B. Titels che sumeglian cambialas / I. Assegnaziuns a l’ordra / 4. Nagina scussiun da cambialas
Art. 1151 B. Titels che sumeglian cambialas / II. Empermischun da pajar a l’ordra
Art. 1152 C. Auters titels indossabels
Art. 1153 A. Cuntegna dal titel
Art. 1154 B. Il certificat da pegn
Art. 1155 C. Impurtanza da las prescripziuns formalas
Art. 11561
Art. 1157 A. Premissas
Art. 1158 B. Represchentant da la cuminanza / I. Nominaziun
Art. 1159 B. Represchentant da la cuminanza / II. Cumpetenzas / 1. En general
Art. 1160 B. Represchentant da la cuminanza / II. Cumpetenzas / 2. Controlla dal debitur
Art. 1161 B. Represchentant da la cuminanza / II. Cumpetenzas / 3. En cas d’emprests ch’èn garantids tras pegns
Art. 1162 B. Represchentant da la cuminanza / III. Extincziun dal plainpudair
Art. 1163 B. Represchentant da la cuminanza / IV. Custs
Art. 1164 C. Radunanza dals crediturs / I. En general
Art. 1165 C. Radunanza dals crediturs / II. Convocaziun / 1. En general
Art. 1166 C. Radunanza dals crediturs / II. Convocaziun / 2. Prorogaziun
Art. 1167 C. Radunanza dals crediturs / III. Reuniun / 1. Dretg da votar
Art. 1168 C. Radunanza dals crediturs / III. Reuniun / 2. Represchentanza da singuls crediturs d’emprest
Art. 1169 C. Radunanza dals crediturs / IV. Prescripziuns da procedura
Art. 1170 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 1. Admissibladad e maioritad necessaria / a. En cas d’ina suletta cuminanza
Art. 1171 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 1. Admissibladad e maioritad necessaria / b. En cas da pliras cuminanzas
Art. 1172 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 1. Admissibladad e maioritad necessaria / c. Constataziun da la maioritad
Art. 1173 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 2. Restricziuns / a. En general
Art. 1174 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 2. Restricziuns / b. Tractament egual
Art. 11751D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 2. Restricziuns / c. Status e bilantscha
Art. 1176 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 3. Approvaziun / a. En general
Art. 1177 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 3. Approvaziun / b. Premissas
Art. 1178 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 3. Approvaziun / c. Recurs
Art. 1179 D. Conclus da la cuminanza / I. Intervenziuns en ils dretgs dals crediturs / 3. Approvaziun / d. Revocaziun
Art. 1180 D. Conclus da la cuminanza / II. Auters conclus / 1. Plainpudair dal represchentant da la cuminanza
Art. 1181 D. Conclus da la cuminanza / II. Auters conclus / 2. Auters cas
Art. 1182 D. Conclus da la cuminanza / II. Auters conclus / 3. Contestaziun
Art. 1183 E. Cas spezials / I. Concurs dal debitur
Art. 1184 E. Cas spezials / II. Concordat
Art. 1185 E. Cas spezials / III. Emprests d’interpresas da viafier u da navigaziun
Art. 1186 F. Dretg stringent F. Dretg stringent

F. Dretg stringent

1 Ils dretgs che la lescha attribuescha a la cuminanza dals crediturs ed al represchentant da quels na pon ni vegnir exclus ni vegnir limitads tras las cundiziuns d’emprest u tras cunvegnas spezialas tranter ils crediturs ed il debitur.

2 Resalvadas restan las disposiziuns pli rigurusas da las cundiziuns d’emprest che pertutgan il proceder da la radunanza dals crediturs per cuntanscher ils conclus.


1 Versiun tenor la cifra I da la LF dal 1. d’avr. 1949, en vigur dapi il 1. da schan. 1950 (AS 1949 I 791 801; BBl 1947 III 869). Guardar las disposiziuns finalas da quest chapitel (segund chapitel dal titel XXXIV) a la fin dal DO.

  Disposiziuns transitoricas da la Lescha federala dals 30 da mars 1911

I. Il titel final dal Cudesch civil svizzer1 vegn midà sco suonda:

...2

II. Questa lescha entra en vigur il 1. da schaner 1912.

Il Cussegl federal è incumbensà da publitgar questa lescha sin basa da las disposiziuns da la Lescha federala dals 17 da zercladur 18743 concernent la votaziun dal pievel davart leschas federalas e davart conclus federals.


1 SR 210
2 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 27 317.
3 [BS 1 173; AS 1962 789 art. 11 al. 3, 1978 712 art. 89 lit. b]

  Disposiziuns finalas da la midada dals 23 da mars 19621 

Art. 1 A. Privilegi da concurs

A. Privilegi da concurs

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1962 1047.

Art. 2 B. Concurrenza illoiala

B. Concurrenza illoiala

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1962 1047.

Art. 3 C. Dretg transitoric

C. Dretg transitoric

1 Ils artitgels 226f, 226g, 226h, 226i e 226k1 vegnan er applitgads per contracts da pajament en ratas ch’èn vegnids fatgs avant che questa lescha è entrada en vigur.

2 Per contracts cun pajaments en ratas anticipadas ch’èn vegnids fatgs avant che questa lescha è entrada en vigur vegn applitgà mo l’artitgel 226k. Tals contracts ston dentant vegnir adattads entaifer 1 onn a las disposiziuns da l’artitgel 227b, cas cuntrari perdan els lur vigur ed i sto vegnir pajà ora al cumprader ses entir dabun, inclusiv tut ils tschains e tut las bunificaziuns.


1 Quests artitgels èn ussa abolids.

Art. 4 D. Entrada en vigur D. Entrada en vigur

D. Entrada en vigur

Il Cussegl federal fixescha il termin che questa lescha entra en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 23 da mars 1962, en vigur dapi il 1. da schan. 1963 (AS 1962 1047; BBl 1960 I 523).

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 16 da december 20051 

Art. 1 A. Regla generala

A. Regla generala

1 Il titel final dal Cudesch civil svizzer vala per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 Il mument che la nova lescha entra en vigur vegnan sias disposiziuns applitgablas per societads existentas.

Art. 2 B. Termin d’adattaziun

B. Termin d’adattaziun

1 Societads cun responsabladad limitada ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur e che na correspundan dentant betg a las novas prescripziuns ston adattar entaifer 2 onns lur statuts e lur reglaments a las novas disposiziuns.

2 Disposiziuns dals statuts e dals reglaments che n’èn betg cumpatiblas cun il nov dretg restan en vigur fin a l’adattaziun, maximalmain dentant anc 2 onns.

3 Per societads cun responsabladad limitada ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur vegnan applitgads ils artitgels 808a ed 809 alinea 4 segunda frasa pir suenter ch’il termin per adattar ils statuts è scadì.

4 Societads anonimas ed associaziuns ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur e da las qualas la firma na correspunda betg a las novas prescripziuns legalas, ston adattar lur firma a las novas disposiziuns entaifer 2 onns. Suenter la scadenza da quest termin adatta il register da commerzi d’uffizi la firma.

Art. 3 C. Prestaziun dals apports

C. Prestaziun dals apports

1 Sch’i n’èn – en societads cun responsabladad limitada ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur – vegnids prestads nagins apports che correspundan a l’import d’emissiun da tut las quotas da basa, ston quels vegnir prestads entaifer 2 onns.

2 Fin ch’ils apports a l’import dal chapital da basa n’èn betg vegnids prestads cumplainamain, stattan ils associads buns tenor l’artitgel 802 da la versiun dals 18 da december 19361 dal Dretg d’obligaziuns.


1 AS 53 185

Art. 4 D. Certificats da participaziun e certificats da giudida

D. Certificats da participaziun e certificats da giudida

1 Participaziuns a societads cun responsabladad limitada, che han ina valur nominala e che vegnan decleradas tar las passivas da la bilantscha, che na dattan dentant nagin dretg da votar (certificats da participaziun), valan suenter la scadenza da 2 onns sco quotas da basa cun ils medems dretgs da facultad, sch’ellas na vegnan betg annulladas entaifer quest termin cun ina reducziun dal chapital. Sche las participaziuns vegnan annulladas, ston ils participants vertents vegnir indemnisads a l’import da la valur reala.

2 Ils conclus necessaris da la radunanza dals associads pon vegnir prendids cun la maioritad absoluta da las vuschs represchentadas, er sch’ils statuts prevesan insatge auter.

3 Per participaziuns a societads cun responsabladad limitada che na vegnan betg decleradas tar las passivas da la bilantscha vegnan applitgadas – suenter che questa lescha è entrada en vigur – las prescripziuns davart ils certificats da giudida, e quai er, sch’ellas èn designadas sco certificats da participaziun. Ellas na dastgan inditgar nagina valur nominala e ston vegnir designadas sco certificats da giudida. La designaziun dals titels ed ils statuts ston vegnir adattads entaifer 2 onns.

Art. 5 E. Atgnas quotas da basa

E. Atgnas quotas da basa

Sche societads cun responsabladad limitada han acquistà atgnas quotas da basa avant che questa lescha è entrada en vigur, ston ellas alienar quellas u annullar quellas tras ina reducziun dal chapital, uschenavant che las atgnas quotas da basa surpassan 10 pertschient dal chapital da basa.

Art. 6 F. Obligaziun da far pajaments supplementars

F. Obligaziun da far pajaments supplementars

1 Las obligaziuns statutaras da far pajaments supplementars ch’èn vegnidas fundadas avant l’entrada en vigur da questa lescha e che surpassan il dubel da la valur nominala da las quotas da basa, mantegnan lur valaivladad giuridica e pon vegnir reducidas mo en la procedura tenor l’artitgel 795c.

2 Suenter che questa lescha è entrada en vigur vegnan dal rest applitgadas las novas prescripziuns, uschia en spezial per incassar ils pajaments supplementars.

Art. 7 G. Post da revisiun

G. Post da revisiun

Las disposiziuns da questa lescha che concernan il post da revisiun valan a partir da l’emprim onn da gestiun che cumenza cun l’entrada en vigur da questa lescha u suenter.

Art. 8 H. Dretg da votar

H. Dretg da votar

1 Societads cun responsabladad limitada che han fixà – avant l’entrada en vigur da questa lescha – il dretg da votar independentamain da la valur nominala da las quotas da basa, na ston betg adattar las disposiziuns correspundentas a las pretensiuns da l’artitgel 806.

2 Sch’i vegnan edidas novas quotas da basa, sto l’artitgel 806 alinea 2 segunda frasa vegnir resguardà en mintga cas.

Art. 9 J. Adattaziun da las relaziuns da maioritad statutaras

J. Adattaziun da las relaziuns da maioritad statutaras

Sch’ina societad cun responsabladad limitada ha integrà – e quai mo cun repeter disposiziuns dal dretg vegl – prescripziuns en ils statuts che prevesan maioritads qualifitgadas per las deliberaziuns tras la radunanza dals associads, po la radunanza dals associads concluder entaifer 2 onns cun la maioritad absoluta da las vuschs represchentadas che questas disposiziuns vegnian adattadas al nov dretg.

Art. 10 K. Annullaziun d’aczias e da quotas da basa a chaschun d’ina sanaziun

K. Annullaziun d’aczias e da quotas da basa a chaschun d’ina sanaziun

Sch’il chapital d’aczias u sch’il chapital da basa è vegnì reducì a nulla ed alura puspè augmentà per intents da sanaziun, e quai avant l’entrada en vigur da questa lescha, van ils dretgs da commembranza dals acziunaris u dals associads anteriurs a perder tras l’entrada en vigur.

Art. 11 L. Exclusivitad da firmas inscrittas L. Exclusivitad da firmas inscrittas

L. Exclusivitad da firmas inscrittas

L’exclusivitad da firmas ch’èn vegnidas inscrittas en il register da commerzi avant che questa lescha è entrada en vigur sa giuditgescha tenor l’artitgel 951 da la versiun dals 18 da december 19361 dal Dretg d’obligaziuns.


1 AS 53 185


1 Integrà tras la cifra III da la LF dals 16 da dec. 2005 (dretg da ScRL sco er adattaziuns en il dretg d’aczias, en il dretg d’associaziun, en il dretg dal register da commerzi ed en il dretg da firmas), en vigur dapi il 1. da schan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).

  Disposiziun transitorica da la midada dals 17 da zercladur 20111 

La disposiziun da questa midada vala a partir da l’emprim onn da gestiun che cumenza cun l’entrada en vigur da questa midada u suenter.


1 AS 2011 5863; BBl 2008 1589

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 23 da december 20111 

Art. 1 A. Regla generala

A. Regla generala

1 Las disposiziuns dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 valan per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 A partir dal mument che las disposiziuns da la midada dals 23 da december 2011 entran en vigur, èn ellas applitgablas per las interpresas existentas.


1 SR 210

Art. 2 B. Contabilitad commerziala e rendaquint B. Contabilitad commerziala e rendaquint

B. Contabilitad commerziala e rendaquint

1 Las prescripziuns dal trentadusavel titel vegnan applitgadas per l’emprima giada per l’onn da gestiun che cumenza 2 onns suenter l’entrada en vigur da questa midada.

2 Per l’applicaziun da las disposiziuns davart il rendaquint d’interpresas pli grondas èn decisivs la summa da bilantscha, il retgav da la svieuta sco er las plazzas a temp cumplain en la media annuala dals 2 onns da gestiun che precedan l’entrada en vigur da questa midada.

3 Las disposiziuns davart il quint dal concern vegnan applitgadas per l’emprima giada per l’onn da gestiun che cumenza 3 onns suenter l’entrada en vigur da questa midada. Per la liberaziun da l’obligaziun da far in quint dal concern èn decisivs ils 2 onns da gestiun precedents.

4 Tar l’emprima applicaziun da las prescripziuns davart il rendaquint poi vegnir desistì da numnar las cifras dals onns precedents. Tar la segunda applicaziun ston vegnir inditgadas mo las cifras da l’onn precedent. Sch’i vegnan numnadas las cifras dals onns da gestiun precedents, poi vegnir renunzià a la cuntinuitad da la preschentaziun ed a la structura. En l’agiunta stoi vegnir rendì attent quest fatg.


1 AS 2012 6679; BBl 2008 1589

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 12 da december 20141 

Art. 1 A. Regla generala

A. Regla generala

1 Ils artitgels 1–4 dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 valan per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 A partir dal mument che las disposiziuns da la midada dals 12 da december 2014 entran en vigur, èn ellas applitgablas per las societads existentas.


1 SR 210

Art. 2 B. Adattaziun dals statuts e dals reglaments

B. Adattaziun dals statuts e dals reglaments

1 Societads ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che la midada dals 12 da december 2014 entra en vigur, ma che na correspundan betg a las novas prescripziuns, ston adattar lur statuts e lur reglaments entaifer 2 onns a las novas disposiziuns.

2 Las disposiziuns dals statuts e dals reglaments che n’èn betg cumpatiblas cun il dretg nov restan en vigur fin a l’adattaziun, maximalmain dentant anc 2 onns.

Art. 3 C. Obligaziuns d’annunzia C. Obligaziuns d’annunzia

C. Obligaziuns d’annunzia

1 Persunas che tegnan gia aczias al possessur il mument che la midada dals 12 da december 2014 entra en vigur, ston ademplir las obligaziuns d’annunzia che valan tenor ils artitgels 697i e 697j per l’acquist d’aczias.

2 Il termin per la perdita dals dretgs da facultad (art. 697m al. 3) scada en quest cas 6 mais suenter l’entrada en vigur da la midada dals 12 da december 2014.


1 AS 2015 1389; BBl 2014 605

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 25 da settember 20151 

Art. 1 A. Regla generala

A. Regla generala

1 Ils artitgels 1–4 dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 valan per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 A partir dal mument che las disposiziuns da la midada dals 25 da settember 2015 entran en vigur, èn ellas applitgablas per las unitads giuridicas existentas.


1 SR 210

Art. 2 B. Adattaziun da firmas inscrittas

B. Adattaziun da firmas inscrittas

Societads collectivas, societads commanditaras e societads acziunaras commanditaras, las qualas èn inscrittas en il register da commerzi il mument da l’entrada en vigur da la midada dals 25 da settember 2015 e da las qualas la firma na correspunda betg a las prescripziuns da questa midada dals 25 da settember 2015, pon manar vinavant lur firma senza midadas, uschè ditg ch’ils artitgels 947 e 948 dal dretg vertent na pretendan betg ina midada.

Art. 3 C. Exclusivitad da la firma inscritta C. Exclusivitad da la firma inscritta

C. Exclusivitad da la firma inscritta

Sche la firma d’ina societad collectiva, d’ina societad commanditara u d’ina societad acziunara commanditara era vegnida inscritta en il register da commerzi avant l’entrada en vigur da la midada dals 25 da settember 2015, vegn sia exclusivitad giuditgada tenor l’artitgel 946 dretg actual e tenor l’artitgel 951 dal dretg anteriur.


1 AS 2016 1507; BBl 2014 9305

  Disposiziuns transitoricas da la midada dals 21 da zercladur 20191 

Art. 1 A. Disposiziuns generalas

A. Disposiziuns generalas

1 Ils artitgels 1–4 dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 valan per questa lescha, uschenavant che las suandantas disposiziuns na prevesan betg insatge auter.

2 A partir dal mument che las disposiziuns da la midada dals 21 da zercladur 2019 entran en vigur, èn ellas applitgablas per las societads existentas.


1 SR 210

Art. 2 B. Annunzia dals cas excepziunals a l’uffizi dal register da commerzi

B. Annunzia dals cas excepziunals a l’uffizi dal register da commerzi

Societads anonimas e societads acziunaras commanditaras cun aczias al possessur, che han quotà titels da participaziun a la bursa u che han aczias al possessur ch’èn concepidas sco vaglias contabilisadas, ston dumandar l’uffizi dal register da commerzi – entaifer 18 mais dapi l’entrada en vigur da l’artitgel 622 alinea 1bis – da far l’inscripziun tenor l’artitgel 622 alinea 2bis.

Art. 3 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 1. Champ d’applicaziun

C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas

1. Champ d’applicaziun

Ils artitgels 4–8 valan per societads che n’han betg quotà titels da participaziun a la bursa e che n’han naginas aczias al possessur ch’èn concepidas sco vaglias contabilisadas, sco er per societads che n’han betg dumandà l’inscripziun tenor l’artitgel 622 alinea 2bis.

Art. 4 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 2. Conversiun d’aczias al possessur en aczias al num

2. Conversiun d’aczias al possessur en aczias al num

1 Sche societads anonimas e societads acziunaras commanditaras han – suenter 18 mais dapi l’entrada en vigur da l’artitgel 622 alinea 1bis – anc aczias al possessur che n’èn betg vegnidas inscrittas tenor l’artitgel 622 alinea 2bis, vegnan quellas convertidas tras lescha en aczias al num. La conversiun s’effectuescha envers mintga persuna, independentamain d’eventualas disposiziuns statutaras d’in auter cuntegn u d’inscripziuns en il register da commerzi ed independentamain dal fatg, sche titels da las aczias èn vegnids emess u betg.

2 L’uffizi dal register da commerzi mida d’uffizi las inscripziuns che resultan da l’alinea 1. El inscriva er ina remartga ch’ils mussaments cuntegnian indicaziuns che divergeschan da l’inscripziun.

3 Las aczias convertidas mantegnan lur valur nominala, lur quota da liberaziun sco er lur qualitads areguard il dretg da votar ed areguard las pretensiuns patrimonialas. Lur transmissibladad n’è betg limitada.

Art. 5 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 3. Adattaziun dals statuts ed inscripziun en il register da commerzi

3. Adattaziun dals statuts ed inscripziun en il register da commerzi

1 Las societads anonimas e las societads acziunaras commanditaras, da las qualas las aczias èn vegnidas convertidas, ston adattar ils statuts a la conversiun a chaschun da la proxima midada dals statuts.

2 Fin che questa adattaziun n’è betg vegnida fatga, refusa l’uffizi dal register da commerzi mintga annunzia da laschar inscriver in’autra midada dals statuts en il register da commerzi.

3 Sch’ina societad ha titels da participaziun quotads a la bursa u sche sias aczias convertidas èn concepidas sco vaglias contabilisadas, na sto ella betg adattar ses statuts, premess che:

a.
la radunanza generala concludia da converter las aczias convertidas en aczias al possessur senza midar il dumber, la valur nominala u la categoria da las aczias; e
b.
la societad pretendia l’inscripziun tenor l’artitgel 622 alinea 2bis.

4 Sche la societad ha adattà ils statuts a la conversiun tenor l’alinea 1 u sch’ina adattaziun n’è betg necessaria tenor l’alinea 3, stizza l’uffizi dal register da commerzi la remartga tenor l’artitgel 4 alinea 2.

Art. 6 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 4. Actualisaziun dal register da las aczias e suspensiun da dretgs

4. Actualisaziun dal register da las aczias e suspensiun da dretgs

1 Suenter la conversiun d’aczias al possessur en aczias al num inscriva la societad en il register da las aczias ils acziunaris che han ademplì lur obligaziun d’annunzia previsa en l’artitgel 697i dal dretg vertent.

2 Ils dretgs da commembranza dals acziunaris che n’han betg ademplì l’obligaziun d’annunzia èn suspendids, ed ils dretgs patrimonials van a perder. Il cussegl d’administraziun procura che nagins acziunaris na fetschian diever da lur dretgs violond questa disposiziun.

3 En il register da las aczias vegni inscrit che quests acziunaris n’hajan betg ademplì l’obligaziun d’annunzia e ch’els na possian betg far diever dals dretgs ch’èn colliads cun las aczias.

Art. 7 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 5. Annunzia posteriura

5. Annunzia posteriura

1 Acziunaris che n’han betg ademplì lur obligaziun d’annunzia tenor l’artitgel 697i dal dretg vertent e dals quals las aczias al possessur èn vegnidas convertidas en aczias al num tenor l’artitgel 4, pon dumandar la dretgira – entaifer 5 onns suenter l’entrada en vigur da l’artitgel 622 alinea 1bis e cun il consentiment precedent da la societad – da vegnir inscrits en il register da las aczias da la societad. La dretgira accepta la dumonda, sche l’acziunari cumprova sia qualitad d’acziunari.

2 La dretgira decida en la procedura summarica. L’acziunari sto pajar ils custs da dretgira.

3 Sche la dretgira accepta la dumonda, fa la societad l’inscripziun. Ils acziunaris pon far valair ils dretgs patrimonials che resultan a partir da quest mument.

Art. 8 C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 6. Perdita definitiva da la qualitad d’acziunari C. Societads senza titels da participaziun quotads a la bursa, da las qualas las aczias al possessur n’èn betg concepidas sco vaglias contabilisadas / 6. Perdita definitiva da la qualitad d’acziunari

6. Perdita definitiva da la qualitad d’acziunari

1 Aczias d’acziunaris che n’han – entaifer 5 onns suenter l’entrada en vigur da l’artitgel 622 alinea 1bis – betg dumandà la dretgira da vegnir inscrits en il register da las aczias da la societad tenor l’artitgel 7, daventan tras lescha nunvalaivlas. Ils acziunaris perdan lur dretgs ch’èn colliads cun las aczias. Las aczias nunvalaivlas vegnan remplazzadas tras atgnas aczias.

2 Acziunaris, dals quals las aczias èn daventadas nunvalaivlas senza atgna culpa, pon far valair in dretg d’indemnisaziun envers la societad entaifer 10 onns suenter il mument che las aczias daventan nunvalaivlas, sch’els cumprovan ch’els avevan la qualitad d’acziunari, cur che las aczias èn daventadas nunvalaivlas. L’indemnisaziun correspunda a la valur effectiva da las aczias il mument da lur conversiun tenor l’artitgel 4. Sche la valur effectiva da las aczias è – il mument ch’il dretg vegn fatg valair – pli bassa ch’il mument da lur conversiun, debitescha la societad questa valur pli bassa. Ina indemnisaziun è exclusa, sche la societad na dispona betg da l’agen chapital libramain disponibel necessari.


1 AS 2019 3161; BBl 2019 279

  Disposiziuns finalas da l’otgavel titel e da l’otgavel titelbis1 

Art. 1

Il Conclus federal dals 30 da zercladur 19721 davart mesiras cunter l’abus en ils fatgs da locaziun vegn abolì.


1 [AS 1972 1502, 1977 1269, 1982 1234, 1987 1189]

Art. 2–4

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1990 802.

Art. 5

1 Las prescripziuns davart la protecziun cunter la disditga abusiva en cas d’ina locaziun ed en cas d’ina fittanza da localitads d’abitar e da fatschenta èn applitgablas per tut las relaziuns da locaziun e da fittanza che vegnan disditgas suenter l’entrada en vigur da questa lescha.

2 Sch’ina relaziun da locaziun u da fittanza è vegnida disditga avant l’entrada en vigur da questa lescha, dentant cun l’effect per in termin suenter l’entrada en vigur, cumenzan ils termins per contestar la disditga e per pretender ina prolungaziun (art. 273) cun l’entrada en vigur da la lescha.

Art. 6

1 Questa lescha è suttamessa al referendum facultativ.

2 Il Cussegl federal fixescha l’entrada en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 15 da dec. 1989, en vigur dapi il 1. da fan. 1990 (AS 1990 802; BBl 1985 I 1389).

  Disposiziuns finalas e transitoricas dal dieschavel titel1 

Art. 1 Midada dal DO

Midada dal DO

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 2 Midada dal CCS

Midada dal CCS

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 3 Midada da la Lescha davart il contract d’assicuranza

Midada da la Lescha davart il contract d’assicuranza

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 4 Midada da la Lescha davart l’agricultura

Midada da la Lescha davart l’agricultura

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 5 Midada da la Lescha da lavur

Midada da la Lescha da lavur

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1971 1465.

Art. 6 Aboliziun da prescripziuns federalas

Aboliziun da prescripziuns federalas

Cun l’entrada en vigur da questa lescha vegnan abolids:

1.
ils artitgels 159 e 463 dal Dretg d’obligaziuns;
2.
l’artitgel 130 da la Lescha federala dals 13 da zercladur 19111 davart l’assicuranza da malsauns e davart l’assicuranza cunter accidents;
3.
ils artitgels 20 fin 26, 28, 29 e 69 alineas 2 e 5 da la Lescha federala dals 18 da zercladur 19142 davart la lavur en las fabricas;
4.
ils artitgels 4, 8 alineas 1, 2 e 5, 9 e 19 da la Lescha federala dals 12 da december 19403 davart la lavur a chasa;
5.
la Lescha federala dals 13 da zercladur 19414 davart la relaziun d’engaschament da viagiaturs da commerzi;
6.
la Lescha federala dal 1. d’avrigl 19495 davart la limitaziun da la disditga da relaziuns d’engaschament en cas da servetsch militar;
7.
ils artitgels 96 e 97 da la Lescha federala dals 3 d’october 19516 davart l’agricultura;
8.
l’artitgel 32 da la Lescha federala dals 25 da settember 19527 davart l’indemnisaziun da la perdita da gudogn a persunas ch’èn obligadas da far servetsch militar (urden da cumpensaziun dal gudogn);
9.
l’artitgel 19 da la Lescha federala dals 28 da settember 19568 davart la decleranza impegnativa da contracts collectivs da lavur;
10.
l’artitgel 49 da la Lescha federala davart la protecziun civila9;
11.
ils artitgels 20 alinea 2 e 59 da la Lescha federala dals 20 da settember 196310 davart la furmaziun professiunala;
12.
ils artitgels 6411 e 72 alinea 2 litera a da la Lescha federala dals 13 da mars 196412 davart la lavur en l’industria, en il mastergn ed en il commerzi.

1 [BS 8 281; AS 1959 858, 1964 965 cifras I–III, 1968 64, 1977 2249 cifra I 611, 1978 1836 agiunta cifra 4, 1982 196 1676 agiunta cifra 1 2184 art. 114, 1990 1091,1991 362 cifra II 412, 1992 288 agiunta cifra 37 2350, 1995 511. AS 1995 1328 agiunta cifra 1]
2 SR 821.41
3 [BS 8 229; AS 1951 1231 art. 14 al. 2, 1966 57 art. 68. AS 1983 108 art. 21 cifra 3]
4 [BS 2 776; AS 1966 57 art. 69]
5 [AS 1949 II 1293]
6 [AS 1953 1073, 1954 1364 art. 1, 1958 659, 1959 588, 1960 1279, 1962 203 1144 art. 14 1412, 1967 722, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 cifra I 921 942 931, 1979 2058, 1982 1676 agiunta cifra 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lit. c, 1991 362 cifra II 51 857 agiunta cifra 25 2611, 1992 1860 art. 75 cifra 5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 cifra 4 1571 2080 agiunta cifra 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 cifra 3 1837 3517 cifra I 2, 1996 2588 agiunta cifra 2 2783, 1997 1187 1190, 1998 1822. AS 1998 3033 agiunta lit. c]
7 SR 834.1. Ussa: LF davart l’urden da cumpensaziun dal gudogn per persunas che prestan servetsch ed en cas d’ina maternitad (L davart l’urden da cumpensaziun dal gudogn, LCG).
8 SR 221.215.311
9 [AS 1962 1089, 1964 487 art. 22 al. 2 lit. b, 1968 1025 art. 35, 1969 310 cifra III, 1971 751, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882 agiunta cifra 7, 1992 288 agiunta cifra 22, 1993 2043 agiunta cifra 3, 1994 2626 art. 71]
10 [AS 1965 321, 1968 86, 1972 1681, 1975 1078 cifra III, 1977 2249 cifra I 331. AS 1979 1687 art. 75]
11 Quest artitgel è ussa abolì.
12 SR 822.11

Art. 7 Adattaziun da relaziuns giuridicas ch’èn naschidas sut il dretg vegl

Adattaziun da relaziuns giuridicas ch’èn naschidas sut il dretg vegl

1 Ils contracts da lavur (contracts individuals da lavur, contracts normals da lavur e contracts collectivs da lavur) ch’existan il mument che questa lescha entra en vigur ston vegnir adattads a sias prescripziuns entaifer in termin dad 1 onn; suenter la scadenza da quest termin èn sias prescripziuns applitgablas per tut ils contracts da lavur.

2 Las instituziuns da prevenziun per il persunal ch’existan il mument che questa lescha entra en vigur1 han d’adattar fin il pli tard il 1. da schaner 1977 lur statuts u lur reglaments als artitgels 331a, 331b e 331c, resguardond las prescripziuns formalas che valan per la midada; a partir dal 1. da schaner 1977 èn questas disposiziuns applitgablas per tut las instituziuns da prevenziun per il persunal2.


1 Il 1. da schan. 1972
2 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 25 da zer. 1976, en vigur dapi il 1. da schan. 1977 (AS 1976 1972; BBl 1976 I 1269).

Art. 8 Entrada en vigur da la lescha Entrada en vigur da la lescha

Entrada en vigur da la lescha

Il Cussegl federal fixescha il termin che questa lescha entra en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 25 da zer. 1971, en vigur dapi il 1. da schan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241).

  Disposiziuns finalas dal quart chapitel dal tredeschavel titel1 

Art. 1 A. Dretg transitoric

A. Dretg transitoric

1 Per ils contracts d’agentura ch’existan gia il mument, ch’il nov dretg entra en vigur, vegnan applitgads immediatamain ils artitgels 418d alinea 1, 418f alinea 1, 418k alinea 2, 418o, 418p, 418r e 418s.

2 Dal rest ston ils contracts d’agentura ch’existan il mument, ch’il nov dretg entra en vigur, vegnir adattads a sias prescripziuns entaifer in termin da 2 onns. Suenter la scadenza da quest termin è il nov dretg er applitgabel per ils contracts d’agentura ch’èn vegnids fatgs pli baud.

3 Per ils contracts d’agentura ch’existan il mument, ch’il nov dretg entra en vigur, e che pertutgan agents, che exequeschan in’activitad d’agent mo sco professiun accessorica, vegnan, nun ch’i dettia cunvegnas cuntrarias, applitgadas medemamain las prescripziuns da quest chapitel suenter la scadenza da 2 onns.

Art. 2 B. Privilegi da concurs

B. Privilegi da concurs

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1949 I 802.

Art. 3 C. Entrada en vigur C. Entrada en vigur

C. Entrada en vigur

Il Cussegl federal fixescha il termin che questa lescha entra en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 4 da favr. 1949, en vigur dapi il 1. da schan. 1950 (AS 1949 I 802 808; BBl 1947 III 661).

  Disposiziuns transitoricas dal ventgavel titel1 

1 Las disposiziuns dal nov dretg vegnan applitgadas per tut las garanzias ch’èn vegnidas surpigliadas suenter che questa lescha è entrada en vigur.

2 Per garanzias ch’èn vegnidas surpigliadas avant che questa lescha è entrada en vigur vegnan applitgadas las disposiziuns dal nov dretg mo pertutgant ils fatgs ch’èn succedids pli tard e cun las suandantas restricziuns:

1.
betg applitgabels en ils novs artitgels 492 alinea 3, 496 alinea 2, 497 alineas 3 e 4, 499, 500, 501 alinea 4, 507 alineas 4 e 6, 511 alinea 1;
2.
las prescripziuns dals novs artitgels 493 davart la furma e 494 davart la necessitad dal consentiment dal conjugal èn applitgablas per garanzias tenor il dretg vegl mo, sch’ellas sa refereschan a midadas posteriuras da la garanzia;
3.
l’artitgel 496 alinea 1 vala cun la norma ch’il garant na po betg mo vegnir persequità avant il debitur principal ed avant ch’ils pegns immobigliars vegnian realisads, mabain er avant la realisaziun dals ulteriurs dretgs da pegn, uschenavant ch’il debitur principal è en retard cun il pajament da ses debit ed uschenavant ch’el è vegnì admonì senza success u sche sia insolvenza è evidenta;
4.
per communitgar il retard tenor l’artitgel 505 alinea 1 vegni concedì al creditur in termin da 6 mais suenter il cumenzament dal retard, però almain in tal da 3 mais dapi l’entrada en vigur da la lescha;
5.
la disposiziun da l’artitgel 505 alinea 2 vegn applitgada mo per concurs ch’èn vegnids introducids almain 3 mais suenter l’entrada en vigur da la lescha, sco er sin moratoris ch’èn vegnids permess almain 3 mais suenter l’entrada en vigur da la lescha;
6.
il termin che vegn numnà en l’artitgel 509 alinea 3 cumenza a currer per garanzias tenor il dretg vegl pir cun l’entrada en vigur da la lescha.

3 Las prescripziuns dals artitgels 77–80 da la Lescha da dazi dals 18 da mars 20052 restan resalvadas.3

4 Il Cussegl federal fixescha il termin che questa lescha entra en vigur.


1 Integrà tras la cifra II da la LF dals 10 da dec. 1941, en vigur dapi il 1. da fan. 1942 (AS 58 279 290 644; BBl 1939 II 841).
2 SR 631.0
3 Versiun tenor la cifra 2 da l’agiunta da la L da dazi dals 18 da mars 2005, en vigur dapi il 1. da matg 2007 (AS 2007 1411; BBl 2004 567).

  Disposiziuns finalas e transitoricas dal ventgaquatteravel fin al trentatraisavel titel1 

Art. 1 A. Applitgabladad dal titel final

A. Applitgabladad dal titel final

Las prescripziuns dal titel final dal Cudesch civil svizzer1 vegnan er applitgadas per questa lescha.


1 SR 210

Art. 2 B. Adattaziun da veglias societads al dretg nov / I. En general

B. Adattaziun da veglias societads al dretg nov

I. En general

1 Societads anonimas, societads acziunaras commanditaras ed associaziuns ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument che questa lescha entra en vigur, che na correspundan dentant betg a las prescripziuns legalas, han dad adattar lur statuts a las novas disposiziuns entaifer 5 onns.

2 Durant quest termin èn ellas suttamessas al dretg vertent, uschenavant che lur statuts stattan en cuntradicziun cun las novas disposiziuns.

3 Sche las societads n’adempleschan betg questa prescripziun, vegnan ellas decleradas d’uffizi sco schliadas tras l’administratur dal register da commerzi.

4 Per associaziuns d’assicuranza e per associaziuns per credits po il Cussegl federal prolungar l’applitgabladad dal dretg vegl en il singul cas. La dumonda al sto vegnir fatga avant che 3 onns èn scadids dapi che la lescha è entrada en vigur.

Art. 3 B. Adattaziun da veglias societads al dretg nov / II. Fonds da prevenziun

II. Fonds da prevenziun

Sche societads anonimas, sche societads acziunaras commanditaras e sche associaziuns han – avant l’entrada en vigur da questa lescha – destinà en moda evidenta parts da lur facultad per fundar e per sustegnair instituziuns da prevenziun, han ellas d’adattar quests fonds entaifer 5 onns a las disposiziuns dals artitgels 6731 ed 8622.


1 Quest artitgel ha ussa ina nova versiun.
2 Quest artitgel ha ussa ina nova versiun.

Art. 41

1 Abolì tras la cifra 2 da l’agiunta da la L dals 3 d’oct. 2003 davart la fusiun, cun effect dapi il 1. da fan. 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).

Art. 5 C. Prescripziuns concernent la bilantscha / I. Resalva da relaziuns extraordinarias

C. Prescripziuns concernent la bilantscha

I. Resalva da relaziuns extraordinarias

1 Il Cussegl federal ha il dretg, sche relaziuns economicas extraordinarias pretendan quai, da decretar disposiziuns che permettan a las persunas, ch’èn obligadas da far ina bilantscha, da betg stuair observar tuttas disposiziuns da questa lescha che pertutgan las prescripziuns concernent la bilantscha. In tal conclus dal Cussegl federal sto vegnir publitgà.

2 Sch’in tal conclus dal Cussegl federal è vegnì applitgà per far la bilantscha, sto quai vegnir remartgà en la bilantscha.

Art. 61C. Prescripziuns concernent la bilantscha / II. ...

II. ...


1 Senza impurtanza.

Art. 7 D. Relaziuns da responsabladad dals associads

D. Relaziuns da responsabladad dals associads

1 Las midadas che las prescripziuns da questa lescha chaschunan per las relaziuns da responsabladad dals associads na pregiuditgeschan betg ils dretgs dals crediturs ch’existan il mument che la lescha entra en vigur.

2 Las associaziuns, da las qualas ils commembers stattan buns persunalmain per las obligaziuns da l’associaziun, e quai mo sin basa da la prescripziun da l’artitgel 689 dal Dretg d’obligaziuns vertent1 èn suttamess per 5 onns a las disposiziuns dal dretg vertent.

3 Durant quest termin po la radunanza generala concluder cun la maioritad absoluta da las vuschs davart l’exclusiun totala u parziala da la responsabladad persunala u constatar expressivamain la responsabladad persunala. La prescripziun da l’artitgel 889 alinea 2 davart l’extrada na vegn betg applitgada.


1 AS 27 317

Art. 8 E. Firmas commerzialas

E. Firmas commerzialas

1 Las firmas ch’existan il mument che questa lescha entra en vigur e che na correspundan betg a sias prescripziuns, dastgan exister vinavant senza midadas durant 2 onns.

2 En cas ch’i dettia midadas da tge spezia ch’i saja avant la scadenza da quest termin, ston las firmas dentant vegnir messas en concordanza cun la lescha actuala.

Art. 9 F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud / I. Titels nominals

F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud

I. Titels nominals

Ils cudeschets da spargn e da deposits sco er ils certificats da spargn e da deposit ch’èn vegnids emess sco titels nominals avant che questa lescha è entrada en vigur èn suttamess a las prescripziuns da l’artitgel 977 davart l’annullaziun da certificats da debit, e quai er alura, sch’il debitur n’ha betg resalvà en il titel expressivamain per sasez il dretg da pajar valaivlamain senza ch’il titel vegnia preschentà u senza ch’el saja annullà.

Art. 10 F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud / II. Aczias / 1. Valur nominala

II. Aczias

1. Valur nominala

Aczias ch’èn vegnidas emessas avant l’entrada en vigur da questa lescha pon:

1.
mantegnair ina valur nominala da main che 100 francs;
2.
entaifer 3 onns dapi che la lescha è entrada en vigur vegnir reducidas ad ina valur nominala da main che 100 francs en cas ch’il chapital da basa vegnia er reducì.
Art. 11 F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud / II. Aczias / 2. Aczias al possessur betg pajadas entiramain

2. Aczias al possessur betg pajadas entiramain

1 Aczias e certificats provisorics al possessur ch’èn vegnids emess avant l’entrada en vigur da questa lescha n’èn betg suttamess a las disposiziuns dals artitgels 683 e 688 alineas 1 e 3.

2 La relaziun giuridica dals sutsegnaders e dals acquistaders da questas aczias sa drizza tenor il dretg vertent.

Art. 12 F. Vaglias ch’èn vegnidas emessas pli baud / III. Cambialas e schecs

III. Cambialas e schecs

Cambialas e schecs ch’èn vegnids emess avant l’entrada en vigur da questa lescha èn suttamess en tuts reguards al dretg vertent.

Art. 13 G. Cuminanza dals crediturs

G. Cuminanza dals crediturs

Las disposiziuns da l’Ordinaziun dals 20 da favrer 19181 davart la cuminanza da crediturs en cas d’obligaziuns d’emprest e dals conclus cumplettants dal Cussegl federal2 restan vinavant en vigur per ils cas, per ils quals ellas vegnissan applitgadas.


1 [AS 34 231, 35 297, 36 623 893]
2 [AS 51 673, 53 454, 57 1514, 58 934, 62 1088, 63 1342]

Art. 141H. ...

H. ...


1 Abolì tras la cifra I litera c da l’agiunta da la LF dals 18 da dec. 1987 davart il dretg internaziunal privat, cun effect dapi il 1. da schan. 1989 (AS 1988 1776; BBl 1983 I 263).

Art. 15 J. Midada da la Lescha federala davart scussiun e concurs

J. Midada da la Lescha federala davart scussiun e concurs

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 53 185.

Art. 16 K. Relaziun tar la Lescha da bancas / I. Resalva generala

K. Relaziun tar la Lescha da bancas

I. Resalva generala

Las prescripziuns da la Lescha federala dals 8 da november 19341 davart las bancas e cassas da spargn restan resalvadas.


1 SR 952.0

Art. 17 K. Relaziun tar la Lescha da bancas / II. Midadas da singulas prescripziuns

II. Midadas da singulas prescripziuns

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 53 185.

Art. 18 L. Aboliziun dal dretg civil federal

L. Aboliziun dal dretg civil federal

Cun l’entrada en vigur da questa lescha vegnan abolidas las disposiziuns dal dretg civil da la Confederaziun che stattan en cuntradicziun cun quella, en spezial la terza partiziun dal Dretg d’obligaziuns che porta il titel: «Las societads commerzialas, vaglias e firmas commerzialas» (LF dals 14 da zercladur 18811 davart il Dretg d’obligaziuns, art. 552–715 e 720–880).


1 [AS 5 635, 11 490; BS 2 784 art. 103 al. 1; BS 2 3 titel final art. 60 al. 2]

Art. 19 M. Entrada en vigur da questa lescha M. Entrada en vigur da questa lescha

M. Entrada en vigur da questa lescha

1 Questa lescha entra en vigur il 1. da fanadur 1937.

2 Exceptà da quai è il chapitel davart la cuminanza da crediturs en cas d’obligaziuns d’emprest (art. 1157–1182); il Cussegl federal vegn a fixar l’entrada en vigur da quest chapitel.1

3 Il Cussegl federal vegn incumbensà cun l’execuziun da questa lescha.


1 Questa part è vegnida messa en vigur en la versiun da la LF dal 1. d’avr. 1949. Pertutgant il text da la versiun oriunda guardar AS 53 185.


1 Integrà tras la LF dals 18 da dec. 1936 (AS 53 185; BBl 1928 I 205, 1932 I 217).

  Disposiziuns finalas dal ventgasisavel titel1 

Art. 1 A. Titel final dal Cudesch civil svizzer

A. Titel final dal Cudesch civil svizzer

Il titel final dal Cudesch civil svizzer1 vala per questa lescha.


1 SR 210

Art. 2 B. Adattaziuns al dretg nov / I. En general

B. Adattaziuns al dretg nov

I. En general

1 Societads anonimas e societads acziunaras commanditaras ch’èn inscrittas en il register da commerzi il mument, che questa lescha entra en vigur, che na correspundan dentant betg a las novas prescripziuns legalas, ston adattar lur statuts a las novas disposiziuns entaifer 5 onns.

2 Societads che n’adattan betg lur statuts entaifer 5 onns a las disposiziuns davart il chapital minimal, davart l’apport minimal e davart ils certificats da participaziun e da giudida, e quai malgrà in appel public ch’è vegnì publitgà pliras giadas en il Fegl uffizial svizzer da commerzi ed en ils fegls uffizials dals chantuns, vegnan schliadas dal derschader sin dumonda da l’administratur dal register. Il derschader po fixar in termin supplementar da maximalmain 6 mais. Societads ch’èn vegnidas fundadas avant il 1. da schaner 1985, èn exceptadas da l’adattaziun da lur disposiziuns statutaras davart il chapital minimal. Societads, da las qualas il chapital da participaziun ha surpassà il dubel dal chapital d’aczias il 1. da schaner 1985, èn exceptadas da l’adattar a la limitaziun legala.

3 Autras disposiziuns statutaras che n’èn betg cumpatiblas cun il nov dretg restan en vigur fin a l’adattaziun, maximalmain dentant anc 5 onns.

Art. 3 B. Adattaziuns al dretg nov / II. Singulas disposiziuns / 1. Certificats da participaziun e certificats da giudida

II. Singulas disposiziuns

1. Certificats da participaziun e certificats da giudida

1 Cun l’entrada en vigur da questa lescha valan ils artitgels 656a, 656b alineas 2 e 3, 656c e 656d sco er 656g per societads existentas, er sch’ils statuts u sche las cundiziuns d’emissiun stattan en cuntradicziun cun els. Els valan per titels ch’èn designads sco certificats da participaziun e sco certificats da giudida, che han ina valur nominala e ch’èn declerads tar las passivas da la bilantscha.

2 Per ils titels ch’èn numnads en l’alinea 1 ston las societads entaifer 5 onns fixar las cundiziuns d’emissiun en ils statuts e las adattar a l’artitgel 656f, procurar per las inscripziuns necessarias en il register da commerzi e munir ils titels che sa chattan en circulaziun e che n’èn betg designads sco certificats da participaziun cun questa designaziun.

3 Per auters titels che quels ch’èn numnads en l’alinea 1 valan las novas prescripziuns davart ils certificats da giudida, er sch’els èn designads sco certificats da participaziun. Entaifer 5 onns ston els vegnir designads tenor il dretg nov e na dastgan inditgar pli nagina valur nominala. Ils statuts ston vegnir midads correspundentamain. Resalvada resta la transfurmaziun en certificats da participaziun.

Art. 4 B. Adattaziuns al dretg nov / II. Singulas disposiziuns / 2. Refusa da possessurs d’aczias al num

2. Refusa da possessurs d’aczias al num

En cumplettaziun da l’artitgel 685d alinea 1 po la societad – sin basa da disposiziuns statutaras – refusar persunas sco acquistadras d’aczias al num ch’èn quotadas a la bursa, uschenavant ed uschè ditg che lur renconuschientscha pudess impedir la societad da preschentar la cumprova da la cumposiziun dal circul dals acziunaris che vegn pretendida da leschas federalas.

Art. 5 B. Adattaziuns al dretg nov / II. Singulas disposiziuns / 3. Aczias cun dretg da votar

3. Aczias cun dretg da votar

Societads che han – applitgond l’artitgel 10 da las disposiziuns finalas e transitoricas da la Lescha federala dals 18 da december 1936 davart la revisiun dals titels 24–33 dal Dretg d’obligaziuns1 – mantegnì aczias cun dretg da votar che han ina valur nominala sut 10 francs, sco er societads, tar las qualas la valur nominala da las aczias pli grondas importa dapli che diesch giadas la valur nominala da las aczias pli pitschnas, na ston betg adattar lur statuts a l’artitgel 693 alinea 2 segunda frasa. Ellas na dastgan dentant emetter naginas aczias novas pli, da las qualas la valur nominala importa dapli che diesch giadas la valur nominala da las aczias pli pitschnas u main che 10 pertschient da la valur nominala da las aczias pli grondas.


1 Guardar l’annotaziun numnada survart.

Art. 6 B. Adattaziuns al dretg nov / II. Singulas disposiziuns / 4. Maioritads qualifitgadas

4. Maioritads qualifitgadas

Sch’ina societad ha integrà – e quai mo cun repeter disposiziuns dal dretg vertent – prescripziuns en ils statuts che prevesan maioritads qualifitgadas per tscherts conclus, po la radunanza dals associads concluder entaifer 1 onn dapi l’entrada en vigur da questa lescha cun la maioritad absoluta da tut las vuschs d’aczias represchentadas che questas disposiziuns vegnian adattadas al nov dretg.

Art. 7 C. Midada da leschas federalas

C. Midada da leschas federalas

...1


1 Las modificaziuns pon vegnir consultadas en la AS 1992 733.

Art. 8 D. Referendum

D. Referendum

Questa lescha è suttamessa al referendum facultativ.

Art. 9 E. Entrada en vigur E. Entrada en vigur
Fichier unique

Art. 1 A. Abschluss des Vertrages / I. Übereinstimmende Willensäusserung / 1. Im Allgemeinen
Art. 2 A. Abschluss des Vertrages / I. Übereinstimmende Willensäusserung / 2. Betreffend Nebenpunkte
Art. 3 A. Abschluss des Vertrages / II. Antrag und Annahme / 1. Antrag mit Annahmefrist
Art. 4 A. Abschluss des Vertrages / II. Antrag und Annahme / 2. Antrag ohne Annahmefrist / a. Unter Anwesenden
Art. 5 A. Abschluss des Vertrages / II. Antrag und Annahme / 2. Antrag ohne Annahmefrist / b. Unter Abwesenden
Art. 6 A. Abschluss des Vertrages / II. Antrag und Annahme / 3. Stillschweigende Annahme
Art. 6a1A. Abschluss des Vertrages / II. Antrag und Annahme / 3a. Zusendung unbestellter Sachen
Art. 7 A. Abschluss des Vertrages / II. Antrag und Annahme / 4. Antrag ohne Verbindlichkeit, Auskündung, Auslage
Art. 8 A. Abschluss des Vertrages / II. Antrag und Annahme / 5. Preisausschreiben und Auslobung
Art. 9 A. Abschluss des Vertrages / II. Antrag und Annahme / 6. Widerruf des Antrages und der Annahme
Art. 10 A. Abschluss des Vertrages / III. Beginn der Wirkungen eines unter Abwesenden geschlossenen Vertrages
Art. 11 B. Form der Verträge / I. Erfordernis und Bedeutung im Allgemeinen
Art. 12 B. Form der Verträge / II. Schriftlichkeit / 1. Gesetzlich vorgeschriebene Form / a. Bedeutung
Art. 13 B. Form der Verträge / II. Schriftlichkeit / 1. Gesetzlich vorgeschriebene Form / b. Erfordernisse
Art. 14 B. Form der Verträge / II. Schriftlichkeit / 1. Gesetzlich vorgeschriebene Form / c. Unterschrift
Art. 15 B. Form der Verträge / II. Schriftlichkeit / 1. Gesetzlich vorgeschriebene Form / d. Ersatz der Unterschrift
Art. 16 B. Form der Verträge / II. Schriftlichkeit / 2. Vertraglich vorbehaltene Form
Art. 17 C. Verpflichtungsgrund
Art. 18 D. Auslegung der Verträge, Simulation
Art. 19 E. Inhalt des Vertrages / I. Bestimmung des Inhaltes
Art. 20 E. Inhalt des Vertrages / II. Nichtigkeit
Art. 21 E. Inhalt des Vertrages / III. Übervorteilung
Art. 22 E. Inhalt des Vertrages / IV. Vorvertrag
Art. 23 F. Mängel des Vertragsabschlusses / I. Irrtum / 1. Wirkung
Art. 24 F. Mängel des Vertragsabschlusses / I. Irrtum / 2. Fälle des Irrtums
Art. 25 F. Mängel des Vertragsabschlusses / I. Irrtum / 3. Geltendmachung gegen Treu und Glauben
Art. 26 F. Mängel des Vertragsabschlusses / I. Irrtum / 4. Fahrlässiger Irrtum
Art. 27 F. Mängel des Vertragsabschlusses / I. Irrtum / 5. Unrichtige Übermittlung
Art. 28 F. Mängel des Vertragsabschlusses / II. Absichtliche Täuschung
Art. 29 F. Mängel des Vertragsabschlusses / III. Furchterregung / 1. Abschluss des Vertrages
Art. 30 F. Mängel des Vertragsabschlusses / III. Furchterregung / 2. Gegründete Furcht
Art. 31 F. Mängel des Vertragsabschlusses / IV. Aufhebung des Mangels durch Genehmigung des Vertrages
Art. 32 G. Stellvertretung / I. Mit Ermächtigung / 1. Im Allgemeinen / a. Wirkung der Vertretung
Art. 33 G. Stellvertretung / I. Mit Ermächtigung / 1. Im Allgemeinen / b. Umfang der Ermächtigung
Art. 34 G. Stellvertretung / I. Mit Ermächtigung / 2. Auf Grund von Rechtsgeschäft / a. Beschränkung und Widerruf
Art. 35 G. Stellvertretung / I. Mit Ermächtigung / 2. Auf Grund von Rechtsgeschäft / b. Einfluss von Tod, Handlungsunfähigkeit u.a.
Art. 36 G. Stellvertretung / I. Mit Ermächtigung / 2. Auf Grund von Rechtsgeschäft / c. Rückgabe der Vollmachtsurkunde
Art. 37 G. Stellvertretung / I. Mit Ermächtigung / 2. Auf Grund von Rechtsgeschäft / d. Zeitpunkt der Wirkung des Erlöschens der Vollmacht
Art. 38 G. Stellvertretung / II. Ohne Ermächtigung / 1. Genehmigung
Art. 39 G. Stellvertretung / II. Ohne Ermächtigung / 2. Nichtgenehmigung
Art. 40 G. Stellvertretung / III. Vorbehalt besonderer Vorschriften
Art. 40a1H. Widerruf bei Haustürgeschäften und ähnlichen Verträgen / I. Geltungsbereich
Art. 40b1H. Widerruf bei Haustürgeschäften und ähnlichen Verträgen / II. Grundsatz
Art. 40c1H. Widerruf bei Haustürgeschäften und ähnlichen Verträgen / III. Ausnahmen
Art. 40d1H. Widerruf bei Haustürgeschäften und ähnlichen Verträgen / IV. Orientierungspflicht des Anbieters
Art. 40e1H. Widerruf bei Haustürgeschäften und ähnlichen Verträgen / V. Widerruf / 1. Form und Frist
Art. 40f1H. Widerruf bei Haustürgeschäften und ähnlichen Verträgen / V. Widerruf / 2. Folgen
Art. 40g1
Art. 41 A. Haftung im Allgemeinen / I. Voraussetzungen der Haftung
Art. 42 A. Haftung im Allgemeinen / II. Festsetzung des Schadens
Art. 43 A. Haftung im Allgemeinen / III. Bestimmung des Ersatzes
Art. 44 A. Haftung im Allgemeinen / IV. Herabsetzungsgründe
Art. 45 A. Haftung im Allgemeinen / V. Besondere Fälle / 1. Tötung und Körperverletzung / a. Schadenersatz bei Tötung
Art. 46 A. Haftung im Allgemeinen / V. Besondere Fälle / 1. Tötung und Körperverletzung / b. Schadenersatz bei Körperverletzung
Art. 47 A. Haftung im Allgemeinen / V. Besondere Fälle / 1. Tötung und Körperverletzung / c. Leistung von Genugtuung
Art. 481A. Haftung im Allgemeinen / V. Besondere Fälle / 2. ...
Art. 491A. Haftung im Allgemeinen / V. Besondere Fälle / 3. Bei Verletzung der Persönlichkeit
Art. 50 A. Haftung im Allgemeinen / VI. Haftung mehrerer / 1. Bei unerlaubter Handlung
Art. 51 A. Haftung im Allgemeinen / VI. Haftung mehrerer / 2. Bei verschiedenen Rechtsgründen
Art. 52 A. Haftung im Allgemeinen / VII. Haftung bei Notwehr, Notstand und Selbsthilfe
Art. 53 A. Haftung im Allgemeinen / VIII. Verhältnis zum Strafrecht
Art. 54 B. Haftung urteilsunfähiger Personen
Art. 55 C. Haftung des Geschäftsherrn
Art. 56 D. Haftung für Tiere / I. Ersatzpflicht
Art. 57 D. Haftung für Tiere / II. Pfändung des Tieres
Art. 58 E. Haftung des Werkeigentümers / I. Ersatzpflicht
Art. 59 E. Haftung des Werkeigentümers / II. Sichernde Massregeln
Art. 59a1F. Haftung für kryptografische Schlüssel
Art. 60 G. Verjährung
Art. 61 H. Verantwortlichkeit öffentlicher Beamter und Angestellter
Art. 62 A. Voraussetzung / I. Im Allgemeinen
Art. 63 A. Voraussetzung / II. Zahlung einer Nichtschuld
Art. 64 B. Umfang der Rückerstattung / I. Pflicht des Bereicherten
Art. 65 B. Umfang der Rückerstattung / II. Ansprüche aus Verwendungen
Art. 66 C. Ausschluss der Rückforderungen
Art. 67 D. Verjährung
Art. 68 A. Allgemeine Grundsätze / I. Persönliche Leistung
Art. 69 A. Allgemeine Grundsätze / II. Gegenstand der Erfüllung / 1. Teilzahlung
Art. 70 A. Allgemeine Grundsätze / II. Gegenstand der Erfüllung / 2. Unteilbare Leistung
Art. 71 A. Allgemeine Grundsätze / II. Gegenstand der Erfüllung / 3. Bestimmung nach der Gattung
Art. 72 A. Allgemeine Grundsätze / II. Gegenstand der Erfüllung / 4. Wahlobligation
Art. 73 A. Allgemeine Grundsätze / II. Gegenstand der Erfüllung / 5. Zinse
Art. 74 B. Ort der Erfüllung
Art. 75 C. Zeit der Erfüllung / I. Unbefristete Verbindlichkeit
Art. 76 C. Zeit der Erfüllung / II. Befristete Verbindlichkeit / 1. Monatstermin
Art. 77 C. Zeit der Erfüllung / II. Befristete Verbindlichkeit / 2. Andere Fristbestimmung
Art. 78 C. Zeit der Erfüllung / II. Befristete Verbindlichkeit / 3. Sonn- und Feiertage
Art. 79 C. Zeit der Erfüllung / III. Erfüllung zur Geschäftszeit
Art. 80 C. Zeit der Erfüllung / IV. Fristverlängerung
Art. 81 C. Zeit der Erfüllung / V. Vorzeitige Erfüllung
Art. 82 C. Zeit der Erfüllung / VI. Bei zweiseitigen Verträgen / 1. Ordnung in der Erfüllung
Art. 83 C. Zeit der Erfüllung / VI. Bei zweiseitigen Verträgen / 2. Rücksicht auf einseitige Zahlungsunfähigkeit
Art. 841D. Zahlung / I. Landeswährung
Art. 85 D. Zahlung / II. Anrechnung / 1. Bei Teilzahlung
Art. 86 D. Zahlung / II. Anrechnung / 2. Bei mehreren Schulden / a. Nach Erklärung des Schuldners oder des Gläubigers
Art. 87 D. Zahlung / II. Anrechnung / 2. Bei mehreren Schulden / b. Nach Gesetzesvorschrift
Art. 88 D. Zahlung / III. Quittung und Rückgabe des Schuldscheines / 1. Recht des Schuldners
Art. 89 D. Zahlung / III. Quittung und Rückgabe des Schuldscheines / 2. Wirkung
Art. 90 D. Zahlung / III. Quittung und Rückgabe des Schuldscheines / 3. Unmöglichkeit der Rückgabe
Art. 91 E. Verzug des Gläubigers / I. Voraussetzung
Art. 92 E. Verzug des Gläubigers / II. Wirkung / 1. Bei Sachleistung / a. Recht zur Hinterlegung
Art. 93 E. Verzug des Gläubigers / II. Wirkung / 1. Bei Sachleistung / b. Recht zum Verkauf
Art. 94 E. Verzug des Gläubigers / II. Wirkung / 1. Bei Sachleistung / c. Recht zur Rücknahme
Art. 95 E. Verzug des Gläubigers / II. Wirkung / 2. Bei andern Leistungen
Art. 96 F. Andere Verhinderung der Erfüllung
Art. 97 A. Ausbleiben der Erfüllung / I. Ersatzpflicht des Schuldners / 1. Im Allgemeinen
Art. 98 A. Ausbleiben der Erfüllung / I. Ersatzpflicht des Schuldners / 2. Bei Verbindlichkeit zu einem Tun oder Nichttun
Art. 99 A. Ausbleiben der Erfüllung / II. Mass der Haftung und Umfang des Schadenersatzes / 1. Im Allgemeinen
Art. 100 A. Ausbleiben der Erfüllung / II. Mass der Haftung und Umfang des Schadenersatzes / 2. Wegbedingung der Haftung
Art. 101 A. Ausbleiben der Erfüllung / II. Mass der Haftung und Umfang des Schadenersatzes / 3. Haftung für Hilfspersonen
Art. 102 B. Verzug des Schuldners / I. Voraussetzung
Art. 103 B. Verzug des Schuldners / II. Wirkung / 1. Haftung für Zufall
Art. 104 B. Verzug des Schuldners / II. Wirkung / 2. Verzugszinse / a. Im Allgemeinen
Art. 105 B. Verzug des Schuldners / II. Wirkung / 2. Verzugszinse / b. Bei Zinsen, Renten, Schenkungen
Art. 106 B. Verzug des Schuldners / II. Wirkung / 3. Weiterer Schaden
Art. 107 B. Verzug des Schuldners / II. Wirkung / 4. Rücktritt und Schadenersatz / a. Unter Fristansetzung
Art. 108 B. Verzug des Schuldners / II. Wirkung / 4. Rücktritt und Schadenersatz / b. Ohne Fristansetzung
Art. 109 B. Verzug des Schuldners / II. Wirkung / 4. Rücktritt und Schadenersatz / c. Wirkung des Rücktritts
Art. 110 A. Eintritt eines Dritten
Art. 111 B. Vertrag zu Lasten eines Dritten
Art. 112 C. Vertrag zugunsten eines Dritten / I. Im Allgemeinen
Art. 113 C. Vertrag zugunsten eines Dritten / II. Bei Haftpflichtversicherung
Art. 114 A. Erlöschen der Nebenrechte
Art. 115 B. Aufhebung durch Übereinkunft
Art. 116 C. Neuerung / I. Im Allgemeinen
Art. 117 C. Neuerung / II. Beim Kontokorrentverhältnis
Art. 118 D. Vereinigung
Art. 119 E. Unmöglichwerden einer Leistung
Art. 120 F. Verrechnung / I. Voraussetzung / 1. Im Allgemeinen
Art. 121 F. Verrechnung / I. Voraussetzung / 2. Bei Bürgschaft
Art. 122 F. Verrechnung / I. Voraussetzung / 3. Bei Verträgen zugunsten Dritter
Art. 123 F. Verrechnung / I. Voraussetzung / 4. Im Konkurse des Schuldners
Art. 124 F. Verrechnung / II. Wirkung der Verrechnung
Art. 125 F. Verrechnung / III. Fälle der Ausschliessung
Art. 126 F. Verrechnung / IV. Verzicht
Art. 127 G. Verjährung / I. Fristen / 1. Zehn Jahre
Art. 128 G. Verjährung / I. Fristen / 2. Fünf Jahre
Art. 128a1G. Verjährung / I. Fristen / 2a. Zwanzig Jahre
Art. 129 G. Verjährung / I. Fristen / 3. Unabänderlichkeit der Fristen
Art. 130 G. Verjährung / I. Fristen / 4. Beginn der Verjährung / a. Im Allgemeinen
Art. 131 G. Verjährung / I. Fristen / 4. Beginn der Verjährung / b. Bei periodischen Leistungen
Art. 132 G. Verjährung / I. Fristen / 5. Berechnung der Fristen
Art. 133 G. Verjährung / II. Wirkung auf Nebenansprüche
Art. 134 G. Verjährung / III. Hinderung und Stillstand der Verjährung
Art. 135 G. Verjährung / IV. Unterbrechung der Verjährung / 1. Unterbrechungsgründe
Art. 1361G. Verjährung / IV. Unterbrechung der Verjährung / 2. Wirkung der Unterbrechung unter Mitverpflichteten
Art. 137 G. Verjährung / IV. Unterbrechung der Verjährung / 3. Beginn einer neuen Frist / a. Bei Anerkennung und Urteil
Art. 138 G. Verjährung / IV. Unterbrechung der Verjährung / 3. Beginn einer neuen Frist / b. Bei Handlungen des Gläubigers
Art. 1391G. Verjährung / V. Verjährung des Regress-anspruchs
Art. 140 G. Verjährung / VI. Verjährung bei Fahrnispfandrecht
Art. 141 G. Verjährung / VII. Verzicht auf die Verjährungs-einrede
Art. 142 G. Verjährung / VIII. Geltendmachung
Art. 143 A. Solidarschuld / I. Entstehung
Art. 144 A. Solidarschuld / II. Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner / 1. Wirkung / a. Haftung der Schuldner
Art. 145 A. Solidarschuld / II. Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner / 1. Wirkung / b. Einreden der Schuldner
Art. 146 A. Solidarschuld / II. Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner / 1. Wirkung / c. Persönliche Handlung des Einzelnen
Art. 147 A. Solidarschuld / II. Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner / 2. Erlöschen der Solidarschuld
Art. 148 A. Solidarschuld / III. Verhältnis unter den Solidarschuldnern / 1. Beteiligung
Art. 149 A. Solidarschuld / III. Verhältnis unter den Solidarschuldnern / 2. Übergang der Gläubigerrechte
Art. 150 B. Solidarforderung
Art. 151 A. Aufschiebende Bedingung / I. Im Allgemeinen
Art. 152 A. Aufschiebende Bedingung / II. Zustand bei schwebender Bedingung
Art. 153 A. Aufschiebende Bedingung / III. Nutzen in der Zwischenzeit
Art. 154 B. Auflösende Bedingung
Art. 155 C. Gemeinsame Vorschriften / I. Erfüllung der Bedingung
Art. 156 C. Gemeinsame Vorschriften / II. Verhinderung wider Treu und Glauben
Art. 157 C. Gemeinsame Vorschriften / III. Unzulässige Bedingungen
Art. 158 A. Haft- und Reugeld
Art. 1591B. ...
Art. 160 C. Konventionalstrafe / I. Recht des Gläubigers / 1. Verhältnis der Strafe zur Vertragserfüllung
Art. 161 C. Konventionalstrafe / I. Recht des Gläubigers / 2. Verhältnis der Strafe zum Schaden
Art. 162 C. Konventionalstrafe / I. Recht des Gläubigers / 3. Verfall von Teilzahlungen
Art. 163 C. Konventionalstrafe / II. Höhe, Ungültigkeit und Herabsetzung der Strafe
Art. 164 A. Abtretung von Forderungen / I. Erfordernisse / 1. Freiwillige Abtretung / a. Zulässigkeit
Art. 165 A. Abtretung von Forderungen / I. Erfordernisse / 1. Freiwillige Abtretung / b. Form des Vertrages
Art. 166 A. Abtretung von Forderungen / I. Erfordernisse / 2. Übergang kraft Gesetzes oder Richterspruchs
Art. 167 A. Abtretung von Forderungen / II. Wirkung der Abtretung / 1. Stellung des Schuldners / a. Zahlung in gutem Glauben
Art. 168 A. Abtretung von Forderungen / II. Wirkung der Abtretung / 1. Stellung des Schuldners / b. Verweigerung der Zahlung und Hinterlegung
Art. 169 A. Abtretung von Forderungen / II. Wirkung der Abtretung / 1. Stellung des Schuldners / c. Einreden des Schuldners
Art. 170 A. Abtretung von Forderungen / II. Wirkung der Abtretung / 2. Übergang der Vorzugs- und Nebenrechte, Urkunden und Beweismittel
Art. 171 A. Abtretung von Forderungen / II. Wirkung der Abtretung / 3. Gewährleistung / a. Im Allgemeinen
Art. 172 A. Abtretung von Forderungen / II. Wirkung der Abtretung / 3. Gewährleistung / b. Bei Abtretung zahlungshalber
Art. 173 A. Abtretung von Forderungen / II. Wirkung der Abtretung / 3. Gewährleistung / c. Umfang der Haftung
Art. 174 A. Abtretung von Forderungen / III. Besondere Bestimmungen
Art. 175 B. Schuldübernahme / I. Schuldner und Schuldübernehmer
Art. 176 B. Schuldübernahme / II. Vertrag mit dem Gläubiger / 1. Antrag und Annahme
Art. 177 B. Schuldübernahme / II. Vertrag mit dem Gläubiger / 2. Wegfall des Antrags
Art. 178 B. Schuldübernahme / III. Wirkung des Schuldnerwechsels / 1. Nebenrechte
Art. 179 B. Schuldübernahme / III. Wirkung des Schuldnerwechsels / 2. Einreden
Art. 180 B. Schuldübernahme / IV. Dahinfallen des Schuldübernahmevertrages
Art. 181 B. Schuldübernahme / V. Übernahme eines Vermögens oder eines Geschäftes
Art. 1821B. Schuldübernahme / VI. ...
Art. 183 B. Schuldübernahme / VII. Erbteilung und Grundstück-kauf B. Schuldübernahme / VII. Erbteilung und Grundstück-kauf
Art. 184 A. Rechte und Pflichten im Allgemeinen
Art. 185 B. Nutzen und Gefahr
Art. 186 C. Vorbehalt der kantonalen Gesetzgebung
Art. 187 A. Gegenstand
Art. 188 B. Verpflichtungen des Verkäufers / I. Übergabe / 1. Kosten der Übergabe
Art. 189 B. Verpflichtungen des Verkäufers / I. Übergabe / 2. Transportkosten
Art. 190 B. Verpflichtungen des Verkäufers / I. Übergabe / 3. Verzug in der Übergabe / a. Rücktritt im kaufmännischen Verkehr
Art. 191 B. Verpflichtungen des Verkäufers / I. Übergabe / 3. Verzug in der Übergabe / b. Schadenersatzpflicht und Schadenberechnung
Art. 192 B. Verpflichtungen des Verkäufers / II. Gewährleistung des veräusserten Rechtes / 1. Verpflichtung zur Gewährleistung
Art. 1931B. Verpflichtungen des Verkäufers / II. Gewährleistung des veräusserten Rechtes / 2. Verfahren / a. Streitverkündung
Art. 194 B. Verpflichtungen des Verkäufers / II. Gewährleistung des veräusserten Rechtes / 2. Verfahren / b. Herausgabe ohne richterliche Entscheidung
Art. 195 B. Verpflichtungen des Verkäufers / II. Gewährleistung des veräusserten Rechtes / 3. Ansprüche des Käufers / a. Bei vollständiger Entwehrung
Art. 196 B. Verpflichtungen des Verkäufers / II. Gewährleistung des veräusserten Rechtes / 3. Ansprüche des Käufers / b. Bei teilweiser Entwehrung
Art. 196a1B. Verpflichtungen des Verkäufers / II. Gewährleistung des veräusserten Rechtes / 3. Ansprüche des Käufers / c. Bei Kulturgütern
Art. 197 B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 1. Gegenstand der Gewährleistung / a. Im Allgemeinen
Art. 198 B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 1. Gegenstand der Gewährleistung / b. Beim Viehhandel
Art. 199 B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 2. Wegbedingung
Art. 200 B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 3. Vom Käufer gekannte Mängel
Art. 201 B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 4. Mängelrüge / a. Im Allgemeinen
Art. 202 B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 4. Mängelrüge / b. Beim Viehhandel
Art. 203 B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 5. Absichtliche Täuschung
Art. 204 B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 6. Verfahren bei Übersendung von anderem Ort
Art. 205 B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 7. Inhalt der Klage des Käufers / a. Wandelung oder Minderung
Art. 206 B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 7. Inhalt der Klage des Käufers / b. Ersatzleistung
Art. 207 B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 7. Inhalt der Klage des Käufers / c. Wandelung bei Untergang der Sache
Art. 208 B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 8. Durchführung der Wandelung / a. Im Allgemeinen
Art. 209 B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 8. Durchführung der Wandelung / b. Bei einer Mehrheit von Kaufsachen
Art. 2101B. Verpflichtungen des Verkäufers / III. Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache / 9. Verjährung
Art. 211 C. Verpflichtungen des Käufers / I. Zahlung des Preises und Annahme der Kaufsache
Art. 212 C. Verpflichtungen des Käufers / II. Bestimmung des Kaufpreises
Art. 213 C. Verpflichtungen des Käufers / III. Fälligkeit und Verzinsung des Kaufpreises
Art. 214 C. Verpflichtungen des Käufers / IV. Verzug des Käufers / 1. Rücktrittsrecht des Verkäufers
Art. 215 C. Verpflichtungen des Käufers / IV. Verzug des Käufers / 2. Schadenersatz und Schadenberechnung
Art. 216 A. Formvorschriften
Art. 216a1Abis. Befristung und Vormerkung
Art. 216b1Ater. Vererblichkeit und Abtretung
Art. 216c1Aquater. Vorkaufsrechte / I. Vorkaufsfall
Art. 216d1Aquater. Vorkaufsrechte / II. Wirkungen des Vorkaufsfalls, Bedingungen
Art. 216e1Aquater. Vorkaufsrechte / III. Ausübung, Verwirkung
Art. 217 B. Bedingter Kauf und Eigentumsvorbehalt
Art. 2181C. Landwirtschaftliche Grundstücke
Art. 219 D. Gewährleistung
Art. 220 E. Nutzen und Gefahr
Art. 221 F. Verweisung auf den Fahrniskauf
Art. 222 A. Kauf nach Muster
Art. 223 B. Kauf auf Probe oder auf Besicht / I. Bedeutung
Art. 224 B. Kauf auf Probe oder auf Besicht / II. Prüfung beim Verkäufer
Art. 225 B. Kauf auf Probe oder auf Besicht / III. Prüfung beim Käufer
Art. 2261
Art. 226a226d1C. ...
Art. 226e1
Art. 226f –226k1
Art. 226l1
Art. 226m1
Art. 2271
Art. 227a–227i1
Art. 2281
Art. 229 D. Versteigerung / I. Abschluss des Kaufes
Art. 230 D. Versteigerung / II. Anfechtung
Art. 231 D. Versteigerung / III. Gebundenheit des Bietenden / 1. Im Allgemeinen
Art. 232 D. Versteigerung / III. Gebundenheit des Bietenden / 2. Bei Grundstücken
Art. 233 D. Versteigerung / IV. Barzahlung
Art. 234 D. Versteigerung / V. Gewährleistung
Art. 235 D. Versteigerung / VI. Eigentumsübergang
Art. 236 D. Versteigerung / VII. Kantonale Vorschriften
Art. 237 A. Verweisung auf den Kauf
Art. 238 B. Gewährleistung
Art. 239 A. Inhalt der Schenkung
Art. 240 B. Persönliche Fähigkeit / I. Des Schenkers
Art. 241 B. Persönliche Fähigkeit / II. Des Beschenkten
Art. 242 C. Errichtung der Schenkung / I. Schenkung von Hand zu Hand
Art. 243 C. Errichtung der Schenkung / II. Schenkungsversprechen
Art. 244 C. Errichtung der Schenkung / III. Bedeutung der Annahme
Art. 245 D. Bedingungen und Auflagen / I. Im Allgemeinen
Art. 246 D. Bedingungen und Auflagen / II. Vollziehung der Auflagen
Art. 247 D. Bedingungen und Auflagen / III. Verabredung des Rückfalls
Art. 248 E. Verantwortlichkeit des Schenkers
Art. 249 F. Aufhebung der Schenkung / I. Rückforderung der Schenkung
Art. 250 F. Aufhebung der Schenkung / II. Widerruf und Hinfälligkeit des Schenkungsversprechens
Art. 251 F. Aufhebung der Schenkung / III. Verjährung und Klagerecht der Erben
Art. 252 F. Aufhebung der Schenkung / IV. Tod des Schenkers
Art. 253 A. Begriff und Geltungsbereich / I. Begriff
Art. 253a A. Begriff und Geltungsbereich / II. Geltungsbereich / 1. Wohn- und Geschäftsräume
Art. 253b A. Begriff und Geltungsbereich / II. Geltungsbereich / 2. Bestimmungen über den Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen
Art. 254 B. Koppelungsgeschäfte
Art. 255 C. Dauer des Mietverhältnisses
Art. 256 D. Pflichten des Vermieters / I. Im Allgemeinen
Art. 256a D. Pflichten des Vermieters / II. Auskunftspflicht
Art. 256b D. Pflichten des Vermieters / III. Abgaben und Lasten
Art. 257 E. Pflichten des Mieters / I. Zahlung des Mietzinses und der Nebenkosten / 1. Mietzins
Art. 257a E. Pflichten des Mieters / I. Zahlung des Mietzinses und der Nebenkosten / 2. Nebenkosten / a. Im Allgemeinen
Art. 257b E. Pflichten des Mieters / I. Zahlung des Mietzinses und der Nebenkosten / 2. Nebenkosten / b. Wohn- und Geschäftsräume
Art. 257c E. Pflichten des Mieters / I. Zahlung des Mietzinses und der Nebenkosten / 3. Zahlungstermine
Art. 257d E. Pflichten des Mieters / I. Zahlung des Mietzinses und der Nebenkosten / 4. Zahlungsrückstand des Mieters
Art. 257e E. Pflichten des Mieters / II. Sicherheiten durch den Mieter
Art. 257f E. Pflichten des Mieters / III. Sorgfalt und Rücksichtnahme
Art. 257g E. Pflichten des Mieters / IV. Meldepflicht
Art. 257h E. Pflichten des Mieters / V. Duldungspflicht
Art. 258 F. Nichterfüllung oder mangelhafte Erfüllung des Vertrags bei Übergabe der Sache
Art. 259 G. Mängel während der Mietdauer / I. Pflicht des Mieters zu kleinen Reinigungen und Ausbesserungen
Art. 259a G. Mängel während der Mietdauer / II. Rechte des Mieters / 1. Im Allgemeinen
Art. 259b G. Mängel während der Mietdauer / II. Rechte des Mieters / 2. Beseitigung des Mangels / a. Grundsatz
Art. 259c G. Mängel während der Mietdauer / II. Rechte des Mieters / 2. Beseitigung des Mangels / b. Ausnahme
Art. 259d G. Mängel während der Mietdauer / II. Rechte des Mieters / 3. Herabsetzung des Mietzinses
Art. 259e G. Mängel während der Mietdauer / II. Rechte des Mieters / 4. Schadenersatz
Art. 259f G. Mängel während der Mietdauer / II. Rechte des Mieters / 5. Übernahme des Rechtsstreits
Art. 259g G. Mängel während der Mietdauer / II. Rechte des Mieters / 6. Hinterlegung des Mietzinses / a. Grundsatz
Art. 259h G. Mängel während der Mietdauer / II. Rechte des Mieters / 6. Hinterlegung des Mietzinses / b. Herausgabe der hinterlegten Mietzinse
Art. 259i1G. Mängel während der Mietdauer / II. Rechte des Mieters / 6. Hinterlegung des Mietzinses / c. Verfahren
Art. 260 H. Erneuerungen und Änderungen / I. Durch den Vermieter
Art. 260a H. Erneuerungen und Änderungen / II. Durch den Mieter
Art. 261 J. Wechsel des Eigentümers / I. Veräusserung der Sache
Art. 261a J. Wechsel des Eigentümers / II. Einräumung beschränkter dinglicher Rechte
Art. 261b J. Wechsel des Eigentümers / III. Vormerkung im Grundbuch
Art. 262 K. Untermiete
Art. 263 L. Übertragung der Miete auf einen Dritten
Art. 264 M. Vorzeitige Rückgabe der Sache
Art. 265 N. Verrechnung
Art. 266 O. Beendigung des Mietverhältnisses / I. Ablauf der vereinbarten Dauer
Art. 266a O. Beendigung des Mietverhältnisses / II. Kündigungsfristen und -termine / 1. Im Allgemeinen
Art. 266b O. Beendigung des Mietverhältnisses / II. Kündigungsfristen und -termine / 2. Unbewegliche Sachen und Fahrnisbauten
Art. 266c O. Beendigung des Mietverhältnisses / II. Kündigungsfristen und -termine / 3. Wohnungen
Art. 266d O. Beendigung des Mietverhältnisses / II. Kündigungsfristen und -termine / 4. Geschäftsräume
Art. 266e O. Beendigung des Mietverhältnisses / II. Kündigungsfristen und -termine / 5. Möblierte Zimmer und Einstellplätze
Art. 266f O. Beendigung des Mietverhältnisses / II. Kündigungsfristen und -termine / 6. Bewegliche Sachen
Art. 266g O. Beendigung des Mietverhältnisses / III. Ausserordentliche Kündigung / 1. Aus wichtigen Gründen
Art. 266h O. Beendigung des Mietverhältnisses / III. Ausserordentliche Kündigung / 2. Konkurs des Mieters
Art. 266i O. Beendigung des Mietverhältnisses / III. Ausserordentliche Kündigung / 3. Tod des Mieters
Art. 266k O. Beendigung des Mietverhältnisses / III. Ausserordentliche Kündigung / 4. Bewegliche Sachen
Art. 266l O. Beendigung des Mietverhältnisses / IV. Form der Kündigung bei Wohn- und Geschäftsräumen / 1. Im Allgemeinen
Art. 266m O. Beendigung des Mietverhältnisses / IV. Form der Kündigung bei Wohn- und Geschäftsräumen / 2. Wohnung der Familie / a. Kündigung durch den Mieter
Art. 266n1O. Beendigung des Mietverhältnisses / IV. Form der Kündigung bei Wohn- und Geschäftsräumen / 2. Wohnung der Familie / b. Kündigung durch den Vermieter
Art. 266o O. Beendigung des Mietverhältnisses / IV. Form der Kündigung bei Wohn- und Geschäftsräumen / 3. Nichtigkeit der Kündigung
Art. 267 P. Rückgabe der Sache / I. Im Allgemeinen
Art. 267a P. Rückgabe der Sache / II. Prüfung der Sache und Meldung an den Mieter
Art. 268 Q. Retentionsrecht des Vermieters / I. Umfang
Art. 268a Q. Retentionsrecht des Vermieters / II. Sachen Dritter
Art. 268b Q. Retentionsrecht des Vermieters / III. Geltendmachung
Art. 269 A. Missbräuchliche Mietzinse / I. Regel
Art. 269a A. Missbräuchliche Mietzinse / II. Ausnahmen
Art. 269b B. Indexierte Mietzinse
Art. 269c C. Gestaffelte Mietzinse
Art. 269d D. Mietzinserhöhungen und andere einseitige Vertragsänderungen durch den Vermieter
Art. 270 E. Anfechtung des Mietzinses / I. Herabsetzungsbegehren / 1. Anfangsmietzins
Art. 270a E. Anfechtung des Mietzinses / I. Herabsetzungsbegehren / 2. Während der Mietdauer
Art. 270b E. Anfechtung des Mietzinses / II. Anfechtung von Mietzinserhöhungen und andern einseitigen Vertragsänderungen
Art. 270c E. Anfechtung des Mietzinses / III. Anfechtung indexierter Mietzinse
Art. 270d E. Anfechtung des Mietzinses / IV. Anfechtung gestaffelter Mietzinse
Art. 270e F. Weitergeltung des Mietvertrages während des Anfechtungsverfahrens
Art. 271 A. Anfechtbarkeit der Kündigung / I. Im Allgemeinen
Art. 271a A. Anfechtbarkeit der Kündigung / II. Kündigung durch den Vermieter
Art. 272 B. Erstreckung des Mietverhältnisses / I. Anspruch des Mieters
Art. 272a B. Erstreckung des Mietverhältnisses / II. Ausschluss der Erstreckung
Art. 272b B. Erstreckung des Mietverhältnisses / III. Dauer der Erstreckung
Art. 272c B. Erstreckung des Mietverhältnisses / IV. Weitergeltung des Mietvertrags
Art. 272d B. Erstreckung des Mietverhältnisses / V. Kündigung während der Erstreckung
Art. 273 C. Fristen und Verfahren
Art. 273a D. Wohnung der Familie
Art. 273b E. Untermiete
Art. 273c F. Zwingende Bestimmungen
Art. 274274g1
Art. 275 A. Begriff und Geltungsbereich / I. Begriff
Art. 276 A. Begriff und Geltungsbereich / II. Geltungsbereich / 1. Wohn- und Geschäftsräume
Art. 276a A. Begriff und Geltungsbereich / II. Geltungsbereich / 2. Landwirtschaftliche Pacht
Art. 277 B. Inventaraufnahme
Art. 278 C. Pflichten des Verpächters / I. Übergabe der Sache
Art. 279 C. Pflichten des Verpächters / II. Hauptreparaturen
Art. 280 C. Pflichten des Verpächters / III. Abgaben und Lasten
Art. 281 D. Pflichten des Pächters / I. Zahlung des Pachtzinses und der Nebenkosten / 1. Im Allgemeinen
Art. 282 D. Pflichten des Pächters / I. Zahlung des Pachtzinses und der Nebenkosten / 2. Zahlungsrückstand des Pächters
Art. 283 D. Pflichten des Pächters / II. Sorgfalt, Rücksichtnahme und Unterhalt / 1. Sorgfalt und Rücksichtnahme
Art. 284 D. Pflichten des Pächters / II. Sorgfalt, Rücksichtnahme und Unterhalt / 2. Ordentlicher Unterhalt
Art. 285 D. Pflichten des Pächters / II. Sorgfalt, Rücksichtnahme und Unterhalt / 3. Pflichtverletzung
Art. 286 D. Pflichten des Pächters / III. Meldepflicht
Art. 287 D. Pflichten des Pächters / IV. Duldungspflicht
Art. 288 E. Rechte des Pächters bei Nichterfüllung des Vertrags und bei Mängeln
Art. 289 F. Erneuerungen und Änderungen / I. Durch den Verpächter
Art. 289a F. Erneuerungen und Änderungen / II. Durch den Pächter
Art. 290 G. Wechsel des Eigentümers
Art. 291 H. Unterpacht
Art. 292 J. Übertragung der Pacht auf einen Dritten
Art. 293 K. Vorzeitige Rückgabe der Sache
Art. 294 L. Verrechnung
Art. 295 M. Beendigung des Pachtverhältnisses / I. Ablauf der vereinbarten Dauer
Art. 296 M. Beendigung des Pachtverhältnisses / II. Kündigungsfristen und -termine
Art. 297 M. Beendigung des Pachtverhältnisses / III. Ausserordentliche Beendigung / 1. Aus wichtigen Gründen
Art. 297a M. Beendigung des Pachtverhältnisses / III. Ausserordentliche Beendigung / 2. Konkurs des Pächters
Art. 297b M. Beendigung des Pachtverhältnisses / III. Ausserordentliche Beendigung / 3. Tod des Pächters
Art. 298 M. Beendigung des Pachtverhältnisses / IV. Form der Kündigung bei Wohn- und Geschäftsräumen
Art. 299 N. Rückgabe der Sache / I. Im Allgemeinen
Art. 299a N. Rückgabe der Sache / II. Prüfung der Sache und Meldung an den Pächter
Art. 299b N. Rückgabe der Sache / III. Ersatz von Gegenständen des Inventars
Art. 299c O. Retentionsrecht
Art. 300 P. Kündigungsschutz bei der Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen
Art. 3011Q. Verfahren
Art. 302 R. Viehpacht und Viehverstellung / I. Rechte und Pflichten des Einstellers
Art. 303 R. Viehpacht und Viehverstellung / II. Haftung
Art. 304 R. Viehpacht und Viehverstellung / III. Kündigung
Art. 305 A. Begriff
Art. 306 B. Wirkung / I. Gebrauchsrecht des Entlehners
Art. 307 B. Wirkung / II. Kosten der Erhaltung
Art. 308 B. Wirkung / III. Haftung mehrerer Entlehner
Art. 309 C. Beendigung / I. Bei bestimmtem Gebrauch
Art. 310 C. Beendigung / II. Bei unbestimmtem Gebrauch
Art. 311 C. Beendigung / III. Beim Tod des Entlehners
Art. 312 A. Begriff
Art. 313 B. Wirkung / I. Zinse / 1. Verzinslichkeit
Art. 314 B. Wirkung / I. Zinse / 2. Zinsvorschriften
Art. 315 B. Wirkung / II. Verjährung des Anspruchs auf Aushändigung und Annahme
Art. 316 B. Wirkung / III. Zahlungsunfähigkeit des Borgers
Art. 317 C. Hingabe an Geldes Statt
Art. 318 D. Zeit der Rückzahlung
Art. 319 A. Begriff und Entstehung / I. Begriff
Art. 320 A. Begriff und Entstehung / II. Entstehung
Art. 321 B. Pflichten des Arbeitnehmers / I. Persönliche Arbeitspflicht
Art. 321a B. Pflichten des Arbeitnehmers / II. Sorgfalts- und Treuepflicht
Art. 321b B. Pflichten des Arbeitnehmers / III. Rechenschafts- und Herausgabepflicht
Art. 321c B. Pflichten des Arbeitnehmers / IV. Überstundenarbeit
Art. 321d B. Pflichten des Arbeitnehmers / V. Befolgung von Anordnungen und Weisungen
Art. 321e B. Pflichten des Arbeitnehmers / VI. Haftung des Arbeitnehmers
Art. 322 C. Pflichten des Arbeitgebers / I. Lohn / 1. Art und Höhe im Allgemeinen
Art. 322a C. Pflichten des Arbeitgebers / I. Lohn / 2. Anteil am Geschäftsergebnis
Art. 322b C. Pflichten des Arbeitgebers / I. Lohn / 3. Provision / a. Entstehung
Art. 322c C. Pflichten des Arbeitgebers / I. Lohn / 3. Provision / b. Abrechnung
Art. 322d C. Pflichten des Arbeitgebers / I. Lohn / 4. Gratifikation
Art. 323 C. Pflichten des Arbeitgebers / II. Ausrichtung des Lohnes / 1. Zahlungsfristen und -termine
Art. 323a C. Pflichten des Arbeitgebers / II. Ausrichtung des Lohnes / 2. Lohnrückbehalt
Art. 323b C. Pflichten des Arbeitgebers / II. Ausrichtung des Lohnes / 3. Lohnsicherung
Art. 324 C. Pflichten des Arbeitgebers / III. Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung / 1. bei Annahmeverzug des Arbeitgebers
Art. 324a C. Pflichten des Arbeitgebers / III. Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung / 2. bei Verhinderung des Arbeitnehmers / a. Grundsatz
Art. 324b C. Pflichten des Arbeitgebers / III. Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung / 2. bei Verhinderung des Arbeitnehmers / b. Ausnahmen
Art. 3251C. Pflichten des Arbeitgebers / IV. Abtretung und Verpfändung von Lohnforderungen
Art. 326 C. Pflichten des Arbeitgebers / V. Akkordlohnarbeit / 1. Zuweisung von Arbeit
Art. 326a C. Pflichten des Arbeitgebers / V. Akkordlohnarbeit / 2. Akkordlohn
Art. 327 C. Pflichten des Arbeitgebers / VI. Arbeitsgeräte, Material und Auslagen / 1. Arbeitsgeräte und Material
Art. 327a C. Pflichten des Arbeitgebers / VI. Arbeitsgeräte, Material und Auslagen / 2. Auslagen / a. im Allgemeinen
Art. 327b C. Pflichten des Arbeitgebers / VI. Arbeitsgeräte, Material und Auslagen / 2. Auslagen / b. Motorfahrzeug
Art. 327c C. Pflichten des Arbeitgebers / VI. Arbeitsgeräte, Material und Auslagen / 2. Auslagen / c. Fälligkeit
Art. 328 C. Pflichten des Arbeitgebers / VII. Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers / 1. im Allgemeinen
Art. 328a C. Pflichten des Arbeitgebers / VII. Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers / 2. bei Hausgemeinschaft
Art. 328b1C. Pflichten des Arbeitgebers / VII. Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers / 3. bei der Bearbeitung von Personendaten
Art. 329 C. Pflichten des Arbeitgebers / VIII. Freizeit, Ferien, Urlaub für Jugendarbeit, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub / 1. Freizeit
Art. 329a C. Pflichten des Arbeitgebers / VIII. Freizeit, Ferien, Urlaub für Jugendarbeit, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub / 2. Ferien / a. Dauer
Art. 329b C. Pflichten des Arbeitgebers / VIII. Freizeit, Ferien, Urlaub für Jugendarbeit, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub / 2. Ferien / b. Kürzung
Art. 329c C. Pflichten des Arbeitgebers / VIII. Freizeit, Ferien, Urlaub für Jugendarbeit, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub / 2. Ferien / c. Zusammenhang und Zeitpunkt
Art. 329d C. Pflichten des Arbeitgebers / VIII. Freizeit, Ferien, Urlaub für Jugendarbeit, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub / 2. Ferien / d. Lohn
Art. 329e1C. Pflichten des Arbeitgebers / VIII. Freizeit, Ferien, Urlaub für Jugendarbeit, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub / 3. Urlaub für ausserschulische Jugendarbeit
Art. 329f1C. Pflichten des Arbeitgebers / VIII. Freizeit, Ferien, Urlaub für Jugendarbeit, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub / 4. Mutterschafts- urlaub
Art. 329g1C. Pflichten des Arbeitgebers / VIII. Freizeit, Ferien, Urlaub für Jugendarbeit, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub / 5. Vaterschafts-urlaub
Art. 329h1C. Pflichten des Arbeitgebers / VIII. Freizeit, Ferien, Urlaub für Jugendarbeit, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub / 6. Urlaub für die Betreuung von Angehörigen
Art. 330 C. Pflichten des Arbeitgebers / IX. Übrige Pflichten / 1. Kaution
Art. 330a C. Pflichten des Arbeitgebers / IX. Übrige Pflichten / 2. Zeugnis
Art. 330b1C. Pflichten des Arbeitgebers / IX. Übrige Pflichten / 3. Informationspflicht
Art. 331 D. Personalvorsorge / I. Pflichten des Arbeitgebers
Art. 331a1D. Personalvorsorge / II. Beginn und Ende des Vorsorgeschutzes
Art. 331b1D. Personalvorsorge / III. Abtretung und Verpfändung
Art. 331c1D. Personalvorsorge / IV. Gesundheitliche Vorbehalte
Art. 331d1D. Personalvorsorge / V. Wohneigentumsförderung / 1. Verpfändung
Art. 331e1D. Personalvorsorge / V. Wohneigentumsförderung / 2. Vorbezug
Art. 331f1D. Personalvorsorge / V. Wohneigentumsförderung / 3. Einschränkungen während einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung
Art. 3321E. Rechte an Erfindungen und Designs
Art. 332a1
Art. 333 F. Übergang des Arbeitsverhältnisses / 1. Wirkungen
Art. 333a1F. Übergang des Arbeitsverhältnisses / 2. Konsultation der Arbeitnehmervertretung
Art. 333b1F. Übergang des Arbeitsverhältnisses / 3. Betriebsübergang bei Insolvenz
Art. 3341G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / I. Befristetes Arbeitsverhältnis
Art. 3351G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / II. Unbefristetes Arbeitsverhältnis / 1. Kündigung im Allgemeinen
Art. 335a1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / II. Unbefristetes Arbeitsverhältnis / 2. Kündigungsfristen / a. im Allgemeinen
Art. 335b1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / II. Unbefristetes Arbeitsverhältnis / 2. Kündigungsfristen / b. während der Probezeit
Art. 335c1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / II. Unbefristetes Arbeitsverhältnis / 2. Kündigungsfristen / c. nach Ablauf der Probezeit
Art. 335d1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / IIbis. Massenentlassung / 1. Begriff
Art. 335e1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / IIbis. Massenentlassung / 2. Geltungsbereich
Art. 335f1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / IIbis. Massenentlassung / 3. Konsultation der Arbeitnehmervertretung
Art. 335g1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / IIbis. Massenentlassung / 4. Verfahren
Art. 335h1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / IIbis. Massenentlassung / 5. Sozialplan / a. Begriff und Grundsätze
Art. 335i1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / IIbis. Massenentlassung / 5. Sozialplan / b.Verhandlungs-pflicht
Art. 335j1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / IIbis. Massenentlassung / 5. Sozialplan / c. Aufstellung durch ein Schiedsgericht
Art. 335k1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / IIbis. Massenentlassung / 5. Sozialplan / d. Während eines Konkurs- oder eines Nachlassverfahrens
Art. 3361G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / III. Kündigungsschutz / 1. Missbräuchliche Kündigung / a. Grundsatz
Art. 336a1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / III. Kündigungsschutz / 1. Missbräuchliche Kündigung / b. Sanktionen
Art. 336b1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / III. Kündigungsschutz / 1. Missbräuchliche Kündigung / c. Verfahren
Art. 336c1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / III. Kündigungsschutz / 2. Kündigung zur Unzeit / a. durch den Arbeitgeber
Art. 336d1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / III. Kündigungsschutz / 2. Kündigung zur Unzeit / b. durch den Arbeitnehmer
Art. 337 G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / IV. Fristlose Auflösung / 1. Voraussetzungen / a. aus wichtigen Gründen
Art. 337a G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / IV. Fristlose Auflösung / 1. Voraussetzungen / b. wegen Lohngefährdung
Art. 337b G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / IV. Fristlose Auflösung / 2. Folgen / a. bei gerechtfertigter Auflösung
Art. 337c1G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / IV. Fristlose Auflösung / 2. Folgen / b. bei ungerechtfertigter Entlassung
Art. 337d G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / IV. Fristlose Auflösung / 2. Folgen / c. bei ungerechtfertigtem Nichtantritt oder Verlassen der Arbeitsstelle
Art. 338 G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / V. Tod des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers / 1. Tod des Arbeitnehmers
Art. 338a G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / V. Tod des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers / 2. Tod des Arbeitgebers
Art. 339 G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / VI. Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses / 1. Fälligkeit der Forderungen
Art. 339a G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / VI. Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses / 2. Rückgabepflichten
Art. 339b G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / VI. Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses / 3. Abgangsentschädigung / a. Voraussetzungen
Art. 339c G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / VI. Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses / 3. Abgangsentschädigung / b. Höhe und Fälligkeit
Art. 339d G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / VI. Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses / 3. Abgangsentschädigung / c. Ersatzleistungen
Art. 340 G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / VII. Konkurrenzverbot / 1. Voraussetzungen
Art. 340a G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / VII. Konkurrenzverbot / 2. Beschränkungen
Art. 340b G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / VII. Konkurrenzverbot / 3. Folgen der Übertretung
Art. 340c G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses / VII. Konkurrenzverbot / 4. Wegfall
Art. 341 H. Unverzichtbarkeit und Verjährung
Art. 342 I. Vorbehalt und zivilrechtliche Wirkungen des öffentlichen Rechts
Art. 3431
Art. 344 I. Begriff und Entstehung / 1. Begriff
Art. 344a I. Begriff und Entstehung / 2. Entstehung und Inhalt
Art. 345 II. Wirkungen / 1. Besondere Pflichten der lernenden Person und ihrer gesetzlichen Vertretung
Art. 345a II. Wirkungen / 2. Besondere Pflichten des Arbeitgebers
Art. 346 III. Beendigung / 1. Vorzeitige Auflösung
Art. 346a III. Beendigung / 2. Lehrzeugnis
Art. 347 I. Begriff und Entstehung / 1. Begriff
Art. 347a I. Begriff und Entstehung / 2. Entstehung und Inhalt
Art. 348 II. Pflichten und Vollmachten des Handelsreisenden / 1. Besondere Pflichten
Art. 348a II. Pflichten und Vollmachten des Handelsreisenden / 2. Delcredere
Art. 348b II. Pflichten und Vollmachten des Handelsreisenden / 3. Vollmachten
Art. 349 III. Besondere Pflichten des Arbeitgebers / 1. Tätigkeitskreis
Art. 349a III. Besondere Pflichten des Arbeitgebers / 2. Lohn / a. im Allgemeinen
Art. 349b III. Besondere Pflichten des Arbeitgebers / 2. Lohn / b. Provision
Art. 349c III. Besondere Pflichten des Arbeitgebers / 2. Lohn / c. bei Verhinderung an der Reisetätigkeit
Art. 349d III. Besondere Pflichten des Arbeitgebers / 3. Auslagen
Art. 349e III. Besondere Pflichten des Arbeitgebers / 4. Retentionsrecht
Art. 350 IV. Beendigung / 1. Besondere Kündigung
Art. 350a IV. Beendigung / 2. Besondere Folgen
Art. 351 I. Begriff und Entstehung / 1. Begriff
Art. 351a I. Begriff und Entstehung / 2. Bekanntgabe der Arbeitsbedingungen
Art. 352 II. Besondere Pflichten des Arbeitnehmers / 1. Ausführung der Arbeit
Art. 352a II. Besondere Pflichten des Arbeitnehmers / 2. Material und Arbeitsgeräte
Art. 353 III. Besondere Pflichten des Arbeitgebers / 1. Abnahme des Arbeitserzeugnisses
Art. 353a III. Besondere Pflichten des Arbeitgebers / 2. Lohn / a. Ausrichtung des Lohnes
Art. 353b III. Besondere Pflichten des Arbeitgebers / 2. Lohn / b. Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung
Art. 354 IV. Beendigung
Art. 355
Art. 356 I. Begriff, Inhalt, Form und Dauer / 1. Begriff und Inhalt
Art. 356a I. Begriff, Inhalt, Form und Dauer / 2. Freiheit der Organisation und der Berufsausübung
Art. 356b I. Begriff, Inhalt, Form und Dauer / 3. Anschluss
Art. 356c I. Begriff, Inhalt, Form und Dauer / 4. Form und Dauer
Art. 357 II. Wirkungen / 1. auf die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Art. 357a II. Wirkungen / 2. unter den Vertragsparteien
Art. 357b II. Wirkungen / 3. gemeinsame Durchführung
Art. 358 III. Verhältnis zum zwingenden Recht
Art. 359 I. Begriff und Inhalt
Art. 359a II. Zuständigkeit und Verfahren
Art. 360 III. Wirkungen
Art. 360a1IV. Mindestlöhne / 1. Voraussetzungen
Art. 360b1IV. Mindestlöhne / 2. Tripartite Kommissionen
Art. 360c1IV. Mindestlöhne / 3. Amtsgeheimnis
Art. 360d1IV. Mindestlöhne / 4. Wirkungen
Art. 360e1IV. Mindestlöhne / 5. Klagerecht der Verbände
Art. 360f1IV. Mindestlöhne / 6. Meldung
Art. 361 A. Unabänderlichkeit zuungunsten des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers
Art. 362 B. Unabänderlichkeit zuungunsten des Arbeitnehmers
Art. 363 A. Begriff
Art. 364 B. Wirkungen / I. Pflichten des Unternehmers / 1. Im Allgemeinen
Art. 365 B. Wirkungen / I. Pflichten des Unternehmers / 2. Betreffend den Stoff
Art. 366 B. Wirkungen / I. Pflichten des Unternehmers / 3. Rechtzeitige Vornahme und vertragsgemässe Ausführung der Arbeit
Art. 367 B. Wirkungen / I. Pflichten des Unternehmers / 4. Haftung für Mängel / a. Feststellung der Mängel
Art. 368 B. Wirkungen / I. Pflichten des Unternehmers / 4. Haftung für Mängel / b. Recht des Bestellers bei Mängeln
Art. 369 B. Wirkungen / I. Pflichten des Unternehmers / 4. Haftung für Mängel / c. Verantwortlichkeit des Bestellers
Art. 370 B. Wirkungen / I. Pflichten des Unternehmers / 4. Haftung für Mängel / d. Genehmigung des Werkes
Art. 3711B. Wirkungen / I. Pflichten des Unternehmers / 4. Haftung für Mängel / e. Verjährung
Art. 372 B. Wirkungen / II. Pflichten des Bestellers / 1. Fälligkeit der Vergütung
Art. 373 B. Wirkungen / II. Pflichten des Bestellers / 2. Höhe der Vergütung / a. Feste Übernahme
Art. 374 B. Wirkungen / II. Pflichten des Bestellers / 2. Höhe der Vergütung / b. Festsetzung nach dem Wert der Arbeit
Art. 375 C. Beendigung / I. Rücktritt wegen Überschreitung des Kostenansatzes
Art. 376 C. Beendigung / II. Untergang des Werkes
Art. 377 C. Beendigung / III. Rücktritt des Bestellers gegen Schadloshaltung
Art. 378 C. Beendigung / IV. Unmöglichkeit der Erfüllung aus Verhältnissen des Bestellers
Art. 379 C. Beendigung / V. Tod und Unfähigkeit des Unternehmers
Art. 380 A. Begriff
Art. 381 B. Wirkungen / I. Übertragung des Urheberrechts und Gewährleistung
Art. 382 B. Wirkungen / II. Verfügung des Verlaggebers
Art. 383 B. Wirkungen / III. Bestimmung der Auflagen
Art. 384 B. Wirkungen / IV. Vervielfältigung und Vertrieb
Art. 385 B. Wirkungen / V. Verbesserungen und Berichtigungen
Art. 386 B. Wirkungen / VI. Gesamtausgaben und Einzelausgaben
Art. 387 B. Wirkungen / VII. Übersetzungsrecht
Art. 388 B. Wirkungen / VIII. Honorar des Verlaggebers / 1. Höhe des Honorars
Art. 389 B. Wirkungen / VIII. Honorar des Verlaggebers / 2. Fälligkeit Abrechnung und Freiexemplare
Art. 390 C. Beendigung / I. Untergang des Werkes
Art. 391 C. Beendigung / II. Untergang der Auflage
Art. 392 C. Beendigung / III. Endigungsgründe in der Person des Urhebers und des Verlegers
Art. 393 D. Bearbeitung eines Werkes nach Plan des Verlegers
Art. 394 A. Begriff
Art. 395 B. Entstehung
Art. 396 C. Wirkungen / I. Umfang des Auftrages
Art. 397 C. Wirkungen / II. Verpflichtungen des Beauftragten / 1. Vorschriftsgemässe Ausführung
Art. 397a1C. Wirkungen / II. Verpflichtungen des Beauftragten / 1bis. Meldepflicht
Art. 398 C. Wirkungen / II. Verpflichtungen des Beauftragten / 2. Haftung für getreue Ausführung / a. Im Allgemeinen
Art. 399 C. Wirkungen / II. Verpflichtungen des Beauftragten / 2. Haftung für getreue Ausführung / b. Bei Übertragung der Besorgung auf einen Dritten
Art. 400 C. Wirkungen / II. Verpflichtungen des Beauftragten / 3. Rechenschaftsablegung
Art. 401 C. Wirkungen / II. Verpflichtungen des Beauftragten / 4. Übergang der erworbenen Rechte
Art. 402 C. Wirkungen / III. Verpflichtungen des Auftraggebers
Art. 403 C. Wirkungen / IV. Haftung mehrerer
Art. 404 D. Beendigung / I. Gründe / 1. Widerruf, Kündigung
Art. 405 D. Beendigung / I. Gründe / 2. Tod, Handlungsunfähigkeit, Konkurs
Art. 406 D. Beendigung / II. Wirkung des Erlöschens
Art. 406a A. Begriff und anwendbares Recht
Art. 406b B. Vermittlung von oder an Personen aus dem Ausland / I. Kosten der Rückreise
Art. 406c B. Vermittlung von oder an Personen aus dem Ausland / II. Bewilligungspflicht
Art. 406d C. Form und Inhalt
Art. 406e1D. Inkrafttreten, Widerruf, Kündigung
Art. 406f1 E. ...
Art. 406g F. Information und Datenschutz
Art. 406h G. Herabsetzung
Art. 407 A. Kreditbrief
Art. 408 B. Kreditauftrag / I. Begriff und Form
Art. 409 B. Kreditauftrag / II. Vertragsunfähigkeit des Dritten
Art. 410 B. Kreditauftrag / III. Eigenmächtige Stundung
Art. 411 B. Kreditauftrag / IV. Kreditnehmer und Auftraggeber
Art. 412 A. Begriff und Form
Art. 413 B. Mäklerlohn / I. Begründung
Art. 414 B. Mäklerlohn / II. Festsetzung
Art. 415 B. Mäklerlohn / III. Verwirkung
Art. 4161B. Mäklerlohn / IV. ...
Art. 4171B. Mäklerlohn / V. Herabsetzung
Art. 418 C. Vorbehalt kantonalen Rechtes
Art. 418a A. Allgemeines / I. Begriff
Art. 418b A. Allgemeines / II. Anwendbares Recht
Art. 418c B. Pflichten des Agenten / I. Allgemeines und Delcredere
Art. 418d B. Pflichten des Agenten / II. Geheimhaltungspflicht und Konkurrenzverbot
Art. 418e C. Vertretungsbefugnis
Art. 418f D. Pflichten des Auftraggebers / I. Im Allgemeinen
Art. 418g D. Pflichten des Auftraggebers / II. Provision / 1. Vermittlungs- und Abschlussprovision / a. Umfang und Entstehung
Art. 418h D. Pflichten des Auftraggebers / II. Provision / 1. Vermittlungs- und Abschlussprovision / b. Dahinfallen
Art. 418i D. Pflichten des Auftraggebers / II. Provision / 1. Vermittlungs- und Abschlussprovision / c. Fälligkeit
Art. 418k D. Pflichten des Auftraggebers / II. Provision / 1. Vermittlungs- und Abschlussprovision / d. Abrechnung
Art. 418l D. Pflichten des Auftraggebers / II. Provision / 2. Inkassoprovision
Art. 418m D. Pflichten des Auftraggebers / III. Verhinderung an der Tätigkeit
Art. 418n D. Pflichten des Auftraggebers / IV. Kosten und Auslagen
Art. 418o D. Pflichten des Auftraggebers / V. Retentionsrecht
Art. 418p E. Beendigung / I. Zeitablauf
Art. 418q E. Beendigung / II. Kündigung / 1. Im Allgemeinen
Art. 418r E. Beendigung / II. Kündigung / 2. Aus wichtigen Gründen
Art. 418s E. Beendigung / III. Tod, Handlungsunfähigkeit, Konkurs
Art. 418t E. Beendigung / IV. Ansprüche des Agenten / 1. Provision
Art. 418u E. Beendigung / IV. Ansprüche des Agenten / 2. Entschädigung für die Kundschaft
Art. 418v E. Beendigung / V. Rückgabepflichten
Art. 419 A. Stellung des Geschäftsführers / I. Art der Ausführung
Art. 420 A. Stellung des Geschäftsführers / II. Haftung des Geschäftsführers im Allgemeinen
Art. 421 A. Stellung des Geschäftsführers / III. Haftung des vertragsunfähigen Geschäftsführers
Art. 422 B. Stellung des Geschäftsherrn / I. Geschäftsführung im Interesse des Geschäftsherrn
Art. 423 B. Stellung des Geschäftsherrn / II. Geschäftsführung im Interesse des Geschäftsführers
Art. 424 B. Stellung des Geschäftsherrn / III. Genehmigung der Geschäftsführung
Art. 425 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / I. Begriff
Art. 426 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / II. Pflichten des Kommissionärs / 1. Anzeigepflicht, Versicherung
Art. 427 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / II. Pflichten des Kommissionärs / 2. Behandlung des Kommissionsgutes
Art. 428 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / II. Pflichten des Kommissionärs / 3. Preisansatz des Kommittenten
Art. 429 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / II. Pflichten des Kommissionärs / 4. Vorschuss- und Kreditgewährung an Dritte
Art. 430 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / II. Pflichten des Kommissionärs / 5. Delcredere-Stehen
Art. 431 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / III. Rechte des Kommissionärs / 1. Ersatz für Vorschüsse und Auslagen
Art. 432 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / III. Rechte des Kommissionärs / 2. Provision / a. Anspruch
Art. 433 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / III. Rechte des Kommissionärs / 2. Provision / b. Verwirkung und Umwandlung in Eigengeschäft
Art. 434 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / III. Rechte des Kommissionärs / 3. Retentionsrecht
Art. 435 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / III. Rechte des Kommissionärs / 4. Versteigerung des Kommissionsgutes
Art. 436 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / III. Rechte des Kommissionärs / 5. Eintritt als Eigenhändler / a. Preisberechnung und Provision
Art. 437 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / III. Rechte des Kommissionärs / 5. Eintritt als Eigenhändler / b. Vermutung des Eintrittes
Art. 438 A. Einkaufs- und Verkaufskommission / III. Rechte des Kommissionärs / 5. Eintritt als Eigenhändler / c. Wegfall des Eintrittsrechtes
Art. 439 B. Speditionsvertrag
Art. 440 A. Begriff
Art. 441 B. Wirkungen / I. Stellung des Absenders / 1. Notwendige Angaben
Art. 442 B. Wirkungen / I. Stellung des Absenders / 2. Verpackung
Art. 443 B. Wirkungen / I. Stellung des Absenders / 3. Verfügung über das reisende Gut
Art. 444 B. Wirkungen / II. Stellung des Frachtführers / 1. Behandlung des Frachtgutes / a. Verfahren bei Ablieferungshindernissen
Art. 445 B. Wirkungen / II. Stellung des Frachtführers / 1. Behandlung des Frachtgutes / b. Verkauf
Art. 446 B. Wirkungen / II. Stellung des Frachtführers / 1. Behandlung des Frachtgutes / c. Verantwortlichkeit
Art. 447 B. Wirkungen / II. Stellung des Frachtführers / 2. Haftung des Frachtführers / a. Verlust und Untergang des Gutes
Art. 448 B. Wirkungen / II. Stellung des Frachtführers / 2. Haftung des Frachtführers / b. Verspätung, Beschädigung, teilweiser Untergang
Art. 449 B. Wirkungen / II. Stellung des Frachtführers / 2. Haftung des Frachtführers / c. Haftung für Zwischenfrachtführer
Art. 450 B. Wirkungen / II. Stellung des Frachtführers / 3. Anzeigepflicht
Art. 451 B. Wirkungen / II. Stellung des Frachtführers / 4. Retentionsrecht
Art. 452 B. Wirkungen / II. Stellung des Frachtführers / 5. Verwirkung der Haftungsansprüche
Art. 453 B. Wirkungen / II. Stellung des Frachtführers / 6. Verfahren
Art. 454 B. Wirkungen / II. Stellung des Frachtführers / 7. Verjährung der Ersatzklagen
Art. 455 C. Staatlich genehmigte und staatliche Transportanstalten
Art. 456 D. Mitwirkung einer öffentlichen Transportanstalt
Art. 457 E. Haftung des Spediteurs
Art. 458 A. Prokura / I. Begriff und Bestellung
Art. 459 A. Prokura / II. Umfang der Vollmacht
Art. 460 A. Prokura / III. Beschränkbarkeit
Art. 461 A. Prokura / IV. Löschung der Prokura
Art. 462 B. Andere Handlungsvollmachten
Art. 4631C. ...
Art. 464 D. Konkurrenzverbot
Art. 465 E. Erlöschen der Prokura und der andern Handlungsvollmachten
Art. 466 A. Begriff
Art. 467 B. Wirkungen / I. Verhältnis des Anweisenden zum Anweisungsempfänger
Art. 468 B. Wirkungen / II. Verpflichtung des Angewiesenen
Art. 469 B. Wirkungen / III. Anzeigepflicht bei nicht erfolgter Zahlung
Art. 470 C. Widerruf
Art. 471 D. Anweisung bei Wertpapieren
Art. 472 A. Hinterlegung im Allgemeinen / I. Begriff
Art. 473 A. Hinterlegung im Allgemeinen / II. Pflichten des Hinterlegers
Art. 474 A. Hinterlegung im Allgemeinen / III. Pflichten des Aufbewahrers / 1. Verbot des Gebrauchs
Art. 475 A. Hinterlegung im Allgemeinen / III. Pflichten des Aufbewahrers / 2. Rückgabe / a. Recht des Hinterlegers
Art. 476 A. Hinterlegung im Allgemeinen / III. Pflichten des Aufbewahrers / 2. Rückgabe / b. Rechte des Aufbewahrers
Art. 477 A. Hinterlegung im Allgemeinen / III. Pflichten des Aufbewahrers / 2. Rückgabe / c. Ort der Rückgabe
Art. 478 A. Hinterlegung im Allgemeinen / III. Pflichten des Aufbewahrers / 3. Haftung mehrerer Aufbewahrer
Art. 479 A. Hinterlegung im Allgemeinen / III. Pflichten des Aufbewahrers / 4. Eigentumsansprüche Dritter
Art. 480 A. Hinterlegung im Allgemeinen / IV. Sequester
Art. 481 B. Die Hinterlegung vertretbarer Sachen
Art. 482 C. Lagergeschäft / I. Berechtigung zur Ausgabe von Warenpapieren
Art. 483 C. Lagergeschäft / II. Aufbewahrungspflicht des Lagerhalters
Art. 484 C. Lagergeschäft / III. Vermengung der Güter
Art. 485 C. Lagergeschäft / IV. Anspruch des Lagerhalters
Art. 486 C. Lagergeschäft / V. Rückgabe der Güter
Art. 487 D. Gast- und Stallwirte / I. Haftung der Gastwirte / 1. Voraussetzung und Umfang
Art. 488 D. Gast- und Stallwirte / I. Haftung der Gastwirte / 2. Haftung für Kostbarkeiten insbesondere
Art. 489 D. Gast- und Stallwirte / I. Haftung der Gastwirte / 3. Aufhebung der Haftung
Art. 490 D. Gast- und Stallwirte / II. Haftung der Stallwirte
Art. 491 D. Gast- und Stallwirte / III. Retentionsrecht
Art. 492 A. Voraussetzungen / I. Begriff
Art. 493 A. Voraussetzungen / II. Form
Art. 494 A. Voraussetzungen / III. Zustimmung des Ehegatten
Art. 495 B. Inhalt / I. Besonderheiten der einzelnen Bürgschaftsarten / 1. Einfache Bürgschaft
Art. 496 B. Inhalt / I. Besonderheiten der einzelnen Bürgschaftsarten / 2. Solidarbürgschaft
Art. 497 B. Inhalt / I. Besonderheiten der einzelnen Bürgschaftsarten / 3. Mitbürgschaft
Art. 498 B. Inhalt / I. Besonderheiten der einzelnen Bürgschaftsarten / 4. Nachbürgschaft und Rückbürgschaft
Art. 499 B. Inhalt / II. Gemeinsamer Inhalt / 1. Verhältnis des Bürgen zum Gläubiger / a. Umfang der Haftung
Art. 500 B. Inhalt / II. Gemeinsamer Inhalt / 1. Verhältnis des Bürgen zum Gläubiger / b. Gesetzliche Verringerung des Haftungsbetrages
Art. 501 B. Inhalt / II. Gemeinsamer Inhalt / 1. Verhältnis des Bürgen zum Gläubiger / c. Belangbarkeit des Bürgen
Art. 502 B. Inhalt / II. Gemeinsamer Inhalt / 1. Verhältnis des Bürgen zum Gläubiger / d. Einreden
Art. 503 B. Inhalt / II. Gemeinsamer Inhalt / 1. Verhältnis des Bürgen zum Gläubiger / e. Sorgfalts- und Herausgabepflicht des Gläubigers
Art. 504 B. Inhalt / II. Gemeinsamer Inhalt / 1. Verhältnis des Bürgen zum Gläubiger / f. Anspruch auf Zahlungsannahme
Art. 505 B. Inhalt / II. Gemeinsamer Inhalt / 1. Verhältnis des Bürgen zum Gläubiger / g. Mitteilungspflicht des Gläubigers und Anmeldung im Konkurs und Nachlassverfahren des Schuldners
Art. 506 B. Inhalt / II. Gemeinsamer Inhalt / 2. Verhältnis des Bürgen zum Hauptschuldner / a. Recht auf Sicherstellung und Befreiung
Art. 507 B. Inhalt / II. Gemeinsamer Inhalt / 2. Verhältnis des Bürgen zum Hauptschuldner / aa. Im Allgemeinen
Art. 508 B. Inhalt / II. Gemeinsamer Inhalt / 2. Verhältnis des Bürgen zum Hauptschuldner / bb. Anzeigepflicht des Bürgen
Art. 509 C. Beendigung der Bürgschaft / I. Dahinfallen von Gesetzes wegen
Art. 510 C. Beendigung der Bürgschaft / II. Bürgschaft auf Zeit; Rücktritt
Art. 511 C. Beendigung der Bürgschaft / III. Unbefristete Bürgschaft
Art. 512 C. Beendigung der Bürgschaft / IV. Amts- und Dienstbürgschaft
Art. 513 A. Unklagbarkeit der Forderung
Art. 514 B. Schuldverschreibungen und freiwillige Zahlung
Art. 515 C. Lotterie- und Ausspielgeschäfte
Art. 515a1D. Spiel in Spielbanken, Darlehen von Spielbanken
Art. 516 A. Leibrentenvertrag / I. Inhalt
Art. 517 A. Leibrentenvertrag / II. Form der Entstehung
Art. 518 A. Leibrentenvertrag / III. Rechte des Gläubigers / 1. Geltendmachung des Anspruchs
Art. 519 A. Leibrentenvertrag / III. Rechte des Gläubigers / 2. Übertragbarkeit
Art. 520 A. Leibrentenvertrag / IV. Leibrenten nach dem Gesetz über den Versicherungsvertrag
Art. 521 B. Verpfründung / I. Begriff
Art. 522 B. Verpfründung / II. Entstehung / 1. Form
Art. 523 B. Verpfründung / II. Entstehung / 2. Sicherstellung
Art. 524 B. Verpfründung / III. Inhalt
Art. 525 B. Verpfründung / IV. Anfechtung und Herabsetzung
Art. 526 B. Verpfründung / V. Aufhebung / 1. Kündigung
Art. 527 B. Verpfründung / V. Aufhebung / 2. Einseitige Aufhebung
Art. 528 B. Verpfründung / V. Aufhebung / 3. Aufhebung beim Tod des Pfrundgebers
Art. 529 B. Verpfründung / VI. Unübertragbarkeit, Geltendmachung bei Konkurs und Pfändung
Art. 530 A. Begriff
Art. 531 B. Verhältnis der Gesellschafter unter sich / I. Beiträge
Art. 532 B. Verhältnis der Gesellschafter unter sich / II. Gewinn und Verlust / 1. Gewinnteilung
Art. 533 B. Verhältnis der Gesellschafter unter sich / II. Gewinn und Verlust / 2. Gewinn- und Verlustbeteiligung
Art. 534 B. Verhältnis der Gesellschafter unter sich / III. Gesellschaftsbeschlüsse
Art. 535 B. Verhältnis der Gesellschafter unter sich / IV. Geschäftsführung
Art. 536 B. Verhältnis der Gesellschafter unter sich / V. Verantwortlichkeit unter sich / 1. Konkurrenzverbot
Art. 537 B. Verhältnis der Gesellschafter unter sich / V. Verantwortlichkeit unter sich / 2. Ansprüche aus der Tätigkeit für die Gesellschaft
Art. 538 B. Verhältnis der Gesellschafter unter sich / V. Verantwortlichkeit unter sich / 3. Mass der Sorgfalt
Art. 539 B. Verhältnis der Gesellschafter unter sich / VI. Entzug und Beschränkung der Geschäftsführung
Art. 540 B. Verhältnis der Gesellschafter unter sich / VII. Geschäftsführende und nicht geschäftsführende Gesellschafter / 1. Im Allgemeinen
Art. 541 B. Verhältnis der Gesellschafter unter sich / VII. Geschäftsführende und nicht geschäftsführende Gesellschafter / 2. Einsicht in die Gesellschaftsangelegenheiten
Art. 542 B. Verhältnis der Gesellschafter unter sich / VIII. Aufnahme neuer Gesellschafter und Unterbeteiligung
Art. 543 C. Verhältnis der Gesellschafter gegenüber Dritten / I. Vertretung
Art. 544 C. Verhältnis der Gesellschafter gegenüber Dritten / II. Wirkung der Vertretung
Art. 545 D. Beendigung der Gesellschaft / I. Auflösungsgründe / 1. Im Allgemeinen
Art. 546 D. Beendigung der Gesellschaft / I. Auflösungsgründe / 2. Gesellschaft auf unbestimmte Dauer
Art. 547 D. Beendigung der Gesellschaft / II. Wirkung der Auflösung auf die Geschäftsführung
Art. 548 D. Beendigung der Gesellschaft / III. Liquidation / 1. Behandlung der Einlagen
Art. 549 D. Beendigung der Gesellschaft / III. Liquidation / 2. Verteilung von Überschuss und Fehlbetrag
Art. 550 D. Beendigung der Gesellschaft / III. Liquidation / 3. Vornahme der Auseinandersetzung
Art. 551 D. Beendigung der Gesellschaft / IV. Haftung gegenüber Dritten D. Beendigung der Gesellschaft / IV. Haftung gegenüber Dritten
Art. 552 A. Kaufmännische Gesellschaft
Art. 553 B. Nichtkaufmännische Gesellschaft
Art. 5541C. Registereintrag / I. Ort der Eintragung
Art. 555 C. Registereintrag / II. Vertretung
Art. 556 C. Registereintrag / III. Formelle Erfordernisse
Art. 557 A. Vertragsfreiheit, Verweisung auf die einfache Gesellschaft
Art. 558 B. Rechnungs-legung
Art. 559 C. Anspruch auf Gewinn, Zinse und Honorar
Art. 560 D. Verluste
Art. 561 E. Konkurrenzverbot
Art. 562 A. Im Allgemeinen
Art. 563 B. Vertretung / I. Grundsatz
Art. 564 B. Vertretung / II. Umfang
Art. 565 B. Vertretung / III. Entziehung
Art. 566 B. Vertretung / IV. Prokura und Handlungsvollmacht
Art. 567 B. Vertretung / V. Rechtsgeschäfte und Haftung aus unerlaubten Handlungen
Art. 568 C. Stellung der Gesellschaftsgläubiger / I. Haftung der Gesellschafter
Art. 569 C. Stellung der Gesellschaftsgläubiger / II. Haftung neu eintretender Gesellschafter
Art. 570 C. Stellung der Gesellschaftsgläubiger / III. Konkurs der Gesellschaft
Art. 571 C. Stellung der Gesellschaftsgläubiger / IV. Konkurs von Gesellschaft und Gesellschaftern
Art. 572 D. Stellung der Privatgläubiger eines Gesellschafters
Art. 573 E. Verrechnung
Art. 574 A. Im Allgemeinen
Art. 575 B. Kündigung durch Gläubiger eines Gesellschafters
Art. 576 C. Ausscheiden von Gesellschaftern / I. Übereinkommen
Art. 577 C. Ausscheiden von Gesellschaftern / II. Ausschliessung durch das Gericht
Art. 578 C. Ausscheiden von Gesellschaftern / III. Durch die übrigen Gesellschafter
Art. 579 C. Ausscheiden von Gesellschaftern / IV. Bei zwei Gesellschaftern
Art. 580 C. Ausscheiden von Gesellschaftern / V. Festsetzung des Betrages
Art. 581 C. Ausscheiden von Gesellschaftern / VI. Eintragung
Art. 581a1D. Mängel in der Organisation der Gesellschaft
Art. 582 A. Grundsatz
Art. 583 B. Liquidatoren
Art. 584 C. Vertretung von Erben
Art. 585 D. Rechte und Pflichten der Liquidatoren
Art. 586 E. Vorläufige Verteilung
Art. 587 F. Auseinandersetzung / I. Bilanz
Art. 588 F. Auseinandersetzung / II. Rückzahlung des Kapitals und Verteilung des Überschusses
Art. 589 G. Löschung im Handelsregister
Art. 590 H. Aufbewahrung der Bücher und Papiere
Art. 591 A. Gegenstand und Frist
Art. 592 B. Besondere Fälle
Art. 593 C. Unterbrechung
Art. 594 A. Kaufmännische Gesellschaft
Art. 595 B. Nichtkaufmännische Gesellschaft
Art. 596 C. Registereintrag / I. Ort der Eintragung und Sacheinlagen
Art. 597 C. Registereintrag / II. Formelle Erfordernisse
Art. 598 A. Vertragsfreiheit. Verweisung auf die Kollektivgesellschaft
Art. 599 B. Geschäftsführung
Art. 600 C. Stellung des Kommanditärs
Art. 601 D. Gewinn- und Verlustbeteiligung
Art. 602 A. Im Allgemeinen
Art. 603 B. Vertretung
Art. 604 C. Haftung des unbeschränkt haftenden Gesellschafters
Art. 605 D. Haftung des Kommanditärs / I. Handlungen für die Gesellschaft
Art. 606 D. Haftung des Kommanditärs / II. Mangelnder Eintrag
Art. 6071D. Haftung des Kommanditärs / III. ...
Art. 608 D. Haftung des Kommanditärs / IV. Umfang der Haftung
Art. 609 D. Haftung des Kommanditärs / V. Verminderung der Kommanditsumme
Art. 610 D. Haftung des Kommanditärs / VI. Klagerecht der Gläubiger
Art. 611 D. Haftung des Kommanditärs / VII. Bezug von Zinsen und Gewinn
Art. 612 D. Haftung des Kommanditärs / VIII. Eintritt in eine Gesellschaft
Art. 613 E. Stellung der Privatgläubiger
Art. 614 F. Verrechnung
Art. 615 G. Konkurs / I. Im Allgemeinen
Art. 616 G. Konkurs / II. Konkurs der Gesellschaft
Art. 617 G. Konkurs / III. Vorgehen gegen den unbeschränkt haftenden Gesellschafter
Art. 618 G. Konkurs / IV. Konkurs des Kommanditärs
Art. 619
Art. 620 A. Begriff
Art. 6211B. Mindestkapital
Art. 622 C. Aktien / I. Arten
Art. 623 C. Aktien / II. Zerlegung und Zusammenlegung
Art. 624 C. Aktien / III. Ausgabebetrag
Art. 6251D. Aktionäre
Art. 6261E. Statuten / I. Gesetzlich vorgeschriebener Inhalt
Art. 6271E. Statuten / II. Weitere Bestimmungen / 1. Im Allgemeinen
Art. 628 E. Statuten / II. Weitere Bestimmungen / 2. Im besonderen Sacheinlagen, Sachübernahmen, besondere Vorteile
Art. 6291F. Gründung / I. Errichtungsakt / 1. Inhalt
Art. 6301F. Gründung / I. Errichtungsakt / 2. Aktienzeichnung
Art. 6311F. Gründung / II. Belege
Art. 6321F. Gründung / III. Einlagen / 1. Mindesteinlage
Art. 6331F. Gründung / III. Einlagen / 2. Leistung der Einlagen / a. Einzahlungen
Art. 6341F. Gründung / III. Einlagen / 2. Leistung der Einlagen / b. Sacheinlagen
Art. 634a1F. Gründung / III. Einlagen / 2. Leistung der Einlagen / c. Nachträgliche Leistung
Art. 6351F. Gründung / III. Einlagen / 3. Prüfung der Einlagen / a. Gründungsbericht
Art. 635a1F. Gründung / III. Einlagen / 3. Prüfung der Einlagen / b. Prüfungsbestätigung
Art. 636–6391
Art. 6401G. Eintragung ins Handelsregister / I. Gesellschaft
Art. 6411G. Eintragung ins Handelsregister / II. ...
Art. 6421G. Eintragung ins Handelsregister / III. Sacheinlagen, Sachübernahmen, besondere Vorteile
Art. 643 H. Erwerb der Persönlichkeit / I. Zeitpunkt; mangelnde Voraussetzungen
Art. 644 H. Erwerb der Persönlichkeit / II. Vor der Eintragung ausgegebene Aktien
Art. 645 H. Erwerb der Persönlichkeit / III. Vor der Eintragung eingegangene Verpflichtungen
Art. 6461
Art. 6471J. Statutenänderung
Art. 648–6491
Art. 6501K. Erhöhung des Aktienkapitals / I. Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung / 1. Ordentliche Kapitalerhöhung
Art. 6511K. Erhöhung des Aktienkapitals / I. Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung / 2. Genehmigte Kapitalerhöhung / a. Statutarische Grundlage
Art. 651a1K. Erhöhung des Aktienkapitals / I. Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung / 2. Genehmigte Kapitalerhöhung / b. Anpassung der Statuten
Art. 6521K. Erhöhung des Aktienkapitals / I. Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung / 3. Gemeinsame Vorschriften / a. Aktienzeichnung
Art. 652a1K. Erhöhung des Aktienkapitals / I. Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung / 3. Gemeinsame Vorschriften / b. ...
Art. 652b1K. Erhöhung des Aktienkapitals / I. Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung / 3. Gemeinsame Vorschriften / c. Bezugsrecht
Art. 652c1K. Erhöhung des Aktienkapitals / I. Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung / 3. Gemeinsame Vorschriften / d. Leistung der Einlagen
Art. 652d1K. Erhöhung des Aktienkapitals / I. Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung / 3. Gemeinsame Vorschriften / e. Erhöhung aus Eigenkapital
Art. 652e1K. Erhöhung des Aktienkapitals / I. Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung / 3. Gemeinsame Vorschriften / f. Kapitalerhöhungsbericht
Art. 652f1K. Erhöhung des Aktienkapitals / I. Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung / 3. Gemeinsame Vorschriften / g. Prüfungsbestätigung
Art. 652g1K. Erhöhung des Aktienkapitals / I. Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung / 3. Gemeinsame Vorschriften / h. Statutenänderung und Feststellungen
Art. 652h1K. Erhöhung des Aktienkapitals / I. Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung / 3. Gemeinsame Vorschriften / i. Eintragung in das Handelsregister; Nichtigkeit vorher ausgegebener Aktien
Art. 6531K. Erhöhung des Aktienkapitals / II. Bedingte Kapitalerhöhung / 1. Grundsatz
Art. 653a1K. Erhöhung des Aktienkapitals / II. Bedingte Kapitalerhöhung / 2. Schranken
Art. 653b1K. Erhöhung des Aktienkapitals / II. Bedingte Kapitalerhöhung / 3. Statutarische Grundlage
Art. 653c1K. Erhöhung des Aktienkapitals / II. Bedingte Kapitalerhöhung / 4. Schutz der Aktionäre
Art. 653d1K. Erhöhung des Aktienkapitals / II. Bedingte Kapitalerhöhung / 5. Schutz der Wandel- oder Optionsberechtigten
Art. 653e1K. Erhöhung des Aktienkapitals / II. Bedingte Kapitalerhöhung / 6. Durchführung der Kapitalerhöhung / a. Ausübung der Rechte; Einlage
Art. 653f1K. Erhöhung des Aktienkapitals / II. Bedingte Kapitalerhöhung / 6. Durchführung der Kapitalerhöhung / b. Prüfungsbestätigung
Art. 653g1K. Erhöhung des Aktienkapitals / II. Bedingte Kapitalerhöhung / 6. Durchführung der Kapitalerhöhung / c. Anpassung der Statuten
Art. 653h1K. Erhöhung des Aktienkapitals / II. Bedingte Kapitalerhöhung / 6. Durchführung der Kapitalerhöhung / d. Eintragung in das Handelsregister
Art. 653i1K. Erhöhung des Aktienkapitals / II. Bedingte Kapitalerhöhung / 7. Streichung
Art. 654 K. Erhöhung des Aktienkapitals / III. Vorzugsaktien / 1. Voraussetzungen
Art. 6551
Art. 656 K. Erhöhung des Aktienkapitals / III. Vorzugsaktien / 2. Stellung der Vorzugsaktien
Art. 656a1L. Partizipationsscheine / I. Begriff; anwendbare Vorschriften
Art. 656b1L. Partizipationsscheine / II. Partizipations- und Aktienkapital
Art. 656c1L. Partizipationsscheine / III. Rechtsstellung des Partizipanten / 1. Im Allgemeinen
Art. 656d1L. Partizipationsscheine / III. Rechtsstellung des Partizipanten / 2. Bekanntgabe von Einberufung und Beschlüssen der Generalversammlung
Art. 656e1L. Partizipationsscheine / III. Rechtsstellung des Partizipanten / 3. Vertretung im Verwaltungsrat
Art. 656f1L. Partizipationsscheine / III. Rechtsstellung des Partizipanten / 4. Vermögensrechte / a. Im Allgemeinen
Art. 656g1L. Partizipationsscheine / III. Rechtsstellung des Partizipanten / 4. Vermögensrechte / b. Bezugsrechte
Art. 6571M. Genussscheine
Art. 6581
Art. 6591N. Eigene Aktien / I. Einschränkung des Erwerbs
Art. 659a1N. Eigene Aktien / II. Folgen des Erwerbs
Art. 659b1N. Eigene Aktien / III. Erwerb durch Tochtergesellschaften
Art. 6601A. Recht auf Gewinn- und Liquidationsanteil / I. Im Allgemeinen
Art. 661 A. Recht auf Gewinn- und Liquidationsanteil / II. Berechnungsart
Art. 6621
Art. 662a1
Art. 6631
Art. 663a und 663b1
Art. 663bbis1B. Geschäftsbericht / I. Zusätzliche Angaben bei Gesellschaften mit kotierten Aktien / 1. Vergütungen
Art. 663c1B. Geschäftsbericht / I. Zusätzliche Angaben bei Gesellschaften mit kotierten Aktien / 2. Beteiligungen
Art. 663d–663h1
Art. 664 und 6651
Art. 665a1
Art. 666 und 6671
Art. 6681
Art. 6691
Art. 6701B. Geschäftsbericht / II. Bewertung. Aufwertung
Art. 6711C. Reserven / I. Gesetzliche Reserven / 1. Allgemeine Reserve
Art. 671a1C. Reserven / I. Gesetzliche Reserven / 2. Reserve für eigene Aktien
Art. 671b1C. Reserven / I. Gesetzliche Reserven / 3. Aufwertungsreserve
Art. 6721C. Reserven / II. Statutarische Reserven / 1. Im Allgemeinen
Art. 6731C. Reserven / II. Statutarische Reserven / 2. Zu Wohlfahrtszwecken für Arbeitnehmer
Art. 6741C. Reserven / III. Verhältnis des Gewinnanteils zu den Reserven
Art. 675 D. Dividenden, Bauzinse und Tantiemen / I. Dividenden
Art. 676 D. Dividenden, Bauzinse und Tantiemen / II. Bauzinse
Art. 6771D. Dividenden, Bauzinse und Tantiemen / III. Tantiemen
Art. 6781E. Rückerstattung von Leistungen / I. Im Allgemeinen
Art. 6791E. Rückerstattung von Leistungen / II. Tantiemen im Konkurs
Art. 680 F. Leistungspflicht des Aktionärs / I. Gegenstand
Art. 681 F. Leistungspflicht des Aktionärs / II. Verzugsfolgen / 1. Nach Gesetz und Statuten
Art. 682 F. Leistungspflicht des Aktionärs / II. Verzugsfolgen / 2. Aufforderung zur Leistung
Art. 683 G. Ausgabe und Übertragung der Aktien / I. Inhaberaktien
Art. 6841G. Ausgabe und Übertragung der Aktien / II. Namenaktien
Art. 6851H. Beschränkung der Übertragbarkeit / I. Gesetzliche Beschränkung
Art. 685a1H. Beschränkung der Übertragbarkeit / II. Statutarische Beschränkung / 1. Grundsätze
Art. 685b1H. Beschränkung der Übertragbarkeit / II. Statutarische Beschränkung / 2. Nicht börsenkotierte Namenaktien / a. Voraussetzungen der Ablehnung
Art. 685c1H. Beschränkung der Übertragbarkeit / II. Statutarische Beschränkung / 2. Nicht börsenkotierte Namenaktien / b. Wirkung
Art. 685d1H. Beschränkung der Übertragbarkeit / II. Statutarische Beschränkung / 3. Börsenkotierte Namenaktien / a. Voraussetzungen der Ablehnung
Art. 685e1H. Beschränkung der Übertragbarkeit / II. Statutarische Beschränkung / 3. Börsenkotierte Namenaktien / b. Meldepflicht
Art. 685f1H. Beschränkung der Übertragbarkeit / II. Statutarische Beschränkung / 3. Börsenkotierte Namenaktien / c. Rechtsübergang
Art. 685g1H. Beschränkung der Übertragbarkeit / II. Statutarische Beschränkung / 3. Börsenkotierte Namenaktien / d. Ablehnungsfrist
Art. 6861H. Beschränkung der Übertragbarkeit / II. Statutarische Beschränkung / 4. Aktienbuch / a. Eintragung
Art. 686a1H. Beschränkung der Übertragbarkeit / II. Statutarische Beschränkung / 4. Aktienbuch / b. Streichung
Art. 687 H. Beschränkung der Übertragbarkeit / II. Statutarische Beschränkung / 5. Nicht voll einbezahlte Namenaktien
Art. 688 H. Beschränkung der Übertragbarkeit / III. Interimsscheine
Art. 6891J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / I. Teilnahme an der Generalversammlung / 1. Grundsatz
Art. 689a1J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / I. Teilnahme an der Generalversammlung / 2. Berechtigung gegenüber der Gesellschaft
Art. 689b1J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / I. Teilnahme an der Generalversammlung / 3. Vertretung des Aktionärs / a. Im Allgemeinen
Art. 689c1J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / I. Teilnahme an der Generalversammlung / 3. Vertretung des Aktionärs / b. Organvertreter
Art. 689d1J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / I. Teilnahme an der Generalversammlung / 3. Vertretung des Aktionärs / c. Depotvertreter
Art. 689e1J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / I. Teilnahme an der Generalversammlung / 3. Vertretung des Aktionärs / d. Bekanntgabe
Art. 690 J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / I. Teilnahme an der Generalversammlung / 4. Mehrere Berechtigte
Art. 691 J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / II. Unbefugte Teilnahme
Art. 692 J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / III. Stimmrecht in der Generalversammlung / 1. Grundsatz
Art. 693 J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / III. Stimmrecht in der Generalversammlung / 2. Stimmrechtsaktien
Art. 694 J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / III. Stimmrecht in der Generalversammlung / 3. Entstehung des Stimmrechts
Art. 695 J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / III. Stimmrecht in der Generalversammlung / 4. Ausschliessung vom Stimmrecht
Art. 6961J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / IV. Kontrollrechte der Aktionäre / 1. Bekanntgabe des Geschäftsberichtes
Art. 6971J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / IV. Kontrollrechte der Aktionäre / 2. Auskunft und Einsicht
Art. 697a1J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / V. Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung / 1. Mit Genehmigung der Generalversammlung
Art. 697b1J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / V. Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung / 2. Bei Ablehnung durch die Generalversammlung
Art. 697c1J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / V. Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung / 3. Einsetzung
Art. 697d1J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / V. Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung / 4. Tätigkeit
Art. 697e1J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / V. Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung / 5. Bericht
Art. 697f1J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / V. Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung / 6. Behandlung und Bekanntgabe
Art. 697g1J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte / V. Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung / 7. Kostentragung
Art. 697h1
Art. 697i1K. Meldepflicht des Aktionärs / I. Meldung des Erwerbs von Inhaberaktien
Art. 697j1K. Meldepflicht des Aktionärs / II. Meldung der an Aktien wirtschaftlich berechtigten Person
Art. 697k1K. Meldepflicht des Aktionärs / III. Meldung an einen Finanzintermediär und Auskunftspflicht des Finanzintermediärs
Art. 697l1K. Meldepflicht des Aktionärs / IV. Verzeichnis
Art. 697m1K. Meldepflicht des Aktionärs / V. Nicht-einhaltung der Meldepflichten
Art. 698 I. Befugnisse
Art. 699 II. Einberufung und Traktandierung / 1. Recht und Pflicht
Art. 7001II. Einberufung und Traktandierung / 2. Form
Art. 701 II. Einberufung und Traktandierung / 3. Universalversammlung
Art. 7021III. Vorbereitende Massnahmen; Protokoll
Art. 702a1IV. Teilnahme der Mitglieder des Verwaltungsrates
Art. 703 V. Beschlussfassung und Wahlen / 1. Im Allgemeinen
Art. 7041V. Beschlussfassung und Wahlen / 2. Wichtige Beschlüsse
Art. 704a1V. Beschlussfassung und Wahlen / 3. Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien
Art. 705 VI. Abberufung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle
Art. 706 VII. Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen / 1. Legitimation und Gründe
Art. 706a1VII. Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen / 2. Verfahren
Art. 706b1VIII. Nichtigkeit
Art. 707 I. Im Allgemeinen / 1. Wählbarkeit
Art. 7081
Art. 7091I. Im Allgemeinen / 2. Vertretung von Aktionärskategorien und -gruppen
Art. 7101I. Im Allgemeinen / 3. Amtsdauer
Art. 7111
Art. 7121II. Organisation / 1. Präsident und Sekretär
Art. 7131II. Organisation / 2. Beschlüsse
Art. 7141II. Organisation / 3. Nichtige Beschlüsse
Art. 7151II. Organisation / 4. Recht auf Einberufung
Art. 715a1II. Organisation / 5. Recht auf Auskunft und Einsicht
Art. 7161III. Aufgaben / 1. Im Allgemeinen
Art. 716a1III. Aufgaben / 2. Unübertragbare Aufgaben
Art. 716b1III. Aufgaben / 3. Übertragung der Geschäftsführung
Art. 7171IV. Sorgfalts- und Treuepflicht
Art. 7181V. Vertretung / 1. Im Allgemeinen
Art. 718a1V. Vertretung / 2. Umfang und Beschränkung
Art. 718b1V. Vertretung / 3. Verträge zwischen der Gesellschaft und ihrem Vertreter
Art. 719 V. Vertretung / 4. Zeichnung
Art. 720 V. Vertretung / 5. Eintragung
Art. 7211V. Vertretung / 6. Prokuristen und Bevollmächtigte
Art. 7221VI. Haftung der Organe
Art. 723–7241
Art. 7251VII. Kapitalverlust und Überschuldung / 1. Anzeigepflichten
Art. 725a1VII. Kapitalverlust und Überschuldung / 2. Eröffnung oder Aufschub des Konkurses
Art. 726 VIII. Abberufung und Einstellung
Art. 727 I. Revisionspflicht / 1. Ordentliche Revision
Art. 727a I. Revisionspflicht / 2. Eingeschränkte Revision
Art. 727b II. Anforderungen an die Revisionsstelle / 1. Bei ordentlicher Revision
Art. 727c II. Anforderungen an die Revisionsstelle / 2. Bei eingeschränkter Revision
Art. 728 III. Ordentliche Revision / 1. Unabhängigkeit der Revisionsstelle
Art. 728a III. Ordentliche Revision / 2. Aufgaben der Revisionsstelle / a. Gegenstand und Umfang der Prüfung
Art. 728b III. Ordentliche Revision / 2. Aufgaben der Revisionsstelle / b. Revisionsbericht
Art. 728c III. Ordentliche Revision / 2. Aufgaben der Revisionsstelle / c. Anzeigepflichten
Art. 729 IV. Eingeschränkte Revision (Review) / 1. Unabhängigkeit der Revisionsstelle
Art. 729a IV. Eingeschränkte Revision (Review) / 2. Aufgaben der Revisionsstelle / a. Gegenstand und Umfang der Prüfung
Art. 729b IV. Eingeschränkte Revision (Review) / 2. Aufgaben der Revisionsstelle / b. Revisionsbericht
Art. 729c IV. Eingeschränkte Revision (Review) / 2. Aufgaben der Revisionsstelle / c. Anzeigepflicht
Art. 730 V. Gemeinsame Bestimmungen / 1. Wahl der Revisionsstelle
Art. 730a V. Gemeinsame Bestimmungen / 2. Amtsdauer der Revisionsstelle
Art. 730b V. Gemeinsame Bestimmungen / 3. Auskunft und Geheimhaltung
Art. 730c V. Gemeinsame Bestimmungen / 4. Dokumentation und Aufbewahrung
Art. 731 V. Gemeinsame Bestimmungen / 5. Abnahme der Rechnung und Gewinnverwendung
Art. 731a V. Gemeinsame Bestimmungen / 6. Besondere Bestimmungen
Art. 731b
Art. 732 A. Herabsetzungsbeschluss
Art. 732a1B. Vernichtung von Aktien im Fall einer Sanierung
Art. 733 C. Aufforderung an die Gläubiger
Art. 734 D. Durchführung der Herabsetzung
Art. 734a–734e1
Art. 734f1D. Durchführung der Herabsetzung / VII. Vertretung der Geschlechter im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung
Art. 735 E. Herabsetzung im Fall einer Unterbilanz
Art. 736 A. Auflösung im Allgemeinen / I. Gründe
Art. 7371A. Auflösung im Allgemeinen / II. Anmeldung beim Handelsregister
Art. 7381A. Auflösung im Allgemeinen / III. Folgen
Art. 739 B. Auflösung mit Liquidation / I. Zustand der Liquidation. Befugnisse
Art. 740 B. Auflösung mit Liquidation / II. Bestellung und Abberufung der Liquidatoren / 1. Bestellung
Art. 7411B. Auflösung mit Liquidation / II. Bestellung und Abberufung der Liquidatoren / 2. Abberufung
Art. 742 B. Auflösung mit Liquidation / III. Liquidationstätigkeit / 1. Bilanz. Schuldenruf
Art. 743 B. Auflösung mit Liquidation / III. Liquidationstätigkeit / 2. Übrige Aufgaben
Art. 744 B. Auflösung mit Liquidation / III. Liquidationstätigkeit / 3. Gläubigerschutz
Art. 745 B. Auflösung mit Liquidation / III. Liquidationstätigkeit / 4. Verteilung des Vermögens
Art. 746 B. Auflösung mit Liquidation / IV. Löschung im Handelsregister
Art. 7471B. Auflösung mit Liquidation / V. Aufbewahrung von Aktienbuch, Geschäftsbüchern und Verzeichnis
Art. 748–7501C. Auflösung ohne Liquidation / I. ...
Art. 751 C. Auflösung ohne Liquidation / II. Übernahme durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
Art. 7521A. Haftung / I. ...
Art. 7531A. Haftung / II. Gründungshaftung
Art. 7541A. Haftung / III. Haftung für Verwaltung, Geschäftsführung und Liquidation
Art. 7551A. Haftung / IV. Revisionshaftung
Art. 7561B. Schaden der Gesellschaft / I. Ansprüche ausser Konkurs
Art. 7571B. Schaden der Gesellschaft / II. Ansprüche im Konkurs
Art. 7581B. Schaden der Gesellschaft / III. Wirkung des Entlastungsbeschlusses
Art. 7591C. Solidarität und Rückgriff
Art. 7601D. Verjährung
Art. 7611
Art. 762
Art. 763
Art. 764 A. Begriff
Art. 765 B. Verwaltung / I. Bezeichnung und Befugnisse
Art. 766 B. Verwaltung / II. Zustimmung zu Generalversammlungsbeschlüssen
Art. 767 B. Verwaltung / III. Entziehung der Geschäftsführung und Vertretung
Art. 768 C. Aufsichtsstelle / I. Bestellung und Befugnisse
Art. 769 C. Aufsichtsstelle / II. Verantwortlichkeitsklage
Art. 770 D. Auflösung
Art. 771 E. Kündigung
Art. 772 A. Begriff
Art. 773 B. Stammkapital
Art. 774 C. Stammanteile
Art. 774a D. Genussscheine
Art. 775 E. Gesellschafter
Art. 776 F. Statuten / I. Gesetzlich vorgeschriebener Inhalt
Art. 776a F. Statuten / II. Bedingt notwendiger Inhalt
Art. 777 G. Gründung / I. Errichtungsakt
Art. 777a G. Gründung / II. Zeichnung der Stammanteile
Art. 777b G. Gründung / III. Belege
Art. 777c G. Gründung / IV. Einlagen
Art. 778 H. Eintragung ins Handelsregister / I. Gesellschaft
Art. 778a1H. Eintragung ins Handelsregister / II. ...
Art. 779 J. Erwerb der Persönlichkeit / I. Zeitpunkt; mangelnde Voraussetzungen
Art. 779a J. Erwerb der Persönlichkeit / II. Vor der Eintragung eingegangene Verpflichtungen
Art. 780 K. Statutenänderung
Art. 781 L. Erhöhung des Stammkapitals
Art. 782 M. Herabsetzung des Stammkapitals
Art. 783 N. Erwerb eigener Stammanteile
Art. 784 A. Stammanteile / I. Urkunde
Art. 785 A. Stammanteile / II. Übertragung / 1. Abtretung / a. Form
Art. 786 A. Stammanteile / II. Übertragung / 1. Abtretung / b. Zustimmungserfordernisse
Art. 787 A. Stammanteile / II. Übertragung / 1. Abtretung / c. Rechtsübergang
Art. 788 A. Stammanteile / II. Übertragung / 2. Besondere Erwerbsarten
Art. 789 A. Stammanteile / II. Übertragung / 3. Bestimmung des wirklichen Werts
Art. 789a A. Stammanteile / II. Übertragung / 4. Nutzniessung
Art. 789b A. Stammanteile / II. Übertragung / 5. Pfandrecht
Art. 790 A. Stammanteile / III. Anteilbuch
Art. 790a1A. Stammanteile / IIIbis. Meldung der an Stammanteilen wirtschaftlich berechtigten Person
Art. 791 A. Stammanteile / IV. Eintragung ins Handelsregister
Art. 792 A. Stammanteile / V. Gemeinschaftliches Eigentum
Art. 793 B. Leistung der Einlagen
Art. 794 C. Haftung der Gesellschafter
Art. 795 D. Nachschüsse und Nebenleistungen / I. Nachschüsse / 1. Grundsatz und Betrag
Art. 795a D. Nachschüsse und Nebenleistungen / I. Nachschüsse / 2. Einforderung
Art. 795b D. Nachschüsse und Nebenleistungen / I. Nachschüsse / 3. Rückzahlung
Art. 795c D. Nachschüsse und Nebenleistungen / I. Nachschüsse / 4. Herabsetzung
Art. 795d D. Nachschüsse und Nebenleistungen / I. Nachschüsse / 5. Fortdauer
Art. 796 D. Nachschüsse und Nebenleistungen / II. Nebenleistungen
Art. 797 D. Nachschüsse und Nebenleistungen / III. Nachträgliche Einführung
Art. 798 E. Dividenden, Zinse, Tantiemen / I. Dividenden
Art. 798a E. Dividenden, Zinse, Tantiemen / II. Zinsen
Art. 798b E. Dividenden, Zinse, Tantiemen / III. Tantiemen
Art. 799 F. Vorzugsstammanteile
Art. 800 G. Rückerstattung von Leistungen
Art. 8011H. Reserven
Art. 801a J. Zustellung des Geschäftsberichts
Art. 802 K. Auskunfts- und Einsichtsrecht
Art. 803 L. Treuepflicht und Konkurrenzverbot
Art. 804 A. Gesellschafterversammlung / I. Aufgaben
Art. 805 A. Gesellschafterversammlung / II. Einberufung und Durchführung
Art. 806 A. Gesellschafterversammlung / III. Stimmrecht / 1. Bemessung
Art. 806a A. Gesellschafterversammlung / III. Stimmrecht / 2. Ausschliessung vom Stimmrecht
Art. 806b A. Gesellschafterversammlung / III. Stimmrecht / 3. Nutzniessung
Art. 807 A. Gesellschafterversammlung / IV. Vetorecht
Art. 808 A. Gesellschafterversammlung / V. Beschlussfassung / 1. Im Allgemeinen
Art. 808a A. Gesellschafterversammlung / V. Beschlussfassung / 2. Stichentscheid
Art. 808b A. Gesellschafterversammlung / V. Beschlussfassung / 3. Wichtige Beschlüsse
Art. 808c A. Gesellschafterversammlung / VI. Anfechtung von Beschlüssen der Gesellschafterversammlung
Art. 809 B. Geschäftsführung und Vertretung / I. Bezeichnung der Geschäftsführer und Organisation
Art. 810 B. Geschäftsführung und Vertretung / II. Aufgaben der Geschäftsführer
Art. 811 B. Geschäftsführung und Vertretung / III. Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung
Art. 812 B. Geschäftsführung und Vertretung / IV. Sorgfalts- und Treuepflicht; Konkurrenzverbot
Art. 813 B. Geschäftsführung und Vertretung / V. Gleichbehandlung
Art. 814 B. Geschäftsführung und Vertretung / VI. Vertretung
Art. 815 B. Geschäftsführung und Vertretung / VII. Abberufung von Geschäftsführern; Entziehung der Vertretungsbefugnis
Art. 816 B. Geschäftsführung und Vertretung / VIII. Nichtigkeit von Beschlüssen
Art. 817 B. Geschäftsführung und Vertretung / IX. Haftung
Art. 818 C. Revisionsstelle
Art. 819 D. Mängel in der Organisation der Gesellschaft
Art. 820 E. Kapitalverlust und Überschuldung
Art. 821 A. Auflösung / I. Gründe
Art. 821a A. Auflösung / II. Folgen
Art. 822 B. Ausscheiden von Gesellschaftern / I. Austritt
Art. 822a B. Ausscheiden von Gesellschaftern / II. Anschlussaustritt
Art. 823 B. Ausscheiden von Gesellschaftern / III. Ausschluss
Art. 824 B. Ausscheiden von Gesellschaftern / IV. Vorsorgliche Massnahme
Art. 825 B. Ausscheiden von Gesellschaftern / V. Abfindung / 1. Anspruch und Höhe
Art. 825a B. Ausscheiden von Gesellschaftern / V. Abfindung / 2. Auszahlung
Art. 826 C. Liquidation
Art. 827
Art. 828 A. Genossenschaft des Obligationenrechts
Art. 829 B. Genossenschaften des öffentlichen Rechts
Art. 830 C. Errichtung / I. Erfordernisse / 1. Im Allgemeinen
Art. 831 C. Errichtung / I. Erfordernisse / 2. Zahl der Mitglieder
Art. 832 C. Errichtung / II. Statuten / 1. Gesetzlich vorgeschriebener Inhalt
Art. 833 C. Errichtung / II. Statuten / 2. Weitere Bestimmungen
Art. 834 C. Errichtung / III. Konstituierende Versammlung
Art. 8351C. Errichtung / IV. Eintragung ins Handelsregister / 1. Gesellschaft
Art. 8361C. Errichtung / IV. Eintragung ins Handelsregister / 2. ...
Art. 8371C. Errichtung / IV. Eintragung ins Handelsregister / 3. Genossenschafter-verzeichnis
Art. 838 C. Errichtung / V. Erwerb der Persönlichkeit
Art. 839 A. Grundsatz
Art. 840 B. Beitrittserklärung
Art. 841 C. Verbindung mit einem Versicherungsvertrag
Art. 842 A. Austritt / I. Freiheit des Austrittes
Art. 843 A. Austritt / II. Beschränkung des Austrittes
Art. 844 A. Austritt / III. Kündigungsfrist und Zeitpunkt des Austrittes
Art. 845 A. Austritt / IV. Geltendmachung im Konkurs und bei Pfändung
Art. 846 B. Ausschliessung
Art. 847 C. Tod des Genossenschafters
Art. 848 D. Wegfall einer Beamtung oder Anstellung oder eines Vertrages
Art. 849 E. Übertragung der Mitgliedschaft / I. Im Allgemeinen
Art. 850 E. Übertragung der Mitgliedschaft / II. Durch Übertragung von Grundstücken oder wirtschaftlichen Betrieben
Art. 851 F. Austritt des Rechtsnachfolgers
Art. 852 A. Ausweis der Mitgliedschaft
Art. 853 B. Genossenschaftsanteile
Art. 854 C. Rechtsgleichheit
Art. 855 D. Rechte / I. Stimmrecht
Art. 856 D. Rechte / II. Kontrollrecht der Genossenschafter / 1. Bekanntgabe der Bilanz
Art. 857 D. Rechte / II. Kontrollrecht der Genossenschafter / 2. Auskunfterteilung
Art. 8581D. Rechte / III. Allfällige Rechte auf den Reinertrag / 1. ...
Art. 859 D. Rechte / III. Allfällige Rechte auf den Reinertrag / 2. Verteilungsgrundsätze
Art. 860 D. Rechte / III. Allfällige Rechte auf den Reinertrag / 3. Pflicht zur Bildung und Äufnung eines Reservefonds
Art. 861 D. Rechte / III. Allfällige Rechte auf den Reinertrag / 4. Reinertrag bei Kreditgenossenschaften
Art. 862 D. Rechte / III. Allfällige Rechte auf den Reinertrag / 5. Fonds zu Wohlfahrtszwecken
Art. 863 D. Rechte / III. Allfällige Rechte auf den Reinertrag / 6. Weitere Reserveanlagen
Art. 864 D. Rechte / IV. Abfindungsanspruch / 1. Nach Massgabe der Statuten
Art. 865 D. Rechte / IV. Abfindungsanspruch / 2. Nach Gesetz
Art. 866 E. Pflichten / I. Treuepflicht
Art. 867 E. Pflichten / II. Pflicht zu Beiträgen und Leistungen
Art. 868 E. Pflichten / III. Haftung / 1. Der Genossenschaft
Art. 869 E. Pflichten / III. Haftung / 2. Der Genossenschafter / a. Unbeschränkte Haftung
Art. 870 E. Pflichten / III. Haftung / 2. Der Genossenschafter / b. Beschränkte Haftung
Art. 871 E. Pflichten / III. Haftung / 2. Der Genossenschafter / c. Nachschusspflicht
Art. 872 E. Pflichten / III. Haftung / 2. Der Genossenschafter / d. Unzulässige Beschränkungen
Art. 873 E. Pflichten / III. Haftung / 2. Der Genossenschafter / e. Verfahren im Konkurs
Art. 874 E. Pflichten / III. Haftung / 2. Der Genossenschafter / f. Änderung der Haftungsbestimmungen
Art. 875 E. Pflichten / III. Haftung / 2. Der Genossenschafter / g. Haftung neu eintretender Genossenschafter
Art. 876 E. Pflichten / III. Haftung / 2. Der Genossenschafter / h. Haftung nach Ausscheiden oder nach Auflösung
Art. 877 E. Pflichten / III. Haftung / 2. Der Genossenschafter / i. Anmeldung von Ein- und Austritt im Handelsregister
Art. 878 E. Pflichten / III. Haftung / 2. Der Genossenschafter / k. Verjährung der Haftung
Art. 879 A. Generalversammlung / I. Befugnisse
Art. 880 A. Generalversammlung / II. Urabstimmung
Art. 881 A. Generalversammlung / III. Einberufung / 1. Recht und Pflicht
Art. 882 A. Generalversammlung / III. Einberufung / 2. Form
Art. 883 A. Generalversammlung / III. Einberufung / 3. Verhandlungsgegenstände
Art. 884 A. Generalversammlung / III. Einberufung / 4. Universalversammlung
Art. 885 A. Generalversammlung / IV. Stimmrecht
Art. 886 A. Generalversammlung / V. Vertretung
Art. 887 A. Generalversammlung / VI. Ausschliessung vom Stimmrecht
Art. 888 A. Generalversammlung / VII. Beschlussfassung / 1. Im Allgemeinen
Art. 889 A. Generalversammlung / VII. Beschlussfassung / 2. Bei Erhöhung der Leistungen der Genossenschafter
Art. 890 A. Generalversammlung / VIII. Abberufung der Verwaltung und der Revisionsstelle
Art. 891 A. Generalversammlung / IX. Anfechtung der Generalversammlungsbeschlüsse
Art. 892 A. Generalversammlung / X. Delegiertenversammlung
Art. 893 A. Generalversammlung / XI. Ausnahmebestimmungen für Versicherungsgenossenschaften
Art. 894 B. Verwaltung / I. Wählbarkeit / 1. Mitgliedschaft
Art. 8951B. Verwaltung / I. Wählbarkeit / 2. ...
Art. 896 B. Verwaltung / II. Amtsdauer
Art. 897 B. Verwaltung / III. Verwaltungsausschuss
Art. 8981B. Verwaltung / IV. Geschäftsführung und Vertretung / 1. Im Allgemeinen
Art. 899 B. Verwaltung / IV. Geschäftsführung und Vertretung / 2. Umfang und Beschränkung
Art. 899a1B. Verwaltung / IV. Geschäftsführung und Vertretung / 3. Verträge zwischen der Genossenschaft und ihrem Vertreter
Art. 900 B. Verwaltung / IV. Geschäftsführung und Vertretung / 4. Zeichnung
Art. 901 B. Verwaltung / IV. Geschäftsführung und Vertretung / 5. Eintragung
Art. 902 B. Verwaltung / V. Pflichten / 1. Im Allgemeinen
Art. 903 B. Verwaltung / V. Pflichten / 2. Anzeigepflicht bei Überschuldung und bei Kapitalverlust
Art. 904 B. Verwaltung / VI. Rückerstattung entrichteter Zahlungen
Art. 905 B. Verwaltung / VII. Einstellung und Abberufung
Art. 9061C. Revisionsstelle / I. Im Allgemeinen
Art. 9071C. Revisionsstelle / II. Prüfung des Genossenschafterverzeichnisses
Art. 9081D. Mängel in der Organisation
Art. 909 und 9101
Art. 911 A. Auflösungsgründe
Art. 912 B. Anmeldung beim Handelsregister
Art. 913 C. Liquidation, Verteilung des Vermögens
Art. 9141D. ...
Art. 915 E. Übernahme durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
Art. 9161A. Haftung gegenüber der Genossenschaft
Art. 917 B. Haftung gegenüber Genossenschaft, Genossenschaftern und Gläubigern
Art. 918 C. Solidarität und Rückgriff
Art. 9191D. Verjährung
Art. 920 E. Bei Kredit- und Versicherungsgenossenschaften
Art. 921 A. Voraussetzungen
Art. 922 B. Organisation / I. Delegiertenversammlung
Art. 923 B. Organisation / II. Verwaltung
Art. 924 B. Organisation / III. Überwachung. Anfechtung
Art. 925 B. Organisation / IV. Ausschluss neuer Verpflichtungen
Art. 926
Art. 927 A. Begriff und Zweck
Art. 928 B. Organisation / I. Handelsregisterbehörden
Art. 928a B. Organisation / II. Zusammenarbeit zwischen den Behörden
Art. 928b C. Zentrale Datenbanken
Art. 928c D. AHV-Versicherten-nummer und Personen-nummer
Art. 929 E. Eintragung, Änderung und Löschung / I. Grundsätze
Art. 930 E. Eintragung, Änderung und Löschung / II. Unternehmens-Identifikationsnummer
Art. 931 E. Eintragung, Änderung und Löschung / III. Eintragungspflicht und freiwillige Eintragung / 1. Einzelunternehmen und Zweigniederlassungen
Art. 932 E. Eintragung, Änderung und Löschung / III. Eintragungspflicht und freiwillige Eintragung / 2. Institute des öffentlichen Rechts
Art. 933 E. Eintragung, Änderung und Löschung / IV. Änderung von Tatsachen
Art. 934 E. Eintragung, Änderung und Löschung / V. Löschung von Amtes wegen / 1. Bei Rechtseinheiten ohne Geschäftstätigkeit und ohne Aktiven
Art. 934a E. Eintragung, Änderung und Löschung / V. Löschung von Amtes wegen / 2. Bei fehlendem Rechtsdomizil von Einzel-unternehmen und Zweigniederlassungen
Art. 935 E. Eintragung, Änderung und Löschung / VI. Wiedereintragung
Art. 936 F. Öffentlichkeit und Wirksamkeit / I. Öffentlichkeit und Veröffentlichung im Internet
Art. 936a F. Öffentlichkeit und Wirksamkeit / II. Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt und Beginn der Wirksamkeit
Art. 936b F. Öffentlichkeit und Wirksamkeit / III. Wirkungen
Art. 937 G. Pflichten / I. Prüfungspflicht
Art. 938 G. Pflichten / II. Aufforderung und Eintragung von Amtes wegen
Art. 939 G. Pflichten / III. Mängel in der Organisation
Art. 940 H. Ordnungsbussen
Art. 941 I. Gebühren
Art. 942 J. Rechtsschutz
Art. 943 K. Verordnung
Art. 944 A. Grundsätze der Firmenbildung / I. Allgemeine Bestimmungen
Art. 945 A. Grundsätze der Firmenbildung / II. Einzelunternehmen / 1. Wesentlicher Inhalt
Art. 946 A. Grundsätze der Firmenbildung / II. Einzelunternehmen / 2. Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma
Art. 947 und 9481
Art. 9491
Art. 9501A. Grundsätze der Firmenbildung / III. Gesellschaftsfirmen / 1. Bildung der Firma
Art. 9511A. Grundsätze der Firmenbildung / III. Gesellschaftsfirmen / 2. Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma
Art. 952 A. Grundsätze der Firmenbildung / IV. Zweigniederlassungen
Art. 9531A. Grundsätze der Firmenbildung / V. ...
Art. 954 A. Grundsätze der Firmenbildung / VI. Namensänderung
Art. 954a1B. Firmen- und Namensgebrauchspflicht
Art. 955 C. Überwachung
Art. 955a1D. Vorbehalt anderer bundesrechtlicher Vorschriften
Art. 956 E. Schutz der Firma
Art. 957 A. Pflicht zur Buchführung und Rechnungslegung
Art. 957a B. Buchführung
Art. 958 C. Rechnungslegung / I. Zweck und Bestandteile
Art. 958a C. Rechnungslegung / II. Grundlagen der Rechnungslegung / 1. Annahme der Fortführung
Art. 958b C. Rechnungslegung / II. Grundlagen der Rechnungslegung / 2. Zeitliche und sachliche Abgrenzung
Art. 958c C. Rechnungslegung / III. Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung
Art. 958d C. Rechnungslegung / IV. Darstellung, Währung und Sprache
Art. 958e D. Offenlegung und Einsichtnahme
Art. 958f E. Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher
Art. 959 A. Bilanz / I. Zweck der Bilanz, Bilanzierungspflicht und Bilanzierungsfähigkeit
Art. 959a A. Bilanz / II. Mindestgliederung
Art. 959b B. Erfolgsrechnung; Mindestgliederung
Art. 959c C. Anhang
Art. 960 D. Bewertung / I. Grundsätze
Art. 960a D. Bewertung / II. Aktiven / 1. Im Allgemeinen
Art. 960b D. Bewertung / II. Aktiven / 2. Aktiven mit beobachtbaren Marktpreisen
Art. 960c D. Bewertung / II. Aktiven / 3. Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen
Art. 960d D. Bewertung / II. Aktiven / 4. Anlage-vermögen
Art. 960e D. Bewertung / III. Verbindlichkeiten
Art. 961 A. Zusätzliche Anforderungen an den Geschäftsbericht
Art. 961a B. Zusätzliche Angaben im Anhang zur Jahresrechnung
Art. 961b C. Geldflussrechnung
Art. 961c D. Lagebericht
Art. 961d E. Erleichterung infolge Konzernrechnung
Art. 962 A. Im Allgemeinen
Art. 962a B. Anerkannte Standards zur Rechnungslegung
Art. 963 A. Pflicht zur Erstellung
Art. 963a B. Befreiung von der Pflicht zur Erstellung
Art. 963b C. Anerkannte Standards zur Rechnungslegung
Art. 9641
Art. 964a A. Grundsatz
Art. 964b B. Arten von Leistungen
Art. 964c C. Form und Inhalt des Berichts
Art. 964d D. Veröffentlichung
Art. 964e E. Führung und Aufbewahrung
Art. 964f F. Ausdehnung des Anwendungsbereichs F. Ausdehnung des Anwendungsbereichs
Art. 965 A. Begriff des Wertpapiers
Art. 966 B. Verpflichtung aus dem Wertpapier
Art. 967 C. Übertragung des Wertpapiers / I. Allgemeine Form
Art. 968 C. Übertragung des Wertpapiers / II. Indossierung / 1. Form
Art. 969 C. Übertragung des Wertpapiers / II. Indossierung / 2. Wirkung
Art. 970 D. Umwandlung
Art. 971 E. Kraftloserklärung / I. Geltendmachung
Art. 972 E. Kraftloserklärung / II. Verfahren. Wirkung
Art. 973 F. Besondere Vorschriften
Art. 973a1G. Sammelverwahrung, Globalurkunde und Wertrechte / I. Sammelverwahrung von Wertpapieren
Art. 973b1G. Sammelverwahrung, Globalurkunde und Wertrechte / II. Globalurkunde
Art. 973c1G. Sammelverwahrung, Globalurkunde und Wertrechte / III. Wertrechte
Art. 974 A. Begriff
Art. 975 B. Ausweis über das Gläubigerrecht / I. In der Regel
Art. 976 B. Ausweis über das Gläubigerrecht / II. Beim hinkenden Inhaberpapier
Art. 977 C. Kraftloserklärung
Art. 978 A. Begriff
Art. 979 B. Einreden des Schuldners / I. Im Allgemeinen
Art. 980 B. Einreden des Schuldners / II. Bei Inhaberzinscoupons
Art. 981 C. Kraftloserklärung / I. Im Allgemeinen / 1. Begehren
Art. 982 C. Kraftloserklärung / I. Im Allgemeinen / 2. Zahlungsverbot
Art. 983 C. Kraftloserklärung / I. Im Allgemeinen / 3. Aufgebot, Anmeldungsfrist
Art. 984 C. Kraftloserklärung / I. Im Allgemeinen / 4. Art der Bekanntmachung
Art. 985 C. Kraftloserklärung / I. Im Allgemeinen / 5. Wirkung / a. Bei Vorlegung der Urkunde
Art. 986 C. Kraftloserklärung / I. Im Allgemeinen / 5. Wirkung / b. Bei Nichtvorlegung
Art. 987 C. Kraftloserklärung / II. Bei Coupons im besondern
Art. 988 C. Kraftloserklärung / III. Bei Banknoten und ähnlichen Papieren
Art. 9891D. Schuldbrief
Art. 990
Art. 991 1. Erfordernisse
Art. 992 2. Fehlen von Erfordernissen
Art. 993 3. Arten
Art. 994 4. Zahlstellen. Domizilwechsel
Art. 995 5. Zinsversprechen
Art. 996 6. Verschiedene Bezeichnung der Wechselsumme
Art. 997 7. Unterschriften von Wechselunfähigen
Art. 998 8. Unterschrift ohne Ermächtigung
Art. 999 9. Haftung des Ausstellers
Art. 1000 10. Blankowechsel
Art. 1001 1. Übertragbarkeit
Art. 1002 2. Erfordernisse
Art. 1003 3. Form
Art. 1004 4. Wirkungen / a. Übertragungsfunktion
Art. 1005 4. Wirkungen / b. Garantiefunktion
Art. 1006 4. Wirkungen / c. Legitimation des Inhabers
Art. 1007 5. Einreden
Art. 1008 6. Vollmachtsindossament
Art. 1009 7. Offenes Pfandindossament
Art. 1010 8. Nachindossament
Art. 1011 1. Recht zur Vorlegung
Art. 1012 2. Gebot und Verbot der Vorlegung
Art. 1013 3. Pflicht zur Vorlegung bei Nachsichtwechseln
Art. 1014 4. Nochmalige Vorlegung
Art. 1015 5. Form der Annahme
Art. 1016 6. Einschränkungen der Annahme
Art. 1017 7. Domiziliat und Zahlstelle
Art. 1018 8. Wirkung der Annahme / a. Im Allgemeinen
Art. 1019 8. Wirkung der Annahme / b. Bei Streichung
Art. 1020 1. Wechselbürgen
Art. 1021 2. Form
Art. 1022 3. Wirkungen
Art. 1023 1. Im Allgemeinen
Art. 1024 2. Bei Sichtwechseln
Art. 1025 3. Bei Nachsichtwechseln
Art. 1026 4. Fristenberechnung
Art. 1027 5. Zeitberechnung nach altem Stil
Art. 1028 1. Vorlegung zur Zahlung
Art. 1029 2. Recht auf Quittung. Teilzahlung
Art. 1030 3. Zahlung vor und bei Verfall
Art. 1031 4. Zahlung in fremder Währung
Art. 1032 5. Hinterlegung
Art. 103311. Rückgriff des Inhabers
Art. 1034 2. Protest / a. Fristen und Erfordernisse
Art. 1035 2. Protest / b. Zuständigkeit
Art. 1036 2. Protest / c. Inhalt
Art. 1037 2. Protest / d. Form
Art. 1038 2. Protest / e. Bei Teilannahme
Art. 1039 2. Protest / f. Gegen mehrere Personen
Art. 1040 2. Protest / g. Abschrift der Protesturkunde
Art. 1041 2. Protest / h. Mangelhafter Protest
Art. 1042 3. Benachrichtigung
Art. 1043 4. Protesterlass
Art. 1044 5. Solidarische Haftung der Wechselverpflichteten
Art. 1045 6. Inhalt des Rückgriffs / a. Des Inhabers
Art. 1046 6. Inhalt des Rückgriffs / b. Des Einlösers
Art. 1047 6. Inhalt des Rückgriffs / c. Recht auf Aushändigung von Wechsel, Protest und Quittung
Art. 1048 6. Inhalt des Rückgriffs / d. Bei Teilannahme
Art. 1049 6. Inhalt des Rückgriffs / e. Rückwechsel
Art. 1050 7. Präjudizierung / a. Im Allgemeinen
Art. 1051 7. Präjudizierung / b. Höhere Gewalt
Art. 1052 7. Präjudizierung / c. Ungerechtfertigte Bereicherung
Art. 1053
Art. 1054 1. Allgemeine Vorschriften
Art. 1055 2. Ehrenannahme / a. Voraussetzungen. Stellung des Inhabers
Art. 1056 2. Ehrenannahme / b. Form
Art. 1057 2. Ehrenannahme / c. Haftung des Ehrenannehmenden. Wirkung auf das Rückgriffsrecht
Art. 1058 3. Ehrenzahlung / a. Voraussetzungen
Art. 1059 3. Ehrenzahlung / b. Verpflichtung des Inhabers
Art. 1060 3. Ehrenzahlung / c. Folge der Zurückweisung
Art. 1061 3. Ehrenzahlung / d. Recht auf Aushändigung von Wechsel, Protest und Quittung
Art. 1062 3. Ehrenzahlung / e. Übergang der Inhaberrechte. Mehrere Ehrenzahlungen
Art. 1063 1. Ausfertigungen / a. Recht auf mehrere Ausfertigungen
Art. 1064 1. Ausfertigungen / b. Verhältnis der Ausfertigungen
Art. 1065 1. Ausfertigungen / c. Annahmevermerk
Art. 1066 2. Abschriften / a. Form und Wirkung
Art. 1067 2. Abschriften / b. Auslieferung der Urschrift
Art. 1068
Art. 1069 1. Fristen
Art. 1070 2. Unterbrechung / a. Gründe
Art. 1071 2. Unterbrechung / b. Wirkungen
Art. 1072 1. Vorsorgliche Massnahmen
Art. 1073 2. Bekannter Inhaber
Art. 1074 3. Unbekannter Inhaber / a. Pflichten des Gesuchstellers
Art. 1075 3. Unbekannter Inhaber / b. Einleitung des Aufgebots
Art. 1076 3. Unbekannter Inhaber / c. Fristen
Art. 1077 3. Unbekannter Inhaber / d. Veröffentlichung
Art. 1078 4. Wirkung / a. Bei Vorlegung des Wechsels
Art. 1079 4. Wirkung / b. Bei Nichtvorlegung
Art. 1080 5. Richterliche Verfügungen
Art. 1081 1. Fristbestimmungen / a. Feiertage
Art. 1082 1. Fristbestimmungen / b. Fristberechnung
Art. 1083 1. Fristbestimmungen / c. Ausschluss von Respekttagen
Art. 1084 2. Ort der Vornahme wechselrechtlicher Handlungen
Art. 1085 3. Eigenhändige Unterschrift. Unterschrift des Blinden
Art. 1086 1. Wechselfähigkeit
Art. 1087 2. Form und Fristen der Wechselerklärungen / a. Im Allgemeinen
Art. 1088 2. Form und Fristen der Wechselerklärungen / b. Handlungen zur Ausübung und Erhaltung des Wechselrechts
Art. 1089 2. Form und Fristen der Wechselerklärungen / c. Ausübung des Rückgriffs
Art. 1090 3. Wirkung der Wechselerklärungen / a. Im Allgemeinen
Art. 1091 3. Wirkung der Wechselerklärungen / b. Teilannahme und Teilzahlung
Art. 1092 3. Wirkung der Wechselerklärungen / c. Zahlung
Art. 1093 3. Wirkung der Wechselerklärungen / d. Bereicherungsanspruch
Art. 1094 3. Wirkung der Wechselerklärungen / e. Übergang der Deckung
Art. 1095 3. Wirkung der Wechselerklärungen / f. Kraftloserklärung
Art. 1096 1. Erfordernisse
Art. 1097 2. Fehlen von Erfordernissen
Art. 1098 3. Verweisung auf den gezogenen Wechsel
Art. 1099 4. Haftung des Ausstellers. Vorlegung zur Sichtnahme
Art. 1100 1. Erfordernisse
Art. 1101 2. Fehlen von Erfordernissen
Art. 1102 3. Passive Checkfähigkeit
Art. 1103 4. Deckungserfordernis
Art. 1104 5. Ausschluss der Annahme
Art. 1105 6. Bezeichnung des Remittenten
Art. 1106 7. Zinsvermerk
Art. 1107 8. Zahlstellen. Domizilcheck
Art. 1108 1. Übertragbarkeit
Art. 1109 2. Erfordernisse
Art. 1110 3. Legitimation des Inhabers
Art. 1111 4. Inhabercheck
Art. 1112 5. Abhandengekommener Check
Art. 1113 6. Rechte aus dem Nachindossament
Art. 1114
Art. 1115 1. Verfallzeit
Art. 1116 2. Vorlegung zur Zahlung
Art. 1117 3. Zeitberechnung nach altem Stil
Art. 1118 4. Einlieferung in eine Abrechnungsstelle
Art. 1119 5. Widerruf / a. Im Allgemeinen
Art. 1120 5. Widerruf / b. Bei Tod, Handlungsunfähigkeit, Konkurs
Art. 1121 6. Prüfung der Indossamente
Art. 1122 7. Zahlung in fremder Währung
Art. 1123 1. Gekreuzter Check / a. Begriff
Art. 1124 1. Gekreuzter Check / b. Wirkungen
Art. 1125 2. Verrechnungscheck / a. Im Allgemeinen
Art. 1126 2. Verrechnungscheck / b. Rechte des Inhabers bei Konkurs, Zahlungseinstellung, Zwangsvollstreckung
Art. 1127 2. Verrechnungscheck / c. Rechte des Inhabers bei Verweigerung der Gutschrift oder der Ausgleichung
Art. 1128 1. Rückgriffsrechte des Inhabers
Art. 1129 2. Protesterhebung. Fristen
Art. 1130 3. Inhalt der Rückgriffsforderung
Art. 1131 4. Vorbehalt der höheren Gewalt
Art. 1132
Art. 1133
Art. 1134
Art. 1135 1. Begriff des «Bankiers»
Art. 1136 2. Fristbestimmungen / a. Feiertage
Art. 1137 2. Fristbestimmungen / b. Fristberechnung
Art. 1138 1. Passive Checkfähigkeit
Art. 1139 2. Form und Fristen der Checkerklärungen
Art. 1140 3. Wirkung der Checkerklärungen / a. Recht des Ausstellungsortes
Art. 1141 3. Wirkung der Checkerklärungen / b. Recht des Zahlungsortes
Art. 1142 3. Wirkung der Checkerklärungen / c. Recht des Wohnsitzes
Art. 1143
Art. 1144
Art. 1145 A. Im Allgemeinen / I. Voraussetzungen
Art. 1146 A. Im Allgemeinen / II. Einreden des Schuldners
Art. 1147 B. Wechselähnliche Papiere / I. Anweisungen an Ordre / 1. Im Allgemeinen
Art. 1148 B. Wechselähnliche Papiere / I. Anweisungen an Ordre / 2. Keine Annahmepflicht
Art. 1149 B. Wechselähnliche Papiere / I. Anweisungen an Ordre / 3. Folgen der Annahme
Art. 1150 B. Wechselähnliche Papiere / I. Anweisungen an Ordre / 4. Keine Wechselbetreibung
Art. 1151 B. Wechselähnliche Papiere / II. Zahlungsversprechen an Ordre
Art. 1152 C. Andere indossierbare Papiere
Art. 1153 A. Erfordernisse
Art. 1154 B. Der Pfandschein
Art. 1155 C. Bedeutung der Formvorschriften
Art. 11561
Art. 1157 A. Voraussetzungen
Art. 1158 B. Anleihensvertreter / I. Bestellung
Art. 1159 B. Anleihensvertreter / II. Befugnisse / 1. Im Allgemeinen
Art. 1160 B. Anleihensvertreter / II. Befugnisse / 2. Kontrolle des Schuldners
Art. 1161 B. Anleihensvertreter / II. Befugnisse / 3. Bei pfandgesicherten Anleihen
Art. 1162 B. Anleihensvertreter / III. Dahinfallen der Vollmacht
Art. 1163 B. Anleihensvertreter / IV. Kosten
Art. 1164 C. Gläubigerversammlung / I. Im Allgemeinen
Art. 1165 C. Gläubigerversammlung / II. Einberufung / 1. Im Allgemeinen
Art. 1166 C. Gläubigerversammlung / II. Einberufung / 2. Stundung
Art. 1167 C. Gläubigerversammlung / III. Abhaltung / 1. Stimmrecht
Art. 1168 C. Gläubigerversammlung / III. Abhaltung / 2. Vertretung einzelner Anleihensgläubiger
Art. 1169 C. Gläubigerversammlung / IV. Verfahrensvorschriften
Art. 1170 D. Gemeinschaftsbeschlüsse / I. Eingriffe in die Gläubigerrechte / 1. Zulässigkeit und erforderliche Mehrheit / a. Bei nur einer Gemeinschaft
Art. 1171 D. Gemeinschaftsbeschlüsse / I. Eingriffe in die Gläubigerrechte / 1. Zulässigkeit und erforderliche Mehrheit / b. Bei mehreren Gemeinschaften
Art. 1172 D. Gemeinschaftsbeschlüsse / I. Eingriffe in die Gläubigerrechte / 1. Zulässigkeit und erforderliche Mehrheit / c. Feststellung der Mehrheit
Art. 1173 D. Gemeinschaftsbeschlüsse / I. Eingriffe in die Gläubigerrechte / 2. Beschränkungen / a. Im Allgemeinen
Art. 1174 D. Gemeinschaftsbeschlüsse / I. Eingriffe in die Gläubigerrechte / 2. Beschränkungen / b. Gleichbehandlung
Art. 11751D. Gemeinschaftsbeschlüsse / I. Eingriffe in die Gläubigerrechte / 2. Beschränkungen / c. Status und Bilanz
Art. 1176 D. Gemeinschaftsbeschlüsse / I. Eingriffe in die Gläubigerrechte / 3. Genehmigung / a. Im Allgemeinen
Art. 1177 D. Gemeinschaftsbeschlüsse / I. Eingriffe in die Gläubigerrechte / 3. Genehmigung / b. Voraussetzungen
Art. 1178 D. Gemeinschaftsbeschlüsse / I. Eingriffe in die Gläubigerrechte / 3. Genehmigung / c. Weiterzug
Art. 1179 D. Gemeinschaftsbeschlüsse / I. Eingriffe in die Gläubigerrechte / 3. Genehmigung / d. Widerruf
Art. 1180 D. Gemeinschaftsbeschlüsse / II. Andere Beschlüsse / 1. Vollmacht des Anleihensvertreters
Art. 1181 D. Gemeinschaftsbeschlüsse / II. Andere Beschlüsse / 2. Die übrigen Fälle
Art. 1182 D. Gemeinschaftsbeschlüsse / II. Andere Beschlüsse / 3. Anfechtung
Art. 1183 E. Besondere Anwendungsfälle / I. Konkurs des Schuldners
Art. 1184 E. Besondere Anwendungsfälle / II. Nachlassvertrag
Art. 1185 E. Besondere Anwendungsfälle / III. Anleihen von Eisenbahn- oder Schiffahrtsunternehmungen
Art. 1186 F. Zwingendes Recht F. Zwingendes Recht

F. Zwingendes Recht

1 Die Rechte, die das Gesetz der Gläubigergemeinschaft und dem Anleihensvertreter zuweist, können durch die Anleihensbedingungen oder durch besondere Abreden zwischen den Gläubigen und dem Schuldner weder ausgeschlossen noch beschränkt werden.

2 Die erschwerenden Bestimmungen der Anleihensbedingungen über das Zustandekommen der Beschlüsse der Gläubigerversammlung bleiben vorbehalten.


1 Fassung gemäss BG vom 18. Dez. 1936, in Kraft seit 1. Juli 1937 (AS 53 185; BBl 1928 I 205, 1932 I 217). Siehe die Schl- und UeB zu den Tit. XXIV-XXXIII am Schluss des OR.2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. April 1949, in Kraft seit 1. Jan. 1950 (AS 1949 I 791; BBl 1947 III 869). Siehe die SchlB zu diesem Abschn. (zweiter Abschn. des XXXIV. Tit.) am Schluss des OR.

  Übergangsbestimmungen des Bundesgesetzes vom 30. März 1911

I. Der Schlusstitel des Zivilgesetzbuches1 wird abgeändert wie folgt:

...2

II. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1912 in Kraft.

Der Bundesrat ist beauftragt, auf Grundlage der Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Juni 18743 betreffend die Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse die Bekanntmachung dieses Gesetzes zu veranstalten.


1 SR 210.
2 Die Änderungen können unter AS 27 317 konsultiert werden.
3 [BS 1 173; AS 1962 789 Art. 11 Abs. 3, 1978 712 Art. 89 Bst. b]

  Schlussbestimmungen der Änderung vom 23. März 19621 

Art. 1 A. Konkursprivileg

A. Konkursprivileg

...1


1 Die Änderungen können unter AS 1962 1047 konsultiert werden.

Art. 2 B. Unlauterer Wettbewerb

B. Unlauterer Wettbewerb

...1


1 Die Änderungen können unter AS 1962 1047 konsultiert werden.

Art. 3 C. Übergangsrecht

C. Übergangsrecht

1 Die Artikel 226f, 226g, 226h, 226i und 226k1 finden auch auf Abzahlungsverträge Anwendung, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen worden sind.

2 Auf Vorauszahlungsverträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen wurden, findet nur Artikel 226k Anwendung. Solche Verträge sind indessen innert Jahresfrist den Bestimmungen des Artikels 227b anzupassen, widrigenfalls sie dahinfallen und dem Käufer sein gesamtes Guthaben mit allen ihm gutgeschriebenen Zinsen und Vergünstigungen auszuzahlen ist.


1 Diese Art. sind heute aufgehoben.

Art. 4 D. Inkrafttreten D. Inkrafttreten

D. Inkrafttreten

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes.


1 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 23. März 1962, in Kraft seit 1. Jan. 1963 (AS 1962 1047; BBl 1960 I 523).

  Übergangsbestimmungen der Änderung vom 16. Dezember 20051 

Art. 1 A. Allgemeine Regel

A. Allgemeine Regel

1 Der Schlusstitel des Zivilgesetzbuches gilt für dieses Gesetz, soweit die folgenden Bestimmungen nichts anderes vorsehen.

2 Die Bestimmungen des neuen Gesetzes werden mit seinem Inkrafttreten auf bestehende Gesellschaften anwendbar.

Art. 2 B. Anpassungsfrist

B. Anpassungsfrist

1 Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen sind, jedoch den neuen Vorschriften nicht entsprechen, müssen innerhalb von zwei Jahren ihre Statuten und Reglemente den neuen Bestimmungen anpassen.

2 Bestimmungen der Statuten und Reglemente, die mit dem neuen Recht nicht vereinbar sind, bleiben bis zur Anpassung, längstens aber noch zwei Jahre, in Kraft.

3 Für Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen sind, finden die Artikel 808a und 809 Absatz 4 zweiter Satz erst nach Ablauf der Frist zur Anpassung der Statuten Anwendung.

4 Aktiengesellschaften und Genossenschaften, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen sind und deren Firma den neuen gesetzlichen Vorschriften nicht entspricht, müssen ihre Firma innerhalb von zwei Jahren den neuen Bestimmungen anpassen. Nach Ablauf dieser Frist ergänzt das Handelsregisteramt die Firma von Amtes wegen.

Art. 3 C. Leistung der Einlagen

C. Leistung der Einlagen

1 Wurden in Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen sind, keine dem Ausgabebetrag aller Stammanteile entsprechenden Einlagen geleistet, so müssen diese innerhalb von zwei Jahren erbracht werden.

2 Bis zur vollständigen Leistung der Einlagen in der Höhe des Stammkapitals haften die Gesellschafter nach Artikel 802 des Obligationenrechts in der Fassung vom 18. Dezember 19361.


1 AS 53 185

Art. 4 D. Partizipationsscheine und Genussscheine

D. Partizipationsscheine und Genussscheine

1 Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die einen Nennwert aufweisen und in den Passiven der Bilanz ausgewiesen werden, die aber kein Stimmrecht vermitteln (Partizipationsscheine), gelten nach Ablauf von zwei Jahren als Stammanteile mit gleichen Vermögensrechten, wenn sie nicht innerhalb dieser Frist durch Kapitalherabsetzung vernichtet werden. Werden die Anteile vernichtet, so muss den bisherigen Partizipanten eine Abfindung in der Höhe des wirklichen Werts ausgerichtet werden.

2 Die erforderlichen Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen gefasst werden, auch wenn die Statuten etwas anderes vorsehen.

3 Für Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die nicht in den Passiven der Bilanz ausgewiesen werden, finden nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Vorschriften über die Genussscheine Anwendung, dies auch dann, wenn sie als Partizipationsscheine bezeichnet sind. Sie dürfen keinen Nennwert angeben und müssen als Genussscheine bezeichnet werden. Die Bezeichnung der Titel und die Statuten sind innerhalb von zwei Jahren anzupassen.

Art. 5 E. Eigene Stammanteile

E. Eigene Stammanteile

Haben Gesellschaften mit beschränkter Haftung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eigene Stammanteile erworben, so müssen sie diese, soweit sie 10 Prozent des Stammkapitals übersteigen, innerhalb von zwei Jahren veräussern oder durch Kapitalherabsetzung vernichten.

Art. 6 F. Nachschusspflicht

F. Nachschusspflicht

1 Statutarische Verpflichtungen zur Leistung von Nachschüssen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründet wurden und die das Doppelte des Nennwerts der Stammanteile übersteigen, bleiben rechtsgültig und können nur im Verfahren nach Artikel 795c herabgesetzt werden.

2 Im Übrigen finden nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die neuen Vorschriften Anwendung, so namentlich für die Einforderung der Nachschüsse.

Art. 7 G. Revisionsstelle

G. Revisionsstelle

Die Bestimmungen dieses Gesetzes zur Revisionsstelle gelten vom ersten Geschäftsjahr an, das mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes oder danach beginnt.

Art. 8 H. Stimmrecht

H. Stimmrecht

1 Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die das Stimmrecht vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes unabhängig vom Nennwert der Stammanteile festgelegt haben, müssen die entsprechenden Bestimmungen nicht an die Anforderungen von Artikel 806 anpassen.

2 Bei der Ausgabe neuer Stammanteile muss Artikel 806 Absatz 2 zweiter Satz in jedem Fall beachtet werden.

Art. 9 J. Anpassung statutarischer Mehrheitserfordernisse

J. Anpassung statutarischer Mehrheitserfordernisse

Hat eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch blosse Wiedergabe von Bestimmungen des alten Rechts Vorschriften in die Statuten aufgenommen, die für die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung qualifizierte Mehrheiten vorsehen, so kann die Gesellschafterversammlung innerhalb von zwei Jahren mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen die Anpassung dieser Bestimmungen an das neue Recht beschliessen.

Art. 10 K. Vernichtung von Aktien und Stammanteilen im Fall einer Sanierung

K. Vernichtung von Aktien und Stammanteilen im Fall einer Sanierung

Wurde das Aktienkapital oder das Stammkapital vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zum Zwecke der Sanierung auf null herabgesetzt und anschliessend wieder erhöht, so gehen die Mitgliedschaftsrechte der früheren Aktionäre oder Gesellschafter mit dem Inkrafttreten unter.

Art. 11 L. Ausschliesslichkeit eingetragener Firmen L. Ausschliesslichkeit eingetragener Firmen

L. Ausschliesslichkeit eingetragener Firmen

Die Ausschliesslichkeit von Firmen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen wurden, beurteilt sich nach Artikel 951 des Obligationenrechts in der Fassung vom 18. Dezember 19361.


1 AS 53 185


1 Eingefügt durch Ziff. III des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).

  Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. Juni 20111 

Die Bestimmung dieser Änderung gilt vom ersten Geschäftsjahr an, das mit dem Inkrafttreten dieser Änderung oder danach beginnt.


1AS 2011 5863; BBl 2008 1589

  Übergangsbestimmungen der Änderung vom 23. Dezember 20111 

Art. 1 A. Allgemeine Regel

A. Allgemeine Regel

1 Die Bestimmungen des Schlusstitels des Zivilgesetzbuches1 gelten für dieses Gesetz, soweit die folgenden Bestimmungen nichts anderes vorsehen.

2 Die Bestimmungen der Gesetzesänderung vom 23. Dezember 2011 werden mit ihrem Inkrafttreten auf bestehende Unternehmen anwendbar.


1 SR 210

Art. 2 B. Kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung B. Kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung

B. Kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung

1 Die Vorschriften des 32. Titels finden erstmals Anwendung für das Geschäftsjahr, das zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung beginnt.

2 Für die Anwendung der Bestimmungen zur Rechnungslegung von grösseren Unternehmen sind die Bilanzsumme, der Umsatzerlös und die Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt in den zwei vor dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung vorangegangenen Geschäftsjahren massgebend.

3 Die Bestimmungen zur Konzernrechnung finden erstmals Anwendung auf das Geschäftsjahr, das drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung beginnt. Für die Befreiung von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung sind die zwei vorangehenden Geschäftsjahre massgebend.

4 Bei erstmaliger Anwendung der Vorschriften zur Rechnungslegung kann auf die Nennung der Zahlen der Vorjahre verzichtet werden. Bei der zweiten Anwendung müssen nur die Zahlen des Vorjahres angegeben werden. Werden Zahlen der vorgängigen Geschäftsjahre genannt, so kann auf die Stetigkeit der Darstellung und die Gliederung verzichtet werden. Im Anhang ist auf diesen Umstand hinzuweisen.


1AS 2012 6679; BBl 2008 1589

  Übergangsbestimmungen der Änderung vom 12. Dezember 20141 

Art. 1 A. Allgemeine Regel

A. Allgemeine Regel

1 Die Artikel 1–4 des Schlusstitels des Zivilgesetzbuches1 gelten für dieses Gesetz, soweit die folgenden Bestimmungen nichts anderes vorsehen.

2 Die Bestimmungen der Änderung vom 12. Dezember 2014 werden mit ihrem Inkrafttreten auf bestehende Gesellschaften anwendbar.


1 SR 210

Art. 2 B. Anpassung von Statuten und Reglementen

B. Anpassung von Statuten und Reglementen

1 Gesellschaften, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 12. Dezember 2014 im Handelsregister eingetragen sind, jedoch den neuen Vorschriften nicht entsprechen, müssen innerhalb von zwei Jahren ihre Statuten und Reglemente den neuen Bestimmungen anpassen.

2 Bestimmungen der Statuten und Reglemente, die mit dem neuen Recht nicht vereinbar sind, bleiben bis zur Anpassung, längstens aber noch zwei Jahre in Kraft.

Art. 3 C. Meldepflichten C. Meldepflichten

C. Meldepflichten

1 Personen, die beim Inkrafttreten der Änderung vom 12. Dezember 2014 bereits Inhaberaktien halten, müssen den Meldepflichten nachkommen, die nach den Artikeln 697i und 697j beim Aktienerwerb gelten.

2 Die Frist für die Verwirkung der Vermögensrechte (Art. 697m Abs. 3) läuft in diesem Fall sechs Monate nach Inkrafttreten der Änderung vom 12. Dezember 2014 ab.


1AS 2015 1389; BBl 2014 605

  Übergangsbestimmungen der Änderung vom 25. September 20151 

Art. 1 A. Allgemeine Regel

A. Allgemeine Regel

1 Die Artikel 1–4 des Schlusstitels des Zivilgesetzbuches1 gelten für dieses Gesetz, soweit die folgenden Bestimmungen nichts anderes vorsehen.

2 Die Bestimmungen der Änderung vom 25. September 2015 werden mit ihrem Inkrafttreten auf bestehende Rechtseinheiten anwendbar.


1 SR 210

Art. 2 B. Anpassung eingetragener Firmen

B. Anpassung eingetragener Firmen

Kollektiv-, Kommandit- und Kommanditaktiengesellschaften, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 25. September 2015 im Handelsregister eingetragen sind und deren Firma den Vorschriften dieser Änderung vom 25. September 2015 nicht entspricht, können ihre Firma unverändert fortführen, solange die Artikel 947 und 948 des bisherigen Rechts keine Änderung erfordern.

Art. 3 C. Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma C. Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma

C. Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma

Wurde die Firma einer Kollektiv-, Kommandit- oder Kommanditaktiengesellschaft vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 25. September 2015 ins Handelsregister eingetragen, so beurteilt sich ihre Ausschliesslichkeit nach Artikel 946 des geltenden und nach Artikel 951 des bisherigen Rechts.


1AS 2016 1507; BBl 2014 9305

  Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 17. März 20171 

Art. 1 A. Allgemeine Regeln

A. Allgemeine Regeln

1 Die Artikel 1–4 des Schlusstitels des Zivilgesetzbuches1 gelten für die Änderung vom 17. März 2017, soweit die folgenden Bestimmungen nichts anderes vorsehen.

2 Das neue Recht wird mit seinem Inkrafttreten auf bestehende Rechtseinheiten anwendbar.


1 SR 210

Art. 2 B. Eintragungspflicht von Instituten des öffentlichen Rechts B. Eintragungspflicht von Instituten des öffentlichen Rechts

B. Eintragungspflicht von Instituten des öffentlichen Rechts

Institute des öffentlichen Rechts, die vor Inkrafttreten des neuen Rechts errichtet wurden und die eine überwiegend privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit ausüben, müssen sich innert zwei Jahren ins Handelsregister eintragen lassen.


1AS 2020 957; BBl 2015 3617

  Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 21. Juni 20191 

Art. 1 A. Allgemeine Bestimmungen

A. Allgemeine Bestimmungen

1 Die Artikel 1–4 des Schlusstitels des Zivilgesetzbuches1 gelten für dieses Gesetz, soweit die folgenden Bestimmungen nichts anderes vorsehen.

2 Die Bestimmungen der Änderung vom 21. Juni 2019 werden mit Inkrafttreten auf bestehende Gesellschaften anwendbar.


1 SR 210

Art. 2 B. Meldung der Ausnahmefälle beim Handelsregisteramt

B. Meldung der Ausnahmefälle beim Handelsregisteramt

Aktiengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften mit Inhaberaktien, die Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert haben oder deren Inhaberaktien als Bucheffekten ausgestaltet sind, müssen vom Handelsregisteramt innerhalb einer Frist von 18 Monaten ab dem Inkrafttreten von Artikel 622 Absatz 1bis die Eintragung nach Artikel 622 Absatz 2bis verlangen.

Art. 3 C. Gesellschaften ohne börsenkotierte Beteiligungspapiere mit nicht als Bucheffekten ausgestalteten Inhaberaktien / 1. Geltungsbereich

C. Gesellschaften ohne börsenkotierte Beteiligungspapiere mit nicht als Bucheffekten ausgestalteten Inhaberaktien

1. Geltungsbereich

Die Artikel 4–8 gelten für Gesellschaften, die keine Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert haben und deren Inhaberaktien nicht als Bucheffekten ausgestaltet sind, sowie für Gesellschaften, die keine Eintragung nach Artikel 622 Absatz 2bis verlangt haben.

Art. 4 C. Gesellschaften ohne börsenkotierte Beteiligungspapiere mit nicht als Bucheffekten ausgestalteten Inhaberaktien / 2. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien

2. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien

1 Haben Aktiengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften 18 Monate nach Inkrafttreten von Artikel 622 Absatz 1bis noch Inhaberaktien, die nicht Gegenstand einer Eintragung nach Artikel 622 Absatz 2bis sind, so werden diese von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt. Die Umwandlung wirkt gegenüber jeder Person, unabhängig von allfälligen anderslautenden Statutenbestimmungen oder Handelsregistereinträgen und unabhängig davon, ob Aktientitel ausgegeben worden sind oder nicht.

2 Das Handelsregisteramt nimmt die sich aus Absatz 1 ergebenden Änderungen der Einträge von Amtes wegen vor. Es trägt auch eine Bemerkung ein, dass die Belege vom Eintrag abweichende Angaben enthalten.

3 Die umgewandelten Aktien behalten ihren Nennwert, ihre Liberierungsquote und ihre Eigenschaften in Bezug auf das Stimmrecht und die vermögensrechtlichen Ansprüche. Ihre Übertragbarkeit ist nicht beschränkt.

Art. 5 C. Gesellschaften ohne börsenkotierte Beteiligungspapiere mit nicht als Bucheffekten ausgestalteten Inhaberaktien / 3. Anpassung der Statuten und Eintragung ins Handelsregister

3. Anpassung der Statuten und Eintragung ins Handelsregister

1 Die Aktiengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften, deren Aktien umgewandelt worden sind, müssen bei der nächsten Statutenänderung die Statuten an die Umwandlung anpassen.

2 Das Handelsregisteramt weist jede Anmeldung zur Eintragung einer anderen Statutenänderung in das Handelsregister zurück, solange diese Anpassung nicht vorgenommen worden ist.

3 Eine Gesellschaft, die börsenkotierte Beteiligungspapiere hat oder deren umgewandelte Aktien als Bucheffekten ausgestaltet sind, muss ihre Statuten nicht anpassen, sofern:

a.
die Generalversammlung beschliesst, die umgewandelten Aktien in Inhaberaktien umzuwandeln, ohne die Anzahl, den Nennwert oder die Aktienkategorie zu ändern; und
b.
die Gesellschaft die Eintragung nach Artikel 622 Absatz 2bis verlangt.

4 Hat die Gesellschaft die Statuten nach Absatz 1 an die Umwandlung angepasst oder ist eine Anpassung nach Absatz 3 nicht erforderlich, so löscht das Handelsregisteramt die Bemerkung nach Artikel 4 Absatz 2.

Art. 6 C. Gesellschaften ohne börsenkotierte Beteiligungspapiere mit nicht als Bucheffekten ausgestalteten Inhaberaktien / 4. Aktualisierung des Aktienbuchs und Suspendierung von Rechten

4. Aktualisierung des Aktienbuchs und Suspendierung von Rechten

1 Nach der Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien trägt die Gesellschaft die Aktionäre, die ihre in Artikel 697i des bisherigen Rechts vorgesehene Meldepflicht erfüllt haben, in das Aktienbuch ein.

2 Die Mitgliedschaftsrechte der Aktionäre, die der Meldepflicht nicht nachgekommen sind, ruhen, und die Vermögensrechte verwirken. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass keine Aktionäre unter Verletzung dieser Bestimmung ihre Rechte ausüben.

3 In das Aktienbuch wird eingetragen, dass diese Aktionäre der Meldepflicht nicht nachgekommen sind und die mit den Aktien verbundenen Rechte nicht ausgeübt werden können.

Art. 7 C. Gesellschaften ohne börsenkotierte Beteiligungspapiere mit nicht als Bucheffekten ausgestalteten Inhaberaktien / 5. Nachholen der Meldung

5. Nachholen der Meldung

1 Aktionäre, die ihrer Meldepflicht nach Artikel 697i des bisherigen Rechts nicht nachgekommen sind und deren Inhaberaktien nach Artikel 4 in Namenaktien umgewandelt worden sind, können innert fünf Jahren nach Inkrafttreten von Artikel 622 Absatz 1bis mit vorgängiger Zustimmung der Gesellschaft beim Gericht ihre Eintragung in das Aktienbuch der Gesellschaft beantragen. Das Gericht heisst den Antrag gut, wenn der Aktionär seine Aktionärseigenschaft nachweist.

2 Das Gericht entscheidet im summarischen Verfahren. Der Aktionär trägt die Gerichtskosten.

3 Heisst das Gericht den Antrag gut, so nimmt die Gesellschaft die Eintragung vor. Die Aktionäre können die ab diesem Zeitpunkt entstehenden Vermögensrechte geltend machen.

Art. 8 C. Gesellschaften ohne börsenkotierte Beteiligungspapiere mit nicht als Bucheffekten ausgestalteten Inhaberaktien / 6. Endgültiger Verlust der Aktionärseigenschaft C. Gesellschaften ohne börsenkotierte Beteiligungspapiere mit nicht als Bucheffekten ausgestalteten Inhaberaktien / 6. Endgültiger Verlust der Aktionärseigenschaft

6. Endgültiger Verlust der Aktionärseigenschaft

1 Aktien von Aktionären, die fünf Jahre nach Inkrafttreten von Artikel 622 Absatz 1bis beim Gericht ihre Eintragung in das Aktienbuch der Gesellschaft nach Artikel 7 nicht beantragt haben, werden von Gesetzes wegen nichtig. Die Aktionäre verlieren ihre mit den Aktien verbundenen Rechte. Die nichtigen Aktien werden durch eigene Aktien ersetzt.

2 Aktionäre, deren Aktien ohne eigenes Verschulden nichtig geworden sind, können unter Nachweis ihrer Aktionärseigenschaft zum Zeitpunkt des Nichtigwerdens der Aktien innerhalb von zehn Jahren nach diesem Zeitpunkt gegenüber der Gesellschaft einen Anspruch auf Entschädigung geltend machen. Die Entschädigung entspricht dem wirklichen Wert der Aktien zum Zeitpunkt ihrer Umwandlung nach Artikel 4. Ist der wirkliche Wert der Aktien zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs tiefer als zum Zeitpunkt ihrer Umwandlung, so schuldet die Gesellschaft diesen tieferen Wert. Eine Entschädigung ist ausgeschlossen, wenn die Gesellschaft nicht über das erforderliche frei verwendbare Eigenkapital verfügt.


1AS 2019 3161; BBl 2019 279

  Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 19. Juni 20201 

Art. 1–31A.–C. ...

A.–C. ...


1 Treten zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft (AS 2020 4005; BBl 2017 399).

Art. 4 D. Vertretung der Geschlechter

D. Vertretung der Geschlechter

1 Die Pflicht zur Berichterstattung im Vergütungsbericht gemäss Artikel 734f gilt für den Verwaltungsrat spätestens ab dem Geschäftsjahr, das fünf Jahre nach Inkrafttreten des neuen Rechts beginnt.

2 Die Pflicht zur Berichterstattung im Vergütungsbericht gemäss Artikel 734f gilt für die Geschäftsleitung spätestens ab dem Geschäftsjahr, das zehn Jahre nach Inkrafttreten des neuen Rechts beginnt.

Art. 5 und 61E. und F. ...

E. und F. ...


1 Treten zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft (AS 2020 4005; BBl 2017 399).

Art. 7 G. Transparenz bei Rohstoffunternehmen G. Transparenz bei Rohstoffunternehmen

G. Transparenz bei Rohstoffunternehmen

Die Artikel 964a–964e finden erstmals Anwendung auf das Geschäftsjahr, das ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Rechts beginnt.


1AS 2020 4005; BBl 2017 399

  Schlussbestimmungen zum VIII. Titel und zum VIIIbis. Titel1 

Art. 1

Der Bundesbeschluss vom 30. Juni 19721 über Massnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen wird aufgehoben.


1 [AS 1972 1502, 1977 1269, 1982 1234, 1987 1189]

Art. 24

...1


1 Die Änderungen können unter AS 1990 802 konsultiert werden.

Art. 5

1 Die Vorschriften über den Kündigungsschutz bei Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sind auf alle Miet- und Pachtverhältnisse anwendbar, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gekündigt werden.

2 Wurde jedoch ein Miet- oder Pachtverhältnis vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, aber mit Wirkung auf einen Zeitpunkt danach gekündigt, so beginnen die Fristen für die Anfechtung der Kündigung und das Erstreckungsbegehren (Art. 273) mit dem Inkrafttreten des Gesetzes.

Art. 6

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.


1 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 15. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Juli 1990 (AS 1990 802; BBl 1985 I 1389).

  Schluss- und Übergangsbestimmungen zum X. Titel1 

Art. 1 Änderung des OR

Änderung des OR

...1


1 Die Änderungen können unter AS 1971 1465 konsultiert werden.

Art. 2 Änderung des ZGB

Änderung des ZGB

...1


1 Die Änderungen können unter AS 1971 1465 konsultiert werden.

Art. 3 Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes

Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes

...1


1 Die Änderungen können unter AS 1971 1465 konsultiert werden.

Art. 4 Änderung des Landwirtschaftsgesetzes

Änderung des Landwirtschaftsgesetzes

...1


1 Die Änderungen können unter AS 1971 1465 konsultiert werden.

Art. 5 Änderung des Arbeitsgesetzes

Änderung des Arbeitsgesetzes

...1


1 Die Änderungen können unter AS 1971 1465 konsultiert werden.

Art. 6 Aufhebung eidgenössischer Vorschriften

Aufhebung eidgenössischer Vorschriften

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden aufgehoben:

1.
Artikel 159 und 463 des Obligationenrechts,
2.
Artikel 130 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 19111 über die Kranken- und Unfallversicherung,
3.
Artikel 20 bis 26, 28, 29 und 69 Absätze 2 und 5 des Bundesgesetzes vom 18. Juni 19142 über die Arbeit in den Fabriken,
4.
Artikel 4, 8 Absätze 1, 2 und 5, 9 und 19 des Bundesgesetzes vom 12. Dezember 19403 über die Heimarbeit,
5.
das Bundesgesetz vom 13. Juni 19414 über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden,
6.
das Bundesgesetz vom 1. April 19495 über die Beschränkung der Kündigung von Anstellungsverhältnissen bei Militärdienst,
7.
Artikel 96 und 97 des Landwirtschaftsgesetzes vom 3. Oktober 19516,
8.
Artikel 32 des Bundesgesetzes vom 25. September 19527 über die Erwerbsausfallentschädigung an Wehrpflichtige (Erwerbsersatzordnung),
9.
Artikel 19 des Bundesgesetzes vom 28. September 19568 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen,
10.
Artikel 49 des Zivilschutzgesetzes9,
11.
Artikel 20 Absatz 2 und 59 des Bundesgesetzes vom 20. September 196310 über die Berufsbildung,
12.
Artikel 6411 und 72 Absatz 2 Buchstabe a des Arbeitsgesetzes vom 13. März 196412.

1 [BS 8 281; AS 1959 858, 1964 965 Ziff. I-III, 1968 64, 1977 2249 Ziff. I 611, 1978 1836 Anhang Ziff. 4, 1982 196 1676 Anhang Ziff. 1 2184 Art. 114, 1990 1091, 1991 362 Ziff. II 412, 1992 288 Anhang Ziff. 37 2350, 1995 511. AS 1995 1328 Anhang Ziff. 1]
2 SR 821.41
3 [BS 8 229; AS 1951 1231 Art. 14 Abs. 2, 1966 57 Art. 68. AS 1983 108 Art. 21 Ziff. 3]
4 [BS 2 776; AS 1966 57 Art. 69]
5 [AS 1949 II 1293]
6 [AS 1953 1073, 1954 1364 Art. 1, 1958 659, 1959 588, 1960 1279, 1962 203 1144 Art. 14 1412, 1967 722, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 Ziff. I 921 942 931, 1979 2058, 1982 1676 Anhang Ziff. 6, 1988 640, 1989 504 Art. 33 Bst. c, 1991 362 Ziff. II 51 857 Anhang Ziff. 25 2611, 1992 1860 Art. 75 Ziff. 5 1986 Art. 36 Abs. 1, 1993 1410 Art. 92 Ziff. 4 1571 2080 Anhang Ziff. 11, 1994 28, 1995 1469 Art. 59 Ziff. 3 1837 3517 Ziff. I 2, 1996 2588 Anhang Ziff. 2 2783, 1997 1187 1190, 1998 1822. AS 1998 3033 Anhang Bst. c]
7 SR 834.1. Heute: BG über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG).
8 SR 221.215.311
9 [AS 1962 1089, 1964 487 Art. 22 Abs. 2 Bst. b, 1968 1025 Art. 35, 1969 310 Ziff. III, 1971 751, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882 Anhang Ziff. 7, 1992 288 Anhang Ziff. 22, 1993 2043 Anhang Ziff. 3, 1994 2626 Art. 71]
10 [AS 1965 321 428, 1968 86, 1972 1681, 1975 1078 Ziff. III, 1977 2249 Ziff. I 331. AS 1979 1687 Art. 75]
11 Dieser Art. ist heute aufgehoben.
12 SR 822.11

Art. 7 Anpassung altrechtlicher Verhältnisse

Anpassung altrechtlicher Verhältnisse

1 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Arbeitsverträge (Einzelarbeitsverträge, Normalarbeitsverträge und Gesamtarbeitsverträge) sind innert der Frist von einem Jahr seinen Vorschriften anzupassen; nach Ablauf dieser Frist sind seine Vorschriften auf alle Arbeitsverträge anwendbar.

2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens1 bestehenden Personalfürsorgeeinrichtungen haben bis spätestens zum 1. Januar 1977 ihre Statuten oder Reglemente unter Beachtung der für die Änderung geltenden Formvorschriften den Artikeln 331a, 331b und 331c anzupassen; ab 1. Januar 1977 sind diese Bestimmungen auf alle Personalfürsorgeeinrichtungen anwendbar.2


1 1. Jan. 1972
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 (AS 1976 1972 1974; BBl 1976 I 1269).

Art. 8 Inkrafttreten des Gesetzes Inkrafttreten des Gesetzes

Inkrafttreten des Gesetzes

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes.


1 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241).

  Schlussbestimmungen zum vierten Abschnitt des XIII. Titels1 

Art. 1 A. Übergangsrecht

A. Übergangsrecht

1 Auf die beim Inkrafttreten des neuen Rechts bereits bestehenden Agenturverträge finden die Artikel 418d Absatz 1, 418f Absatz 1, 418k Absatz 2, 418o, 418p, 418r und 418s sofort Anwendung.

2 Im übrigen sind die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts bestehenden Agenturverträge innerhalb der Frist von zwei Jahren seinen Vorschriften anzupassen. Nach Ablauf dieser Frist ist das neue Recht auch auf die früher abgeschlossenen Agenturverträge anwendbar.

3 Auf die beim Inkrafttreten des neuen Rechts bestehenden Agenturverträge von Agenten, die als solche bloss im Nebenberuf tätig sind, finden die Vorschriften dieses Abschnittes mangels gegenteiliger Abrede nach Ablauf von zwei Jahren ebenfalls Anwendung.

Art. 2 B. Konkursprivileg

B. Konkursprivileg

...1


1 Die Änderungen können unter AS 1949 I 802 konsultiert werden.

Art. 3 C. Inkrafttreten C. Inkrafttreten

C. Inkrafttreten

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes.


1 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 4. Febr. 1949, in Kraft seit 1. Jan. 1950 (AS 1949 I 802; BBl 1947 III 661).

  Übergangsbestimmungen zum XX. Titel1 

1 Die Bestimmungen des neuen Rechts finden Anwendung auf alle Bürgschaften, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingegangen worden sind.

2 Auf Bürgschaften, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingegangen worden sind, finden die Bestimmungen des neuen Rechts nur hinsichtlich der später eintretenden Tatsachen und mit folgenden Einschränkungen Anwendung:

1.
Nicht anwendbar sind die neuen Artikel 492 Absatz 3, 496 Absatz 2, 497 Absätze 3 und 4, 499, 500, 501 Absatz 4, 507 Absätze 4 und 6, 511 Absatz 1.
2.
Die Vorschriften der neuen Artikel 493 über die Form und 494 über das Erfordernis der Zustimmung des Ehegatten sind auf altrechtliche Bürgschaften nur anwendbar, soweit sie sich auf nachträgliche Änderungen der Bürgschaft beziehen.
3.
Artikel 496 Absatz 1 gilt mit der Massgabe, dass der Bürge nicht nur vor dem Hauptschuldner und vor Verwertung der Grundpfänder, sondern auch vor Verwertung der übrigen Pfandrechte belangt werden kann, sofern der Hauptschuldner mit seiner Leistung im Rückstand und erfolglos gemahnt worden oder seine Zahlungsunfähigkeit offenkundig ist.
4.
Für die Mitteilung des Rückstandes gemäss Artikel 505 Absatz 1 wird dem Gläubiger eine Frist von sechs Monaten nach Eintritt des Rückstandes, mindestens aber eine solche von drei Monaten seit dem Inkrafttreten des Gesetzes gewährt.
5.
Die Bestimmung des Artikels 505 Absatz 2 findet nur Anwendung auf Konkurse, die mindestens drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes eröffnet, sowie auf Nachlassstundungen, die mindestens drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes bewilligt worden sind.
6.
Die in Artikel 509 Absatz 3 genannte Frist beginnt für altrechtliche Bürgschaften erst mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zu laufen.

3 Die Vorschriften der Artikel 77–80 des Zollgesetzes vom 18. März 20052 bleiben vorbehalten.3

4 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes.


1 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 10. Dez. 1941, in Kraft seit 1. Juli 1942 (AS 58 279 644; BBl 1939 II 841).
2 SR 631.0
3 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Zollgesetzes vom 18. März 2005, in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1411; BBl 2004 567).

  Schluss- und Übergangsbestimmungen zu den Titeln XXIV–XXXIII1 

Art. 1 A. Anwendbarkeit des Schlusstitels

A. Anwendbarkeit des Schlusstitels

Die Vorschriften des Schlusstitels des Zivilgesetzbuches1 finden auch Anwendung auf dieses Gesetz.


1 SR 210

Art. 2 B. Anpassung alter Gesellschaften an das neue Recht / I. Im Allgemeinen

B. Anpassung alter Gesellschaften an das neue Recht

I. Im Allgemeinen

1 Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften und Genossenschaften, die im Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen sind, jedoch den gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen, haben binnen einer Frist von fünf Jahren ihre Statuten den neuen Bestimmungen anzupassen.

2 Während dieser Frist unterstehen sie dem bisherigen Rechte, soweit ihre Statuten den neuen Bestimmungen widersprechen.

3 Kommen die Gesellschaften dieser Vorschrift nicht nach, so sind sie nach Ablauf der Frist durch den Handelsregisterführer von Amtes wegen als aufgelöst zu erklären.

4 Für Versicherungs- und Kreditgenossenschaften kann der Bundesrat im einzelnen Fall die Anwendbarkeit des alten Rechts verlängern. Der Antrag hierzu muss vor Ablauf von drei Jahren seit Inkrafttreten des Gesetzes gestellt werden.

Art. 3 B. Anpassung alter Gesellschaften an das neue Recht / II. Wohlfahrtsfonds

II. Wohlfahrtsfonds

Haben Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften und Genossenschaften vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes Vermögensteile zur Gründung und Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen für Angestellte und Arbeiter sowie für Genossenschafter erkennbar gewidmet, so haben sie diese Fonds binnen fünf Jahren den Bestimmungen der Artikel 6731 und 8622 anzupassen.


1 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung.
2 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung.

Art. 41

1 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, mit Wirkung seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).

Art. 5 C. Bilanzvorschriften / I. Vorbehalt ausserordentlicher Verhältnisse

C. Bilanzvorschriften

I. Vorbehalt ausserordentlicher Verhältnisse

1 Der Bundesrat ist berechtigt, wenn ausserordentliche wirtschaftliche Verhältnisse es erfordern, Bestimmungen zu erlassen, die den Bilanzpflichtigen Abweichungen von den in diesem Gesetz aufgestellten Bilanzierungsvorschriften gestatten. Ein solcher Beschluss des Bundesrates ist zu veröffentlichen.

2 Wenn bei der Aufstellung einer Bilanz ein solcher Bundesratsbeschluss zur Anwendung gekommen ist, ist dies in der Bilanz zu vermerken.

Art. 61C. Bilanzvorschriften / II. ...

II. ...


1 Gegenstandslos.

Art. 7 D. Haftungsverhältnisse der Genossenschafter

D. Haftungsverhältnisse der Genossenschafter

1 Durch Veränderungen, die nach den Vorschriften dieses Gesetzes in den Haftungsverhältnissen der Genossenschafter eintreten, werden die Rechte der im Zeitpunkte des Inkrafttretens vorhandenen Gläubiger nicht beeinträchtigt.

2 Genossenschaften, deren Mitglieder lediglich kraft der Vorschrift des Artikels 689 des bisherigen Obligationenrechts1 persönlich für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haften, stehen während fünf Jahren unter den Bestimmungen des bisherigen Rechts.

3 Während dieser Frist können Beschlüsse über ganze oder teilweise Ausschliessung der persönlichen Haftung oder über ausdrückliche Feststellung der Haftung in der Generalversammlung mit absoluter Mehrheit der Stimmen gefasst werden. Die Vorschrift des Artikels 889 Absatz 2 über den Austritt findet keine Anwendung.


1 AS 27 317

Art. 8 E. Geschäftsfirmen

E. Geschäftsfirmen

1 Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Firmen, die dessen Vorschriften nicht entsprechen, dürfen während zwei Jahren von diesem Zeitpunkte an unverändert fortbestehen.

2 Bei irgendwelcher Änderung vor Ablauf dieser Frist sind sie jedoch mit gegenwärtigem Gesetze in Einklang zu bringen.

Art. 9 F. Früher ausgegebene Wertpapiere / I. Namenpapiere

F. Früher ausgegebene Wertpapiere

I. Namenpapiere

Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes als Namenpapiere ausgestellten Sparkassen- und Depositenhefte, Spareinlage- und Depositenscheine unterstehen den Vorschriften von Artikel 977 über Kraftloserklärung von Schuldurkunden auch dann, wenn der Schuldner in der Urkunde sich nicht ausdrücklich vorbehalten hat, ohne Vorweisung der Schuldurkunde und ohne Kraftloserklärung zu leisten.

Art. 10 F. Früher ausgegebene Wertpapiere / II. Aktien / 1. Nennwert

II. Aktien

1. Nennwert

Aktien, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes ausgegeben worden sind, können

1.
einen Nennwert unter 100 Franken beibehalten;
2.
innerhalb dreier Jahre seit dem Inkrafttreten des Gesetzes bei einer Herabsetzung des Grundkapitals auf einen Nennwert unter 100 Franken gebracht werden.
Art. 11 F. Früher ausgegebene Wertpapiere / II. Aktien / 2. Nicht voll einbezahlte Inhaberaktien

2. Nicht voll einbezahlte Inhaberaktien

1 Auf den Inhaber lautende Aktien und Interimsscheine, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes ausgegeben worden sind, unterstehen den Bestimmungen der Artikel 683 und 688 Absätze 1 und 3 nicht.

2 Das Rechtsverhältnis der Zeichner und Erwerber dieser Aktien richtet sich nach dem bisherigen Rechte.

Art. 12 F. Früher ausgegebene Wertpapiere / III. Wechsel und Checks

III. Wechsel und Checks

Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgestellte Wechsel und Checks unterstehen in allen Beziehungen dem bisherigen Rechte.

Art. 13 G. Gläubigergemeinschaft

G. Gläubigergemeinschaft

Für Fälle, auf die die Bestimmungen der Verordnung vom 20. Februar 19181 betreffend die Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen und der ergänzenden Bundesratsbeschlüsse2 angewendet worden sind, gelten diese Vorschriften auch fernerhin.


1 [AS 34 231, 35 297, 36 623 893]
2 [AS 51 673, 53 454, 57 1514, 58 934, 62 1088, 63 1342]

Art. 141H. ...

H. ...


1 Aufgehoben durch Ziff. I Bst. c des Anhangs zum IPRG vom 18. Dez. 1987, mit Wirkung seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1776; BBl 1983 I 263).

Art. 15 J. Abänderung des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes

J. Abänderung des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes

...1


1 Die Änderungen können unter AS 53 185 konsultiert werden.

Art. 16 K. Verhältnis zum Bankengesetz / I. Allgemeiner Vorbehalt

K. Verhältnis zum Bankengesetz

I. Allgemeiner Vorbehalt

Die Vorschriften des Bankengesetzes vom 8. November 19341 bleiben vorbehalten.


1 SR 952.0

Art. 17 K. Verhältnis zum Bankengesetz / II. Abänderung einzelner Vorschriften

II. Abänderung einzelner Vorschriften

...1


1 Die Änderungen können unter AS 53 185 konsultiert werden.

Art. 18 L. Aufhebung von Bundeszivilrecht

L. Aufhebung von Bundeszivilrecht

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die damit im Widerspruch stehenden zivilrechtlichen Bestimmungen des Bundes, insbesondere die dritte Abteilung des Obligationenrechts, betitelt: «Die Handelsgesellschaften, Wertpapiere und Geschäftsfirmen» (BG vom 14. Juni 18811 über das Obligationenrecht, Art. 552–715 und 720–880), aufgehoben.


1 [AS 5 635, 11 490; BS 2 784 Art. 103 Abs. 1. BS 2 3 SchlT Art. 60 Abs. 2]

Art. 19 M. Inkrafttreten dieses Gesetzes M. Inkrafttreten dieses Gesetzes

M. Inkrafttreten dieses Gesetzes

1 Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1937 in Kraft.

2 Ausgenommen ist der Abschnitt über die Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen (Art. 1157–1182), dessen Inkrafttreten der Bundesrat festsetzen wird.1

3 Der Bundesrat wird mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt.


1 Dieser Abschnitt ist in der Fassung des BG vom 1. April 1949 in Kraft gesetzt worden. Für den Text in der ursprünglichen Fassung siehe AS 53 185.


1 Eingefügt durch das BG vom 18. Dez. 1936, in Kraft seit 1. Juli 1937 (AS 53 185; BBl 1928 I 205, 1932 I 217).

  Schlussbestimmungen zum XXVI. Titel1 

Art. 1 A. Schlusstitel des Zivilgesetzbuches

A. Schlusstitel des Zivilgesetzbuches

Der Schlusstitel des Zivilgesetzbuches1 gilt für dieses Gesetz.


1 SR 210

Art. 2 B. Anpassung an das neue Recht / I. Im Allgemeinen

B. Anpassung an das neue Recht

I. Im Allgemeinen

1 Aktiengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen sind, jedoch den neuen gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen, müssen innert fünf Jahren ihre Statuten den neuen Bestimmungen anpassen.

2 Gesellschaften die ihre Statuten trotz öffentlicher Aufforderung durch mehrfache Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in den kantonalen Amtsblättern nicht innert fünf Jahren den Bestimmungen über das Mindestkapital, die Mindesteinlage und die Partizipations- und Genussscheine anpassen, werden auf Antrag des Handelsregisterführers vom Richter aufgelöst. Der Richter kann eine Nachfrist von höchstens sechs Monaten ansetzen. Gesellschaften, die vor dem 1. Januar 1985 gegründet wurden, sind von der Anpassung ihrer Statutenbestimmung über das Mindestkapital ausgenommen. Gesellschaften, deren Partizipationskapital am 1. Januar 1985 das Doppelte des Aktienkapitals überstieg, sind von dessen Anpassung an die gesetzliche Begrenzung ausgenommen.

3 Andere statutarische Bestimmungen, die mit dem neuen Recht unvereinbar sind, bleiben bis zur Anpassung, längstens aber noch fünf Jahre, in Kraft.

Art. 3 B. Anpassung an das neue Recht / II. Einzelne Bestimmungen / 1. Partizipations- und Genussscheine

II. Einzelne Bestimmungen

1. Partizipations- und Genussscheine

1 Die Artikel 656a, 656b Absätze 2 und 3, 656c und 656d sowie 656g gelten für bestehende Gesellschaften mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, auch wenn ihnen die Statuten oder Ausgabebedingungen widersprechen. Sie gelten für Titel, die als Partizipationsscheine oder Genussscheine bezeichnet sind, einen Nennwert haben und in den Passiven der Bilanz ausgewiesen sind.

2 Die Gesellschaften müssen für die in Absatz 1 genannten Titel innert fünf Jahren die Ausgabebedingungen in den Statuten niederlegen und Artikel 656f anpassen, die erforderlichen Eintragungen in das Handelsregister veranlassen und die Titel, die sich im Umlauf befinden und nicht als Partizipationsscheine bezeichnet sind, mit dieser Bezeichnung versehen.

3 Für andere als in Absatz 1 genannte Titel gelten die neuen Vorschriften über die Genussscheine, auch wenn sie als Partizipationsscheine bezeichnet sind. Innert fünf Jahren müssen sie nach dem neuen Recht bezeichnet werden und dürfen keinen Nennwert mehr angeben. Die Statuten sind entsprechend abzuändern. Vorbehalten bleibt die Umwandlung in Partizipationsscheine.

Art. 4 B. Anpassung an das neue Recht / II. Einzelne Bestimmungen / 2. Ablehnung von Namenaktionären

2. Ablehnung von Namenaktionären

In Ergänzung zu Artikel 685d Absatz 1 kann die Gesellschaft, aufgrund statutarischer Bestimmung, Personen als Erwerber börsenkotierter Namenaktien ablehnen, soweit und solange deren Anerkennung die Gesellschaft daran hindern könnte, durch Bundesgesetze geforderte Nachweise über die Zusammensetzung des Kreises der Aktionäre zu erbringen.

Art. 5 B. Anpassung an das neue Recht / II. Einzelne Bestimmungen / 3. Stimmrechtsaktien

3. Stimmrechtsaktien

Gesellschaften, die in Anwendung von Artikel 10 der Schluss- und Übergangsbestimmungen des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1936 über die Revision der Titel 24–33 des Obligationenrechtes1 Stimmrechtsaktien mit einem Nennwert von unter zehn Franken beibehalten haben, sowie Gesellschaften, bei denen der Nennwert der grösseren Aktien mehr als das Zehnfache des Nennwertes der kleineren Aktien beträgt, müssen ihre Statuten dem Artikel 693 Absatz 2 zweiter Satz nicht anpassen. Sie dürfen jedoch keine neuen Aktien mehr ausgeben, deren Nennwert mehr als das Zehnfache des Nennwertes der kleineren Aktien oder weniger als zehn Prozent des Nennwertes der grösseren Aktien beträgt.


1 Siehe hiervor.

Art. 6 B. Anpassung an das neue Recht / II. Einzelne Bestimmungen / 4. Qualifizierte Mehrheiten

4. Qualifizierte Mehrheiten

Hat eine Gesellschaft durch blosse Wiedergabe von Bestimmungen des bisherigen Rechts für bestimmte Beschlüsse Vorschriften über qualifizierte Mehrheiten in die Statuten übernommen, so kann binnen eines Jahres seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes mit absoluter Mehrheit aller an einer Generalversammlung vertretenen Aktienstimmen die Anpassung an das neue Recht beschlossen werden.

Art. 7 C. Änderung von Bundesgesetzen

C. Änderung von Bundesgesetzen

...1


1 Die Änderungen können unter AS 1992 733 konsultiert werden.

Art. 8 D. Referendum

D. Referendum

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

Art. 9 E. Inkrafttreten E. Inkrafttreten

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:47:00
A partir de: http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/19110009/index.html
Script écrit en Powered by Perl